ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชมน  นงนุช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกร  เงินนาค
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
5
เด็กชายกรณรงค์  วิศาพล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกรณ์สิริวิชญ์  คณพรชนมงคล
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวิชญ์  พันธุ์ไม้
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
8
เด็กชายกรวิชญ์  วรกาล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรวิภา  อาศัยกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแอก
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤติพงศ์  วงศ์ศิลา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษฎา  เกิดทอง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษนะ  อินธิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกวิดา  ธนิตย์จินดา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกันยารัตน์  เฉิดฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแอก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัลยาณี  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกานต์สินี  งามงด
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายกำจอน  ลดกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติกร  เนียมน้อย
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตตินันท์  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเกสรา  แผนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
21
เด็กหญิงแก้วใจ  กันทุกข์
ป.4
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
คณิตประถม
22
เด็กชายคเชนทร์  อ่อนเหล่า
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจัตุพร  วงค์สีนวน
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจันทร์แรม  มิก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
25
เด็กชายจารุวัตน์  สาโสภา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิดาภา  บรรณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรภัทร  ปันติ
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิระภา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฉันทพิชญา  โพยนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแอก
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฉิงเชียง  วอล
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนาภา  วัฒนา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชลญา  ขนบบวรกุล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชลธิชา  อาบสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชัญญานุช  ขำดี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
37
เด็กชายชุติเทพ  อยู่เพ็ชร
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
38
เด็กชายโชติภิภัทร์  จึงจริยานนท์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
39
เด็กชายไชยวัฒน์  พินดอน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงซารีน่า  ทรงกรด
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงญาณิกา  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงญาศุมินทร์  วาโช
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
44
เด็กชายฐิติศักดิ์  จูสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฑิตยา  โพธีร์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
46
เด็กชายณรงค์รัตน์  มั่นปืน
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัชยา  พรหมาซุย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฏฐากร  เงินกอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐกานต์  เรือศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐกุล  กรเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐนรี  ปราบมนตรี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณิชชา  เจียมรักษา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณิชาภัทร  ยอดปรางค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณิชารัศม์  ชัยอมราพัฒน์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
55
เด็กชายดรัณภพ  ริ้วเลิศศิริกุล
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
56
เด็กชายดลชัย  ไล่กระโทก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงดลยา  วิถารพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
58
เด็กหญิงดวงทิพย์  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายเตชสิทธิ์  นอแก้ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
60
เด็กชายทศพล  เงินกอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
61
เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
62
เด็กชายธนกร  เมืองที่รัก
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
63
เด็กชายธนกฤต  จันลี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายธนกฤต  เราเจริญพร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธนภรณ์  ชูประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กชายธนวัฒน์  กันหา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายธนวัฒน์  ดีทอง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธนัชพร  เดชอำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอย
คณิตประถม
70
เด็กชายธรณ์เทพ  เนตรมณี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธรรมสรณ์  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธัญชนก  เทียนมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญค้ำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญณะอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนลพรรณ  เนียรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนลินนิภา  เตรียมรัมย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองรวีธนายศ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนาง  ทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
79
เด็กชายนิติพัฒน์  รามแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนิรชา  ฆ้องเกิด
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนุชรี  พาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
82
เด็กชายบารมี  สุดแสง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายบุญประกอบ  เงินประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายบุญฤทธิ์  ไวคิด
ป.4
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงบุษบงก์  ดาราศร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงเบญญาภา  งามคุณ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
88
เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
89
เด็กชายปฏิวัติ  ดุจจานุทัศน์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เที่ยงศิริ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงประภัสสร  ฟ้าคะนอง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปริศนา  แปลนกอง
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปัณฑิกา  เสนาวัง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปัทมพร  วงศ์ไผ่งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปาณิสรา  เฉยเจริญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปาริชาติ  นิลมะณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
101
เด็กชายปุณณวิช  ทองภา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลืองจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเปมิกา  นีสกุล
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
104
เด็กชายผดุงศิริ  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
105
เด็กชายพงศกร  สมชอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพนากร  พี ลี้อุดม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพลอยพรรณ  เงินไหลมา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพัณณิตา  รัตนโรจนธรรม
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
110
เด็กชายพาที  เฉวียงวงค์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เป้าเปี่ยมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
114
เด็กชายเพชรแท้  สาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอย
คณิตประถม
115
เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรลือชัย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
117
เด็กชายเพือกผู้  มาย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
118
เด็กชายภรัณยู  แพรศรีทอง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
119
เด็กชายภัคพล  อรัญปรีย์ธนกิจ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
120
เด็กชายภานุ  สิงห์ศิลา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภาวิดา  เกิดบุญศรี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงภิรัญญา  ผลาหาญ
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
123
เด็กชายภูตะวัน  สมคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงมนทกานต์  นาวาพนม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
125
เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงมัญชุสา  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายเม้งคิม  วรรณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงเมษา  จันย่อยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
130
เด็กชายยศพล  ศรีโนย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงรจนา  กระแสโท
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
132
เด็กชายรพีภัทร  ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหอย
คณิตประถม
133
เด็กชายระพีภัทร  ฟักอร่อย
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  คำโสดา
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงรินรินี  อันสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงรุ่งนภา  รอดกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทาแก่น
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงลักษณ์นรี  บุญญาสิทธิ์กูล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงลาภิศร์  เจือจันทึก
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
140
เด็กชายลิขสิทธิ์  พิมพา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวชรพล  พรหมโสฬส
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
142
เด็กชายวชิรวิชญ์  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวนัสนันท์  สงทอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
144
เด็กชายวรกฤต  งามคุณ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวรกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรนุช  งามศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
147
เด็กชายวรเมธ  ไม้จันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวรรณณิศา  สวัสดิมงคล
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวรัทยา  อรุณรัตน์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
151
เด็กชายวัชรากร  บุดดาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวัลลภา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
คณิตประถม
153
เด็กชายวิชชากร  เพ็ชรเทศ
ป.6
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวิญชญาพร  ศรีวงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
155
เด็กชายวินซอง  ตี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กชายวิรัลพัชร์  ยุทธนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวิลาวัลย์  พรหมงาม
ป.4
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
คณิตประถม
158
เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
159
เด็กชายศรัทธา  หงวน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
160
เด็กหญิงศราสินี  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงศิริรัตน์  กันนิยม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กชายศิวายุ  มาลาเล็ก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงศุภกาญน์  จันทร์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิตประถม
164
เด็กชายศุภชาตินนท์  หันทยุง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสมสุดา  เดชผิว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสมิตา  เสาวรี
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
168
เด็กชายสรรปพน  ชาตะสิงห
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสายธาร  เงินม่วง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสาวิตรี  สุระ
ป.5
โรงเรียนวัดหนองติม
คณิตประถม
171
เด็กชายสิทธา  อาษาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
คณิตประถม
172
เด็กชายสิทธิกร  ทรงกิจชัยสิริ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
174
เด็กชายสิทธิศักดิ์  รักสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
175
เด็กชายสืบสกุล  จันแด่น
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสุตราภัทร  มากลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิตประถม
178
เด็กชายสุธีกานต์  ธีระจารุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสุนันทา  เกษรเนียม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุนิสา  เสียดขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
181
เด็กชายสุภัควี  พัวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสุภัคษา  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กชายสุริยา  อุสาห์
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสุวิชญาณ์  สินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอื๊อบ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
คณิตประถม
186
เด็กชายโสภณ  เขียวมั่ง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
187
เด็กชายอนิวัตต์  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
คณิตประถม
188
เด็กชายอภิชาติ  เงินกระไร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
189
เด็กชายอภิมุข  หิรัญภัทรสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอมรรัตน์  เจนดง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงอรพรรณ  คำลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
คณิตประถม
192
เด็กชายอัครชัย  ศักดิ์ธนากูล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
193
เด็กชายอัครพล  กุลมงคล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
194
เด็กชายอัครพล  เกิดทอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
195
เด็กชายอัครวิชช์  ศรีอุบล
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอังคนา  แย้มชม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงอานันตยา  นาคสกุล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กหญิงกมลชนก  เม้ยขันหมาก
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ถาวร
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรุณพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงกรชนก  กุ่มเทียน
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายกฤษฎา  สีพรม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
203
นายกฤษยศ  เดชะ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
204
นางสาวกัญญาณัฐ  นิตุธร
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงกัลยพร  ฤทธิ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงกาญจนา  แก้วประวิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายกิตติเทพ  ประสานพันธ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงกุลรัตน์  แก้วสวย
ม.3
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงเกศแก้ว  เต็งสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายคณิศร  ภักดีโต
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
211
นางสาวจารุวรรณ  ไชยภาษี
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงจิตรธิดา  ศรีโนนซี
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงจิตรลดา  หอมจันทร์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายจิรกร  อุบลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์สมร
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงจุฑาภา  วงค์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
219
นายเจมศักดิ์  นิลมณี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงฉลัด  ศรีประโคน
ม.2
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวชญาดา  แขกวงษ์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชฎาธรณ์  ศรีเนตร
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชนกนันท์  เกตุงาม
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชนิสรา  สมกุล
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงชวิศา  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงชาลิษา  วัณทยา
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงโชติรส  มงคลสถิตคุณ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายญาณกร  เชยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มั่นเลิศ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณภัทรา  แกมนิล
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณรงรัตน์  ร๊อดอ๊าต
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวณัชชา  บัวผดุง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กหญิงณัชชา  มะลิแย้ม
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายณัฐกมล  กมลอมรบุตร
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัฐฏ์นันธ์  ศรีสังข์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวณัฐณิชา  ยันอินทร์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณัฐดนัย  หงษนัย
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณัฐธิชานันต์  เชียรสระน้อย
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวณัฐวดี  แก่นจันทร์ใบ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิขิตปัญญา
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณิชาพัชร์  สุขพงษ์ไทย
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวดวงกมล  หลายสมสุข
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายติณณภพ  บุญเกื้อ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงถิรดา  อุ่นอบ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายทรรศกร  โพธิ์งาม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
246
นายทานมิน  โฮ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงทิวาพร  ดวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงธนนันท์  ออมอด
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวธนัชญา  กงแก้ว
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายธนาธิป  มาสแสง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงธัญญารัตน์  โฮมราช
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงธิดารัตน์  นันทะวิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงธิติมา  สีตะมา
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายธีรยุทธ  โสดายิ่ง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายนครินทร์  ยิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายนนทกร  คลาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงนภัสสร  ปราบภัย
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายนเรศ  สายเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัพขวา
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายนันทภพ  เหล็กนางรอง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงเนติมา  วีระจิตต์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงบุญพริ้ง  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงบุรฑริกา  เกษประสาร
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายปกรณ์  ทรงศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปฏิญญา  กรจับ
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายปฐวี  ยงใจยุธ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
268
เด็กหญิงปนัดดา  สีกาแก้ว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์พรหม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงปรมี  ตุใยรัมย์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงประภาสิริ  หอนตะคุ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงปราณปรียา  เหมพรหม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวปฤณกนก  ประจักษ์จิตร
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงปวันพัสตร์  ประทีปแก้ว
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงปัญชลิตา  ทนหนองแวง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงปัณฑิตา  โสดาราม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายปัณณาวัฒน์  ชูรัตน์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงปาณิสรา  กุมรัมย์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายปุญญานุภาพ  บรรณทอง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายเปศล  สุขสบาย
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายพงศ์เจริญ  เกยไธสง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
284
นายพรเทพ  งามขาว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไม้จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายพลกฤต  คำป้อง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงพลอยชมพู  พูพิลึก
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายพอลภัทร์  เกษมรัตนพงศ์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงพัชรดา  โคตะดี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงพัชรพร  ดาราศร
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สังข์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงพิชชาภา  ทรัพย์ประสาท
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายพิทักษ์  ดาวเรือง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
294
นายพิริยกร  ชอบชื่นชม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
295
นายพีรพงษ์  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงพุทธธิดา  พรมแก้ว
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงเพชรกาญจน์  สำเรือ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวเพชรรัตน์  พิจารณ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
299
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  จำปานนท์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายภคภูมิ  สมัยกุล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงภัคธีรา  พึ่งเกษม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงภัคนันท์  ญาติกระโทก
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
303
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ศรีเคนนรรัตน์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายภูมิภัทร  ภาระพงษ์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายภูมิรพี  ทองพร้าว
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงมะลิดา  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงมาลินี  สดสูง
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงมุนิลตา  ลำบาล
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงยุพเรศ  เพ็งรอด
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
311
นางสาวรชตะ  มีแก้ว
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายรณเดช  สันติวงศ์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงรดาดาว  ปิยภัทร์กิติ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายรพีวิทย์  อ่อนน้อม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงรมิดา  บุญญศรีขวัญ
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายรัชกร  ไชยโพธิ์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์สมร
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายรัตนา  เสือด
ม.2
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงวรดา  แฟงฟัก
ม.3
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เมืองหงส์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
322
นางสาววันวิสา  งามสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงวารินทร์  สุทธิรณ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
324
นางสาวเวธกา  บุญสุยา
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงศรสวรรค์  วงศ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงศศิกัญญา  จันละบุตร
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายศักดิ์นฤน  ฤาชัย
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงศิราณี  เพ็ชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงศิริกร  กลิ่นบุหงา
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงศิริรัตน์  ระวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ระวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายศุภกรณ์  วันสุข
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงศุภกานต์  ลพพื้น
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายเศรษฐภักค์  อัครเรียงหล่อ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงสราพร  จันทร์กลาง
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงสราลิล  พินแพทย์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายสหรัฐ  เมฆไหว
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคาร 7 (อาคารมัธยม) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
338
เด็กชายสิทธานต์  ชาติอลงกรณ์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายสิรภพ  ชาติอลงกรณ์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงสิริกร  มีกง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงสุกัลยา  เหนือเกาะหวาย
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายสุทธิพงษ์  กว้างขวาง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงสุพรรษา  ชาลีศรี
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงสุภัทตรา  บุญมานัด
ม.1
โรงเรียนบ้านกะสัง
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวสุภัสสร  ก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันทร์ผอง
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายสุศิยะ  กันอบ
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวเสาวลักษณ์  งามละม่อม
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงหนึ่งหทัย  เจริญพงษ์พินิจ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายอนุวัฒน์  แก้ววงค์
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงอโนชา  พงษ์สมร
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงอภิชยาภรณ์  พวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
354
นางสาวอรปรียา  อิธิพร
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงอรฤทัย  จินดาโชติอมร
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายอลงกรณ์  พรงาม
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ
ม.1
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายอาชวิน  ชาวน้ำฝน
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
359
นางสาวอารยา  สมัยใหม่
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายอิทธิกร  ปัจจัยคา
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงอินทิรา  จำงูเหลือม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงเอวิตรา  หอมเกตุ
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงไอริณ  พลหนองหลวง
ม.2
โรงเรียนพวงคราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารทองคำ (อาคารสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กชายกนก  กานดา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะเภาพงษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกมลรัตน์  ฟักแฟง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกมลวรรณ  สอนชี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกรณิศ  ฉ่ำช่วง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกฤตยา  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกฤษกร  มหิทธิภิญโญ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกฤษฎา  โสอุดม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กชายกวินท์  ตะกรุดทอง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกวินนาฎ  แก้วบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อำพันธ์เสน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกัญญาณีย์  เจียมจักร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายกันติทัต  จำปาวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสน่หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
378
เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กชายกิตติศักดิ์  แตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกุลธิตา  มูลหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกุลิสรา  สภามิตร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
382
เด็กชายเกรียงไกร  กาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงเกศสิรินธร  รักษาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงแก้วกัญญา  ทาสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงขนิษฐา  ชนะภัยรี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงขวัญรัตน์  อยู่ขอบเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านกะสัง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงเข็มจิรา  ศิลประภารักษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงไข่มุก  เพ็ชรจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงคณพร  วังหนอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
390
เด็กชายคมกฤษณ์  ศรกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
391
เด็กชายคำรณ  กรเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ศรีพนมธนากร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงจรัสรัตน์  สกุณี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
395
เด็กชายจักรวัฒน์  แม่นปืน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงจันฤดี  พระเชียเนียม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
397
เด็กชายจารุกิตติ์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงจารุวรรณ  กรืวิทย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารทองคำ (อาคารสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กหญิงจิตานันท์  เลี้ยวสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงจิรพัส  หุยวัน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงจิรพิณญา  ดุลยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
402
เด็กชายจิรเมช  เดชพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงจิระนันท์  แตงงามรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
404
เด็กชายจิรัฏฐ์  จากกิ่งเรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายจิรัฏฐ์  จิตติธนะพงศ์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงจิราพร  โพธิ์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงจิราวรรณ  เจริญดง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจีระนันท์  สนสังวาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เล่งท่อ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โวแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจุฑามณี  สารการ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายจุลกร  โจดโจน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงฉัฐญา  สิทธิพล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายฉัตรดนัย  วงษ์สงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงฉันชนก  ชิงนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ชมพูบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กชายชญานนท์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุญไทย
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
422
เด็กชายชนฐกานต์  งามเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
423
เด็กชายชนนาทรณ์  คำแหล่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชลธิชา  บุษดา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายชัชวาล  จิตตรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
426
เด็กชายชาคริต  แพงเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
427
เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชาวดี  เศรษฐธาดากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงชินารัตน์  เปรมปราณีรัชต์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
430
เด็กชายชิษนุ  พืชอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงชุติกานต์  ถาวรจิต
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงชุติมา  กุสุมา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  คำหวล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารทองคำ (อาคารสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กชายโชควันดี  เอี่ยมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงญาณิศา  เฮงฉั่ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
437
เด็กชายฐปนกุล  ระบกเวีย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงฐานิตา  อยู่เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงฐาปนี  เกตุมอม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายณชัย  กรชุติปภา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
441
เด็กชายณเตโช  เกตุพงษ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณภัทร  สามล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงณัฎธิดา  สอนหล้า
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประดับ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปะอันทัง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงณัฐกมล  พวงจำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงณัฐกานต์  หาญกร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงณัฐญาดา  แต้มทอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุริยชัยเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
451
เด็กชายณัฐภัทร  คำดำ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณัฐวรา  กาลิพล
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณิยาพัชร์  คำพล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายเตชสิทธิ์  ใจประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
455
เด็กชายทวีสิน  อินแก้ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงทานตะวัน  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงทุยจาง  มายถิ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กชายธนกฤต  รัตนโรจนธรรม
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
459
เด็กชายธนกฤต  วงค์สีนวน
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
460
เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายธนชาต  ทองวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
462
เด็กชายธนทัต  ผลศืริ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กชายธนภัทร  เผ่าพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
464
เด็กชายธนวัฒน์  ปานพลอย
ป.5
โรงเรียนเมืองไผ่
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงธนิษฐา  พากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงธัญชนก  ถายะเดช
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขวัญกิจพิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กชายธาวิน  นามบุตร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารทองคำ (อาคารสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กชายธีรพัฒน์  เพราะกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
470
เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
471
เด็กชายนครินทร์  แฟงฟัก
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงนพเกล้า  ถาวรจิตร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงนพเก้า  ลุนละลาด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงนพภัสสร  ศรีเคนนรรัตน์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงนภัสรากร  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจตนะวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงนภัสสร  แสวงจิตร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงนภิสร์  จุมพล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กชายนรวิชญ์  เฉลิมชัยมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
480
เด็กชายนฤปนาถ  อุณหชาติ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
481
เด็กชายนัชชานนท  สีหาโบราณ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายนัฎธวัฒน์  ชุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายนัฐพงษ์  พุ่มเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงนันชพร  ชินวงษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงนันทิชา  ภัทรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงนันธิชา  กระสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงศ์ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงปณารี  วรเศรษฐสุขศิริ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงปพิชญา  ประยงค์เพชร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชิตเลิศ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปภาวรินท์  เครืออนันต์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงประกายกานต์  กันนิยม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
497
เด็กชายประกาศิต  ไทยบรรหาญ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงประภัสสร  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงปราณปริยา  เกษร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงปรารถนา  ดุกดี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายปริญญา  กันสำอางค์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
502
เด็กชายปริญญากร  หมื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงปริยฉัตร  สันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารทองคำ (อาคารสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
504
เด็กชายปริยวิศร์  ตั้งพงศ์ทอง
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองชุม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงปาณัสมา  เดชสนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงปาณิศา  ภิญโญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอนุตร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปาริชาติ  ประยงค์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปิณฑิรา  ผ่องอำไพ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงปิยนันท์  สังฆบุตร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไกรกลาง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงปุณณดา  สุขะกาศี
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
514
เด็กชายปุณยวัจน์  ตุ่นมี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายพงศกร  ผาราม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
516
เด็กชายพงศ์ดนัย  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
517
เด็กชายพงศธร  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
518
เด็กชายพงศ์ธร  บุญมาเครือ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพนิตา  สุนทรประเวศ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงพรพิมล  อาจสาลี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายพฤกษชาติ  สร้อยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
522
เด็กชายพลาธิป  รังสินธุ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพศิกา  พิมพา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพอลล่า  ชุดกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
525
เด็กชายพัชรพงศ์  ฝากาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
526
เด็กชายพัฒนชัย  ศิริศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพัณณิตา  คลาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพัณณิน  บัวบุญ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพิมพกานต์  ยศม้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพิมพิศา  เพ็ชรศรี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงพีรชา  แสงไทย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
532
เด็กชายพีรธัช  พลอยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
533
เด็กชายพีรพล  สภามิตร
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงเพลินจันทร์  เสาวคนธ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงแพรพิไล  กันอบ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงภัทรนันท์  กันดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงภัทรภร  ยะหัตตะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารทองคำ (อาคารสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
539
เด็กหญิงภัทรวดี  หมายมั่น
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จวนโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงภัทราภา  สายดอนยาง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กชายภาคิน  กิจสมัย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงภาวิณีย์  วิไลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงภิณานันท์  มลิแย้ม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายภูมิระพี  ศรีโพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กชายภูริวัจน์  มาตุลกุล
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงภูษณิศา  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทูเกาะพลุก
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงมัชฌิมา  สุขปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงมาริษา  กิยอนเนต์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
552
เด็กชายมินดึก  เหงียน
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายเมธี  สากจอหอ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงเมริษา  รักเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงรติกร  แสงวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายรพภัทร  ลาดพันธ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงรมมณี  ดำสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงรสริน  เลิศศิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงรัญชิดา  สุขสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กชายรัฐพล  นาใจคง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
561
เด็กชายรัตนพล  พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
562
เด็กชายรัตนพล  ลายประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงรัตนวดี  อินคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงรัตนาภร  ป่าศาล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ราชโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
566
เด็กชายรามิน  คุ้มไพรี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงรินดา  เชือน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงลักษิกา  กองนึก
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายลีโอ  สร้อยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
570
เด็กชายวชิรวิชญ์  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงวชิราภรณ์  แดงโชติ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงวณิชญาณ์  กวางเฉลียว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กชายวรกานต์  กิมเต็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารทองคำ (อาคารสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
574
เด็กชายวรภัทร  ด่านศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงวรรณภา  สอนวิชา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายวรฤทธิ์  วงค์หนูพะเนาว์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงวรัญญา  อ้ายปัน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงวริศรา  แก้วแล้ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงวัทนพร  ขอบอรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงวันวิสา  คงมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงวาสนา  สงวนพล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงวิชญาดา  ฆะราช
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงวิชุดา  หลวงศรี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงวิลาสินี  ผิวละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงศรัณยา  จันภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
วิทย์ประถม
588
เด็กชายศรัณย์  สีกาแก้ว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงศรุตรา  ฟองเกิด
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงศศลักษณ์  ปานอุดม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงศศิธร  จันทร์บวร
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงศศิธร  สว่างโคก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงศศิภา  มีนา
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์สมร
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงศาลิณี  แสงสกุล
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงศิญาดา  นัยนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
597
เด็กชายศิรศักดิ์  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลาเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงศิโรรัตน์  กลิ่นดวง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายศิวกร  ยันทนา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงศุพิชสรา  พรประพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงศุภักษร  ใจชอบดี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงค์สีนวน
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายสรวิชญ์  ภูมิเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
605
เด็กชายสรศักดิ์  อัตโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงสโรชา  จันทร์กระเทาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
607
เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์พรหม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารทองคำ (อาคารสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
609
เด็กหญิงสุชัญญา  มิตรประพันธ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงสุตาภัทร  เลือดกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
612
เด็กชายสุทธิเกียรติ  รติพรเลิศ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
613
เด็กชายสุทธิพงศ์  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
614
เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทะพล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กชายสุธิโรจน์  จิตวิขาม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงสุธีรา  สินาคมมาศ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงสุนิดา  อ่อนสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านกะสัง
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงสุพิชญา  ราชพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายสุภชัย  ภาวรบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ก้องกังวาลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองไผ่
วิทย์ประถม
621
เด็กชายสุริยัน  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉุยฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอชิรญา  จักรสิงห์โต
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
626
เด็กชายอณาวินทร์  มุ่งบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
627
เด็กชายอดิศร  สมใจ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
628
เด็กชายอนวรรษ  อินทร์เสน่หา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงอนุธิดา  ตะเพืยนมอง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอภัสรา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงอภิชนา  ยิ่งหาญ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรหงษ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กชายอภินันท์  นามวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงอรพิมล  กงแก้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงอรอินทุ์  อรุณศิริสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงอรัญญา  นาควิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงอริสรา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กชายอลงกต  บุญบำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านกะสัง
วิทย์ประถม
640
เด็กชายอัครพงษ์  สิงห์โคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงอัฉริยา  สิงห์ผลงาม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงอัญญารินทร์  พรมสุข
ป.4
โรงเรียนวัดหนองติม
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงอัญมณีนุช  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 2

ณ อาคารทองคำ (อาคารสีเขียว) โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
644
เด็กชายอัฑฒ์พล  พรมพงค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
645
เด็กชายอับดุลรอห์มาน  ยะมาแล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
646
เด็กชายอาจติยะ  เชื่อมกลาง
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงอาทิติยา  จรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงอาภาสิริ  อากาศ
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงอารญา  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
วิทย์ประถม
650
เด็กชายอิทธิพล  อินทรสูต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
651
เด็กชายอิ่มแมน  เชื้อวงค์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กชายอิสระ  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงอุษา  วงค์ทำเนียบ
ป.5
โรงเรียนวัดหนองติม
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงเอมมิสา  รักงาม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงเอมิกา  พร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
วิทย์ประถม