ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น2 ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนก  เกาะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกมลพล  จงรัตนานนท์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงจิดาภา  อาจศรี
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายธนกฤต  สุรพานิช
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายธนัท  ปานอินทร์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงธัญญ์ภัสร์  สกุลสินเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายนรภัทร  นิมมานนรวงศ์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงเนรัญชลา  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงปายหนาว  คุณากรกุล
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายภูรี  บูรณ์คณัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงรัญชิดา  อสัมภินพงศ์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงศศวรรณ  แย้มสำราญ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายศักรินทร์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายสรสิช  ตันยาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงอริญชยา  พ่อค้า
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
19
เด็กชายชลประธาร  มิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นางสาวสุวรรณี  พลเวียง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
22
เด็กชายกฤษกร  ขวัญใจสกุล
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
ป.6
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงการะเกด  ปุริสา
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงครองขวัญ  ล้วนเนตรเงิน
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงณัฐทิตา  อินทบุตร
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเตชภณ  ใจโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงธนพร  ผิวดำดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายพงศ์ศิริ  หลงสมบุญ
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายพสิษฐ์  สวนดอกไม้
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงภารดี  เวทยานนท์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายรวิชา  ใจแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงสุคนธวา  โชคนิธิทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายสุรพัศ  มากช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา
ป.4
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายอธิวัฒน์  พันธุ์เสรี
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงอรวรินทร์  หงษ์เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนปรีดาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์