ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เมืองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  ยาสมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพรรณ  หน้าขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกมลภพ  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรณัฐ  จังตระกูล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรนันท์  อุดาลิศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรวรรณ  ฟองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤษฎาพร  สุรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษฏา  พงศ์สุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษฏิ์  โสธนไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกวินท์  จิตรงาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายก้องภพ  อนุกูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมอมูล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกันตวิชญ์  ยศอาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัลป์  เกียรติศิลป์
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติการกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิติภัฏ  เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกุลชา  นามะสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกุลณัฐ  ดีสุติน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกุลรภัส  หมูดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายเกล้าชนก  บุญสูงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายเกียรติกร  วงค์ใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงคณนาถ  ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจรณินท์  วงค์คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจักริณ  เหมือนทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจารุกิตติ์  ทองหลิ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งวิวัฒน์จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจิรภัทร  มูลเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจิรภิญญา  จริยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรัฎฐ์  สายอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายจิรัฏฐ์  แลกันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจิรายุ  ภูมิประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเจษฎากร  สัตยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุ่มขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ภูฆัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชญาษร  วงค์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชฎาพร  โมทิม
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชนธัญ  วังเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายชนวีร์  ใจดื่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทาแกง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชมพูนุท  ริมสิยาพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชวกร  ใจรุ่งรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชัชนันท์  ตุ้มเต็มวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชััชชัย  คมสัน
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชาลิสา  ผัดด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชิโณวาสน์  พิชิตพิชส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชินพัฒน์  สิงห์หล้า
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชิษณุชา  ตุ้ยสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชิษณุพงศ์  นิรัติศัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชุลีพร  สีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายโชติยะ  ขัดมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลใจยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงญาณัฐฉรา  เครือจินจ๋อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงฐปนกุล  เกตุวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียนถนอม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงฐิติชญา  จุลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายฐิติพงศ์  สิทธิเครือ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อติโรจน์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทธนาคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิริตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายฐิติวัฒน์  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายณฐกร  กุณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณพิชญา  มณีใจสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงณัฎณิฌา  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  มากบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ปัทมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐกมล  ภัทรวีรานนท์
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐกรณ์  พรมศร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฐชยา  กัณฑเจตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณัฐชา  หล้าชุมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฐธนเสฏฐ์  ฝั้นเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียบคุณ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายณัฐพงษ์  แสนปิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยวงฝัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัฐพล  คำภิระปาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฐพล  เพียรไป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อกิตติศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฐภัทร  ทรายมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายณัฐภูมิ  ศิริบุญธรรม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐมณี  พันธุ์สุริยวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคำยวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรมนุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายณัดฐนันญ์  พลอยแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขตะกั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายดนัยวัฒน์  ชุ่มเบี้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงดาราวดี  ทรายใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายดิลแลน ชนกันต์  เปเรรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายดิษยวิทย์  ชุ่มเบี้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายท้ศน์พล  สานอินทร์จักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายทิวัตถ์  ถุงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายเทพพนม  ป้องขันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธณัชพงศ์  วะเท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนกร  อนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนกฤต  กาวินชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนดี  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนนนท์  สวัสดิ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนพัฒน์  เอกราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนภัทร  ปิงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนวัฒน์  เอกราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนาคิม  ธรรมขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธรรศไชยธรรม  วงศ์อ๊อด
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธราดล  สายวงค์ยนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินต๊ะเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธัชกร  จักรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธันย์ชนก  เดชธงไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธิดากานต์  ประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงธิดาพร  กาไชยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธิติพันธ์  ตรีสารศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธีรพงศ์  รัชดาพันธ์เรือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธีรสิทธิ์  ง้าวกาเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนชุดา  พุทธรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายนนทกร  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายนบนที  สายนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนพธีรา  สิงห์ขร
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายนภนัยน์  เวียงแปด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนภัสสร  พร้อมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนภาวดี  จตุจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายนรภัทร  ต๊ะวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนรมน  วัฒนพนม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนรัญญา  นุชิต
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนราธิป  พันธ์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนวพรรษ  ปิงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยวงค์เวชวัฒนา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายนับพระพร  วงศ์สรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงนาบุญ  กันชาติ
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายนิติภูมิ  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนิรนุช  วงศ์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายบรรพต  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายบัญญพรต  แดงใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงบุณยานุช  ชั่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปฐมพชร  ทองริว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปทิตตา  แก้วมี
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปภาวรินท์  ภู่ระกำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายปรวิช  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงประติภา  อินต๊ะคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายปัญณ์ณวัชญ์  สุทธิสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายปาณัท  ถวิลกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปาณิศา  ทองคำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายปารมี  จันทรวิทุร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายปิยะชาติ  ธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปิยะธิดา  แปงนุจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายปีติภัทร  ใจคำต๋า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายพงศ์จักร  นันทโชคชญานิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพงษ์ศิริ  ราชตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายพชร  สุวรรณศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายพรรษกร  กันทะมา
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพลับพลาพร  ยารังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพลิน  สมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพศวัตร  ฉัตรชัยสถาพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพัชร  พันธ์งาม
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพัชรินทร์  วงศ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพัฒนันท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพัตรพิมล  กาญจนวิภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายพันธกานต์  ฤทธิพรหม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายพิจักษณ์  เทพวีระพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพิชชานันท์  วงศ์ฟู
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพิชญะ  พันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพิชญา  ฮาวกันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ก๋าลือ
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพิมพ์ชนกทิชา  ณัฐศุภพิพัฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพสุยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ราชลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายพิริยกร  เตชะเต่ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพีรมณฑ์  ตาตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วมะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายภรัณยู  รัตนงามวงค์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายภัคนิพิชฌน์  โท๊ะนาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายภัควัฒน์  ทิพกนก
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงภัทรธิดา  สันวงศ์ตา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายภาณุพงค์  ขอน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายภาณุรัตน์  พรหมเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายภาณุฤทธิ์  บุญยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายภาณุวิชญ์  ใจชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงภารดี  อ่อนละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงภิญญ์พลอย  เทศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมเรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายภูมิภัค  ชนะหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงมณีฐกานต์  สุภาพันธ์ชูชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงมนัชญา  คำทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงมรรษกร  หาญสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงมิรันตี  ขำดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงเมธาพร  จานุวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงรมิดา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายระพีพงษ์  สายกุณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงรัฐนันท์  ตะเวที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงริญาภรณ์  จอมอินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินชัยยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทร์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายรุจิภาส  ปาต๊ะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงวณิชชา  จอมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายวทันย์  อัครอธิมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงวนคีตานันท์  ปุกคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายวรดิศักดิ์  วรรณโกสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายวรปรัชญ์  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงวรวรร  ศรีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายวรัญชิต  วรรณเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงวรัลพัชร  เอี่ยมนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายวริทธิ์  ธิรินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายวริศ  วงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายวศินภัทร  ยะนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายวัชรพล  แช่ใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวิรัชยา  ธิปทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายวิศรุต  อินตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายวิศิษย์  คมนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายวีรภัทร  ปานโบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายวีรภัทร  ยศสมแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายวีรภัทร  สุภัทร์วัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายศรัณยภัทร  สิทธิวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงศิรภัทร  เสือทะเล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายศิระ  บู่แย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายศิรา  อุฬารกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงศิริกาญ  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงศิริกานต์  สิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายศิวัช  สมจันทร์ตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงศิวารี  ป้อมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายศุภณัฐ  อินไผ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงศุภมาศ  กรรมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงศุภัคชญาภรณ์  ต๊ะใจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงศุภิสฌา  ประพันธ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายสรัล  ทีรฆวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงสราวลี  มีมานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายสวัส  อุนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายสัญญพงษ์  เปอะเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายสัฏฐี  ทำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายสายกลาง  จะวะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายสิปภาส  ฟูฟั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงสิริกร  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงสิริกร  อบอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายสุดปรีดา  คงเทศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงสุทธนาฏ  ธรรมธิกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงสุทธิกานต์  มลิวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงสุทธิดา  ส่วนสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงสุทธิดา  สืบพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายสุทธิวัฒน์  วงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายสุธินันท์  มนตรีกุศล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสุพนิดา  กิ่งก้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีตนไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายสุรยุทธ  ณ มา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ยะคำ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงอชิรญา  พิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายอธิภัทร  ธนานุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงอรชพร  อรุณไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงอรรัมภา  บุลยเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงอรวรินทร์  อินเขียวสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงอริสรา  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายอรุณวิชญ์  งามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายอัจฉริยวุฒิ  ใจหมั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายอัยการ  เบี้ยจรัส
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงอุรัสยา  อุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงกชนิกา  จีนา
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกมลชนก  นุนพนัสสัก
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
นางสาวเกษศิรินทร์  รักสัตย์
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายคุณานนท์  หอมแก่นจันทร์
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายจงกลยุทธ  ยารังษี
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายจารุภัทร  อาจมุณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงชญาดา  สูติวงค์
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สูตรเลข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
นายฐิติพล  สวยสด
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายณชนก  มูลพุ่มสาย
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายณัฐภัทร  ภัทรวีรานนท์
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณัฐภัสสร  วาสิการ
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สามทะมิตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายเตชธรรม  วงศ์ษา
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงทักษพร  ลิ่มสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธณาทร  มูลปัญโญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายธนวินท์  สุภาอินทร์
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธรรมนิตย์  จึงมีชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนพเก้า  ชุ่มเป็ง
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายนันทชิต  ขัดทองล้วน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงผกาวดี  สิงหา
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายพงศกร  ภักดีจันทร์
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพัชรินทร์  กล้าจริง
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพิมพกานต์  การดี
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพิมพ์นารา  แดงอินทร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
นายภูวริช  ยศบุรุษ
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายยศพงษ์  ยอดจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
นางสาวรุจจิรา  ตามัน
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายวทัญญู  เคหะลูน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวรัชยา  แจ้ป้อม
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวริศรา  มงคลพงษ์
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
นายสรวิชญ์  มาเปีย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ม่วงพรวน
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายเสถียรพงษ์  เด็ดใด
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงแสงพู  ลุงซัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงหยาดทิพย์  บุญพุธ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายอชิตพล  โอชารส
ม.2
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
นางสาวอนันตญา  เตชะวงค์
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายอนุพงษ์  กันทะกัน
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
นายอัลฟาลาฮ  อับดิลลอฮ์
ม.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายอัษฎาวุธ  อุ่นม่อน
ม.3
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงอินทิรา  เตชะสืบ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล5
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
379
เด็กหญิงกชกร  หมูคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงกนกพร  ศรีคำวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงกนกรดา  ปราเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงกนกรัตน์  วันพรมมิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงกมลชนก  ทัศนพันธ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายกฤตภาส  ณรงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายก้องภพ  เจดีย์ยอด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงกัชชรส  ขาวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฟองมัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงกัญญาภัค  จันอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฟูใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เครือฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกัญญาลี  ลีซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายกันต์กวี  กันทะวงศ์วาร
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงกัลยา  แผ่นทอง
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กันทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วาละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปุณณภพพสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายกิตติธาดา  คำเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงกุลธนศรัณย์  ธุรนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงเกวลิน  หล้าสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายเกียรติศักดิ์  หาญใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงขวัญข้าว  สายแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายเขมณัณฑ์  ใจแก้วแดง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงเขมิกา  บุญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายคิรากร  ศรีคำชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายคุณากร  วงค์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายจตุภัทร  ธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กชายจักรภพ  จีนะวิจารณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายจักรภพ  พลับจั่น
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายจารุพิชญา  ทานุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงจิณณพัต  รัตนประเวศน์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายจิณณวัตร  แก้วนิลตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงจิตา  สังข์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายจิรทีปต์  เอียกพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายจิรวัฒน์  พงศ์สุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สุวรรณสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายจิราเดช  งามสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงจิราพร  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงจีรวรรณ  ทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงจุฑารัตน์  โคกสีนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แลวลิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงจุฬามณี  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายเจษฎา  อินสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงชญานิน  ไกลถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงชญานี  ครุขยัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงชญาษร  ศรีวันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงชนญาดา  แสนทอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายชนะโชติ  สติแน่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงชนัญญา  เดชาปุณยธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายชนาภัทร  ตันติจริยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายชยชนม์  โชควัฒนาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายชยานันต์  ก๋านันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ไชยอุปละ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงชลธิชา  เครือระยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กชายชัชรัณ  ศรีอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายชินภัทร  หน่อแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายชินวุฒิ  นนทมาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงชิิชญาสุ์  เขียวสนุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงชุดารัตน์  ธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลีกาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงญาดา  อินนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายณฐกร  ตาเตจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายณฐวัฒน์  ไชยแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายณนน  ห่วงมิตร
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงณปภาพร  ขัดแข็งแรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายณภัทร  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณภัทร  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงณภัทร  วงศ์วรเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงณภัทร  วัชรขจรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงณภัทร  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายณภัทร  หลักแหลม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายณภัทร  หุ่นเก่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายณภัทร  อุนจะนำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงณัชชานันท์  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณัชณิชา  สีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โยธา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายณัฏฐพล  ตะมะพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายณัฏฐากร  ยอดคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายณัฐกรณ์  ด้วงตุ้ย
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงณัฐกันย์  สังฆจันทร์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงณัฐกานต์  ตันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงณัฐจีรา  มีชื่อ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงณัฐชนิน  กันธาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ไชยวงศ์สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
484
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธรรมวันทา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงณัฐธัญ  จำปาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงณัฐนรี  บุญมาเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงณัฐนิชา  สันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงณัฐพิมล  บรรดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายณัฐภัทร  กล่อมเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายณัฐภูมิ  สมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงณัฐรดา  คุ้มสะอาด
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงณัฐรัมภา  พิิมลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายณัฐวรรธน์  พันธุ์อำพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายณัฐวัตร  สว่างอารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินนันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงณิชพักตร์  สุภัทร์วัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงณิชา  ปันวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายตรัยกร  รักษ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงทิวระวี  หล้าคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายธชนนท์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงธณัญญา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายธนกฤต  นครสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายธนโชติ  ธิรินทอง
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงธนภรณ์  คงชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายธนภัทร  แก้ววิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายธนภัทร  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายธนภูมิ  วงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงธนวรรณ  วิลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายธนวินท์  ไชยดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายธนวินท์  แซ๋เจ๋า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
519
เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงธนัญญา  พรมวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายธนาธิป  อินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงธนาภา  ฮ่อธิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงธนิษฐา  ขอนเดื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงธนิษฐา  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายธรรมสรณ์  มีเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายธราเทพ  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายธัชชกร  พรรณาธุโณทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงธัญชนก  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงธัญชนก  สายสร
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จำรัสประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทริยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงธัญพิชชา  สิงห์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงธัญสินี  นันตาสืบ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงธาราวดี  กาวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงธิติธิดา  สิทธิกูลนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายธิติธิษณ์  ยะด้วง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายธิตินันต์  กิมวังตะโก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงธิษณามดี  แสนคำร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธีรวัฒน์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายธีรวิทย์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายธีระพงษ์  สุระวัง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธีรัช  ธนาพุฒิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงธีราพร  ศรีวิรัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธุวานนท์  คงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงนงนภัส  เหลืองธนะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายนนทพัทธ์  มนต์เมตตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายนพณัฐ  อินคำเชื้อ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงนภพร  สมแก้ว
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงนภสร  บุญมาสืบ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายนภัส  พลอยเจิมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
เด็กชายนรภัทร  วงศ์กาปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงนรมน  ศรีหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงนริศรา  วังขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงนลพรรณ  วงค์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายนวพล  ศรีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงนันทการต์  ศิลลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  เรืองรินทร์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงนันท์นภัส  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงนันท์นภัส  สีทาแก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงนันทนัช  ใจบรรทัด
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงนัสรีน  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายนารา  ฟองแก้วงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงนำหทัย  บุณยรัตพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงนิตยาพร  จากีบ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายบริธาน  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายบวรภพ  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงบัณฑิตา  หมอกขัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงบุญญาภา  ฉัตรวราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายบุญยกร  หุยากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงบุศรา  ใจยาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายปฎิภาณ  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายปฏิวัฒน์  แจ่มวิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายปฏิิพัทธ์  เสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงปฐมาวดี  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงปมลวรรณ  ตันจันกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงประภาวรินทร์  ตารุสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายประยุทธ์  อัฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงปราชญ์ปรีญา  ตามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงปริชมน  ดีขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงปริมล  ปันโท๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายปรีชา  เครือระยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
เด็กหญิงปรียาดา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายปวริศ  หอมแก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปวิตรา  ดินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายปวีร์  ศิริวงค์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายปัญญวัฒน์  วงษ์มา
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐโชคชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงปานวาน  ทินกร ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงปารวี  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายปารินทร์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายปาล  ผุสดีโภคิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงปิยธิดา  พรมยศ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปิย์วรา  ปั้นเทศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายปุญญกฤต  แสงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปุณณดา  ตรงปัญญาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงปุณยนุช  ตันจันทร์กูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงปุณิกา  เกตุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงปุณิกา  อินต๊ะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงเปมณีย์  จันทร์เหนือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงเปรียบดุจดาว  ตุ่ยไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายเปี่ยมภัทร  สันชุมภู
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายพงศกร  หวานแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายพงศกร  เหล็กกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงพรนับพัน  พลเมฆ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงพรรณ์จิรา  ตรีสารศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงพรรณปอร  เกียล่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพลอยขวัญ  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพลอยชมพู  องค์ระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพัชญธิดา  จันทบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
624
เด็กหญิงพัชณิกา  ฟูใจ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพัชรินทร์  ยะม่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองสา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจมาวงค์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงพิชญากร  ถาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงพิชญาภร  ถาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจยา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายพิชเญศ  วงค์สูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายพิชยุตต์  อลังกานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายพิภู  แก้ววงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงพิมชนก  ใจตา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงพิมพกานต์  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  เลี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพิยดา  อุ่นตา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายพุฒิเมธ  วารุกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงแพททิชา  กรรเชียง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายภัทดนัย  ทองพิไล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายภัทรกานต์  หมั่นดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงภัทรพร  คนธปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงภัทรภร  ทินอยู่
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงภัทรมน  พลติ์บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงภัทรศยา  เพียรไป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พงษ์บูรพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงภัทราวรินทร์  อินนันชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายภัสร์พสุ  รุ่งฉัตร
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายภากร  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายภาณุ  เมืองฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงภาณุมาศ  คำนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงภาดา  เครือสบจาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายภานุพงศ์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
659
เด็กหญิงภาวินี  เปียงชมภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายภาสกร  อ๊อดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงภิชญาสิฬห์  สีเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายภิชาพบ  ลาวิตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายภีษมะ  มัชฌิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายภุริณัฐ  วงค์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายภูตะวัน  วรรณจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายภูมิธฤทธิ์  แก้วดวงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายภูมิพัฒน์  เตจินะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงภูริชา  อ๊อดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายภูวรินทร์  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงภูสุดา  กอบชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงมนัชญา  อุปละกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือระยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงมาริสา  ขำดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงมินตรา  วงค์ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงเมธาวดี  เครือปัญญา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายยศกร  ธรรมยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายยศกร  ประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงรฎา  อุตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายรณชิต  เชียงโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงรวิสรา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงรัชนก  เตจะบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงรัชนี  คล้ายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายรัฐภูมิ  หอระดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายรัฐศาสตร์  นามลายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงรัมภาพร  ขาวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายรายทิพย์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วรรณต๊ะจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงลดารัตน์  อินต๊ะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงลดาวดี  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงละอองฟ้า  วังซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงลักษณียา  เสรีกุลวิเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงลักษิกา  กาตาสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงลักษิกา  เทพเสาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
694
เด็กชายวชิรพล  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงวนัทชนันท์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงวนัสนันท์  ปิงฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายวรปรัชญ์  พนัสจุฑาบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายวรพล  กันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงวรพัชชา  พงษา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายวรพัฒน์  นันทะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงวรรณกานต์  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงวรัณภรณ์  อินตาโย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงวราภรณ์  ตุ้ยคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายวรายุทธ  ธิปละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายวรินทร  ดอนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงวรินทร์ณิชา  หลักทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายวรินธร  ต๊ะกันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงวิภาดา  วชิรปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงวิภาวี  นิธิสิริมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงวิมลสิริ  ไชยบาง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงวิรดา  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงวิรัชตรา  ชมภูน้ำเงิน
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายวิศวะ  ลัดดาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงวีรดา  เอกรักษ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายวีรพล  แก้วมีแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายวีรภัทร  เสมอใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายศตวรรษ  รังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงศรัณพร  บุญแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงศรัณย์พร  เชียงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงศศิวัณย์  ไพศาลทักษิน
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีใจวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงศิริประภา  กำลังว่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงศิริมาพร  ยุทธมานพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงศิริรัศมิ์  เจริญแสนสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงศิริโสภา  ตาจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงศุทธิชา  เชื้อเต๊อะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
729
เด็กชายศุภ  วจีกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายศุภกร  ทาปา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายศุภกร  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายศุภฤกษ์  เอียงเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงสไบทอง  ทิพจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายสรณัฐ  พรมจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายสร้างสรรค์  ไชยชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงสราลี  สิริวงศ์เครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงสโรชา  พงษ์จักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายสัณห์ศรุต  วีระพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายสิรภพ  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงสิริกร  เจียรวัฒนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงสิริกร  นันทะโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงสิริน  พิบูลสุรการ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงสิริภากร  เจียรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงสุจิรา  เล็กศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงสุชาดา  เอกจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงสุชานาถ  หมั่นคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงสุดาพร  เขียวงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงสุตาภัทร  ดาราวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงสุทธดา  ใจตาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงสุทธิดา  พลงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงสุธาชินีณ์  วาสประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงสุธาสินี  ใจสันกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงสุธิศา  วิลัย
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงสุนิสา  คำกอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงสุพิชญา  กาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายสุภัทร  บุญเจียม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงสุภัสสรา  โสวภาค
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงสุภาวดี  คลาดแคล้ว
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
764
เด็กชายเสฏฐพันธ์  นนทสูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายเสริมศักดิ์  หมื่นอ้าย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงหทัยชนก  อินทะสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงหยาดพิรุณ  มูลจันทร์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงอชิรญา  ทองกิจ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายอติกานต์  ผิวเหลืองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงอธิฐาน  ภิญโญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายอนวัช  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงอภิชญา  สัญญะเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายอภินันท์  ปันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงอภิษฎา  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงอภิษฐา  แก้วคำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงอภิสรา  ป๊อกหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงอรอนงค์  ลายประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงอริสา  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายอัครพนธ์  ธิช่างทอง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สีธรรมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงอัจฉริยะชา  ปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เกี๋ยงแก้ว
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงอัญชิสา  เครือคำหล่อ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงอัญรัตน์  อ่างคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงอัณรวริณธ์  อินต๊ะขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายอัมรินทร์  เรือนใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญวรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงอาณดา  คชาปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงอารดา  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงอาริตา  อายะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงอาริสา  ทรัพย์สิริวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายอินทภัทร  อินทะสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงเอริญา  โชติธนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงไอริณ  ศักดิ์เดโชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงิพิชชานันท์  ไชยวังราษฎร์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์