ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรัตน์  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรวี  มะลิวัน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤศ  นิพัทธโกศลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรวิชัย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญานันท์  ยมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พานทอง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเกณิกา  เข่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขวัญชนก  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
11
เด็กชายเขมทัต  ภักดีงาม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
12
เด็กชายคณาเศรษฐ์  ทองดารา
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
13
เด็กชายคณุตม์  ปุเรตัง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
14
เด็กชายคมชาญ  ปุเรตัง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชญานิศ  คำแหง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนัญธิดา  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนิสรา  ยินดี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชมพูนุช  เกิดเต็ม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
19
เด็กชายชลณภัทร  ดวงนาค
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชวัลนุช  สมชิต
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชัญญานุช  เถื่อนวิถี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชัยรัมภา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
23
เด็กหญิงโชติรส  ยับยั้ง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
24
เด็กหญิงฐานิต  ผิวจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัจฉรียา  ขันแข็ง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐกูล  เนียนพุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยวดยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐิวุฒิ  ตรึกตรอง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณีรนุช  นวลใย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
30
เด็กหญิงดลกมล  วรรณศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
31
เด็กชายต้องตะวัน  บุญยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงทับทิมจันท์  จีนพล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
33
เด็กหญิงทิพากร  กุสสลานุภาพ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
34
เด็กชายเทพโยธิน  นามสนิท
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธนัญชิดา  สายแสง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนภสร  งามเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนภัสสร  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนันท์นภัส  โอฬารวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
39
เด็กหญิงบุญจิรา  งอนสวรรค์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
40
เด็กหญิงบุษกร  ถนอมวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนโยธิน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
43
เด็กหญิงไปรยา  ศรีสนาม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
44
เด็กชายพชรพล  วรสวาท
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
45
เด็กชายพพร  ปัทมสุขสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพฤฒิยา  พลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
47
เด็กชายพัสกร  บุญลือ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
48
เด็กชายพุฒิพงศ์  หิรัญรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
49
เด็กหญิงภคพร  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
50
เด็กหญิงภัคพร  กระแส
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
51
เด็กชายภูตะวัน  อินทนนท์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
52
เด็กหญิงมนทาริน  ใจมัน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงรัตนา  วิทยานุกรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
54
เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
55
เด็กหญิงวริศรา  เกิดผล
ป.5
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายวสิษฐ์การ  ฤทธิ์อัครโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
57
เด็กหญิงวิชชุดา  ธรรมเสถียร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
58
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  โพปี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงศลิษา  อวยชัย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
60
เด็กชายศิรวัฒน์  จั่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
61
เด็กหญิงศิริวรรณ  บวรรับพร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
62
เด็กหญิงสิตภัทร  ไกรเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  ขจรมา
ป.5
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงสุชัญญา  สราญลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
65
เด็กหญิงสุนิชา  มณีไสย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
66
เด็กหญิงสุราสินี  นีไลย์นาค
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
67
เด็กหญิงโสรญา  เพชรโต
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
68
เด็กหญิงหทัยชนก  ใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
69
เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
70
เด็กชายอชิรวัชร์  ภักดีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงอริสรา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
72
เด็กหญิงอัญชิสา  ชลกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอาภาสิริ  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
74
เด็กหญิงอารยา  จงโยธา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
75
เด็กชายอิทธิพัทธ์  โหสถ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงกชพร  วิเศษมาก
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศักดิ์วิจิตรเดชา
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
78
เด็กชายกันต์ธีร์  พูนสวัสดิ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงกันตวรรณ  อวยพร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
80
เด็กชายคฑาทอง  จันทร์ขอนแก่น
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงชนากานต์  พลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงชาลิสา  มุ่งหมายผล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
83
เด็กชายชุติเดช  ฉายาชวลิต
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงญาตา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงณภัทร  เกสโร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงณภัทร  อิ่มรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์แวว
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
88
เด็กชายณัฏฐวี  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงณัฐณิชา  กุมภศุก
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิทักษ์พัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  เศวตภัทราพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
92
เด็กชายณัทเดช  เก่งเรือ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงธนัชญา  ขาวสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงธันยพร  กุสสลานุภาพ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
95
เด็กชายธีรภัทร  ถนอมธีระนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงนนทกร  ริยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
97
เด็กชายนัชชวิชญ์  เชาวศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงบัวหลวง  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงเบญญาภา  บำรุง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
100
เด็กชายประดิพัทธ์  ดอกไม้
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงไปรยา  ประมวล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงพร้อมขวัญ  วุฒิอรุณสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงพาขวัญ  สำเร็จ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สำราญจิตต์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถามั่งมี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงภัทรภร  บัวหอม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพิกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงมาติกา  นุสาโล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงรักษิตา  พุทธชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงรัตนรัตน์  รัตนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ อาคาร6 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
111
เด็กหญิงริติการณ์  ชุตินันทกุล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงวิมลสิริ  สอิงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
113
เด็กชายศักยภาพ  สุงกะพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
115
เด็กชายศุภโชค  วงศ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงสรัลพร  ศักดาเพชรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
117
เด็กชายสิทธิพล  คุ้มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงสิรินดา  ตันติรักษ์โรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงสิริยากร  อายุมั่น
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีหงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงสุณิชากมล  ลิมป์สภาพกสิผล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงอชิรญา  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงอมลณัฐ  มุ่งปั่นกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญแฟง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงอัยริษา  กองสุข
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม