ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร1 ชั้นบน ป.1/1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลขวัญ  แซ่ซิน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤติน  เจ๊ะเง๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกวินธิดา  เอียดยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกษมา  สาหมัด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกษิดิ์เดช  สุุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายก้องเกียรติ  ตาเห
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญจน์ภสรณ์  กำศิริพิมาน
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกันตภณ  เพชรประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัลยกร  อนันต์เศรษฐการ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกาญจนา  เส็นหลี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกุลพัชร  เลิศวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกุลวิทญ์  สุนทะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกุศลินธรณ์  อนันต์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงขวัญกมล  แซ่ชิน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายเขมณัฏฐ  วรฐาคหัฐ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงคณาคุณ  หนูเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายคมฉัตร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมุดตะเหล็บ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิตติมา  แก้ววงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิรวดี  ยิ้มซ้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิรศักดิ์  หาเส็น
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สิเดะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชญาภา  คงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชนาภา  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชลิตา  หมะสมาน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชลิตา  หวังสระ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชวนิล  เซาะหลำ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชัญญา  ทินกร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชุฐิตา  แสงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงซันวานี  สาและ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงซัลมา  ดีเย๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายซุกรอน  นิลเลิศ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงซูมัยญา  ยาตี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร1 ชั้นบน ป.1/2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงซูไลยา  สาเร๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงโซฝีย๊ะ  สุหลง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายเฌอแตม  เธียรพิทยามาศ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงฐิติกานต์  มะหลีเฝน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณภัทร  กุลประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณภัทร  วิรุฬห์ผล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณราวิชญ์  เตชะตันติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณฤกฤต  บินแหย๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญหนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฐนันท์  ราชยอด
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐปภัสร์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฐวศา  หมัดหมาน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงดานิส  หมัดหลี
ป.4
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงดารีญะฮ์  ส่าหีม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายต้นตระกูล  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงตปณียา  หลีเหลด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงตัสณีมย์  หมะอะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงตัสนีม  หมะเส็น
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเตชินี  รักเผือก
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงธนพร  สวัสดิ์คีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงธนัญชนก  หมวกวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายธราเทพ  ธราภัทรกร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายธัชพล  มะยิ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงธัญชนก  เมฆะมานัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มณีพรหม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธันชนน  วิศพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายธาม  จุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายธีรภัทร  หล๊ะตำ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงนงนภัส  คิ้วนาง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงนธาทิพย์  ยอดประนัน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงนภศร  สุขกลัด
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงนลณชนก  ไชยยศ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายนัซรอน  กองบก
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงนัซรี  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร1 ชั้นบน ป.1/3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนัซรีน  เตะจิ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนันท์ชนก  จารุลักขณา
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายนัสตาฟี  สาละ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนัสรีน  หัสบู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนาดีย๊ะห์  เต๊ะมะหมัด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนาเดีย  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนาตชา  ศรศิษ
ป.4
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนาตาช่า  เกตุสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนาราภัทร  วนัสบดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนูรซูฮาดา  อะอูน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนูรยัฟนีย์  หะยีเลาะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงนูรอซีกีน  บะฮะคีรี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงนูรอัยนี  ยามา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงนูรอามาณีย์  มะเด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนูรอาวาตีฟ  อาดำ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนูรฮาลาวาตี  หะยีเลาะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนูรฮาลีซา  จิใจ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงนูรีซัน  เจะอุมา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาส์  สะแลแม
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงบัณฑิตา  หมิเหร็น
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงบิลกิส  หมัดสอ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงบุชรอ  สิเดะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายปฐมพร  มรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปนัสยา  ตนยะแหละ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปภาวดี  หมวดเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  หลัดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปวริส  เจะเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปาวาริศ  แหละดำ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงฝารีด๊ะ  โสะบอ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายเฝาซี  หลำหมัน
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพฤติพงศ์  ณะหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงพลอย  ใจกัด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศวตมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร1 ชั้นบน ป.1/4 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอียดยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงพิมญาดา  สังข์งาม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพิสิษฐ์  ยิ่งนัยศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายเพชรแท้  เพ็ชรมุณี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงเพทาย  เต๊ะหนิหม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงแพรวา  เพชรกาฬ
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายฟาเดล  มะลี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฟาเดียร์  ใบสะเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงฟาตีฮะ  หนิมา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายฟาฮัด  โส๊ะแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายฟิกรีย์  ชุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฟิรดาว  หลีเส็น
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายฟุรกอน  เต๊ะแห
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายภควัท  ขาวหมื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ทองใหญ่
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยอดอิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงภัทราวดี  ยอดประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายภาณุชิต  ภู่ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายภาสกร  เหลี่ยมเพชร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายภูมินทร์  ดิษสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายภูริณัฐ  อินทุภูติ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงภูริดา  สระภู
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายภูริภัทร  ล่อสัน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงมณฑิตา  จันเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายมหาดี  มะเกะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายมังซิล  โส๊ะหวัง
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงมัญชุนันท์  จันทมณี
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายมุรซิลอับบาส  ปล้องใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายมูฮัมมัดชารีฟ  หมันหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายมูฮัมมัดอาฟีฟ  หมันหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายมูฮัมหมัดซอบรี  เขร็มกา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายมูฮัมหมัดซะห์ดาน  หมัดเอียด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  อิหม่ำเหม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายมูฮำหมัดเซากี  เจะอาแว
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร1 ชั้นล่าง ห้อง ป.1/5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายมูฮำหมัดยาซีน  มะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายยศพล  ตั่นหุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายรชานนท์  ขุนเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายรณกร  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงรอดีย๊ะห์  เด็นยี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงรัฐปัตย์  เอียดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงรินรดา  หลำแซ่อิ่ม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงรุสนานี  หมากปาน
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงลีน่า  ปาลาเร่
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายลุตฟี่  หมะจิ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงวรดา  ชุมเเดง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายวรภพ  ปานะบุตร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงวรรณดี  เอียดสุหรี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายวรินทร  ราชชำรอง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวริสา  ศรีพิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวรุณี  หะยี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวาเนซา  เตง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายวุฒิศักดิ์  พินิจสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงศรัณญ่า  หวันเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายศรายุทร  แก้วสุกแสง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงศิริขวัญ  วังเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงศิริประภา  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรจินดา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายศิวัช  สิริศาสตร์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายศิวาการ  ไตรจักราธร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายศุภกิจ  หนูเอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายศุภวัฒน์  ชูเพชร
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงศุราภรณ์  เทพรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงสกินะ  สมัน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายสงขลา  หม่าเหร็ม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายสันติภาพ  ด่าหมิ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงสัสลีมา  โด่หลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงสายไหม  ทะปะละ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงสิรภัทร  กิตติโรจน์เกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร1 ชั้นล่าง ห้อง ป.1/6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสิรวิชญ์  โชติชัยนิรันดร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงสุธาสินีย์  แสงดี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสุปรียา  รอดพล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายสุภัทร  สมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงสุรัตน์วดี  ชุมแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงสุรัยนา  ทอดทิ้ง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงสุไรมี  หม๊ะหลี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายหม่า จุ้นเจี๋ย  ไชยวงค์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอชิตะ  ทองจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงอติญา  หมีนหนุด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงอนีส  อิตัน
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอภิชญา  อรัญดร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายอภิชาติ  พาลีวล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงอรสา  ด้วงครุฑ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายอริญ  หัสบู
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอริญชยา  เทพอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอริสสา  หมีนหนุด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายอะหมัด  นิมา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายอัครพล  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายอัจมัล  หมาดทิ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายอัซรอฟ  สะมะลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พิชญังกูร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายอันวาร์  หนิมา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายอับดุลฟาต๊ะ  สายสอิด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายอัฟฟาน  มาหิเละ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายอัลวา  ปือราเฮง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงอาตีกะห์  ดุรามัน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายอานัส  อนันต์เดช
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายอาฟันดี้  อะหวัง
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายอามีน  ปั้นจันทร์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอารียา  หลีฮะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายอิศนัย  หลีหนุด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะปง
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร1 ชั้นล่าง ห้อง ป.2/5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายฮะดี้  สะเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายฮาดิษ  พลนุ้ย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงฮานีฟา  มะหะหมัดซอและ
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายฮาริส  หลำเบ็ญสะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงฮีดาญัติห์  หนิหมาน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายฮุสนี  เส็นเด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงฮูฏา  สะอิ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร1 ชั้นล่าง ห้อง ป.2/6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กหญิงกชกร  ชูสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงกชกร  บุญรัศมี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกชพร  แซ่จ้อง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกณิกนันต์  รัตนทวีเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงกนกพร  มากประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกรกนก  วารีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายกรกฤษณ์  อาจวารินทร์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายกรรทรกร  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงกรฤต  ดิษระคะโน
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงกฤติกา  ภูกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายกฤษฎา  อินทะสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายกฤษดา  หวัดเพชร์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายกษิดิ์เดช  นวลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายกันตยศ  กูมุดา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงการีมา  หัดเอียด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายกิตติธัช  บุญอาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุุญวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายกิติศักดิ์  สิริวิลัยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงกีรติกา  อินทรํตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงเกษรา  แหละตำ
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายขันติ  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายคณาธิป  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายคมชาญ  สุวัชรชัยติวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงคินดา  หมะจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงคุนัญญา  บุญหนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงเครือฟ้า  มูเก็ม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงฆอมีซี  เส็นสาแร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงจัสมีน่า  เหร็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายจิรวัฒน์  ชูหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายจิรวัฒน์  ยอดดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงจิรัชยา  พัฒนพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร2 ชั้นบน ป.2/1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กหญิงจิรานุช  นุ้ยสมาด
ป.4
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายจิรายุตม์  อัครวงศาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงจีน่า เจียเจ้น  เต้
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วพรหมดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงจีราวดี  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงเจษฎ์ศุภางค์  จุละวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายเจ๊ะอับดลเล๊าะ  โต๊ะหลี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายโจนาธาน  ช่วยหนู
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายฉลองรัฐ  จันทร์บัว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงชณิสรา  ชุมเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงชนกนรี  จิรานุกรม
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงชนากานต์  หมัดหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงชนาภา  ช่อเรืองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงชนาวรรณ์  สีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงชนิตา  ชยุติมาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายชนินทร์  ชูขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงชนิภา  แก้วสองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงชมพูนุท  ยินดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายชยางกูร  นิติธรรมตระกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายชัยพัฒน์  เทศอาเส็น
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงชุดาพร  สามสี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงโชติกา  ประดาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงซันวา  ราชชำรอง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายซัยนูซี  สาหมาน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายซากาวี  โตะขาหรี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายซากีร  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงซามีมี  มาคสมันต์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงซาร์รีต้า  ขมิโดย
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายซิดดีก  ล่าโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงซีรีน  หวันหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงซุไรดา  เม้งซู
ป.6
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายซุลฟาร์  มะแหละ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายไซฟุดดีน  ฮามะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายญาณากร  หะยีลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร2 ชั้นบน ป.2/2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
288
เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงญาดา  กนกวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงญาดาภัสนันท์  จันทวาส
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงญานิน  สิงห์ดำ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงฐานิดา  ปานแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายฐาปกรณ์  กิ่งทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชุมมิ่ง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายฐฺิติพงศ์  ยอดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงณกชศมน  พารามนต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงณญาดา  จิตมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายณฐพงศ์  จีนสมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายณฐพล  หอมไชยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงณัชชา  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายณัชพล  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชัยเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงณัฏฐนิช  เดชสิงห์โสภา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจะหวัง
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงณัฐณิชา  หมาดเอียด
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณัฐธิกานต์  มะสัน
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายณัฐนนท์  เจ๊ะเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายณัฐนันท์  หลำม๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายณัฐพล  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงณิชโชติกา  พิมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินมั่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงณิชาภัทร  มิหัด
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิง๊ณิชาภัทร  ยืนชนม์
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงณิชารีย์  เหมือนนาค
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงณีรานุช  ปาแน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงเณรี  คล้ายศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายดลภัทร์  เภอทองศรี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงด้ายอันดา  รามณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงดีญานา  สาเร๊ะแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร2 ชั้นบน ป.2/3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
323
เด็กหญิงเดียน่า  หมะเด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงตวงทอง  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงตอยีบะห์  โกเห็ม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงตักวา  ดือเระ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงตัสนีม  ดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงตัสนีม  ใหม่เพชร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายเตวิช  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงถิรดา  รัตนทวีเขต
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงเทวิกา  นกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายธนพัฒน์  เทพเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธนภรณ์  ถูกใจ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายธนภัทร  คันธลิกา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายธนภัทร  ชาลีผล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายธนวัฒน์  รัศมีอาภาพร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธนวัตร์  เหล๊าะเหร็ม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธนวุฒิ  วาทีกานท์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงธนัชกัญ  กองรักษเวช
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายธนัญชัย  จิตรภักดี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายธนาวุฒิ  บริมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงธนิษฐ์นันท์  สินจิ้น
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงธมลวรรณ  หละตำ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธรรพ์ณธร  ฤทธิ์มาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธราธร  เกื้อก่อบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายธฤต  ศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงธัญการณ์  มิหัด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงธัญชนก  หนูรักษ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส้มเเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุวรรณสุโข
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชะรัฐ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธิดารัตน์  รมนัตต์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทยาดิลก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายธิปก  ตั้งฐิติกิตติ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธิรดา  ดำแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายธีรเมธ  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร2 ชั้นบน ป.2/4 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กชายนนทกร  ศรีขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายนนทพัฒน์  สาขาศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายนพดล  เหมมา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายนพถิรสิทธิ์  มากจังหวัด
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงนภสร  ไมตรีจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายนรวิชญ์  โรจนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายนราชา  เหล็มหัด
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายนราวิทญ์  ไชยอ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายนโรดม  อุบลรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงนฤนาท  คล้ายแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงนฤมล  ปราบนารายณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนฤสรณ์  เรืองไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายนวมาน  อร่ามวงศ์วิทย์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายนัควัต  กานี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงนัจญมี  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนัจดะห์  รอฟียะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนันธิชา  ชุมทอง
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงนัฟตาลี  ทุยเลาะ
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงนาฎา  กองบก
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนาดา  โต๊ะสา
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนาดีญา  สนยาแหละ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนารีมาน  อุณาตระการ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายนาวาวีย์  สาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงนาวีต้า  ล่าเห
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงน้ำริน  เพ็งจุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีคงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงนิธิกานต์  หลำม๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงนิสรีน  ชูท้าว
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงนูรฟาติน  หมะนุ๊
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนูรมี  อาหวัง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  และมินา
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงนูรอีน  ปั้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงนูรฮัยดา  ยี่หวัง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนูรฮารีซา  รุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร5 ชั้นบน ป.3/1 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
393
เด็กหญิงนูรูลไอนี  สุหลง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงเนติกา  บุญกิจรุ่งไพศาล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายเนติวุฒิ  ศรีสัตยานุกูล
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายบัลลังค์  สุวรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงบัสลา  สันหมะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เส็นเหล็ฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงใบหยก  สุุวรรณโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงปกกมล  ณุชา
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายปฏิภาณ  หมานเหม
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายปณทนนท์  บุรณนานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปณิตา  ธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปณิตา  สาม่าน
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงประติภา  เหมสนิท
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายปรัชญา  ย่าหลี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัตนเกษร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปรุงทิพย์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปวริศา  ดำอำภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมวดเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปัญจะมาศ  รองราม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงปัณฑิตา  เกื้อมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายปัณณวิชญ์  เรืองไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปาณิศา  อะหลี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปาลิตา  ฆังคัดสะโร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปิ่นมุก  เกื้อชู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายปุณณวิช  พินิจกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงไปรมินทร์  เหร็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายพงศกร  เยาว์นุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายพงศธร  คงคาลิหมีน
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายพงศ์พนัส  แดงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายพงศ์ภัค  ลักษณะเลขา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายพชธกร  เพชรไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร5 ชั้นบน ป.3/2 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
428
เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชรนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงพฤทธิพร  บุญนิมิตร
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงพัชรนันท์  เสาะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพัชรา  บินมูฮัมหมัดซูซานี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เเก้วโชติรุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพิชชานันท์  สามสี
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพิชญธิดา  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพิชญ์นาท  วิศพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  จุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพิชยา  เจริญจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วไฝ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ตันทชุณห์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  สุขสมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  กระจ่างพัฒน์วงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  มุสิกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่จือ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพิมลทิพย์  เกตุการณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายพีรภัธร์  อะยามา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายพีรวัส  เพชรนุกูลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายพุฒิกร  สีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงแพรวา  หวันสะเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงแพรวา  อะยามา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงฟาเดียฮาล  ขุนอินคีรี
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงฟาติน  เมืองเเก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงฟาติน  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงฟาติล  หนิเหม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายฟารฮาน  แอเดช
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงฟารีดา  หัดสู
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายฟาฮาร์มี  เจะมะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงฟิรดา  ขะมิโดย
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงฟิรดาวส์  บิลโต๊ะหมาด
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงฟูรอยดา  หมะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงภคพร  อินทวีโรจน์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แก้วบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร5 ชั้นล่าง ป.3/3 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
463
เด็กหญิงภริตา  เบ็ญหยีหมาน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงภัครสิริ  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงภัณฑิรา  เจตนาเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายภัทรดนัย  เพ็ชรเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่ยับ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงภัทรพร  ตรีผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงภัทรวดี  ขุนเปีย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงภัทรวดี  มรกฎ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สินโน
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายภูพนนท์  แก้วกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภูมินทร์  หีมหวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายภูริพัฒน์  หมัดสุเด็น
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายภูวดล  หมันหมาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงมณฑิตา  สุหัสโช
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยคีรี
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงมนัญชยา  แกก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญสงค์
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันตรเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงมลิตา  หมีนแดง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงมัดดาห์  โต๊ะอะ
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายมิตร  มะสะอะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงมุซิรา  พันธุ์เหล๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายมุมินห์  เด็นหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงมูณีเร๊าะ  เหาะสัน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายมูหาหมัดฟัยดี  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายมูหำหมัดเยาฮัน  ดินอะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายมูฮัมหมัดชุกรี  มามะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟาร์  เล็งนู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายมูฮัมหมัดซากีรีน  หมะประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มิหีม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายมูฮัมหมัดอัยดี  สอเด
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เจะหมะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟา  หีมบู
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร5 ชั้นล่าง ป.3/4 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  สีมหนิ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายมูฮัมหมัดฮุสเซ็น  สีมหนิ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายมูฮำหมัดบัยฮากี  สาและ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟ  ผิวดี
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงเมธาวี  ชุมแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายยุทธพงษ์  ช่อวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายยูไนดี  มะขะเหร็น
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงร่มเกศ  ชุมแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงรวิสรา  มงคลศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงรศิตา  วัชนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงรสกมล  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายรอมฎอน  สุวรรณช่วย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายรักกันต์  คงชีพ
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงรัชฏานันท์  เอียดวารี
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงรัชนภัค  จารุพานิช
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายรัชพล  มณ๊เพิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงรัฎฤดี  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่ฟั่น
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงรัสมี  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายราชานันท์  หมะหลี
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายริสกี  หลงหมัด
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ลังคง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงรุสนีตา  แท่นแสง
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายรุสลัน  เกตุสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงรูวัยดา  เก็มเหล็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายเราะห์มัต  หวังยิ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงโรสนีญา  เล๊าะหวี
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงไรยานา  หวังดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงฤดี  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงลภัสรดา  ว่องคุณากร
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงลสิตา  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงลิลินดา  เฮง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงวรรณโซเฟีย  จิโหรน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายวรวุฒิ  เถ้ียมแก่้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร5 ชั้นล่าง ป.3/5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงวรัญญา  คงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงวรัญญา  สะเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงวราภรณ์  รักษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงวริศรา  แซ่จง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงวริศรา  บัวกิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงวริศรา  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายวายุ  หมัดอาดำ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงวาสนา  ทองเพ็งสว่างศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงวิชญาพร  จงถนอมวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงวิภาดา  สาสัน
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายวีรพงศ์  เภอทองศรี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายวีรภัทร  หมัดโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงวีรวรรณ  แก้วกูล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงวีอาม  ดุสะเหม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายวุฒิชัย  นามคำ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายวุฒิพร  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายเวสารัช  ชุมสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายศรัณย์  หวันมะแส
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงศรุตา  มุสิกะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายศวัสกร  โรจนหัสดิน
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงศศิพิมล  โชโต
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงศศิวิมล  เศรารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายศักดินันท์  บ่อเตย
ป.4
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายศิรศิษฏ์  หิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงศิริวรานันท์  ขวัญหวาน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายศิลา  เดิมยิรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายศิวกร  ช่วงวงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายศิวกูร  เจนสุธรรมา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงศิวารยา  เสมมณีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายศุภกร  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายศุภกร  บุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายศุภกิตติ์  ปุยริพันธ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงศุภหทัย  อยู่อริยะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร5 ชั้นล่าง ป.3/6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กชายเศรษฐกร  จันสำรวม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงสตรีรัตน์  วิระพรสวรรค์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายสถาพร  มะหงี่เร๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายสรวิชญ์  ประหารภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงสรัญญา  พ่อนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงสโรชา  ชูเขียว
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงสวรรยา  จิตตะปาโล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายสหรัฐ  คงเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงสอาดาฮ์  เหมเหาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายสันติราษฎร์  อุบลจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงสาวีตา  เจ๊ะเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายสิปปนนท์  ปานบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายสิรวิชญ์  ประยูรช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงสิริกร  เพ็ชรขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงสิรินทรา  หวังเจริญ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงสิรินภา  แซ่ย่อง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงสิริวาริน  บุญอำนวย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองขะโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายสุทธิรักษ์  เซียคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงสุทัศนีย์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงสุปรียา  จอเเล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงสุภวา  วงษา
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงสุภัสรา  รองเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวงู
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายสุรชัย  หอมเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายสุรนันท์  พรหมราช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงสุไรยา  ยือนิกายี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายสุไลมาน  พันธุ์สะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กังวาฬ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปลอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองวงศ์
ป.5
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  นุ้ยสีรุ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร6 ชั้นล่าง ป.4/5 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงอชิรญา  เทพยจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายอดิลัน  สาเร๊าะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายอติวิศญ์  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอทิตยา  เฮืองฮุ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายอนัส  หลงอาหลี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายอภิชาติ  จริงจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอภิรษา  คันษา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายอภิรักษ์  รัตนบริพันธ์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายอภิสร  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายอภิสัณห์  โชติรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายอมรินทร์  เพ็ชรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงอมิตา  โตะ
ป.6
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงอรนุช  หมัดแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงอรวรรณ  หมัดแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงอรัญญา  ซอแนะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายอลังการ  หวังหมัด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายอะห์หมัด  เล๊าะยิ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงอัจฉรา  ทองขวัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงอัซนีตา  สามาแห
ป.6
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงอัซฟา  บูหวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายอัซมีย์  เห็มกา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงอัญญาณี  สีเด็น
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ด้วงเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายอัดดนาน  หมะเหม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายอับดุลมูบีน  กะจิ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงอัลฟาตี  มะแซ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายอัสนัน  ขะเดหรี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายอัสฟาน  สาแล
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงอัสมา  หมวดรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงอัสมา  หวังแอ
ป.6
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายอาคิรา  ไชยแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายอานาซิส  เหล็มเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงอานิส  เหล๊าะเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 3

ณ อาคาร6 ชั้นล่าง ป.4/6 โรงเรียนบ้านนาทวี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กชายอานูวา  เจะอูมา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงอาฟีเกาะฮ์  มามะ
ป.6
โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงอารดา  ยีรามัน
ป.4
โรงเรียนบ้านนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงอารยา  เจริญปัญญาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงอารีญา  หวังบือซา
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายอิบรอฮีม  หมันเหม
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายอิสระ  หมัดสารา
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงอี้ถิง  กัง
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงไอยรินทร์  เหล็มโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนเสนพงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงไอลัดดา  สุวรรณเมฆ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงฮัซวานี  พินิจทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงฮัซวานี  ยะมันยะ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงฮันนาน  โส๊ะแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายฮาซัน  กังละ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์