ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณิศา  ธงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรวรรณ  นิยมเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤติมา  เสียงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
4
เด็กชายกลวัชร  ประยูรหงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญกรุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตติธร  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติวุฒิ  หมู่ผึ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
8
เด็กชายเกียรติพงษ์  สิทธิ์ขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงขวัญณัฐชา  วาสวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
10
เด็กชายจตุรเทพ  เกษนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
11
เด็กชายจอมทัพ  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจันทร์ปภัสร์  แหวนเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจารุนันท์  ขำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
16
เด็กชายเจษฎากร  ธงชัย
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  เที่ยงตรง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนาภา  พวงเปีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
19
เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
20
เด็กชายชลกร  ลิมรุ่งเรืองกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
21
เด็กชายชลนิธิ  ลำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชวัลกร  พระวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
23
เด็กชายชวัลชา  ทองคำเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
24
เด็กชายชาคริต  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชาลิสา  ช่างนิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชุติญากาญจน์  แฟงมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
28
เด็กชายเชษฐา  ช้างนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
29
เด็กหญิงโชติกา  ฟูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฌฎาพร  สะอุบล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
31
เด็กชายณธรรศ  สุขจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณภัชชา  ดวงภุมเมศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
33
เด็กชายณภัทรภณ  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
34
เด็กชายณัชภพ  สุวรรณเสวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐฐากานต์  อินทร์ยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองนิมิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยื้อเผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐนิชา  อินเดอร์เซ็นต์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐภัท  ภัทรกรอัครกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐภัสสร  พัฒจันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐวรรธน์  ทอแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐวีร์  ลิ้มสัจจาพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงดลยา  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงต้นข้าว  น้อยเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
48
เด็กชายทวีวัฒน์  กฤตนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
49
เด็กชายธนกร  ธนิกกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
50
เด็กชายธนธรณ์  อุส่าห์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนพร  เรืองสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
52
เด็กชายธนพล  อยู่ร่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
53
เด็กชายธนภัทร  ทองลิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
54
เด็กชายธนภัทร  พิเสฏฐศลาศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
55
เด็กชายธนากร  เอกมณีโรจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธัญญ์ชนก  แก้วชัยเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เจริญสกุลชัยพร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญยัง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธัญรดา  พันธุ์บ้านแหลม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปากแดง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธัญสุดา  ผันเผาะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธัญสุดา  ลูกน้ำเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธิติมา  พฤกษาประทานพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
64
เด็กชายธีรนัย  โตประกอบ
ป.4
โรงเรียนล้อมรัก
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
66
เด็กชายนนฐวัฒน์  พงษ์ประวัติ
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
คณิตประถม
67
เด็กชายนพกร  กันทวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
68
เด็กชายนพดล  ฉายศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนพรัตน์  จำเนียรกาล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
70
เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนริศรา  แก้วชมภู
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
72
เด็กชายนวรัตน์  ตันสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนาจทิพย์  ศรสิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนิชาดา  คงประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
76
เด็กชายนิติพจน์  มีหนองใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
77
เด็กชายเนติ  เสียงเสนาะ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
78
เด็กชายเนติพจน์  มีหนองใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
79
เด็กชายบุญฤทธิ์  เหลือบชม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
80
เด็กชายบุลากร  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พฤทธิพัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
82
เด็กชายปฐมธรณ์  อมรสมานกุล
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปทิตตา  ทองอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
84
เด็กชายปธรรธรณ์  สินน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปนัดดา  ประยูรหงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปภพพร  ยอแสง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
87
เด็กชายประภากร  ปณิธานไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
88
เด็กชายประเสริฐศีล  บูรณโอสถ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
89
เด็กชายปริยวิศว์  หวังสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  คำทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
91
เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
92
เด็กชายปวริทธิ์  แก้วทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปวริศา  อุดมโภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
94
เด็กชายปวีณ  สวนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปัทมา  ฉิมแพ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
96
เด็กชายปิติภัทร  จันทร์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
97
เด็กชายปุณยวัตร  ทวีผล
ป.4
โรงเรียนล้อมรัก
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วระย้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงไปรยา  นาวิกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
100
เด็กชายพงศภัค  พุ่มฉัยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพนิตสุภา  สุทธนะไตร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
102
เด็กชายพรชัย  จำปาอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพรณภัทร  ภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพรปวีณ์  คำม่วง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพรพนิต  ทำบุญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพรภัทร์  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพรรัตน์  ขันติวณิชย์
ป.4
โรงเรียนล้อมรัก
คณิตประถม
108
เด็กชายพลภัทร  โพธิ์ไพจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
109
เด็กชายพลวัฒน์  วรรธนะกุลโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพลิมา  จันทร์นาค
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
111
เด็กชายพัชรดลย์  วรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพัชราภา  เกตุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทวีวิเศษพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
115
เด็กชายพีรวัส  สมุทรธรรมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
116
เด็กชายพีรวิศ  พรามณัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงแพรวา  สุระพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงแพรวา แอนนา  หัตถาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงแพรไหม  ปรียานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
120
เด็กหญิงภคพร  สุรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
121
เด็กชายภัฏ  ศักดิ์ศิริเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงภัทรธิดา  หงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
124
เด็กชายภัทรพล  เกียรติชูเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
125
เด็กชายภัทรพล  ปานเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
126
เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  สกุลศิริธรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
127
เด็กชายภาณุพงศ์  แผนคู้
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภิญญดา  ดวงศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
129
เด็กชายภูดิศ  ยวียส
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
130
เด็กชายภูดิศ  อนันต์สุขบรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
131
เด็กชายภูธน  มณีกอบกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
132
เด็กชายภูมิภัคร  ทิชากรเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
133
เด็กชายภูมิภัทร  หนูวาส
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
134
เด็กชายภูมิรพี  สายสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
135
เด็กหญิงภูษณิศา  อนุกิตติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
136
เด็กชายมณัสการ  เริ่มภักตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
137
เด็กหญิงมณีรัตน์  จันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
138
เด็กชายยศกร  ศรีปิ่นเป้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
139
เด็กชายรณกร  แสนพล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
140
เด็กชายรติ  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
142
เด็กหญิงรสิตา  รุ่งฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
143
เด็กชายระวีพล  ปิติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
144
เด็กหญิงริณรฎา  กิจสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงลัญฉกร  แสงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวนัสนันท์  ตราชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
148
เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวรรณกร  ชื่นสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวรรณวิษา  จือเหลียง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
151
เด็กชายวรัญญู  สีน้ำเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
152
เด็กชายวัชรพล  แม้นจริง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
153
เด็กชายวิธวินท์  เจียรนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
154
เด็กชายวิพุชศวิต  ลีศิริไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวิภาดา  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
156
เด็กชายวิศพัสต์  สุวรรณโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
157
เด็กชายวีระวุธ  มณีนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
158
เด็กชายศรัณยพงศ์  ณ. บางช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
159
เด็กชายศักดิภัทร  จังหวัด
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
160
เด็กชายศาศนันทน์  รชตะนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
161
เด็กชายศิรวิชญ์  เจตวิเศษไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
162
เด็กชายศิวัช  หิรัญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
163
เด็กชายศุภกร  เปรมปรีดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
164
เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นยะวงค์
ป.6
โรงเรียนล้อมรัก
คณิตประถม
165
เด็กชายศุภศรณ์  เป็ดทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
166
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสราลี  วัลย์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสาริศา  ศักดิ์หิรัญรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
170
เด็กชายสิรภพ  พรอำนวยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสิรินชนกม์  แหลมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุคนทิพย์  ขาวสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุจิรา  วาชัยศรี
ป.6
โรงเรียนล้อมรัก
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสุนันธา  เหมือนประสาตร์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสุประวีณ์  โรจนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสุวรินทร์  คุ้มครองเลิศสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอธิชา  สมพามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอธิศา  ศรีเครือ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
180
เด็กชายอนุภัทร  ภู่เงิน
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอภิชญา  กิจสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
182
เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งโรจน์วัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอมราพร  ปั่นทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
184
เด็กชายอมเรศ  เเก้วหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอรทัย  วันกาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอัษญาดา  สุทธิพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
187
เด็กหญิงกชพรรณ  สาริมาน
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกนกชัย  ผิวขำ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
189
เด็กชายกฤตเมธ  ศิวะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
190
เด็กชายกฤตยชญ์  บูญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกวินชิดา  โกมลมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  อารักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกัญจน์  อินทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คลองโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกันตพัฒน์  พนิตวงศ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกันตภัทร์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกาญจนธัช  อาทรสิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกานต์รุจา  สุนทรวัชร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกิตกวิน  พัฒนประเทศ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
201
เด็กชายกิตติคม  สุขบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
202
เด็กชายกิตติภณ  มีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกิตติภณ  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
204
เด็กชายเกื้อกูล  เฮงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงขวัญชนก  คชรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
206
เด็กชายคุณากร  พูลผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
207
เด็กชายคุณากร  อยู่คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงจิดาภา  บุษบก
ป.6
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงจิตรสินี  สีโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงจิรัชญา  ดำสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณบุบผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
214
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
215
เด็กชายเจษฎาภรณ์  มิ่งมงคล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงฉัฐกนก  วงค์ดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงชนกนันท์  ผุลละสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชนกวนัน  รอดพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชนัญชิตา  คชรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
220
เด็กชายชยพล  แช่มชะเอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
221
เด็กชายชยันต์พล  เหลืองธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กหญิงชลรัตน์  สงวนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงชลิดา  สุภาชัยชินบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงชัญญานุช  พลกำพนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงชุลีกร  ศรีพุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงญาณิน  กสิโอฬาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงญาตาวี  เลี่ยมทองขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
228
เด็กชายฐวิทธร  สิทธิมังค์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงฐานิดา  แก้วชัยเจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
230
เด็กชายฐิติพันธ์  น้อยอำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงณภัทรภรณ์  จิวากานนท์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงณัชชา  ใจหนัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณัชชา  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณัฎฐา  กาญจนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
235
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลัดสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณัฐชา  กลั่นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงณัฐณิชา  ติยะพรัญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณัฐวรา  แนงแหยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณัฐวรีย์  จิรถาวรอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณัฐสุดา  รุ่งวันดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงณิชา  เสริมชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงณิรัฐฐา  จันทร์มีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงดาราวีร์  ไทยหินโจน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
245
เด็กชายเดชาพล  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงทฤตมน  แสงบรรจง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
247
เด็กชายทิวา  จรูญรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
248
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
249
เด็กชายธนกฤต  มหิทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธนวรรณ  แข็งบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงธนวรรณ  คงยนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงธนัฏฐา  โพธิ์ผลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
253
เด็กชายธนานันต์  กลิ่นฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
254
เด็กชายธวัฒชัย  กอศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธัญญาศิริ  พวงสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงธัญธิตา  สุววรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงธันญาพร  พฤกษาประทานพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
258
เด็กชายธันยชัย  ดำรงค์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงธารารัตน์  มหิทธิมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
260
เด็กชายธีรณัฏฐ์  เทอดไทยเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงนภาดา  สุนทรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนรมน  ศรีสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
264
เด็กชายนฤมิต  ปั้นวิลัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงนวปรัชญ์  กฤตนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงนัชชา  คุนาพงษ์กิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
267
เด็กชายนัทธพงศ์  ทัศน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงนันท์นิชา  ตะกรุดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
269
เด็กชายนันทวัฒน์  เมืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงนิษฐกานต์  อินทรเวศน์วิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงนีรชา  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงบุญญาพร  จตุรนต์รัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงเบญจา  ปานจินดาสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงปทุมทอง  สิงหจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
276
เด็กชายปรมะ  สายศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงปวริศา  พรหมธีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงปัณฑิตา  วัลย์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
279
เด็กชายปารมี  โตเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปาริฉัตร  ช่อทับทิม
ป.6
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
281
เด็กชายพชร  เปรุณาวิน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงพรพรหม  จานแก้ว
ป.4
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงพรรวินท์  พูนนิธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
285
เด็กชายพรรษิษฐ์  เอี่ยมวิไล
ป.6
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
286
เด็กชายพรหมพิริยะ  เล็กสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงพราว  รอดพิศดาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
288
เด็กชายพฤหัส  โพธิ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงพลอยนภัส  อบสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
290
เด็กชายพสิษฐ์  ระงับพิศม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงพัณญาเนศ  เดชกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กหญิงพิชญานิน  ภมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตติศักดิ์นาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพิมพ์ฐิชา  โฆษิตพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
295
เด็กชายพีรณัฐ  ซีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
296
เด็กชายภควัต  ชวนะนิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
297
เด็กชายภควัต  เบ็ญจาทิกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงภัทรจารี  ศานติก
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงภัทรภร  สีบัว
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
301
เด็กชายภูรินท์  แก้วกันจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงมัตติกา  พาเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
303
เด็กชายเมธัส  กอนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงเมธาวี  ศรีจันทร์ยงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
305
เด็กชายรชฏ  ฟักพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงรชฏา  มากะนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงรัณยรัณฎา  กิจสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
308
เด็กชายรัตติภูมิ  สีทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงลวิตรา  ฬาวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงลักษณพร  ตันสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
311
เด็กชายวงศ์ระพี  จั่นเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทร์เพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงวราลี  ถาวรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงวริศรา  หลงสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงวศกมล  สิริสมุทรสาร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงวัณณิตา  กลิ่นฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
317
เด็กชายวีรวัฒน์  รุ่งสว่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  ตนานุประวัติ
ป.4
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงศุทธินี  พัฒนกุลสิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
320
เด็กชายศุภวิชญ์  ศุภธำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงศุภิสรา  พระวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
322
เด็กชายสรสิทธิ์  ทาทม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงสรัลพร  อ่วมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
324
เด็กชายสิทธินนท์  วุฒิกรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงสุธิมนต์  นุจตุรัส
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงสุพิชญา  ปลื้มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ อาคาร 2 ตึกสีฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
เด็กหญิงสุภาวศรี  ตันติภัณฑรักษ์
ป.6
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
328
เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงแสงตะวัน  เล็กสว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงแสงระวี  บุญเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
331
เด็กชายโสภณ  กุลเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงหทัยชนก  เกตุทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
333
เด็กชายอคิน  รังสิยานันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
334
เด็กชายอนาวิล  เหล่าวนิชวิศิษฏ์
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
คณิตประถม
335
เด็กชายอนุพงศ์  วรวงศ์รณฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงอภิญญา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงอรุณกมล  เจริญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
338
เด็กชายอัสนัย  ขันกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
339
เด็กชายอานนท์  จงมาลี
ป.4
โรงเรียนล้อมรัก
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงไอย์รฌา  ฉัตรวชิระวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงืทิพยาภรณ์  บัญญัติทัศไนย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม