ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลนันท์  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกนก  เปรมชู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรรฏิมาภรณ์  แก้วหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตวิชญ์  ดวงพานิชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤษกร  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฎา  เกษแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤษธิดารัตน์  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกะรัตเพชร  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญรัตน์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญานี  ชนะเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทพบุตรดี
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกันต์กมล  สานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกิตตรามาศ  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติภูมิ  ขอเลื่อนกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกิตติยา  ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
18
เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
19
เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่เฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงคริษฐา  ป้อมหยิบ
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
21
เด็กชายคัมภีร์  มาพบ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจารุวรรณ  คงทน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิตรดา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรญาภา  ฐานะดี
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิรภัญญา  วารุลังค์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรภิญญา  กองทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิราพร  จงพูนศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรายุ  แก้วการ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิราวรรณ  หลงชิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเจนจิรา  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
33
เด็กชายเจษฎากร  สานุสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
34
เด็กชายเฉลิมขวัญ  ยอดลี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนกกมล  ยางสุข
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 2 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนิกานต์  ชาชิต
ป.5
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
37
เด็กชายชยางกูร  ประหยัดใช้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลธิชา  สีทาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
39
เด็กชายชลธี  นามพิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒)
คณิตประถม
40
เด็กชายชวิศ  วัชราพงษ์
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชัญญา  ทวีสาร
ป.6
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชัญญากานต์  สีหบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงญาณิศา  โสรถาวร
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฐิตารีย์  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฐิติพร  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
47
เด็กชายฐีรวัฒน์  ไชยรส
ป.6
โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
49
เด็กชายณัชชา  จันทวิมล
ป.6
โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
51
เด็กชายณัชพล  บุญผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญญาเดชสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐพล  เกลี้ยงพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐภูมิ  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐมน  แข่งขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐริกา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
60
เด็กชายณัฐวรรธน์  วงไกร
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐวัฒน์  แข่งขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณันทกานต์  ส่งเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณิชกานต์  อินทะกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงดริษฐา  กว้างขวาง
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงตรีรัตนพร  หมื่นมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
68
เด็กชายทินกร  จันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงทิพย์สุดา  พิศเพ็ง
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงทิพวัล  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนกฤต  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
72
เด็กชายธนกฤต  ลาภจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธนพรพรรณ  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
74
เด็กชายธนภัทร  ทามแก้ว
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
75
เด็กชายธนรัฐภูมิ  ศรีทา
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
76
เด็กชายธนศักดิ์  ทวีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธัญชนก  หลุมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอ็นดู
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธัญสุดา  วงศ์ธร
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
82
เด็กชายธันวา  สมัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธาทิพย์  สร้อยจิรตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญปก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
86
เด็กชายธีรพันธ์  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
87
เด็กชายธีรศักดิ์  อินทโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
88
เด็กชายนครินทร์  มีพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนงนภัส  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนภสร  โตครแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
91
เด็กชายนรากร  โพธิ์สระคู
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนลินทิพย์  วงค์นาแค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนัชชา  จันทะเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนัฐณิชา  บุญชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนัฐธิดา  พุดขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
96
เด็กชายนิติภูมิ  บุรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
98
เด็กชายนิยมชัย  เหลาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนุชนาถ  แวงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงเนตรอัปสร  ดีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
102
เด็กชายบวรนาถ  ฉลาดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงบัญจศิริ  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงบุญณิตา  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงบุปผา  ประหยัดชื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 4 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงบุศรา  ปะติตังโข
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงบุษยมาศ  ผดุงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงเบญจมาศ  นามวรรค
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปกาสไบ  สุกใส
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปณิฏฐา  อารอมัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
111
เด็กชายปรเมศวร์  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
112
เด็กชายประสิทธิพงษ์  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปริยากร  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ขจรศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปรียาภรณ์  พรมบุตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
116
เด็กชายปวรุตม์  วงศ์นารี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปวิชญา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนสนมศึกษาคาร (สนม๑)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปาริสา  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
119
เด็กชายปิติ  พิศเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปิยาพัชร  คำอุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปุญญิศา  ดันนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงผกากรอง  ผะกา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงผาติพร  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
124
เด็กชายพงศกร  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
125
เด็กชายพงศกรณ์  ขันขวา
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
126
เด็กชายพงศธร  สุระสังข์
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
127
เด็กชายพงศ์พล  สมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
128
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ศรีสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพนิตพร  ปัญญางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพรลภัส  ทุมพัด
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพฤกลดา  บุญปก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพลอยมณี  กิจจานนท์
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพัชรธิดา  สินพานิช
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
134
เด็กชายพัชรพงษ์  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพัชรพร  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพัชรินทร์  แวดอุดม
ป.6
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพัชรินทร์  สิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
138
เด็กชายพัฒนพงศ์  ชูลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
140
เด็กชายพันธุ์ธัช  ศิริวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 5 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เอ็นสุข
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผ่านสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
143
เด็กชายพุฒิเมธ  คำโฮง
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฉลาดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
145
เด็กหญิงภควดี  โคตุทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงภัทรธิดา  โคสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
147
เด็กชายภานุพงษ์  พันธ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
148
เด็กชายภูธเนศ  แคนสี
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
149
เด็กชายภูริเดช  คุมโสระ
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงมนฤทัย  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
151
เด็กชายมนศักดิ์  ขวัญอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงมุกชิตา  บุญกอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
153
เด็กชายรติพล  สิงห์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงรสิตา  จ่าพุลี
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงรสิตา  ทำนักสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงรัตน์ศิกานต์  กงแหลม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงรัตนาวลี  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงรุ่งจิราภา  วาสุธี
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เยี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขะ
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  นนทิจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงลักษณ์นาถ  กะการดี
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวชิราภรณ์  หมื่นสุข
ป.5
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวนิดา  สุวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงวนิสรา  สินไข
ป.6
โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวรกานต์  แกว้วใสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงวรรณวิสา  สีชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงวรัญญา  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
169
เด็กชายวรายุส  ศรีสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
170
เด็กหญิงวรารัตน์  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
171
เด็กชายวัชรากรณ์  ดาบทอง
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
172
เด็กหญิงวันทนีย์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงวันวิสา  อินทโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
174
เด็กหญิงวันวิสาข์  อัปมะโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
175
เด็กหญิงวาสนา  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 6 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวิชญารัตน์  มาลีหวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวิภาภรณ์  สร้อยสีหา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
178
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
179
เด็กหญิงวุ้นเส้น  พิศเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
180
เด็กชายศตวรรษ  เดชอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
181
เด็กหญิงศรันย์พร  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
182
เด็กหญิงศศิพรรณ  ทองอุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศศิภา  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
184
เด็กชายศิรศักดิ์  วัฒนพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศิรามณี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงศิรินันท์  จวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
187
เด็กหญิงศิรินันท์  ทันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
188
เด็กหญิงศิริมล  แป้นจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
189
เด็กชายศิลป์ชัย  สละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงศีรีธร  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
191
เด็กหญิงศุภนิดา  มูลตรีมา
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
193
เด็กหญิงศุภนุช  สายธนู
ป.5
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
194
เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
195
เด็กชายสรวิชญ์  โสสิงห์
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
196
เด็กชายสรศักดิ์  คุมโสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
197
เด็กชายสหรัตน์  ลาลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
198
เด็กชายสิทธิกร  ธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
199
เด็กชายสิทธิพร  วารุลังค์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสิรดา  โสกหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
201
เด็กชายสิรภพ  ผ่องสีดา
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสิรินภา  สร้อยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ศรีด้วง
ป.6
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑)
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสุจินธร  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสุชาดา  นามสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสุชานาถ  ธรรมนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองใส
ป.6
โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
208
เด็กหญิงสุธาสินี  จำปาทาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสุภาวิตา  เดชชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 7 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายสุรสิน  ศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
212
เด็กชายสุริยะ  สนั่นน้ำหนัก
ป.6
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงสุวรจนีย์  สานุสันติ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงโสภิตา  มาพบ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงหทัยภัทร  วารุลังค์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คลองงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
217
เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
218
เด็กชายอณรรญฏชิน  เรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
219
เด็กชายอดิศักดิ์  เทศเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอทิตยา  ขวาไทย
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
221
เด็กชายอธิพงศ์  วงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอนันชณา  สุขพราม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
คณิตประถม
223
เด็กชายอนุวัฒน์  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอภิสรา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงอรทัย  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอรปรียา  ยอดเมิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
227
เด็กหญิงอรพิมพ์  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
228
เด็กหญิงอรยา  จอกทอง
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
229
เด็กชายอรรถชัย  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
230
เด็กชายอรรถพล  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
231
เด็กหญิงอรอินทุ์  ตำปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
232
เด็กหญิงอริยา  ปรากฎรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
233
เด็กหญิงอริศรา  ทันแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
234
เด็กหญิงอรุุโณทัย  เนื่องไชยยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
235
เด็กหญิงออมทอง  พิเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
236
เด็กหญิงอัจฉริญา  อินทร์งาม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอัมภิกา  พรมแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
238
เด็กชายอานนท์  ชนิดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
239
เด็กชายอานุชิต  โพธิ์ล้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
240
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงษ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงอินทิรารัตน์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงเอื้อมอรุณ  เพ็งเพชร
ป.6
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
243
เด็กหญิงไอยลดา  ยีมีเงาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
244
เด็กหญิงไอรดา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 8 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กชายกฤษณะพงษ์  สารบรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายกิตติศักดิ์  กะการดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงกุลจิรา  แร่กระสินธุ์
ม.1
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงกุลณัช  ชัยสงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงกุลณัฐ  ชนะงาม
ม.2
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวเกศรา  สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายไกรวิชย์  ตันสิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงจันทร์นภา  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายจิรวัฒน์  แอกทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายจิระศักดิ์  ชัยศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายเจษฎา  คำนึก
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายชัยวิวัฒน์  ยอแซ
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงญาณิศา  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายณรงค์ชัย  สีสันงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัฐณิชา  สาแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายณัฐพร  บ่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงณัฐวรา  คำภานุช
ม.1
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายณัฐวุฒิ  สีเอก
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายดนุพร  โกฎหอม
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายทวีรัชต์  ธรรมนาม
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงทิพย์เกษร  แก้ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายธีรยุทธ  นิสสัยดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายนพดล  เหมาะทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายเนรมิต  พรหมทา
ม.1
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงบุญญารักษ์  ธรรมนาม
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงบุษยมาศ  พิลาศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงปารวีย์  สงโฆ
ม.1
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงผกามาศ  พิศเพ็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวพรทิพย์  พลเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงพัชนิดา  โสบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายพัฒนพงษ์  ผึ่งผาย
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายภานุพงษ์  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงภารวี  เยียวยา
ม.3
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงยุพิน  พิศเพ็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายรัชชานนท์  วุฒิธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 9 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กชายวชิร  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงวรรณพร  มียิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายวศิน  สร้อยจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายวันชัย  กะการดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงวิภาวรรณ  แจ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายวีรวัฒน์  มั่นวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายวุฒิยา  ขันอุดทา
ม.3
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงศศิประภา  บุญมี
ม.3
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายศิรวิทย์  แสนโคตร
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายศุภกร  จันทร์แดง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายศุภชัย  อ่อนทาดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงสายเพชร  กะการดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงสุกัญญา  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงสุนิสา  เพิ่มทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายสุรศักดิ์  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายอดิศร  วันวาล
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงอนิสา  ทิพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายอภิเดช  พิกุลสด
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายอรรถพล  จันทร์แดง
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงอริสา  ประสานศรี
ม.3
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงอรุณี  กะการดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายอัฉริยะ  โทนาพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงอัญชสา  ยืนยาว
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงอารียา  พวกพระลับ
ม.2
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) (รัตนบุรี๒)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 10 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กหญิงกชกร  สุวิล
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกชพร  บุญญะวัติพงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกชพร  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกมลชนก  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกมลวรรณ  คารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกมลศิริ  เข้ารำ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกรกฏ  มาชาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกรรณิการ์  ยอดลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
313
เด็กชายกฤตเมธ  ลาภจิตร
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกฤษณชัย  จิตสุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกวินทรา  ทรัพย์มาก
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกวินทรา  สังข์สาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
317
เด็กชายกวี  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกัญนิภา  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกัณณิภา  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
320
เด็กชายกันต์ธีร์  จันลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกัลยา  ยอดจงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกัลยา  เสทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกาณภัทร  เชื้อสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกานต์รวี  สุริยะสุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
325
เด็กชายกิตติพนธ์  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
326
เด็กชายกิตติภูมิ  คำเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
327
เด็กชายกิตติศักดิ์  สมสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกีรติการ  พลจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกุลธิดา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
330
เด็กชายเก่งกล้า  ทองนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
331
เด็กชายเกตพงษ์  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
332
เด็กชายเกริกไกร  วันลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงเกวลิน  จงใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
334
เด็กชายเกียรติพงศ์  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
335
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนเตจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
336
เด็กชายไกรวิชญ์  ภาพกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงขนิษฐา  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงขวัญฤดี  กนกแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
339
เด็กชายเขมวิท  เนียมสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 11 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กชายคคนานต์  เหง้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
341
เด็กชายคมสันต์  ธรรมนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
342
เด็กชายคมสันต์  เหลาอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
343
เด็กชายคุณวุฒิ  ทำสุนา
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
344
เด็กชายจักรกฤษณ์  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
345
เด็กชายจักรกฤษณ์  สิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
346
เด็กชายจักรภัทร  ต่อสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
347
เด็กชายจักริน  จงใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงจันทนิภา  บุตรวัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงจิดาภา  ช่วยเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงจินดาหรา  มะลิเลิศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงจินตนา  ศิริม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
352
เด็กชายจิรโชติ  สุกใส
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงจิรสุดา  เสริมแสง
ป.6
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญพันจันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงจิราภรณ์  ลัทธิวาจา
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ุบุญโปรย
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงจุราลักษณ์  สุขล้วน
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงจุฬาลักษ์  พิพัฒน์วงศกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงฉัตรามณี  ทองเหลื่อม
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงชญาดา  ช่วยชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงชญาภรณ์  เพิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงชนกนันท์  คำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
365
เด็กชายชนะชัย  บรรลุดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงชนาภา  ร้อยมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงชนิกันต์  สุขบรรเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงชนิสรา  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงชมพูนุช  ร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงชลธิชา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงชลธิชา  สวนดอน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
372
เด็กชายชัชพงศ์  เดชดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
373
เด็กชายชัยธวัช  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
374
เด็กชายชัยมงคล  เบ้าดี
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 12 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กชายชัยสิทธิ์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
376
เด็กชายชานนท์  วันวาล
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
377
เด็กชายชิตติพล  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงฐานิตา  เสาว์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงฐิตมา  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มัตนามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
382
เด็กชายณภัทร  พุฒภูงา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
383
เด็กชายณรงค์กร  คำสด
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
384
เด็กชายณัฏฐากร  ระวังชื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงณัฐกมล  คู้พิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประมูลจ่าใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
387
เด็กชายณัฐชนน  บุญพบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณัฐชยา  ยาวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงณัฐธิดา  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
390
เด็กชายณัฐปภัสร์  นิยมวันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สีเทา
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงณัฐรัมพา  เชื้ออินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงณัฐริสา  กระแสโท
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงณัฐลดา  วัดสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
395
เด็กชายณัฐวัฒน์  กะการดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
396
เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
397
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
398
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
399
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญปก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
400
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินกานทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
401
เด็กชายณัดฐทรัพย์  สมพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงณิชา  กลางวิชิต
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วสระคู
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงดาราวดี  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงเด่นดวง  พิศเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
406
เด็กชายเตวิช  ขุมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
407
เด็กชายถิรศักดิ์  พาชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
408
เด็กชายทวีทรัพย์  เห็นงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
409
เด็กชายเทพอำนวย  ภูนุภา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 13 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กชายธนกร  ทามแก้ว
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
411
เด็กชายธนกรณ์  อู๋สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
412
เด็กชายธนพงษ์  สมสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธนพล  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
414
เด็กชายธนพัฒน์  เจริญไข
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธนวัฒน์  สินไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธนัชพร  สายจีน
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธนัท  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
418
เด็กชายธนาธร  กรวยค้างพลู
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
419
เด็กชายธนานันท์  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
420
เด็กชายธนารัตน์  หาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
421
เด็กชายธรรมธัช  แววดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงธัญชนก  ทำนักสุข
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงธัญยภรณ์  สันประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงธันยพร  ทองนำ
ป.4
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงธารธารา  จันทะสี
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงธารีรัตน์  จ่าพุลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงธิญาดา  งามเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงธิดานันท์  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงธิดารัตน์  ประดาพล
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงธิดารัตน์  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงธีจุฑา  ทีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
433
เด็กชายธีมร์ตวันต์  ตระกูลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงธีรกานต์  สร้างดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
435
เด็กชายธีรพงษ์  นิลแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
436
เด็กชายธีรวัฒน์  ห่อทรัพย์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
437
เด็กชายธีระพงษ์  สมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงนงนภัส  โชคโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
439
เด็กชายนพคุณ  บุญทัพไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงนพรดา  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงนพวรรณ  เห็นงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงนภัสกร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงนรินทร์ธร  ยี่สุ่นหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงนัฎฐินันท์  เลนคำมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 14 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กหญิงนันทิดา  ลานตวน
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงนาตาลี  จงใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงนารีรัตน์  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงนารีรัตน์  เพ็งสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงน้ำฝน  จะยันรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
451
เด็กชายบัวเรือน  เรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงบำรุงรักษ์  ธรรมนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
453
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทวีลาภ
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงบุญสิตา  กะการดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงบุษบามินตรา  กองสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
456
เด็กชายบูรพา  อุไรพานทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงเบญญาภา  ภาระเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
459
เด็กชายปกฤษฎา  สุนทรภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
460
เด็กชายปฐมพงษ์  เสถียรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงปนัดดา  มาพร้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงปพิชญา  ทองปลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปภาวรินท์  กุนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปโยธร  ดวงเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
465
เด็กชายประสิทธิ์  เกษรบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปราณปรียา  พุทธลา
ป.6
โรงเรียนบ้านขุมดิน (โนนนารายณ์๑)
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงปรานปรียา  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
468
เด็กชายปัณเปรม  สมรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงปาณิตา  จันทร์น้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงปาตาลี  อภิวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงปาริฉัตร  หาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
472
เด็กชายปิติพงษ์  หัสเดชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายปิติภัทร  นิยมมาก
ป.6
โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะกล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
476
เด็กชายปิยพัทร  จันทมี
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงปิยาพัทร  หวดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงเปวดี  ธรรมนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพรกมล  สุทธนไตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 15 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
เด็กหญิงพรชนก  สุรสังข์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพรรษมล  เกลี้ยงพร้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
482
เด็กชายพรหมมินทร์  เอี่ยมมาตร
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพริริสา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร  ดอกคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
485
เด็กชายพศิน  ภาพกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
486
เด็กชายพัชรพล  โถทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพัชรมัย  ผลโพธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
488
เด็กชายพัฒนากร  มะลิงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  กะการดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายพิพัฒน์  ตุ้มพระ
ป.4
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพิมญาดา  คุณดิลกญาดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพิมพ์อุษณา  บุญมะยา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
493
เด็กชายพีรพล  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หงอนไก่
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงไพลิน  จริตรำ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
497
เด็กชายภัครพล  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
498
เด็กชายภัควัตร  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีทา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงภัสวรินทร์  พรพิศาลบุณยกร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
501
เด็กชายภานุ  ลัดดาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สร้างดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
503
เด็กชายภูมิชนะ  สร้อยประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
504
เด็กชายภูมินทร์  นากลางดอน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
505
เด็กชายภูมิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
506
เด็กชายภูมิวนัย  ศรีลำเนาว์
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
507
เด็กชายภูริศร์  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
508
เด็กชายภูวดล  ดอนบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงมนัญชยา  ยอดเมิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงมยุรี  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงมลธิชา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงมัณฑิตา  นนท์ชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงมุกลดา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงยลดา  แก้วคำไสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 16 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กหญิงยุวรรณดา  ผนึกดี
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
516
เด็กชายยูโร  พรมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงโยธิตา  จันทร์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงรติมา  รวมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
519
เด็กชายรพีภัทร  บุญพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
520
เด็กชายรัชพล  เส้นตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
521
เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
522
เด็กชายรัฐภูมิ  ปันสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
523
เด็กชายรัฐภูมิ  แพงภูงา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
524
เด็กชายรัฐศาสตร์  กำจร
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงรัตติกาญจน์  วิชุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงรัตน์ใจ  ศรีระเริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงรัตน์ฐาพร  กำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงรุจิรา  โพธิ์ล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงลักษมี  แสงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
530
เด็กชายวงศ์สวัสดิ์  ทะรารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงวชิรญา  ตามแบบ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
532
เด็กชายวชิรวิทย์  สุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงวรรณกร  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวรรณภรณ์  วงษ์มา
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด (โนนนารายณ์๑)
วิทย์ประถม
535
เด็กชายวรฤทธิ์  กรวยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
536
เด็กชายวรวัตน์  ช่างหม้อ
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงวราพร  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงวริศรา  ปัดไชยสังข์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงวันวิสา  หมื่นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงวันสงกรานต์  ปัตวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
541
เด็กชายวัศกร  ทิ้งโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงวิสุทธิพร  แสงฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงวีรีย์วัลย์  ขันโอฬาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
544
เด็กชายวุฒิพงศ์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงศตพร  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
546
เด็กชายศตายุ  สมรูป
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีดวงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงศศิญาดา  สุขชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 17 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กหญิงศศิธร  เอื้อเฟื้อสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงศศินิภา  เมฆลา
ป.5
โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงศศิประภา  เอ็นสุข
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
553
เด็กชายศศิพงษ์  ชัดเจน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงศิรประภา  เสร็จพร้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงศิริดา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงศิรินญา  กาละนิโย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงศิริวรรณ  จงนอก
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองคลี่
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
559
เด็กชายศิวกานต์  จิตร์แม้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
560
เด็กชายศุภกฤต  นาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
561
เด็กชายศุภกิจ  แก้วฉลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
562
เด็กชายศุภกิตติ์  เมาตะยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
564
เด็กชายศุภสัณห์  ศรีสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงศุภิดา  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงสกุลนัดดา  สุวรรณสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
567
เด็กชายสมพล  ฤทธิรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
568
เด็กชายสรวิชญ์  ปราบอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
569
เด็กชายสันติ  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสาริณี  ทุมโนน้อย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
571
เด็กชายสิทธิพล  เพ็งประสิทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสิปรางค์  กระแสโท
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงสิริกัญญา  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงสิรินญา  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงสุกานดา  กระแสโท
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงสุจิตรา  จะยันรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสุชาดา  ยุดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสุชาดา  อรุณทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
579
เด็กชายสุธีเดช  ทารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงสุภาพร  ทำนักสุข
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงสุภิญญา  เจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงสุภิวรรณ  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ 18 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กชายสุรศักดิ์  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
586
เด็กชายสุริยา  กินาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงสุวิชชญาน์  เกลี้ยงพร้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงเสาวรส  สีสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอดิศร  สาลีกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
590
เด็กชายอติวิชญ์  สถานสุข
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
591
เด็กชายอนุกูล  ธรรมนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงอนุสรา  งามเสมอ
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงอภิกษณา  สมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงอภิชญา  วิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
595
เด็กชายอภิชาติ  โทอ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
596
เด็กชายอภิรักษ์  จันแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓)
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงอภิษฎา  สีทาสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
598
เด็กชายอภิสิทธิ์  หัสดร
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอรกานต์  พรหมน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงอรทัย  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
601
เด็กชายอรรตพร  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
602
เด็กชายอรรถพร  พันธ์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
603
เด็กชายอรรถพล  วรรณมานะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบอน(รัตน) (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงอรินชยา  โพธิ์จิตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงอริสรา  สุขนาม
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงอริสา  มีพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒)
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงอรุณภา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  จงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงอัครมณี  คำวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
610
เด็กชายอัครวินทร์  เชื้อหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงอัจฉริยา  คุณนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
612
เด็กชายอัมรินทร์  เทียบปัด
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑)
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วปุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงอินทิรา  สังข์สาลี
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอิศราภรณ์  มีีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุดดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒)
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงิวิไลพร  ดาทอง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงุิสุจิตรา  ลาภจิตร
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม