ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  หินตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกณิกา  วงศ์สมุทร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
3
เด็กชายกนก  จันทร์ผล
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกนกพล  ภูมิสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  เทศเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรณิศ  แก้วกำเหนิดพงษ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรณิกา  ระเบ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรวรรณ  ยอดยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรวิภา  ถาวรสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตนัน  อ่วมประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติกร  วงศ์อุดมอารี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤติพัฒน์  จันทคาต
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พึ่งพา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษลักษณ์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกวิตา  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
17
เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุสุริยงค์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
23
เด็กชายกันติทัต  ศรีสมวงศ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
24
เด็กชายกันทรากร  เหมือนขาว
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
25
เด็กชายกัมปนาท  ชัยวิเชียร
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติพงษ์  พรมพิมาตย์
ป.5
โรงเรียนเกวลินวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติพงษ์  ศรบุญทอง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุลปริยา  สวนมะนัด
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเกตน์นิภา  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
35
เด็กชายเกรียงไกร  ธรรมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกศินี  น้อยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเกษชญา  สาระทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงขนิษฐดา  ศรีภา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงขวัญชนก  จักรมานนท์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเขมจิรา  เมลืองศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงเขมนิจ  ธรรมพากร
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
42
เด็กชายคณินท์  โยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
43
เด็กชายคณิศร  พูลผล
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
44
เด็กชายคมิก  ศรีสมัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจงกฎ  แก้วประดับ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
46
เด็กชายจตุรงค์  ชอบสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
47
เด็กชายจักรกฤษณ์  พูนเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
48
เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  บุไชยสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
51
เด็กชายจิตรรินทร์  สุภารัตน์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิตรลดา  สุวรรณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
53
เด็กชายจิติกรณ์  แก้วฝ่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
54
เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
55
เด็กชายจิรวัชร  เงินโม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาใส
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิรัชยา  ตาดวงศ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิราพัชร  ปัญญาใส
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจีรณา  กรึงไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจีราพัตรา  หมดหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
61
เด็กชายจุฑาภัทร  แซ่ตั๊ง
ป.6
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสมุทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงฉัตรชนก  ปานแย้ม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชญาดา  กฤติโชติอนันต์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชญาดา  บุญเขียว
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
69
เด็กชายชญาภรณ์  ฤกษ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชติกาญจน์  ปัตตายะสัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
72
เด็กชายชนกันต์  พรมดี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
73
เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
74
เด็กชายชนสรณ์  สมเดช
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชนันท์ณภัทร  สิทธิโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชนากานต์  อยู่สาโก
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชนาภา  กำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชนินาถ  ทันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชมชุติมณทน์  แสงบัว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชลดา  จุลสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
83
เด็กชายชลเทพ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
84
เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชลธิชา  ธรรม
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชัชชญา  วิเศษสุจริต
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชัชชัญญา  โสภิณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
88
เด็กชายชัชพีร์  บุญประสาร
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
89
เด็กชายชัญญา  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
90
เด็กชายชัยนรินท์  บันลือวุฒิไชย
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
91
เด็กชายชาญยุทธ  พั้วพวง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
92
เด็กชายชินกฤต  กลัดมี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
93
เด็กชายชุติพันธุ์  ธีรัชธรรมสรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
94
เด็กหญิงโชติกา  เลิศธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงโซเฟีย  หนูนิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงฌัชฌา  เมฆฉาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงฌาณาดา  รักวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงญาณินฑ์  นวมกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงญาณิศา  แพงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงฐิตารีย์  รายะรัตนกาญจน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อยู่บุญ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงฐิติชญา  นิติสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กชายฐิติพงษ์  พวงมะลิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงฐิติพรรณ  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
105
เด็กหญิงฐิติมา  ไร่วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณฐภรณ์  บัวกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
107
เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
108
เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณภัทร  เตชวริศกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณภาภัช  ลิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
111
เด็กชายณรงค์เดช  เพิ่มผล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
112
เด็กชายณรัญญู  มาลี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
113
เด็กชายณอัฐ  ภพศิริฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฎฐชา  ภูมิไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
115
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สถิตสิริพร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญมี
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยกมล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หงษ์ษา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฏฐพล  สุดสะอาด
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  วะโหรัมย์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐกร  ศรีธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐฐาพร  อินทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วกับเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพมณี
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐดนัย  มากเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐดนัย  วันซอและ
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฐทยา  บุญอำนวยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สะอาด
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำสอิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยันต์รัตนไพลูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐพัชร์  วุฒิเรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฐพิมล  พิพัฒน์จิรกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
136
เด็กชายณัฐภัทร  กิมสอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
137
เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐภัทรวดี  อ้วนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ศรีภิรมวิจิตร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เศรษฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่โง้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
142
เด็กชายณัฐวุฒิ  รถทอง
ป.5
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
คณิตประถม
143
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณิชชา  สุวรรณสุโข
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณิศรา  จินดาสิริอนันต์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
146
เด็กชายดนุพร  ศิลาวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงดมิสา  สิบรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
148
เด็กชายดลวิชช์  จันทรัตนะ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
149
เด็กชายเด็กชายสุทธิรักษ์  จุลกะเสวี
ป.6
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
คณิตประถม
150
เด็กชายต้นหนาว  เอี่ยมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
152
เด็กหญิงถาวรีย์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
153
เด็กชายทรรศนัย  โต๊ะรามัญ
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
154
เด็กชายทักษ์ดนัย  พัฒนวรกาญจน์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
155
เด็กชายทักษิณ  โยธานัก
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
156
เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
157
เด็กชายทัชชกร  อภิชาติฐากร
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  นุพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ท้วมเรือง
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
160
เด็กหญิงทิพย์วารี  สุนทรเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
161
เด็กชายเทคนิค  กิตตระกูลชัย
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธชา เทนญา  บุณยนิตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
163
เด็กชายธนกร  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
164
เด็กชายธนกร  หงษ์ตะใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
165
เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
166
เด็กชายธนโชติ  สังข์สนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
167
เด็กชายธนดล  เพ็ชรบุญมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
168
เด็กชายธนนรินทร์  สายศรธนานันต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงธนพร  เกตุกุล
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธนพร  แก้วสมนึก
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงธนพร  จงใจมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
172
เด็กชายธนพล  พวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
173
เด็กชายธนพัฒน์  จั่นเผือก
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
174
เด็กชายธนวิทญ์  แสงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
175
เด็กชายธนวิทณ์  กาจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนวิทย์  พาราครบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
177
เด็กชายธนสร  นุชประมูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
178
เด็กชายธนัชทีปต์  เนื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
179
เด็กชายธรณ์  ธราธร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
180
เด็กชายธรรณ์ณภัทร  เกษบุญชู
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
181
เด็กชายธรรมนูญ  เทียนมล
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
182
เด็กหญิงธราญา  ลิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
183
เด็กชายธราเทพ  แย้มฎีกา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
184
เด็กชายธวัชชัย  ประดับเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
185
เด็กหญิงธัญชนก  ทองหนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนันชัยนิรัชพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
187
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทานาลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
188
เด็กหญิงธัญดา  กนกจรัสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงธัญพิชชา  สายเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
191
เด็กหญิงธันยารัตน์  พิมูลขันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
192
เด็กชายธันวา  ไร้พวง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
193
เด็กชายธาวิน  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธิดารัตน์  นพพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยังทรัพย์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
196
เด็กชายธิติพนธ์  เจียมภักดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
197
เด็กชายธีรดนัย  อยู่นุช
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
198
เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
199
เด็กหญิงธีรนาฎ  กองสีผิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
200
เด็กชายธีรบดี  ประนิธิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
201
เด็กชายธีรพงศ์  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
202
เด็กชายธีรพล  ลีลา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
203
เด็กชายธีรภัทร  กิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
204
เด็กชายธีรภัทร  ใจสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
205
เด็กชายธีรภัทร  ชูพงศ์
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
206
เด็กชายธีรภัทร  ผิวแตง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
207
เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
208
เด็กชายธีรภัทร  สุไลมาน
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
209
เด็กชายธีรภัทร์  เป้าสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
210
เด็กชายธีระเดช  นามโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายนที  พีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
212
เด็กชายนนทวัฒน์  รื่นเริง
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
213
เด็กชายนพรุจ  กสิเจริญ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
214
เด็กชายนพรุจ  วงศ์ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงนภัสนันทน์  เทพี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
217
เด็กชายนราวิทย์  ยาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
218
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
219
เด็กหญิงนรีญา  นิมา
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
220
เด็กชายนวภูวดล  วงศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
221
เด็กชายนัฐทพงศ์  วิทยาขจรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
223
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
225
เด็กชายนันทวรรณ  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
226
เด็กชายนันทวัฒน์  ถินไทรขึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
227
เด็กชายนันทศิษฐ์  ยอดสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
228
เด็กหญิงนันทิชา  นาระหัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
229
เด็กหญิงนันทิญา  ขวัญยัง
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
230
เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
231
เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
232
เด็กชายนิธินันท์  ภุ่พวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
233
เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
234
เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนิภาดา  เกาะแก้ว
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนุชชนก  ขาวผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
237
เด็กชายเนติภัทร  พุ่มดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
238
เด็กชายบวรวิชญ์  โพธิ์พันธุ์กุล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
239
เด็กหญิงบัณฑิตา  คิดตลอด
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
240
เด็กชายบัลลังก์  หงษ์ตะใน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
241
เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงบุณณดา  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
243
เด็กชายบุณยกร  มีพันธ์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
244
เด็กหญิงบุษกร  ประเสริฐอาภา
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงปกเกศ  แก้วขยัน
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปฏิญญา  พรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
247
เด็กหญิงปฏิญญา  โพธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
248
เด็กชายปฏิณญา  ศิริคุณ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
249
เด็กชายปณัยกร  ปัญวงค์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
250
เด็กหญิงปณิตา  พรสุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
251
เด็กหญิงปณิตา  โพสาราช
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
252
เด็กหญิงปดิวรัตน์ดา  นิลสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
253
เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
254
เด็กหญิงปภาวรินท์  จันฮวด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
255
เด็กชายปรเมศ  รักไทย
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
256
เด็กชายประเสริฐ  ปฏิเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปราณปริญา  ศรีคาวี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
258
เด็กหญิงปราณปริยา  สังขวิเชียร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
259
เด็กหญิงปราณปรีญา  ชัยคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
260
เด็กหญิงปราณปรียา  พสุธาเลิศ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงปริญญนันท์  จันชูมี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงปริณดา  ปิ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
263
เด็กหญิงปริณดา  วิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
264
เด็กหญิงปรีชญา  จาริยพานิช
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
265
เด็กหญิงปรียานุช  จำเนียร
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
266
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
267
เด็กชายปวเรศ  ศิวะทรานนท์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงปวิตรา  เณรแย้ม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
269
เด็กชายปวีณกร  น้อยปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
270
เด็กหญิงปัญญาพร  ภักดิ์มี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
271
เด็กชายปัฐพล  พลไธสง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปัณณรัตน์  วิทยาจิรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
273
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไทยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
274
เด็กหญิงปาณิศา  คณะเจริญกิจ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปาณิสรา  ธารานิติกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กชายปานเทพ  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
277
เด็กหญิงปานิศา  เชื้อแถว
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปาริฉัตร  เขียวเทศ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
279
เด็กหญิงปิณฑิรา  คำโสภา
ป.5
โรงเรียนเกวลินวิทยา
คณิตประถม
280
เด็กหญิงปิยธิดา  สวัสดิผล
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปิยพัชร  นารีจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
282
เด็กชายปิยะวัฒน์  เรืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
283
เด็กชายปียวิชญ์  วงศ์งาม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
284
เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงปุญญาดา  วราพิธากุล
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ตึ๊ง
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
287
เด็กชายพงศกร  อินต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
288
เด็กชายพงศ์พล  สุขวัฒน์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
289
เด็กชายพงษ์เชษฐชัย  จันทโฆษ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงพชรมนต์  จิระสุวรรณภักดี
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
291
เด็กชายพรชัย  สาระวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
292
เด็กหญิงพรทิพย์  สุระเกษ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล่าเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
294
เด็กชายพรภวิษย์  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
คณิตประถม
295
เด็กหญิงพรสิรินทร์  อุดมสมุทรหิรัญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
296
เด็กหญิงพรหมพร  พรตเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
คณิตประถม
297
เด็กหญิงพรหมมาศ  หมื่นไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
298
เด็กหญิงพริมา  ท้วมเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงพฤศา  สังฆโร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กชายพลเดช  สุดศรี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงพลอย  เผือกบางนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพลอยชมพู  ลี้อิศรามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กชายพลิศร์  โคตรเนตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
305
เด็กชายพศิน  วรรณสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
306
เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงพัชรพร  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
308
เด็กชายพัชรพล  กลิ่นพวง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
309
เด็กชายพัชรพล  โชคสกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
310
เด็กชายพัชรพล  รักษาจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงพัชราพร  คล้ายสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์บรบือ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
313
เด็กชายพัฒนพล  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
314
เด็กชายพัฒรโชติ  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
315
เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพันทิวา  เดวาหมัด
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
317
เด็กชายพัสกร  กล้าเขตวิทย์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพิชชา  อิ่มเอก
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงพิชชาภา  ไขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
321
เด็กชายพิชญะ  บุญมี
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
322
เด็กหญิงพิชญา  สกุลณี
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
323
เด็กหญิงพิชญานันท์  ทรงพุฒิ
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
324
เด็กชายพิชาย  ศรีหานาจ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
325
เด็กชายพิทักษ์  แวงวรรณ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
326
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  กุยยาวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
328
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใสรังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
329
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
330
เด็กหญิงพิมพิ์มาดา  สีสีงวาลย์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
331
เด็กชายพิรชาติ  โยมาวิชยานนท์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
332
เด็กชายพิรเศรษฐ์  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กหญิงพิศลยา  พลอยสารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
334
เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ตันตินพพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
335
เด็กหญิงพิสิฎฐา  วิยาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
336
เด็กชายพีรณัฐ  จันทร์พรม
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
337
เด็กชายพีรพัฒน์  เพียขันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
338
เด็กชายพีรพัฒน์  ภิญโญธนานนท์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
339
เด็กชายพีรพัฒน์  มนต์ก้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
340
เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็ชรพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
341
เด็กชายพีระพงษ์  ยามา
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
342
เด็กชายพีระพงษ์  เหงาวันพลบ
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
343
เด็กหญิงพุทธิชา  จารุภุมริน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
344
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ตรีวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
345
เด็กหญิงเพชรลัดดา  แดงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
346
เด็กหญิงแพรพรรณ  สีดาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
347
เด็กชายฟ้าใส เกรด  งีสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
348
เด็กหญิงภคพร  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
349
เด็กชายภคพล  เนาว์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
350
เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภณิดา  นาคคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
352
เด็กชายภพธรรม  ไม่ซาผล
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
353
เด็กหญิงภัคจิรา  ดารักษ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
354
เด็กหญิงภัททิยา  ปักเขตานัง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
355
เด็กหญิงภัทธิรา  บุญเตี่ยม
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
356
เด็กชายภัทรกร  เพชรท่าช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
357
เด็กชายภัทรดนัย  นิลแนม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
358
เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
359
เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
360
เด็กหญิงภาวินี  เอี่ยมมีศรี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
361
เด็กชายภาสกร  อรรถอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
362
เด็กชายภุสกร  ศุภวีรฤทธฺิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
363
เด็กชายภูดิศ  หนูเทพย์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
364
เด็กชายภูธน  ประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
365
เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
366
เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
367
เด็กชายภูมิสิษฐ์  แก้วยก
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงภูริชญา  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
369
เด็กชายภูริต  เชื้อสาวะถี
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
370
เด็กชายภูรินท์  ลือประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
371
เด็กชายภูริพัฒน์  ชัยมีแรง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
372
เด็กชายภูรีภัทร  ไก่เผือก
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
373
เด็กชายภูวิศ  ไผ่สุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
374
เด็กหญิงภูษณิศา  เผือกบางนา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
375
เด็กชายมงคล  ศรีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
376
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ทองล้วน
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
คณิตประถม
377
เด็กหญิงมทินา  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
378
เด็กหญิงมนสิชา  รัตนเรืองศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
379
เด็กหญิงมลฑิตา  กระสินหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
380
เด็กหญิงมัณฑิตา  จิ๊เมฆ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
381
เด็กหญิงมาณิสา  เรียนแจ้ง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
382
เด็กชายมานพ  มั่นเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
383
เด็กหญิงมินตรา  สาลี
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
384
เด็กหญิงเมทารัตณ์  แผ้วปราบเสี้ยน
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
385
เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงยลลดา  ปุจฉาการ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
387
เด็กชายยศพนธิ์  โสภางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
388
เด็กหญิงรฐา  รุ่งธนาธิคุณ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
389
เด็กชายรณกร  ฉิมพาลี
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
390
เด็กชายรวิชา  ใจตั้งตรง
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
391
เด็กชายรัชชานนท์  จิตร์จาก
ป.6
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
คณิตประถม
392
เด็กชายรัชชานนท์  ธราพร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
393
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดำรงค์หวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
394
เด็กชายรัฐภูมิ  คำแหงพล
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
คณิตประถม
395
เด็กหญิงรันตาวดี  สุดทัศน์สิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
396
เด็กชายราชัน  โนะคุน
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
397
เด็กชายรามเทพ  ขนานแก้ว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
398
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  กวักหิรัญ
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
399
เด็กหญิงรุ้งรดา  หงษ์จร
ป.5
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
400
เด็กหญิงแรกภัทร  จันทร์ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
401
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  นาระต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
402
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  อริยสุขโฆษิต
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
403
เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
404
เด็กชายวชิรวิชญ์  ชาติศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
406
เด็กหญิงวทันยา  แวงวงศ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
407
เด็กชายวรเมธ  แก้วคำแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
408
เด็กหญิงวรรณภา  ไชยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
409
เด็กชายวรรัส  โขนงน้อย
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
410
เด็กหญิงวรวัลย์  ส้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
411
เด็กชายวรวิทย์  ธนะไพรินทร์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
412
เด็กชายวรสิทธิ์  เขียววารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
413
เด็กหญิงวรัทยา  เมธวัจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
414
เด็กหญิงวราณภัจฐ์  เตชธรรมเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
415
เด็กชายวรายุทธิ์  โชติกันตะ
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
416
เด็กหญิงวรารัตน์  ปินตามูล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
417
เด็กหญิงวริษฐา  ตั้งสกุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
418
เด็กชายวสุวัฒน์  ปริยพุฒิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
419
เด็กชายวัชรากร  แพงรูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
420
เด็กหญิงวันเพ็ญ  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงวันวิสาข์  ดีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
422
เด็กชายวัลธยา  ใช้อู๋
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
423
เด็กหญิงวากีอ๊ะห์  ศรีเกียรติ
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
424
เด็กหญิงวาสินี  ชุตินันทกุล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
425
เด็กหญิงวิชญาดา  ยงหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
426
เด็กหญิงวิภาดา  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
427
เด็กชายวิริยะ  เพ็ชรโยธิน
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
คณิตประถม
428
เด็กหญิงวีระดา  รักวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงศรัญญา  สุระภี
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
คณิตประถม
430
เด็กชายศรันย์  สายบุญ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
431
เด็กหญิงศรีประภา  สุทธิสาย
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
432
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
433
เด็กชายศักดา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
434
เด็กชายศักดาพนธ์  เพชรชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิตประถม
435
เด็กชายศิร  รามชนะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงศิรดา  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
437
เด็กหญิงศิริโสภา  เล็กอ่อน
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
438
เด็กชายศุภชัย  ด้วงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
439
เด็กชายศุภโชค  คำใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
440
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
441
เด็กชายศุภณัฐ  เอี่ยมอาจ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
442
เด็กหญิงศุภิสรา  อุกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
443
เด็กชายเศรษฐพงษ์  มีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
444
เด็กหญิงสกุณต์สินี  วงศ์สายเชื้้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
445
เด็กชายสถิตย์พงศ์  ขำแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
คณิตประถม
446
เด็กชายสมิทธิ  พิพัฒน์กิจไพศาล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
447
เด็กชายสัณหวิญช์  พรเดชวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
448
เด็กหญิงสิตานัน  แสงสอน
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
449
เด็กชายสิทธิกร  แย้มพลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
450
เด็กชายสิรภพ  บุญมาเลิศ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
451
เด็กชายสิรยุทธ์  ปัญญาอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
452
เด็กหญิงสิริกร  อัมระปาล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
453
เด็กหญิงสิริญา  ยิ้มแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
454
เด็กหญิงสิริภัทร์  นิภัทร์วรกานต์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
คณิตประถม
455
เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงสิริยากร  สายงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
457
เด็กหญิงสิริยากรณ์  เต็มวงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
458
เด็กหญิงสิริอร  อินสกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
459
เด็กหญิงสุกฤตยา  ตาสาย
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
460
เด็กชายสุกฤษฏิ์  บำรุงวัด
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
461
เด็กชายสุจินต์  หวัง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
462
เด็กหญิงสุชญา  ประทุมศรี
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
463
เด็กหญิงสุชาดา  ทองเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
464
เด็กหญิงสุทัตตา  ชวดรัมย์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
465
เด็กชายสุทิวัส  ชวดรัมย์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
466
เด็กชายสุธินันท์  มะลิต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
467
เด็กหญิงสุประวีณ์  สีจันทะรัง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
468
เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
469
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
470
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญสุขา
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
471
เด็กหญิงสุภัทรา  นาคผสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
472
เด็กหญิงสุภาวดี  น้อยบุดดี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
473
เด็กหญิงสุริวิภา  โสทะรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
474
เด็กชายสุวิจักขณ์  เชื้อบ้านเกาะ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
475
เด็กหญิงสุวิดา  ชัยเหม่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
476
เด็กหญิงเสาวภา  นิลพงษ์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
477
เด็กชายหัฎฐกร  จันทดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
478
เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรีโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
479
เด็กชายอชิระ  อังคะรา
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
คณิตประถม
480
เด็กหญิงอณัญญา  เพลินพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
481
เด็กชายอติคุณ  สุขสังขกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
482
เด็กชายอติวิชญ์  อสิพงษ์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
483
เด็กหญิงอนงค์นาถ  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
484
เด็กหญิงอนงค์ภัทร  ลิ้มสุริยะ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
485
เด็กชายอนันตเชษฐ์  ตรีพิศาล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
486
เด็กชายอนุชา  สีอ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
487
เด็กหญิงอนุธิดา  หมาดร่าหีม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
488
เด็กชายอภิชาติ  บดกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
489
เด็กชายอภิชาติ  พูนสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
490
เด็กหญิงอภิญญา  ชาญศิลปากร
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอภิภัทร  คมกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
492
เด็กชายอภิรักษ์  เนตรจอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
493
เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์เหิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
494
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองเดช
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
คณิตประถม
495
เด็กหญิงอมิตศรา  มั่นเมือง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
496
เด็กหญิงอรนลิน  อินทรมงคล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
497
เด็กชายอรรกพันธ์  จันทร์โสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
คณิตประถม
498
เด็กหญิงอักษราภัค  ตั้งชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
499
เด็กหญิงอังคณา  ตรีพิศาล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
500
เด็กชายอัมรินทร์  อำขำ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
501
เด็กหญิงอัษฎากร  ทองสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
502
เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
503
เด็กหญิงอาภาภรณ์  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิตประถม
504
เด็กหญิงอารียา  วาจางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
505
เด็กชายอิทธิกร  สวยสะอาด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
506
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รัตนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
508
เด็กหญิงอิศรินทร์  เกษมทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
509
เด็กชายเอกรินทร์  วรนิลชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
510
เด็กชายแฮร์รี่ รัลฟ์  ฟูลเลอร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กหญิงกมลชนก  เจริญถกลศีล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงกมลชนก  โชคนำกิจ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
513
นายกรรณนพ  เกตุปาน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ฟุ้ง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายกฤษดา  มัสเยาะ
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงกวินันท์  ธรรมารมย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชอบนิมิตร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  เนตรกุลพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายกิตติ์มนัส  สุขะปารมี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายกิติพงษ์  บรฮีม
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายกิติพัฒน์  ธนเศรษฐ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
522
นางสาวกุลทิวา  วงษ์บุญหนัก
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงเข็มจิรา  ถินทัพสาร
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายจักรภัทร  มณีจร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายจิณณะ  จึงเอนกพล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงจิดาภา  เผือกบางนา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงจิตรสินี  วราภาสกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายจิระศักดิ์  นิลสนธิ
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายเจตนิพัทธ์  โตอ้น
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
530
นายฉัตรพิเชฐ  อูปคำ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงชญาณัฐ  ฉลองนันทชัย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงชนกนันท์  บุญยิ่งกูล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงชนัญชิดา  รูปทอง
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายชนาธิป  จริตรัมย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงชมภูฟ้า  ชูศิลป์
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงชวินนุช  เชียงอินทร์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงชัชชญา  ฉลองนันทชัย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงชาริสา  โอแฮม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงชาลิสา  พลีเกตุ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
541
นางสาวซอฟิยา  ฉัตรทอง
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายฐปน  เหล่าฤชุพงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายฐิติ  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงณภัสภคนัลญ์  มากเหลี่ยม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
545
นายณัฐชนน  แก้วมงคล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิชัยลำพรรณ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายณัฐธีร์  ติวาชัยวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายณัฐพนธ์  มะซอ
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงณัฐวลัย  แซ่เฮ้ง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายณัฐวิชช์  พิพัฒน์จิรกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายณัฐวุฒิ  เดวิเลาะ
ม.1
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรอยู่
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายดนู  ชื่นตา
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายเทพบุตร  สมานมิตร
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงธนพร  กวินยศ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายธนพล  จิราพร
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายธนภูมิ  อุปริกชาติพงษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายธนเมธ  บำรุงโลก
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงธนวรรณ ยูโกะ  โอกาว่า
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงธนวรรธน์  ขันชะลี
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายธนเสฏฐ์  คณิศรมงคลชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงธนัญญา  มัสเยาะ
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
564
นายธนัตถ์ชัย  คล้ายทอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายธนาทิป  ศิริสาคร
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงธนารี  วนวิทย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายธรรศ  กวางเส็ง
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงธัญชนก  สวนสำเริง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงธัญพร  เก่งกิจการ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
570
นางสาวธัญเรศ  นุชประมูล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงนภัสสร  นฤภัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงนภัสสร  บุญพ่วง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวนริศรา  ยามพูน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงนลินรัตน์  เฮงและ
ม.1
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
576
นายนวฤกษ์  ฤกษ์ศิริพงษ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงนันยภรณ์  ทองมอญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
578
นายนิธิศ  ประนอม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงนีราภา  รักธรรม
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงบุปผา  อเนก
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กชายปรัชญา  เขียวจันทร์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงปราณปรียา  ม่วงอิ่ม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายปวริศ  พัฒนกนก
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปวีร์ธิตา  จินดาสิริอนันต์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  หูแก้ว
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปาลิดา  โรจน์วัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงปาลิตา  ไหตะคุ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายพฤฒินันท์  ยิ้มทะโชติ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงพัชรา  ซันปิกุล
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายพัฒนพงษ์  สุขสะอาด
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายพันธกานต์  สุขภักตร์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงพิชญ์นรี  แก้วบุญมา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
593
นายพิชญุตม์  พิชยภิญโญ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
594
นายพิทยาธร  อุดม
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายพิมลรัตน์  ปัญญารัมย์
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายพิศิษฐ์  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
597
นายพีรภัทร  ธนรัตนนนท์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงเพชรไพลิน  สิงห์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
599
นายไพโรจน์  ทองช้อย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงภครสศร์  สุภาษิต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงภัทรจาริน  สันเพิก
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงภัทรานันท์  อนุวงศ์พินิจ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
603
นางสาวภัสวัลย์  เอี่ยมจรัส
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
605
นางสาวภูชิษา  ชมดอกไม้
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงมรกต  งามทิพานนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงมัณฑกานต์  ไทยตระกูลพาณิช
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงมาราตรี  พิกุลหอม
ม.1
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงมินธาดา  แก้วยงกฏ
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายรวีโรจน์  เปรมะสุต
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายรัฐ  ปะทีปะวณิช
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงรัฐนรี  อังกินันทน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงรัฐนันท์  นิตย์โชติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายรามิล  เต็มวิรุฬห์พงศ์
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงลลิตา  สังข์กลาง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขดี
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
617
นางสาววริศรา  คะเดแย้ม
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายวสิษฐ์พล  ผลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงวารุณี  ราชชมภู
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงศตพร  สูงสว่าง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงศรานันท์  บัวรอด
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงศิญารัตน์  ตันติพิริยะพร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงศิรดา  ศุภเมืองแสน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงศิรภัสสร  อภิสิงห์
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงศิริขวัญ  โหมดสำราญ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายศิริพัทธ์  ทัดเทียม
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายศิริโสภา  มีสัตย์
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
630
นางสาวศิลิษา  ปัญญาชัยรักษา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงศุธิภรณ์  ช่อแก้ว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงสรชา  มงคล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงสรณ์สิริ  คุณะวิภากร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงสรัลพร  คุณะวิภากร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงสาวิตรี  หวังสระ
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายสิทธิกร  หล่อนวกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงสิริกุล  ไชยเหล็ก
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงสุกัญญา  ตงสาลี
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายสุทิวัส  โลหะนันทชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงสุวนัน  แหยมพลับ
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงสุวรรณา  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายเสรี  คลังคำภา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายอดิสรณ์  หมัดหวัง
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายอธิบดี  กลิ่นเจริญ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงอภัสรา  หมัดแสง
ม.2
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงอภิษฎา  อุตเสนา
ม.3
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงอัสมา  พูลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงอาทิตยาพร  ซันหวัง
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงอารีสยา  มันตะวัตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กชายอินทัช  เยี่ยงศุภพานนทร์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายอุนนฬิน  เต็มศักดิ์
ม.2
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงเอวิตรา  จันดาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงไอย์นา  คิโนชิตะ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงไอยรา  ซันสมัน
ม.3
โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
657
เด็กชายกตัญญู  โรจนวิสูตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงกนกชนม์  สร้อยอำภา
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงกนกพรรณ  ใหม่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงกนกวรรณ  หงส์วรางกูร
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงกมลนิตย์  เที่ยงพลับวสุกุล
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงกมลภัทร  บับพานต์
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงกรกมล  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงกรพินธ์  ขุนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงกรวรรณ  ถิ่นวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงกฤติกา  บารมีเจริญ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
669
เด็กชายกฤษณพล  มะละกา
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
670
เด็กชายกษิเดช  เตชทวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาญจนโภคิน
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงกัญญาพร  สุขะเทศักดิ์
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิยะศิริยานนท์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ผลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วงษ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
วิทย์ประถม
680
เด็กชายกันตินันท์  กาลณีโย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงกัลญา  แสนพล
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงกัลยกร  คำคล้อย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงกัลยกร  มโนธรรม
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นิยมธรรม
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงกานติมน  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
686
เด็กชายกิตติเชษฐ์  อารยะสุจินต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
687
เด็กชายกิตติพงษ์  เสริมสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
688
เด็กชายกิติภูมิ  เมนทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
689
เด็กชายกีรติ  บรฮีม
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงกุลธิดา  เจริญคุณาบุตร
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงกุสุมา  สังสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กชายเกริกเกียรติ  พันธุ์อุดม
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงเกวรินทร์  แสวงเงิน
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงเกวลิน  นามมนตรี
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงเกษรัศมิ์  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงเกสรา  รัตนวิหก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
697
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เฉลิมหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
698
เด็กชายโกวิชญ์  การอุภัย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงขวัญจิรา  สีหา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงขวัญชนก  ทศานนท์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงขวัญชนก  บุรโชติปรีชา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
702
เด็กชายคงยศ  ศุขะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
703
เด็กชายคณาธิป  นิลขลัง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงคริษฐา  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงคหัฏฐินี  เทียนธรรม
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายคำแหง  รัตน์พาณิชย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
707
เด็กชายคุณภัทร  เงินหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
708
เด็กชายจรัสแสง  แสงกาศ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
709
เด็กชายจักรภพ  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงจันทกานต์  มะโนใจ
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงจิดาภา  ชิวปรีชา
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงจินัฐตา  ร่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงจิรธิดา  วิเศษชาติ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
715
เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
716
เด็กชายจิรภาส  พงษ์พยอม
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
717
เด็กชายจิรสิน  ชูเกตุ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายจิระวัฒน์  วีรเมธาพันธ์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงจิรัชญา  สุมัง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงจิราภรณ์  นึกหาการ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
721
เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงจุฑามาศ  หันไชเนา
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เอกพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
724
เด็กชายจุมพล  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงฉมาพร  เพ่งผล
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงฉัตรชนก  สดศรี
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
เด็กหญิงชญาดา  ปัญญาชัยรักษา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
728
เด็กชายชญานนท์  อ่างแก้ว
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายชนพัฒน์  ถ้วนถี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงชนม์ชนก  จาริยศิลป์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงชนัญชิดา  วันสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงชนาธาร  สีดาน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงชนิดาภา  กังวานสุระ
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
735
เด็กชายชยุต  เจนบรรจง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
736
เด็กชายชลชัย  อ้างอิง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงชลฐิชา  ศิริขันแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงชลันดา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงชวพร  ขวัญตัว
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
740
เด็กชายชวโรจน์  เชาว์เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
741
เด็กชายชัยนรินท์  ผาติดำรงค์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
742
เด็กชายชัยสิทธิ์  พุกสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
743
เด็กชายชานล  จิรากุลวัต
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงชาริณี  พุ่มรัตน์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีอรรคจันทร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
746
เด็กชายชินวัตร  เทียบศรี
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
747
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์เทพ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
748
เด็กชายชิษณุพงษ์  วงษ์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
749
เด็กชายโชติวัฒน์  สิรินิติโรจน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงญาณิศา  เต้นปักษี
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงญาณิศา  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงญาณิสา  เอี่ยมดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงญาตาวี  ญาติยินดี
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงญานิศา  คำชารี
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงญูนี  กฤชมลายู
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
756
เด็กชายฐานุศักดิ์  แสงวิเศษสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
757
เด็กชายฐิติกร  เพียเบีย
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงฐิติพร  เจริญโชติ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
759
เด็กชายฐิติภูมิ  เทศไธสง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงฑิฆัมพร  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงฑิฑาฑรรฑรฑ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
เด็กหญิงฑิตฐิตา  โสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
764
เด็กชายณพล  พงษ์สุพรรณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงณภัทร  ยศปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
766
เด็กชายณภัทร์  ฐาปนาสุขกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงณฤดี  เอกเจริญเวสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงณัชชา  ทิพวัลย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงณัชชา  สกุลณี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงณัชนิชา  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงณัฎฐนิช  พิมพะวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงณัฏฐกมล  โสภะสาระ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
776
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  เผือกผ่องพัชระ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไชยพลบาล
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พันธ์ดี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ศรีกอก
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงณัฏฐา  มีสัตย์
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงณัฐชา  พรหมศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงณัฐณิชา  งามล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
784
เด็กชายณัฐดนัย  มาสะอาด
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงณัฐทิตา  โพธิ์ภู
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
788
เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
789
เด็กชายณัฐภูมิ  วงค์แสนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงณัฐยา  ก้องสนั่น
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงณัฐริกา  จันธนโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงณัฐริกา  แม่กรอง
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงณัฐริสา  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
794
เด็กชายณัฐวรรธน์  วงค์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
795
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เกิดศิริ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
796
เด็กชายณัฐสิทธ์  บุญเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
797
เด็กหญิงณัฐิดา  วันลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
799
เด็กชายดนุพงศ์  เฉิดพงษ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงดลยา  เพราพันธ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงดวงพร  มีวิริยกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงดาวริน  ฉลอง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  กรุสะอาด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงทิพธารา  ชิมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
806
เด็กชายทิวากร  มิ่งสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงธณัชยา  แสงเพ็ญพราว
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
808
เด็กชายธนกร  จตุเทน
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
809
เด็กชายธนกร  ดอกกระทุ่ม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงธนกร  น่วมภักดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
811
เด็กชายธนกฤต  สุขสง่า
ป.6
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วิทย์ประถม
812
เด็กชายธนกฤต  แสงโชติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
813
เด็กชายธนดล  กัยภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
814
เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
815
เด็กชายธนบดี  พูลเจริญ
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
816
เด็กชายธนพัฒน์  วงษายาง
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงธนภรณ์  จำรูญจารีต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมีป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
819
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
820
เด็กชายธนวัฒน์  อิมพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
821
เด็กชายธนวันต์  ท้าวอำมาตย์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงธนารัตน์  เทวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
823
เด็กชายธวัช  แวงดา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
825
เด็กชายธัชพงศ์  โกศัยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงธัญชนก  จิตรประภาสสร
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สินพูล
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หนุนวงศ์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
832
เด็กหญิงธัญรวดี  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงธันยพร  จำนงค์จิตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงธิดาภา  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงธิดารัตน์  หินดำ
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธีรภัทร  ไตยนำ
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
837
เด็กชายนครินทร์  สดมีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
838
เด็กชายนนภัทร  ราชาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงนภัสนันท์  องค์มีเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงนภัสพร  เพ็งชื่นมะดัน
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงนภาพร  บุญเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงนราศิริ  ผิวเงิน
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
844
เด็กชายนลธวัช  ตะราศรี
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
845
เด็กชายนวพล  หิรัญอร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงนัจวา  ปุยเจริญ
ป.5
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
847
เด็กชายนัฐภูมิ  อ่อนเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
848
เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงนันทรัตน์  ทิพย์กองราษฎร์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
850
เด็กชายนัปนที  จันทสร
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงนาฏศิลป์  ร่วมทวี
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงนารีรัตน์  ช้างแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงนารีรัตน์  น้อยบุ่งค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนารีรัตน์  ลาภมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงนิชกานต์  เรืองบุญ
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงนิชนันท์  ศรีจันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนิธิกานต์  วันสุข
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
858
เด็กชายนิธิศ  สุทธิสุนทร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงนินนา  อามัด
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงบัญทิตา  มนัสไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงบุณยานุช  แสนตรง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงบุณยาพร  แสนตรง
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงเบญจพร  เบาะแฉะ
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงเบญจพร  รัตนวิชาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
866
เด็กชายปกเกศ  ถวิลไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
867
เด็กชายปฏิภาณ  พันธ์แย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
868
เด็กชายปฏิวัติ  ธุวธาดา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงปณิดา  จันทร์สด
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงปณิดา  เอี่ยมอ่อน
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงปณิตา  หล่าโคตร์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงปทิตตา  ทับทิมใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงปนัดดา  ไปลเวทย์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงปพิชญา  คำประโคน
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงปพิชญา  เบ็นหะซัน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงปพิชญา  สุขพลสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
877
เด็กชายปภังกร  คำตอง
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงปภัชญา  เขื่อนแปด
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงปภัสรา  ขอหยุดกลาง
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงปภาวี  โพธิ์เกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงประภัสสร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
883
เด็กชายปราการ  ฉำมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงปรินดา  เล่าเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงปรียนันท์  จันทพัฒน์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงปรียาภัค  คุณากร
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
887
เด็กชายปวริศร  หินผา
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงปวริศา  น้อยผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงปวิศา  จารุศักดิ์สกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงปวีณสมร  หลงไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงปัญญรัตน์  ทานะสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงปัฐธิวา  สีบุริน
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงปัณฑาลีน  วิสนานุศิษย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
895
เด็กชายปัณณธร  เพิ่มฉลาด
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงปาณิศา  ทองวัดเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงปาร์ริชาติ  ทวีตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองบุรี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีถัด
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงปิยธิดา  กองจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ปัทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
902
เด็กหญิงปิยะนุช  วงค์ศรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
903
เด็กชายปิยะพงศ์  ลีศรีใส
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
904
เด็กชายปิยะพงษ์  ประชาสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงปิยะพัชร  แก้วใหญ่
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันตา
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงปุญญิศา  เจริญไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงปุญณิสา  นันทกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงปุณยวีร์  สีชมพู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
912
เด็กชายพงปณต  ปวนแก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
913
เด็กชายพงศธร  รอดดี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
914
เด็กชายพงศ์อิทธิ์  จำปีทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
915
เด็กชายพชรพล  เผดียงครบุรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงพนิดา  สีทำมา
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงพรนภัส  นาคอินทร์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงพรนภัส  หินทอง
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงพรปวีณ์  แย้มวงษ์วราชัย
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงพรพรหม  พรมเมา
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
921
เด็กชายพรภวิษย์  วิบูลย์สิน
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงพริมา  อริยะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
923
เด็กชายพลกฤต  กันใจสอน
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แดงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
925
เด็กชายพสิษฐ์  นิภัทร์วรกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงพัชนิดา  ปุระมาปัด
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงพัชรมัย  แก้วโบราณ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงพัชราภา  ลาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงพัชรีญา  หมั่นประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงพัฒน์นรี  บางวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงพัศญา  คณาจันทร์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
932
เด็กชายพัสกร  นาคอินทร์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
933
เด็กชายพิชชาพัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงพิชญา  ชัยนุภาพ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงพิชญา  นิลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงพิชญาภา  ทองสืบแสง
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
937
เด็กชายพิทวัส  ภคพรพิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  ขูขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย
ป.5
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
941
เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มเณร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
942
เด็กชายพีรพัฒน์  ทนงดี
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
943
เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์แย้ม
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
944
เด็กชายพีรวิชญ์  โนชัย
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
945
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
946
เด็กชายพีระณัฐ  เส็นขาว
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงเพนกวิน  วนิชธัญญาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงเพียงออม  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงแพร่พิไล  ลิม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงฟานิต้า  หยีหมาน
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงภคพร  เมืองนาม
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงภคมน  ธรรมสาธิต
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
954
เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงภัคมาต์  พิมพ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
956
เด็กชายภัครมัย  จำนงค์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงภัคสริตา  วิชชุตารัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงภัทรญา  จิรโชควิชญา
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงภัทรพร  เวียงสงค์
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงภัทรวดี  ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
961
เด็กชายภาคิน  อนันตวีระพันธุ์
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
962
เด็กชายภาณุ  ทรัพย์ยา
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
963
เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อรอด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
964
เด็กชายภานรินทร์  จินดาศรี
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
965
เด็กชายภานุพงศ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
วิทย์ประถม
966
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญถม
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
967
เด็กชายภานุวิชญ์  เต็มใจ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงภาวิณี  ท้วมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงภาสินี  ธรรมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงภิญญดา  ช่อฟ้า
ป.4
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กังพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
972
เด็กชายภูดิศ  ประกอบกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
973
เด็กชายภูดิส  พ่อศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
974
เด็กชายภูริ  ใจทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
975
เด็กชายภูริต  สมสุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
976
เด็กชายภูวเนศวร์  สุมานิตย์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
977
เด็กชายภูวรินทร์  บินซัมซูดิน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงภูศิญาลักษณ์  วงกอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงมณฑิตา  ทิพย์คำ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
980
เด็กชายมนัสชัย  เกษกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงมาริษา  สังข์สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
982
เด็กชายมินฮาต  เอี่ยมอร่าม
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงมีนา  สมานมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
984
เด็กชายเมธัส  เจี้ยงรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
985
เด็กชายแมทธิว  ปรินเฮย์ค๊อกซ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
986
เด็กชายยศกร  เวหาประเสริฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
987
เด็กชายยศภัทร  ชัยหะนิจ
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงยุวรรณดา  จันตา
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงเยาวภา  เผือกโฉลง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงรรรรรร  บารมีเจริญ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
992
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีประย่า
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
993
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เรียงษา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
994
เด็กชายราเชน  โนะคุน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
996
เด็กชายไรวินทร์  กลิ่นพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงลลนา  แคนหนอง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงลลิตภัทร  มุทธานิตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงลักษมณ  สิริอมรชัย
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายลิมปพัทธ์  มุ่งพันกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงลีนา  นิมา
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงลูกศร  อาษาสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายวงศกร  พระบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายวงศธร  เจริญถกลศีล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายวงศ์หิรัญ  ไชยศิริภากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายวชรพันธ์  รัตนวิบูรณ์ชัย
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1007
เด็กหญิงวณิศรา  โตประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงวรกานต์  แสงงามซึ้ง
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงวรนิษฐา  ปานสงค์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงวรรณมณี  เจริญพจน์วจนะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงวรรณารักษ์  รักภูมิ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงวรรลยา  ปานอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายวรฤทธิ์  จันทร์เจิม
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงวรัทยา  บุดดา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงวรัทยา  มณฑาทิพย์
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงวริศรา  เกียรติพิพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงวริศรา  บุญสอาด
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงวริศรา  วงษ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงวริศรา  สิงห์มุ้ย
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงวริสรา  แซ่ซิน
ป.6
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงวลีรดา  อินเป็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงวศรินทร์  มงคลยง
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายวัชรเกียรติ  ลิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายวัชรพล  ประเสริฐอาภา
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไกวัลนาโรจน์
ป.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายวาทิน  วรรณโพธิ์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงวิชญาดา  บรรจง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายวิชยะ  กุลจิรานวัต
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายวิชยุตม์  เอกสิทธิ์บัญชา
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายวินท์  ชูขำ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงวิมารี  แก้วภู่
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงวิลาสินี  ภู่ใหม่
ป.6
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงวิไลวัลย์  ศรีษะ
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงวีรดา  กังพัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายวีรภัทร  ตลับกลาง
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายวีระชนม์  พันพินิจ
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายวุฒิไกร  พลีจันทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงศรัญญา  แสงวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายศรานนท์  พุ่มเรือง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงศศิกานต์  ทัมทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1042
เด็กหญิงศศิกานต์  วันทองทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงศศิณา  มุขเชิด
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงศศิรัชต์  กาญจนาพิลักษณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ปานท่าไข่
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงศิรประภา  สุจำปา
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงศิรประภา  อิทธิประเวศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายศิรภัทร  รองงาม
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายศิรสิทธิ์  อาจรงค์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงศิรินันท์  ใสเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงศิริประภา  ทองคำยาน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูเงินขำ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พัดพาน
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายศิริศาสตร์  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายศิวาเมศร์  ศรีพวงเพชร
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายศุภกฤต  เตชะนอก
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงศุภักษร  ขอดอนุ
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องพันธ์
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายสรณวร  เวชสุภัควรกุล
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายสรพัตร  เบ็นหะซัน
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงสรัญญา  สุทธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงสรัลกร  วงษ์กำปั่น
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงสโรชา  พุฒศรี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงสัญจิตา  วิชาจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายสันติ  เลาะลาเมาะ
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายสันติภาพ  สมคูณ
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงสาริศา  ใจเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายสิทธินนท์  ชื่นพิมาย
ป.4
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายสิรกานต์  ตรีพิศาล
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายสิรภพ  เฟื่องฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงสิรภัทร  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงสิรภัทร  ทองดีน้อย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายสิรวิชญ์  ตีระพิพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายสิรวิชญ์  สุขภาพ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงสิริกัลยา  ชูคะรัมย์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  เจริญรันย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1077
เด็กหญิงสิริปรียา  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายสิริภัทร  สนเท่ห์
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงสิริวรรณ  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงสิริวรรณ  แพรกนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงสุดาพร  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายสุธี  เล็กคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงสุธีมนต์  สุทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิสิฐพิทยา
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงสุภัคจรีย์  ด่านกิจยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายสุรไชย  ยิ่งยงค์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายสุระการ  โพธิ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงสุรีย์พร  ชมภูมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงสุวิชญา  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงหทัยรัตน์  แผลงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงหทัยวัลลณ์  คันโททอง
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผิวพรม
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  โมงขุนทด
ป.5
โรงเรียนยินดีวิทย์
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงอคิราภ์ดา  โพธิกิจ เอนกเวียง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายอดิศร  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายอนุชา  สุขประจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายอนุวัฒน์  สุรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายอบอุ่น  พงศ์ธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตบางนา
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงอภิกัญญา  โพธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงอภิชญา  พลายแดง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงอภิญญา  แอมรัมย์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงอภิสรา  ศรีพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงอมรรัตน์  ดอนอ่อนเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายอรงค์กรณ์  ไม้พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงอรทัย  คำผายจันทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงอรปรียา  แพงคำฮัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงอรปรียา  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงอริสา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายอลงกรณ์  ถาวร
ป.5
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายอเล็กซ์  ชัว
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1112
เด็กหญิงอสมาภรณ์  พรามไธสง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายอัครวัฒน์  สุพรรณคำ
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงอัญธิกาพร  สุวรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนคลองหลุมลึก
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายอัฒน์  นาคบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงอันนาส  ฮะอุรา
ป.4
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายอัษฎาวุธ  กิจทองถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายอาติยศักดิ์  เลิศสำโรง
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายอุกกฤษ  ชุนสนอง
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงเอมวิกา  ไชยตัน
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายเฮนรี่ ออกาเดมม่า  ลิวินุส
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม