ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 โรงเรียนตาขุน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศักดา
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ส้มเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตภาส  เทพทุ่งหลวง
ป.4
โรงเรียนบ้านบางขนุน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤติยาวรรณ  จันทร์แสงกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่จู้
ป.4
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัณฐิกา  ถาพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
7
เด็กหญิงการณ์ธิดา  เมืองเฉียว
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติพงศธร  ศรีคิรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติพร  นวลประจวบ
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติภพ  ปลอดภัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลปรียา  จันทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทิพย์เดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
13
เด็กชายเกียรติพงษ์  สวัสดิ์อุบล
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
14
เด็กชายโกวิทย์  นานโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
15
เด็กชายโฆษิต  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
16
เด็กชายจักรกฤษณ์  เหมือนวิไลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านบางขนุน
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรกฤษณ์  อินแสง
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
18
เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
20
เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิตตา  ดวงจอม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรพงศ์  วัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนกนารี  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
24
เด็กชายชยธร  เย็นรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
25
เด็กชายชยุต  เสนาะกรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
26
เด็กชายชัชฏะ  คุ้มรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชุติมา  ไชยภักดี
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
28
เด็กชายซันชาย  พูลเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
29
เด็กหญิงญาณิศา  หนูเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฐิตาพร  โมลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทรัพย์เรืองเนตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเดิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพทอง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐภูมิ  ด้วงเพชร
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 โรงเรียนตาขุน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐริกา  สาธร
ป.6
โรงเรียนวัดพะแสง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองจุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณืฏฐธิดา  สุวรรณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
39
เด็กหญิงดวงหทัย  ชูฤกษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
40
เด็กชายติณพัฒน์  ศักดิภาชน์
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงทักษิณา  แจ่มกมล
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเทพปรียา  สัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
43
เด็กชายธนกฤต  แช่จู้
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
44
เด็กชายธนกฤต  น้อมเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
45
เด็กหญิงธัญรดี  โสภาคย์
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธิดารัตน์  พลลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
47
เด็กชายธีรเดช  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธีรนาฎ  สุดเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
49
เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
50
เด็กชายนนทพัทธ์  ส่งมา
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
51
เด็กชายนนทภัทธ์   อินสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพทอง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนันท์นภัส  โภคัย
ป.5
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนันท์นริน  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สังเสนาะ
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนิตยาพร  จูประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงเนตรชนก  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
58
เด็กหญิงเนตรชนก  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
59
เด็กหญิงบัณฑิตา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
60
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเบญญามินทร์  รักกะเปา
ป.4
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
62
เด็กหญิงใบเงิน  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปวันรัตน์  ขุนจร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
64
เด็กชายปัณณธร  ชูเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
65
เด็กชายพงศกร  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิตประถม
66
เด็กชายพงศพัฒน์  โชติ
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรกนก  แก่นงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
68
เด็กชายพรณรงค์  คุณวิจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพรไพลิน  เลียงผา
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพรรณิภา  วิชิตชู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนตาขุน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพริฎฐา  สมปรีดา
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
72
เด็กชายพฤกษ์  หงษ์จุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเชียรแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำแดง
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหินดาน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพิมพิศา  เพชรา
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีประวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหินดาน
คณิตประถม
78
เด็กชายพีปกรณ์  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
79
เด็กชายพีรพัฒน์  ใจทัน
ป.5
โรงเรียนวัดพะแสง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพุทธิภรณ์  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ล่องแป้น
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
82
เด็กชายภัทรกร  ชุมแสง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงภัทรติกา  ขาวจิตต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
84
เด็กชายภาณุวัฒน์  ชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงภาวิณี  ดวงจอม
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
86
เด็กชายภูธเรศวร  วาเรศ
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
87
เด็กชายภูมิเมธัส  แพะทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
คณิตประถม
88
เด็กชายภูริณัฐ  เฟื่องฟู
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
89
เด็กชายภูริวัฒน์  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
90
เด็กชายภูสิทธิ์  อภิโมทย์
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
คณิตประถม
91
เด็กชายมนตรี  ยินดี
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
92
เด็กชายเมธัสหมณ์  เวชพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
93
เด็กชายรอนติยพัฒน์  แซ่ฮั่น
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
คณิตประถม
94
เด็กชายรัชชานนท์  ประเสริฐศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
95
เด็กชายรัชชานนท์  รักกะเปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
96
เด็กหญิงลดาวัลย์  ชูไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
97
เด็กหญิงลลิตภัทร  เจริญพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
98
เด็กหญิงลลิตา  มงคล
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวนิดา  ทิพย์เกลี้ยง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
100
เด็กหญิงวรรณษา  คำหารพล
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
101
เด็กชายวราพล  เพริดพร้อม
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงวริษฐา  แสงจง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
103
เด็กหญิงวิชญาดา  เทพทอง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวิริญญา  เปรียบปาน
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวิไลวรรณ  คุ้มเอียด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 211 โรงเรียนตาขุน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ต้นตาลเดี่ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงวิไลวรรณ  มีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
108
เด็กชายศรัณยู  พินเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
109
เด็กหญิงศวรรยา  หลิมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยชนะ
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
111
เด็กหญิงศศิกานต์  โสภา
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
112
เด็กหญิงศศิประภา  ววงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
113
เด็กหญิงศศิวิมล  ววงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
114
เด็กหญิงศิฐิพัฒ  ทิพย์นัย
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
115
เด็กหญิงศิริวรรณ  ร่มเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
116
เด็กชายศิริวัฒน์  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
117
เด็กชายศิวพากย์  มุกดา
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
118
เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์เดช
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
119
เด็กชายสิทธิพร  นาควิลัย
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
120
เด็กชายสิปปกร  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
121
เด็กหญิงสิรามล  แสงตาขุน
ป.6
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสิริภัทร  จุ้ยทองคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
123
เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์ปาน
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสุกัญญา  ชื่นอารมณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
125
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ตุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
126
เด็กหญิงสุตาภัทร  โกหนด
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
127
เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสุทธิดา  สุระกาหล
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
129
เด็กชายสุทธิภัทร  ทองดอนยอด
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
130
เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  สอนท่าโก
ป.6
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสุภาพร  สุดบับ
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
133
เด็กหญิงหฤทัย  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาขุน
คณิตประถม
134
เด็กชายอนาวิน  ทองใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดพะแสง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงอนุสรา  ฤกษ์อ่อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
136
เด็กชายอรรถพล  อนุภักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงอรวรา  สะอะ
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอริสา  ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอุษณิษา  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
140
เด็กชายเอกชัย  สุขอุ่น
ป.5
โรงเรียนตาขุน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนตาขุน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายกฤตพจน์  หมานพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
142
นายกฤษฎา  ดำสีใหม่
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายก่อเกียรติ  สมหา
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายจรณชัย  คงดำ
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรอนันต์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนสมัย
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงธัญชนก  เพชรอนันต์
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงธิดา  นาถมทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงธิดาณัฐ  รัตนะพงศา
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
150
นายนครินทร์  สงดำ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงเบญจพร  นวลเต็ม
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ชุมทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวเพชรดา  เพ็ชรคงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงภัทราวดี  กิตติลิขิตกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
155
นางสาวรัตติมา  วิสกรรมจร
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายรัตนชัย  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงเรวดี  จันทร์สุข
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
158
นายศราวุธ  แสงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงศศิกานต์  คงยัง
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
160
นางสาวศศิธร  กิตติลิขิตกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายศิริฤกษ์  หนูแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวศิริลักษณ์  สุทธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงสุชาดา  สงแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมถาวร
ม.1
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
คณิต ม.ต้น
166
นางสาวสุธาสินี  กำลังแรง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
167
นายอมรศักดิ์  เพ็งดำ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงอวิกา  ไทรจีน
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงอิสราภรณ์  ชุมพร
ม.1
โรงเรียนบ้านเขานาใน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนตาขุน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
170
เด็กชายกณพ  มีสาคร
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกนกพร  สุดเส้ง
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินดุก
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกมลรัตน์  ชุมคง
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกรชิตา  ประสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
วิทย์ประถม
175
เด็กชายกฤษณะ  ชัยนาคิน
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคทอง
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญรักษ์
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคทอง
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกัสกร  ทวี
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ทิมรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
181
เด็กชายไกรวิชญ์  จินาภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นสาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
183
เด็กชายคณาพงษ์  มูสิแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงจารุภา  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่เซี๊ยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงชนกวนันท์  ทองคำ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
187
เด็กชายชนม์พรรษ์  เรืองไชย
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงชนากานต์  แช่มไล่
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
189
เด็กชายชโนดม  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
190
เด็กชายชัยณุวัฒน์  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
191
เด็กชายโชคชัย  ทองยวน
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
192
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพชรทองเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านเขานาใน
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดีแก้ว
ป.5
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รอดหยู่
ป.5
โรงเรียนวัดพะแสง
วิทย์ประถม
195
เด็กชายณัฏฐบดินทร์  ทิพย์เดช
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองตำลึง
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฐณิชา  แคล่วคล่อง
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักกะเปา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงณัฐณิชา  วราชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
201
เด็กชายณัฐนนท์  ฟูเผือก
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
202
เด็กชายณัฐนันทน์  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดพะแสง
วิทย์ประถม
203
เด็กชายณัฐพงษ์  จรูญรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วนาไสย
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนตาขุน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงณิชากร  นาคพุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงดวงกมล  เกตุแทน
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
207
เด็กชายติณณภพ  แสงแก้ว
ป.4
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงทศวรรณ  คุณวิจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดพะแสง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงทักษวดี  สุดเส้ง
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงทักษิณา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
211
เด็กชายทินกร  ชะบากาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงทิพภรัตน์  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงทิวาพร  ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวริศสา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงธนพร  นวลขาว
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
215
เด็กชายธนพัฒน์  สาเรศ
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
216
เด็กชายธนภูมิ  รักเหล็ก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธนวิชญ์  ต้นเตย
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
218
เด็กชายธรรมรัตน์  ทับแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรหมชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงธิมาภรณ์  พิพิธเสมา
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธีรเดช  คงเกษตร
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
222
เด็กชายนพณัฐ  มีบัง
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
223
เด็กชายนัทธพงศ์  เจริญรูป
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงน้ำฝน  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
225
เด็กชายนิติภูมิ  จันทร์พฤกษ์
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงบุปผชาติ  ลุนพงษ์
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงบุษกร  พืชผล
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงบุษราคำ  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
229
เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงปณิตตรา  สุดเส้ง
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงปภาวดี  เก่งกิจการ
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงประสิคา  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปวริศา  อัคนี
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
234
เด็กชายป้องรักษ์  ลิ้มวิชิต
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงปาณิศา  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงปาริฉัตร  ห้าวหาญ
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงปาลิดา  ฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงปาลิตา  นุ้ยย่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงปิ่นจุฬา  สายฟ้า
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนตาขุน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
240
เด็กหญิงปิ่นอุมา  บุญสิว
ป.5
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
241
เด็กชายพงศกรศ์  บัญชาญ
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงพนิตพร  หวัดคล้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านหินดาน
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงพรนภัส  หวังดี
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
244
เด็กชายพลภิพัฒน์  สุขเชื้อ
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงพิชญา  หมกแดง
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงเพชรรดา  โภคา
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
247
เด็กชายภ้ทธนันต์  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
248
เด็กชายภาณุภักดิ์  พึ่งผล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงภิญญาภัทร  รุ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
250
เด็กชายภูตะวัน  ทองตำลึง
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
251
เด็กชายภูธิป  วิมล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
252
เด็กชายภูรินัฐ  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
253
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญญะ
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงมณีนาจ  ทองญวน
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงรมิดา  เรืองไชย
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงรัญชิดา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
257
เด็กชายรัตนพล  ว่องศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
258
เด็กชายราเชนทร์  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงลลิตภัทร์  ขีดเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวริศสา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวรรณฤดี  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงวรัญญา  ลุนจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหินดาน
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงวราภรณ์  มุกดา
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงวัลย์ลิกา  ดำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงวิชญาพร  นานกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงวิภาวรรณ  นุ่นนา
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
267
เด็กชายศราวุฒิ  เชาว์วิทยา
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงศศวรรณ  รอดเจริญ
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงศศิประภา  โหมดเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงศศิวิมล  จินใหม่
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
271
เด็กชายศักย์ศรณ์  ผลแก้ว
ป.6
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
272
เด็กชายศิรวิชญ์  บุษย์เพชร
ป.5
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงศิรินทิพย์  พยุหะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงศิริรัตน์  รักบรรจง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนตาขุน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
275
เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์เดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
วิทย์ประถม
276
เด็กชายสรพงษ์  สงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเขานาใน
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงสิรยากร  สมคิด
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ขนนวล
ป.5
อนุบาลเปี่ยมรัก
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสืรืมล  ภาคพรม
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสุชานาถ  ดิษฐอาย
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงสุตาภัทร  แพงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
282
เด็กชายสุทธิพงค์  ณะวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
283
เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงสุพรรษา  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
286
เด็กชายสุภวัทน์  ทิพย์เดช
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีกรด
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงสุภาวดี  จินาสาย
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงสุมณฑา  พูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงสุวคนธ์  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสุวนันท์  หมุนมัว
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุดมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงแสงฟ้า  ไทรย้อย
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงโสภิตา  นุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงหฤทัย  ชัยยงค์
ป.6
โรงเรียนตาขุน
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอรทัย  สุวรรรณนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอโรชา  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหินดาน
วิทย์ประถม
298
เด็กชายอิทธิพล  นามบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
299
เด็กชายเอกรินทร์  วัลย์เครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
300
เด็กชายเอกวัฒน์  กองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางขนุน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายกนก  วีรตระกูล
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
302
เด็กหญิงกวิสรา  พัฒน์ชนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
คณิตประถม
303
เด็กชายขจรศักดิ์  สังข์เสียงหวาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
คณิตประถม
304
เด็กหญิงจันทรัสม์  ฉบับ
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
305
เด็กชายชัยวัฒน์  ขุนจักรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
คณิตประถม
306
เด็กหญิงฐนิตา  ใสสะอาด
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
307
เด็กหญิงณพัฒฐกรณ์  เทพพิมล
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
308
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
คณิตประถม
309
เด็กหญิงนัฐณิชา  ช่วยนุสนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
คณิตประถม
310
เด็กชายบรรณรัชษ์  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์นุ้ย
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปริญญา  จันทร์นุ้ย
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
313
เด็กชายปัณณธร  เพชรา
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
314
เด็กหญิงปิ่นนภา  วงแสวง
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
315
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ชาตรีทัพ
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
316
เด็กหญิงแพรวดาว  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
คณิตประถม
317
เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิแค
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
318
เด็กชายรัชชานนท์  ห้วยนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
คณิตประถม
319
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รัตนารมย์
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
320
เด็กหญิงศิรภัสสร  มณู
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
321
เด็กชายสายชล  รัตนะกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
คณิตประถม
322
เด็กหญิงสิรินทร  สมบูรณ์
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
323
เด็กหญิงสิริรัตน์  นากูล
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
324
เด็กหญิงสุทธิดา  รัตน์เกล้า
ป.6
วัดตรณาราม
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสุวันทานี  วิเชียรพงษ์
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
326
เด็กชายอภินันท์  เขียวนาวะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
คณิตประถม
327
เด็กชายอภินันท์  ไชยนา
ป.5
วัดตรณาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนวัดตรณาราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงกัญญ์วรา  หนูสุข
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกุณณัณณ์ญา  เพชรช่วย
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
331
เด็กชายชยธร  กองหิรัญ
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณัชชารีย์  นาคคง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณัฐณิชา  มุ่งฝูงกลาง
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณัฐภัสสร  พรมสิน
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงนลธิชา  บุญมาก
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงนัทชา  วังวิเศษกุศล
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงนันท์นภัส  แพวิเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงเนตรดาว  บุญใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงประภัสสร  นิคมเพชร
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปุญญฺิศา  พรนิคม
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ภูชงค์
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงผกาพันธ์  ธารฤกษ์
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
343
เด็กชายพัสกร  คชรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
วิทย์ประถม
345
เด็กชายเพชรพิชัย  แก้วพิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงยุวัลฎา  ชุมเจริญ
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงรัญชญา  มีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
วิทย์ประถม
348
เด็กชายวัชรพล  ศรีสุวรรณ
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
349
เด็กชายศรัณย์  จุนนาวา
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงศิริประภา  นาคะสิงห์
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงศิริภัสสร  สมบุญ
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงสกุลตรา  ดาราเคลื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงสุชาวดี  สุรัตน์พราหมณ์
ป.5
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงสุธีธิดา  วงศ์เพ็ญ
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงสุนันพร  ศิลปกิจ
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงสุภนิชา  เซียงเพี้ยน
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงอริสา  สุทธิแพทย์
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงอัจฉรา  ณอนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงันันทกาน  แสงจินดา
ป.6
วัดตรณาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 โรงเรียนวัดรัตนาราม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เซซัง
ป.4
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
361
เด็กหญิงกนกอร  ด่านหน้า
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
362
เด็กชายกรวิชญ์  กรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
363
เด็กชายก้องกิดากร  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
364
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อยแก้ว
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
365
เด็กหญิงกัณฐิกา  คงระเรื่อย
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พวงนาค
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
367
เด็กชายเฉลิมพงศ์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกรบ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงชลลดา  โอชม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
370
เด็กหญิงชัญญานุช  ธาวุฒิสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
371
เด็กชายชัยชนะ  โกสิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
372
เด็กหญิงชิดชนก  รักษาพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
373
เด็กหญิงโชติกา  หอมแช่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
374
เด็กชายไชยวัฒน์  ยังอ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกรบ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงญาณาธิป  เสือแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
376
เด็กชายฐิติกร  ทิมเกตุ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
377
เด็กหญิงณัฐชยา  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
378
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยวาริน
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
379
เด็กหญิงณัฐณิชา  มากมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
380
เด็กชายณัฐพงศ์  ชิตเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
381
เด็กชายตะวันฉาย  คุณมารินทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
382
เด็กชายธนกฤต  ศรีเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
383
เด็กชายธนภัทร  แพน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
384
เด็กชายธนาพัฒน์  สังข์ฉิม
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงธัญชนก  ญาติไธสงค์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
386
เด็กหญิงธัญพิชชา  สาระคง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
387
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทวีชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
388
เด็กหญิงนัทธมน  โภคภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
389
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณวิหค
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
390
เด็กชายบดิศร  ศรเกษตริน
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
391
เด็กชายปฏิพล  สุขขี
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
392
เด็กหญิงปณิตา  รอดทอง
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
393
เด็กหญิงปภาวี  สมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1102 โรงเรียนวัดรัตนาราม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กหญิงปวรรษมน  สุนธารักษ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
395
เด็กหญิงปวริศา  ประตูใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองมน
คณิตประถม
396
เด็กหญิงปวริศา  ลัดลอด
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
397
เด็กชายปวีณ์กร  บุนนาค
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
398
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
399
เด็กหญิงปิยพร  หมั่นไชย
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
400
เด็กหญิงปิยภัทร  เสือใหม่
ป.4
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
401
เด็กหญิงปิยะธิดา  สองมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
402
เด็กหญิงพรวินท์  สุนทรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตะกรบ
คณิตประถม
403
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เรืองดุก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองมน
คณิตประถม
404
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พรหมม่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
405
เด็กหญิงพูริชยา  วิชัยดิษฐ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
406
เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรโกษาชาติ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
407
เด็กชายภาคภูมิ  ยศหมึก
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
408
เด็กชายภาคภูมิ  เวชพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
409
เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
410
เด็กหญิงวรนิษฐา  โอชุม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
411
เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฎ์  ไชยพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
412
เด็กหญิงวรัทยา  เสนาเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
413
เด็กชายวิธวินท์  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
414
เด็กชายวิศณุ  เหมาะประมาณ
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
415
เด็กหญิงวิศรุตา  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
416
เด็กชายวุฒิภัทร  ภักดีดวง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
417
เด็กหญิงศศิมา  สมการ
ป.5
โรงเรียนบ้านดินก้อง
คณิตประถม
418
เด็กหญิงศิรภัสสร  สินภิบาล
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
419
เด็กชายศิริวัช  อินทร์คง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
420
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ศิวายพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
421
เด็กหญิงษุภากร  สุขศรีนวล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
422
เด็กหญิงสมิตานัน  วงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
423
เด็กหญิงสุณัญญา  เอี่ยมปิยะ
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
424
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
425
เด็กหญิงสุวภัทร  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
คณิตประถม
426
เด็กหญิงสุวิตา  เทพนวล
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
427
เด็กหญิงเสาวภา  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
428
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนประทุม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103 โรงเรียนวัดรัตนาราม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
429
เด็กหญิงอทิตยา  เพชรนวล
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
430
เด็กชายอริญชัย  ครุฑซ้อน
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
431
เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด
ป.4
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
คณิตประถม
432
เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
433
เด็กหญิงอันญดา  ทะเดช
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
คณิตประถม
434
เด็กหญิงอารียา  รื่นโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1104 โรงเรียนวัดรัตนาราม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงกชกร  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกนกพร  วรพุฒ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกนกพร  หนูเสน
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
438
เด็กชายกรรณ์  แย้มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกฤติยา  แสงประทุม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
440
เด็กชายกฤษณะ  ทิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สาทจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วอำดี
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกันตินันท์  คีตะหานันท์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
445
เด็กชายกันตินันท์  เจริญเดช
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกาญจนวิจิตร  ฉ่ำฉิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกานต์สินี  โภคบุตร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกุลภรณ์  ระรื่นกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
449
เด็กชายเกริกกฤต  โพธิ์ไพจิิตร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงเกษศิริทร์  หมานพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
451
เด็กชายเขมรินทร์  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองมน
วิทย์ประถม
452
เด็กชายคเณศ  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงจณิตา  พัฒน์วั้น
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงจันทกานต์  ทองโสมาส
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงจารุวรรณ  นุ้ยทิม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงจิรัชญา  ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทำดี
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชฎาภัทร  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชนกนันท์  ร่าหมาน
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูสิงห์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชนาภัทร  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
463
เด็กชายชยพล  คุ้มรักษ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
464
เด็กชายชารุค  คาน
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงชิษณุษชานางค์  เชื้อวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
466
เด็กชายชูเกียรติ  สูงรุ่ง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
467
เด็กชายญาณภัทร  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงญาณิศา  ธาวุฒิสกุล
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงญารินดา  พราหมเอม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1201 โรงเรียนวัดรัตนาราม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กหญิงฐาปนี  เขียวปลอด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงฐิตารี  ท่าหัก
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณ เพ็ญ  ไพเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองมน
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กล่ำไพ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
475
เด็กชายณัฐชนน  รักษ์รอด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัฐชุตา  หาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพชรโกษาชาติ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุดสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสอาด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณัฐรดา  วุ้นเนียม
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณัฐวดี  เครือง้าว
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
484
เด็กชายทรงพล  ทวีชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงทักษพร  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
486
เด็กชายธนกฤต  แก้วพิชัย
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
487
เด็กชายธนกฤต  บุญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
488
เด็กชายธวัชชัย  มุสิโก
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงธัญชนก  เกลี้ยงกลิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงธัญพิชชา  ช่วยยิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงธันยาภัทร์  รอดเพชร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
492
เด็กชายธีรภัทร  ขนกนาค
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
493
เด็กชายธีรเมธ  ทองมณี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
494
เด็กชายธีรยุทธ์  เยี้ยนประยงค์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายนครินทร์  แก้วเหล็ก
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายนนทกร  กลิ่นเรือง
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
497
เด็กชายนพัตธร  ปานณรงค์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
498
เด็กชายนราธิป  ยืนยั่ง
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงนัทธมน  สาระชิต
ป.4
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงนันท์นภัส  คงคาชัย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงนันท์นภัส  สนเลม็ด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงนุสรา  ร่าหมาน
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงบุญทิพย์  ชูพรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
504
เด็กชายบุญบดินทร์  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1202 โรงเรียนวัดรัตนาราม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงปภัสสร  เชิงสมอ
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงปภาวดี  เชาวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงปภาวรินร์  หวังพนาเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
510
เด็กชายปัณณธร  ทูลฉลาด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
511
เด็กชายปัณณธร  สุขกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงปาณิสรา  งามดี
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงปาริสสรา  โสภาพงศ์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงปิ่นเพชร  ทุ่มพังงา
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงปุญญิศา  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงเปรมกมล  สังสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงผกามาศ  ขวัญช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงผกามาศ  เผืือกเนียม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
519
เด็กชายพงศกร  ทินกร
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายพงศกร  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
521
เด็กชายพงศภัค  ทิพย์โอสถ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพณัทดา  รักค้า
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพรรษกร  พูลเพียบพร้อม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
524
เด็กชายพลกฤต  ใยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
525
เด็กชายพลกฤต  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
526
เด็กชายพลพล  พรมสอน
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
528
เด็กชายพัชรพล  ปานกลาง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพิจิตรา  วิชาชาญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพิชญธิดา  เลื่อนแป้น
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ดำนุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เศรษฐกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กวีพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
537
เด็กชายภพธรรม  รักเอียด
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงภัสภร  รองเมือง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
539
เด็กชายภานุพงศ์  เสวกจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 โรงเรียนวัดรัตนาราม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กหญิงภิศโสภา  ทวนทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
541
เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
542
เด็กชายภูมรินทร์  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
543
เด็กชายภูมิทัศน์  สวััสดิฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
544
เด็กชายภูมิพัฒน์  สมสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
วิทย์ประถม
545
เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิ์อา
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
546
เด็กชายภูวนัตถ์  ชูวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงภูวเนตร  หนูดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
วิทย์ประถม
548
เด็กชายมนต์ธัช  อิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงมัณฑิตา  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
551
เด็กชายมินธดา  ชุมพรัด
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงยวิษฐา  คงมา
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงรชตวรรณ  ช่วยประทิว
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
554
เด็กชายรพีภัทร  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงรัตนฤดี  เขียวแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวรรณรดา  อินทสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงวริฐา  บุญศรีนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงวริศรา  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงวศิลักษณ์  สังข์เทวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
560
เด็กชายวัชรชัย  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงวาสินี  ช่วยเพชร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
562
เด็กชายวิริทธิ์พล  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
563
เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
564
เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
565
เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
566
เด็กชายศักรินทร์  ธีระชยาวรานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายศิวกร  ราชประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
568
เด็กชายศิวากร  เสริมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงสตรีรัตน์  เครือพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
570
เด็กชายสรศักดิ์  สุวรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงสริตา  มีธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสวิตตา  ลูกมณี
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
573
เด็กชายสหรัตน์  อินทรพรหม
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
574
เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103 โรงเรียนวัดรัตนาราม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ใสสะอาด
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงสุธาศินี  หลักทอง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสุพิชชา  วงษ์วิเชียร
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงสุภัสสรา  วัชระกุลโสธร
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงสุวพัชร  ด้วงไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงอติกานต์  อินทวิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วิทย์ประถม
582
เด็กชายอนันตชัย  เกิดขาว
ป.6
โรงเรียนวัดรัตนาราม
วิทย์ประถม
583
เด็กชายอนุพงศ์  ไกรวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอมรพรรณ  เผือกเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอรวรา  ลิ้มสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านชายท่า
วิทย์ประถม
587
เด็กชายอิทธิกร  แสงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
วิทย์ประถม