ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.5 อาคารจามจุรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลทิพย์  คุณฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
3
เด็กชายกมลภพ  อุทธตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิการ์  เวียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรรวี  ตั้งสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฎา  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รวงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัณฐิกา  ชาติชา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
9
เด็กชายกัณตภูมิ  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกันติชา  สุนสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติกานต์  พันโนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพงศ์  สันตเดชา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุมารี  หมีกุละ
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกุลธิดา  หาญเสมอ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลยา  จุลนาถ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกวลิน  อินนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
17
เด็กชายเกษฎาวุธ  บัวมิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญพร  สำคัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงคณาพร  สุปรัชชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
20
เด็กชายคมสัน  ชอบทำกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
21
เด็กชายครรชิต  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
22
เด็กชายฆราวัฒน์  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านซำพร้าว
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
24
เด็กชายจรัญ  วงศ์ยา
ป.4
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจรัญพร  จันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจารุภา  ไชยหานิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรธันย์  ทรงภารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิรนันท์  จำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรพัฒน์  จันทรวิชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิราภา  ภูเผือ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
คณิตประถม
31
เด็กชายจิรายุ  อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจีรนันท์  คำคง
ป.6
โรงเรียนบ้านซำไฮ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนัญชิดา  เยี่ยมหาร
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.4 อาคารจามจุรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนัญภรณ์  สุขชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชมพูนุช  วงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซำไฮ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชลธิชา  สมอแห้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
40
เด็กชายชลิต  กำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลิตา  เข็มธนู
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
42
เด็กชายชัยยพร  ขำคมเขต
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
คณิตประถม
43
เด็กชายโชคชัย  ชนะสะแบง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนภูทอง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงญาติกา  บัวมี
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณภัทรศร  ภูศรีดิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณฤดี  ผลาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฏพร  ชาญปรีชา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐชนน  แก้วชาเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีโสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐภูมิ  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐริกา  โล้เชียงสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
56
เด็กชายดนุสรณ์  จันทะโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
57
เด็กชายเด็กชายธนโชติ  พิมคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
58
เด็กชายถวัลย์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านซำไฮ
คณิตประถม
59
เด็กชายธนพล  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
60
เด็กชายธนภัทร  แสนขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
คณิตประถม
61
เด็กชายธนวัตน์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
คณิตประถม
62
เด็กชายธนวุฒิ  พวงไพวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเล้า
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธนัญชนก  สุกหล้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
64
เด็กชายธวัชชัย  อินธิแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธัญรัตน์  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธันยพร  สอนเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธิญาดา  ชาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธิดาพร  พรมตู้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิตประถม
69
เด็กชายธิติ  พาโนมัย
ป.4
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
70
เด็กชายธีรภัทร  ศรัทธาคลัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนภูทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องสังคมฯ อาคารราชาวดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีระพัฒน์  ประสมเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
72
เด็กชายธีระวุฒิ  อินอุเทน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธีราภรณ์  หนูมี
ป.6
โรงเรียนบ้านซำพร้าว
คณิตประถม
74
เด็กชายนพรัตน์  กิริชี
ป.5
โรงเรียนบ้านเล้า
คณิตประถม
75
เด็กชายนราธิป  พิมพ์จตุรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
76
เด็กชายนวพล  ภาน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนันทิยา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนิดาวรรณ  ภานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนิวรรณดา  จันทะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนุชจรีย์  สีละลวย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนภูทอง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเนตรอัปสร  ปาจี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
82
เด็กชายบรรหาร  ทาพลค้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนภูทอง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงเบญจพร  ศรีธะนนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
84
เด็กชายปฏิมากรณ์  ยาแพง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
85
เด็กชายปรมินทร์  ดวงดาว
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
86
เด็กชายปรมี  หนีภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปราวดี  พิลาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปริยาพร  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บาบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปวีณา  แก้วอิ่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปวีณา  วงศ์อนุ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปัณณพร  คุณุ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปารฉัตร  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
95
เด็กชายปิติภัทร  ภิงคะสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
97
เด็กชายพงศธร  ศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
คณิตประถม
98
เด็กชายพงศภัค  นามวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพรทิพย์  ราชสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพรพิมล  นามกันยา
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิตประถม
101
เด็กชายพฤฒิพงศ์  วรรณประเข
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
102
เด็กชายพลวัต  แก้วแสนชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพลอยญนันท์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
104
เด็กชายพลากร  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพัชรรินทร์  จุปะมะตัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/1 อาคารจามจุรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพัชริตา  ภานิล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพันวรรณษา  แสนพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ผางน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพิชยาภา  ศรีวันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพิญญาภัทร  จันทบ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
112
เด็กชายพิตรพิบูลย์  สิมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
113
เด็กชายพิพัฒน์  นาวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็งพา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โพธิโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มณีเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านซำไฮ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิริศา  ทำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านซำไฮ
คณิตประถม
119
เด็กชายพีรพล  พรหมมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
120
เด็กชายพีรวิทย์  ภูมิดอนใส
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เที่ยงแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
122
เด็กหญิงภวิกา  กาฬสินธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงภัคจิรา  ฤทธิผล
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภัทรธิดา  ขาวะดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
125
เด็กหญิงภัทรวดี  นาหัวนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีปา
ป.5
โรงเรียนบ้านเล้า
คณิตประถม
127
เด็กชายภูชิสส์  เกียรติศรีศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิตประถม
128
เด็กชายภูบดินทร์  ดงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
129
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญเชิด
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
130
เด็กชายภูริภัทร  บับภาเอก
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
131
เด็กชายภูริภัทร  บุญอนันธนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
คณิตประถม
132
เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
133
เด็กชายภูริภัทร  อุตมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงภูวรินทร์  แสวงสินธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงภูษณิศา  เทวะดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
136
เด็กชายมนัญชัย  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
คณิตประถม
137
เด็กหญิงมนัสนันท์  กองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงมาริสา  สุธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิตประถม
139
เด็กชายเมธัส  เทียบแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
140
เด็กหญิงยสุตมา  บุญรังสี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.6/2 อาคารจามจุรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายรพีภัทร  หมอแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงรสิตา  บุญสนอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
คณิตประถม
143
เด็กชายรักษ์ชัย  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านซำพร้าว
คณิตประถม
144
เด็กหญิงรัชนก  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
คณิตประถม
145
เด็กหญิงรัชนีกร  โสพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
146
เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
147
เด็กหญิงรัตติยา  ดวงประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงรุ้งธิวา  ไชโสดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
149
เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พาโนมัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงลลิตา  ม้าวนาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงลักษิกา  โสภารัก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
คณิตประถม
152
เด็กหญิงลีลาวดี  บัญชากิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
153
เด็กชายวงศธร  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวทันยา  บุญเชียงมา
ป.5
โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวนิดา  กองศรีเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวรรณวิษา  ซานาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนภูทอง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวรัชญา  ทีฆะสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวรากร  ขอนนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
159
เด็กชายวรากร  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
160
เด็กชายวรายุ  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนภูทอง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวราลักษณ์  มนกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
163
เด็กชายวิชาญ  ร่วมสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวิภารัตน์  แก้ววาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
165
เด็กชายวีระพงษ์  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
166
เด็กชายวุฒิพงษ์  ใบบ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงศศิธร  ฝ่ายพลแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
168
เด็กหญิงศศิธร  ภูเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
169
เด็กหญิงศศิธร  อัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิตประถม
170
เด็กชายศิขริน  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงศิรินทรา  อินทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
172
เด็กหญิงศิริสกุล  คำกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
173
เด็กชายศิวะมินทร์  ขันธวุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
174
เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
175
เด็กชายสายธาร  ภานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องม.1/2 อาคารราชาวดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสายฝน  แสนสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
177
เด็กชายสิทธิชัย  รบชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
178
เด็กชายสิทธิโชค  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
179
เด็กชายสิรวิชญ์  มาแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุกานดา  อรรคโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสุพรรษา  ถุนนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศิริสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
183
เด็กหญิงสุพิชญา  จันมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสุภัสสรา  นามกันยา
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสุภาวดี  ครุนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
คณิตประถม
186
เด็กชายสุริยา  แก้วพิภพ
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสุริสา  ทวีแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสุวรรณี  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
189
เด็กชายอชิตพล  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอชิรญา  สักกุนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้า
คณิตประถม
191
เด็กชายอชิรวิทย์  สืบสิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
คณิตประถม
192
เด็กชายอติวิตญ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านผาน้อย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอนัฐญา  บัวมี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
194
เด็กชายอนุวัฒน์  จิตรพล
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงอภิชญา  วิทเวทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
197
เด็กชายอภิรัตน์  เดชปก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงอมรรัตน์  ตองหว้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
คณิตประถม
199
เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์จรัสเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงอริสรา  สายศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
201
เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนมหาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงอัญกร  มวลเมืองสอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
203
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงอุมากร  พระภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องม.2 อาคารราชาวดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
นางสาวกฤติยาภรณ์  สวัสดิ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายกฤษฎา  ชุมผาง
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
207
นางสาวกฤษณา  กาดี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวเกตุนภา  กาดี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวเกศณี  สุทินรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
211
นางสาวเกศินี  หล้าละคร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงเกสร  จีนปรุ
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายเกียรติอนันท์  สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายคุณากร  ศรีไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายจักรกฤษ  ภาคสุภาพ
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
216
นางสาวจิณห์วรา  เตตะมะ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายจิตปกรณ์  รักคะติง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงจิราภร  พิมคีรี
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงเจนจิรา  ศิลาสัย
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายเจษฎา  หล้าทูม
ม.3
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชนาพร  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชไมพร  ปั้นแหน่งเพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชลธิชา  หนูไธสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายชวัลย์รัตน์  หาญเชิงชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายชัชวาล  ชัยเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงฐิติชญา  สีม่วง
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณฐพร  ลาลู่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฐธิพร  กองสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวดลชา  สมแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวดวงทอง  ธงน้อย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวดาวรุ่ง  ศรีม่วง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวทิพย์รัตน์  พิมคีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายธนากร  โยศิลา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายธนากรณ์  ภูเมฆ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
คณิต ม.ต้น
236
นายธนาวุฒิ  แก้วโวหาร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธีรภัทร  บุระ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงนลินรัตน์  แก้วหานาม
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงนัชชา  ทามูล
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องม.3 อาคารราชาวดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
240
เด็กหญิงนัฐชฏา  พลทะยาน
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงนัฐลดา  นรมาตร
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวนันทิตา  สร้อยสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงนิโลบล  เดชมาต
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงบุปผา  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวบุษบา  เสี้ยวภูเขียว
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงเบญจมาศ  หมอยา
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวเบญจรัตน์  หมอกเมฆ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์สาง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงปวีณา  รัตนะอุไร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายปิยะพล  คำภาบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงพรรณพษา  สิทธิโชติ
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
252
นายพีระพงษ์  อ่อนเพ็ชรคง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุตรพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงภัทราพร  ทองปั้น
ม.3
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงภัทราภา  นิลเพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายภาคิน  ชมจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงมนธิชา  ไชยปัญญา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวมัญชรี  ราชา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงรมณี  ไสยันต์
ม.3
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายรวิกร  แก้วพิภพ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงรสิตา  เวชชูแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายระชานนท์  ทาศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงรัตติกาล  เลิกนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงรัตยาภา  บุญโคกล่าม
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงรุ่งนภา  โสภารักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
266
นางสาวเรวสี  ตะพิมพ์
ม.3
โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงลักขณา  สีซุย
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงวรัญญา  สะดาแนน
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายวราวุธ  พันธมุย
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายวัชรพงษ์  คงวิเศษ
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายวัชระพงษ์  สียางนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายวาคิม  สำเภา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวิเศษ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องม.1/1 อาคาร4หลังศาลาไทย โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
275
เด็กชายวีระพงษ์  ชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงศรินยา  สายเสมา
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงศรีประภา  โชติเนตร
ม.3
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงศศิวิมล  เสี่ยงบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงสุดารัตน์  กระฮาดหนู
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงสุทธิดา  พรหมพักตร์
ม.3
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงสุธิตา  ไผ่โสภา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงสุวรรณี  สุปัญญา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายอดิเทพ  แหลมไธสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายอภิศักดิ์  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายอรรถพล  วิยะวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องภาษาไทยอาคาร4หลังศาลาไทย โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงกนกพร  จอดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลีีสี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกรรณณิญากรณ์  แสงราชา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกฤษณา  หมวดคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
294
เด็กชายกฤษดา  สุธิสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
295
เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระชูรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ่างเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกัณฐิกา  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกันติชา  โมครัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกัลยกร  สมขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุปสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกานดา  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงเกศแก้ว  จำปาชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงขจารินทร์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
วิทย์ประถม
306
เด็กชายเขตรัฐ  บุตรสำราญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
307
เด็กชายเงินมาทวี  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีปัดมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงจามรี  ศรีภูมิพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้า
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงจิดาภา  นวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงจิตภัตร์  บุผู
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงจิรชยา  วันอินทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงจิรภาคย์  ทรงภารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงจิราภรณ์  เพียสังกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
317
เด็กชายจีระวัฒน์  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
318
เด็กชายเจษฎา  นิกรสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชญานี  ศรีลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงชนิภรณ์  สาโท
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงชนิษา  เกิดช้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงชลลดา  ทองภู
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงชลลดา  อินธิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.3 อาคารพุทธชยันตี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงชาลิสา  ภูขามคม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
326
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภาพลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงชุติภา  ทองภู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงโชติรัตน์  บุเมิง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณญาดา  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
331
เด็กชายณัชพล  หนองทุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
332
เด็กชายณัฏฐกรณ์  สมศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  รัตนโสภณ
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณัฐธิดา  พะวา
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
336
เด็กชายณัฐพงษ์  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
337
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทาสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณิชา  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงทิฆัมพร  ช่างปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงทิพธัญญา  อุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธนกฤต  บุญประคม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงธนภรณ์  จันแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธวัลพร  สุดสาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงธัญจิรา  บุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงธัญชนก  อุปรีที
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงธัญพร  ภาโส
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
348
เด็กชายธัญวรรษ  สานา
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงธันยาภรณ์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
วิทย์ประถม
350
เด็กชายธีรภัทร  ขันเสนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
351
เด็กชายธีรภัทร  แสงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
352
เด็กชายนที  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
353
เด็กชายนทีธร  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงนภัสสร  ด้วงมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
355
เด็กชายนรินทร์  บุญศิริชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงนฤมล  นามสมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
357
เด็กชายนวพล  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
358
เด็กชายนวพล  เวชบรรพต
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงนัชชา  นามนาถ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.2/2 อาคารพุทธชยันตี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กชายนัฐชัย  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
361
เด็กชายนัฐวุฒิ  ชัยสามารถ
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงนันชมน  กางบิด
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายนันทชัย  สอนสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงนันท์พร  ศาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงนิชาภา  คำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงนิธินันท์  พลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงนิภาวรรณ์  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงบรรลุ  จำปีพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงบุณยธิดา  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  วรรณสุทธะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
371
เด็กชายปฏิวัติ  วงศ์เคน
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
วิทย์ประถม
372
เด็กชายประภวิษณ์  พระนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงประภาพรรณ  อรุณไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงปริฉัตร  หล้าซิว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
375
เด็กชายปริญญา  ชมิฬ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงปาริชาติ  คำคุณนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงปิยนุช  ช่างเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงไปรยา  อรัญถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงพรนภา  นาร่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านซำพร้าว
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงพรพิมล  ทองการุณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงพรวิภา  ศรีทาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงพราวรวี  ศรีคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวพา
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์  การรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  โยคบุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงพัชชาภร  พิมพ์เหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านซำพร้าว
วิทย์ประถม
387
เด็กชายพัชรพล  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงพัชราภา  กิมุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงพัชรีธร  มาตรผาง
ป.6
โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน
วิทย์ประถม
390
เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
วิทย์ประถม
391
เด็กชายพุฒิพงษ์  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงภคพร  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงภัทรวรรณ  หะธรรมวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงภัทราพร  พรมหาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.2/1 อาคารพุทธชยันตี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กชายภูมิ  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
396
เด็กชายภูมิประภา  ศรีพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
397
เด็กชายภูมิภาค  เขียวไหล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
วิทย์ประถม
398
เด็กชายโภษิต  คนชม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนภูทอง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงมนัสนัน  ภักมี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญโยพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
401
เด็กชายมะติชน  หมีกุละ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงโยธิกา  ปัญจภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนภูทอง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงรณิษฐา  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงรสรินทร์  กิ่งคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายรัฐภูมิ  ถำวาปี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
วิทย์ประถม
406
เด็กชายรัฐภูมิ  มัครรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายรัฐภูมิ  หารใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขาลด่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงรินลณี  ชมภูโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงรุจิรัตน์  แสงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงลาติน  พงษ์พิติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกมน
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงวณิชญา  สร้อยสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงวนารินทร์  ชัยบัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนภูทอง
วิทย์ประถม
415
เด็กชายวรพัฒน์  แทนชาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
416
เด็กชายวรวิทย์  แก่งจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงวราภรณ์  ผูกแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงวริศรา  คำใบ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงวริศรา  เมฆบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงวศิกา  มาสุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงวันวิสา  สุขิตา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
423
เด็กชายวายุ  วงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงวิภากร  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงวิระษา  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังยาง
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงวิลาสินี  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงวีรณัฐา  ฮาดสม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
428
เด็กชายวุฒิชัย  คำโคตรสูนย์
ป.4
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
429
เด็กชายวุฒิพงษ์  ดาน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ ห้องป.1 อาคารพุทธชยันตี โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงศศิธร  โทมนัส
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงศิชล  พุทโธทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงศิรภัสสร  แสนสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายศิวกร  คูณอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงศุภัชญา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงสาวิกา  โสมคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงสิณีย์นาถ  ก้อนพิลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
438
เด็กชายสิทธิพล  พิลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงสิริกร  โสภารัก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงสุกัญญา  พันสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
วิทย์ประถม
441
เด็กชายสุขสรรค์  สนั่นเอื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงสุภาวดี  วังซ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านผาน้อย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงสุรดี  จันทุดม
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงสุรีรัตน์  แตงเส็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
วิทย์ประถม
445
เด็กชายโสภณวิชญ์  หรพร้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายอนุรัตน์  คำมนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
447
เด็กชายอนุวัฒน์  นามวงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงอภิชญา  เหตุเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังแท่น
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงอภิชยา  หลักแหลม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงอภิญญา  นุราช
ป.5
โรงเรียนบ้านเล้า
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงอรนันท์  วงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงอรพรรณ  ปานสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านอิเลิศ
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงอรอุมา  สุพรมพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงอรัญญา  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงอริยากรณ์  ธนูศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงอริสรา  กองจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงอริสรา  อรรคโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
วิทย์ประถม
458
เด็กชายอัครเดช  พานน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน
วิทย์ประถม
459
เด็กชายอัครพงศ์  แสงเดือน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกบก
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงอังคณา  นามสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
461
เด็กชายอาคเนย์  มะลิตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงอาภัสรา  จันทรใส
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงอารียา  อุทัยดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม