ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พรหมภักดี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ธนะสูตร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนิษฐา  สีกวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤติยากร  เทพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤศ  อินทรวิศิษฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกษมา  ผุยขันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อันทระ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
9
เด็กชายกันตณัฐ  วิชาชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลยาณี  บุญมีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญจิรา  หิรัญโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญพร  ผิลาออน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
13
เด็กชายเขมกร  แก้วเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเขมิสรา  ชุมพล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงคริสต์โตเฟอร์  ฮ๊อปเปอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
16
เด็กชายจักรภัทร  พันธไชย
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจดีย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
18
เด็กชายจิตติภณ  ราชโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรโชติ  จันตะนี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
20
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิฬาวรรณ  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
23
เด็กชายฉลองราช  ลีกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
24
เด็กชายฉัตรดนัย  โคติเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนกนันท์  คุณมี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนกานต์  ขำชู
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนม์นิภา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนิตา  มาสิงห์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนิษฐา  เอกวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
30
เด็กชายชยพล  ทองเวียง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
31
เด็กชายชยพล  มีเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชวาพร  กันแพงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชุตินันท์  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
35
เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงญาณิศา  โคตรทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
38
เด็กชายฐิติกร  จันอุทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
39
เด็กชายฐิติพงศ์  ก้อมมะณี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทิหล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
41
เด็กชายฐิติศักดิ์  ก้อมมะณี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณฐพร  โฉมนคร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลซา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฏฐารีย์  เนตรแสงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐชา  วรรณภา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐทิชา  เพชรเวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณิชาภัทร  พันธ์กล้า
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
คณิตประถม
50
เด็กชายเตชสิทธิ์  ภูสีดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
51
เด็กชายเตชิษฐ์พงศ์  ถิตย์รัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงทองทาวรรณ  เพ็ญธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
53
เด็กชายธนกฤต  วัฒนมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
54
เด็กชายธนดล  เผ่าพงษ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
55
เด็กชายธนพล  โสกันทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธนัชธร  จำปาอ่อน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
57
เด็กชายธนันท์รัฐ  ปัญจเสาวภาคย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
58
เด็กชายธนากร  กมลคติบวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
59
เด็กชายธนากร  บาไสย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พาภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธัญวัตม์  ภักมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธิติสุดา  ลำมะนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
63
เด็กชายธีทัต  ตาลไธสง
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
คณิตประถม
64
เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
65
เด็กชายธีรภัทร  ไชยาฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
66
เด็กชายธีรเมธ  โลขันสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนนทิชา  หาชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
68
เด็กชายนพกร  พินิจกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
69
เด็กชายนพวิทย์  อนันต์แพงพุ่ม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนภสร  ทินวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนภสินธุ์  แพทย์เพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
72
เด็กชายนรภัทร  เพ็งสมนึก
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนวลฤทัย  สร้อยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนันท์นภัส  สาลีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนันทิชา  หิรัญโท
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
77
เด็กหญิงน้ำฝน  จินดา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนิจฉรา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนิชนันท์  ลีกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงประนาริน  กลางสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปรัชพร  ปัทถาพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปรัศยาณี  ตันคำฮอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปัณฑิตา  สีหะสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปาลิตา  ปุ้งโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปุณยาพร  โสภาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพรนภา  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
90
เด็กชายพัฒน์ธวัช  ไกรศรีวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิขรินวรานนท์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
92
เด็กชายพันธุ์ธ้ช  ผลสลัด
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยะแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพิณภรณ์  ฟูฟอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญชิต
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วรินทรา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพีรญา  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพุธรักษา  นนิวิศรุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงภกาวรรณ  จำเริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
101
เด็กชายภาณุพงษ์  จิรเกษมสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
102
เด็กชายภาณุพัฒน์  สุขตะโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงภิริดา  จันทร์พุทธา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
104
เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
105
เด็กชายเมธาธัส  อุ่นผาง
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงรัชดาพร  คุณประทุม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
108
เด็กชายรัฐภูมิ  สุจิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงรัตย์ติยา  นุชบัว
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
110
เด็กชายเรืองฤิทธฺ์ชัย  ทบวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงไรวินท์  ิสิทธิมงคล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
112
เด็กชายลลนา  ประศรีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงลลิตา  มาตกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวชิรดา  สุขมารมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวนิดา  กองราช
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
116
เด็กชายวรรณกฤต  ผาระพรหม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
117
เด็กชายวรวิชญ์  จำปาบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวรินทร์ธนาตย์  สุริวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
120
เด็กชายวัชระพงษ์  สารวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
122
เด็กชายวิทยา  หมื่นสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
123
เด็กหญิงศกุนิชญ์  คำปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
124
เด็กหญิงศรัญญา  แนวถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
125
เด็กชายศราวุธ  สารมูลโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
126
เด็กชายศิรภัส  อินทรจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศิระประภา  จันทวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
128
เด็กชายศิวกร  วังมา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
129
เด็กชายสกรรธร  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
130
เด็กชายสิรภพ  พิมคีรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสิริภัทร  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสิริยากร  นิคมภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมมิยะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์ศฤงคาร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุภาพร  ศรีคาน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
137
เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุรารักษ์  ดีบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
139
เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
140
เด็กชายอนุชา  วันจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอภิชญา  สอนสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
142
เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอัจฉรา  อรุณเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอัจฉราพร  หล้าพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
145
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สาระรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอุ่นรัก  ครุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 6 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
147
เด็กหญิงกชกร  คำพิมพ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกนกทิพย์  สุธงสา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกมลชนก  สุริฉาย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกมลรัตน์  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกมลวรรณ  นันทะผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
154
เด็กชายกรณ์ดนัย  ยุวาคุณากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกรรณิการ์  ดีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกรรวี  พุทธา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
158
เด็กชายกฤตพล  สิทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
159
เด็กชายกฤตภาส  ประเสริฐโถ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกวินธิดา  พุฒสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกวินนาฎ  ศรีราชอินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมเพชร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มงคลสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีราชอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกัลย์ทิตา  จันมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกัลยรัตน์  การกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์คำกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงษ์ป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฟุ้งสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
171
เด็กชายกิตตภูมิ  จันพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัตทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกิตติพงษ์  นาราศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วกัณหา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงเกตสิริยา  ทองเพชร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
176
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยเจริญพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงขวัญณภัทร  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงขวัญเรือน  ไชยะป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงขิงพิลา  ทองนะ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงคณาธร  พาพุท
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
181
เด็กชายคุณธรรม  เหล่าเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 7 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กชายจรัณวัฒน์  จันทร์สีมาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
183
เด็กชายจักรินทร์  แก้วกุลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงจารุทัศน์  ดวงกันยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจารุภา  ทองภู
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
186
เด็กชายจิณวรรช  มัดถาปะตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทรัพย์โสภณกิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงจิดาภา  วางอภัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีดามา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงจิตรลดา  กรีกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงจินจุฑาภัทร  เอกพุทธสิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
192
เด็กชายจิรเดช  มุลทากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะนา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
194
เด็กชายจิรัชญา  ดีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงจิราธิวัฒน์  พรมดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงจีดาภา  มะโนใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจีรวรรณ  ธนูสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทะศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
201
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ดวนลี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงเจตปรียา  พยัคฆพล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
203
เด็กชายฉัตรตนัย  เสมอตัว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงชญานี  นันทพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชฏาภรณ์  ธรรมโท
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชณาภรณ์  ปล้องทางไชย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชนม์ชนก  เกิดไชยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงชนัญธิญา  ราชคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชนิษฐา  สารวงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
211
เด็กชายชลธาร  แก้วแสนเมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
213
เด็กชายชลสิทธิ์  คำแดง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
215
เด็กชายชัยชนก  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงจิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 8 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กหญิงชาลิสา  สุทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
218
เด็กชายญาณวุฒิ  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงญาณิศา  ตันบริภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงญาวรรธณานนท์  เสริฐสรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงญุวรัตน์  มณีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
223
เด็กชายฐิติณัฐนนท์  นครสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงฐิติมา  ศรีศักดา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
225
เด็กชายณกรณ์  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงณธิดา  คำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงณปภากร  ติดตาสี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณภัทร  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงณัชชา  โสธรรมมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงณัญดา  บ่่อน้ำร้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้ววงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณัฐกฤตตา   ซุยหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงณัฐชญา  โคตรมหา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณัฐฐาพร  จำปานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์กล้า
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิระรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุดสะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
242
เด็กชายณัฐพงศ์  แท่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงณัฐภัทร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัฐมน  จันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงณัฐริกา  ชาวเชียงตุง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณเกษม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
247
เด็กชายณัฐวัตร  แก้วประกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงณัฐวิภา  รบไพรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงณิชาธาร  โฉมนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงดาราวัลย์  คุรุวาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 9 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กหญิงดาริกา  โมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
253
เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงดุสิตา  คำพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
255
เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงตริตาภรณ์  แก้วล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
257
เด็กชายเตวิช  กุดรังนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
258
เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
259
เด็กชายทรงพล  นามป้อง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
260
เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงทักษร  ธรรมดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
262
เด็กชายทินกร  เนธิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
263
เด็กชายทินภัทร  จันทะมล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
264
เด็กชายทิโนทัย  ศิริไชยจำนงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงทิพานัน  บรรพลา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงธนกร  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
267
เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
268
เด็กชายธนธร  ธารเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
269
เด็กชายธนบดี  เกิดนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงธนภรณ์   สาสมัคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
271
เด็กชายธนภัทร  จันทะวัน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
272
เด็กชายธนภัทร  ชลาชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
273
เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
274
เด็กชายธนวัฒน์  บัวเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
275
เด็กชายธนาพัทธ์  ปากแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
276
เด็กชายธนาวิน  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายธัญกร  อาศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงธัญพิชชา  ธีระโชติ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงธัญพิชชา  โสประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงธันยา  ธรรมมิยะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
281
เด็กชายธาวิน  พูนศรีวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงธิดา  เทียมเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงธิดาพร  สงวนเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงธิดารัตน์  นึกชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
286
เด็กชายธีมนิติ์  ยาบุษดี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 10 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ศรีทะบาล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
288
เด็กชายธีรเทพ  เฉลิมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
289
เด็กชายธีรภัทร  คำเมืองไสย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
290
เด็กชายธีรภัทร  ชิณศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
291
เด็กชายธีระพล  บัวรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงนงนภัสกร  บัวเฮ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงนภสร  หงษ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงนภัสสร  เจริญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงนภัสสร  บุญมีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงนราภรณ์  สาลาสุตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงนราวัลย์  รินนรา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
299
เด็กชายนราวิชญ์  ราชแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงนรีรัตน์  โสระสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงนัทธิชา  กองฉันทะ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
303
เด็กชายนันทวัฒน์  ออมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนันทิยา  แสนทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
305
เด็กชายนิธิเดช  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนิภาธร  วีระจิตสกุลงาม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงนีรัตน์  โสระสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันทะคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
310
เด็กชายบุณย์วิชญ์  ไชโยแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงบุษยมาส  นนทจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงเบญญาภา  สาระวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงปฏิญา  ปางแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  คนตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงปณิตา  มุลทากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปทิตตา  เเสงเสียงฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปนัดดา  รามศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์งอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
319
เด็กชายปพิชญา  จำนงศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงปพิชญา  สำราญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 11 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กหญิงปพิชญา  ใหม่วงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลชิต
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงประติภา  เอกวารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปราริฉัตร  สอนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงปริยากร  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงปรียาพร  ฮดลือชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงปวิชญาพร  ไชยอุตม์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงปัทมาพร  ศรีนรา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปานตะวัน  อันบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
332
เด็กชายปารมี  ปะวะลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปาร์ย  รามศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปารัช  ศฤงคาร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปาลิตา  นามเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปาลิตา  โสภารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
337
เด็กชายปิยะทีป  หมื่นแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นิสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงปุญญาวี  สะตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปุณญิศา  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
341
เด็กชายปุณมนัส  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงไปรยา  ศรีพลเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพชรพร  จันทสว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพรฐิตา  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงพรทิพย์  คำหาญ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงพรปวีณ์  อินพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงพรพัสภ์  สังข์สุรัชต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
348
เด็กชายพรพิพัฒณ์  ปัดสาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพรวิภา  วุฒธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
351
เด็กชายพลกฤช  พ่อบุตรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพลอยนภัส  เจนจำรัสฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
353
เด็กชายพสุธร  บุญตามทัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
355
เด็กชายพัชร  ทองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพัชริดา  ชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 12 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงพัดชา  สุริยธนาภาส
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
358
เด็กชายพันธุ์พิสุทธิ์  ภูเม็ด
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพาขวัญ  เวทย์จรัส
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
360
เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพิชชาพร  ยะคำป้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพิชชาภา  โชติชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  แก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โคตรชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพิชญาภัค  มณีกาศ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
368
เด็กชายพิชญุตฆ์  ลุนวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
369
เด็กชายพิชญุตม์  ผิวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงพิธิตา  แก้วชูฟอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงพิมชนก  ศิริกันรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สามล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพิมพ์พิชา  มณีพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพิมลลักษณ์  จันทราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
379
เด็กชายพิโมกข์  เเจ่มใส
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
380
เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
381
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงพีรยา  ดาวงษา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
383
เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเทาพิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
384
เด็กชายพุทธคยา  มานะญาณณกิจ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
385
เด็กชายพุทธมนต์  พันธุ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
386
เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงพุทธิกาล  คำบุยา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงเพชรดา  สุวรรณชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงเพชรมณี  ต้นมณีรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงเพตรา  ยาบุษดี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงแพรไพลิน  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 13 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กหญิงแพรวา  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงภรณ์ญวรรณ  เนตรแสงสี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
394
เด็กชายภวัต  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงภัคธีมา  จันทคนธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
396
เด็กชายภัคพล  ทิพรส
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงภัณฑิรา  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงภัณฑิลา  อุทธังชายา
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงภัทรธิดา  นันทคำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงภัทรพร  สุวรรณอนุรังสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
403
เด็กชายภัทรินทร์  แก้วใสทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงภัศธรินทร์  ศรีไชยวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
405
เด็กชายภาคิน  พิคฟอร์ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงภาคินี  สุวิตธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงภีรดา  ผุยลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
409
เด็กชายภูชนะ  วิรัญจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
410
เด็กชายภูริภัทร  วงษา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงภูวดล  พ่อบุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงมนต์ทิรา  กรมทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงมนภร  ราชพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงมาริษา  กันรเรศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงมิ่งกมล  สังขมาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
417
เด็กชายเมธานนท์  ก้อมมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงเมธาพร  รอบรู้
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
419
เด็กชายยศยง  พานกระดึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
420
เด็กชายยิ่งเกียรติ  เบ้าจรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงยุภาพร  ยาขามป้อม
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
วิทย์ประถม
422
เด็กชายรัฏฐพล  เหล่าไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
423
เด็กชายรัฐภูมิ  นาทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
425
เด็กชายรุ่งทวี  เบ้ามงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 14 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สดงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงลภัสรดา  สุวกุลศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงลลิตา  พงษ์สระพัง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงลัคขณา  พิมพ์กา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงลัดธวัลย์  พันพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงวรพิชชา  พาโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงวรมล  ใบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
434
เด็กชายวรเมธ  ศิริหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงวรรณวิสา  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงวรรณิษา  เทพโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงวรัญญา  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงวรัญญา  สุขหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงวรางคณา  ศรีไตรภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงวราทิพย์  สุนทราวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
441
เด็กชายวริทธิ์  คุรุวาสี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงวริศรา  ตากิ่มนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงวริศรา  ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงวริศรา  นามศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงวฬิษา  ยาวิไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงวัชรีภรณ์  พาพุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
447
เด็กชายวัฒน์ชานนท์  สิงมะหาพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
448
เด็กชายวิชญ์ชยุตม์  จันพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงวิชญาพร  ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
450
เด็กชายวีรเทพ  จันทริมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
451
เด็กชายวีรพงษ์  แวววงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงวีรยา  โสวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
453
เด็กชายวุฒิกร  สารวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเวธกา  นาหัวนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงศตพร  อาจแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
456
เด็กชายศราวุฒิ  เนาแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงศลิษา  ไขมีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงศศิวรรณ  ต้นภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
460
เด็กชายศศิวัฒน์  พงทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงศศิวิมล  เหลาสุพะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 15 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธรรมสระ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
463
เด็กชายศุภกานต์  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
464
เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงศุภธิดา  เติมทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงศุภากร  ธนกิจพิพัฒน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
467
เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสรนันท์  บุสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสรภัส  สร้อยจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงสวิชญา  สิงห์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
471
เด็กชายสหพล  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
472
เด็กชายสัจจพงศ์  สุทธิสานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
473
เด็กชายสิทธฺโชติ  ไทยษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
474
เด็กชายสิปปกร  นกเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงสิริกร  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสิริกร  วิทยาการ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
478
เด็กชายสิริพงษ์  พรมพุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงสิรียากร  ทันวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงสุชัญญา  ป้องภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงสุชาดา  อะทุมชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงสุชานันท์  เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงสุฎาพร  ชนิดโชติ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทีนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงสุภาภรณ์  สีทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าลี่
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงสุภามาศ  จันทะบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
493
เด็กชายสุรจักร  ระเบียบนาวีนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชาวน้ำปาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายสุวรรณสิงห์  หุ้ยน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงอจิรภาส์  เพชรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 2 ห้อง 16 โรงเรียนอนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
เด็กหญิงอชิรญาณ์  โยวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
498
เด็กชายอชิรวัตติ์  แก้วเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอธิชา  นาคเสน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอนัญญา  ตรีรัตนธำรง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงอนัญพร  ทองเพชร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอนันตญา  พรหมพุทธา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงอภิชญา  ดีเหมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงอภิญญา  ใจทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
506
เด็กชายอภิรักษ์  คุณนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
507
เด็กชายอภิรักษ์  รามศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงอรจิรา  อ่อนพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงอรญา  มาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงอรปรีญา  จันทร์ชนะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงอรปรียา  พนม้ริงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงอรวรา  สุนทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงอรวรินทร์  จันดาศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
516
เด็กชายอริย์ธัช  สีระหัด
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
517
เด็กชายอริยพล  พลเดชาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงอริษา  อินทภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงอริสา  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงอลีเซีย  ผสมทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
521
เด็กชายอานนท์  สีแก่นกูด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงอารยา  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงอาริยา  เจดีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงอินทร์ตรา  เหลืองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงอินทิยา  ขจรกิตติยุทธ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงเอรียา  โสกัณทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม