ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกันตพัฒน์  สงเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายคณินท์  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำภูทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจิรนุช  มิ่งแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายฉัตรเพชร  แว่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายชนสิษฏ์  แสดคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงชลิตา  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุตรคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายฐนปกร  คลังสามผง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงฐานิกา  คำรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงณพรัตน์  แก้วฝ่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายณอากร  เกตุรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฐณิชา  จำรูณศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายณัฐพงษ์  ชุนกร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีสนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายณัฐวัฒน์  กาสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณัฐวุฒิ  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์ชมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงตวงทอง  แดงอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายถิรวุฒิ  วิลัยลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายทศพร  ซางคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายทีปกร  บัวสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงเทวิกา  ผิวยะเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายธนกฤต  สีพั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายธนกฤติ  เล่ห์มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงธนัชชา  จันมีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธีภพ  งันปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธีรวัฒน์  หมื่นแพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วจุลลา
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายนนทพัทธ์  วงเครือศร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงนัทชา  นาหมีด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงนันทิชา  อุ่นวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนันทิภรณ์  คอมแพงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงนันธิยา  วงศ์กาฬสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายนิติภูมิ  งิ้วไชยราช
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนุชริน  ใบธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเบญจรัตน์  วันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายปฏิวัฒน์  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงปรียานุช  ศรีสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายปัญญา  อุดมวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงปานทิพย์  น้อยประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงปานิสา  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายพงศ์พล  สุพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงพรชิตา  ดันมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงพัทธนันท์  สีมาคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพิ้งนภา  แสงห้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพิชชาพร  ชายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล้าจันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายพีรพล  ศรีแดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายพีรวัส  สงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายภาณุปรัชญ์  สุวรรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายภาณุวิชญ์  พานพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงภาวิณี  สอนไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายภูดิส  ทองสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายภูบดินทร์  ใครบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงเมษนี  สากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายยศกร  กรโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายยศพร  พระโส
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายรัฐภูมิ  ต้นภูบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ติยา  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงลออรัตน์  จันทร์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายวรปรัชญ์  โพนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงวรรณนิดา  เพียเอีย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงวรรณนิสา  ศรีคล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงวรษา  รักดีบุญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงวรางคณา  สายจันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงวราพร  ผลาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงวริยา  สิทธิเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงวันวา  แสวงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายวิชยุตม์  ภูบุรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายวิทูรภัคดี  เต็งวัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายศรายุทธ  สัมฤทธิ์รินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงศิริขวัญ  พลศรีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายศุภกร  กองสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายศุภชัย  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายศุภฤกษ์  พรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายสรวิชย์  ฤทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงสาวิตรี  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายสิทธนนท์  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายสิริกรวิชย์  ชมชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงสุทินา  พะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชนะแสบง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสุธิมา  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงสุพรรษา  สันติรักษ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงสุพัตตรา  เสารางทอย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงสุภารัตน์  ปัตถาวโร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายสุรเชษฐ์  ผาใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายสุรวิชญ์  ก้อนแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายสุริยกานต์  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุตรศรีชา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงเสาวรจน์  แดนราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงอธิติญา  หมื่นจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายอนุชา  ตรีชัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายอนุทัย  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอภิชญา  ขันตะราช
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายอภิสิทธิ์  อุ่นมะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงอมิลตา  จันทร์ผา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำภูทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงอรชนกรณ์  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงอรทัย  ศรีลามา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงอรอุมา  ภูต้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายอริญชัย  วันใส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงอริสา  ศรีท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงอุมากร  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงอุษา  บุญเรืองนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงไอลดา  สอนคำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.6/ุ6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กหญิงกรวิภา  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พระโส
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
นางสาวเก็จมณี  ประชารักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นางสาวจุฑามณี  พลวาปี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายชลนพัตร  แสนสมัคร
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐกมล  ชาติสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
นายณัฐพล  รุ้งรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายถิรวัฒน์  ทาระชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นายทวีศักดิ์  ลิดภู
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
นายธนพล  แถลงเอื้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
นางสาวธนวรรณ  แก้วกันหา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
นายธีระพัฒน์  เขตประกร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนันทกานต์  เชื้อดวงผุย
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปภานัน  พันธ์ดง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปวีนา  ทนคำดี
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นางสาวเพชรรัดดา  กุดพรมมา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
นางสาวแพรวพรรณ  อยู่ไทย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงมาลิณี  หาดจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
นายรณพร  แถลงเอื้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงวรรณการ  สุวรรณชัยรบ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นายวัฒนา  กุดพรมมา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
นายวิทวัส  ปัดศรีราช
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงสกุณา  ประชานันท์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายสรวิชญ์  สามานิตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายสินวัตร  ตะนนท์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
นางสาวสุดารัตน์  แสนอุบล
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
นายสุทธิพงษ์  สีฐาน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์กันยา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงโสภิดา  คำเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
นายอนุรักษ์  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอรนิชา  แสวงวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอริศรา  เปลี่ยนสะอาด
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงอลิสา  ผิวไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
นายอัครพล  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กหญิงกชกร  ศรีขนเหี่ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายกณวรรธน์  ทิพย์นนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงกตาธิการ  ธุรนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงกนกพร  อยู่ไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยงยันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขกาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงกนรัตน์  นาชัยธง
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงกมลชนก  อินทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงกมลรัตน์  เพริศแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงกรกฎ  ฤทธิ์ศรีบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายกรชนก  รัตนกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงกรรณิการ์  ตะนัยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงกฤติยา  สมสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงกฤษณา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เตือนสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกันต์ฉนา  พงษ์วัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกานต์ชนก  เวียงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงการะตรี  จันทะคัด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายกิตติชัย  ก่ำจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายกิตตินันท์  คำเชิด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายกิตติพงษ์  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกีรติกร  สังข์สุข
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกุลณิฐฐาน์  กองโพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงขจีวรรณ  ยิ่งยอด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ใครบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงขวัญแก้ว  นิวาสประกฤติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายคฑาทอง  ใหญ่โต
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายจตุภัทร์  ประกายสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงจริยา  ราพรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายจักรรัตน์  ธวัชโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงจันจิรา  ไชยชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงจันทิมา  ปังโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงจิดาภา  คะอังกุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงจินทิมา  ลีลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายจิรภัทร  ปฏิขานัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายจิรวิชญ์  บุญเทียน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงจิราพัชร  คอมแพงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจิราภัทร  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรสถาน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงจีรนันท์  ท่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงจีรนันท์  โสภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์มี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เด่น่า สแน็ป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายเฉลิมชัย  ใครอุบล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงชญาดา  บุตรวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงชนิสรา  มะณีโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงชลดา  สอนเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงชลธิชา  พุ่มพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายชวกร  จันทะบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายชวนากร  สิงห์ปั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีชมพู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงชัญญานุช  พินิจมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายชัยชนะ  โนนเวียงแก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายชัยรัตน์  กลั่นเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายชินกฤติ  นิวาสประกฤติ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงชีวิรันดร์  จำปาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงชื่นนภา  ศรีนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงชุติมา  นิยมการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงชุติมา  เบ็ญจลักษณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงชุติมาพร  สมระกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงชุลีภรณ์  หมั่นธร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงโชติกา  ใครอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายไชยวัฒน์  คุณพระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงซาริต้า  ซิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงฑิตฐิตา  มาตไชยสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายณภัทร  กลั่นบุศย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายณรงรัตน์  บาลนาคม
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กชายณัฐชนน  นามสีถาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัฐชา  กิ่งนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ไชยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พ่อศรียา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีมาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณัฐณี  จันลิ้มมะดีน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณัฐติยา  ราชปึ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณัฐธัญ  ตุ้มคำอู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฐธิชา  ชิณทรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายณัฐนนท์  อาษานอก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัฐปพน  อินธิฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายณัฐพล  วงศ์คำซาว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณัฐภัทร  มะโนแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ธรรมรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฐรวี  ฉายาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฐริกา  มาตยา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำซาตา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายดนุนันท์  โคตรอนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงดวงฤทัย  ตะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงดานิกา  ลาเวล นูเวส โทมาร์สิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ทาทำนุก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายเทวินร์  สารคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงธนกฤต  พักตะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายธนกิจ  พันธุ์พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายธนโชติ  สมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงธนพร  หวังขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธนพล  แสนวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายธนภัทร  ภูศรีฤทธิื
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนภูมิ  เมธา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงธนัตถ์ศิตา  อัคสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนาวุฒิ  บุญภา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธัญพิชชา  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงธัญเรศ  วงษ์มหา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงธัญสุดา  ท่านกเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธัญสุดา  มุกดาม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วอัคฮาด
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธิญาดา  ห้วยทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธีรภัทร  แพงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธีรวัฒน์  หอมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธีระวัฒน์  โคตบรม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงธีราพร  จอมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายนนทกร  มาสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนภัสกร  ตรงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหาะเหิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนริสา  กอบเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายนักรบ  ป่งกวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนัฐฐา  ดุลบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายนันทกานต์  ราชธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนันทิยา  สายสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนัยย์ปพร  ธรรมทาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนาฎรัตน์ดา  พรมเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนารัญย์ฌา  พันเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงนิธินาถ  กมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงเนตรธิดา  ประพาศพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงบัวบูชา  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายบูรพา  ผิวไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงเบญญาดา  รักดีบุญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงเบญญาภา  จั่นสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายปฏิพล  วิลามาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายปฏิพัทธ์  อินรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปฏิวรัดา  เครือจันผา
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปนัดดา  พานสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงปพิชญา  ไชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปรภัทร์  ฤทธิ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงประภัสสร  แสงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายประยูรศักดิ์  พาหา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงปราณี  แสนอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปริฉัตร  เที่ยงพา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปรียา  บุญเรืองนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงปลายฟ้า  สีหาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปวริศา  สีสันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปวันรัตน์  ประลอบพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปวันรัตน์  สีหา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปวีณา  พรมวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปวีฬนุช  พินิจมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายปัญญากร  สมัครสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปางระภีร์  พานเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปาณิศรา  บัวจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายพงศกร  ชินศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพงศกร  บุษบา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายพงศ์พัศ  อินทร์สา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ก่ำสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายพชร  ตุ้ยสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพนิดา  แจ่มจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพรภิมล  จันทร์ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพรหมพิสุทธิ์  พรมโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนุศาสน์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพัชรี  ไกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพัชรีพร  หงษ์โง่น
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพาทินธิดา  วันประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพิชญ์นรี  หมีคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพิชญ์สินี  หมีคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายพิชิต  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพิทยาพร  ศรีบุญแปลง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำภูทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพิมพ์นวียา  วงศ์ภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพิมลพัทธ์  แก้วคำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เดชโยธิน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพิยะดา  โสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพิรญาณ  ธรรมวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพีรดา  โคตรขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  ขวาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงภคพร  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภคพร  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงภัทรพร  พรมอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายภัทรพล  พันธ์โชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงภัทราพร  พิมพ์ดา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงภัทราพร  ยะภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภาคภูมิ  หูมดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงภาวณี  ราชธานี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงภาวิณี  ไชยเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงภิญญดา  คันศร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงภิญญดา  ไชยปัญหา
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายภูดิศ  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายภูธเนตร  ระเมียดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภูริณัฐ  ดันสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านคำภูทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภูริพัฒน์  อุดชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงภูวธิดา  อินทรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงมณธิญา  แนบสนิท
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงมณีรัตน์  ราชธานี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงมลนภา  ประทุมวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงมัลลิกา  ฤทธิ์มหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงเมธาพร  สาริศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เอ็นมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ผินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงยุพารัตน์  แสงทะมาต
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงเยาวภาณ์  หมื่นสีพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายรพีภัทร  งอยภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไชยบุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงรวิสรา  กิ่งรังกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายรัฐภูมิ  อนุยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงรัตติกาล  สิงห์สุโต
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายรัตนชัย  นวลตา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงรัตนาวดี  ผางคนรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์ดง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงรุจิรา  แดงอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายเรืองรเดช  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงลักขณา  สีพั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงลักษณพร  เตยสร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายลิปกรณ์  สุพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายวรเมธ  อินรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงวรรณภา  ติธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์แสนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงวรัทยา  ชมพูแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวริศรา  เตี๊ยะเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวันทนา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวาสิตา  สุดาชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวิภาภรณ์  แก้วมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวิภาวี  จาดฮามรถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงวิมลสิริ  บัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ม่วงกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวีรดา  ไขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญนิคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงศศิกานต์  แสนอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงศศิธร  เสตรา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงศศิภา  ชารีพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงศศิวิมล  สุวะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชุมสมาน
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงศานันทินี  มูลกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายศาสตรา  อุปฌาใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายศิราวัฒน์  สายสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงศิริกานดา  ภูตะลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงศิริวรรร  หาญมาตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงศิวพร  ฮวดพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายศุภกร  มาสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงศุภกานต์  ภูบุรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วเสถียร
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายศุภสฤษดิ์  สุวรรณไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทายะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงสมัญญา  พุทธมาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายสรวิทย์  วันเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายสรวิศ  ป้องดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงสศินันธ์ญา  สิงห์คู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายสิทธิกร  จันโส
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายสิทธินนท์  เหลาแตว
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสิรภัทร  มีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสิริกรณ์  ไชยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงสุคนธาทิพย์  สุชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสุจิรา  เสน่หา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงสุธิดา  บุดดาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสุธิมา  แตงกวารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุพัชญา  เครือจันผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสุพัฒษา  ลือนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสุพัตรา  ทิพวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงสุพิชญา  ท่านกเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงสุพิชญา  อุทโท
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงสุพิชา  กำบัง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงสุรัญชนา  ชัยช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงแสงดาว  หัดประกอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายโสภณวิทย์  ก่ำจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงหยินซินโก  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายหัฏฐจิต  ไฝทาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายหัสกร  ศรีหนองฮ้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงองค์ชนิตา  แสนสุริวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายอชิรวัตติ์  ไชยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงอติมา  สินกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงอภิญญา  คำลือฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายอภิรักษ์  พรมมี
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมอารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายอมรเทพ  พิมเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงอรปรียา  ไปยะโพศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงอรปรียา  แพนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงอรัญญา  อุ่นมะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงอริศรา  หุนติราช
ป.6
โรงเรียนบ้านตาดโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคารใหม่ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กชายอัครวุฒิ  ภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงอาทิตยา  จิตธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายอิทธิพล  แพดศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงอินทิรา  เหมะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอิสราภรณ์  คิดโสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  จันทประสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายเอกพล  พันธ์ชมพู
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กชายธราเทพ  เหมือยพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านอากาศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์