ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 711 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  พิมพ์พา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
3
เด็กชายกรวิชญ์  พลพุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤติมา  เรียงลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษฎิ์ธนทัต  อุตามาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษดา  สีหานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
7
เด็กชายก้องภพ  สงขุดทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลญา  มั่งมีไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติธัช  บุตรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลณัฎฐา  กาญจนศิริโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกษราภรณ์  พลศรีลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
12
เด็กชายเกียรติพงษ์  เผดิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลาสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
14
เด็กชายคณาธิป  จูมพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
15
เด็กชายคุณานนท์  พนินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
16
เด็กชายเจษฎาภรณ์  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชญานุตย์  องคนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
18
เด็กชายชญาวัส  ปิติพัฒนวงศื
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
19
เด็กชายชนาธิป  นันทะมีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
20
เด็กชายชาคริต  รุ่งเรืองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
21
เด็กชายชาติรุ่ง  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
22
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชื่นนภา  ศิลาพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
24
เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฎก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงญาณีพร  พิชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมะรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐฐิตา  สิทธิชูเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทักษิโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐพลษ์  เดื่อนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐวลัย  ลี้สมบัติวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐวุฒิ  ธาตุวิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 712 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
คณิตประถม
38
เด็กหญิงดนยา  ศรีตะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
39
เด็กชายดนัยวิชญ์  ศรีตะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
40
เด็กชายดนุเดช  ศรีตะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงดวงกมล  คำชาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
42
เด็กชายถิรวัสส์  ณ สุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงทยาพร  สุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงทิพวรรณ  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
45
เด็กชายแทนชนม์  ลาภอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
46
เด็กชายธนพณ  วรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
47
เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
48
เด็กชายธนภัทร์  ศรีวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธนาพร  จันตาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
50
เด็กชายธรณ์ธันย์  ดวงจันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
51
เด็กชายธราเทพ  ขุนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
52
เด็กชายธราเทพ  โสภาเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
53
เด็กชายนนท์ธรัฐ  ธีระพัฒน์ธัชกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนริศรา  เชิดชูสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนฤภัทร  อุสสิทธ์ิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  คำหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
57
เด็กชายนิติธร  ทุมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนิศานาฎ  แก้วหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยกัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
60
เด็กชายประเสริฐ  ศศิวิลาศกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงปริยากร  นิพันธ์ชนาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปวริศา  นกพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปาณิสรา  นุ่มศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปานรพี  เฮงมีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปาลิตา  พรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปิยะธิดา  กาหวาย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปุญชนิกา  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพรไพลิน  เทพแพงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพรรัชดา  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 713 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพรลภัส  ชัยอาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
72
เด็กชายพัฒนา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพัณณิตา  จันธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตุงชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพิยะดา  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
76
เด็กชายพิรชัช  สังคมกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
77
เด็กชายพีรณัฐ  รัชตเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
78
เด็กชายพีรวิชญ์  อภิรัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
79
เด็กชายพีระเศรษฐ์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
80
เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
81
เด็กชายภวินท์  เรืองจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
82
เด็กชายภัคพล  สีหมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
83
เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
84
เด็กชายภัทรดนัย  ศักดื์ธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสตลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
86
เด็กชายภานุวัฒน์  พรหมสูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
87
เด็กชายภูฟ้า  อินสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
88
เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
89
เด็กชายภูมิรพี  นามบุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงมธุรา  ทองเปา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
คณิตประถม
91
เด็กหญิงมนต์นภา  วงศ์พรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงริรัลดา  นภาสกุลคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงลักษมี  จุลละสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
94
เด็กชายวรวุฒิ  เสรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงเวียงสะหวัน  หลวงอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
96
เด็กชายศิรวิทย์  บานสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศิริพร  บุญจู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงศิริภิญญา  คำแพงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
99
เด็กชายศุภฤกษ์  เศษรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
คณิตประถม
100
เด็กหญิงสิริวิมล  โพธิเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสุชานันท์  พรหมเมืองเก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงสุชาวดี  เทพพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสุดาทิพย์  ด่านระหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงสุภัสรา  อยังกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 714 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วงศ์วิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอรวรรณ  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอัมภิกา  ภูมิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอานิตยา  บุญพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
110
เด็กหญิงอุมาภรณ์  บับพิบูลย๋์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 723 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
111
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรวิทุร
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกมลวรรณ  สัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกมลวรรณ  โหราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงกรรณิกา  คำพรมมา
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
115
เด็กชายกฤชไกรกูร  โคธิเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
116
เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกฤษณา  คำศรีลา
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกล่องขวัญ  ประสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกวินสุดา  เสวตร์เวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
120
เด็กชายก้องภพ  พารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
121
เด็กชายก้องภพ  เพ็งพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกัญตญา  นามกัณหา
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกันยาพร  โยติภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกัลย์ธีรา  รุ่งเรืองวรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
129
เด็กชายกิตติพงษ์  นามกัณหา
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกุลธิดา  พลายเนาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สวัสดิเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงขวัญพร  อาจเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงจริยา  เตชะน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงจิรญาภา  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงจิรัชญา  งามพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงจิราพร  นามไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  เยรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงเจนจิรา  ทรัพย์เจริญคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงฉันท์หทัย  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 724 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลีเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
143
เด็กชายชนะพล  พานคำ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงชมพูนุท  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
145
เด็กชายชินดนัย  พิชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
146
เด็กชายญาณวุฒิ  แสงมณีทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
147
เด็กชายฐาปกรณ์  โฆษวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงฐิตาสิริ  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงฐิติกานต์  บุญสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงฐิติมา  ดกกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงฐิติยา  กุลคำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
152
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ตาลี
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงณัชชา  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงณัฐชญา  คำผุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงณัฐชญา  วัฒนจัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงณัฐธิดา  พลสีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
157
เด็กชายณัฐนนท์  โฆษิตธัญญ์นนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
158
เด็กชายณัฐนันท์  คุณธรรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงณัฐวดี  อุตมาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงณัฐวรา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณิชกานต์  ทุริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงณิชกานต์  นิลเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงณิชาภัทร  หล้าสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
165
เด็กชายเตชินท์  โหงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงทิพรัตน์  จิประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
167
เด็กชายธนโชติ  โชติสนธิ์
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงธนพร  ทุมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
169
เด็กชายธนภัทร  พุทธิรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
170
เด็กชายธนภัทร  หินกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงธนาภรณ์  สิมหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
172
เด็กชายธเนศพล  สุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
173
เด็กชายธวัชชัย  สิงห์มหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงธัญชนก  ชัยจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงธัญญรัตน์  กรมวังก้อน
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 731 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธัญพิชชา  หาริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วรรณเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปิติพัฒน์
ป.4
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายธีร์ธวัช  ปิติพัฒน์
ป.6
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงธีรพร  พื้นชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงนกมล  นันทะมีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
182
เด็กชายนนท์ณธร  ปานคะเชนทร์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายนราวิชญ์  ทิพย์สุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงนรินดา  เอกฤทธิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงนริศรา  งามพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงนริศรา  หัตถารัตน์
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  โทสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงนลิน  สินโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
189
เด็กชายนัฐภูมิ  พัดกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงนิติชญา  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
191
เด็กชายบัณฑิต  ภักดีบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพียรภายลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงเบญจะ  ภัทรเจริญโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปพิชญา  ยาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปพิชญา  สิงหาพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงปรายฟ้า  โพธินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
198
เด็กชายปริพล  พูลเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงปรียากร  ภูมิผักแว่น
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงปวันรัตน์  เปรมเดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงปวีณา  ศรีกุลวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงปัจฉิมาพร  เดชวีระพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงปัณฑิตา  เลบ้านแท่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีหาธาตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
205
เด็กชายปุณกร  โฮมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงปุณิกา  ชัยทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
207
เด็กชายพชรพล  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงพรชนก  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงพรนภัส  คำภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
210
เด็กชายพสิษฐ์  น้อยเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 732 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพัชรพร  แสนโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงพัชรินทร์  ถิ่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงพิชชาภา  อาจไพรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงพิมชนก  ยาตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คนสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพิมลวรรณ  กลางนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงพิยดา  มาริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพีรดา  บุญใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพุทธะวดี  วงศ์อ่อน
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงแพรววิรี  ธาตุวิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงแพรวา  ธาตุไชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
222
เด็กชายภณกฤศ  ตริยาวธัญญู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงภัคจิรา  วงหาริมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงภัควลัญกค์  จันทรสาขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงภัทรธิดา  รังษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงภัทราพร  พาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงภัทรียา  ช่างเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
229
เด็กชายภาคภูมิ  เกิดพงษ์
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
230
เด็กชายภานุ  อร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายภีรพัทธ์  พลประจักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
232
เด็กชายภูริเบศ  รูปขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงภูวศา  เกษมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงมณิภา  อัญญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ตาลสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงมิ่งมงคล  สาสนทาญาติ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
237
เด็กชายรพีภัทร  คนพินิจ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กชายรัฐนันท์  นามมัน
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายราชพฤกษ์  เทพแพงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ้วนเสมอ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กชายวรพจณ์  พรหมมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
242
เด็กชายวรรัฐ  รักษาสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงวรินทรา  ชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวาริสา  ศิริแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงวิราศินี  สวา่งโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 733 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงศกุนตลา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงศลิษา  คำภูมี
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงศศิจุฑา  สุเพ็งคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงศิริพร  ทองเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงศุพิชญ์ทิญา  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายศุภโชค  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
252
เด็กชายศุภณัฐ  พานคำ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายศุภลักษณ์  ชัยชมภู
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กชายศุภากร  กตารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงศุภิสรา  หอมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสวรรยา  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงสาสนีย์  โคตรภูธร
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กชายสิรวิชญ์  เทพมนต์
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสิริพรรณ  อนุสรณ์คำนึง
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงสิริยุพา  รัตนคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงสุคนธา  สุนารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสุชาวดี  สมดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
263
เด็กชายสุธี  เขียวเซ็น
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงสุพรรณี  หงษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงสุพัตรา  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงสุภากมล  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสุมาลี  สาชนะ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กชายสุวงศ์  หารินไสล
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นาคมนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงหทัยชนก  นามโบราณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
272
เด็กชายอดิเทพ  พินธะ
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงอธิติยา  ภูลายยาว
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ้งรัตน์
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงอรจิรา  บังจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอรวรรยา  ญาติคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายอริย์ธัช  คุณวิศรุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอลิตตา  ขาวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอัญญารินทร์  แสนสุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงอาทิตยา  อุดชาชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 734 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอารียา  ดอนเกิด
ป.6
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงอาลิฌา  ผาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายอินทรานนท์  แสงสี
ป.5
โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กชายอุดมพันธ์  น้อยตะริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
วิทย์ประถม