ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/7 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก้วหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  งามแฉล้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  สุนินทบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
4
เด็กชายกนก  ฟีสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกรดา  สุขกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลฉัตร  เรืองกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตพัฒน์  สวัสดิภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษดา  วนมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกวิสรา  สมปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญา  บุญปลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาพร  เทพสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ประกอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประกอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกาญจนา  มัชชัยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกาญจนา  สมนิยาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
17
เด็กชายกิดาการ  ละตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติพงษ์  ตรงสูญดี
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติศักดิ์  สมปอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกุลธิดา  เฉลียวไว
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
21
เด็กชายคณธัช  นิลล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
22
เด็กชายคมกริช  งามชมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
23
เด็กชายจักกริด  สาคเรศ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจันทกานต์  ด้วงศักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจารุกัญญ์  นิ้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  เติมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดีพาชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรพงษ์  สีหลักร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรภัทร  เกิดโมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรวัฒน์  อาจหาญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/1 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงจิราวดี  นามประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจุฑามาส  สมานทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พินิจดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฉัตรติยา  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฉัตรยา  ฉุนเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
36
เด็กหญิงชนากานต์  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนิตา  กล้าแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชวิศา  นิลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชาลิสา  ตินานพ
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชิดชนก  กองกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
41
เด็กชายเชิดศักดิ์  เหิมฮึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
42
เด็กชายฐิติพล  สุทธิเสวก
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
43
เด็กชายณรงค์เดช  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัชชา  สมรูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐชยา  ผายสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐชา  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทราบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชาญชยาศีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงมาก
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐนพิน  อาจเทเวศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐพร  เชื้อสายดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐวุฒิ  กำจัดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณิชนันท์  พ่อค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณีรนุช  เสมอภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงดาราพร  สินสร้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงดาวนุวรรณ  จุลบท
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
58
เด็กหญิงต้นข้าว  สำราญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
59
เด็กชายตรีทิพย์  แรงจบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงทยิดา  สุดเส้นผม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กชายทรงพล  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
62
เด็กหญิงทักษยา  ดำรงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
63
เด็กหญิงทัดพิชา  นพพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงทิพย์มณี  กมลบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
65
เด็กชายเทียนชัย  หยิบยก
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
66
เด็กชายธนกร  เรียบร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
67
เด็กชายธนกฤต  เรืองปภานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
68
เด็กชายธนฑัต  เรืองสุขสด
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
69
เด็กชายธนพล  ตินานพ
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
70
เด็กชายธนภัทร  โภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
71
เด็กหญิงธนวรรณ  แจ้งไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
72
เด็กชายธนวันต์  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
73
เด็กชายธนายุทธ  อินทยุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตอพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธาราศิลป์  โสติยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
77
เด็กชายธีรพงศ์  นิราศภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
78
เด็กชายธีระภัทร  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
79
เด็กชายนนทวัฒน์  เฉลียวศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนภสร  ลอยเลื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงน้องใหม่  รวดเร็ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
82
เด็กชายนัฐดนัย  คงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนิชา  ติราวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงเบญจพร  ปิยะไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
85
เด็กหญิงเบญจา  พ่วงพี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปภาวดี  โกฏหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หอมนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปภาวรินท์  ต่วนจะโปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปภาวินดา  หวานอารมณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
90
เด็กหญิงประกายเดือน  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายปริทรรศน์  ปาปะไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปัฐมาพร  ครองศิลป์
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปาลวรัญจ์  คำมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงผลัฏฐา  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
95
เด็กชายพงศพัค  อินทบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
96
เด็กชายพนัชกร  ชัยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพนิดา  กริดรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพรชิตา  คำเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพรธิดา  คะรุต
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
100
เด็กชายพฤกษ์  อาศิรสิริวาณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพัชรพร  ยอดลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพิมพิศา  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพิมวรีย์  คินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพีรดา  บุญทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
105
เด็กชายพีรพล  บูรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
106
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
107
เด็กชายพีรพัฒน์  สืบเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
108
เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
109
เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพุทธิชา  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  พรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงภวิกา  อิทะกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทะขุ่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
114
เด็กหญิงภัทราพร  ศรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
115
เด็กชายภุมรินทร์  ดีแก่
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงภุมรี  ศรีแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
117
เด็กชายภูตะวัน  นิราสภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
118
เด็กชายมงคลธรรม  อาบรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
120
เด็กชายมณุเดช  สาคเรศ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/4 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงมานิตา  โสนาพูน
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
122
เด็กหญิงมาริสา  ทองเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
123
เด็กหญิงเมลานี  ดังคนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงไมย่า  มอร์โรว์
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตินานพ
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงโยษิตา  กองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
127
เด็กหญิงรัญชิดา  ลายสนธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
128
เด็กชายรัฐภูมิ  ่น่าชม
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
129
เด็กหญิงรัดเกล้า  สกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงรัตติกาล  สีจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงลลิดา  ทองกระจาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
132
เด็กหญิงวงศ์สิริ  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
133
เด็กชายวรณัน  จามิกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีปัตรเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
135
เด็กหญิงวริศรา  พรมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
136
เด็กชายวันชัย  โง่นสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
138
เด็กชายวินัย  ประมูลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวิภาวรรณ  นาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวิลาสินี  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
141
เด็กชายวีรวัฒน์  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
142
เด็กชายศร  ผลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
143
เด็กชายศักดิธัช  ตินานพ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงศิริประภา  ประนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
145
เด็กชายศิวัช  นิลสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
146
เด็กชายศุภกฤษณ์  กลุ่มในเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงโศภิษฐา  ส่องาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ต้องถือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสร้อยทอง  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสรันยา  ก๋าจารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/5 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงสโรชา  อุกอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสาธิกา  มัญจกาเภท
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
153
เด็กชายสิทธิพล  ผลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
154
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ธนะรุ่งรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงสุทธิวรรณ  ประประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงสุพรรษา  พันเลียว
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุพิญา  แสงโสด
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
158
เด็กชายสุภัทร์  นิราศภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงเสาวภา  กองโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนบ้านสีโค
คณิตประถม
160
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พวงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงโสภิตา  สีสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
162
เด็กชายอธิราช  เสมอตน
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
คณิตประถม
163
เด็กชายอรรถพล  สำราญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
164
เด็กหญิงอรวรา  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงอาทิตยา  นิราศภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอินทิรา  เรืองสุขสุด
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 3/6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
167
เด็กชายกนกพัฒน์  แย้มชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงแคว้น
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกัญนิกา  สาขาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกาญจนา  ประชุมฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
172
เด็กชายกิตติกร  ทองวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกิตติกานต์  ปิยไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกิตติกานต์  เมืองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
175
เด็กชายกิตติภพ  แทนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกิตติยา  ฉวีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกีรณา  สิทธิสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงเกญกัญญา  อยู่ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงเกศแก้ว  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงเกษราภรณ์  เสาะสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
181
เด็กชายคณิศร  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
182
เด็กชายคุณาสิน  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงจรรยารัตน์  แก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงจันจิรา  เพลินพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจันทกานต์  บุญมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีจุดานุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
188
เด็กชายจิรภัทร  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงจิรภัทร์  เทือกทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
190
เด็กชายจิรวงศ์  สมรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
191
เด็กชายจิรวัฒน์  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงจิรัตติกาล  ปลายด่วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงชนนิกานต์  ราษีทอง
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
194
เด็กชายชนะศักดิ์  ใจหมั่น
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงชนันธร  พรหมเมือง
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
196
เด็กชายชาวิศ  ปิงจุลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 2/7 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กชายชินาธิป  พัฒนพิเชษฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชุตกาญจน์  ยงถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงฐิตารีย์  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
200
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณัฐกมล  วงศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
202
เด็กชายณัฐชยา  สังสมานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฐฏนิชา  แสงหา
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงณัฐฐิดา  นิเรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
206
เด็กชายณัฐพงศ์  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณัฐวรา  สิงห์สาธร
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงดวงดาลัด  โชคนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
209
เด็กชายตรีพิทักษ์  คำทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
210
เด็กชายถนอม  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
211
เด็กชายทินภัทร  พรหนองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
212
เด็กชายเทพประทาน  หวังดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
213
เด็กชายธนกร  ริมงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
214
เด็กชายธนกฤต  ขอจงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
215
เด็กชายธนกฤต  ดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
216
เด็กชายธนกฤต  ได้ไซร้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธนกฤต  ตะลาโส
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
218
เด็กชายธนกฤต  พุกสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
219
เด็กชายธนเดช  มามีใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
220
เด็กชายธนบูรณ์  สารจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงธนพร  มีอ่อง
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงธนภรณ์  แต่งยอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงธนภรณ์  ผกาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงธนภรณ์  ภาคพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธนวรรธน์  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงธนัญญา  นกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 5/6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายธนาคิม  นามสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธัญชนก  ต่อดอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
วิทย์ประถม
229
เด็กชายธีรภัทร  จำนงเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
230
เด็กชายธีระพัฒน์  หามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
231
เด็กชายนพดล  ศิริวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
232
เด็กชายนพัตถ์ธร  ขอจงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงนภัสสร  สงึมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงนลินี  จันทสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนันทวดี  สุดอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
236
เด็กชายนาภวัฒน์  เหมือนสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงบัณฑิตา  กันสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
238
เด็กชายบุญญศักดิ์  สุขจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงบุปผา  แก่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงเบญญาภา  กายดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงเบญญาภา  ตรงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงเบญญาภา  พลคะชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงเบญญาภา  สุดใสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
244
เด็กชายปฐวี  พ่วงงามพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงปนัดดา  ช่างการ
ป.4
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงปารมี  ฉลาดล้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงปิยพร  ดีพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
248
เด็กชายปิยะ  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชิมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงปิยะวรรณ  เหิมฮึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
251
เด็กชายปิยะวัฒน์  สีเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โสติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
253
เด็กชายพงศภัค  ศรีตัมภวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
254
เด็กชายพชร  วงศ์กิตติเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพนิวัติดา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพรณภัทร  ศิลาอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 5/5 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงพรภคพรรณ  เกษามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพัชนีกร  ต้องถือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
259
เด็กชายพันกร  ใยแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
260
เด็กชายพีรณัฐ  ประกอบศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพีรดา  พลอยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงเพลงพิณ  ยิ่งเจนจบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงไพลิน  ลายสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
264
เด็กชายภควัฏ  มุละดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
265
เด็กชายภัคพล  ยวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
266
เด็กชายภัทธดนย์  เสาประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงภัทรมน  เกิดสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงภัทราวดี  ปี่แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
วิทย์ประถม
269
เด็กชายภานุรุจ  หาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
270
เด็กชายภูวนาถ  ภาคพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงมัณรยามีน  สุพัฒนโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงยลดา  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
273
เด็กชายรพีภัทร  แสนภูวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงรสริน  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สายกลิ่น
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
276
เด็กชายรัฐรุจน์  เจริญสินทวีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
277
เด็กชายรัฐศาสตร์  กระจ่างจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
278
เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์โตทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
279
เด็กชายราเชนท์  ประชุมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
วิทย์ประถม
280
เด็กชายรุ่งโรจน์  คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
281
เด็กชายฤทธิศักดิ์  แรงจบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงลลิตวดี  เค้ามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงลักขนา  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
284
เด็กชายวงศกร  เซนุยาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงวรกานต์  ศรีบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงวรดา  สู้เหิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 5/4 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงวรรณา  ศรีจันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
288
เด็กชายวริศ  นามพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงวิภาดา  งามมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงวิภาวินี  สมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงวิภาศิริ  บุญยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
293
เด็กชายวิศวกร  แป้นทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงศศิกานต์  เลี่ยมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงศศิวิภา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงศิรดา  มิลิมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงศิรประภา  ยิ่งเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีอวยพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
299
เด็กชายศิวานนท์  ยงยิ่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
300
เด็กชายสรรเพชร  บานบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
301
เด็กชายสริวงศ์  คงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
302
เด็กชายสิตินนท์  สุดยอดสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงสิรภัทร  ชมชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
304
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงสิริโสภา  เรืองชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงสุจิรา  คำโนนม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงสุทัตตา  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงสุธีมา  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงสุพัตรา  สุดงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงสุภาธิตาภรณ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงสุภาพร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงสุภิชญา  เนาว์เปี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงสุมิตรา  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
314
เด็กชายสุรเดช  สายคำตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
315
เด็กชายสุรยุทธ  โตทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงสุรางคณา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้อง 5/3 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
318
เด็กชายสุวัจน์  บุงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
319
เด็กชายเสาวพล  เสมอภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
320
เด็กชายหัสดิน  เหลาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงอภิชญา  เสยกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงอมรทิพย์  ยางเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
323
เด็กชายอรรฆพร  ขอจงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงอรุชา  อรุณรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงอลิษา  งามระหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงอลิสา  บุติมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
327
เด็กชายอัครพล  ปาสาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงอัมรา  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงอาทิตยา  ปัญแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงอาลิสา  เติมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
331
เด็กชายอิทธิพล  ลายปูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงอินทิรา  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.1/1 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
334
เด็กชายกฤษณ์อัษฎา  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
335
เด็กชายกองกลาง  อุตมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
336
เด็กหญิงกัลยานี  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
337
เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลนาค
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
338
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
339
เด็กชายไกรศักดิ์  หล่อขุมทอง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
340
เด็กหญิงขวัญหทัย  ขุนเพียร
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
341
เด็กชายจักรภัทร  อินทอง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
342
เด็กหญิงจารุวรรณ  ลอยทอง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
343
เด็กชายชัยวัฒน์  มีงามดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
คณิตประถม
344
เด็กชายชาญณรงค์  สุมาตรา
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
345
เด็กชายชานน  คำพานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
346
เด็กหญิงฐิตาพร  ทองโพธิ์
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
347
เด็กชายณัฐพงค์  วิเศษอุด
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
348
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดุนดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
349
เด็กชายณัฐวัฒน์  กอปรกิจงาม
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
350
เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชุมา
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
351
เด็กชายทวีศักดิ์  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
352
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จุดาบุตร
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
353
เด็กชายธนวัต  วงษ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
354
เด็กชายธนัท  มีมาก
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
355
เด็กชายธนากร  ศรีเครือดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
356
เด็กหญิงธิญาดา  สอนดี
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
357
เด็กหญิงธีญชนก  โสนาพูน
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
358
เด็กชายธีรเทพ  ศรีเครือดำ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
359
เด็กหญิงนันทิกานต์  ครองชื่น
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
360
เด็กหญิงนิตยา  จารุณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
361
เด็กหญิงเบญจพร  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
362
เด็กหญิงใบพลู  ตะลาโส
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
363
เด็กชายสุจิตต์  พอกเพียร
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
364
เด็กหญิงสุภัสสร  ดีด้วยมือ
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
365
เด็กหญิงสุภัสสร  ทรงวาจา
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.1/2 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายปฏิพล  กลีบแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
367
เด็กหญิงปนัดดา  รสโอชา
ป.6
โรงเรียนประชาสามัคคี
คณิตประถม
368
เด็กหญิงปภัสรา  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
369
เด็กหญิงปภาวี  หอยสังข์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
370
เด็กหญิงปัณฑิตา  วาปีทะ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
371
เด็กหญิงเปรมิกา  สมนิยาม
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
372
เด็กหญิงผกายดาว  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
373
เด็กหญิงพรชิตา  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
คณิตประถม
374
เด็กหญิงพรเพ็ญ  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพรรษา  เมียดเตียบ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
376
เด็กหญิงพักชา  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนประชาสามัคคี
คณิตประถม
377
เด็กชายพัชรพล  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
378
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทรวงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
379
เด็กชายพุฒิชัย  ปิยะไพร
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
380
เด็กหญิงภัควดี  สุทธิผลไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
381
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทรงวาจา
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
382
เด็กชายรพีภัทร  ดวงสิมมา
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
383
เด็กหญิงรัตนา  หาญฮึก
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
384
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทุริดไธสง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
385
เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์จันทา
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
386
เด็กหญิงริญโญ  แก้วปลั่ง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
387
เด็กหญิงวรรณพร  ที่อุปมา
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
388
เด็กหญิงวรรณวิสา  จุดาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
389
เด็กหญิงวิลาวีลย์  พันจืต
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
390
เด็กหญิงวิลาสินี  ประไวย์
ป.5
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
391
เด็กหญิงศรสวรรค์  ระบือนาม
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
คณิตประถม
392
เด็กชายศุภวิชญ์  นวลอินทร์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
393
เด็กหญิงสมฤดี  ประจวบสุข
ป.6
โรงเรียนประชาสามัคคี
คณิตประถม
394
เด็กหญิงสมิตา  นะรีรัมย์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
395
เด็กชายสรายุทธ  ประชุมฉลาด
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
396
เด็กหญิงเสาวภา  กำจิตเอก
ป.4
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอภิรัชนันยา  เชื้อจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอาภัสรา  ทรงทอง
ป.6
โรงเรียนประชาสามัคคี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.4/2 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงชลธิชา  บุญมา
ม.2
โรงเรียนประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ดีมั่น
ม.1
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายธันวา  โต๊ะบวช
ม.2
โรงเรียนประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงนิศารัตน์  กมลบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายปณชัย  ประสงค์เสียง
ม.3
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงปนัดดา  เมินธนู
ม.2
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงปวีณา  ทวีฉลาด
ม.3
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงพรพิมล  ประทายนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงแพรวา  เสาวะพงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงฟาติมา  ดวงจิตดี
ม.3
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายยุทธภูมิ  ภิมาไชย์
ม.2
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงลาภินี  จันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายวัชรินทร์  ชะยอยรัมย์
ม.2
โรงเรียนประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงศศิกานต์  ขยันดี
ม.2
โรงเรียนประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายสุทธิรัก  บุญทวี
ม.2
โรงเรียนประชาสามัคคี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.4/1 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชิงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกฤษณากร  เก้าด่านจาก
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกุมภา  คงเก่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฉลาดเอื้อ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงเกศกนก  ใบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
422
เด็กชายเกียรติศักดิ์  หฤทัยถาวร
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
423
เด็กชายโกมิน  ฉลาดสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายไกวัลย์  ดีชอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงขวัญฤดี  เอ็นดู
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  พิมพะวะ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
427
เด็กชายจิรพัฒน์  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
428
เด็กชายฉัตรมงคล  ประการะถา
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงชดาษา  หมั่นเที่ยง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
430
เด็กชายชนะศักดิ์  ศรีจุดานุ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
431
เด็กชายชาญชัย  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงชาลินี  สมบูรณ์การ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงชาลิสา  สุริยะธน
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชินันพร  ไม้จันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสบาย
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
436
เด็กชายไชยวัฒน์  วรภาพ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
437
เด็กชายไชยสุรินทร์  สุระถาวร
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงฐิตาภา  ราษีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงฐิติกา  สุวรรณโฮม
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงฐิติมา  สำราญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงฐิติยา  ผูกดวง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
442
เด็กชายณฐกร  ภิญโญภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงณัฏฐิยาภรณ์  ชิงชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงณัฐดี  มาริค
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิยไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.3/2 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
446
เด็กหญิงณัฐธิดา  จงเกิดดี
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
447
เด็กชายณัฐพงศ์  จินาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
448
เด็กชายณัฐพล  ภิญโญภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
449
เด็กชายณัฐพล  วันทะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
451
เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษร ซูโอมากิ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
452
เด็กชายทรรศนะ  พริ้งเพราะ
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
453
เด็กชายทิวากร  ฮิมฮง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
454
เด็กชายเทพทิพย์  ดีชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
455
เด็กชายธนกฤต  ประสงค์เสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
วิทย์ประถม
456
เด็กชายธนเดช  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
457
เด็กชายธนภัทร  ตินานพ
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
458
เด็กชายธวัลรัตน์  ภูสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงธัญกมล  หมั่นเที่ยง
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงธัญญธร  โกมารัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
461
เด็กชายธันทิวากร  ปุนเรศน์
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงธิดารัตน์  สังเกตุกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงธิษณา  กำจัดภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงนงลักษณ์  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงนภสร  พนารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงนรมน  สารเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงนราทิพย์  สมใจหวัง
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงนารี  กลีบแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงน้ำทิพย์  คิดพินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงบุญยานุช  หมายทวี
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงปาริชาต  ไชยนัด
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงฝน  ชาญศรี
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
474
เด็กชายพงศธร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
475
เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  ภาชีรัตน์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.6/1 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กชายพนธกร  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
477
เด็กชายพรมแดน  วันทา
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพรรณอร  เพชรล้วน
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
479
เด็กชายพสิษฐ์  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
480
เด็กชายพิชิตชัย  อุทธิโท
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพิมลัดดา  เจียมทอง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
482
เด็กชายพีรพัฒน์  วิเศษวิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
483
เด็กชายพีรัชชัย  สุระถาวร
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงฟ้า  ชาญศรี
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงภัททิยา  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงภัทรมล  วงศ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงภัทรวดี  พันธสา
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงภัทราพร  กาศรัมย์
ป.4
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
489
เด็กชายภาณุพงศ์  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายภาสกร  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงภูตะวัน  พวังคาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
วิทย์ประถม
492
เด็กชายภูตะวัน  ภูไหมพรม
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงมณฑิตา  ทุนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงมาริษา  ผูกดวง
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงมุขมณี  ยิ่งอาจหาญ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
496
เด็กชายยศภัทร  เห็นจงชม
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
497
เด็กชายยุทธนันทร์  จุดาบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
498
เด็กชายราเมศ  ชาลีพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงลลิตา  ราษีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
500
เด็กชายวัฒนา  ลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
501
เด็กชายวัณชนะ  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
502
เด็กชายวุฒิภัทร  ใจพินิจ
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงศลาสินี  จารุณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นวลอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุดใสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคารสัตบรรณ ห้อง ป.5/1 โรงเรียนปราสาท
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงศิริวิภารัตน์  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงศุทธินี  พัดทอง
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
508
เด็กชายศุภชัย  เสาใย
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
509
เด็กชายศุภวิชญ์  ปลายแก่น
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
510
เด็กชายส่งเสริม  มัญจะกาเภท
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
511
เด็กชายสรศักดิ์  ลอยเลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
512
เด็กชายสเรนเทพ  ยอดศิลา
ป.6
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ดวงราษี
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงสิริรัตน์  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงสุธิตา  ใยแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงสุนิสา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงสุภาวิดา  เข้มแข็ง
ป.5
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
วิทย์ประถม
518
เด็กชายสุรเกียรติ  ทรงวาจา
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงสุรภา  ตินานพ
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
520
เด็กชายสุรยุทธ์  สุดตะลาวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
521
เด็กชายสุรศักดิ์  ผูกดวง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
522
เด็กชายเส้นชัย  อุตมาน
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ผูดวง
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
524
เด็กชายอดิศร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
วิทย์ประถม
525
เด็กชายอนุชิต  จารุนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
526
เด็กชายอนุพงษ์  นิราศภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
527
เด็กชายอภิวัฒน์  สำราญดี
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายอภิสิทธิ์  มั่นหมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงอรกัญญา  สมปอง
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงอรสา  ศรีเครือดำ
ป.5
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงอัจฉรา  ใจพินิจ
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
532
เด็กชายอุเทน  จุดาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
533
เด็กชายเอกชัย  รื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงไอริสา  สุขรัตน์
ป.4
โรงเรียนปราสาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 101 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กหญิงกชกร  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
536
เด็กหญิงกชพรรณ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
537
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
538
เด็กหญิงกนิษฐา  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
539
เด็กหญิงกรวรรณ  กลิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
540
เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมดา
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
541
เด็กชายกรวิชญ์  พรหมชาติ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
542
เด็กชายกฤษฎา  แย้มปู่
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
543
เด็กชายกฤษณ์  โพบางหวาย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
544
เด็กชายกษิเดช  ยิ่งหาญ
ป.6
โรงเรียนดมวิทยาคาร
คณิตประถม
545
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาแสง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
546
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมพินิจ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
547
เด็กชายกันตธีร์  แก้วหอม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
548
เด็กหญิงเกศรินทร์  ชื่นอารมณ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
549
เด็กชายไกรสร  พวงเพชร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
550
เด็กหญิงขวัญกมล  ยิ่งหาญ
ป.5
โรงเรียนดมวิทยาคาร
คณิตประถม
551
เด็กชายเขมชาติ  อุ่นศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
552
เด็กหญิงจอมขวัญ  ผดุงสุข
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
553
เด็กหญิงจันจิรา  พรรณา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
554
เด็กหญิงจารุวรรณ  สนุกแสน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
555
เด็กหญิงจิดาภา  แก้วจำเริญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
556
เด็กชายจิตติพ้ฒน์  ยาดี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
557
เด็กชายจิตติพัฒน์  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
558
เด็กหญิงจิตนัยน์  ไชยลาภ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
559
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยิ่งคง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
560
เด็กชายจิรกานต์  โสดา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
561
เด็กชายจิรพัฒน์  มีระกูล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
562
เด็กชายจิรภัทร  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
563
เด็กชายจิรภัทร  แป้นเงิน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
564
เด็กชายจิรภัทร  ศรีมะณี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 102 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
565
เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีสรรงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิตประถม
566
เด็กหญิงจุฑามาศ  สมยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
567
เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
568
เด็กชายเจตนิพัทธ์  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
569
เด็กชายเจษฎา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
570
เด็กหญิงชญาภรณ์  มหาเสนา
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
571
เด็กหญิงชฎาพัชร  แม่นงาม
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
572
เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์ชัย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
573
เด็กหญิงชมพูนุช  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
574
เด็กชายชลัมพ์  จันทร์แท่น
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
575
เด็กหญิงชัญญานุช  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
576
เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
577
เด็กชายชัยมงคล  ดำเนิน
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
578
เด็กหญิงชาลิสา  จำปาเทศ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
579
เด็กหญิงชาลิสา  พรมอุก
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
580
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตสมาน
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
581
เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันทร์ภัทรวดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
582
เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
583
เด็กหญิงณรีพรรณ  รู้รักษา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
584
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คำทะ
ป.5
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
585
เด็กหญิงณัฐกมล  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
586
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีนาน
ป.6
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิตประถม
587
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียคำเมือง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
588
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขซ้อน
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
589
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
590
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
591
เด็กหญิงณัฐนันท์  มูลดาบ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
592
เด็กชายณัฐพงษ์  สามใจ
ป.6
โรงเรียนดมวิทยาคาร
คณิตประถม
593
เด็กหญิงณัฐมน  พงษ์ธนู
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
594
เด็กหญิงณัฐมล  บุญแต้ม
ป.6
โรงเรียนดมวิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 103 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
595
เด็กหญิงณัฐวดี  ทิพวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
596
เด็กชายณัฐวัตร  วิจิตร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
597
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
คณิตประถม
598
เด็กชายดลสุข  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
599
เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
600
เด็กชายทุติยภูมิ  ทำมีภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
601
เด็กหญิงธนพร  สงค์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
602
เด็กหญิงธนภรณ์  เสาทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
603
เด็กชายธนภัทร  มณีโชติสกุล
ป.6
เทศบาลสังขะ
คณิตประถม
604
เด็กชายธนวัฒน์  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
คณิตประถม
605
เด็กชายธนวิทย์  คำงาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
606
เด็กหญิงธนัชชา  ยิ่งหาญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
607
เด็กชายธนัตถ์  โรจนเสถียร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
608
เด็กชายธเนศ  สมตั้ง
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
609
เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
610
เด็กชายธรรมปพน  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
611
เด็กหญิงธัญชนก  เสาทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
612
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
613
เด็กหญิงธิดาพร  ศรีบุญ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
614
เด็กหญิงธีรชญา  น้องดี
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
615
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประทัด
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
616
เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
617
เด็กชายนราวิชญ์  สวยรูป
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
618
เด็กชายนรินทร  สมานทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
619
เด็กหญิงนวพร  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
620
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
621
เด็กหญิงนันธิดา  เข็มแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
622
เด็กชายนิติธร  ถ้วยทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
623
เด็กหญิงนิธิตรา  คำเสน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
624
เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 104 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
625
เด็กชายเนติภูมิ  ประยงค์หอม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
626
เด็กหญิงบัณฑิตา  พลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
627
เด็กหญิงบัวชมพู  สามิตร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
628
เด็กชายบุญศักดิ์  จันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
629
เด็กชายปฏิญาณ  ปานเจริญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
630
เด็กหญิงปนัดดา  ลือไทย
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
631
เด็กชายปภังกร  มาลีหวล
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
632
เด็กหญิงปภัสรา  ยอดจักร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
633
เด็กหญิงประติญา  แสงสันต์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
634
เด็กชายปรัชญา  ยรรยงนวกิจ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
635
เด็กชายปรีชา  ดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
636
เด็กหญิงปรียาภัทร  แรงหาญ
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
637
เด็กหญิงปลายฟ้า  สุขบำรุง
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
638
เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
639
เด็กหญิงปวัณรัตน์  กลางอันเดช
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
640
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขส่ง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
641
เด็กหญิงปัณฑิตา  กนกหงษ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
642
เด็กหญิงปานกมล  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
643
เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
644
เด็กหญิงปิยดา  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
645
เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
646
เด็กชายปิยวุธ  ชาญเชี่ยว
ป.5
โรงเรียนดมวิทยาคาร
คณิตประถม
647
เด็กหญิงปิยะนุช  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
648
เด็กชายพงศกร  จำนงรักษ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
649
เด็กชายพงศกร  วอทอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
650
เด็กชายพงศกร  เห็มวัง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
651
เด็กชายพรชัย  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
652
เด็กหญิงพรธิดา  ทองอ้ม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
653
เด็กหญิงพรธีรา  มหานาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
654
เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 201 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กหญิงพิมพ์ชญาดา  ประยงค์หอม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
656
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชื่นบาน
ป.5
โรงเรียนดมวิทยาคาร
คณิตประถม
657
เด็กหญิงพิยดา  บุราคร
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
658
เด็กชายพีรณัฐ  ศิลางาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
659
เด็กชายพีรพัฒ  อุตราศรี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
660
เด็กหญิงเพชรนภา  ทองอ้ม
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
661
เด็กชายภควัฒน์  มีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
662
เด็กหญิงภัฐทราวดี  โพแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
663
เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญวิทวัส
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
664
เด็กหญิงภัททิยา  ขวัญอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
665
เด็กชายภัทรพล  ชะบาทอง
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
คณิตประถม
666
เด็กชายภูผา  ทรวงทองหลาง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
667
เด็กชายภูยส  ใหมทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
668
เด็กชายภูรินทร์  สีสด
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโนน
คณิตประถม
669
เด็กหญิงมิ่งกมล  พรมอุก
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
คณิตประถม
670
เด็กชายมินธาดา  ด้วงมา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
671
เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
672
เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
673
เด็กหญิงระพีพร  พุ่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
674
เด็กหญิงรักษิณา  นพพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
675
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มุมทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
676
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กะทิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
677
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถาวรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
678
เด็กหญิงรุจาภา  แอกทอง
ป.6
โรงเรียนดมวิทยาคาร
คณิตประถม
679
เด็กหญิงลลิตา  จำนงค์รักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
680
เด็กหญิงลักษิกา  พูนประโคน
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
681
เด็กหญิงลัดดารัตน์  อุ่นศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
682
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จันทา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
683
เด็กหญิงวณิชยา  ศิริวงศ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
684
เด็กหญิงวรรณกานต์  วรรณูปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 202 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กหญิงวรรณวารี  เมืองงาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
686
เด็กหญิงวรัญญา  วีระขันคำ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
687
เด็กหญิงวรัทยา  บุระพา
ป.6
โรงเรียนดมวิทยาคาร
คณิตประถม
688
เด็กหญิงวรัทยา  สมัญญา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
689
เด็กชายวารันต์  ทุมพงษ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
690
เด็กหญิงวิรดา  พิมพ์เพราะ
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
691
เด็กหญิงวิไรวรรณ์  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
692
เด็กหญิงวิไลพร  พรมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
693
เด็กหญิงวีริยา  บุตตาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
694
เด็กชายวุฒิภัทร  ถมปัทม์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
695
เด็กหญิงศศินิภา  อาสาคติ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
696
เด็กหญิงศิรภัสษร  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
697
เด็กหญิงศิรภัสสร  เหมือนมี
ป.5
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
698
เด็กหญิงศิรินทิพย์  พิมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
699
เด็กหญิงศุภานิช  ยามพูน
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
700
เด็กชายเศรษฐพงศ์  หลอดทอง
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
701
เด็กหญิงสโรชา  ตรงดี
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
702
เด็กหญิงสัญจิตตา  เทียนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
703
เด็กหญิงสาธิตา  อรจันทน์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
704
เด็กชายสานตวัน  จาดคำ
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
705
เด็กชายสิงหราช  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
706
เด็กหญิงสิริ  ขนันไทย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
707
เด็กหญิงสิรินทรา  วรไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิตประถม
708
เด็กหญิงสิริมล  ศรีบัวบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิตประถม
709
เด็กชายสุทธิโรจน์  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
710
เด็กหญิงสุภนิดา  แป้นแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
711
เด็กหญิงสุภาวดี  แสงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
712
เด็กชายสุรยุทธ  พลศรี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
713
เด็กชายสุรศักดิ์  แบ่งบุญ
ป.5
โรงเรียนดมวิทยาคาร
คณิตประถม
714
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 203 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
715
เด็กหญิงหงส์นภา  มาลัยทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
716
เด็กหญิงอณัศยา  นาคสังข์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
717
เด็กชายอดิศักดิ์  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
718
เด็กชายอนภัทร  บุญหนุน
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
719
เด็กหญิงอนิญชนา  พรมพิไล
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
720
เด็กชายอนุชิต  เกสอนบัว
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
721
เด็กชายอนุวัฒน์  แช่มรัมย์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
722
เด็กชายอภิชาติ  บุญร่วม
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
723
เด็กหญิงอภิสรา  อย่าลืมดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
724
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
725
เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วสมุทร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
726
เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขเต็ม
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิตประถม
727
เด็กหญิงอมลวรรณ  ฉายศรี
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
คณิตประถม
728
เด็กหญิงอรพิน  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
คณิตประถม
729
เด็กหญิงอรไพลิน  สำเร็จดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
730
เด็กชายอริญชย์  คงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
731
เด็กหญิงอังคณา  ประเหน่งเพชร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
732
เด็กหญิงอัจจิมา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
733
เด็กหญิงอัญญาณี  กลิ่นสายทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
734
เด็กหญิงอัญญาดา  คัชมา
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
735
เด็กหญิงอิสราภรณ์  สูงยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
736
เด็กชายอุดมศักดิ์  อุดมทวี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
737
เด็กหญิงอุมากร  แสงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาคง
คณิตประถม
738
เด็กหญิงอุระชา  ศรีอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
739
เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลุ่
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
740
เด็กชายเอเดน  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 204 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
741
นางสาวกิตติยาพร  เผือกผ่องศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
742
นางสาวจันจิรา  จินวิเศษ
ม.3
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงจีนันทร์  ระย้าทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงชลมณี  ฤทธิ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายชวัลวิชญ์  กาบภิรมย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงณัชชา  เสมาชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายณัฐพล  รัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงดาหวัน  ดวงชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
749
นางสาวทิพรัตน์  สอนกอก
ม.3
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงธนรัตน์  ตลับทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายธนวัฒน์  ทรัพย์มาก
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุ่นศิลป์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายนพรุจ  แก้วสว่าง
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงนันทกานต์  จิตณรงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงนันทณัฐ  ดีจ้าย
ม.1
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายนันทพงษ์  ทัดศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปุ่มแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงประดับพร  โคตวิสัย
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายปริญญา  ปิตตาลาคะ
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงปริญญารัตน์  แก้วมี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 301 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงพรธิชา  เทียนแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไข่มุกข์
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงภัทราพร  ชูชื่นบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงยลลดา  กระจ่างโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
766
นางสาวรุ่งฟ้า  แน่นอุดร
ม.3
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงวรรณิกา  คิดสม
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
768
นางสาววลัยพร  ศรีโพนทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงศศิประภา  รุ่งรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงศันสนีย์  ดำละออ
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมรักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์โตทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงสุนิสา  สุทธิสน
ม.1
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ประทุมโสม
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสุภาวดี  มวลคำลา
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงหทัยรัตน์  โหยกระโทก
ม.3
โรงเรียนบ้านตาโมม
คณิต ม.ต้น
777
นายอนุรักษ์  ท่าทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 302 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
778
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธรรมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงเกตุมณี  ไตรพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
781
เด็กชายจตมงคล  สมชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
782
เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยชาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงจิรภิญญา  เอิบสุข
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงจิราภา  บุญนอง
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงชุติมณฑ์  เกตุอักษร
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงณัฏฐกมล  งาหอม
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
787
เด็กชายณัฐพงษ์  พัดพรม
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
788
เด็กชายทวี  บุญปก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วิทย์ประถม
789
เด็กชายธีรภัทร  สีหล้ามณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองต้น
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงปิณฑิรา  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปิยรัตน์  สุขบำรุง
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงปิยะดา  สีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วิทย์ประถม
794
เด็กชายพลวัต  จันทร
ป.5
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงพัชราภา  ปุมแมน
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
วิทย์ประถม
796
เด็กชายพีรวัส  มูลทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
797
เด็กชายพีรวิชญ์  มูลทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้อง 303 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
798
เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงมานิตา  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงเมธาวี  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
วิทย์ประถม
801
เด็กชายยมนาท  สารศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงวรรณพร  ทองเตี่ยง
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ลักขษร
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
804
เด็กชายวัชรกร  จันทร์นัน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโมม
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงศศิประภา  ถาพรผาด
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ต้น
ป.5
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
วิทย์ประถม
808
เด็กชายศุภชัย  เทียนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
809
เด็กชายสกลเกียรติ  แม่นงาม
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
810
เด็กชายสนธยา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
วิทย์ประถม
811
เด็กชายสนธยา  หงษ์สนิท
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงสริตา  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงสิรภัทร  พูลลาภ
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงสุวิมล  ผึ้งทัศน์
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
815
เด็กชายอัครพล  ยิ่งหาญ
ป.6
โรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยาม
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงอัญชลี  กรวยทอง
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กหญิงกมลรัตน์  รองมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
818
เด็กชายกสิเดช  สุขแสวง
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
819
เด็กหญิงกัลยา  วันมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
820
เด็กชายเกริกฤทธิ์  ห่อทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
821
เด็กชายเกียรติภูมิ  รวมเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
822
เด็กหญิงขวัญลภัส  แสนแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
823
เด็กหญิงจุฬามณี  คงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
824
เด็กหญิงชลฉัตร  ดวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
825
เด็กชายชัชภน  กฤติยาวรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
826
เด็กหญิงญาดา  สุขรอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
827
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุระคนธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
828
เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
829
เด็กชายณัฐพล  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
830
เด็กหญิงณัฐริญา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
831
เด็กชายธนกฤต  นาคเจือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
832
เด็กหญิงธัญรัตน์  ต้นศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
833
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พันธ์ุเสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
834
เด็กชายเธียรชัย  สำราญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
835
เด็กชายเธียรสิริ  สำราญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
836
เด็กชายนันทรัฐ  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
837
เด็กหญิงนันทิยา  พันธ์เกียรติ
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กหญิงปนัดดา  สำราญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
839
เด็กชายประกาศิต  สายยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
840
เด็กชายปวเรศ  พิมย์พา
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
841
เด็กชายปองภพ  แป้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
842
เด็กหญิงปาริฉัตต์  ยอดอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
843
เด็กชายพงศกร  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
844
เด็กชายพัชรพล  จันทมล
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
845
เด็กหญิงพัชราภา  เจียนงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
846
เด็กหญิงพาขวัญ  สำราญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
847
เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
848
เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
849
เด็กหญิงมนสิชา  แสนแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
850
เด็กหญิงเมษยา  คำลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
851
เด็กหญิงลลิษา  จันทคาร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
852
เด็กหญิงสริตา  พรมพุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
853
เด็กหญิงอนัญญา  อุรารื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
854
เด็กชายอนุชา  อนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
855
เด็กหญิงอภัสรา  พรมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
856
เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์มั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
857
เด็กหญิงไอลดา  บัวสด
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
858
เด็กหญิงกฤติยา  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสุด
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงกัณฐิกา  ผักไหม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงเกตน์สิริ  หมื่นสา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงขวัญฤดี  สายยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
864
เด็กชายคณากร  สร้อยอำภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงจตุพร  ราชสีห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงจิรัญญา  ชนะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงจิราพัชร  ตางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
868
เด็กชายชลสิทธิ์  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงชัญญานุช  สืบสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงโชติกา  หิรัญญาณกร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
871
เด็กชายณัฐนนท์  โมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
872
เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์ชุมแพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงณัฐพร  โกสีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงณัฐมล  กันโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์เกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงดลพร  ราชรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
877
เด็กชายทินภัทร  เสาเปรีย
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
879
เด็กชายธนกร  เอ็นดู
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำเสมอ
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงนภสร  สุทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงนราวดี  ชาติวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงนวพรรษ  สุดาใสย์
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงบุญสิตา  คำศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงปณาลี  สิงห์สาด
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงปรัศนีญาพร  แหวนเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงอารี  สีเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงอุษณิษา  ทวาอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กหญิงปวีณา  ยงยิ่งยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงผกากาญจน์  เอกยีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงพิชญา  จันทร์อุบล
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงพิชญาดา  คำเสมอ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงภัทรวดี  แสงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงภาสรณ์  เบาะทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงภูสุดา  สุวรรณศร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงมัลลิกา  วาดสีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงเมวดี  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
899
เด็กชายยุทธนา  ภูษาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงรัตนากร  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงรำไพพักตร์  เอ็นดู
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุระคนธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงวรัญญา  แรงกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
904
เด็กชายวุฒิไกร  โต๊ะงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงศรัยฉัตร  ยิ่งดัง
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงศศิประภา  กล้วยทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็ชรประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
908
เด็กชายศุทธสิน  ทุ่งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
909
เด็กชายสรายุทธ  ซึมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
910
เด็กชายสราวุธ  ควรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงสโรชา  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงสุทธิดา  สุกลมใส
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงสุวิชาดา  สุขรอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงอภิญญา  โกสีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงอรกานต์  ชมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอรวรรณ  อารีวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงอริสา  สุระคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอัจฉริยา  นาคเจือ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
919
เด็กชายอัษฎากร  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงเอมธิดา  ยิ่งหาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงเอมอร  ไพรนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
922
เด็กชายกฤษกร  ศูนย์อินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
923
เด็กชายก้องภพ  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
924
เด็กชายคุณธรรม  ทองแม้น
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
925
เด็กชายจอมพล  สังธิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
926
เด็กหญิงจินดาพร  เมาลีร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
927
เด็กหญิงจิราภา  หอมอ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
928
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
929
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประวัติพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
930
เด็กชายเจษฏา  ระหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิตประถม
931
เด็กหญิงเจษรินทร์  ชมชื่นครบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
932
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาลีโภชน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
933
เด็กหญิงณัฐพร  ถาวรสาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
934
เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญชม
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
935
เด็กชายธีรภัทร  บุตรงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
936
เด็กชายนนทชัย  แสนสุขโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
937
เด็กชายนันทวุฒิ  งามสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
938
เด็กหญิงปริญญาลักษณ์  จุลละนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
939
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
940
เด็กหญิงพัชรี  ไชยพันโท
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
941
เด็กชายเมธัส  เครือจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
942
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
943
เด็กชายวิศิษย์  ธรรมชอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
944
เด็กชายศิวภัฏ  พลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
945
เด็กหญิงสุทัศนีย์  สาลีโภชน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
946
เด็กหญิงสุภาวิมล  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
947
เด็กชายสุรวงศ์  สุขวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
948
เด็กชายอชิรวิชญ์  ตลับทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
949
เด็กชายอาทิตย์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กหญิงกาญจนา  เรืองรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
951
นางสาวกานต์ธิดา  อินทะนัด
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  นรดี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงชลธิชา  คำหาญ
ม.1
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงชลธิชา  ดียิ่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงชลลดา  ชาญเชี่ยว
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายชาธิป  เจียรนัย
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายณัฐภัทร  จงหาญ
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายทรงยศ  กุลบุตรดี
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวสด
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงปัญญา  ชัยเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงพรชิตา  อินทะจักร
ม.2
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายวรายุส  กษมานนท์
ม.2
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงวิภาวี  แผ่นทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงแววตา  กองสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
966
นายศิรินทร์  สัตบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงศิรินันท์  ดวงพิมพ์
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายสมพล  สัตบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
969
นางสาวสิริยากร  เสียงเพราะ
ม.3
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงสิริวิมล  สอนงาม
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงสุนันทา  อยู่ญาติมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงสุนีย์  เจนจบ
ม.2
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงสุพรรษา  จินดาศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านสน
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงอธิติยา  จันทร์มั่น
ม.1
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายอนันตชัย  สืบมี
ม.2
โรงเรียนบ้านสะแร
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายอวิรุทธิ์  ระหาร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
977
เด็กหญิงกชมน  บุญมาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงกฤติยา  หนุ่มแน่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วภายนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงเกวลิน  รสพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
981
เด็กชายเจนณรงค์  พรหมแสง
ป.5
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงชุติมันต์  สมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงฐาณิตศรา  แสนคำวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แพงสุภา
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงณัฐณิชา  สารสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงทัศราพร  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
987
เด็กชายธนาธร  ชาญศรี
ป.5
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
988
เด็กชายธรรมชาติ  ประจงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงนราทิพย์  อินสาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงนิจวิภา  ยอดสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงปาลิตา  แท่นทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
992
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร์เหลือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรหมพิมาร
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงพิริษา  ศรีวงษ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงมทุรดา  เผยไทยสง
ป.5
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงมุฑิตา  สุขตน
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านสน
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กหญิงยุพาพร  ขันวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
998
เด็กชายรพีภัทร  จะสุรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงรัฐวณัฏฐ์  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงรัตติกาล  ช่างเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงรุ่งรุจี  หงษ์สามารถ
ป.6
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงวรรณิกา  กองสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาสดา
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงสมฤดี  สิงห์มาศ
ป.6
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงสุธามาศ  สารสาตร
ป.6
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงอจิมา  พยุงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายอนุชา  การอินทร์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์อนุ
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายอภิรักษ์  งามฉลาด
ป.6
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายอภิรักษ์  น้อยประถม
ป.6
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายอภิสิทธิ์  การะเมฆ
ป.5
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงอรทัย  ตินทุกศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงอรวรรณ  เกษจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
วิทย์ประถม