ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กตัญญู
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพล  เจริญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตพล  นามบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤติพงศ์  จินดาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญชพร  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยาณี  ทนอุบล
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
9
เด็กชายกายศัตย์  แก้วหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลลัดดา  จิตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญเกล้า  สว่างวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
13
เด็กชายฆณัสนันฐ์  ประกอบพืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจรัสศรี  ป้อมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทวรรณ  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
16
เด็กชายฉลองรัตน์  ผาดผ่อง
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
17
เด็กชายฉัตรธีรวินท์  รุประมาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนนภา  จันประสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนัญชิดา  ล้วนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
20
เด็กชายชยากร  รองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชลดา  รามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
22
เด็กชายชัยภัทร  แสนหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชิดชนก  เทียมสกุลวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
24
เด็กชายชิษณุพงศ์  สืบเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลนน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐกานต์  พบพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐกิตต์  สีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐภัทร  อุ่นถิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐภูมิ  หาญชุก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปลื้มจิตร
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณิชกุล  เงินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
32
เด็กหญิงดลสิตา  คงคารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
33
เด็กชายติณพล  แพนลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
34
เด็กชายทักษิณ  ดีเหนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
35
เด็กหญิงทิพาพร  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายทีปกร  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
37
เด็กชายธนกฤต  รานอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
38
เด็กชายธนกฤต  สีขาว
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
39
เด็กชายธนภัทร  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
40
เด็กชายธนากร  โพธิ์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
41
เด็กชายธนิสร  อินทรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
42
เด็กชายธีรติ  ศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
43
เด็กชายธีรภัทร  พาทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
44
เด็กชายธีรศักดิ์  เศษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
45
เด็กชายนนท์เกษม  วิชุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
46
เด็กชายนนธวิทย์  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
47
เด็กชายนพรัตน์  ป้องเศร้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนภัสสร  ติวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
49
เด็กหญิงนภารัตน์  ขุนเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
50
เด็กชายนัฐพล  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
51
เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนาตาชา  คำภีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนิชญาดา  ถาดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเนตรชนก  แม่นปืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเบญจมาศ  กองไตร
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเบญจวีณ์  สุธีอรุณวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปณิตา  วิไชยวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิตะนิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปภาวี  พลายงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
60
เด็กชายปรเมศวร์  ประทุมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
61
เด็กหญิงประภาสิริ  เปียไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปลายฟ้า  เพ็งมณี
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
64
เด็กชายปัญญพนต์  แม่นปืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
65
เด็กชายพงศพัศ  ฆ้องศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพรชิตา  พันธ์ชูเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรนิภา  ผุยวันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพฤตยารัสมิ์  ฟาสระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพลอยแหวน  หอมไกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
70
เด็กชายพอเพียง  เล็กคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
72
เด็กชายพิพัฒณ์  รสชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิมพ์พจี  โคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุ่มเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพิมพิกา  ปุ่มสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
76
เด็กหญิงภมรรัตน์  เปียไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
77
เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตยุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
78
เด็กหญิงภัทรภร  ว่องปรีชาน
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
79
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฉ่ำเพชร
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
80
เด็กชายภาคิน  จิตหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
81
เด็กชายภาคิน  ปิ่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
82
เด็กหญิงภาลินี  อร่ามศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
83
เด็กชายภูริปัญญ์  ทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
84
เด็กชายภูวนาจ  สมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
85
เด็กหญิงมิรันตี  วงก่อ
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
86
เด็กหญิงยุพารัตน์  โชสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
87
เด็กหญิงวรรณภา  สุจริต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
88
เด็กชายวรฤทธิ์  นนทะศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
89
เด็กชายวรวุฒิ  วีระจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวริทยา  อุดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
91
เด็กหญิงวัลลภา  ฉิมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
92
เด็กชายวีรภัทร  ฆ้องชะดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
93
เด็กชายเวสารัช  สังข์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
94
เด็กหญิงศตพร  คำมีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
95
เด็กชายศรัญยู  เชิงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
96
เด็กชายศรัณยู  บรรจงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
98
เด็กชายศุภชัย  มาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
99
เด็กชายศุภณัฐ  นุ่มอยู่
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
100
เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสรัลพร  สงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
102
เด็กหญิงสโรดา  แม่นปืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสาธิตา  จาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
104
เด็กชายสายฟ้า  แกดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
คณิตประถม
105
เด็กชายสิงหราช  พลทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุชัญญา  สุธาโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
107
เด็กหญิงสุชาภัฏธ์  คำมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
108
เด็กหญิงสุณิสา  เฟื่องน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
109
เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสุภาวดี  ปล้องใหม่
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
111
เด็กหญิงสุมารี  เขมรไทย
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
112
เด็กชายสุรพงษ์  เพียมะลัง
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
113
เด็กชายสุวรรณภูมิ  คอกกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
114
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สโมสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
115
เด็กชายอฎิพงศ์  บูรณะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
116
เด็กชายอดุลงวิทย์  เวชศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
117
เด็กหญิงอทิตตินา  ทองนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
118
เด็กชายอธิปภูวัส  เรืองสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
119
เด็กชายอนัญลพัฒน์  จันลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
120
เด็กชายอมริศรา  นนทชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
121
เด็กหญิงอรจิรา  พิกุลเขตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
122
เด็กชายอาทิชา  นึกสู้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
123
เด็กหญิงอารยา  ทองประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอินทิรา  สาพาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
125
เด็กหญิงอุมากรณ์  ภูจอมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอุไรวรรณ  กกกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
127
เด็กชายเอกสิทธิ์  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
128
เด็กหญิงแอนนา  มาเรีย เพเนดิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
129
เด็กหญิงุกุมาวรี  สืบรัมย์
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กหญิงกชกร  คนทัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
131
เด็กชายกชกร  สุดา
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกนิษฐา  ทัศนชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกนิษฐา  ทุทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกมลชนก  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียมเขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกรกตชกร  ใจปลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกรกนก  เหลาไผ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกฤตนิน  บัวดอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
140
เด็กชายกฤษดา  คะตะวงศ์
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกศิมา  เคนซาพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกษิรา  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกังษฎา  คำสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกัญญารักษ์  หาญสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกันตา  เพ็งโอกาศ
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
147
เด็กชายกันติทัต  จิตหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
148
เด็กชายกันยา  วิชาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงก้านตอง  อินทิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
151
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกิติยา  ทองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
153
เด็กชายเกรียงไกร  เบ้าเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงเกวลีน  นนทศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงขวัญฤดี  วันจีน
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงฃลธิชา  เชื้อช่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงฃลธิชา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจณิสตา  สีดาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงจิดาภา  สืบเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
160
เด็กชายจิรโชติ  พงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
161
เด็กชายจิรพล  ฉิมพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงจีรนันท์  วันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงจีระนันท์  มณโท
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อำไพพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงชญานิษฐ  แก้วเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงชญาภัส  เพียช่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไชยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงชนัญธิดา  พวกสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุดา
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
170
เด็กชายชยพล  ตาชูชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงชลันธร  ถนอมวงษ์
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วชนะ
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชาคริยา  ชัยเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชาลิสา  สุทนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงญาณิศา  เทียมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงญาณี  บุพลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงญาดาวดี  ดีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
178
เด็กชายฐาปณพงษ์  สีสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงฐิติกา  ปุ่มสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คงคำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงฐิติชญา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงฐิตินันท์  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเปลว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงฐิติวรดา  รวิวัฒน์วรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณัฐกานต์  แปลงรุด
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
188
เด็กชายณัฐกิตติ์  แสงครุธ
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
189
เด็กชายณัฐชนน  คำหาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
190
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เข็มทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงณิชาพัชร์  เชิงเขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณิชาภัทร  อาศัยราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงต้นน้ำ  ต้นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
195
เด็กชายทรงพล  สระเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
196
เด็กชายทรัพย์สมบูรณ์  จงปลูกกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
197
เด็กชายธนกร  สิงห์ดี
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
198
เด็กชายธนกฤต  แสนคำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธนโชติ  จันทนาม
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กชายธนภูมิ  ปุเรทะสา
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธนวัฒน์  พบพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธนวัฒน์  เรืองเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงธนัทอร  ผุยวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
204
เด็กชายธนากร  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงธนากานต์  คงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
206
เด็กชายธรรมรักษ์  มูลเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
207
เด็กชายธรรศ  ระเบียบโลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อยู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงธัญธิตา  สีก่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงธัญยภร  กอเกษตร
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงธัญวรรณ  ปานดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
213
เด็กชายธีรภัทร์  บรรดาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
214
เด็กชายธีรวงษ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
215
เด็กชายธีรวัฒน์  ประทุมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
216
เด็กชายนนท์ดนัย  งามใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
217
เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
218
เด็กชายนพัตธร  สร้อยพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงนภัสสร  กันเทียม
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงนภาพร  กองขมิ้น
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงนรีภัทร์  แทนหาร
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงนฤมล  บรรดาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงนันท์นภัส  กุสติ
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงนาราภัทร  อ่ำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงนิตยา  เจียรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงเนตรชนก  มาแก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
229
เด็กชายบรรพต  พุดแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
230
เด็กชายบริรักษ์  ปัตตานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
231
เด็กชายบุญประเสริฐ์  ทันกาจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงบุตรยภรณ์  เทียมเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ศิริภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงเบญญภาภัชร์  คำดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กหญิงปณิดา  ลิ้มซิว
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงปณิศา  หมื่นแสน
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
237
เด็กชายปภังกร  ยะวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
238
เด็กชายประพฤติดี  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงประภาวดี  นาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
240
เด็กชายปริญญา  เกล้าผม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงปวริศา  ราชโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ภู่อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดคุณ
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงปาลิดา  ซอยสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงปิ่นมนัส  อุ้ยน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงปิยฉัตร์  สัตยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงปิยวรรณ  ดอนเหนือ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงปุญญธิดา  พัฒน์ญานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
251
เด็กชายพงศกร  ล่วงเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงพรชนก  ดำรงศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงพรนภา  เย็นจันอัด
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพรประวีร์  เกตุเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพรรษชล  โสมสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพรฤทัย  จิระดำรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงพัชรพร  ชิดปลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพัชรมัย  ศรีสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผลาหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงพัชรินทร์  ธุระตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพัศญา  วงษาหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงพิชญาพร  เชิดฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงพิชญาภา  คนกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพิมมาตา  พันธุมจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงพีรดา  ดีทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
266
เด็กชายพีรทัศน์  ปัถพี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
267
เด็กชายพีรภัทร  เชื้อคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
268
เด็กชายพีรภัทร  ทิพย์สุขุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตราชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
เด็กหญิงแพรวาวิวรรน์  แปลงกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงภรีมญดา  เดิมขุนทด
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงภัทรธิดา  พนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงภัทรมล  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงภัทรา  ตรีหกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
275
เด็กชายภาณุพงษ์  ขอเลื่อนกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
276
เด็กชายภาสกรณ์  ศรีตระเวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงภูริชญา  หาญโก่ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
279
เด็กชายภูริพัฒน์  สุดา
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงมนต์นภา  ปราณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงมนรดา  แสนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
282
เด็กชายรณกร  หงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
283
เด็กชายรภัทพล  ทองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงรักษิตา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เหง้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงรัญชิดา  อ่อนนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
287
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  นาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงรุ่งนภา  ชาเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงรุ่งเรืองทรัพย์  พูลทาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงลลิตวดี  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงลวิตรา  พรมพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
292
เด็กชายวงศกร  กงไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงวราภรณ์  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
294
เด็กชายวรายุทธ  บุญรัตนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงวริญชญา  ปานประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
296
เด็กชายวัชรพงษ์  การปลูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงวารีวรรณ  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงวิภาดา  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
299
เด็กชายวิภู  เสือส่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงวิมลรัตน์  เขม้นเขตการณ์
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
301
เด็กชายวีรภัทร  เครือม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
302
เด็กชายวุฒิชัย  สีดาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  คงคารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงศิรประภา  เลื่องเชื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กหญิงศิริวิมล  แย้มยิ้ม
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์ชมพู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
307
เด็กชายศุภฤทธิ์  คุณารัตน์ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงศุภานิช  หมื่นไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงศุภิกา  ฤทธิ์มังกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
310
เด็กชายสมโชค  วงษ์มหาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
311
เด็กชายสราวุธ  สากล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงสโรชา  ศรีโคตร
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทรามสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ฝากทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงสุกัญญา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
317
เด็กชายสุทธิรัก  แปลกจังหวีด
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงสุธาวัลย์  หงษา
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงสุนิตา  มะลินิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
320
เด็กชายสุพัฒน์ชัย  บุญนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงสุภาพร  ก้อนเงิน
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงสุภิญญา  พรมเคนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงสุวกาล  เท้าลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
325
เด็กชายแสงชัย  กุตตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงอนัญญา  มาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
327
เด็กชายอมรเทพ  ปราบทุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำหาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงอรนุช  สุดแสวง
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงอรยา  ทวีการไถ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงอวัสดา  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงอังคณา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงอัญญาณี  เขียวสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงอัญพัชญ์  โพธิศิระวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุรีเทศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
336
เด็กชายอัศนี  ทองวิเศษ
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงอาทิตยา  ปอยชีวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงอาริสา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงอุษามณี  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กหญิงไอรดา  รุ่งบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงไอลดา  มณีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงุบุญยวีร์  เหล่าจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม