ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  พานิชย์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกชพล  สุภาพ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทโชติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกมลชัย  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ร้อยทา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตกร  หอมสุด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษฎีกา  ศรีสวาท
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกวลินกันตา  ชาญนำสิน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกวินนาถ  น่วมด้วง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกษิดิ์เดช  องค์วาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายก้องภพ  จงจุดเทียน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญชพร  พรมดี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  มกรพันธ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไขว้พันธุ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุดมศิริ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกันนิชา  มิ่งแม้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คล้ายเคลื่อน
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัลยานิษฐ์  วัฒนะนนท์เกษม
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกิตตินภา  สุริโยดร
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิตติภณ  พงษ์อภัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงเกณิกา  เดชยศชัยโชติ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงขวัญจิรา  หาญขุนทด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงขวัญชนก  น้อยทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายคณิศร  ทรัพย์มังสัง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงคริมา  งามทับทิม
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเจนณรงค์  ประสานพิมพ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชินะปุตตกุล
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เลิศวัฒนเรืองชัย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชณิชา  เปรมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชนมน  ถนอมทรัพย์กูล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชนิกานต์  เสาะสะลัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชนิษฐา  ตินตะชาติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชลณิษา  ขวัญพราย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชลพร  ศรีสุพพัตพงษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชวัญญา  มณีพันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายชวัลวิทย์  มหาธนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชาลิสา  คารมชิต
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชิชญา  ไทรหอมหวล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชุตินนธร  เจริญภักดี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงฐิตาพร  ชวดคำ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายฐิติศักดิ์  วงษ์เกษม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณฐวรรณ  ชอุ่มกฤษ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  ศรีวิบูลย์กุล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงบุญ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปฐมชัยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณัฐนันท์  พานิช
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฐมล  คล้ายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฐวดี  เลิศเรืองศุภกุล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายณัฐวัตร  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐเสาวภา  ประทีปะเสน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณิขนันทน์  ศรีเลิศนิมิต
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณิชาณัฐ  โชคธนานุกูล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายตฤณภัทร  พุทธานนท์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงทัตพิชา  ทรัพย์ทองทวี
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายแทนคุณ  แสงภู
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนบดี  โกสุเต้า
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธนพนธ์  สิรันทวิเนติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนพรรฒน์  มะลัยทิพย์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธนภร  เล่นวารี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดธรรม
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธนวิทย์  ผาแสนเถิน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนวิน  สายสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธนากร  ธัชศฤงคารสกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธัญพิชชา  สยัดพานิช
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กันเจียก
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงธันย์ชนก  ติ๊ดเหล็ง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธันย์ชนก  มะปัญญา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศรีษะโคตร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธิษณามดี  จันทร์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายนนทวัต  พันธ์พานิช
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายนภัสรพี  ยติทัศน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายนรวิชญ์  น้อยสะอาด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายคลึง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงนันท์ชญาณ์  พชรวิสิฐสกุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายนาธาร  ตันประภัสสร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายนิติธร  สิทธิวงษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายนิรุทธิ์  บุรคอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนุชนาถ  กองทองดี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภายพิภพ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองผุด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายปกรณ์  ม่วงสวย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงปภาวรินท์  เสือเดช
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงปราญชลี  อรรถมานะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปวริศา  บุณยไวโรจน์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงปวริศา  ปฎิสา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปวริศา  สะอาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปัญญรัตน์  สำราญพิศ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายปัณณธร  ดาโลปการ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปาณิตา  คงสมพงษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงปุณยนุช  อรรฆย์ภูษิต
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายพงศ์วรรณ  เนติสุนทร
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพรชยา  หอมสุด
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพศิน  มาไพศาลทรัพย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิชญ์ญภร  ศรีไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพิชญตม์  โกมลเปลิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพิชานันท์  เพชรกระทุ่ม
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพิมพ์พนิต  เทพเจริญนิรันดร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายพิสิษฐ์  สีแดงเหลือง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพีรพัฒน์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงแพรวนภา  เหมาะสมัย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายภณ  รัตนพิชญชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงภัคจิรา  นำสนธิ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายภูเบศ  สระทองภู
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภูมิพัสกร  เริ่มภักดิ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภูเมศ  ทรัพย์บุญ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายภูริศ  ใจจริง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายภูวิศ  มาลีวรรณ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงมณิชชากร  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายมหาสมุทร  บุญสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงมัณฑนา  เกตุมอญ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงยศวดี  หุ้นเจริญ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายโยธา  รัศมีกอบกุล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายรณกร  วงศ์สงวน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงรวิปรียา  อารมณ์สว่าง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงลลิตา  ศรีนครเขตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงลลินี  ตรีพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายวชิรพงศ์  โพธิ์วงษ์เตชากร
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวรณัน  วิริยะบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวรนิษฐา  เหลืองชูฤทธิ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงวรมาต์ุ  เกิดช้าง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญสมบัติ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวรัทสิริกุล  แตงนวน
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายวสิกันต์  มันทะกะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายวัชรพล  เจริญจิตร์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายวัชรานันท์  เกิดลอย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายวาณิช  วิจิตรจรรยาเลิศ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายวิศรุต  ชมนก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงศศิธร  ไล้เลิศ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลัน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายศิริกร  เหนือมณีมงคล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ริมธีระกุล
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงศุภกานต์  สุขศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายศุภวิช  ชัยศักดานุกูล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายเศรษฐพงศ์  นิธิกิจโอฬาร
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายเศรษฐ์พงศ์  อ่อนเอี่ยม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายสรณ์ปรีดา  ลาภใหญ่
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายสรุจ  สุดศรี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงสาธิดา  ปัญญาชัยรักษา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสิปปกร  ยังกิว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายสิรภพ  พุทธานนท์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ด้วง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  อุตอามาฆย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายสุวิจักขณ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายเสฏฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงโสภนันท์  กุลชาติ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงอรพรรณ  อินทร์พราม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายอรรคพงษ์  รักพงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงอริยา  บัวชุม
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอริสรา  คำแพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายอำนาจ  บัวดี
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงอิงคสุดา  อุตตะมะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงอินทิรา  หยู
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
202
เด็กหญิงกชพรรณ  ศรศิริ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกนกมาศ  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายกรภัทร์  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายกฤศณัฎฐ์  เชิงทวี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายกล้าก้าว  สิริสมบัติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายกษิดิศ  หัสมี
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกอหญ้า  อุ่นสำราญ
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายกิตติชัช  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายกิตติธร  นวมอำพันธ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกุลนันท์  ยางสูง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกุลปริยา  บูรณะนันทสิริ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายขจรวิทย์  จันทร์เกิด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงขวัญข้าว  ธนูแก้ว
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงเขมจิรา  เงินอ่อน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  คชนารถ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงเขมมิกา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงเขมิสรา  ฉัตรวุฒิชัย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงครองขวัญ  ห่วงทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ประเทืองผล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์สูง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงจิณัฐตา  นวลศรี
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงจิดาภา  ชุณห์วิจิตรา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบัว
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายจิรวัฒน์  จิรวัฒนานุกูล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายจิรัฎฐ์  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายเฉลิมราชย์  อาจธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงชนกนันท์  สาธุการ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายชนกานต์  ประพันธ์พจน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชนากานต์  บัวสุข
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชนินทร์พร  เล็กเพ้อ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชยพล  ชัมพูนทะ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชวิศา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
237
เด็กหญิงชามา  สังสีอินทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงโชติกา  นุชอนงค์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงฐานิดา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงฐิติชญา  โรจน์จินตกานต์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วรรณสุทธิ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณญาดา  แตงโต
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณฐวร  กรรณลา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฎฌา  บุญเคลือบ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐชา  เชาวดี
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฐชา  สำแดง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฐญา  พรพิไลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐดนัย  ประยูรหงษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐนันท์  อายุเจริญดี
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มแก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อยู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐสรรค์  เปรมจิตร์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์แจ่มใย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณิชาพร  สุขเกษมทอง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายตรัย  สุวรรณบุตร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายเตชิต  กุลสอนนาน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงทัตพิชา  บุญโต
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงทัศนวรรณ  ถิ่นประชา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธนกฤต  ยอดระบำ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนพล  สุนทรวิภาค
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงธนภรณ์  จิรจรูญวงศ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธนภัทร  คุ้มพร
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงธนัชพร  เกตุมณี
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงธนิดา  เนื้อเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธราเทพ  อภิชาตบุตร
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงธัชมล  นิคมรัตน์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธัญขนก  เอี่ยมรักษา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธัญพร  วัชรเสมากุล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธันญภรณ์  สมหมาย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กชายธิปก  พรหมจำรัส
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธีรเดช  มาลาพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนนท์ณภัทร  เพชรสะแก
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนริศา  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนฤมล  ศรีรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนันท์ทิรา  โรจน์จินตกานต์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงนันนพัชญ์  ศักดิ์อิสระพงศ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนิจวิภา  อาสายศ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนิรชา  เดชาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายเนติรักษ์  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงบวรลักษณ์  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงบุญยวีร์  ผาตินาวิน
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงเบญจมาภรร์  วิเศษรจนา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนจุ้ย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายปกป้อง  ยิ้มละมัย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปฎิญญา  กายแก้ว
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปพิชญา  ฐานิชพงษ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปรัชญา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปริยาภัทร  สาดะระ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปรียานุช  ดำนา
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายปวริศร  นาคีสินธุ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปวริศา  จงประดับชัย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปวริศา  ไชยดำ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปวิชญา  ใจแสน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปาณิสรา  ใจจริง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปานรพีกานดา  ภูแช่มโชติ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปารวีร์  สวาทห้อง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปาริชา  ตันจะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายปิยภัทร  เจริญไชยนันท์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพงศธร  เจริญพินิช
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพชรมน  โชคตาม
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพรชนิตว์  ชุมสุข
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 4/1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
307
เด็กชายพรเทพ  แสงอนันต์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพรรณรมณย์  สุวรรณสิงห์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพลอยนภัส  ชุนประวัติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพัชยา  สุคันธานนท์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพัชรีดา  ศิริพัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุศยพงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพัทธนันท์  ธีโรภาส
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายพันธิตร  กิตติเชษฐ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายพัสกร  สำราญสุข
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  สะนะพันธ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพิมมาดา  สุมารินทร์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงภควลัญช์  พรพัฒนะเจริญชัย
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงภัควดี  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงภัทรวดี  แจ่มแจ้ง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายภาคภูมิ  โมทย์ศรีมูลกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงภิญญดา  เข็มนาค
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายภุมณัฐ  โพธิปิติ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายภูดิศ  ปัสสาคำ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภูปกรณ์  เด่นแดนไทย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายภูปกานต์  เด่นแดนไทย
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายภูรีภัทร  ทวีวงษ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภูวดล  มัดถาปกา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงมัลลิกา  สุวัฒน์เมฆินทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายมุนินทร  มุ่งหมาย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงโยษิตา  บุญอ่อน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงรมณียา  เนียมศิริ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายรวีโรจน์  บัวงาม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงระวินันท์  ฟังสำเนียง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายรัชชานนท์  คล้ายสิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายรัตนภัทร  ศรีนครเขตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายเรืองหิรัญ  รัตนรัตน์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายวชิรวิทย์  สิริกมลวดี
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงวรกานต์  ม่วงงาม
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 4/2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
342
เด็กหญิงวรรณภัทร  นิลยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงวรรณษา  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงวรัทยา  เกลี้ยงกลม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงวรินรำไพ  อ่างหิรัญ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายวสวัต  จินดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายวัชรวิศว์  จุลมานพ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงวาริกา  สอนพานิช
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงวาริศา  สีนวล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงวิชญาดา  คงด้วง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงวิภาวี  ตินพ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีทรัพยเมธิน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายวิมุต  พงษ์ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงวิรัญชนา  คามีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายวิริยะ  จินดาสกุลยนต์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงศศิธร  พระยูรวงษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายศิรชัช  ใจซื่อ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงศิรภัทรชา  องค์ทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงศิศรัฎชา  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงศุทรา  สว่างพื้น
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภทวีพรกุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายสรวิชญ์  ประทีปะเสน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสรัลรัตน์  หนาแน่น
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายสิรธีร์  พัฒนจิรรัชกุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายสิรวิชญ์  แร่เพชร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสิริธาร  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายสิริภัท  อุ่มสาตร์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสุกัญญา  โสภา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายสุชาครีย์  ทวีศรี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงสุภัคสินี  ถาวรไกรวงศ์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายสุวรรณ  ปัญญาศรีหงษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ร่าเริง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงหวันเชี่ยน  โก
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงอชิรญา  ตู้จินดา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 4/3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
เด็กชายอธิธัช  สุรไกรสิงห์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายอธิพัชร์  สวัสดิวรนันท์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอนัญญา  เฉลิมแสนยากร
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอภิชญา  เฉลิมเกียรติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอภิชญา  ทองจีน
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายอมรเทพ  เหี้ยมหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอรภัสสร์  บูรณะวังศิลา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายอัครพงศ์  หินอ่อน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงอัจจิมา  สง่าโฉม
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายอิทธิกร  ศิริพรพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงอุรัสยา  พิทักษ์สินธ์ุ่
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงเอมพิชาญ์  จันทโรทัย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงไอริน  แย้มแก้ว
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์