ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤษณา  ปู่ติ๊บ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เขตคำ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกันตินันท์  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายเกศฎา  มหาศักดิ์สิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงเขมจิรา  รังษีจันทร์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจรรยพร  แก้วทะวัน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  วนากาญจน์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจิรัชญานันท์  ชนะบูรณ์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจีรนันท์  นิลประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชัญญา  สุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชารีฟาห์  ถาทวี
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายณฐกร  เทพแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายณฐพล  สนิทชาติ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณิชาพร  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปูนมาก
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายเทพบุตร  ประภาศสังเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงนภัสสร  วิมลอานัน
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายนราวิชญ์  วิศวกลกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายนัฐนนท์  จันทรยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยประโคม
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงนาถรดา  วิษณุกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงนิรดา  ยารวง
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายบารเมษฐ์  สุทธิเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายปกรณ์  สมฟู
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายปกฤต  สมฟู
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงปราณปรียา  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงปรียา  วงศ์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงปานฤทัย  แก้วธิวัง
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายปุญญพัฒน์  เดียวสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายปุญยทรรศน์  ชัยปราณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายพรดรัล  จิตสำรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงพิชญา  พงศ์ไพรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายมิตรภาพ  ปะมะโน
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายยุทธศาสตร์  หวานซึ้ง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงยุพารัตน์  สุริยเปล่งแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงรัตนากร  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายราชพฤกษ์  วงค์สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายวชิรศิลป์  วชิรพงศ์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงวนัตชญาภรณ์  รุ่งเรื่อง
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงวนิดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายวรากร  จิตดา
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายวริทธิ์ธร  สวาสดิ์ญาติ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงวิมลศิริ  เกียรติเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงศิรินญากร  เสียพลี
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำยืน
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายสงกราณ  ทองเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายอนุทธัต  สุวรรณลพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงอรณี  มณีเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายอริญชัย  อนุจร
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงอริสรา  บุญชู
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเอกมงคล  ใฝ่การงานสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงไอนา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
54
เด็กหญิงกชพรรณ  ผาติวโรดม
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกชมน  ผาติวโรดม
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกชวรรณ  ผาติวโรดม
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกมลกานต์  มณีรัตน์ผ่องไพร
ม.2
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงเกวลิน  วันเผด็จ
ม.1
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจตุพล  สุขคีรีไพร
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจุฑามณี  หอมขจร
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
นางสาวฉลองรัตน์  เฉิดฉายบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงฉวีพร  ใฝ่ในกิจ
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชงคม  โพธิตา
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชาคริต  เชื่อนจะนะ
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชินดนัย  อุดมเดช
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณัฐกิจ  ใสงามแท้
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายณัฐพงค์  ธิบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงธนาพร  เลิศรุ่งวทัญญู
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงนาตาฌา  วงษ์ภูธร
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใฝ่เอกภพ
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงปภาวี  ปัญญาภิษัชเลิศ
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
นางสาวปิยะมาศ  กิรตินานนท์
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แสวงเสริมศิริ
ม.3
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงพิชญา  จันเป็ง
ม.1
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  เกียเกย
ม.2
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงแพรนวล  สดใสดาวเรือง
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
นางสาวยุพิน  มณีชัยพร
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
นางสาวโยมีลา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
นางสาวรักษิณา  จันทร์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
นางสาวลลิตา  คงเจริญงาม
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
นางสาวสลิลทิพย์  งามเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายสิรดนัย  พงไพรเกษตร
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
นางสาวสิรินทรา  สุดสวยวนา
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงสุนิตา  บรรพตผล
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงสุนิสา  สุขทัศนาจร
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายสุพรรณ  เครือซุย
ม.2
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
นางสาวสุพิชญา  มณีวรรณ
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงสุภัชชา  ชีวสวัสดิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
89
เด็กหญิงสุภัสสร  ชีวสวัสดิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
นายอนุเทพ  นุชนงคราญ
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายอนุพงษ์  พิกุลทองรักถิ่น
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายอภิเดช  พนาสกลกุล
ม.2
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ษา
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงอัฐภิญญา  วงค์น้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
เด็กชายกฤษกร  หยุดยั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงกัญญาวิร์  ใจสดสวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ิดิหน่อโพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงกัลธิดา  อ่อโข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงขวัญชนก  ชัยอุปละ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
นางสาวจินดา  ศรีไสวจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจินดารัตน์  เตปินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิรภัทร  ยอดสุริยะ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชนัญญู  ชื่นชูไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงชนัญธิดา  ดอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชนัญธิดา  แรดสมศรี
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายชยากร  แก้วเตี๊ยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชัชดล  คำแดง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชัญญานุช  วงค์วงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณริศรา  โพธิ์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  จันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐชยากร  เงินแก๊ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำคุ้มครองโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายดากิ  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายทวีรัฐ  บรรยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายทินภัทร  วนาศรีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนกร  ปัณณิกา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนธรณ์  มั่นอ่าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงธมลวรรณ  พจน์หรรษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธรรมโชติ  ศรีพจน์มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แรกรุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงธันย์ชนก  ริยะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนงนุช  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนภัสสร  ทะสุใจ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนัฐลดา  ภักีคุณธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายนัทธวัฒน์  สีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงนันทกานต์  หนองกาวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงนันทนัช  วัชโรธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กหญิงนันท์สินี  วิเศษไพรสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมยามเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ปันทวัง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงนีรชา  แก้วต๋า
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงบัวบูชา  แสนวิชัย
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงปพิชญา  ถาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายปภิณพิทย์  ใจน่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงประภาศรี  แฮทู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงปริยากร  วงษ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายปวริศร์  ขาสัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิลสกุลเด่น
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายปัญจพล  บุญทาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์สูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยนำบิน
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปานชีวา  ชัยศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายปุณณวิช  แก้วทะวัน
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพงศธร  เลิศหลั่งหลาย
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพิชชากรณ์  มีสุขไพร
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพิชญา  นายนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงพิมพกานต์  ปกรณ์กิจโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงภัทรนันท์  สุขใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงภัทราวดี  ใฝ่เอกภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายภาณุวัฒน์  ถาวรรัศมีพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายภีมวายุ  ธรรมเนียมต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงภูมินันท์  สุเมธีธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงภูริชญา  นันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงภูริชญา  มาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงมิณตญา  กัณฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงรมิดา  วนาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีสุขสันต์คงคา
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายรักษพงศ์  ประดับภูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงรัตติกาล  พันธ์ไผ่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ปรีชาชาญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงโรสิยา  ไทยดำรงค์
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงฤดี  จาตุรนกำธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงฤทัยกาล  ดวงงา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงฤษดา  เนียมโภคสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายวชิราวุธ  เรืองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงวรรัตน์  คำประวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงวรวลัญช์  วรสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงวรัชยา  สุธรรมยอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงวรัทยา  มีถู
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงวรัลพัชร  สมแก้ว
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงวริศรา  มโนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายวสันต์  ขันติยะ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายวีรภาพ  บุษบาศรีไสว
ป.6
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายวีรวัฒน์  บุษยาวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงศรสวรรค์  ทาอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายศรัณย์ภัทร  มงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงศศิชา  กลางทุ่งกว้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงศศิภา  เมืองงาม
ป.6
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงศศิวิมล  จันเป็ง
ป.6
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงศุภัสรา  ปันโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสายธาร  ชัยเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสาวิกา  อมรใฝ่สดใส
ป.6
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายสิทธิพล  สุขวาง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ประทินสุขอำไพ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงสุชาดา  มรดกพนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงสุชานันท์  หลวงมะลิ
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุทธินันท์  เขื่อนขวา
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงสุธาสินี  นิรันดร์พงศธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุธินันท์  อินตาปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงสุนิศา  น้อยสกุล
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงหน่อมึ  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอธิชา  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายอธิภัทร  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
นายอภิชัย  ศรีไสวชงโค
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงอมราพร  ชีวไพรสิริสิน
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กหญิงอรนรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงอรรัมภา  เลิศศักดิ์ดานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงอำไพ  สุนามถาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์