ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชรัฐ  สกุลบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกนกนาถ  วงษ์ปาน
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  เทศแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงกนิกนันท์  หลางพันเทา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  ศิริจันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงกรรณทญาพร  สายเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
7
เด็กชายกฤษกร  อำ่สกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
8
เด็กชายกฤษณพัฒน์  ยอดสุข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
9
เด็กชายกฤษดา  สอาดเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
10
เด็กชายกอบบุญ  กาน์กาญจน์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงกัญญวรา  พงษ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานชา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงกานต์พิชชา  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สิริรัตนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
16
เด็กชายกิตติพงศ์  นิระภัย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
17
เด็กชายกุมภารักษ์  แซ่จู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงกุลณัฐดา  อุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
19
เด็กชายกุลิสร์  อัญชลีไฆกร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงเกล้าขวัญ  คงขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงเกศกนก  เขมะกนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงเกศวดี  วงศ์วิจิตร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
24
เด็กชายเกื้อกูล  เชานสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงขวัญณรี  ปรักมะวงศ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
27
เด็กชายเข้มแข็ง  นพศิริกุล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงเขมิสราณ์  วงษ์ทับแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
29
เด็กชายคณากร  แก้วรักถา
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
30
เด็กชายคณิศร  ฤทาสว่างวงค์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงจณิสตาห์  โสวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงจตุพร  พละกลาง
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงจรัชยา  เพ็งแข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญแย้ม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์แสงธรรม
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงจิรนันท์  เด่นเวหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงจิรัชญา  โสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
40
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุดประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงจิรัฏฐา  มุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงจิราภรณ์  พวงจำปี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
43
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไตรยาลักษณ์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
44
เด็กชายเจษฎา  วงศ์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
45
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยอดอานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงชนัญชิดา  ห่วงวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงชนัดดา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงชนิสรา  ตั้งศิริสกุล
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
51
เด็กชายชีระวิทย์  รวยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
52
เด็กชายฌาธนัชย์  อุทัยพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
53
เด็กชายญัฐดน  ขาววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
54
เด็กชายญาณโชติ  การุณสกุลเถิด
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
55
เด็กชายญาณพัฒน์  ลาลี
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงญาณิกา  เหมกุล
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงญาณีกานต์  กล่ำจตุรงค์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงญาดา  ภมรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
59
เด็กชายฐานปวัฒน์  เกินสกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทรัพย์ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริพันธ์สิน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
62
เด็กชายฑิฆัมพร  ปิยจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
63
เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
64
เด็กชายณฐพัฒน์  พันสี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงณภัทร  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
66
เด็กชายณภัทร  นาคสมพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
67
เด็กชายณภัทร  เรืองปานกัน
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
68
เด็กชายณภัทร  วงศ์สุบิน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงณฤดี  ศรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
70
เด็กชายณัชพล  วังวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัชริยา  พูลทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เป๋าสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  หอมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  เฉลยอาจ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานกลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
76
เด็กชายณัฐกฤษ  เทพประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
77
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีธุระวานิช
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
78
เด็กชายณัฐกุล  จันทกมล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงณัฐญา  ณิตจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยสุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ตรี
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
82
เด็กชายณัฐพร  ศรลา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
83
เด็กชายณัฐวุฒิ  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงณัฐสุดา  ฉิมวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงณัทกาญจน์  คนทน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณิชา  พุฒิมงคลเจริญ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงณิชากร  เกิดแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงณิชาภัทร  พันธุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
89
เด็กชายณิศวรา  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงเณศรา  ธิกุลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงดารินทร์  ศาลากิจ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงตรีสรา  แผ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
93
เด็กชายถิรวุฒิ  แก้วหอมคำ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงทิพยดา  น่วมศรีนวล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
95
เด็กชายธนกฤต  กสิกิจพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
96
เด็กชายธนกฤต  ผาติบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
97
เด็กชายธนกฤต  หิรัญอุทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
98
เด็กชายธนพนธ์  หันสังข์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงธนภร  จงสมจิตต์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
100
เด็กชายธนภัทร  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
101
เด็กชายธนวันท์  รามฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงธนัชพร  พึ่งสังวรณ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงธนัญชนก  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงธนาภรณ์  พันธ์แตง
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงธนิสา  เพ็ญสุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธรรมสรณ์  ศรีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ผลบุญ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงธัญญาพร  ระวังพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงธัญญารัตน์  คัจฉานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงธัญญาศินี  อุ่มสุข
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
111
เด็กชายธัญเทพ  อัมประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงธันยพร  ปัทมเมธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงธันว์ชนก  สรรพบงค์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงธารินี  เกียรติสมพร
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงธิญดา  ศรีบุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
116
เด็กชายธีร์กวิน  เจริญพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
117
เด็กชายธีรนันท์  เกิดสมนึก
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
118
เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
119
เด็กชายธีรภัทร  สังข์ภากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงนฐอร  ไกรปรุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
121
เด็กชายนพเก้า  สิงห์โมลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงนภสร  พันธุ์แตง
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงนรารัตน์  ปานบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงนริศรา  จอบุญ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
126
เด็กชายนวภูมิ  ปิ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงนันทฉัตร  เกิดสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงนันท์นภัส  โสฬศ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
129
เด็กชายนันทวัฒน์  โรจนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงนันนภัส  พุทธิวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงนานา  กุลจิตติพิริยะ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงนาบีล่า  ถาวรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงนารีรัตน์  พลายจั่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
134
เด็กชายนิติพล  ประสงค์ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงนิศารันต์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงบุญญธิดา  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงบุญญธิดา  คุณตะโนด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงบุญนครินทร์  มีชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงบุญสิตา  บาเปีย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงบุณยพัต  ทองศิริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายบุริศร์  เฟื่องฟูวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
142
เด็กชายปกรณ์  เริ่มลึก
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
143
เด็กชายปฏิพักธร์  คงปรีพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงปณาลี  มะลินิล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงปภาดา  สุวรรณบุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงประกายมาศ  สุวรรณโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงประภัสสร  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงประภัสสร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงปริญดา  แก้วหอมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงปรียนันท์  กลิ่นหอมดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงปวริศา  กิตตสาโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปวริศา  รื่นเพชร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทร์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัตนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปาริฉัตร  พู่ตระกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปาลิตา  แก้วศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
162
เด็กชายปิติกร  วงษ์ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงปุญญิศา  รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปุญญิศา  อนุช
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงปุณยนุช  ดำรงรัตน์นุวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
167
เด็กชายปุณยวีร์  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพงศกร  ศรีฉ่ำพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
170
เด็กชายพงศธร  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
171
เด็กชายพชรวุฒิศรณ์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
172
เด็กชายพชรวุฒิสัณฑ์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
173
เด็กชายพนมวัสส์  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพรกมล  กล่ำจตุรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
175
เด็กชายพรพิพัฒน์  จรูญฐิติวัฒน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพรภวิษย์  ทวีสิงห์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงพรรณกร  ยินดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงพรลภัส  ฉัตรเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงพรศิริ  สดบัวงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงพลอยชมภู  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงพลอยปภัส  บุณยพัชรินทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
182
เด็กชายพสพัทธ์  กะการดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงพอเพียง  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงพัชร์ทิตา  ปิ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันติเสถียรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ใจซื่อกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงพิยดา  เงินปัจจัย
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
189
เด็กชายพิษณุ  ปานสะอาด
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
190
เด็กชายพีรพล  สำราญ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงพีรยา  หวังสุข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
192
เด็กชายพีระพันธ์  สมใจเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงพุทธิดา  มหาพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
194
เด็กชายพุทธินันท์  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
195
เด็กชายเพชร  อยู่โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงเพชรศิริ  แย้มดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคทับที
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
198
เด็กชายเพิ่มพูน  พุุ่มเมือง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงแพรวา  ไทรด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
200
เด็กชายภคธัช  รอดยิ้ม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงภควรัญชญ์  ทองบุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
202
เด็กชายภควัต  สมสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงภัคดาริน  พงศ์ภัคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงภัคพร  เวทยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
205
เด็กชายภัทรพล  กลั่นสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
206
เด็กชายภัทรพล  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงภัทรภร  สว่างอารมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทาบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
209
เด็กชายภาดนุ  ม้าวิไล
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงภาวิณี  เกิดพ่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
212
เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
213
เด็กชายภูบดี  แช่มวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
214
เด็กชายภูเมธ  เศวตธนะกร
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
215
เด็กชายภูริวัฒน์  ใจปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
216
เด็กชายภูวนาท  คงคา
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงมนัสมล  นาคพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงมานิตา  ศรีเพียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
221
เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงรฐมนฑ์  มากวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงรฐาพัชร์  ทองชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงรวิกานต์  ชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
225
เด็กชายรัฐธนันท์  ชวโรจน์ชานนท์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
226
เด็กชายรัฐศรัณย์  ทรัพย์อบทม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงรินลดา  ครองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงรุจรียา  อ่วยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงฤามเม  วงศ์ธรรมกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงลักษิกา  แก้วปานกัน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
231
เด็กชายวชิรวิชญ์  ตั้งนิติพิฐจักร
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงวรภัทร  พลายละหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
233
เด็กชายวรเมธ  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงวรรณวิภา  เอี่ยมน้อม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
235
เด็กชายวรัญวัส  ขวัญศรี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงวรัทยา  พินิจการ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงวราภรณ์  เมืองโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงวริศญา  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงวศินี  แก้วพิพัตร
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงวาสิตา  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่เจี่ย
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงวิชญ์ญาพร  สุริย์ฉาย
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงวิพัสวี  อนันตทิพยเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
245
เด็กชายวิริทธิ์พล  วัฒนภูษิตสกุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวิศุปิยา  เภาเสน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงวีรยา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
248
เด็กชายศรณ์  สุขขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงศราวัสดี  สีถัน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงศรุตยา  เสือเมือง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงศรุภา  ทวีอุดมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงศลินี  นาคนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงศศิวิมล  ฉายอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงศิรภัสสร  จิตพิทักษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
256
เด็กชายศิรัช  ขวัญทองยิ้ม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงศิริกัญญา  เกตุศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ลีสุภางค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงศุทธินี  อินสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
260
เด็กชายศุภกร  สังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
261
เด็กชายศุภโชค  การสมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
262
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงโศภชารวีร์  เกิดวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงโศภิษฐา  วุฒินันท์ชัย
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
266
เด็กชายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
267
เด็กชายสรวิชญ์  เผ่าอินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสวรส  ลิขิตเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
269
เด็กชายสัณหณัฐ  ชวนสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
270
เด็กชายสิทธิภาค  สุนทรวิภาค
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงษ์ปรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสิริเพ็ญ  พรมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสุกฤษณ์ภรณ์  ช่างเรือนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงสุกัลยา  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
275
เด็กชายสุชัจจ์  สินค้ำคูณ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสุชัญญา  บัวมี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงสุชานรี  มาปู่
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสุฑามาศ  ยอดสุข
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสุดธิดา  แย้มวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสุนันทา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ อาคาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงสุพรรณษา  มักเฮง
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงสุพัชญา  สังขรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
283
เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
284
เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงสุวัจณี  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงเสาวดี  อิ่มสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงหฤทัย  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
288
เด็กชายหัฏฐกร  อรุณรุ่ง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอชิรญา  วิทศาสตร์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอภัสรา  ไชยสุริยะศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์พันธ์ตรี
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอภิสิริ  ดำรงสุกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอมรพรรณ  หยวกบุญมา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอรติญา  โตน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอรนิภา  โพธิ์ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอรปรียา  ปลีคงธุ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอรพรรณ  งามสุด
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอริสรา  รื่นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอริสรา  วงษ์เสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอริสา  แก้วพานทอง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงอริสา  โตมา
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
วิทย์ประถม
302
เด็กชายอัครเดช  ภุมรินทร์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอัฉริยาภรณ์  แย้มพันนุ้ย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงอัญชิสา  สุริวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงอัฐภิญญา  โภคัง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอัยยาวีร์  นิลเปลี่ยม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงอาภรณ์  รุ่งราตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงอาภัสระ  รุ่งเรืองแก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
310
เด็กชายเอกรินทร์  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงไอค์  อินทชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงกชพร  ศรีคงยศ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
313
เด็กหญิงกนกนิภา  วงษ์ปาน
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
314
เด็กชายกนกพล  จวนอ่อน
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงกนกรัตน์  หมู่เย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
316
เด็กหญิงกนกวรรณ  ผ่องนาค
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
317
เด็กหญิงกมลธร  ปรีมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
318
เด็กหญิงกรกนก  ลิขิตวรรณการ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
319
เด็กชายกรวิชญ์  เกตุเงิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
320
เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
321
เด็กหญิงกวิสรา  แก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงกษมา  คุ้มประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
323
เด็กชายก้องภพ  ใจเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
324
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลืองาม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
325
เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
326
เด็กหญิงกัลนิกา  พานแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงกานดาวดี  อะนุค กูสสันส์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
328
เด็กหญิงกานติมา  จาวสุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
329
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เปลี่ยนศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
330
เด็กหญิงกิตญาดา  ธนากิจนุกูล
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
331
เด็กหญิงกิตติภรณ์  หวังสระกลาง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงกุลดา  เหมาเพชร
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์ชัย
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กหญิงขวัญข้าว  โสดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
335
เด็กชายจตุรภัทร  ธนบูลย์ทวี
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
336
เด็กหญิงจริญญา  สุทธิพิณฑะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
337
เด็กชายจักริน  ตั้งกองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขสม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ชัยนันตา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
340
เด็กชายจารุเดช  ม่วงแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
341
เด็กหญิงจิณณพัต  สิงห์ดวง
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
343
เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
344
เด็กชายจิรภัทร  จิรวาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
345
เด็กชายจิรภัทร  จีนขจร
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
346
เด็กหญิงจิรัจฌา  พันธุ์พฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กหญิงจิรัญญา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
348
เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
349
เด็กชายจิราเมธ  ศรีเพียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
350
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนสว่าง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
351
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีลาดี
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
352
เด็กหญิงฉัฎลภัส  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
353
เด็กชายชญานิน  คำอุ่ม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
354
เด็กหญิงชนกนันท์  สุขวงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
355
เด็กหญิงชนัญชิดา  เสือหาญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงชนันญา  พงษ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
357
เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
358
เด็กหญิงชมตะวัน  ปุ่นนิ่ม
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
359
เด็กชายชยพล  เชาวนสกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
360
เด็กชายชยานันต์  สุวรรณรักษ์กูล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
361
เด็กหญิงชลธร  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
362
เด็กหญิงชัชชญา  สะอาดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
363
เด็กหญิงชัชชา  เภาเสน
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
364
เด็กชายชัยวัฒน์  ม่วงคำ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
365
เด็กหญิงชาคริยา  วิไลเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
366
เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
367
เด็กชายชิติพัทธ์  มณีโม่ง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
368
เด็กชายไชยวัฒน์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
369
เด็กชายญาณพัฒน์  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
370
เด็กหญิงญาตาวี  ทองบุตรดี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
371
เด็กชายฐานสิทธิ์  เฉลิมพัชรพรกุล
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
372
เด็กหญิงฐิฏาวรรณ  นันทรักษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริวัฒนากร
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
374
เด็กหญิงฐิติกานต์  สุทธิมั่น
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะมณี
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
376
เด็กชายณชพล  สุวินทรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
377
เด็กหญิงณฏฐภร  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
378
เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
379
เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
380
เด็กหญิงณภัชนันท์  จ่างวุฒิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
381
เด็กชายณภัทร  พันโต
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กหญิงณภัทร  วรธนโชติ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
383
เด็กชายณภูรี  ปารมีศิลป์ขจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
384
เด็กหญิงณัชชา  แปลงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
385
เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
386
เด็กชายณัชพล  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
387
เด็กชายณัชพล  สาน้อย
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
388
เด็กหญิงณัฎฐยา  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
389
เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  ผิวเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
390
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
391
เด็กชายณัฏฐภัทร  ชนะโชติ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
392
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
393
เด็กหญิงณัฏฐา  อรุณแสงศิลป์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
394
เด็กชายณัฐชนน  รักแฟง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
395
เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างแพทย์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
396
เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
397
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
398
เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่มสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
399
เด็กหญิงณัฐนิชชา  เชื้อเล็ก
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
400
เด็กชายณัฐพันธุ์  สวนจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
401
เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
402
เด็กหญิงณัฐวรา  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
403
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
404
เด็กหญิงณัฐาภรณ์  มุลินินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
405
เด็กหญิงณิชาพัชร์  หมื่นสุกแสง
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
406
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญผ่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
407
เด็กหญิงณิชาภัทร  สาทิพย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
408
เด็กหญิงณิชาภา  แช่มวงษ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงดากานดา  ชินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
410
เด็กชายตรีเพชร  สมน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
411
เด็กชายตฤณ  ตั้งศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
412
เด็กชายเตชสิทธิ์  มังคุด
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
413
เด็กชายเตชัส  เตชะวัชราภัยกุล
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
414
เด็กหญิงทักษพร  วิทยวราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
415
เด็กหญิงทักษพร  ศรีไสดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
416
เด็กหญิงทัตพิชา  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กหญิงทิพมน  โบราณราษฎร์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
418
เด็กหญิงทิพย์วรินทร  หลวงพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
419
เด็กชายเทพทวี  ชูเกียรติวัฒนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
420
เด็กชายธนกร  ศรีบุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
421
เด็กชายธนกฤต  ศรีถัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
422
เด็กหญิงธนกานต์  ฉิมมะวัย
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
423
เด็กชายธนชาติ  พาสาลี
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
424
เด็กชายธนพล  กำมเชียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
425
เด็กหญิงธนภร  บุญศรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
426
เด็กหญิงธนภรณ์  พูนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
427
เด็กชายธนเสฏฐ์  นาคศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
428
เด็กหญิงธนัชพร  ทองพิกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
429
เด็กหญิงธนัตดา  คงหอม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
430
เด็กชายธนากร  หุ่นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
431
เด็กหญิงธมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
432
เด็กหญิงธัชวรรณ  คงคา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
433
เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
434
เด็กหญิงธัญชนก  อุรินคำ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
435
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทุมพงษ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงธิดาชนก  ปล้องเจริญ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
437
เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์นิล
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
438
เด็กหญิงธิตยา  เสมอ่วม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
439
เด็กหญิงธีธัชชา  ภาวิไล
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
440
เด็กหญิงธีนิดา  ลีนานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
441
เด็กหญิงธีมาพร  วาจาขำ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
442
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
443
เด็กชายธีรพัฒณ์  จำปาพา
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
444
เด็กชายธีรภัทร  สุขคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
445
เด็กชายธีรภัทร  สุนทรวิภาค
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
446
เด็กชายธีรยุทธ  คงสุข
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
447
เด็กหญิงนนธิญา  ปานบุญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
448
เด็กชายนพคุณ  ดิษดี
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
449
เด็กชายนพดล  ปิ่นทะศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
450
เด็กชายนพธนดนย์  พงษ์พิละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
451
เด็กหญิงนภิศสิริ  งามสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กหญิงนริดา  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
453
เด็กชายนรินทร  ปุริสพันธ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
454
เด็กชายนฤดม  อินทร์ผลเล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
455
เด็กหญิงนัทธรัตน์  อ่อนเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
456
เด็กหญิงนันท์นภัส  ประดับมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
457
เด็กชายนันทพัทธ์  สัตยพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
458
เด็กหญิงนันทิชา  แก้ววงษ์ล้อม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
459
เด็กชายนิติธร  ตั้งไทยขวัญ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
460
เด็กชายเนติธร  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
461
เด็กชายบดินทร์วิทย์  นักระนาด
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
462
เด็กชายบวรกานต์  วงษ์พันธ์ุลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
463
เด็กหญิงบุศราคัม  หนูบ้านเกาะ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
464
เด็กหญิงเบญจพร  สิงห์ทาศร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
465
เด็กหญิงเบญจพร  โสตถิกพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
466
เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษฐชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
467
เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
468
เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
469
เด็กชายปัญญพนธ์  เขียวเดชวงษ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
470
เด็กหญิงปัณณธร  เลาห์เจริญบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
471
เด็กหญิงปาณิศา  แก้ววิชิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
472
เด็กหญิงปาณิสรา  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
473
เด็กหญิงปารมี  อ้วนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
474
เด็กชายพงศกร  อ่ำสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
475
เด็กชายพงศ์พัฒน์  แก้วมูลศิริ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
476
เด็กหญิงพรกนก  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
477
เด็กหญิงพรกนก  สุระนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
478
เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
479
เด็กหญิงพรรณทิภา  พันธ์ชูชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
480
เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
481
เด็กหญิงพลอยสุพรรรณ  โหสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
482
เด็กชายพัชรพล  คุณวโรตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
483
เด็กชายพันธวัช  อุบลแย้ม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
484
เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
485
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองสร้อย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
486
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กหญิงพิชญา  ธรรมปราณีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
488
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  โฆษิตธนาพัทธ์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
489
เด็กหญิงพิริษา  อรุณศรี
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
490
เด็กหญิงพิลัมภา  อุ่นศรี
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
491
เด็กชายพีรพัฒน์  ขุมทอง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
492
เด็กหญิงพีรภรณ์  ไกรวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
493
เด็กชายพีรวิชญ์  เกตุเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
494
เด็กชายพีรวีร์  กิจพิทยาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
495
เด็กชายพีรศักดิ์  ดีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
496
เด็กชายพีระวัฒน์  มนต์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
497
เด็กชายพุฒิพงศ์  สภาพสาร
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
498
เด็กชายเพชรพีรพัฒน์  โอพานิชภัทร์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
499
เด็กหญิงเพชรรัศมี  มาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
500
เด็กชายภัควีร์  ศรีสังข์งาม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
501
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
502
เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
503
เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
504
เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
505
เด็กชายภาคภูมิ  บัวขำ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
506
เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
507
เด็กหญิงภานุมาศ  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
508
เด็กชายภาสกร  โพธะนัง
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
509
เด็กชายภูกิจ  วิพุธบุณยภัท
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
510
เด็กชายภูธิพงศ์  มีสุข
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
511
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญาภู
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
512
เด็กหญิงมนัสชญาน์  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
513
เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
514
เด็กชายยศพนธ์  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
515
เด็กหญิงโยษิตา  โฆษิตเกษม
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
516
เด็กหญิงรดิธา  กรุดเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
517
เด็กชายรพีพงศ์  ตั้งธโนปจัย
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
518
เด็กหญิงรวิกานต์  ก่ำมอญ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
519
เด็กชายรวิภัทร  เคหสว่างวงศ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
520
เด็กหญิงรสกร  สาระญาณ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
521
เด็กชายรัฐภูมิ  อุระอารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กหญิงรัตติกาล  ขอพึ่ง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
523
เด็กหญิงรัตนกร  จิตถนอม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
524
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  แซ่เฮ้า
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
525
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์ทา
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
526
เด็กหญิงรินรดา  จริยารังษีโรจน์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
527
เด็กชายรุจนพล  ใหญ่ยิ่ง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
528
เด็กหญิงรุจิราภา  อรุโณทัย
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
529
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
530
เด็กหญิงลลิตา  สว่างแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
531
เด็กหญิงลิสสารัตน์  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
532
เด็กหญิงวชิรญา  เติมรัชตพงศา
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
533
เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุรุษชาติ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
534
เด็กหญิงวรกานต์  อินทะวังโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
535
เด็กหญิงวรดา  สีนาคสุข
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
536
เด็กชายวรเมธ  ยืนบุญ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
537
เด็กหญิงวรรนิษา  วงษ์ประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
538
เด็กหญิงวรัชญา  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
539
เด็กหญิงวรัทยา  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
540
เด็กหญิงวริษฐา  วัฒนดิเรก
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
541
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  อุ่นทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
542
เด็กชายวายุ  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวาริน  ศรีนิล
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
544
เด็กหญิงวาศิณี  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิตประถม
545
เด็กหญิงวิปุลา  ปลัดจ่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
546
เด็กหญิงวิภาพร  อุณรุส
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
547
เด็กหญิงวิมลรัตน์  รอดวัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
548
เด็กหญิงวิมลสิริ  รอดวัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
549
เด็กชายวีรกร  ประจงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
550
เด็กหญิงศรัญญธรณ์  กายทิพยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
551
เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
552
เด็กหญิงศิรประพร  เสาสมภพ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
553
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยเดชปิยะรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
554
เด็กหญิงศิรภัสสร  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
555
เด็กชายศิรวิชญ์  ต๊ะปินตา
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
556
เด็กหญิงศิรัสธร  หิตะรัตน์
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชัั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
558
เด็กหญิงศิวะกร  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
559
เด็กหญิงศุพนิต  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
560
เด็กชายศุภกร  ลาภเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
561
เด็กชายศุภกิตติ์  พุ่มมั่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
562
เด็กหญิงศุภนิดา  สว่างละมูล
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
563
เด็กหญิงศุภรพิชญ์  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
564
เด็กหญิงสกุณธิดา  สาระยิ่ง
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
565
เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
566
เด็กชายสรยุทธ  ล้อมวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
567
เด็กชายสรรินทร์  ทิมชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
568
เด็กชายสรวิชญ์  จงวัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
569
เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
570
เด็กชายสัณหณัฐ  อนุช
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
571
เด็กหญิงสิตาภา  ปิ่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
572
เด็กชายสิทธิพงศ์  ขันธหงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
573
เด็กชายสิรวิชญ์  วีรกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
574
เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
575
เด็กชายสิริชัย  ศรีจงใจ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
576
เด็กหญิงสิรินธา  สาริกา
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
577
เด็กหญิงสิริพรรษา  หอมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
578
เด็กชายสุกฤษดิ์  ตั้งมหัทธนานันต์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
579
เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดศิริ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
580
เด็กหญิงสุจิตรา  แสงรื่น
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
581
เด็กหญิงสุชาดา  สมบูรณ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
582
เด็กหญิงสุดารัตน์  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
583
เด็กชายสุทธิพจน์  ชีวะประภาวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
584
เด็กหญิงสุพรรษา  สินจีราพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
585
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
586
เด็กหญิงสุภาสิตา  พิญญะคุณ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
587
เด็กชายสุรธัช  บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
588
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทับทิมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
589
เด็กหญิงเสาวนีย์  เข็มเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
590
เด็กหญิงอชิรญา  โพธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
591
เด็กหญิงอชิรญา  หอมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชั้น 1 อาคาร 2 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กชายอธิติ  รุญเจริญวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
593
เด็กหญิงอนัณชญาน์  จ่าพันธ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
594
เด็กหญิงอนันพร  เที่ยงดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
595
เด็กหญิงอมรรัตน์  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
596
เด็กหญิงอรณิช  สภาพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
597
เด็กหญิงอรัญญา  คำนวนศิลป์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
598
เด็กหญิงอลินสิตา  นิธิศนวพัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
599
เด็กหญิงอลินสิตา  เพ็งสินพงศา
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
600
เด็กหญิงอัญชิตา  แย้มวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
601
เด็กชายอัฐพงศ์  อภินันท์ธนากร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
602
เด็กหญิงอัฐภิญญา  มูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
603
เด็กชายอัษฎายุธ  พิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
604
เด็กหญิงอาริษา  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
คณิตประถม
605
เด็กหญิงอุมาพร  สีวงค์ษา
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
606
เด็กหญิงไอย์รดา  จิตรอารีย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ ชั้น 3 อาคาร 1 ห้องประชุมหลวงปู่ดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กชายชนะชัย  ทองดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงชนิกานต์  สรรสม
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
609
นายณชพัฒน์  ปิ่นเกษร
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายธนชาติ  เกตุสุข
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายธนัช  พวงดอกไม้
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงลภิสรา  กลับวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายศราวุฒิ  นาคพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายศิวกร  จันทร์จริยากุล
ม.3
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงสุธีรักษ์  อุดมชาติบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายอาทิตย์  ศรีอนันต์
ม.1
โรงเรียนสหวิทย์
คณิต ม.ต้น