ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 521 ชั้น 3 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ภู่รัตนากรกุล
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพณ  อรีพรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนิษฐา  โสฬสรัตนพร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรชพรรณ  สาสาย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤติน  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
6
เด็กชายกวินท์  ขุนนคร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงการเกตุ  แจ่มประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงเกศกนก  กลีบเมฆ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
10
เด็กชายไกรสรธนายศ  อุ่นรั้วทิพย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายคงศักดิ์  ทิพย์จันทร์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กชายคฑาวุธ  บรรณาการ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงครองขวัญ  ประมงกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
14
เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายจิรเดช  อ่อนเเช่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรัฏฐ์  มหาธนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิราพรเ  เหมเปา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจีรนันท์  เงางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
21
เด็กชายจีระกิตติ์  ว่องประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายชญานนท์  ซุ่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชญานันท์  แจ่มดอนไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชณิตา  บุญเสนันท์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนกนันท์  บำรุงราษฏร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนิกานต์  เชื้อคนแข็ง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนิดาภา  กาญจนบุตร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชวันรัตน์  ชาติพิศาล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชัญญา  รี่คุปต์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยางเดิม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
34
เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงญาติกา  สุธาพจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 522 ชั้น 3 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐิติชญา  เจียมจงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณฐพร  อารักษ์วิชานันท์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณฐมน  วราสินธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณฐิกา  หมายครอบกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณภัสรดา  ศรีน้อยขาว
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐติณณกานต์  ชฤตะวาพุทธางกูร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐติพล  ชำนาญเนตร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐพล  พวงมาลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐพล  ลือชัยวัฒนโสภณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองจิต
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณิชกุล  กุลจิระจรูญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายไตรทศ  วริยรักษ์วรกุล
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
53
เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กชายธนกร  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
55
เด็กชายธนกร  มาจิ้งหรีด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
56
เด็กชายธนพงศ์  แก้วบรรจง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
58
เด็กชายธนภัทร  เหมียนวงค์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
60
เด็กชายธนวิน  สวัสดิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธนัญธิตา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
62
เด็กชายธนาชัย  น้อยจีน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเมือง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธัญชนก  อภินันท์ธนากร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศุภกิจกาญจนา
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
67
เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนงนภัส  เจียมโมปกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
69
เด็กชายนนทิธิษณ์  วังตาล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายนวคุณ  ปัจจัยโคถา
ป.6
โรงเรียนธีรศาสตร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 523 ชั้น 3 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนวิยา  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนัทนลิน  เกษมสุขสถาพร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนสอาด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายนันทพัทธ์  ฐิตยานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กชายนาคินทร์  บัวนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนารีรัตน์  แพทย์รอบรู้
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
77
เด็กชายบัณฑิต  สว่างเมฆ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงบุญสิตา  สมคะเนย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงบุณณดา  รุ่งนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายบูรพรรดิ  ชัยศิริพานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
81
เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปณิดา  ใจมั่น
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายปริตต์  ปรีชาปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปวริศา  แย้มจับ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปวริศา  ศรีสงสาร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปีติญาณ์  จตุรวิทย์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์วาววาม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปุณยาพร  เนียมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กชายพชรวรรธน์  จงตั้งสัจกุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพลาพร  สินคง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพัชรกันย์  พงษ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิชชาณัณณ์  จินต์เจริญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรสุกรี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายพิชัยยุทธ  ว่องปัญญวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายพิพัฒน์  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายพีรวัส  สุขชู
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงภัคดิพร  เนตรนรา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 524 ชั้น 3 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภัคพล  จันทร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงภาณุมาศ  ยางทัด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
108
เด็กชายภาณุวัฒน์  สมหวังพรเจริญ
ป.5
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
109
เด็กชายภาสวิชญ์  สุรัติเสถียรกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงภูญดา  ตั้งวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
111
เด็กชายภูผา  ศิลปสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
112
เด็กชายภูผา  เฮ็งมี
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
113
เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงมทิตา  สุดตา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
115
เด็กหญิงมนัสษญา  บุตรสาเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงมรรษวรรณ  เหรียญเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงมสฤณา  อุทัยเสรี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงยมาภรณ์  นุชเครือ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
119
เด็กชายรพัธ  เข็มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงรสธร  เรืองวงศ์โรจน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงรัฏฐณิญาว์  นำโชคชัยเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงรัตนากร  ภูมิดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายราชพฤกษ์  ช้างพลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงลภัสรดา  สักกามาตย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงลักษิกา  นราแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
126
เด็กชายชโลดม  วิเชียรฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
127
เด็กชายวชิรวิชญ์  จิรพัฒน์พรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงวณิณตา  พิชาติพัฒนา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายวรยุทธ์  โตสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กชายวรรณชนะ  เกียรติจิตติชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวรรณวิษา  ตันทเตมี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กชายวรัทปรัชญ์  สุวรรณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงวราภรณ์  โรจนธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวราลี  ลลิตวจีวงศ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
137
เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวาสนา  ศุภวิจิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
140
เด็กชายวีรพัฒน์  จันอ้น
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 525 ชั้น 3 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงศรุตยา  ตุ้มทอง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายศิวกร  โหมดแจ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงศุภสุตา  เหมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
144
เด็กชายสมัตถ์  วงศ์สนิท
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
146
เด็กชายสรวิชญ์  นิธิพงศ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสรัญญาณี  รุ่งวิไลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสโรชา  ทรัพย์แตง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
149
เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสิรภัทร  รังพนัสสัก
ป.5
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
151
เด็กชายสุชาครีย์  ลักษณาวงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กชายสุทธิพัฒน์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
153
เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองลิั้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
154
เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองแถบ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
156
เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุภณิดา  โสดจำปา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุภานัน  ศรีอ่อนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
159
เด็กหญิงสุมิตรา  แพ่งผล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
160
เด็กชายเหมทัช  รุ่งโลหะเรืองรอง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กชายอคิราภ์  สมัครจิตร์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กชายอติวิชญ์  ว่องวุฒิชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายอธิภัทร  บุญประสบ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงอภิชญา  มานิตย์โชติพิสิฐ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอภิรดา  คำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
168
เด็กชายอรรถสิทธิ์  เเส้ประเสริฐสม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
170
เด็กชายอาณัติ  ฉิมวัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
171
เด็กชายอาทิยะ  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงอุมาพร  พุ่มด้วง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายเอกภัทร  ฉายฮวด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 526 ชั้น 3 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงจินตนา  วัชรินทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายฐิติภูมิ  โวทวี
ม.1
โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวณัฐพร  พรประสาทสุข
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงทิพยวัลย์  จีนอิ่ม
ม.2
โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงศิริพร  บุญมี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงสุรารักษ์  รักพงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงอนัญญา  โสภา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 527 ชั้น 3 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กชาย.ศิวกร  ศิวกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกชขจร  รักพงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกชพร  ผดุงเกียรติวงษ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกมลณัฐ  เหลืองรัตน์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
189
เด็กชายกมลาสน์  ยัญญางกรู
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญนพ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
191
เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กชายกลพัชร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกวินทรา  มีหล่อ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
195
เด็กชายกษิดิศ  ชมโลก
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกษิเดช  สุดสม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตริบุณฑริก
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนคราม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กชายกัณวัตม์  ศรีพุทธโย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกันตภณ  บุณพา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกาญจนา  โสดสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกานต์ธีรา  มาประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกิตติพศ  พรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กชายกิตติพัฒน์  วรวิพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิรัตนากร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกีรติญา  คูณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วุฒิพงษ์พิศาล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายคณิทธิ์  ลิ้มภูวนนท์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงคนธรส  หมั่นเกษม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายคมกฤช  ด้วงเดช
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กชายคมชาญ  ทนุผล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงคุณัญญา  จิตรขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
213
เด็กชายคุณานนท์  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กชายคุณานนท์  โรจน์ธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงจรรยพร  แหยมละ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 528 ชั้น 3 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กชายจารุเดช  พินิตศักดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงจารุภัทร  ใจอดทน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงจิณณพัต  แก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงจิตติมา  อ้องาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงจิรนันท์  ญาติกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
222
เด็กชายจิรภัทร  ใจตึก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
223
เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
224
เด็กชายจิรภาส  สุดสาคร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจิรภิญญา  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายจิรเมธ  มูลน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงจิรัชญา  นิลใส
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กชายฉัตรณรงค์  ตุ้มระหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชญานุตม์  พุทจิระ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชญานุตม์  สีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงชนัฏดา  ขุนบำรุง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงชนิกานต์  อมรเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายชยพล  ชมภูพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
236
เด็กชายชยพล  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชยพล  ลือชัยวัฒนโสภณ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชลกร  ทวีลาภ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงชาริณี  วรรณเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วจีน
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชาวดี  บุญเชิดชู
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชีวาสิริ  ไชยประยา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำแสน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายเชษฐา  อ้ายหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายโชควิสิฐ  เตี้ยมเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงญาณิศา  ตาระคำ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงญาณิศา  แถวนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงญาณิศา  ว่องชิงชัย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงญาตาวี  ดวงดีมีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 531 ชั้น 4 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
252
เด็กชายฐปนวัฒน์  คำลา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายฐานพัฒน์  ธนสารโสภาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
254
เด็กชายฐิติกุล  ฐิติกุลวาณิช
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงฐิติพร  โตอ่อน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงณภัทร  ชาวบ้านใหม่
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณภัทร  วงศ์วัฒนสิทธ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงณภัสสรธ์  ปัตเวก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายณวัฒน์  รูปอ้วน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณัชชา  บุญรัตนหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร  แสงสิริฉัตร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีราจันทร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ลิ้มรัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองบาง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทรสุกรี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณัฐพัชร์  อินทะแสน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัฐภาส  เถินหิต
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภู่ระหงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กชายณัฐสิษฐ์  เสฏฐีบูรณี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฐิยา  รสเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณิชากานต์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีราจันทร์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณิลภัทร  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณิศศา  สิงหราช
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงดลพร  วงดาว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงดากานดา  หุ้นเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
281
เด็กชายต่อ  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
282
เด็กชายเตชินท์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงทยิดา  บุตรศรีต้วง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงทักษิณา  วงค์สุกร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
285
เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 532 ชั้น 4 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กชายธนกฤต  แย้มพ่วง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงธนกาญจน์  ชุติวรเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงธนกาญจน์  ปุ้ยฮะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงธนพร  เล็กบำรุง
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงธนภรณ์  ปาละจิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงธนภรณ์  แป้นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กชายธนภัทร  ยอดตะโก
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงธนาพร  อิสสอาด
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิงชัย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธนาภัทร  จงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงธนาวดี  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธารากาญจน์  ปิยพันธ์เพทาย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธีทัต  คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธีธัช  สนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายธีร์ธวัช  ชวพงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายธีรภัทร  พานประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธีรานนท์  ไข่มุกด์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงนภสร  มูลจันทะ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายนภัส  สุรเกียรติชัย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนภัสสร  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนภัสสร  สุรเกียรติชัย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายนรชัย  ฉันทวิเศษกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนวพร  พูลเสม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายนวรัตน์  พูลบางยุง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายนัฐพล  สาเครือ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายนัทพนธ์  ฤกษ์ฤทธิชัย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุติวรเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่เตีย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนันทนา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนันทพร  สายสุด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงนันธิชา  คเชณชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 533 ชั้น 4 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
322
เด็กชายน่านนที  กมลพัฒนานันท์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงนิชาภัทร  บุษรากูล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายนิติพนธ์  สุดรัตน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กชายนิธิศ  จันรา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
326
เด็กชายนิวัตน์  เขียวบุรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงนุชรดี  ศร๊สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
328
เด็กชายบุญฤทธิ์  ผานาค
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
329
เด็กชายปฐมพร  ธนาภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายปณิธิ  ละอองรักษ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงปทิตตา  เจติยวรรณ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายปรัชญา  จันทร์กลั่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงปริยากร  บัวเบา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปริยาภัทร  ปานเปี่ยมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปรียานาถ  อธิกุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปลิตา  เพชรศุทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงปวันรัตน์  อรัญชัยพรสิริ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายปัญณธร  มนัสบุญเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงปาณิตา  ศักดิ์เย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปุญญิศา  นุชน้อมบุญ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กชายปุณณภพ  ผิวสอาด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงเปมิกา  วิสาสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
344
เด็กชายเปรม  บัวพูล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงเปรมดิ์สิณี  กิจดำรงวินิจกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
346
เด็กชายพงศกร  เงินโสภา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
348
เด็กชายพงศรัชฎ์  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพชรกมล  ศิวายพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงพนิดา  เหรียญงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงพรปะวีณ์  เทียนสะอาด
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพัชราพร  ทวีวงษ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพัชริดา  ใจรื่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เธียรธีรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 534 ชั้น 4 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กชายพัทธดนย์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพัธรัตน์  อาศัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพันธ์วิรา  คงกระพันธ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพันธิตรา  นิลน้อยศรี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพันธิตรา  สิงหาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
363
เด็กชายพิชญะ  หรรษา
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพิชญา  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพิชญา  ทองเถื่อน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิยะอรุณ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพิชญาภา  พิทักษ์เนติกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายพิชาภพ  ริมชล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
370
เด็กชายพิตตินันท์  เจริญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กชายพีรพงศ์  จิตต์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายพีรพล  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กชายพุฒิพงษ์  พิมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพุทธรักษา  วงษ์รินยอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพุทธิกานต์  พรหมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงพุทธิชาต  สุทธิรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงเพตาวดี  ก๋ำรามัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงเพียงตะวัน  ทองประเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงภคนันท์  แก้วนุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
382
เด็กชายภคพล  พุ่มแย้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
383
เด็กชายภคพล ฟรานซิสคุส  บนเน็ต
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงภคมน  นิธิรุ่งรุจ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กชายภัทรภณ  เกศดี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงภัทรภร  แก้วธำรงค์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงภัทรภร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงภัทรลดา  ชัยศิริพานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุพร
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แดงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
391
เด็กชายภานุพงษ์  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 535 ชั้น 4 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กชายภาวัต  ธนศุภวิมล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงมณฑารพ  ทัดไท
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงมนพัทธ์  โซยุก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงมนรดา  แย้มศิริ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงมนสิชา  นาคปาน
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงมนัญญา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงมนัสวี  เกษมไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงมัณฒนา  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงมาริสา  จางวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงมีนตรา  มะผล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงมีนา  ฮวยแหยม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงมุทิตา  วรสุทธิ์พิศาล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายยศพัฒน์  ปลื้มจิตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงยศวดี  ธงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
409
เด็กชายรณภพ  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงรัญชิดา  นิ่มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงลฎาภา  หอมสกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์ลา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีถัน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงลักษิกา  จักขุจันทร์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กชายวรกมล  วิทยาคม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กชายวรปรัชญ์  หอมจันทรา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงวรรษชล  ภูทะศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงวรรษชล  ภูทะศฺริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
424
เด็กชายวรศักดิ์  วัชวงค์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงวรัชญา  กาญจนวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงวรัญญ์อร  จันทร์เหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 536 ชั้น 4 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กชายวรัญญู  เงินถี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงวราทิพย์  กุลพิพัฒน์ผล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงวราลี  แดงกลับ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงวรินทร  ตี้นาสวน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายวฤทธพล  จันทร์ทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงวันทยา  วชิรพันธ์วิชาญ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงวิชิดา  นิโครธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายวีรภัฏ  เรือนนุช
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กชายศตภพ  ปัญญาธีระ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายศตายุ  คำดี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กชายศรัณยพงศ์  คงเปีย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงศรัณย์พร  อินทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงศรุตา  กาญจนอโนทัย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงศศิกานต์  ยางสวย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงศิริรายา  คนทัด
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายศิวา  วงคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
445
เด็กชายศุภกร  พงศ์รัตนมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
446
เด็กชายศุภณัฐ  ณัฐพูลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงศุภิสรา  โสมสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงสรชา  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กชายสรวิศ  คำยอด
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงสวิชญา  พรพุทธศรี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กชายสิทธิชัย  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กชายสิทธินนท์  แสวงทอง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กชายสิทธิพล  พุทสิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงหอม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสิริกร  ทับทองดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสุกฤตา  เผือกพูล
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กชายสุกฤษฏิ์  แสงใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงสุจิรา  คำวอน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสุชานันท์  ตั้งวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสุทธิชา  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
461
เด็กชายสุเทพ  กรทอง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง 537 ชั้น 4 อาคารวิจิตรธรรมรส 88 โรงเรียน วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กหญิงสุธาริน  เนตรสน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสุธินีย์  พรมเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์พ่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสุพิณญา  อบเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสุภานัน  ไชยราช
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
468
เด็กชายสุริยา  พุ่มแย้ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงสุวิชญา  ตราชู
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
472
เด็กชายอนุชา  เปลาเล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงอภิญญา  บัวสอน
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายอภิเดช  น้ำใจเฉย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงอริษา  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอริสา  ศรีสังวรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงอักศราภัค  พุทธศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอัญ  วรสหวัฒน์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงอัฐภิญญา  นาคาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กชายอัฑฒกร  สุขสมกิจ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายอันดา  ภุชงเจริญ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงอาคิรา  จำปาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงอาภัสรา  มุ่งจองกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงอินทรานี  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
486
เด็กชายอินทัช  ฮะวังจู
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงอิสรีย์  คำบุญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม