ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  นนทะพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เอี่ยมสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลนันท์  เมฆฉาย
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลเนตร  สิงห์เรือง
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
5
เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
6
เด็กชายกรกฤต  คล่องดี
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรณิการ์  ไกรพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตภาส  จบสุบิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  ไชยมนัส
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤทนาพร  ทิพย์มณีมงคล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
13
เด็กชายกวิณ  อ่วมโตวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกวินธิดา  นิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกวินธิดา  โบโพธิ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
16
เด็กชายกวินภพ  แซ่แต้
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
17
เด็กชายกษิดิส  คำสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
18
เด็กชายกองทัพ  อินทิพย์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุพัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนไมตรีเกียรติ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัณฐิกาวรรณ  จันทร์เชี่ยน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
22
เด็กชายกันต์ธัช  โคตรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกันติชา  แซ่ชี่
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
25
เด็กชายกันตินันท์  แสงเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลยาณี  มีเย็น
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกาติมา  เชาว์แหลม
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สาขะสิงห์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
29
เด็กชายกายสิทธิ์  ศรีปัญญาชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติทัต  นะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติพัฒน์  จินาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุลกนก  อู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
33
เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกุศลิน  แซ่เอี้ยว
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเกวรินทร์  สังฆะมณี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเกษมสันต์  หอมวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงขวัญจิรา  กลายชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงขวัญชนก  สนใจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเขมจิรา  ราชภักดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเขมจิรา  อักษรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
41
เด็กหญิงเขมาพร  จรรยาวิลาส
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
42
เด็กชายคชภัค  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
43
เด็กชายคณพศ  นิราศวรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงคะนึงนิจ  ทั่งสุข
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
45
เด็กชายคัมภีร์  คำมูลนา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงคีตนรี  คำปน
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจอมขวัญ  ประทีปรัมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
48
เด็กชายจักรกฤษณ์  ภูมิขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
49
เด็กชายจักรภัทร  บัวน่วม
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
คณิตประถม
50
เด็กชายจารุกิตติ์  นิ่มวงษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
51
เด็กชายจารุพัฒน์  สมสร้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิดาภา  กิจโอภาส
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิดาภา  ศิริผันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิดาภา  สุระคาย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจินดา  ฉลาด
ป.5
โรงเรียนวัดแค
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรพัฒน์  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
คณิตประถม
57
เด็กชายจิรัฏฐ์  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กชายจีรภัทร  เนื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเจรญา  วัชรธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงฉัตรชนก  พลช้าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
61
เด็กหญิงฉัตรวดี  เรืองบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนกเนตร  ทศพรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
64
เด็กชายชนินทร์  ชูศิริวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
65
เด็กชายชนินทร์  บุญอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนินาถ  ร่วมมี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชมพูนุช  สังข์คง
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
68
เด็กชายชลวิชญ์  ศรีศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชลิตา  เมืองมนต์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชัชฎาพร  บิกสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชัชพล  ยศยิ่งยืนยง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
72
เด็กชายชัชวาล  เต่าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  พิชยอมรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
74
เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชาลิสา  เจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
76
เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
77
เด็กชายญาณภัทร  แต้มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศิรินาถ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
79
เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงญาณิสร  จอกลอย
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
81
เด็กชายฐนกร  เบนอารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฐานิกา  ชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฐานิตา  เรืองทิพย์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
84
เด็กชายฐิติพัทธ์  กวินวราเสฏฐ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงศ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณฐมน  มานะกสิกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณทยา  จตุพลกิติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
88
เด็กชายณพัฒน์  ลัทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณภัทร  ทองเหี่ยง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
90
เด็กชายณภัทร  มหิทธาฤทธิกร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัชชาพรณ์  เงินยวง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เวียรศิลป์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฏฐ์  แก้วสีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐชนน  เผ่าพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐชนน  มลาสินธ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐชยา  ไกรครุฑี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีอมรสิริ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปัน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐนันท์  จำปาเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
102
เด็กชายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฐพงษ์  พรพิชิตโชคชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กชายณัฐพล  แก้วพรหมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐพล  สกุลทรัพย์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐพันธุ์  อินทะเสน
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐพิพัฒน์  ทองหลอม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทิพย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐเมศร์  พิมลสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐรุจา  สุทธิชาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงสิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐวัฒน์  รุจิโรจน์ธนดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐศักดิ์  นิ่มเนียม
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
คณิตประถม
114
เด็กชายณัษฐพงษ์  บุญนภายุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณาณิศา  จันปุ่ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณิชกมล  วสยางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณีรนุช  ยอดจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
118
เด็กชายดำรงค์ชัย  ธีระประภา
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
119
เด็กชายเตชิต  เกิดช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
120
เด็กชายเตชิต  นิ่มสิริวังโส
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงทักษพร  ทรงทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
122
เด็กหญิงทักษพร  พวงทวีสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
123
เด็กหญิงทักษพร  แสงสุริยะ
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
124
เด็กชายทาร์โร่  กุศลส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
125
เด็กชายทีฆทัศน์  พิริยะพิทยา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
126
เด็กชายเทพไท  เจือวานิช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
127
เด็กชายเทวฤทธิ์  อินาวัง
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
128
เด็กชายแทนขวัญ  ่ช่างสกุลทอง
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
129
เด็กชายธนกร  พรมเสน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
130
เด็กชายธนกร  ลีวรรณนภาใส
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
131
เด็กชายธนกฤต  คำสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
132
เด็กชายธนกฤต  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
133
เด็กชายธนกฤติ  ตั้งใจกรุณา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
134
เด็กชายธนกฤติ  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
135
เด็กชายธนณัฏฐ์  ธรรมธนสิริ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
136
เด็กชายธนทัต  กล่ำสกุล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
137
เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
138
เด็กชายธนภัทร  รสมาลี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
139
เด็กชายธนวัตน์  มโนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
140
เด็กชายธนัชชัย  ขันทองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธนัชชา  ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธนัญชนก  คำห้อง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธนัญญา  เตปินตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธนัญญา  นาคจู
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
145
เด็กชายธนาสิริ  แสงอุทัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
146
เด็กชายธนิเทพ  ประนัดโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธยานี  นาคเสนสิน
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
148
เด็กชายธวัชชัย  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธวัลพร  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธัญจิรา  บำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธัญชนก  ทัดศรี
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็งหมื่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธัญชนก  สงตะคุ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธัญวรัตม์  โชคกุญชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธันยาพร  บูก๋ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธันวาพร  พันภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธิดา  คะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแท่ง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธิตา  ผ่องพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
162
เด็กชายธิติ  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
คณิตประถม
163
เด็กชายธิติพงศ์  ทิพย์มณีจรุณ
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
164
เด็กชายธีร์กวิน  งูตูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
165
เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
166
เด็กชายธีรวุฒิ  นุชเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธีราดา  เหล่ารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
168
เด็กชายธีร์  พจนากรณ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
169
เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
170
เด็กชายนคร  เขตลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
171
เด็กชายนนทกร  โทแกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
172
เด็กชายนนทวัฒน์  สว่างดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนพวรรณ  อุดมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
174
เด็กหญิงนภัสนันท์  เณรจาที
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนภัสวรรณ  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
177
เด็กชายนราวิชญ์  ดั้งขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงนรินทร์รักษ์  รักษ์กำเนิด
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนฤมณย์  สุขใจวาว
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
180
เด็กชายนฤสรณ์  จุลบล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงนันท์นภัส  รื่นเริง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนคลองบางปิ้ง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนันทิกานต์  เมืองเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
184
เด็กชายนาวาภัทร  อุสาหพันธ์
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงน้ำทิพย์  จะนันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
186
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
187
เด็กชายน้ำอุ่น  เดชพละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนิติภรณ์  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
189
เด็กชายนิปุณรัญชน์  เบญจกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนิรัชพร  ดีพา
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนิลทิพย์  วิชัย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
192
เด็กชายบุญกฤต  แถวอุทุม
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงบุษกร  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
195
เด็กหญิงเบญญาภา  อ้นอารีย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
196
เด็กชายปกรณ์  ประธาน
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
197
เด็กชายปฐพี  ปานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
198
เด็กชายปณต  แปลกพงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปภาวดี  กรดรัมย์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงประณาลี  ราชู
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปราณี  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงปริยากร  เปรมปรีดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปฤณ  วงศ์อภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
205
เด็กชายปวริศ  มีพึ่ง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
206
เด็กชายปัญญวัฒน์  โพธิพานิช
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
207
เด็กชายปัญญา  มุุ่งสุขกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปัณฑิตา  น้ำใจเพชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปัณณ์ฑารีย์  ชนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
210
เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปาริชาติ  ดั่งหั่งซิ้น
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงปาลิตา  ธาระทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปิณิดา  ฮวาแซน ฮอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
215
เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์คงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
217
เด็กชายปิยะพงษ์  พงษ์เรื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปุณญพัฒน์  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปุณฑิกา  คูเมือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
220
เด็กหญิงปุณณดา  มาศสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
221
เด็กชายปุณณพัฒน์  มาตย์สาลี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปุณณภา  พูนฬส
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปุณยาพร  สิทธิโสภณ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงเปรมิกา  จิรสุวรรณการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
225
เด็กชายพงศกร  เปี๊ยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
226
เด็กชายพงศธร  โคตรแก้ว
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
227
เด็กชายพงษ์พัฒน์  อภิรดีเสถียร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
228
เด็กชายพชรพล  อาจม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพรชนัน  ธิราชเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
230
เด็กชายพรชนิตว์  ธิราชเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพรปวีณ์  นาคนิลพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพรรณธ์ชษา  กันต์นิกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพรรวินท์  คนึงสัตย์ธรรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพรรษชล  เทวินพงษ์เวท
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพรศิริ  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพศิกา  เหมานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
239
เด็กชายพัชรพล  อริยกมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพัชริดา  คณานัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพัชริสา  เสือล่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพัฐชญาธรณ์  ทัศน์วรณ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีชาลี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพิชชานันทท์  ถิ่นชีลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพิชญาดา  กิมิฬาร์
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพิชาพร  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
250
เด็กชายพิพัฒน์  อุตธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ฝ่ายคำมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพีรดา  วณิชย์ศุภกร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
253
เด็กชายพีรพัฒน์  พุอ้อย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
254
เด็กชายพีรพัฒน์  ภัทรวิริยะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
255
เด็กชายพีรพัฒน์  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
256
เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงพลวารินทร์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
257
เด็กหญิงแพมมิกาส์  ศิรจินดาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงแพรวใจ  ตีรณะชัยดีกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
259
เด็กหญิงภคกานต์  กลิ่นไกล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงภคพร  ทิมอิ่ม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงภรภัทร  ปิดตาลาคะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
262
เด็กหญิงภัทร  ประยูรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
263
เด็กชายภัทรดนัย  แทบทาม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
264
เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  เวชแพทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
265
เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
266
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เพ็ญพิมพ์
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
267
เด็กชายภัทรพล  แสงพรมมา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงภัทรพิชชา  สายวงศ์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
269
เด็กหญิงภัสส์ศา  เหมนิธิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
270
เด็กชายภาคิน  ภาคสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
271
เด็กหญิงภานิชา  ยุกติรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
272
เด็กหญิงภิมม์  ประยูรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงภีรดา  โพธิ์วาสนา
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
274
เด็กชายภุชิสสะ  ธนาธรรมนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
275
เด็กชายภูมิพลัง  อายุศะนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
276
เด็กชายภูริ  สิงห์เรือง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
277
เด็กชายภูวนารถ  มุ่งสมัคร
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
278
เด็กชายภูวิศ  ภูบัวโฮม
ป.4
โรงเรียนวัดแค
คณิตประถม
279
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
280
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภัสสรเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงมนัสนันท์  มิ่งเมือง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
282
เด็กชายมลชัย  โยหาเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
283
เด็กหญิงมัทนาภรณ์  ศรีโฉมงาม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
284
เด็กหญิงเมลดา  ฟองเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงโยธากรณ์  ปรโรจน์รัตน์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
286
เด็กชายรชต  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
287
เด็กชายรชต  แสงวณิชวัฒนา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
288
เด็กหญิงรมิตา  เตรณานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
289
เด็กชายรังษี  สุทธิสาร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
290
เด็กหญิงรัชนีพร  ไผ่โสภา
ป.4
โรงเรียนวัดแค
คณิตประถม
291
เด็กชายรัตนทัต  งามศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
292
เด็กหญิงรัตน์ประอร  อิทธิเบญจพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
293
เด็กชายรัตนพล  ทองดาษ
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
คณิตประถม
294
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไวยสุนีย์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
295
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
296
เด็กหญิงลฎาภา  หล่อวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
297
เด็กหญิงลภัส  ผลพระรักษา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
298
เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ขุนทด
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
299
เด็กชายลัทพล  อาสาเสนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
300
เด็กหญิงลัลน์ลลิน  มาระเนตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
301
เด็กหญิงวทันยา  ถานกุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
302
เด็กหญิงวรพรรณ  เครือกนก
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
303
เด็กชายวรพล  สำแดงเดช
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงวรภา  พุ่มฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
305
เด็กชายวรภาส  พึ่ยิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
306
เด็กชายวรัท  ภู่แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวรันธร  เจียมสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
308
เด็กชายวรินทร  อรรฆยากร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงวริศวรรณ  เนตรพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
310
เด็กชายวศิน  จารุทัตธำรง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวัฏพร  น้อยบุญสุข
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงวันทนีย์  วัชรโสตถิกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
313
เด็กชายวัสนกนก  นรนาถตระกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
314
เด็กชายวิชญพงศ์  ปานใจนาม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
315
เด็กชายวิรวัฒน์  วิลัยเลิศ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวิริญทิพย์  ตั้งจิตติโภคิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวีรดา  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
318
เด็กชายวีรภัสส์  มงคลชัยวสุ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
319
เด็กหญิงวีรยา  สุจริต
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
320
เด็กชายวีรวัฒน์  พรเรืองทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
321
เด็กชายวีระพงษ์  บัวสาย
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
คณิตประถม
322
เด็กชายวีราทร  วงษ์จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
323
เด็กชายวีราวิทย์  อินทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
324
เด็กชายศตคุณ  สมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
325
เด็กชายศรชัย  แจ่มแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
326
เด็กชายศรัณยภัทร  ภควัตมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
327
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ศรีวะกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
328
เด็กชายศราวิน  วรจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
329
เด็กหญิงศศิชา  รัตนานันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
330
เด็กหญิงศศิธร  นามวิเศษ
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
331
เด็กหญิงศศิภา  อรุณนิมิตกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
332
เด็กหญิงศศิวิมล  ลื่นกลาง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
333
เด็กหญิงศศิวิมล  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
334
เด็กชายศุภกร  จุ้ยจิตร
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
335
เด็กชายศุภกร  ทิพย์ดนตรี
ป.5
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิตประถม
336
เด็กชายศุภกร  ภูพีระสุพงษ์
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
337
เด็กชายศุภกร  อินทพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
338
เด็กชายศุภกฤต  แซ่หลิน
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
339
เด็กชายศุภรัตน์  วงค์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
340
เด็กชายศุภฤกษ์  เธียรเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
341
เด็กชายศุภวัฒน์  ทิพย์กิตติ์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
342
เด็กชายศุภวิชญ์  อดทน
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
343
เด็กชายศุภวิชญ์  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทิพวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
345
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สกลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
346
เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
347
เด็กชายสรรพวุฒิ  แจ่มวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
348
เด็กหญิงสรัญญา  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
349
เด็กหญิงสัจจานันน์  แท่นมะณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
350
เด็กชายสิขริณญ์  ขนิษฐ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายสิทธิพล  วังสันต์
ป.5
โรงเรียนวัดบางโปรง
คณิตประถม
352
เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
353
เด็กชายสิรภพ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
354
เด็กชายสิรวิชญ์  ขมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
355
เด็กหญิงสิริพัฒน์  นิ่มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
356
เด็กหญิงสิริภัสราพร  แดงศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
357
เด็กหญิงสิริรัช  บัวยอม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
358
เด็กหญิงสิรีนิตย์  เทพภูษาวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
359
เด็กหญิงสุกฤตา  สวัสดีสถิต
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
360
เด็กหญิงสุชัญญา  น้อยศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
361
เด็กหญิงสุชาริณี  อุกาพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
362
เด็กชายสุทธญาณ์  ดำขำ
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
363
เด็กชายสุทัศน์  ฉายัษฐิต
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
364
เด็กหญิงสุธณัฐรดา  เศรษฐ์กุลพานิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
365
เด็กหญิงสุธิตา  เพ็งบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
366
เด็กหญิงสุธิตา  หวังบู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสุนิสา  ฮ่องช่วน
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุพิชญา  คงคาน้อย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสุพิชญา  ช้างน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
370
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสุนทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
371
เด็กชายสุภทัต  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสุภัทรา  ทองอ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสุภานัน  จันทร์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
374
เด็กชายสุรวัฒนา  อยู่วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
375
เด็กชายสุวิจักษณ์  อินทแพทย์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
376
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงเทียน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
377
เด็กชายโสภณวิชญ์  วรรัตน์ญานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงหทัยชนก  สัตยศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
379
เด็กหญิงอชิรญา  โฆสิตวันสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
380
เด็กชายอดิศวร  วุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
381
เด็กชายอติชา  บุญกุศล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
382
เด็กชายอธิคม  หลายสิน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
383
เด็กชายอธิมุตติ  เจนการกิจ
ป.6
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
คณิตประถม
384
เด็กชายอธิโมกษ  เจนการกิจ
ป.6
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอนรรฆวี  เวียรศิลป์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงอนันตญา  สายวงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
387
เด็กชายอนาวิณ  งามเฉลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์วัฒนะสิงห์
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
389
เด็กชายอภิชาติ  มาตา
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
คณิตประถม
390
เด็กชายอภิวิชญ์  ผลเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
391
เด็กหญิงอมรรัตน์  ชมภูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงอรจิรา  หมายแม้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
393
เด็กหญิงอรจีรา  น้อยแดง
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
394
เด็กหญิงอรเทพิน  ม่วงลายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอรปรียา  บุรานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอรรถยานันต์  สุขสกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอริชา  นาคทิม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอัญชลิกา  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
399
เด็กชายอาร์มี  พรสิริสันติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอารียา  พรมโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิตประถม
401
เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
402
เด็กหญิงอุษาคเนย์  พรหมราช
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิตประถม
403
เด็กชายเอกวีณ์  จันทร์ไพจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
404
เด็กหญิงโอริสา  นาคทิม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงกชกร  ไชยมา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงกชนุช  นุตสุข
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงกชมน  สอาดศรี
ม.2
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพนิตย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงกรกช  วัฒนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงกรณัฏฐ์  ศิริรักษ์โสภณ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงกฤตญา  ศุภธนานันท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงกวินทรา  เวสสุกรรม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
413
นายกวิภัฎ  เลี่ยวไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายก้องภพ  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองเชืิ้อ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงกันตา  กิตติทวีสิน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรนุ่ม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายกิจพิเชษฐ์  อภิณัฐธีรากุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายกิตติธัช  ลักกามาตย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีนาราง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายกิตติภพ  เอื้อวงศ์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายกิตติเมธี  ศรีวัชรานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงกีรติ  เหมะธุลิน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงกุลภาวี  ชยวัฒน์ธรากุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงเกวลิน  ประทุม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงเขมจิรา  บุญสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายคณพศ  นุ่มดี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
428
นายจิณธฤต  ประทุมศิริ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงจิดาภา  ศิลุจัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายจิรพงศ์  วิภาบุษบากร
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายจิรภัทร  สาบุตร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายจิรเมธ  วินิจวรกิจกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงจิรัฐิตินันท์  บุญกิจ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงจิราภา  ทองอิ้ม
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายจิรายุ  รัตติกาลชลากร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายจิรายุส  ผลพฤกษา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงรัศมีธนายศ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงจุฑามาศ  มณฑา
ม.2
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายจุลจักร  ปัญจศรีรัตน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กชายเจริญ  สระทองใจ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงชญานิสฐ์  แพรงาม
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายชนาธิป  พรมสิงห์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมเจริญพร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
444
นางสาวชมนพร  ร่างสง่า
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงชรินธร  สร่างโศก
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงชลิตา  ลอยประสงค์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายชวกร  วีระประเสริฐสกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงชวันรัตน์  ศรุตสินอนันต์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายชัชพงศ์  ผลาวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายชาคริต  สละ
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงชาคริยา  กิตติเนาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงญาณิกา  สมุทรวานิช
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายฐาปกรณ์  หารินไสล
ม.3
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
454
นายฐิฏิศรัญ  ปฐมสกุลปีติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงณปภา  นราภิรมย์สุข
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายณพงศ์ธรณ์  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายณภัทร  สีมาสุรพจน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายณรัช  พัฒนธนาเดชา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงณัชชา  ไพศาลทองคำ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวณัชชา  วงศ์นพรัตน์เลิศ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงณัฏฐจิรา  เกษโกมล
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงณัฐจรัสกร  มานะสุขเจริญพร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายณัฐชวัศ  เชิดสัตยานุกูล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงณัฐชา  สงรักษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิภักดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายณัฐพงศ์  อนันต์สมสิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายณัฐวุฒิ  หลิน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงณิชา  ศักดิ์ศรีวิธุราช
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายเด่นทักษ์  เชิดสัตยานุกูล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
471
นายตะวัน  ตั้งตนเอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงเตชนา  มิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายทนุธรรม  กิ่งแก้ว
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายทยากร  จินตวีรพันธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงทอไหมทอง  ศรีนพรัตน์วัฒน
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงทิยา  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายทิวากร  พันธุ์นาค
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
478
นายธนกร  ผกาภรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายธนกฤต  มะโนศรี
ม.3
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายธนกฤต  วงศ์โอภาส
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงธนพรรณ  เด่นสินเกษม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายธนพล  ใจวงษ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อปัญญา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายธนวินทร์  แสงนนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายธนัชสัณห์  อร่ามแสงรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายธนาคม  มงคลศุภอัศว์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายธนาธร  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงธนาพร  แก้วเฉลิม
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รุ่งแสงคำพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายธัชพล  ฉัตรธเนศ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงธัญชนก  หฤหรรษวาสิน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงธัญดา  ภัทรดาธนนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงธันยธรณ์  คีตะนิธินันท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายธาดา  พึ่งฮั้ว
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายธารทอง  ปรีชาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงธิญาดา  แสงคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงธิติมาพร  สมเพราะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายธีธัช  ปลายเนิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงธีมาพร  ชูแช่ม
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายธีร์ธวัช  ฝ่ายคำมี
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนงศ์วจภรณ์  สุวรรณศิยกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายนนท์กฤช  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
503
นายนนทิพัทธ์  พัฒนาสุทธินนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนภัชชา  งอยภูธร
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงนรมน  โชติช่วง
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงนริศรา  เดชนรสิงห์
ม.2
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงนฤชล  พิพัฒน์รังสรรค์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
509
นายนัชชานนท์  โปษยาอนุวัตร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
นายนันทวัฒน์  อภิรุ่งเรืองพงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงนิชาภา  นิลพลับ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงเนตรนภา  อาจคำพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงเนตรอัปสร  คูนำวัฒนา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายบวรเทพ  ชยวัฒน์ธรากุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
515
นางสาวบุษป์ณิชา  วันวัชรพงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงบูชิตา  โพธิ์โต
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงเบญจพร  ศรีสมุทรนาค
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงเบญญาภา  เขมนันทกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
519
นายปณภัทร  ชาญวิทย์สถาพร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงปพิชญา  แก้วสวนจิก
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงปราณปริยา  โฉมเฉลา
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันสำรวม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
523
นายปวรา  รุจิรัตนาลัย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายปวริศ  แซ่เล้า
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายปวีณ์กร  ไพบูลย์กิจโกศล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงปัญชญา  กมลลดาโกมล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงปัญญดา  กมลลดาโกมล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงปัณฑารีย์  กระจ่างตา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายปิยะพงษ์  เพ็ชรพวงพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงปีย์รดา  หลีสกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงเปรมิกา  จาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
532
นายพงศพล  เชียรวงศ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายพนัชกร  บุญพริ้ง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงพรชนก  ครอบครองจิต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงพรไพลิน  สินมหัตสกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายพรภวิษย์  สามเรืองศรี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงพรรณพนัดดา  เลิศอมรมงคล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงพรรษชล  จรรยา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงพรรษา  ชูเนตร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงพฤกษฌา  ทองอ่วมใหญ่
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายพฤกษ์  หลีศิริ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายพลวัฒน์  พรเบญจภักดิ์กุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายพศิษฐ์  พ่วงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
นายพสิษฐ์  ผจงจิตสม
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
546
นายพสิษฐ์  เอกสาธิต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพัชรพร  อุทัยพรชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงพัชรานุวัฒน์  ประเสริฐสังข์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงพัฒวดี  พรมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวพัณณิตา  ปั้นสุข
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญเจียง
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพัทรินทร์  สุทธิผลไพศาล
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายพันธนันท์  ฉัตรสกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยอด
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงพิชญา  ทองมณี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายพิตรพิบูลย์  คำไพ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พุ่มอำภา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงพิยดา  ศรีรักษา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงพีรดา  เทียนอารีรักษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายพีรพงศ์  พงษ์พรเจริญ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายพีรพัฒน์  เชื่อเงิน
ม.3
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงพีรวัณศ์  จารัตน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายพีรวัส  เอี่ยมมี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงแพรพรทอง  ทุมทอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายเฟื่องลาภ  ตัณท์ธีระชาติ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายภัทรพล  พุฒซ้อน
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงภัทรพักตร์  เหมติรันดร
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงภัสรินทร์  สุธาชีวะ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงภัสสรา  วัชระชาญชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงภาสินี  แซ่ซู
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายภูธิป  สุพรรณชนะบุรี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายภูมิพัฒน์  สัตยารักษ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงภูริชญา  อนรรฆเดช
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายภูริศ  โสภณยศวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงมยุรี  ประสงกูล
ม.2
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงมัญชุพร  ทิมศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงมัญชุภา  ทิมศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กหญิงมัณฑนา  รัชจางวาง
ม.2
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
581
นางสาวเยาวพา  กาญสอาด
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงโยษิตา  เจษฏาพงศ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายรชนน  เอกประชาสิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงรดา  อรรถเสรีพงศ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงรภัสศา  ทองไทย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงรสรินทร์  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงรสสุคนธ์  กู้ทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงระฟ้า  ประสารแก้ว
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายรัชชานนท์  พานิชย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
590
นายรัชชานนท์  ศิรินวเสถียร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงรัศมี  ปราจูลี
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงรุ่งกานต์  พรหมสุขันธ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายเรืองสิทธิ์  เจนพิชญนันท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายวชิระ  วัชรโภคา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
596
นางสาววณิชกานต์  ภัทรโภคาธร
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายวรกฤต  พัฒนธนาเดชา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายวรพล  เลิศสุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
599
นายวรเมธ  ชูนำชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงวรวลัญช์  วัลลภพรละภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายวรเศรษฐ์  เรืองวุฒิวงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์วิเมลือง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
603
นางสาววราวรรณ  ธนะสาร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงวราศิณี  ทรัพย์สุรกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
605
นายวริทธิ์  วิเชียรฉาย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงวรินทร์ธร  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงวรินยุพา  มาวิริยะ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายวาธิน  พรมฝ้าย
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
610
นายวิชญ์พล  อนันต์สมสิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายวิธวินท์  ธาปิยานนท์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงวิธาดา  ใจอารีย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงวิรากานต์  พรพิชิตโชคชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายวิวัฒน์  อนุมอญ
ม.2
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กหญิงวีนัสนัน  วิภาจันทร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
616
นายวีรพงษ์  เกื้อกูลวงศ์ชัย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายศภกฤษณ์  วิเศษโสภากุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายศรัณย์ชัย  บุญศิริรัตน์โชค
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายศรัณย์ภัทร  อาริยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
620
นายศรัณย์  บูรณจิตร์ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงศศิกาญ  เหิมหาญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายศักดิ์ชัย  เปลี่ยนสาท
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายศิรวิชญ์  เสรีพงษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายศิริชัย  หลิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงศิลามณี  อรัญภูมิ
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายศิวกร  โรจนการวิจิตร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายศิวกร  ศรีแก้วนวล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
628
นายศุภวิชญ์  มาลามาศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงศุภิศรา  เกษรักษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสีโล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายสรวิชญ์  คำฝอย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงสรัลพร  ดิษฐประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงสริญญา  สมิตกาญน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงสาวิตรี  วิฬาสถิตย์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายสิรภพ  ห่วงวิไล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงสุชานรี  หยังหลัง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงสุพรรณี  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนวัดแพรกษา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองวุฒิวงศ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงสุภาพรรณ  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงสุภิชา  ราชปักษา
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายเสนีย์  เทียนสว่างนภา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยโรจนกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายหฤษฎ์  ตั้งใจกรุณา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายอกนิษฐ์  บุญถนอม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงองค์อร  แก้วงาม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายอชิรวัชร์  เกียรติการศิริ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงอณิสรา นิโคล  กรชาลกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงอติกานต์  สี
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงอนัญญา  อุจจธรรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงอนันญา  พรรณพูนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงอภิชญา  บวรสิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายอภิชาติ  เชื้อคมตา
ม.2
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงอภิญาภรณ์  เพ็ชรพราว
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายอภิวิชญ์  จิระรัตนเมธากร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายอภิวิชญ์  อรรคจันทร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงอมรรัตน์  เลียงใหญ่
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายอรรถพล  เปลี่ยนประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายอริย์ธัช  กรวิชญ์สิริชัย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงเอวรา  ด้วงดำดิน
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
664
นายฮาณุ  ติวารี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กหญิงกชนิกา  วิสุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงกชพร  สินประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วไชย
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดีนุ้ย
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงกนกอร  โกสะรุทธะ
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงกมลชนก  น้ำรักษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธ์ผาสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงกรกนก  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
673
เด็กชายกรณพัฒน์  วรการเดชา
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
674
เด็กชายกรณรรณ  พงษ์นัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
675
เด็กชายกรณ์  รัตนสุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองสิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
677
เด็กชายกฤชฐา  วีระพูล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงกฤติญา  จิตต์สอาด
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
679
เด็กชายกฤติเดช  นพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงกฤติมา  เจริญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สังวรวุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
682
เด็กชายกฤษฎา  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงกลมชนก   ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
684
เด็กชายกวิณ  ยศม้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
685
เด็กชายก้องภพ  วิลัยธัญญา
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่างถม
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะยานรัมย์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บรรลือทรัพย์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูมลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
692
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ภู่บัวเผื่อน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงกันต์กมล  บุญประสงค์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
694
เด็กชายกันต์ธร  ถิ่นทวี
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
695
เด็กชายกันต์  ศรีศุภร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ดวงขำ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงกานต์ทิชา  ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเรียน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  ศรีตะพัสโส
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
701
เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
702
เด็กชายกิตติพัฒน์  พิจารณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงกิตศิริ  สีนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงกิรฐา  คำแพง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกุลจิตรา  โจว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ก้องกังวาลย์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงกุลปรียา  ห่วงจริง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงเกณณิกา  คำแพง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงเกสรา  แผ่นผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
710
เด็กชายเกียรติพงศ์  ณ วิเชียร
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงขวัญฤดี  สมพันธ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
712
เด็กชายคฑาวุธ  ตรงดี
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงคณัสนันท์  เอี่ยมสิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงจังคนิภา  เฟื่องวุฒิ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงจันทิมา  เฮ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงจิตตินี  วงแวง
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
717
เด็กชายจิตติพงศ์  หมอกกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงจิตาภัสส์  อเนกรัตนเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงจินต์จุฑาวรี  เอียดขนาน
ป.4
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
720
เด็กชายจิรภัทร  อุไรลักษณ์
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
721
เด็กชายจิรวัฒน์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
722
เด็กชายจิรวัฒน์  ผู้น้อย
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมอ่ำ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงจิรัชยา  แดงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบมี
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
726
เด็กชายจีรเดช  ไกรสินธ์ุ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
728
เด็กชายเจษฎากร  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
729
เด็กชายเจษฎาพร  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
730
เด็กชายฉัตรประมล  อ้วนเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
731
เด็กชายฉัตรมงคล  คลังสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
732
เด็กชายชญานัท  ลีลา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงชญาภา  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงชญาภา  พุทธธนศิริ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กหญิงชนกนันท์  สุนนนาม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงชนมน  ทับยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงชนัญชิดา  เลี่ยมทอง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงชนากานต์  เตชะอำนวยวิทย์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงชนานันท์  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงชนาพร  กรตุ้ม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
742
เด็กชายชยากร  ครุฑธจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
743
เด็กชายชลทิศ  ศรีศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงชลธิชา  ขันธกิจ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงชลธิชา  อาการ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงชลันดา  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
747
เด็กชายชวกร  ยุวะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงชัชชญา  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
749
เด็กชายชัชชัย  สุทรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
750
เด็กชายชัชนันท์  ฉายอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายชัยภณ  หนูอ้น
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงชุติอัญ  เต็มหลวง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงโชติกา  เหลืองอานันทกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงญดา  สุขพันธ์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงญาณิศา  คุนาอน
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงญาณิศา  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงญาดา  โสดา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงฐิตาพร  ทรงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงฐิตารีย์  กิจสนาทิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงฐิตารีย์  รุจิโรจน์ธนดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เมติยวัตร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงฐิติญา  สีระยศ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงฐิติพร  ยงพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ท้วมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูหนุน
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ห้อยไธสง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงฐิติวรดา  เสาทิฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไทรย้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
770
เด็กชายณชพล  ศรีวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
771
เด็กชายณฐพล  พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
772
เด็กชายณพวิทย์  ประภากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงณพัชร์กัญญ์  ศรีสมโภชน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงณภัค  สิรคณาสร
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
775
เด็กชายณัชชา  วรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงณัฎฐกฤตารัญชน์  จันทดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เอี่ยมหร่าย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กัณฑวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
779
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงณัฏฐา  ชีวาดิศัยกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงณัฐกานต์  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรฉุย
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยมะโน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงณัฐธิดา  อัคจันทร์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงณัฐภัทร  พัฒนะแสง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงณัฐวรา  โสดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
788
เด็กชายณัทกร  พรมแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงณิชกุล  โอชะกุล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงณิชมน  เพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
792
เด็กชายดนุสรณ์  สิงห์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
793
เด็กชายตะวัน  อินพันธ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
794
เด็กชายตันติกร  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงติณณา  เจียมอยู่เพ็ง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
796
เด็กชายไตรยุทธ  แก้วพลอย
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายไตรวิชญ์  ฉิมกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
798
เด็กชายทฤษฎี  ม่วงเพชร
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
799
เด็กชายทศพร  ทำสวน
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงทักษพร  จิตรมา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงทัชดาว  ทัพพะจายะ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงทัดดาว  น้ำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
805
เด็กหญิงทัศนิดา  เสาโมกข์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงทัศนีย์พร  เขื่อนจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงทิพย์พาพรรณ  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
809
เด็กชายทีฆทัศน์  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
810
เด็กชายทีปกร  ร่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
811
เด็กชายเทพธำรง  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
812
เด็กชายธนดล  มีสุด
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงธนพร  ขำสร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงธนพร  ดิลกโสภณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
815
เด็กชายธนพัต  จิตตบุตร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
816
เด็กชายธนภัทร  บุญลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
817
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สา
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
วิทย์ประถม
818
เด็กชายธนวัฒน์  มูลสาคร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
819
เด็กชายธนัทเทพ  ดำดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
820
เด็กชายธนากร  นาห่อม
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงธนาภา  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงธัญชนก  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนแสงคำ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
824
เด็กชายธัญญธร  หอมรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาวิเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงธัญทิพย์  เหล่าจันทร์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงธันยรัตน์  สามคุ้มพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงธิดา  เบ้าเศษ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
829
เด็กชายธิวานนท์  อ่อนช้อย
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงธีรนาฎ  ลอยเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
831
เด็กชายธีรพงษ์  ช่อสกุล
ป.5
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
832
เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญธรรม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
833
เด็กชายธีรภัทร  น้อยสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
834
เด็กชายธีรสิทธิ  กลับเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
835
เด็กชายนด  เซ็น
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
836
เด็กชายนนทภัทร  ยิ้มนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
837
เด็กชายนพัฐกรณ์  แจ่มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงนภันต์ปพร  นนตะศรีพลทวี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงนภันต์ศธร  นนตะศรีพลทวี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
840
เด็กหญิงนรกมล  อยู่เปลา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
841
เด็กชายนรานนท์  กลั่นสำอาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
842
เด็กชายนราวิชญ์  อินทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงนฤภร  พึ่งกุศล
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
844
เด็กชายนัฐพงษ์  กลัดสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงนันท์นภัส  จิวิริยะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดรัมย์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงนันท์นภัส  เพลินภูเขียว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงนาฏลัดดา  ศรีโมรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงนารากร  ดวนใหญ่
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงนาราภัทร  เพชรน้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงนิตย์รดี  รักษ์บำรุง
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงนิรชา  สุริยะอาชา
ป.6
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนิศาสรัตน์  มะลิแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงนุชนารถ  จุ้ยซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
856
เด็กชายบดินเดชา  จันดารักษ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงบัวบูชา  ขาวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  อักษรพันธ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ชาญจักรวาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงบุญญิศา  ปัทมานิวาต
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
861
เด็กชายบุลากร  เวชแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงเบญจกาญน์  ลี้สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงเบญจมาศ  เจริญชีวินทร์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงเบญญาภา  ตุนภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงเบญญาภา  เป้ากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงเบญญาภา  โยหาเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
868
เด็กชายปฏิภาณ  เงินสัจจา
ป.5
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงปณิตา  ศรีธรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงปทิตตา  สำเนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงปนัสยา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงปภัสรา  จันดี
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงปภัสสร  สวนขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงปภากร  ศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
875
เด็กหญิงปราณปรียา  บุุญแต้ม
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงปรารัฐดา  อุตสาห์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
877
เด็กชายปริญญา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงปริณดา  สำราญสุข
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
879
เด็กชายปรินทร  ศรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงปวรวรรณ์  นุ่นเซ่ง
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
881
เด็กชายปวรุตม์  อ่อนระฮุ่ง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงปวันภัทร  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษ์กรชวัล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงปวีณา  ปลื้มสุด
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
885
เด็กชายปองคุณ  คำใจงาม
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงปัณชญา  อุทัยเลิศ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงปาจรีย์  มีไธสง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงปาณิสรา  จีระนันตสิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงปาณิสรา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงปาลิดา  สุกัญญี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงปิติฉัตร  กาญจนปาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
893
เด็กชายปิยะวัฒน์  กวดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงปุณฑริกา  รุ่งวัฒนภักดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงปุณณพัฒน์  ไม้ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงปุณณิศา  มาอุ่น
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงปุณิกา  สุคันธารุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงปูริดา  กำจรกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงไปรยา  สุดสังข์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงผกามารินทร์  คาวีโชติ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
901
เด็กชายพงศ์พณิช  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
902
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สำเนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
903
เด็กชายพชร  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงพชรพร  ปลอดโปร่ง
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงพชรอร  สีเสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงพนิตพิชา  มี่วงสม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงพยัตณชพร  อภิรัตน์สิริกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงพรกรันต์  วงศ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงพรทิพา  อนุชิตเดชา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
910
เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงพรพิมล  ชาวประไม
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงพรพิมล  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงพรรณปพร  บุญประภาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงพรรนิภา  จุ้ยเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สวนไผ่
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงพลอยรวี  ทวีพรรุ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
917
เด็กชายพลากร  คงสุข
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
918
เด็กชายพสิษฐ์  แช่ม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงพัชรี  จันทิมพ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
920
เด็กชายพัฒญาวงศ์  คุ้มสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
921
เด็กชายพัฒน์ระพี  ทุมโนน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
922
เด็กชายพัทรดนย์  แสงทองแดง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงพิชชาภา  ประดิษฐเพชร
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงพิชญาภา  ถิ่นชีลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์ทา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงพิชาดา  อำภา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รักษา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองบุญนาค
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชูสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงพีรดา  ผันอากาศ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
932
เด็กชายพีรพัฒน์  วณิชย์ศุภกร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงพุทธิดา  พุทธิสัตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงเพียรวรรณ  เงาศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงแพรวา  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงฟาติณี  ละสุสะมา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงฟ้าใส  -
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงภคพร  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงภคพร  วงค์สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
940
เด็กชายภคพล  ดีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
941
เด็กชายภัทรดลย์  ยอแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงภัทรดา  สมานสินธุ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงภัทรธิดา  สิทธิชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงภัทรนันท์  กสิกร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
945
เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงภัทรศรี  สุขสมกรณ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงภัทราพร  ทิมะเณ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
948
เด็กชายภาณุ  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
949
เด็กชายภาณุพงศ์  โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
950
เด็กชายภาณุพงศ์  รอาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
951
เด็กชายภาณุวิชญ์  มัทกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
952
เด็กชายภานรินทร์  ศีลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงภาวินี  รัตแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงภาวินีย์  ธนาจันกิตติพงษ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงภิญญดา  จริยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
956
เด็กชายภูบดินทร์   ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
957
เด็กชายภูมิกิตติ์  ถนอมชาติ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
958
เด็กชายภูมิพลัง  ธรรมรัตน์ชูชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
959
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเสนอ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
960
เด็กชายภูวเดช  ปลอดชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงภูษณิศา  มูลภักดี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงมณปรียา  บัวสิม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงมนสิชา  รณรงค์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงมนัสวี  บุญเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงมัณฑนา  ยิ้มตะคุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
966
เด็กชายมาซาทากะ  ศิริฮาธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อุดมสุข
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงมินตรา  กล่ำทัพ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงมินทร์ลดา  ชัยสิทธิชาญเมธี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
970
เด็กชายเมทินทร์  ราชสมบัติ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
971
เด็กชายยศกร  ชุ่มใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
972
เด็กชายยศกร  สอนน่วม
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงยุราวัลย์  เมืองขวา
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
974
เด็กชายรณกฤต  นิธิศสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงรตนพร  สีเสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
976
เด็กชายรติ  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงรมิดา  สินมหัตสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงรวิพร  อมรชัยงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงรสริน  ชุนหกรณ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
980
เด็กชายระพีพัฒน์  ทุมโนน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงระวีวรรณ  ลุนลา
ป.4
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงรักวรัท  อยู่พุ่ม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงรัญชนา  เทพศิลา
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
984
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทบิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
985
เด็กชายรัตนชัย  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงรัตน์ติพร  อินตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงรัตนภรณ์  แพทย์หลักฟ้า
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงรัทเกล้า  แสงรังสี
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงรุจิรา  จิตต์ชะนะ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
990
เด็กชายฤทธิเดช  แทนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงลัญฉกร  มานะวัฒนากิจ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงลิลลี่  วิคเตอร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
993
เด็กชายวงศธร  สุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
994
เด็กชายวรยศ  ทิพย์ธัญญา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
995
เด็กชายวรรธนะ  วงค์ดิษฐ์นันท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงวรวลัญช์  วราโชติ
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงวรัญญา  วารินทร์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงวรัญญา  เสพอุดม
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงวริยดา  มหารำรึก
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงวริสรา  ปาตะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงวัทนวิภา  ประกอบเพชร์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงวันวิสาข์  พุฒโต
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงวาทกาญจน์  ยิ่งดอน
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงวิชญา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายวิทวัส  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงวิภาดา  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างกลึงดี
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงวิภาวี  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายวิศิษฎ์  ต้นสิริ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายวีรจักร  โสคำภา
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงวีรดา  ปั้นประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงวีรยา  สุขคำ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงศตพร  วิสุทธิ์มิตรนาคร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายศตวรรษ  ขวัญเนียม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1015
เด็กชายศรชัย  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงศริภัสสร  นุขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงศวิตา  ศิริพูนเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีสุขโต
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงศศิประภา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงศศิประภา  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงศศิภา  ศรีสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงศศิวิมล  พันบุตร
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายศาสตาวุธ  ชุมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงศิริกานดา  ปลื้มจิตร
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงศิริประภา  นิตยะ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงศิลากาญจน์  แสงแพร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงศิวพร  รักเขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายศุภโชค  อ่อนสิงห์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงศุภนุช  ถาเหง่า
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงศุภมาส  สุขพูล
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงศุภรดา  สุโพธิ์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายศุภวิชญ์  ชำนาญธรรม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงศุภิสรา  ใจอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายเศรษฐพงศ์  จิตจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ตรวจมรรคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายสมประสงค์  ศักดิ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายสมศักดิ์  วงศ์เสนา
ป.5
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงสมิตตานันท์  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายสรสิช  คารพานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงสรัลนุชส์  เกษมธีระสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายสายฟ้า  คำดี
ป.4
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายสิทธิชัย  ใบพลูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายสิรภพ  ภูมนัส
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงสิริยากร  โนนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงสิรีธร  มากรุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงสิโรธร  ลือศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายสุชาครีย์  คลองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงสุชานันท์  โมรา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1050
เด็กหญิงสุชานาถ  อักษรศรี
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงสุณัฏฐา  บัวเกิด
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยหมอ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงสุธาสินี  ฉิมแฉ่ง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายสุธีกานต์  ทองก้อน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงสุประวีณ์  อนันทพรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงสุพรรณพร  นิลดำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงสุพรรษา  ชุ่มคำ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงสุพัตรา  ขำเกิด
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เปลี่ยนเชื้อ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงสุภัทรชา  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงสุลักขณา  สิมมา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงสุวรรณา  เกตุค้างพลู
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายเสฎฐจักร์  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายหฤษฎ์  ศรีวิไลสอุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงฬุริยา  จันสุราช
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายอติคุณ  อนันต์กิตติกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายอตีวัณณ์  ศรีบุญญารักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงอนัญญา  อนันตภูมิ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายอนาวิล  รุ่งแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงอภิชญา  ใบศรี
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงอภิญญา  พรหมเกษ
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายอภิวัตร  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงอมลรดา  วัณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงอรทัย  จันทร์จินดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงอรทัย  ศรีฉายา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงอรวรรณ  เพ็ชรนารถ
ป.6
โรงเรียนวัดบางโปรง
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงอรวรรยา  วาจา
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงอริสา  ทรงวิทยาธรรม
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงอริสา  ประภาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายอรุณขัย  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายอัครพล  ชุณหวณิชย์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายอัครวัฒน์  น้ำใจเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายอัครวัฒน์  พรเมธีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงอัญชลี  คำพูน
ป.4
โรงเรียนคลองมหาวงก์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1085
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงอัญมณี  สาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายอัฑฒกร  กิตติธรานนท์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายอัตพล  สุบิน
ป.6
โรงเรียนวัดแพรกษา
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงอินทรานี  ฤทธิยงค์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงอิศรา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงอิศริญา  มงคลหมู่
ป.4
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงอิสรีย์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงเอมอร  สุวัฒนสุนทร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม