ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.3/4 อาคารสโรชา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เพ็ชวา
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  เรืองญา
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพรรณ  เหมจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกชวรรณ  หนูช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกกร  หนูหีด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพร  เทวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกพรรณ  ยุจันทร์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเส็มส๊ะ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  พลายด้วง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกนกอร  นาวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลชนก  ชูพุ่มพัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลชนก  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกมลชนก  พรมอุไร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกมลทิพย์  ชาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกมลเนตร  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองคำชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวนวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกรรญฎา  ถิ่นกาแบง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกรวิชญ์  สงวนพรหม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤตชานนท์  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤตพจน์  เปียกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤตเมธ  จางวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤตเมธ  อุมายี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤตยชญ์  จินดาเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤตยชญ์  ติ้นสั้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤตยชญ์  สุขตาม
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤติน  ตันติพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤติพงค์  บัวเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกฤติยา  เพชรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤษฎา  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกฤษดา  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกฤษวรรณ  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกวินทัต  แดงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.3/5 อาคารสโรชา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกวินธิดา  พิพัมน์วรสกุล
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกวินธิดา  พิริยศิลป์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกษมพร  สิทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกษิดิศ  ชูเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกษิดิศ  ดินงะ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายก้องภพ  หวันตาหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายก้องภพ  หัวแท้
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกอซิม  หมีนเหม
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัญญ์ชลา  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สงฆ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมรัตน์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกัญญานัฐ  จิตรานนท์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรมบุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัญญาภัทร  แซ่ซี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวฮามะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงกัณฐฺิกา  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกัณฑ์อเนก  ปักษาสว่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกันฒ์กวี  แก่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกันตนพ  หมุดยะฝา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกันตพงศ์  ชนะภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกันธิชา  พลเจริญ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกัมพล  บัวเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกัลยกร  พิชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกัลยกร  ไพศาล
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกัลยากรณ์  ลิ่มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกัสตีณา  หลังยาหน่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกานดา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกานต์ธิดา  หัสสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกานพิชชา  อยู่ฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกามิน  หมัดหลีเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายการัณยภาส  หยังสู
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.3/1 อาคารสโรชา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกาลัญญู  กัญยะโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายกิตติ  ติงหวัง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกิตติกวิน  ศรีสุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายกิตติคุณ  สะแลหมัน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายกิตติโชติ  รัตนเหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายกิตติธัช  ปรางจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกิตติธัช  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกิตติพศ  เนติโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายกิตติภัฏ  มาทมาร
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกิติชัย  วงค์แสงสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกิติมณต์  คงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายกีรติ  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายกีรติ  หมีดหรน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายกุรซี่ย์  สกุลา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงกุลจิรา  ทองมี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกุลธิดา  ประพฤติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกูธีรดา  บิสนุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายเก่งกล้า  ธีระกุลพิศุทธิฺ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายเกริกชัย  สุวรรคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายเกรียงไกร  จิเลี่ยง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงเกวลิน  ทองสีสัน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงเกศกนก  หมัดตุกัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุณีแนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายเกียรติคุณ  ปานเล่ห์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายไกรวิชญ์  เพ็งมาก
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายขจรพล  นวลขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์งาม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงขวัญรัตน์  เต็มดี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงขวัญสิริ  ศรีภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเขมจิรา  เฉิดฉิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายเขมชาติ  กาฬวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงเขมิสรา  พูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงคชาภรณ์  ชุมประยูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.3/2 อาคารสโรชา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายคฑาวุธ  เอกวิหก
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายคณิสร  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงคนึงรัก  พลลิพัง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงคริมา  สมันตรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายคุณากร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงจรรยพร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายจักรพล  เข็มขาว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงจันทกานต์  ทิพเส้ง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงจันทมณี  ปะดุกา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงจันทร์ธารา  แอหลัง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงจัฟนี่ย์  ฮะฮา
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงจัยดาอ์  ชุมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงจัสมิน  โนรัตน์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงจัสมิน  มาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงจัสมิน  หลงสาม๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงจามิล  ปาละสันต์
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงจารุมญช์  หาสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจิณณพัต  ชูสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สายน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจิดาภา  ตุกังหัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจิดาภา  เถาวัลย์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายจิตติพัฒน์  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจิรฎา  แหหนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายจิรณัฐ  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายจิรยุ  ตันประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายจิรศักดิ์  น้อยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงจิรัชญา  สี่จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงจิรัชยา  ทุ้ยอ้น
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงจิรัชยา  เภอเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงจิราธิป  รามจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายจิรายุ  จินดาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงจิวารีย์  หมาดลีลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายจีรศักดิ์  เตาวะโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงจีระพร  คงสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.3/3 อาคารสโรชา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นักรบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายจุลจักร  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายจุลจักร์  แหอะหลี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงเจด้าอ์  ทิพย์ดนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงเจนจิรา  หล้าเก็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงเจนิตตา  ติ้นสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชญาฎา  สันเกาะ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงชฏากาญจน์  อาดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชนกสุดา  เจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชนน  นาคเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชนินทร์  ช่วยเอียด
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชนินทร์  นาคเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชนิภา  เจริญขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชเนตตี  สมันตรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชมพูนุช  ขุนชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายชมะนันท์  เต๊ะหมาน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายชยกร  จุ้ยช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชยิสรา  ไชยศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายชยุตพงศ์  พรหมวิจิต
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชลดา  ช้างขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงชลดา  พรหมเมศร์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงชลธาร  ชุมประยูร
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงชลธิชา  ปูหยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงชลธิชา  มะสันติ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงชลิตา  เก็มเบ็นหมาด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายช๊อปเปอร์  ภู่สาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายชัยภัทร  อำมาหมัน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายชัยยันต์ภูมิ  แซ่คู
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายชาญณรงค์  จิตโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายชาญณรงค์  สายหยุด
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายชาญวิทย์  ธรรมเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายชามิล  กุลหลัง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายชามิล  มณีหยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.4/1 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายชารีฟ  ศรียาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงชาลิสา  เซ่งบุญตั๋น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงชาลิสา  พูลสิน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงชาลิสา  อยู่มั่นธรรมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงชิชญา  รักสนิท
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายชิษณุพงษ์  หลุมทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จุลานุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงชุวัยการ  เสนีวาสน์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงโชติกา  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายซันมาล  เปรมใจ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงซัลมา  บุกโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายซัลมาน  พรหมาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงซัลวา  รอเหมมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงซัลวาตี  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงซากีน๊ะ  กรมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงซากีร่า  พันกาแด
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงซาซิตาร์  เตาวะโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงซานียา  หมาดปุเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงซารียา  ตาเดอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงซิลมีย์  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงซีมิยาอ์  ทิ้งปากถ้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายซุลมาล  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงญัฐญมี  ยะระ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายญาณวัฒน์  ยอดขยัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไชยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงญาณิศา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงญาณิศา  อังสุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงญาริณดา  เสียมไหม
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงญารินดา  หาดเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงฐนิชา  หนูเกื้อ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายฐาณวัฒน์  นุ้ยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงฐานัชญา  หลังนุ้ย
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงฐิตา  ช่วยเก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายฐิติพงษ์  มีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงฐิติมา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงฐิติวรดา  มนูญดาหวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงฐิติวรดา  เสมาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายฐิติวัสส์  ชุ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณชรต  ไชยวานิช
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณดา  บ่อเตย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายณพรัตน์  อุดม
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณภัทร  ยาดำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิโชค
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณฤต  หน่ายสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณลินญา  แซ่เอี่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายณววีย์  ยุนุ้ย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ด่อล๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปล้องใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายณัฎวี  ชำนาญเพาะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัฏฐชัย  แจ่มขุนทด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฏฐา  ลัดเลีย
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฏณิชา  คงจินดามณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณัฐกร  ทองเอียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยราณี
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฐกิจ  คงหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฐกิตติ์  หัสนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐกุล  ฟูคณะ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายณัฐชนน  กลับใจได้
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายณัฐชนน  ตั้งถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐชนน  พันธุ์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณัฐชยา  เหล็มปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐณโชติ  อู่ไพบูลย์สิน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแสง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ฮั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐณิชา  แท่นประมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ้ยลิบ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฐณิชา  สอเหลบ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหนูดำ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณัฐดนัย  ขวัญเต่า
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองดำ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หม่องเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายณัฐนนท์  กูรีกัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรกิตติวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐนัย  พงษ์มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณัฐพงศ์  มะลิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายณัฐพล  ชมอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายณัฐภูมินท์  เอียดช่วย
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายณัฐวุฒิ  สงคง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายณัฐวุฒิ  สบายสมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายณัฐวุฒิ  ออละมุน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงณัฐสา  วงศ์พลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงณันตฌา  ชูเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงดลพร  คนกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงดวงกมล  ลุนพุฒ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงดาเนียร์  รอสูน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายดุรดอนี  เภาดนเด็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายตระกูล  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายตฤษนันท์  อุมายี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงต่วนฟิรฮาน่า  อุเซง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงตักวา  นาปาเลน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงตัสนีม  สันหลี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงตัสนีม  สันหลี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายติรมีซีย์  รักสัตย์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายเตาฟิก  ศรีอุทัย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.4/4 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงทรรศนีย์  หวังโชคผดุง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายทวีทรัพย์สิน  คงสม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายทวีรัฐ  สุวรรณทวี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงทักษพร  ประทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายทัชชกร  นกดา
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงทิฆัมพร  คงพรหม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงทิฆัมพร  เย็นทั่ว
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงทิตญา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงทิพานัน  สันจิตร
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายธณากร  สุริยะสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธนกร  ขุนภิบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายธนกร  ดิษฐ์สร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายธนกร  ละอองวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายธนกฤต  ชูจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธนกฤต  สุจริตธุรการ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายธนกฤต  หนูสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธนกฤต  หลงหัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธนเดช  จันท์มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธนบดี  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธนพร  หลีนิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนพล  ยาบา
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนพัฒน์  หมูดเอียด
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธนพันธุ์  เกาะสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธนภัทร  หนูจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธนภูมิ  ทศานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธนวรรณ  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธนวรรณ  มะโนรส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายธนวัฒน์  มากมูล
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธนวัฒน์  สมพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธนวินท์  ตันติอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงธนัฏฐา  มะโน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงธนัฐชา  หลีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธนาคาร  ซ้ายเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.4/5 อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธนาคิม  บุญเทพ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธนาดิษ  ยาซัม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธเนศ  ชุมละออง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธรณินทร์  วรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธรรมปพน  หนูอุไร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายธรากร  ก้องยศภัทร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธฤตวัน  ธัญธาดาพันธ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายธวัชชัย  อาญา่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงชู
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงธัญญาพร  ทองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงธัญพิชชา  เกิดมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธัญพิสิษฐ  เนาวประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พูนพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงธัญรดา  ทองขวัญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงธัญเรศ  ละมัยสอาด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สมันตรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงธันชนก  ยุงยัง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธันวา  แก้วพิจิตร
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายธารา  ทิพย์รองพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธาราวดี  บุญวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลวงศ์
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธิมากร  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธีรดนย์  ด่อล๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธีรเดช  เพ็ชเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธีรเทพ  สกุลเจริญพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายธีรภัทร  ยัสสระ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายธีรเมธ  จันทรัศมี
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายธีระพัฒน์  ผิวจันทร์สด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธีระพัฒน์  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายนครินทร์  ศรีอินทรสุทธิ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงนงนภัส  กิมาคม
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายนธี  เงดฉูนุ้ย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายนพเก้า  งามศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายนพณัฐ  ชะนะสงคราม
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.1/1 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายนพณัฐ  ไชยมะโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายนพธิปัฐวิ์  ธีร์รัตนนุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนภสร  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงนภสร  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนภัทรทสร  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนภัสกร  คงนฤนาท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนภัสกร  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงนภัสนันท์  เพ็งจำรัส
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายนรวิชญ์  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงนราภัทร  จันทร์เฉิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงนริศรา  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนริศา  มุสิกุล
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงนลินลิตา  เต็มศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายน็อตฟาซิน  ศรีริภาพ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงนัจญมา  เกษา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงนัจญมีย์  อุพัมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงนัจญวา  นาคสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงนัจลาห์  เล่งเจะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนัซนีน  สนติวงค์
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายนัซรุดดีน  สังยาหยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงนัฐติญา  ดำพร้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงนัทธมน  จรียานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย  ด่อล๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายนัทธวัฒน์  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายนัธทวัฒน์  นาคบรรพต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายนันทกร  เส็นติระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงนันท์ธนา  ระโซ๊ะโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนันท์ปภา  มาลัยสนั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนันทวัณย์  บุญโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายนันทิวัส  เหมนะห์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงนัยธิดา  ขวัญจันทร์
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนัสรีน  ข้าวงาม
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงนัสรีน  สุนทรรัตน์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.1/2 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายนัสรุน  เกปัน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายนาซีม  หมีนพราน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนาดา  ปูหยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายนาดิร  แดงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนาเดีย  ปูหยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนาตาลี  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนารีรัช  อุสมา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนารีรัตน์  สายน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนารีรัตน์  อุสมา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายนาวาวี  ปันจอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายนาศิรุดดีน  ลัดเลีย
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงน้ำหวาน  คำอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงนิชนันท์  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายนิติกร  ผ่องสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายนิธิกร  สงบ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สอาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงนิรชา  เลิศอริยะพงษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงนิสริน  ลารีนู
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงนิสรีน  สันจิตร
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงนิสรีน  สุบิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงนุดไอนี  สงคง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนุสรีต้าร์  หลีนุ่ม
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงนูจัลวาร์  นุ่งอาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงนูรไลลา  เต๊ะปูยู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงนูร์อัยณี  นาวาเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงนูรอัยนี  หมัดอะด้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงนูรฮัยดาห์  ยูตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงนูรุลอัยน์  เทศอาเส็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงนู้รุลฮาซานะห์  อิสมาแอล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  มานะกล้า
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงเนปาลี  สุวรรณแว่นทอง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายเนาวัร  โอมณี
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงโนมาร์  บาราสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายโนอาห์  แดงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายบรรณสรณ์  นิ่มรัตน์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.1/3 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงบัซลา  เกบัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงบัณฑิตา  พงค์ประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายบัลลังก์  แก้วเขียว
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงบัวแก้ว  แวติดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายบาซิล  กรมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายบาซิล  มัจฉา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายบารมี  หนูสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงบิลกีส  มาราสา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงบุญญาพร  สุวาหลำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงบุญธิชานาฏ  พรหมบริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงบุญธิติญารัตน์  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายบุณยกร  ผิวสำอางค์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายบุรฮานุดดีน  หลีหนุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงบุลพร  คงเรือง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงบุลพร  บุญนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงบุษบา  พาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงบุษรา  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงบุษราคัม  ทุ่งปรือ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์นาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายปฏิวัติ  สาแล่หมัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงปณิฏฐา  บุปมะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงปนัดดา  กาญจนหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงปนัดดา  พรหมอักษร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายปนาวุธ  อุรามา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงปพิชญา  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บายศรี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ละอิ่ม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายปรมัตถ์  มณีพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายปรมินทร  แหมถิ่น
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายปรัชญ์  สุทธิ์นวล
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงปรางทิพย์  หมีนสัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปริฉัตร  เบญยูนุส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงปริยาภัทร  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายปวริศร  สุขสะปาน
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงปวริศา  ตาเดอิน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.1/4 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงปวีณนุช  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายปองรัก  รักขะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงปัญจมา  ชัยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงปัญญดา  ภาสโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงปัญญพัฒน์  อินทร์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายปัญญวัชร์  สุขสะปาน
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายปัญญาวิชญ์  สาเส็น
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงปัญญิศา  คงคากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงปัญฑิตา  กฤติยาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงปัทมพร  เกลี้ยงคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงปาณนาถ  เพชรรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงปาณิศา  ยัญญะจันทร์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงปาณิสรา  สารศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายปารวัฒิ  หลงจิ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปาริชาติ  น้อยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงปาริชาติ  นุ่งอาหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงปาริศา  มานะกล้า
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงปาลิตา  จันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายปิยะพัฒน์  นิลโกสีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายปิยะวัฒน์  พืชพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายปิยังกูร  พิทักษ์บุตร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปุญญิศา  รูปโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปุณยวีร์  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงเปรมธิดา  ภาเสโร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงเปรมธีรา  ภาเสโร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงเปรมปวีร์  เกตุนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงเปรมยุดา  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีสิน
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงไปรยา  ชูสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงผการัตน์  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายผดุงเดช  เศรษฐสุข
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.1/5 อาคารบุษบัน ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงผริตา  พิรอด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายไผ่ตรง  มากจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงฝารีดา  หลังยาหน่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพกาวรรณ  รัตนมุณี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพงศกร  ชุมประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพงศกร  ตะรุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพงศกร  มณีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายพงศกร  แสงบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายพงศธร  สุพกิจ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายพงศธร  สุวรรณโณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายพงศ์ปณต  ชื่นกิจรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพงศ์พล  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายพงศ์ศิริ  นาคินทร์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพงศ์ศิริ  พรหมดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายพชร  ศรีนิ่ม
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายพชร  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงพนิดา  มัคโช
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพนิตพิชา  พุมมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพบพร  พรหมเพศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพรกนก  คงพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงพรกนก  เตส่วน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงพรชนก  จุลพงศ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพรชนิตว์  ลีวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายพรรษชล  วิเศษสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพรระวี  เล่ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงพรศิริ  องอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพรสุดา  เบ็ญหมีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพริริสา  พินโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายพฤกษ์  สะหาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายพลอนันต์  เพียรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชิตชลธาร
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งจำรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายพอเพียง  ไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพัขรกัญญ์  วิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.2/1 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายพัชรพล  จงไกรจักร
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพัชราวรรณ  ปะลาวัน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ปล้องไหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บาโง้ย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงพัทธนันท์  ยศชาติมาลย์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายพัทธรพล  สุกขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายพันธกานต์  ลาดิง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายพันธกานต์  อัลมาตร
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายพาโชค  เขจรรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายพาทิศ  อัครบวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงพาวิณี  รักทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพิชชภา  มณีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วแกมทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงพิชชาภา  กำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ตั้น
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงพิชญา  มณีพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สุภานิชกูล
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงพิชญาภา  มากู่
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายพิชญุตม์  บุญขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายพิตติกานต์  มุสิกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงพิมชมพู  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่วยบำรง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพรโสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โสมณะ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ่อนขวัญเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  อาดำ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงพิมพ์อัปศร  แก้วศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงพิมพิชา  ผลโสดา
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงพิมพิศา  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงพิยะดา  แดหวามาลัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายพิรชัช  วรรณศรียพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงพิริษา  บาการี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายพีรดนย์  กล้าวถนอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายพีรนัฏ  อนันตเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.2/2 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายพีรพล  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงพุทธิชา  เซทซิงห์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงเพชรงาม  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กองบก
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่แห้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงเพ้นท์ธิดา  หอสกุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงแพรววนิต  เหมือนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายฟัตซุล  มะแอเคียน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายฟาฎิว  กูอาดี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงฟาฏินลาห์  หมะเต็ม
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงฟาฏิน่า  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายฟาเดอร์ลี  ทองสีสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงฟาติน  หยาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายฟานดี  ปะดุกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงฟารานิตย์  อิดทิ้ง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายฟารุตดีน  กาหา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายฟาฮาน  สังยาหยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงฟาฮาน่า  มรรคาเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายฟิตรี  หลังปุเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายฟีรฮาล  สุวรรณรักษา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงภคพร  ราชวัฎ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงภคพร  อุทัยแจ่ม
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงภครมัย  คำเนตร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงภรภัทร  ปาณะศรี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงภราดา  จิตรแป้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายภักตพงศ์  คำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงภัณฑิรา  พวงไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงภัณฑิรา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงภัทฉราพรรณ  แซ่ม่อง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายภัทรกร  สำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายภัทรกร  อาหมาน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเขียว
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดหาย
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงภัทรนันทร์  บัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.2/3 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายภัทรพงศ์  จันทร์ปาน
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงภัทรพร  พงศ์นฤเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงภัทรพร  เสนา
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงภัทรวดี  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายภัสกร  เงินวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายภาณุพงศ์  แสงแช่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงภาณุมาส  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายภาณุวิชญ์  ยาพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายภานุ  ตันติหาชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายภานุเมศวร์  สร้อยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายภานุวัศ  หลังยาหน่าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงภาวิณี  รัญวาศีร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายภาสกร  บุญทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงภิชญตะวัน  หอยสังฆ์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายภีมพัฒน์  ปาณะศรี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายภูตะวัน  ขจีรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายภูภิวัฒน์  พัทคง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงภูริกาญจน์  จิ้วจวบ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายภูริช  ยัสสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงภูริชญา  ชุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงภูริชญา  โสบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายภูริณัฐ  คงถึง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายภูริทัศน์  แก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายภูรินทร์  เหมสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายภูริพัฒน์  โต๊ะเหล็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายภูวณัฏฐ์  บุราญรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายภูวนาถ  ตรีพลอักษร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงภูษิตา  เทศทั่ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงภูหงส์  โสบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายโภควินท์  ยังเจริญ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายมนัสวิน  ทองเส้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงมลดา  เลี่ยนเส้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงมลธกานต์  สาตัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงมัยอามี่  ไมมะหาด
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.2/4 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงมัลลิกา  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงมาดีน่า  หัวแท้
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงมาตา  งะสมัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงมารีนา  ปัญจะเภรี
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงมารีน่า  งามแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงมาลิตา  แม่น้ำ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายมาฮีรัน  หะยีมะสาและ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงมิสบะห์  รายา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงมุกอันดา  เจริญขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงมุซิรา  ดำกระบี่
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายมุทธากร  หวันสู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงมุทิตา  บัวเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงมุมีนา  มูเก็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงมุมีนา  เส็นทุ่ย
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายมุสตาฟา  เร่สัน
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายมูฮัมมัดฟาฎีล  หวาสกุล
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงเมทิณี  มะหมีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายเมธวุฒิ  สีขาว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายเมธาวิน  โต๊ะประดู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงเมธาวี  หล๊ะเลย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงเมฤดีล  หะมะ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายยศพร  แซ่อื้อ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายยศวรรธน์  สัจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงยามีล่าห์  เกอากะ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงยาวีน่า  ปีไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงยูวีต้า  ลิ่มศรีพุทธ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงยูวีน่า  บือนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หอมนิยม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงรชกร  ศรีอำภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายรตพล  อังสุภานิช
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงรนันท์ญา  แหล่ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายรพีภัทร  คงเกื้อ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายรพีภัทร  ยะฝา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายรพีภัทร  สาสว่าง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายรวิกร  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.2/5 อาคารบุษบัน ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงรวินท์นิภา  อุ่นนวนจิรสิน
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายรวิภาส  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงรวิสรา  เจนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงรสิตา  ทองเนื่อแข็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายรอมซี  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายรอมฏอน  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายรอยฮาน  สันหลี
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายรักษกร  ก๋งเซ่ง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงรักษิณา  เจนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงรัชญา  รุ่งพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงรัชนีกร  อาลีมัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงรัญชนา  แดงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายรัฐนันท์  โต๊ะหลี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงรัตกานต์  เพชรรักษ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงรัตติยา  น้อยไกรจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายรัตนเชษฐ์  เรืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงรัตนพร  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงรัตนากร  เอียดจงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงรัศศิลักษณ์  น้อยพรหม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงริสา  จันทร์มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สร้อยศรี
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายรุชดี  ง๊ะสมัน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงรุสนา  พานะ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายรุสลัน  หมีดหรน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายรุสลี  หลีมานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงเรืองระวี  ภาสภัทรไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงโรสดียาน่า  หมาดมานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงโรสนา  มาลินี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงไรฮาน่า  ปาละวัล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงลดาวัลย์  อำไพ
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงลักษณาวดี  ราชนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงลีญาน่า  อนันธขาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.5/1 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงลีลาวดี  เกลี้ยงประไพ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงลูกน้ำ  วิจารณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงวชิรญาณ์ดา  ศุภสารสาทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายวนพัฒน์  บัวแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงวนิดา  หมันเส็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงวรกานต์  สำเภาทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงวรนิษฐา  พุดชู
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายวรรณธนชัย  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงวรรณพร  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงวรรณภา  เอียดเกิด
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงวรรณรัตน์  ขาวดี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงวรรณวนัช  เอกเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงวรลักษณ์  มาลัยเรือง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงวรัทยา  ศรีสังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงวราภรณ์  ธนูสาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงวราภรณ์  ปันถะ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงวรารัตน์  ร่าหนิ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายวรินทร  ต่อน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงวริศรา  นวนไหม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงวริศรา  บุปพามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงวริษฐา  สะดน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายวลาดีเนีย  อับดุลเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายวศิน  หลีหมาด
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายวสุธร  อังศุภานิช
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงวัทนพร  สุพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงวันดี  สุขสงวน
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายวันอลาวีย์  สมันตรัฐ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายวาซิล  หมัดสาแหละ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงวานิตา  ยาพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงวารีนุช  ฉิมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงวาสนา  ยิ้มห้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงวาสนา  สาริน
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายวิชชานนท์  หมีทอง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายวิชยุตม์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงวิชุดา  พิชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.5/2 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงวินัสญา  บารา
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงวิภาดา  ศรีหิรัญ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงวิภาวรรณ  สารสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงวิลาสินี  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงวิลาสินี  เพชรประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงวิไลรัตน์  แบ้สกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายวีรชา  มาลินี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายวีรภาพ  เบญจกุล
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายวีระชัย  เอียดเหตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายวีระพงษ์  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายวุฒิกร  แก้วกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงวุสมา  ชูเก็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงศนิษา  พะสิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญสิน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายศราวุฒ  ห้องเม่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ศิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงศรุตา  ซันสาบู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงศศิกานต์  ทองหวั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงศศิชา  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงศศิธร  หวันชิตนาย
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงศศิประภา  อ่อนรักษ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงศศิพิชญ์  สุรฤทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงศศิภา  พรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายศักย์พล  นุ้ยแหลม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายศัตรายุ  มากนวล
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายศานติ์ศิลป์  อุสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายศาสดา  หลีเส็น
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงศิรกานต์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงศิรดา  และหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงศิรดา  สมุด
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงศิรประภา  จานทอง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงศิรภัสสร  ช่วยตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็ชรกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงศิริกร  ละอองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงศิริรัตน์  จั่วสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.5/3 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงศิริรัตน์  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงศิริรัตน์  อิ่มแสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงศิริวรรณรัตน์  รอดทองเติม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงศิวกร  ละใบกาเด็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายศิวัช  ยาซัม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายศิวัฒน์  มรรคาเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงศุจินันท์  หนูหีด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายศุภกร  ชวดชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายศุภกฤต  จรียานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายศุภกฤต  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายศุภกานต์  สาตัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายศุภชัย  กาฬวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายศุภณัฐ์  ทิพย์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายศุภวิชญ์  ม้องพร้า
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายเศรษฐพงศ์  มะหมัดโหนด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เพ็ชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายสมปราชญ์  ปรียานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงสมิตานันท์  ใจผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายสรยุทธ์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายสรวิชญ์  มานก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายสรวิศ  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงสรัสวดี  สโมสร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงสรินทุ  เขจรสัตย์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงสวภัทร  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายสหัสนัย  สุขมะแป้น
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายสะนูซี  ยาบา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงสัฐยาภรณ์  กั่วพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงสามินี  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายสิงภู  ยกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายสิงหา  แล๊ะดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายสิดิษฐ์  นางา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายสิทธิโชค  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายสิทธินนท์  จุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.5/4 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายสิทธินนท์  ณะนวล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายสิมิลัน  ดินนุ้ย
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายสิรภพ  ด่อล่าห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายสิรภพ  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงสิรภัทร  ่เกตุทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายสิรภัทร  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายสิรภัทร  ศรีสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงสิรภัสสร  ภูมิลำเนา
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายสิรวิชญ์  นวนไหม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายสิรวุฒิ  สอดส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงสิริกร  คุนะมะเส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงสิริกัญญา  สงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงสิรินดา  โกบปุเลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงสิริพิชญา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงสิริสุดา  เพชรกาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายสุกนต์ธี  จันทสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายสุกฤษฎ์  จีวรงคกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายสุกันตวิชญ์  หนูมนต์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงสุกัลยา  อบทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงสุจิรากมล  เพียรดี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงสุชานรี  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงสุชานันท์  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงสุดารัตน์  ยีเก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงสุตาภัทร  ดำแป้น
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงสุทธญาณ์  หมูดเอียด
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายสุทธิพจน์  ขอมคง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายสุทธิภัทร  หนูคง
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงสุธาริน  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงสุธิตา  กูดาอี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายสุธิพงค์  พูลสวัสดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงสุนันทรา  ลิมานิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงสุนิดา  สืบเหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงสุปรีญา  นวลนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงสุพัตรา  เหมพันธ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงสุพิชฌา  ตรุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.5/5 อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หลงหา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงสุภัสรา  ทองละมุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายสุภัสสรา  อาษาราษฏร์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงสุภาพร  ฮ่องสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายสุรวุฒิ  ช่วยแท่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสุรอยยา  ควรกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงสุรัยญา  ลิมานิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสุรัยดา  สามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงสุรารักษ์  แซ่ลื่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายสุริยะ  สุมาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงสุวนันท์  ขยันงาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายสุวภัทร์  หัสคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายสุวิจักขณ์  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงสุวิชญาน์  แช่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงสุวิมล  โต๊ะลาวัล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงเสาวนีย์  มหารงค์
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงเสาวริน  สีลาภเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงโสรญา  กุคามา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมัยรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนท้วม
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายหวันลาตีฟ  ปะดุกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายหะดิษย์  เพชรชัย
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายหัสดิน  มูซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายหัสนูน  แอหลัง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงหัสส้าน  สุระคำแหง
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายหิรัณธ์  หิรัญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายอชิ  หลีหลัง
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายอชิรวัฒน์  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงอณัณฐญา  ศิริสม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงอโณมา  เยาวพิน
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายอดิศักดิ์  ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงอธิติยา  นุ้ยไฉน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.6/1 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายอธิราช  เลาหภารากร
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงอนัญญา  เมืองปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายอนันตชัย  ครองสวัสดิ์กุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายอนันต์ทวีป  ครองสวัสดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายอนิศ  หวันสู
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายอนุชิค  บุญตาหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายอนุชิด  บุญตาหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงอนุธิดา  สมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายอนุพงศ์  บ่อน้ำร้อน
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายอนุสรณ์  สอนชัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายอนุสรณ์  อาลีมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงอนุสรา  ทรัพย์วงศา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงอนุสรา  รุ่งเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงอโนมา  สายชลเชี่ยว
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงอภิชญา  วารีคาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงอภิชญา  หยาหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงอภิญญา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายอภิเดช  สุวรรคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายอภิพัฒน์  พึ่งแพง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายอภิรักษ์  โคกเขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายอภิรักษ์  แซ่จู้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายอภิรักษ์  สนหละ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายอภิราชย์  มะหัปผลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงอภิวิชญ์ญา  ชูนวล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายอภิวิชญ์  ตาเดอิน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายอภิศักดิ์  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงอภิสรา  วรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายอภิสิทธิ์  ตรังศ์คุณากร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทีปพิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายอภิสิทธิ์  หลงเจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงอมรรัตน์  ชายนวล
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงอมรรัตน์  ไหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงอรณิชา  โอ่เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงอรนิช  นวนดี
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.6/2 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงอรนิภา  นิลละออ
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงอรปรียา  จารุพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายอรรฆพร  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายอรรถกมล  นาคสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงอรวรา  ช่อทองดี
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอรวรินทร์  อรชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายอริยะ  ลือสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงอริยา  ยูงทอง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงอริศรา  เรืองมณี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอริษา  ทองหนูเอียด
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงอริสรา  สูเร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงอริสรา  สูหวาหลำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงอริสา  กองบก
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงอรีณี่  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายอลาวี  ติงสา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงอลิชา  หลงจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงอลิษา  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงอลิสา  โต๊ะยูโส้ะ
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงอสิตา  แกสมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายออมสิน  คงจินดามณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงออมสิน  อบทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายอะฟันดี้  มะแอเคียน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายอะฟันดี้  สาดีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายอะลีฟีน  ปาละหมีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายอัครพล  องสารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายอังกฤษ  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงอัจจิตา  สาล่าห์
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงอัจลาฮ์  เจะพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายอัชกัส  กุลโรจนสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงอัชชูน่า  เศษระนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายอัซรอน  หยาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงอัญจิมา  นางา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงอัญชนา  บาโห้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงอัญมณี  ยอดซ้าย
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงอัฏฐพิมล  ลัคนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.6/3 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงอัฐภิญญา  จุลานุพันธ์
ป.5
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงอัดวาอ์  ปูหยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงอันนา  ปะลาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงอันนา  ยะฝา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายอันวาร์  ตะวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายอับดุลมูเศาวิร  ยีตูวา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายอับบาส  โอมณี
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายอัฟฟาน  หลงสลำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงอัยนาอ์  ยี่มะเหร็บ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงอัยยูฮันน่า  เหมส๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายอัรนาธาน  สันโด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงอัลยา  หมันใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายอัลวา  โอมณี
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายอัษฏาวุฒิ  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงอัสนา  โต๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงอัสนา  รังสรรค์
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายอัสนาวี  เหมมุน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงอัสมา  แก้วตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายอัสมา  เตบสัน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงอัสมา  หลงสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงอัสรินดา  สูเด็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงอาจรีย์  เจ่งสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงอาตียา  อิกะศิริ
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงอาทิตยา  ชาญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายอานัต  อาดำ
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายอานัทส์  แคยิหวา
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงอาฟีฟ่า  หลังปุเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงอามาลีนา  หล้าดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงอามาลีนา  หวันบิหลาย
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงอามาลีนา  อุสมา
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายอาเมศร์  บินอีตำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงอารยา  พิมพ์วงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงอารยา  ลิงาล่าห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.6/4 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงอารเวียร์  และเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงอารินดาร์  สุติก
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายอาริฟีน  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงอาริษา  เยียวรัมย์
ป.4
โรงเรียนจงหัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงอาริสา  ศรีนิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงอารีซ่า  หมัดอะดั้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายอารีฟีน  จิโสะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายอารีฟีน  หลีหนุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายอาลิฟ  มินยุนุ้ย
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ลิมานิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงอาอีช๊ะฮ์  ดำมากอ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายอิงภู  พงศาปาน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายอิจญ์ลาล  หาโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายอินซาน  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงอินทร์ชนก  ทองย้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายอินทัช  วารีคาม
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายอิมรอน  หลังจิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงอิราวดี  หับหยู่โส๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายอิลซาน  ทิ่งปากถ้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายอิลยาซ  หัสนี
ป.5
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงอิลฮาม  ติงหวัง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงอิสราภรณ์  เดชภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายอุดมศักดิ์  แซ่เอียบ
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงอุมมีซะฮ์รอ  สตอหลง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงอุมากร  ฮับมูซอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงเอมิกา  แวติดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงเอมี่กา  เอียดสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงเอวรินทร์  ประกอบชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายเอาฟาอ์  หมันหย่อง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงไอลดา  อิตกี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงฮัซวานี  บอเน๊าะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงฮัซวานี  ปูหยัง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงฮัซวานี  พันหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงฮัซวานี  หนูยาหมาด
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงฮาบีบี้  อักษรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.6/5 อาคารบุษกร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายฮาริส  นุ่งอาหลี
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงฮาลีย๊ะ  ยังปากน้ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงฮุสนา  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายฮูเซน  ไชยวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงใฮซิน  คงเส็น
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.4/1 อาคารใหม่ 3 ชั้น ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1021
เด็กหญิงกชกร  ชัยทอง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงกชกร  เส้งตี้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงกชพรรณ  โต๊ะมง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงกถากฤตา  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงกนกพร  ทองหนู
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงกนกรดา  อินทานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วละเอียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงกนิษฐา  ทับเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงกรกนก  นุ่มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงกรจิรา  จิตรหลัง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายกรพล  พุมมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงกรวรรณ  หยงสตาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายกฤตนันต์  ฮ่องสกุล
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายกฤติณัน  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายกฤษฎา  กำไรรักษา
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุขการัก
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก่อประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันหลี
ป.4
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายกัญธวีร์  มาราสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงกานติยา  เด่นกาญจนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายกิตติภณ  บัวบางกรูด
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายกิตติภูมิ  รักแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงกุลธิดา  เรรวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงกุลนัดดาวรรณ  พุ่มพฤกษา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงกุลลีญา  มรรคาเขต
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายกูชานนท์  ไทรบุรี
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงเกรซฟาน่า  หมาดรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงเกล้าแก้ว  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารใหม่ 3 ชั้น ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1056
เด็กชายขวัญเมือง  หล๊ะเลย
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายขัขวี  เจ๊ะเล็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายเขมณัฐ  ยายมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายคณพศ  พัฒพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายฆฤณ  จันทะโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงฆอดีย๊ะ  พันกาแด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงจตุรพร  เชื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายจักรพงษ์  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงจันทกานต์  หนูหีด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายจิรธนัฐ  บัวดี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงจิรนันท์  หนูแป้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายจิรพล  หาดเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงจิรวรรณ  คงหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายจิรวัฒน์  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายจิรันธนิน  เบญจไบบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงจิรา  อินรัศมี
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงจิราวรรณ์  วิชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงจีราภรณ์  สินธนากุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงเจนจิรา  คณะย้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายเจษฎา  ตาลักษณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงชนัญชิตา  ยาบาจิ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายชยางกูร  สุวิชญางกูร
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายชยุตม์  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงชลธิชา  ยูงทอง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์บิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงชลพรรษ  หัสมา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายชวกร  คลิ้งขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายชัชชวิน  สิริพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงชัยฟิตา  องศารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงชาช่า  เตบสัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.3/1 อาคารใหม่ 3 ชั้น ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1091
เด็กชายชามิล  สุปราณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงนุ้ย
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายเชฏฐา  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงโชติกา  แต้มสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงโชติกา  ธรรมวาจา
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงซากีนะห์  กูดาอี
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายซาบิต  วารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงซาร่ามันดานา  เงดหมาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายซาฮิล  มรรคาเขต
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงซีมิยา  มนูญดาหวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงซุไมว์ย๊ะฮ์  ตุกังหัน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายฌัชชพล  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงญาณกร  หวังดี
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงญาณินท์  ผลมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงญาตาวี  หาหลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมจิ
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงฐิติพร  แรกจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายณฐพงศ์  คงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายณภัทร  จันตรีวา
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงณภัสภรณ์  มาลัยสนั่น
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงณัชญาภรณ์  บัวนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายณัชดิสรณ์  ทิคามี
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงณัชราภา  ภู่พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มณีแจ่มใส
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายณัฏฐภัทร  ผอมนุ่ม
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.3/2 อาคารใหม่ 3 ชั้น ชั้น 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กชายณัฐกิตติ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงณัฐชนิกา  ประจวบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงณัฐชุตา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงณัฐณิชา  ครุฑจ้อน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายณัฐดนัย  พูนผล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันต่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายณัฐพงศ์  มังคะเล
ป.6
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายณัฐพล  ละเมาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายณัฐพล  สมากัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายณัฐภัทร  รอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายณัฐภัทร์  หนูเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายณัฐวัตร  กาสาและ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายณัฐวุฒิ  โอมณี
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงณัฐสินี  ไกรรักษ์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงณิชกานต์  นุ้ยไฉน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงณิชาภัทร  ก่อเกียรติศิริกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงณิชารีย์  จิตประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายดอลล่าร์  โต๊ะยุโส้
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงดากานดา  ไมมะหาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายดาวู๊ด  สารพรรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายเดชณรงค์  บิลังโหลด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงตรีสรา  ภักดีสังข์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายตั๊บลี๊ฆ  ตาหมาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงตัสนีม  คมประมูล
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงติญานา  เตาวะโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กชายเตชินท์  สงวนลม
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายเตชิษฐ์  สง่าบ้านโคก
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.5/2 อาคารใหม่ 3 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1161
เด็กชายถิรวัฒน์  รัตน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายถิรวัตน์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายทนุสรณ์  บูสามารถ
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายทวีชัย  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายทินภัทร  มรรคาเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายทิวากร  วงศ์สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายเทวัญ  ทองร้อยชั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายแทนบุญ  สมันตรัฐ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายธนกร  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายธนกร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายธนกฤต  กาเสมสัน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายธนกฤต  ลำโป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายธนกฤษ  เพชรสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายธนดล  ลักษมีอาภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงธนพร  พลศรี
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายธนพล  หมีนหวัง
ป.6
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายธนวัฒน์  ชะนะมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงธนัญญา  เตียววิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงธนัญญา  สร้อยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายธนิก  กิติวัฒนาภร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายธนิสร  สุวรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงธมกร  สุชราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายธยากร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายธราธิป  คงนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงธรีจุฑา  บิลังโหลด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรายขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงธัญพิชชา  นกเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สตามัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงธัญมน  นาคะอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สว่างเพชร
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงธันยพร  บุญเสน
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงธันยพร  สิกขฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.5/1 อาคารใหม่ 3 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1196
เด็กหญิงธันว์ชนก  คงเปีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายธาดาพงศ์  ศิริวรรณดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายธารา  อีสอีด
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงธิตินันท์  กรวยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายธีรดนย์  ช่วยเนื่อง
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงธีรนาถ  วรานุธินนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายธีรภัทร  เรืองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายธีรเมธ  เอียดสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายธีรยุทธ์  แดงช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายธีรศักดิ์  แฮ้วจันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายธีราทร  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายนฐกร  จำเดิม
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงนทมน  ข้องจิตร์
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายนนทกานต์  นาวาเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายนพคุณ  มากขำ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายนพณัช  แก้วห่อทอง
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายนภ  พูลพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงนภศร  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงนภัสสร  กั่วพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายนรชเศรษฐ์  อินทปาล
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายนรากร  เย็นทั่ว
ป.5
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงนราทิพย์  ทัพชัยยุทธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายนเรนธร  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงนวพร  แช่ห้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายนัควัต  พลลิพัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงนัซนีน  นุ้ยไฉน
ป.6
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายนัฐนันท์  นาคสง่า
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายนัฐวุฒิ  บินการิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายนันทวุฒิ  ยุกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ
ป.4
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงนัสรีญา  ยังสมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.6/2 อาคารใหม่ 3 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1231
เด็กหญิงนัสรียา  สังการี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายนาซิม  มณีหยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงนาดา  หวันอาหลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงนาตาชา  ด่อล๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงนาตาลี  ซอและ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงนิชกานต์  กูนิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายนิติกร  สุจริต
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายนิติธร  โตกราน
ป.6
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายนิตินันท์  พิพิรภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงนิราวัลย์  กสิคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงนิลาวัลย์  คงเปีย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงนิศามณี  บุญคง
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงนิสรีน  กะหละหมัด
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงนิสรีน  หลีนิ่ง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงนุชนาฏ  แซ่ช่าง
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงนูรซันวา  เฉี่ยหม่อง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงนูรียา  บิสนุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงเนตรธิดา  ปกติง
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายเนติพงศ์  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  อออิปก
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงบัซลาห์  เบ็ญอับดุลเลาะห์
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงบุษราคัม  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศิริวราวาท
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงปณิตา  เทพฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงปนัดดา  นิยมเดชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงปพิชญา  พันธุ์มณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงปภัสรา  เอียดนุช
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายปภาวิชญ์  คงยะฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายปรเมศวร์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงปริชญา  ชุมประยูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงปริซมน  ทองอู๋
ป.5
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงปริตา  เจ๊ะบา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สตูล

ณ ห้อง ป.6/1 อาคารใหม่ 3 ชั้น ชั้น 3 โรงเรียนบ้านคลองขุด
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1266
เด็กชายปริวัฒน์  สง่างาม
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงปวริศา  นาคจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงปวริศา  พูนพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงปวริศา  มะโร
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายปองคุณ  จินรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายปัญญพัฒน์  อังสุภานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงปัณณวฤนท์  จันทสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงปาณิศรา  อมรชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอรนงค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทักขินันท์
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงปิ่นปินันท์  มีแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงปิยมน  ศิริรัตนา
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงปุญญิศา  ชูเจริญ
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายปุณมนัส  ทำยาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงเปรมสินี  เปาะตะเด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายพงศกรณ์  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายพงศ์ดนัย  ชีนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายพงศ์ปณต  เส้งทับ
ป.4
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สิงห์เกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายพงษ์ภัค  ไชยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายพชร  ทับมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร
ป.4
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายพชรพล  คงพรหม
ป.5
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายพชรพล  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงพรชนก  พรหมจรรย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาพบุรุษ
ป.5
โรงเรียนสายเพชรศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงพรพิมล  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจงหัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงพรพิมล  หัสมา
ป.4
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงพรรณิกา  คงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงพริมรตา  พีพะระพรรณ
ป.5
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กชายพฤกษ์  วั่นซ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กหญิงพลอยชมพู  หงษ์ทอง
ป.6