ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชามาส  แก่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลชนก  เตียนสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลพรรณ  หอมจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลรัศมิ์  วัฒนะกูลอิทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พิมานแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤติพงศ์  พลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤติยาพร  รังไสย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุตยาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤศนกัญญ์  อินทามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษฎา  ธิอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤษณพล  วงษ์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกวิสรา  แกมกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านนาตราว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญชลิณี  นวนประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญาภัทร์  หาญพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกันฑ์เอนก  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกันตพัฒน์  เสาตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกันตินันท์  แก้วธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกันย์สุดา  บุตะเคียน
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกัลยกร  วุฒิโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัลยากร  สุขกาย
ป.4
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกานต์ชนก  จินดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติคุณ  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกิตติญา  สังขาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติพงษ์  คำเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติพงษ์  ผายตากแดด
ป.4
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติภัฎ  ตองอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกิตติวรา  สถานพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกีรติชนน์  ประดับศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกีระติ  จันทภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกุลนิดา  แป้นสีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงเกตน์นิภา  จันทร์สด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเกสรา  แช่มเชื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงขวัญวิราพร  บุตรตะเคียน
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคชภัค  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายคณิณ  จินดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงครองขวัญ  สุภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายจตุรพร  พรหมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจาตุพัจน์  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจารุวรรณ  สีคำทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิตติมา  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจิตรภานุ  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจิตราพร  นพวงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงธนู
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิราภา  นิยาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิรายุ  ศรีมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายเจตนิพัทธ์  บานชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงเจนจิรา  จิตสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงฉัตรมณี  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชญานิศ  ทรงจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชญานิศ  ฮุนทวีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชนธัญ  ปัญญาวชิรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายชนินทร  แดงทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชนิษฐา  บูรพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชยามร  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชัชฎา  จันลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชัยชนะ  จิตต์อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชัยธวัช  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชัยรัมภา  แดงทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาตราว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชิงโย  ลมเชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรรพบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายโชคพิพัฒน์  สารวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายไชยภพ  สนามทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงฐานิดา  พงษ์วัน
ป.4
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายฐาปกรณ์  บุญใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงฐิติชญา  สว่างภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฏฐภัสสร  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐกานต์  ชาติวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรือปรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณัฐพงษ์  ทานะเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายณัฐพงษ์  แสนแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฐพนธ์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐพร  ตองอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณัฐพล  ยุพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณัฐภัทร  จันครา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐภัทร  เจริญรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัฐภัทร  ประถมภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฐรดา  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฐวลัย  ลิ้มประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัฐสุดา  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงดรุณี  พันธ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตราว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงตรีชฎา  ห้วยชะนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายทรงกลด  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายทัตพงศ์  เซี้ยมกั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายทินกร  บุญวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา(ภส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนดล  สารพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธนพร  ประภาสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงธนพร  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนพล  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนวัตน์  วงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทาสระคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธัญพิชชา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงธัญสุดา  ปรือปรัก
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธันยบูรณ์  วิเศษชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธิติพัทธ์  นนยะโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงธีมาพร  วงค์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธีร์กวิน  บุญเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีรกิต  พลดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายนธี  แรงรอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงนนธิชา  บุตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายนพรัตน์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงนภัสกร  หินจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เทาศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนภัสสร  คงราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงนันทญา  บุตะเคียน
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงนันท์พนิตา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายนิธิศ  สุทธิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงเนตรนภา  บุญสม
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงเนตรนภา  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงบัณฑิตา  สถานพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงบุญนิศา  ฉัตรรัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายบุญเพ็ง  พงษ์สุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิริจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปนิดา  สิทโท
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปรารถนา  พรมโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายปริญญา  สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปริศนา  เพ็งแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายปัญญพนต์  ทองมนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงปิยวรรณ  ภาคเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายปิยวัฒน์  พันธุชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงปิยะนุช  ปุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปีญาพร  พันธุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงปุณติกานต์  วันสุดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายปุณวัฒน์  ทวีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายพงศ์ชัช  ทาวะรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายพงศภัค  ผาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายพงษ์ศิริ  ประวัติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพชรพร  ทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีจักร์
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงพรธีรา  พรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพรนภา  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพรรณวิภากร  เสาวรส
ป.5
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพฤศจิก์นันท์  นันธิโค
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพลอยสวย  กระแสเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์รำลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศิรินัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ส่งคุณธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงพิรดา  มูลจัด
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายพีรภัทร  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมดี
ป.4
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงแพรวา  ปิโตลา
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงภคณันท์  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงภัทรดา  พอใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงภัทรพร  กอกหวาน
ป.5
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงภัทรวดี  ธรรมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา(ภส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงภัทรวิภาดา  วัฒนะอะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงภัสราภรณ์  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายภากร  ศรีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายภากร  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายภานุ  กาณจนะชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภานุวัฒน์  ภาษี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงภาพิมล  คำผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงภิญญดา  แพงวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายภูเบศ  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายภูริณัฐ  จาริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายภูวมินทร์  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายภูสุวรรณ  ธรรมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา(ภส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงมนิดา  พงอุดทา
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงมาริสสา  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงมุกมณี  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงรณิดา  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายรพิภพ  ประชาโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงรวินท์ณิภา  วงศ์ยะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตราว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายรัฐภูมิ  ประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงรัตวัลย์  สุบรรนารถ
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงไรวินท์  เสิงขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายวงศกร  วรญาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงวรรจชนก  แป้นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายวรศักดิ์  ตาอุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงวรัญชลี  สีเหลือง
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงวรากร  จันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวริศรา  ติดมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายวัฒนศิลป์  ขันบุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายวันคริสต์  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวิชุดา  นามทองใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายวิทยา  วงษาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงวิภานี  พันธุชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงวิภาวี  จำปี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงวิรดา  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงวิรยา  อินยาพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายวิวัฒน์  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายวีรพงศ์  เดชวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงศรัญญา  น้อยสงวน
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายศรัทธเนต  แสนมูลแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศรินรัตน์  สุวรรที
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายศิป์สุภา  ช่างสลัก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงศิรินทรา  น้อยมะดัน
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงศิริวรรณ  อุทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชูวังวัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายศิลา  ทองมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายศิวกร  พวงเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายศุภกิตติ์  จันดาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายศุภชัย  ศรีกะชา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายศุภวิชญ์  โคกกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงศุภานัน  พรมโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงสไบทิพย์  หมื่นศักดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายสมศักดิ์  สากล
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา(ภส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงสมัชญา  ตองอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสรนันท์  วงศ์วาน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงสันตนา  โพธิ์มงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรือนรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงสิริมา  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงสิริวิมล  สันดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงสุกรรณ์ณิการ์  โคตะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงสุชาดา  ชินวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสุธิดา  พรมโคต
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงสุปราณี  โสริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงสุพัฒตรา  นามมาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงสุพิชชา  หอมจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสุภัสสา  อุปมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายสุวิจักขณ์  บุพตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงหทัยชนก  น้อยสงวน
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายอจลวิชญ์  โพธิ์วัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายอชิรวัตติ์  วัฒนะญาณสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายอดิกร  คำทูนตา
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายอดิศักดิ์  จันทรานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายอดิศักดิ์  บุตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายอนิวัติ  น้อยสงวน
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงอนุธิดา  อัญโย
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงอนุศรา  สอนเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายอภิชาติ  เรือนรส
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายอภินันท์  บุญขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายอภิสร  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงอมรรัตน์  เรืองอมรวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอรพิณ  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงอรอุมา  ศุขแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงอรุโณทัย  โสพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายอัครเดช  บุตรเสมียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงอัจจิมา  เสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอัจฉรานันท์  สีมุม
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีมะณี
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงอารยา  แสนอูบ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงอิงครัต  พลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายอินทรพงษ์  พวงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คิดถูก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงอุมารี  ยอดทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโสม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กหญิงกชพร  โคตะทันธ์
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซุยซวง
ม.2
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงกมลวรรณ์  ต่อคุณ
ม.1
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงกรรณิการ์  คำเสียง
ม.3
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แสงตะวัน
ม.2
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่ด่าน
ม.2
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกุสุมาลย์  พงษ์วัน
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงเกตวดี  ขุมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
นางสาวเกศกนก  บุตรแสน
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงเกศรินทร์  อุยยือ
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายขจรศักดิ์  บุญมาชู
ม.2
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงเขมจิรา  สีหะราช
ม.2
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายคมกริช  บุญจูง
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงจันทิมา  ล้วนเกษม
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงจิตตรา  รัตนะวงษ์ขันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงจีรนันท์  คำไสย์
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงจุรีรัตน์  สงใส
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงจุไรรัตน์  บุญตา
ม.1
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  จะหนูแสง
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายชนะ  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงชนากานต์  รัตนภักดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงชลธิชา  จันทกรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงชารีรัตน์  บัวจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงชื่นกมล  จันทรานุช
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงชุติภัค  วงค์ประยูร
ม.2
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงชุติมา  พุ่มเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงญาดา  ผุดผา
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
นายณรงค์  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณัฐกาญ  พงษ์สุระ
ม.3
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทรา
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงดรุณี  ทรงจิตร
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงดวงฤทัย  ดวงสิน
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายตะวัน  ศรีมะณี
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงถิรพร  แก้ววงษ์ษา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
นางสาวทรงอัปสร  เงาใส
ม.3
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายธนกร  กันหาพันธ์
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายธนชิต  ทรงจิตร
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธิญาดา  เบื้องสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุริวัน
ม.3
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงธิดารัตน์  สาระพงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธีรพงศ์  นึกดี
ม.2
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนกน้อย  สุดดี
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีสันต์
ม.1
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนิตติญา  สุดดี
ม.1
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
นางสาวปนัทดา  น้ำเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปภาวดี  อำพัตร
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงประภัสสร  ภิญโญภาสวร
ม.1
โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปริฉัตร  ผู้มีสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปาริชาติ  ผิวนวล
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพรชิตา  เทพจันทรทรา
ม.1
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพรนภา  ศรีดาพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพรรณภษา  พุทธรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพลอยไพรรินทร์  อายุวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
นางสาวพัชรินทร์  พรหมสูง
ม.3
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
นางสาวพิมพิกา  ต่วนกลิ่นคง
ม.3
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงเพ็ญนภา  คลารัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุทธรักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภราดร  อุตมะ
ม.2
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
นางสาวภัชริญญา  จันทรลา
ม.3
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายภากร  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
นายภานุวัฒน์  บุญใหญ่
ม.3
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงมนธิดา  ปรื้มใจ
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงเมตตา  บุตรพวง
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายโยธิน  สุขกาย
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
นายรวีโรจน์  นาคเสน
ม.3
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงรัตติกานต์  ใบทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงรัตนา  อุตมะ
ม.1
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงรุ้งเนตรนภา  ศรีลาชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หน่อสีดา
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงลาวัลย์  พิจารณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงวรรณิดา  พะนะสุข
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีดาชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
นางสาววรากรณ์  สุขเฉลิม
ม.3
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายวัฒนา  โคนาบาล
ม.3
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวาสนา  เสมศรี
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวิมลนันท์  จันคณา
ม.1
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวิยดา  งามเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวิลาวัณย์  สายบุญมี
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายวิษณุ  บุญชาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงศศิกานต์  เพชรแต่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายศักดิ์ชัย  พิจารณ์
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายศักรินทร์  จันทร์เลิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงศิรประภา  พิจารณ์
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศิริธิดา  ไพศาลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
นางสาวศิริมา  สมร
ม.3
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านจันลม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงศิวิภา  เนียมงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านปราสาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงสาริกา  ระวัง
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
นางสาวสิริวรรณ  มณีนวล
ม.3
โรงเรียนบ้านเค็ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีลาชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงสุจิตรา  กาบบัว
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงสุชัญญา  ทรงจิตร
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงสุชาดา  เกษหอม
ม.2
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงสุธิตา  สารมะโน
ม.1
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงสุพาภรณ์  ยอดสิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
นางสาวสุภาวดี  พรมพิลา
ม.3
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงสุมิิตตา  ศรีสิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงสุวนันท์  สงสัย
ม.3
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอชิรญาณ์  วังสม
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายอภิชาติ  ภิรมย์ชาติ
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงอรปรีญา  ล้วนเกษม
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอรปรียา  ศิลาชัย
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
363
เด็กหญิงอรพินทุ์  จันทร์หมื่น
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ยามวัน
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
นายอัษฎาวุฒิ  พลหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านตาอุด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงอารยา  นันทะสิงห์
ม.1
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กหญิงกชกร  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงกชวรรณ  ดวงมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงกนกพร  ตะเคียนเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงกนกพร  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงกมลชนก  แม่นงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงกมลทิพย์  ต่อคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายกรณิศ  นนทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงกรภัทร์  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกรวิกา  เงินดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายกริชกวี  อสิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายกฤตชัย  ภักดิ์ใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายกฤตพลษ์  ศรีมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงกฤติยา  สุขโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงกฤษติกา  เพ็ญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายกฤษนันท์  ทันวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงกวินชณัช  บุญขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงกัญภร  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงกัญยานี  ไวยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายกันต์กวี  สิงหชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายกันต์ดนัย  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายกันตพัชร  ศรีดาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายกันตภณ  ทัศวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ประดับศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกาญจนภัทร  บุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายกานต์ชนก  ทองมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงการต์ธิดา  ศรีจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายกิตติธัช  คำโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายกิตติพงษ์  กันภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายกิตติพิรัชย์  นิที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกิตติภากร  อุปมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกิตติยากรณ์  มิรินทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายกิตติลักษณ์  เหลี่ยมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายกีรติกร  ชาญสิทธิวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กชายกีรภัทร  ประจันนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกุลกัลยา  ประเสริฐชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกุลณัฐ  ยืนนาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกุลธิดา  เจือแสนเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงกุลนิภา  ดวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงกุลภัสสร์  วิโรจน์สกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายเกรียงไกร  จันทรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายเกล็น  ไฮเดอะเนราเซ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงเกศินี  ไชยรา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงเก้ากุมภา  กุลวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายเกียรติกุล  พงษ์ธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลำยอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายโกสินทร์  นนทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายไกรศร  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงขนิษฐา  จันทบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงขนิษฐา  เทียมทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงขวัญจิรา  ชื่นใจเรียม
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงขวัญจิรา  ภิปราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงขวัญรัตน์  โคตะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงเขมิสรา  เพียการุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายคงกฤษ  วงศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงคณิตสกุล  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงคีตภัทร  วงศ์ยะลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงคุณัญญา  กาประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายคุณากร  ดวงอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงจรรยพร  หาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  หาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงจอมขวัญ  คำวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงจันทการต์  แหวนเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงจันนิภา  ธรรมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายจารุกิตต์  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงจารุวรรณ  สินชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงจิรนันท์  สุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีมะณี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายจิรศักดิ์  แสงส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงจิรัชญา  กระโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงจิราพร  นนเทศา
ป.5
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงจิราพัชร  สุภารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงจิราภา  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงจิราวัลย์  จันทิมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายจีรภัทร  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายจีรยุทธ  พิมูลชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงจีรวรรณ  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงจุฬารัตน์  นนทะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองล้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผือนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  งามศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายเจษฎา  เผื่อนกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายฉัตรพิสุทธิ์  จันษรจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงฉันนท์สิณี  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายเฉลิมโชค  ประจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายชญานิน  มนต์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงชญานุตน์  เรือนรส
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงชฎาทิพย์  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงชนกนันท์  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายชนณภัทร  พันธ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายชนะภัย  มาสขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงชนากานต์  เสาตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายชนาธิป  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายชนาภัทร  ดวงสินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงชนารตี  งามใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงชนิกานต์  พฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายชยพล  รัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงชยานันท์  ทวี
ป.4
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงชรินรัตน์  จินดาวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงชลธิชา  ปลื้มใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงชลิตา  อยู่ธงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายชโลฑร  ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายชัชพิมุข  พรมมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายชาญชัย  สถานพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงชาลิสา  คุณะดิลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงชุญญานุช  สุทธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์หะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อาจภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงโชติชญาน์  คำไพเราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงญาณิศา  บุญจูง
ป.4
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงญาณิษา  นนทะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงญาราภรณ์  มาดีตีระเทวาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายฐาธิปัตย์  จันทะหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายฐานัส  ฉายกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายฐานุพงศ์  เปี่ยมธราพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงฐิดาพร  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงฐิติกานต์  สมานมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงฐิติกานต์  หนูวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงฐิตินันท์  เรือนรส
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงฐิติวรรณ  บุตรตะเคียน
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายณครินทร์  แสงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายณฐภัทร  ศรีลาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายณภัทร  กุมรีจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงณยฎา  ฉิมพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงณัชชาพัณณ์  อิศรากุลพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณัฎฐชา  จันครา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงณัฏฐชา  บุตะเคียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายณัฐกรณ์  สิทธิศร
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  พันธ์แก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงณัฐชนก  พิมพืกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีดาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณัฐฐิตา  วงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงณัฐธยาณ์  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงณัฐธิชา  ณ เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนจะกงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัฐธิยา  นามวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรณทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายณัฐนันท์  หอมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายณัฐปกรณ์ศักดิ์  ดวงสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายณัฐพล  คำแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายณัฐพล  บุญนะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายณัฐภัทร  สุขกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณัฐริกา  ใจแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายณัฐวุฒน์  วันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา(ภส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายณัฐิวุฒิ  กองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงณิชกุล  ยอดอานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันครา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณีรนุช  ระยับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงดากานดา  ธรรมบันเทิง
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายเดชาธร  เบญจทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายเดชาวั้ต  บุตรงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงตรีอัมภรณ์  จิตเดียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงทักษอร  เสนาภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงทิพย์อัปสร  จรรยากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายเทวาฤทธิ์  วงษ์ปลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายธนกฤต  วันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา(ภส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายธนชิต  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายธนนันท์  ครังตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงธนพร  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงธนพร  เย็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงธนพร  สมนึก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายธนภัค  พรเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงธนวรรณ  มะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายธนวัฒน์  จันคณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธนวัฒน์  รศพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กชายธนวิน  คะหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธนศักดิ์  เทียมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงธนัชญา  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงธนัชพร  เล็กเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงธนาภา  สายโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายธฤต  สามศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงธัญญ์ทิพา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงธัญญาเรศ  แจ้งกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีจันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงธัญพิชชา  ประอาง
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงธัญรัศม์  ปิติกมลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทียมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงธาวินี  หลักคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธิติพัทธ์  มากนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธีรพัฒน์  ปรารถนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธีรภัทร  สุรันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธีรภัทร์  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธีรภัทร์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธีรเมธ  ศรีลาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายธีรวิทย์  จาตุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายธีระศักดิ์  สมานพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายนนทกร  นนทะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายนนทนันท์  พันธ์แก่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงนภัสสร  พงษ์ธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงนภัสสร  พิมแต้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายนราวิชญ์  ถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายนราวิชญ์  สันดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงนรินทิพย์  ชัยอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนฤมล  พยุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงนฤมล  มันทะราช
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงนวนันท์  สมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงนวพร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายนวพล  บำรุงเกตุอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กหญิงนันท์สินี  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงนันทิกานต์  เสาร์แก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงนันทิญา  พันธุชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงน้ำฟ้า  บุญกู่
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงนิชานันท์  มายา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงนิตติญาพร  ธรรมบันเทิง
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงนุชนาจ  สิงห์ตุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงเนตรอัปสร  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงบัณฑิตา  สำเภา
ป.5
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงบัวชมพู  เบริงเกอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงบุญญาพร  สารวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงบุษราคัม  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงเบญจภัทร  ธนพสิษฐ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงเบญจมาศ  ยืนนาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายปฏิภาณ  ใจศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงปณิตา  ตะยุลรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายปณิธาน  ชนะวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงปทุมพร  เรือนรส
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงปนัทดา  จันภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายปรมัตถ์  ดอกพอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายปรเมศวร์  พันธ์แก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายประสพโชค  บุญประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายปรัชญากรณ์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายปรัชญานันท์  แก่นสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายปรัตถกร  บุญพิคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปรัษฐา  เตารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปราณิดา  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปราณี  พิชัยการ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปริขวัญ  พูลเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายปริญญา  พอจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายปริญญา  อินทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายปริสรา  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
เด็กหญิงปรีชญาฏา  ศิลปักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงปรีญาพร  พงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายปรีดียาธร  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายป้องกัน  เอี่ยมอ่ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายปัญญาพัฒน์  บุดดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงปัณฑิตา  สถานพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชนะวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายปัณณวิชญ์  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายปาณัท  เวียนโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงปานตะวัน  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงปาริยา  เสาะโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงปาริษา  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปิติยา  สันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงปิยะมาศ  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงเปรมธิชา  เสดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงไปรษณีย์  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงผกาวัลย์  วันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายพงศธร  เทพแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายพชร  เสนาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงพรทิพย์  เพลงกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงพรพิชญาภา  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงพรภิมล  สุตตนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพริริสา  แสนร่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพลอยไพลิน  กลางมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายพลากร  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพอฤทัย  ปัญญาสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายพัชรพล  สืบสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาปัดชิง
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพัชราวดี  ฟรังค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงพัชรีญา  พลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เทียมพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงพัทธนันท์  พัวพิทยาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงพิจิกา  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กหญิงพิชชา  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงพิชญธิดา  วิเศษรินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงพิชญ์นันท์  พันธ์แก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงพิชญ์อาภา  สะเทือน
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายพิชิตชัย  ประดับมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายพิทวัส  อินทรขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงพิมพกานต์  กุมรีจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นันทะสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงพิมพ์ลตา  บุญมาชู
ป.4
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพิมพ์วิลัยวรรณ  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพิยดา  โล่ห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายพีรพัฒน์  สีหบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายพุฒิกุล  แสงธนหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงพุทธิดา  ประวัติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพุทธิดา  สาระพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พลทา
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงแพรพลอย  แสนสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงแพรวา  แสนสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงภคพร  น้อยพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายภณฐวินทร์  เมืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายภัทรกฤต  จิตสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายภัทรดิษย์  กรสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายภัทรนันท์  นันทสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายภัทรพงศ์  สว่างภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงภัทรวดี  โจมสติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สัมมะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงภัทราพร  กาบบัว
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงภัทราพร  นาคพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงภัทราวดี  ซอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายภัสมัญช์  คำขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายภาณุวัฒน์  พันธเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กชายภานุวัฒน์  บุตะเคียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายภานุวัฒน์  อุทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายภิตินันท์  อินทมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงภิรัญญา  สมควร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายภีมวิจน์  สุเรรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายภูดิศกุล  บุญใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายภูมินทร์  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายภูมิภัทร  โสระชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายภูมิรพี  ศรีวัฒนะเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงภูริชญา  สุนทมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายภูริณัฐ  พากเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงภูริดา  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายภูริพัฒน์  ชาญพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายภูหญ้า  โรหิตาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายมงคล  โพธิโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายมงคลพัฒน์  บุญสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงมนฤดี  สิมลี
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงมนัญชยา  อินธะยาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงมนัญฑิตา  สาระไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงมนัสชญา  เกตุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายเมธา  บุญขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายยศกร  คำพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายยศกร  สร้อยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายยศอนันต์  ตอนศรี
ป.6
โรงเรียนจะกงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงยุวดี  สมคณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงยุวดี  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงยุวธิดา  พงษ์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงยุวันดา  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายรชต  ศิริงาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายรชตโศภน  ชัยมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายรชานนท์  ชัยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงรณัยชนก  คำวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงรดา  บุญศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงรมณ  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กหญิงรมย์ธีรา  องคะศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงรมิตา  สุมาจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงรัชณีวรรณ  ทองแย้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงรัตธิรส  นนทพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยนรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงรุ่งฤดี  บึงโบก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงรุ่งลัดดา  สุทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายฤทธิ์ไถงศ์  จิตสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พอใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายวชิรวิชญ์  ธนธีรวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา(ภส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงวนากานต์  เสนาะศัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงวรพิชชา  มากนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายวรภพ  สีหะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายวรมน  สุรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายวรรณธณะ  ศรัทธานุ
ป.4
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงวรรณพร  คำดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงวรัญญา  พลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงวรัญทรัพย์  จำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงวโรชา  แสนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงวันดี  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงวาดรวี  อสิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงวาธิญา  พิศวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงวานัดดา  พลแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงวาสนา  พิลาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงวิชญาดา  คำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายวิชัย  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงวิชิดา  ตะเคียนจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงวิภาฎา  ทันวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงวิรวรรณ  ประดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงวิรัญตรา  ท้องที่
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ต่อคุณ
ป.6
โรงเรียนจะกงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายวิวรรธน์  อุทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายวีรเดช  ปุริสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายวีรภัทร  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กชายวุฒิฐินันท์  จันทชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายวุฒิภัทร  เพชรล้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายเวชพิสิฐ  กระโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายศรัณย์ภัทร  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายศรัณย์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงศศิกานต์  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงศศิกานต์  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงศศิธร  สิงหะชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงศศิพิมพ์  สิงหะชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายศักดิพัฒน์  จั่นจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายศิรวัฒน์  ปัดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงศิราภรณ์  ถึงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุปมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนา
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงศิริวรรณ  สมคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงศิริวรรณ  อสิพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปราสาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายศิวกร  สถานพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงศุจินทรา  บุญขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงศุภกานต์  งอนสวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายศุภกานต์  ศรีบัวรายณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงศุภดา  ตั้งใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายศุภเดช  บุญกู่
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงศุภสุตา  โสรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงศุภิสรา  พรมโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายเศรษฐโสธร  แก้วกัณหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงสพิชญา  จำปาแพง
ป.6
โรงเรียนจะกงวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายสราวุฒิ  สงวนนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงสโรชา  ปรือปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายสหรัฐ  ใจลออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายสะท้านฟ้า  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงสาวิกา  พินโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายสิทธิโชค  ก้านกิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงสิริชาภา  ทองเดชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายสิริโชติ  จันเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงสิรินทรา  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงสิริมล  โคตมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีลาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงสิริวรรณ์  ธรรมสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายสิริวัฒน์  บุญกว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงสุชาดา  แกมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสุธิดาวัลย์  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงสุนันธิณี  ธรรมกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงสุนันนทา  แสงพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงสุนิตสา  ชาวกอเก่า
ป.6
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงสุพรรณษา  เหล็กกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงสุพัตรา  เกษหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงสุพัตรา  ร่วมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงสุพิชชา  ธรรมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา(ภส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงสุพิชญา  ร่วมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงสุภาษิตา  พงษ์วัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงสุมินตรา  ดอกสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  เทพชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงสุวรรณา  อุยยือ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงสุวรรณิสา  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โยธะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงอชิรญา  กลางมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านอังกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ต้นพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตราว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงอธิชา  แดงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอนนชัย  แสงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงอนันตญา  โสระชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงอนันตญา  อ่อนสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายอนันต์ธวัฒน์  ปัญหา
ป.6
โรงเรียนบ้านเค็ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงอนิลธิตา  บัวใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายอนุรักษ์  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายอนุวัตร  โสดาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงอมราพร  นนทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอรัญญา  สว่างภพ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอริสรา  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงอริสา  ปรือปรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กหญิงอัจฉริยา  เทศขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลา(ภส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงอันธิกา  โสภนราพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแขว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงอาภาสินี  เทวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงอารียา  วิชุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านอาวอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายอิศม์เดช  บุญจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอุไรศรี  คำเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงเอราวรรณ  หมุ่ยมาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายเอื้ออารีย์  สาลิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงฮาน่า  สโตล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงิอาทิตยา  ชาติวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านจันลม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
834
เด็กหญิงกมลชนก  ช้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงกฤตพร  บึงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายก้องเกียรติ  มังคชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงกันยารัตน์  ผ่านพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงกาญจนา  นนทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงกาญจนา  บุตตะลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แหวนวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายกิตติพัส  สีสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายกีรติ  แก้วกันเนตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงขนิษฐา  สุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายคี จุน  คิม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงจันทิมาพร  หนองหว้า
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงเจนจิรา  ตะเคีนรจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายเจษฎา  แสงมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายชยกร  อธิศวรัญญูู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายชัยมงคล  ศรีลาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงชาลิสา  คำเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายไชยวัฒน์  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงญาณิศา  จ้งจันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงญานิศา  พันธุมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงญาราภรณ์  มีศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายฑีฆายุ  สายสินธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายณรงกฤษณ์  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงณัฐพร  ลำใย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงณัฐมล  ดวงธนู
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายถิรเมธ  แหวนหล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายถิรวัฒน์  พรมพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายธนพงษ์  บุดดาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายธนภัทธ  ศรีระษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายธนากิต  แสนโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายธนาเดช  สีดาดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายธวัช  นรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงธัญมน  ก้อนฝ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
869
เด็กหญิงธันยพร  แหวนเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงธันวรัตม์  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงธิดารัตน์  อสิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายธีระวิทย์  กิ่งป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงนาตยานี  ทองก่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายนิพิฐ  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงนุชนาฐ  ตุ่มใสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายปฏิภาณ  ระหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงปภัสสร  รัตนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงประกายกาญจน์  แหวนวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดวงตะวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงปันทญานนท์  พงษ์สุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายปิยวัฒน์  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงพรธิตา  คนใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงพรไพริน  จันทศร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงพรสุภัค  พลแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายภูสิทธิ์  นามวิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายมงคล  เทพนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงยวิษฐา  หล้าคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงรัชฎาพร  ทองพาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายรัฐภูมิ  สุขเสนี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายรัฐภูมิ  หัตถมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงวรกานต์  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงวรรณิษา  สุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงวีรวดี  จงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีหะโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงศศิกานต์  ธรรมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงศศิธร  สารีธา
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายศิรวัฒน์  นรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงศิริขวัญ  พิมบึง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงสายไหม  บุญหลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
904
เด็กหญิงสิรินัฏฐา  ชนานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงสิริภัทร  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ดอนเหลือม
ป.4
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงสิรีรัตน์  คำเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงสุขรดา  บุญยาสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงสุธาทิพ  สุจริตประภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงสุพิตตา  ระยับศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันสมุทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงสุมินตรา  บุญขวาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายสุรทิน  แสงชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงสุลิตา  บึงไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองระนาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ดวงวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอนุตรา  เสนาพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงอภิชญา  ไสยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงอรสา  อสิพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงออมสิน  มั่งคัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอัฐภิญญา  เกษวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
921
เด็กหญิงกนกลักษณ์  จันนะรา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงกนิษฐา  คำเสียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงกนิษฐา  สายศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงกฤษณา  จันโท
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาตย์วังแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงกัลยกร  คำโท
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงขวัญณภัทร  กระสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายจิรพัฒน์  สุขคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงจีราพัชร์  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายเจมส์  แฟร์คลอฟ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงชฎารัตน์  ยุบลพริ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงชนกานต์  แหวนเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายชนาธิป  พรมวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงชรัญญารัตน์  พงษ์สีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายชวินวัฒน์  แสงมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงช่อฟ้า  อสิพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายชัยพจน์  แหวนเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายธนภัทร  เฉลิมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายธันวา  นรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายธีรภัทร์  พันธเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายนพคุณ  อสิพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายนพพร  ผดุงสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงนริศรา  เสนาเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงนฤมล  พรมมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายนิธิกร  กิ่งป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายนิธิพัฒน์  บัวเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงบุณยานุช  มูลประดับอรรจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงเบญจภรณ์  จันทร์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงปารณีย์  มณีเรืองสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงปิยะธิดาวัลย์  อุดมสมุทรหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงปุณยาพร  พงษ์ธนู
ป.4
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงพรรณรัตน์  พงษ์ธนู
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
956
เด็กหญิงพริมา  ประภาสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายพิชากร  จันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงพิมนภา  อสิพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงพิมพกานต์  อสิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  มณีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงพิมลวรรณ  แหวนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายภัคนันท์  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงภัทรฐิเชีย  แฟร์คลอฟ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงภิญญดา  ทุ่งลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายภูธเนศ  ซุกชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายภูริวัฒน์  จันเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายภูวนารท  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงยุพารัตน์  สีสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายรชต  แหวนวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายรัฐกฤษฎิ์  จิรชัยชยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงรับขวัญ  กำจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงลัคนา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายวงศกร  ศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายวชิรญาณ์  บำรุงกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงวรัทยา  วารินทร์กุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงวริศรา  ต้นกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายวัชรพล  บุตรสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงวานิสา  สนิทท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงวิชญาพร  สีหบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรหมลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงศศิการณ์  สีสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงศศิวรรณ  โคตรชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายศิวัฒน์  แสงมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายสงกรานต์  เข็มพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงสุชานันท์  โกวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงสุชาริณี  บุญคำอาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงสุพิชญา  เสนาเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงหยาดทิพย์  คำเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงไหมฟ้า  พงษ์วัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล็ก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายอนุกูล  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
991
เด็กชายอนุวรรตน์  ทองก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายอภิรักษ์  พ้องเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงอรปรียา  จันเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายอรรถชาติ  แสงวงเดือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงอัญชนิการ์  แซ่โต๋ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายอานัส  นิลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงอิสราภรณ์  โสริยาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์