ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น 1 (ป.4/1) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนต์รพี  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
3
เด็กชายกรกฎ  พิมพ์รส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรวรรณ  พิมมะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
6
เด็กชายกลวัชร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
7
เด็กชายกษิดิศ  โกศลปลังศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
8
เด็กชายก่อศักดิ์  กมลสะอาดเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
10
เด็กชายกันตพิชญ์  อินทร์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟ้าตระการ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขโอรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
14
เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์บูรณาเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
17
เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
18
เด็กชายคุณากร  ไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
19
เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
20
เด็กชายจตุรงค์  ประหยัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
22
เด็กชายจักรพงษ์  วิสาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
23
เด็กชายจักรภัทร  ภูษิตวิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
24
เด็กชายจักรี  พงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจันทร์ฟอง  เมืองนาย
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจารุนันท์  ภูริโรจน์ภาคิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
27
เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
28
เด็กชายจิณณพัต  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
29
เด็กชายจิรกิตติ์  โสภาการเวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
31
เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
32
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรรณคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
33
เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฉันท์ญาดา  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น 2 (ป.4/2) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชนกันต์  ฉันชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จีรพาณิชษ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
39
เด็กชายชนาธิป  ธยาน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชมพูนุช  เผ่ากลางไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
41
เด็กชายชยพล  ทวีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
42
เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
43
เด็กชายชยพล  รัตนาวรรณากร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
44
เด็กชายชยากร  ชลธารเสาวรส
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
45
เด็กชายชยากร  ชูพันธ์สิทธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
46
เด็กชายชยานันต์  วุฒิวงศ์โชติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
47
เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
49
เด็กชายชาญวิทย์  อุดมปิยะนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
50
เด็กชายชิติพัทธ์  ส่าเหล่วา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชุดา  เจอสว่าง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
53
เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
54
เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
55
เด็กชายณฐพล  สิทธิฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
56
เด็กชายณฐภณ  ไพรสัจพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฎฐนิช  โลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐชนน  ตาจุมปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐภูมิ  ลืนคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐยศ  ธนานุรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น 2 (ป.4/3) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งบัฒฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
73
เด็กชายทวีศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
74
เด็กชายทศพร  คำภิโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงทัศนมน  นฤมลนภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
76
เด็กชายธนกฤต  ภาคย์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
77
เด็กชายธนภัทร  การเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
78
เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
79
เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
81
เด็กชายธราเทพ  ตยาคีทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
82
เด็กชายธราเทพ  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
83
เด็กชายธวัชชัย  วิจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญภรณ์  อัมพรสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
87
เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
88
เด็กชายธีรวัฒน์  ขะติยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
89
เด็กชายธีรวัฒน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
90
เด็กชายนภดล  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
91
เด็กชายนฤภณ  รุ่งเรืองผลบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนลินพร  สังข์สำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
93
เด็กชายนัทธพงศ์  ชูสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
95
เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนิตยา  มูลมั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
97
เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
98
เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
99
เด็กชายนิพิฐพนธ์  พูนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
100
เด็กชายบรรณวิชญ์  บุญโหล่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
101
เด็กชายบารมี  นฤนาทเมธีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงบุญยวีร์  หมีจันทร์ต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
103
เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
104
เด็กหญิงเบญจางค์  พินิจประชารัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
105
เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น 2 (ป.5/1) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปณัฎฎา  มนทนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
107
เด็กชายปณิธาน  เล็กอิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
108
เด็กชายปภังกร  บัวลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
109
เด็กชายปรัถกร  อ่อนแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
111
เด็กชายปัณณวิทย์  ธงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พึ่งสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
113
เด็กชายปาฎิหารย์  ทองพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปานตะวัน  เขตประการไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เศษธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
116
เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
117
เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
118
เด็กชายพงศกร  ศรีเกาะศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
119
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ตรงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
120
เด็กชายพจน์  จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพนิตสุภา  แสงโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพรธีรา  ขัตติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
124
เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพัชรพร  มณีธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพัชราพร  ทิมินกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
127
เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
129
เด็กชายพัทธรดล  ยอดคณิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
130
เด็กชายพัทรพล  ไพรจุฬากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพิชญา  เสรีธนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
133
เด็กชายพิทยา  ศรีธิเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิฉายสกุลวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉายบุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพิมพ์ริษา  ทวีอักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพิมพา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
140
เด็กชายพิรุฬห์  พานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น 2 (ป.5/2) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพิสชา  สิทธิ์คงขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
142
เด็กชายพีรณัฐ  คันชิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
143
เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพีรดา  พรสวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
145
เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
146
เด็กชายพีรพล  กลิ่นจงกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
147
เด็กชายพีรพัฒน์  มณีสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
148
เด็กหญิงแพรพิไล  ประสงค์รวมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงภคพร  ภานุวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
150
เด็กหญิงภัทรศรี  พนมไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
151
เด็กชายภาคิน  แก้วแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
152
เด็กชายภาคิน  ธิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
153
เด็กชายภานุพงศ์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
154
เด็กชายภูธเนษฐ์  ยิ่งนำสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
155
เด็กชายภูมิ  นฤมลนภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
156
เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
157
เด็กหญิง่ยลลดา  หีบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
158
เด็กชายยศกร  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงเยบีพร  แฮหมือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
160
เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
161
เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
162
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กันฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
163
เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงลลนา  ก๊กเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
165
เด็กชายวงศธร  ลิขิตรุ่งรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
167
เด็กหญิงวรกานต์  รักสงบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
168
เด็กหญิงวรรัตน์  ผู้ชงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
169
เด็กชายวรวัส  สุขโพธิญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
170
เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
171
เด็กชายวัณณุวรรธน์  ศรีสุนันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงวิชุดา  ศักดิ์ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
173
เด็กหญิงวิภาวี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
174
เด็กหญิงวิลาศินีย์  สอาดจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
175
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พระวิสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น 2 (ป.5/3) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวีรากร  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวีรินทร์  วารินทร์สิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
178
เด็กหญิงเวธนี  ต้องชนะลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
179
เด็กชายศรัณยพงศ์  จีรพาณิชษ์กูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
181
เด็กหญิงศรีสมร  กุลจิระวนนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
182
เด็กหญิงศิริรัตน์  เสมมหาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
183
เด็กชายศุภกฤต  ประทีปแสงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
184
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิญญายอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
185
เด็กชายศุวสิน  ศรีเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
186
เด็กชายสมตระกูล  สีจันทร์สุกสกาว
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
188
เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสายพิณ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
คณิตประถม
190
เด็กชายสิทธินันท์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
191
เด็กชายสิเมโอน  ภิรมย์สดุดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
193
เด็กชายสิรวิชญ์  กระแสเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสิริกร  จันทร์โอภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
196
เด็กชายสุชนกนันท์  อรินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
197
เด็กชายสุชาติ  -
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิตประถม
198
เด็กหญิงสุชานันท์  การเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสุธาสินี  ธนานุรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
200
เด็กชายสุธินันท์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
201
เด็กชายสุประวีร์  ผ่านภพพนาสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
203
เด็กชายสุภวัทน์  โสภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
204
เด็กชายสุภาษิต  ศักดิ์คีรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
205
เด็กชายสุรชัช  ศิริบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
206
เด็กหญิงอติกานต์  วิไลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอธิชา  ตะโนรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอธิชา  เวชศุภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
209
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอภิชญา  ธนิตทานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น 3 (ป.6/1) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอภินันท์  นำสุขกายใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
212
เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
213
เด็กชายอภิลักษ์  วรชัยนิติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
214
เด็กชายอภิวัฒน์  มหาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
215
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอรจิรา  อ้นประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอรนลิน  จันทรบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
218
เด็กหญิงอรปรียา  พินิจพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอรรวินทร์  คีรีพลาเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอรอมล  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
221
เด็กชายอานันต์  สุแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอารดา  ทอผ้าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
223
เด็กชายเอกพน  ธิชานนท์สันติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
คณิตประถม
224
เด็กชายเอสรา  บัวบาล
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น 3 (ป.6/2) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
นายเกรียงศักดิ์  แซ่หล่อ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงขวัญฤทัย  เต็งอินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
227
นายจุ่ม  -
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
228
นายถิระ  เนตรไพศาล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
229
นายทิณวัตร  -
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายธนบัตร  อำนวยเดชอุดม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
231
นายธนัติ  -
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวธัญชนก  เชาว์พิกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายนพกร  สุวรรณอร่าม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวนันท์นภัส  เทียนแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
235
นายนิธิกร  สุนทรพานิชกิจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายบดินทร์  วีระกุลพงษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงบุษกร  แก้วมณีวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายประพันธ์  เคอมู
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
239
นายปรัตถกร  แอนันท์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงปิยฉัตร  เกียรติกตัญญู
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายปิยวัฒณ์  มนต์บุปผา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงพงษ์ภารัตน์  เชาว์เลขา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายพัชรพล  นิติกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงพิมพ์พร  ฤทธิ์อ่องรัก
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายภคภรร  จรรยาธาร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายภานุวัฒน์  เพียรดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
248
นายภูมิสิทธิ์  มีศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวยอดขวัญ  จันทร์วิลัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
250
นายรัฐนันท์  ปัญญาดี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
251
นางสาววิไล  จรรยาอร่ามกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายศมกานต์  สันโด๊ด
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
253
นายศักดิ์ทุน  -
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายศักดิ์พล  ไชยวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรวัฒนาพร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
256
นายศุภณัฐ  -
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวสมธิดา  ฐิติรัตนากุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายสมยศ  เฟื่องฟู
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงสุวภัทร  ธัญภาคย์ถาวร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขั้น 3 (ป.6/3) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กชายสุวินัย  ชัยทองดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
261
นายหนุ่มแสง  -
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
คณิต ม.ต้น
262
นายอลงกรณ์  -
ม.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ ชั้น 2 (ป.3/1) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรแก้วทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกนิษฐา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกมลชนก  กันทาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกมลพรรณ  เกษมจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกรกฎ  ไพรนิจการ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
วิทย์ประถม
269
เด็กชายกรณ์ดนัย  ขจิตกาญจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
270
เด็กชายกรภวัทน์  สุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
271
เด็กชายกฤตเมธ  มณีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
272
เด็กชายกัณตภณ  ศิลปจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
273
เด็กชายกันต์พัฒน์  พงษ์พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกันยารัตน์  อาทรเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
275
เด็กชายกิตติคมน์  สำเภาเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกิตติรัตน์  อิ้มอนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
278
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกุลกัลยา  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
280
เด็กชายขวัญชัย  พินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
282
เด็กชายจักรพล  อุปการะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
283
เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
284
เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
285
เด็กชายจารุพงษ์  ปิยศักดิ์ภาคกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจิดาภา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
287
เด็กชายจิรพันธุ์  สุมะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายเจษฎากร  เพชรพรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
289
เด็กชายชญานัทธ์  หล้าแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชนานันท์  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายชยานัทธ์  ศิริประเสริฐนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
295
เด็กชายชัยธนภัทร  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
296
เด็กชายโชคชัย  พันธุ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ ชั้น 2 (ป.3/2) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงฐาปนีย์  ลักธพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
299
เด็กชายฐิติวุฒิ  กระจ่างดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณชนก  ตายน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงณภัทร  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัชชา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงณัฐชยา  เพียงพรทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีละวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
309
เด็กชายณัฐนนท์  ชินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิทธิ์คงตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายต้นธรรม  วงค์ใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
314
เด็กชายเตชินท์  ส่างเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
315
เด็กชายทศวรรษ  ปานยุ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
316
เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
317
เด็กชายทิษฏิ  มานะจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายธนกร  คำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธนกฤต  อุตราติมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงธนพร  แสงหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
321
เด็กชายธนพัฒน์  จรรยารัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
323
เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธรมรัตน์  ผาธำรงไท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
326
เด็กชายธรรมรักษ์  ธรรมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
327
เด็กชายธรีภัทร  อาหมี่
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงธัญญกานต์  กันทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธัญญเรศ  บัวดก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินต๊ะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงธันยชนก  ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงธันยภรณ์  สง่ากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารกุหลาบ ชั้น 2 (ป.3/3) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธิติวุฒิ  เบ้าชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธีรเทพ  รักอิสรภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงนรรัตน์  เวชจุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
337
เด็กชายนฤเศรษฐ์  น้อยจ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
338
เด็กชายนันทนัช  อะริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
339
เด็กชายนันทพงค์  วิรัตนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายนาวี  เสรีย์วงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
344
เด็กชายน้ำปาย  เพ็ชรอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
345
เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายนิธิกร  กัณนิกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
347
เด็กชายบวรพจน์  รอดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
348
เด็กชายบุญหนึ่ง  วาหริ่ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงบุตรสวรรค์  ไพรวิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
350
เด็กชายปรเมศ  มังกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
353
เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงปัทมา  ธรรมปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงปารมี  ปุละเปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
357
เด็กชายพงศกร  วงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
358
เด็กชายพงศธร  เจิมรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
359
เด็กชายพชรพล  ชายสืบสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
360
เด็กชายพรชัย  คีรีประเสริฐนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
361
เด็กชายพรภวิษย์  ทองประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
363
เด็กชายพรสวรรค์  วนาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพลอย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพัชรมัย  ก้องพนาไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพิชชา  วรชัยวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารพวงชมพู ชั้น 2 (ป.2/1) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมินกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพิมพิดา  พนาคุ้มครอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
373
เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตุใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
374
เด็กชายพีรภัทร  ฤกษ์ชวลิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
375
เด็กชายไพรทิศ  หวังวนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงฟิล์ม  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงภัชรณิฎา  เชาวลิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงภัทรธิดา  มิ่งลักษมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
380
เด็กชายภัทรภณ  ภู่รัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงภัทรภา  จรรยาโอฬาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
383
เด็กชายภีรพัฒน์  อัครเกียรติยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
384
เด็กชายภูมิ  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
385
เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิ์คงตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
386
เด็กชายภูรินทร์  สังวังนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงมณฑนา  ประหยัดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
388
เด็กชายเมธัส  เชยชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
389
เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงยุวดี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงยุวรินทร์  หงษ์สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
392
เด็กชายรงคเทพ  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
393
เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงร่มฉัตร  ฟองวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
396
เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายรัชชานนท์  กระจ่างดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงวรกมล  วนากุลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงวรกมล  ศรีชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
402
เด็กชายวรัชญ์  วงศ์วิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารพวงชมพู ชั้น 2 (ป.2/2) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กชายศกลวัฒน์  ฉีโย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงศญานันท์  ศรีนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงศรัณย์พร  ผดุงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรพรวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
407
เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงศศิรดา  อุปสอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
409
เด็กชายศิขริน  นามเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงศิชานันท์  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
411
เด็กชายศิริ  มงคลเกษรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
412
เด็กชายศุกดิษถ์  มั่นประกอบบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
413
เด็กชายศุภณัฐ  นิยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
414
เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่านภพพนาสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงศุภสตา  คงชื่อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
416
เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงสาธิกา  นภาเวชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
418
เด็กชายสารัช  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
วิทย์ประถม
419
เด็กชายสิทธินนท์  ตักษณีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
วิทย์ประถม
420
เด็กชายสิรธีร์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายสีหราช  แสนอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงสุกัลยา  บานพับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงสุชานาถ  เปรมสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายสุทธิชัย  ปุรณะวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงสุนารี  กุหลาบเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงสุภาวดี  สะอาดจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงสุมิตตา  วงค์ซุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงแสงคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงแสงหอม  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
431
เด็กชายหน่อเมือง  กฤติบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายอดิศร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
วิทย์ประถม
433
เด็กชายอดุลวิทย์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงอติพร  นานาวรรณาคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงอนัญญา  ก้องพนาไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงอภิชญา  ชุมภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
437
เด็กชายอรรถพร  สุวรรณนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ อาคารพวงชมพู ชั้น 2 (ป.2/3) โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กหญิงอรวรา  พิทักษ์วนาศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงอรัญญา  แซ่จาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงอริยา  รัตนจินดาสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
วิทย์ประถม
441
เด็กชายอ่องจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
วิทย์ประถม
442
เด็กชายอัครชัย  ฐิตินันท์พัชรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงอัญชัน  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงอันจิมา  ศานตมนัส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
445
เด็กชายอาทิตย์  จิตตระการธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงอาริสา  สิริสุธาดาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงอารียัลเนอร์  วอนอาร์ค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ทาแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
449
เด็กชายเอกพงศ์  สิงขรสิริเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
450
เด็กชายเอ็ม  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  กาญจนาปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
452
เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กชายกวิน  ทรัพย์ทิชากร
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
454
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สว่างรัตนชัยยง
ป.6
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
คณิตประถม
455
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลรัง
ป.6
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
456
เด็กหญิงกันยารัตน์  เกียรติยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
457
เด็กหญิงกานต์พิชา  สิงขรพิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
458
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสล้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
459
เด็กหญิงเขมนิชา  อหริพ่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
460
เด็กชายคมสัน  ปัญญานิยมวงศ์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
461
เด็กหญิงคำ  -
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
462
เด็กชายจิรสิน  รักษ์เนตรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
463
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
464
เด็กหญิงชนัญชนก  เยาวโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
465
เด็กหญิงชลธิชา  ฟูมา
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
466
เด็กหญิงฐิตา  กูน๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
467
เด็กชายณัฎฐภูมิ  ปัญญาศณีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
468
เด็กชายณัฐนนท์  กาวิยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
469
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
470
เด็กหญิงดนิตา  ก่รกัมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
471
เด็กหญิงดอกรัก  อิสระอังกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
472
เด็กหญิงทิพย์ดาภรณ์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
473
เด็กชายธนพล  สมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
474
เด็กหญิงธมนวรรณ  ภิรมย์ไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
475
เด็กหญิงธัญลักษณ์  กรองมาดี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
476
เด็กชายธีรภัทร  เวฬุสาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
477
เด็กชายนัฐกรณ์  คิดโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
478
เด็กหญิงบิณฑิตา  แซ่เห่อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
479
เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงเฮ่อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
480
เด็กหญิงพรสิริ  นามโคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
481
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ตุนุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
482
เด็กหญิงพัชรพรรณ  โนรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
483
เด็กหญิงพัรนันท์  ประชาเรือนรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
484
เด็กหญิงพิทยา  ลุงแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
485
เด็กชายพุฒินันท์  นันธิสิงห์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
486
เด็กชายพุฒิพงค์  พนมไพร
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
487
เด็กชายภีระ  ทวีกิจเพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กหญิงมณฑิตา  ปองปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
489
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ไชยองการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
490
เด็กหญิงลลิตวดี  รู้ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
491
เด็กชายวรินทร  บุญชูโชคชัยกุล
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
492
เด็กหญิงวรินทรา  นวลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
493
เด็กหญิงวิราสิณี  วงศ์พรพระ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
494
เด็กชายวีรชัย  กิตเกียรติคุณ
ป.6
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
495
เด็กหญิงวีรภัทรา  โสตสดับปกรณ์
ป.6
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
496
เด็กชายศิภูริน  บางโพ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
497
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เถิงกันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
498
เด็กหญิงสิริกร  กันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
499
เด็กหญิงสุชัญญา  มุงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
500
เด็กชายสุชา  สุขถาวรกิจกุล
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
501
เด็กชายสุรัตน์  แซ่เห่อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
502
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปู่ปุ
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
503
เด็กชายอติรุจ  จำเริญนโคทร
ป.6
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
504
เด็กหญิงอภิชญา  โยงกู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
505
เด็กหญิงอภิษษา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐
คณิตประถม
506
เด็กหญิงอรจิรา  แซ่ต้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอักษราภัค  บุญชูรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
คณิตประถม
508
เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
509
เด็กหญิงอัญจิรา  ทวีทองเพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กหญิงกัณชนันท์  ใจยาว
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกันติยาพร  แสงเฮ่อ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
513
เด็กชายกิตติพศ  ใจเลิศฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงกินรี  เนตรภาสกร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงเกสรา  ห้วยสาม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงแก้วกัลยา  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงเขมนิชา  อหริพ่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงคำ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงจิตรานุช  กรองน้ำแท้
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงจิรวรรณ  บุญชูรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
วิทย์ประถม
521
เด็กชายจิรากร  กิ่งแก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงจีรานาถ  ดำรงปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
วิทย์ประถม
523
เด็กชายเจริญพงศ์  ไหวดี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
524
เด็กชายเจษฎา  กระบวนโชคชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงชนัตฐา  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงชนิดา  จรรยาไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงชมพูนุช  ก่อนอุษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงชยาภรณ์  ชื่นทรวงจิต
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงชลธิชา  กองตระกูลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงฐิตินันท์  ชัยยะ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนเกียรติวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองประสาน
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงณัฐริกา  กองตระกูลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงณัฐวดี  ยุวกติกานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
วิทย์ประถม
535
เด็กชายธนชัย  กระแสปัญญาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธนัช  ไชยา
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงธาริสา  แสงสรทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
538
เด็กชายนภัสดล  วงค์ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงนริศรา  อุดมพัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงนิชาภัทร  โกสุม
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
542
เด็กชายบูชิต  ใจลังกา
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
543
เด็กชายปรเมษฐ์  ขุนทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงปริชญา  กิกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กหญิงปันรัก  เกษตรสันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
546
เด็กชายพงศกร  โก่งสายเงิน
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
547
เด็กชายพงศธร  ก้อนเกียรติวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
548
เด็กชายพรชัย  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงพัณณิตา  ทองออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงพิกุล  -
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงพิชญา  ภีระ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
552
เด็กชายพิเชษฐ์  ใจมูล
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เต็มคำ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงพิสินี  โก่งสายเงิน
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
555
เด็กชายพุฒิพงค์  ก่อนเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
556
เด็กชายภาคิน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
557
เด็กชายภูเบศก์  พินิจธรรมพีระ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงมธุรดา  ภิรมย์โอฬาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงมานิตา  นายวม
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
560
เด็กชายยศกา  นภาเวชกุล
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
561
เด็กชายวรพงศ์  พจน์พนาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงวาเลนไทน์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงวาสนา  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงศิรินยา  กุลมนัส
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงค์ซื้อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
566
เด็กชายศิวกร  ส่าเหล่ทู
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงสสารี  โก่งสายเงิน
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสิริกร  ฟ้าสว่างแสง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสิริวิมล  โชติชัยวงษ์
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เห่อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสุนิตา  กิตตินุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงเสาวณี  เพชรสร้างตน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กระบวนพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิตตินุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงอรณิชชา  นันทอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่จัง
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กหญิงกนกพร  เลิศศักดินา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
579
เด็กชายกรวิชญ์  ปันวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
580
เด็กชายกวินท์  แซ่หมี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
581
เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
582
เด็กหญิงเกศราภรณ์  พาลิแล
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
583
เด็กชายโกสินทร์  ชนิดกานน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
584
เด็กชายคณาธิป  แข่ลีซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
585
เด็กหญิงคันธรส  ติวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
586
เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
587
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ปัญญาเด่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
588
เด็กหญิงฉัตรกนก  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
589
เด็กชายชาคริน  ลาวมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
590
เด็กหญิงณภัทร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
591
เด็กชายณัฐภัทร  เดชทรงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
592
เด็กหญิงณิสรา  เลาหมี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
593
เด็กหญิงติณณา  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
594
เด็กชายทัศนัย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
595
เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
596
เด็กชายธนพล  แซ่หัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
597
เด็กชายธนากร  พรนราหัสดีกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
598
เด็กชายธราเทพ  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
599
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สิรินฤการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
600
เด็กชายธันยรัต  ธนุส
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
601
เด็กชายธาดา  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
602
เด็กหญิงนิษฐกานต์  เปี้ยะผะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
603
เด็กหญิงบุญญิสา  แซ่จู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
604
เด็กหญิงปิยดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
605
เด็กหญิงพรชนิตว์  นุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
606
เด็กหญิงพรสินี  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
607
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
608
เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
609
เด็กชายพีรพล  เฉลิมพลสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
610
เด็กหญิงพุทธรัตน์  ยาเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
611
เด็กชายไมเคิล  เวอเรีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
612
เด็กหญิงรจนา  เลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กชายรัฐภูมิ  ปินตาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
614
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  โพธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
คณิตประถม
615
เด็กหญิงวงศ์เดือน  มณีสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
616
เด็กหญิงวรรณิตา  วราฤทธิ์ภาคกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิตประถม
617
เด็กชายวิชยุตม์  แซ่โซ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
618
เด็กชายวีรวุฒิ  นิติทอนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
619
เด็กชายศรัณย์  พิทักษ์พนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
คณิตประถม
620
เด็กชายศรันย์  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
621
เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
622
เด็กชายสมบูรณ์  ลุงนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
623
เด็กชายสิรภัทร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
624
เด็กหญิงสุทธิดา  โชครติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
625
เด็กหญิงสุภาภรณ์  แข่ลีซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
626
เด็กหญิงโสภิตนภา  ปัญญาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
627
เด็กชายอติชัย  วนัสวจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
628
เด็กชายอธินาถ  เลาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
629
เด็กหญิงอำพร  กานต์ระวีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กหญิงกันต์ธิดา  พงศ์ปัญญาธร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงกัลยกร  เลายี่ปา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายกาจกิจ  สงสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่จาง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงขวัญรัตน์  มนตรีสถิตกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงจริยาพร  คีรีหลักเพชร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายจักรภัทร  ชัยวงษา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงจักษณา  วัฒนแสนสุข
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงจิดาภา  ขวานทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายจิรเจต  จ๋อยแปง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ว่าง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายฉันทวัฒน์  พรมสีใหม่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงณัฐชไม  แซ่ยั้ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงดรุณี  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงธิดาภรณ์  ผาแดงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายธีรพงษ์  อุกอาจ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงนนทิชา  ยี่ปา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงนวลจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงนันทิสา  เลาลี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงนาหยอ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงเบญจรัตน์  หลักแต่ง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงโบ๋โนน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงปณิดา  เลายี่ปา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงปวีณา  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงป้าย  ประเสร็ฐธิรา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงพรรณี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยี่ปา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพันธิสา  ทรัพย์ผ่องใส
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงพุทธิชา  แซ่จาง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงภาริดา  เลาว้าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กหญิงมนต์รักษ์  ยาเขต
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงมอญจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงรจนา  สะซิโม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงรติกานต์  เจริญนิลวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงรวิพร  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงวรรณิกา  วราฤทธิ์ภาคกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงวรัญธร  ปัญจวัฒนากร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงวริษา  จิตราภากุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงวารุณี  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายวิชยา  จีนาแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงวีรยา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไพรมาเกิด
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงศุภนา  ชัยทีวงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงสุดที่รัก  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงสุดารัตน์  อุรา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงสุทีทิดา  แซ่จาง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงสุนารี  ไมตรีจิตสำราญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงสุวนันท์  วงศ์มานะไพร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงแสงจันทร์  ลูกเวียง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงโสภา  เถกิงวิโรจน์กุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายอดิเรก  หลักแต่ง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงอรนุช  เลาหมี่
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายอรรถพล  หย่าจ๊ะ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงอัปสร  เลาหมี่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงอาภรณ์  เลาย่าง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
691
นางสาวอาหมี่  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กหญิงกรวิภา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
694
เด็กชายกายสิทธิ์  สีวลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
695
เด็กชายเกสรา  พรชัยวสันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงไข่หวาน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงคณิศร  สินลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
698
เด็กชายคติศักดิ์  สุขเลิศดิลกกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงจันทิมา  เลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงจิตชยา  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงจินดา  สถิตธรรมคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
703
เด็กชายจิระวิน  จีรพัฒน์พงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
704
เด็กชายจีรศักดิ์  อุบลม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงชญานิน  อาทิตย์อุไร
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงชนิตา  ถิ่นมะไฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
707
เด็กชายชยากร  สิวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
708
เด็กชายชัชพล  เฉ่วจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
709
เด็กชายชัยพัฒน์  อาทิตย์อุไร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงญาตาวี  เทพพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
711
เด็กชายฐิติโชติ  ศุภวัฒน์วิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
712
เด็กชายณัฐพงษ์  นัตกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงณัฐริกา  สิริมงคลพิศาล
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงณัฐรียา  ร้านทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
715
เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
716
เด็กชายทศวรรษ์  เขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
717
เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
718
เด็กชายทัณฑศร  เลิศนราพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิทักษ์อินธิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงธัญมน  ยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
722
เด็กชายธีรกานต์  ยอดเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
723
เด็กชายธีรเทพ  เลาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
724
เด็กชายธีรวุฒิ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงนภัสชล  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงนรา  โกมลรัศมีโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
เด็กชายนวพล  ชนะชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงนันทรัตน์  ชมภูจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงนาตาชา  หลักแต่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงนามี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
731
เด็กชายนิธิกร  จะตี๋
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงบัณพร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงประไพพรรณ  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงประภัสสร  เลาหรี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
736
เด็กชายปราโมทย์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงปิยนุช  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
738
เด็กชายปิยวัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
739
เด็กชายพงศกร  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงพรทิพย์  คะบู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนตรัยรำลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
742
เด็กชายพลจันทร์  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
743
เด็กชายพัศกร  มัจฉาวรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพิรยา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงแพรไหม  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
747
เด็กชายภัสกร  บุษดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงภาวิดา  แซ่ยี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
749
เด็กชายภูติวัฒน์  วิวัฒน์พรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
750
เด็กชายภูรินทร์  รุ่งรัตน์เลิศสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
751
เด็กชายภูริษ  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
752
เด็กชายภูวนัตถ์  ฤทธิ์มนตรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงมณีรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงมัลลิกา  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
755
เด็กชายยะอื่อ  จะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
756
เด็กชายยี่  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
757
เด็กชายยุทธวีร์  ขวานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงยุวดี  หลักแต่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงรติกานต์  เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงรวิษฎา  ร่มโพธิ์อร่ามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
761
เด็กชายรัชต์ธร  แข่ลีซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
เด็กหญิงรุ่งนภา  อุดมอัมพร
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
763
เด็กชายรุ่งยศ  มะลิดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
764
เด็กชายวรเมธ  ไพรจรุงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงวราลี  แข่ลีซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงวราวี  ปิยชาติศรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
767
เด็กชายวิชัย  ตัดยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงศราศิณี  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงศรีวิลัย  พรชัยวสันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงศรุตา  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงศิริพรรณ  โชติพรเมธี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ละนา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงศุภารัตน์  โรจน์เกษตรสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
773
นายสมพงศ์  พงษ์นรนาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงสรัลพร  ธงชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
775
เด็กชายสิทธิชัย  ไพรสุริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงสิริกร  จิตรดำรงค์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงสุชาวดี  นิรันดร์พัชรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงสุชาวดี  ไพรปรีเปรม
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงสุณี  คอนจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงสุทธิดา  -
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
782
เด็กชายเสฏฐพงศ์  ผาแดงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
783
เด็กชายเสือมน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงแสงแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงแสงหอม  คำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
787
เด็กชายหลาวใส  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
789
เด็กชายอนุราช  คำผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
790
เด็กชายอนุสรณ์  ขีดเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงอรวินท์  ขุนเขาให้สิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแพม
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงอะลิซาเบ็ท  เลาเตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ประภาสกานต์โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงอาทิตยา  เลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
795
เด็กชายเอื้ออังกูล  โอษะคลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วิทย์ประถม
796
เด็กชายแอลา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
797
เด็กชายกษาปณ์  ทำกิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
798
เด็กชายกานต์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
799
เด็กชายกาฟวิน  ลุนเดย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
800
เด็กหญิงเกสรา  เที่ยงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
801
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นะแยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
802
เด็กหญิงขวัญข้าว  กูนาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
803
เด็กหญิงขวัญศิริ  อุตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
804
เด็กหญิงคนิษฐา  เลาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
805
เด็กชายฆนรุจ  เพชรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
806
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ปวงฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
807
เด็กชายจิรยุทธ  จิตตรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
808
เด็กหญิงจุฑามาศ  จองหว่าละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
809
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
810
เด็กหญิงเจนจิรา  วนารุจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
811
เด็กหญิงชนิภา  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
812
เด็กหญิงชลดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
813
เด็กหญิงชลธิชา  พานพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
814
เด็กหญิงชลธิชา  โยคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
815
เด็กชายชัชนันท์  จะแฮ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
816
เด็กชายญาณวรุตม์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
817
เด็กหญิงณัชชา  ลุงอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
818
เด็กหญิงณัฏฐิภัทร  เสรีพาณิชณย์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
819
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลีลาฐิติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
820
เด็กชายณัฐดนัย  ใจกันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
821
เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
822
เด็กชายดนุพร  โชติเวทย์อนุกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
823
เด็กชายดอย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
824
เด็กชายเด็กชายซันวิน  วิดิยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
คณิตประถม
825
เด็กชายเด็กชายซิงมุ่ง  แซ่หล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
คณิตประถม
826
เด็กชายเด็กชายธวินท์  แซ่หลี่
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
คณิตประถม
827
เด็กชายเด็กชายธีราทร  แซ่ฉี่
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
คณิตประถม
828
เด็กชายเด็กชายมานิตย์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
คณิตประถม
829
เด็กชายเด็กชายสว่าง  ลุงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
คณิตประถม
830
เด็กหญิงเด็กหญิง ซิงเหมย  แซ่หล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
คณิตประถม
831
เด็กหญิงเด็กหญิง ธีรนุช  แซ่จริง
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
832
เด็กหญิงเด็กหญิงธัญชนก  แซ่หม่า
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์
คณิตประถม
833
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
834
เด็กหญิงติ้ง  สร้อยแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
835
เด็กชายถิรวิทธ์  วงษ์เดือน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
836
เด็กชายทุนจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
837
เด็กชายเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
838
เด็กชายธนโชติ  ตามอย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
839
เด็กชายธนดล  จะอือ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
840
เด็กชายธนดล  สุจาง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
841
เด็กชายธัญเทพ  รักพิทักษ์มั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
842
เด็กหญิงธิชาญา  หลินจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
843
เด็กหญิงธิติสุดา  นุจายเขิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
844
เด็กชายธีรศักดิ์  สินจ้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
845
เด็กชายนัทธพงศ์  แนวพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
846
เด็กชายนาวิน  ปู่นุ๊
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
847
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
848
เด็กชายนิรวิชย์  จ่าก่าซื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
849
เด็กหญิงบัวชมพู  ตรีสิทธินพคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
850
เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
851
เด็กชายปวีร์  ธรานันทวิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
852
เด็กหญิงปิยนันท์  ธรรมแดนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิตประถม
853
เด็กหญิงไปรยา  ปุ๊กออน
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิตประถม
854
เด็กชายพนัชกร  -
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
855
เด็กชายพนัส  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
856
เด็กชายพรพิพัฒน์  จะฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
857
เด็กหญิงพรไพลิน  ใจ๋ใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
858
เด็กชายพลวัต  โยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
859
เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
860
เด็กหญิงพัชรนันท์  พวงสุยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
861
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยขัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
862
เด็กชายพิชิตชัย  เลาว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิตประถม
863
เด็กชายพีรณัฐ  ชัยแสงสุรีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
864
เด็กชายพีรณัฐ  แสงหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
865
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
866
เด็กหญิงภัทรวดี  ดำรงค์ชีพ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
867
เด็กชายภานุวัฒน์  ตุ๊กกี
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิตประถม
868
เด็กชายภูมินันท์  วงศ์นวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
869
เด็กชายภูริช  พึ่งพวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
870
เด็กชายภูรินทร์  คฑาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
871
เด็กหญิงมณีมณฑ์  สินเกา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
872
เด็กชายมานิตย์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
873
เด็กหญิงมาริษา  หลีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
874
เด็กชายมีนกร  เติ๊กทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
875
เด็กหญิงมีนา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
876
เด็กหญิงเมธาวี  เลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
877
เด็กชายแมนฤทธิ์  ปวงฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
878
เด็กหญิงรังสิมา  ปวงฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
879
เด็กชายรัชกฤช  โกวิทสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
880
เด็กชายรัชชานนท์  เครืออ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
881
เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
882
เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ม้า
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
883
เด็กหญิงรุ่งนภา  มูลนิธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
884
เด็กชายวรกาย  เสริมศิริพงไพร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
885
เด็กชายวรฤทธิ์  ธงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
886
เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
887
เด็กหญิงวริสรา  เกษมสิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
888
เด็กหญิงวาเลนไทน์  วิสุทธประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
889
เด็กหญิงวาสินี  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
890
เด็กชายวิมล  ไอยี่
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
891
เด็กชายศรภ์กฤษฎิ์  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
892
เด็กชายศรัณย์  แซ่จิง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
893
เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
894
เด็กชายศักดินนท์  เรืองทาน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
895
เด็กหญิงศุภนุช  ลำปายเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
896
เด็กหญิงศุภิสรา  ยุ้งอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
897
เด็กหญิงษาวดี  ปานจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
898
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
899
เด็กชายสามเครือ  ลุงแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิตประถม
900
เด็กชายสิงควรรณ  สุภาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
901
เด็กชายสิทธิชาติ  เซ่งเฮ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
902
เด็กชายสิทธินนท์  กอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
903
เด็กชายสิทธิพล  ซาทู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
904
เด็กหญิงสิทธิ์รนันท์  แซ่หลี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
905
เด็กหญิงสิริธร  มาศส่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
906
เด็กชายสิริศักดิ์  ทุนไฮน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
907
เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
908
เด็กหญิงสุพรรณา  พิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
909
เด็กหญิงสุพิชญา  อะเม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
910
เด็กหญิงสุภัสสร  กิจกาญจนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
911
เด็กหญิงสุรัมภา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
912
เด็กชายสุริยา  แปคู่
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
913
เด็กหญิงหนูดี  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
914
เด็กชายอธิป  ใต้ร่มประทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
915
เด็กชายอภิเดช  แซ่หม่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
916
เด็กชายอรงกรณ์  แสงมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
917
เด็กหญิงอรจิรา  นงยา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
918
เด็กหญิงอลินดา  แซ่จื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
919
เด็กหญิงอสมา  วิศรุตมัจฉา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
920
เด็กหญิงอ่อน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
คณิตประถม
921
เด็กหญิงอังคณา  จักก่าออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
922
เด็กหญิงอังคณา  ลุงหม่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
923
เด็กชายอิทธิพล  มหาอนันต์ศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่ายาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
924
เด็กชายกวิน  ใจนวน
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
925
นายกิตติรัช  แซ่หลี่
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
926
นายกิตติศักดิ์  ชื่นมนุษย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
927
นางสาวกิติมา  หล่อเดชาถิรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายเกษม  สกุลเมคิน
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงคณิสรา  บุญถนอม
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงคำลืน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงคำหลาว  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงคำหลี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
933
นางสาวจิรัชญา  ศรีธิยวง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายชาญณรงค์  สีคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
935
นางสาวฐานิดา  ยานะรินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
936
นายณกร  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายณภัทร  ภูลา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิต ม.ต้น
938
นางสาวณิชา  แช่ย่าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
939
นางสาวณิชา  โชติอารยะพร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
940
นายต้นกล้า  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
941
นายทุน  ใจคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายธนดล  นายหว่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิต ม.ต้น
943
นางสาวนริดา  ลำปายเจริญสุข
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงนลินี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงนาตยา  สายคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงน้ำหวาน  รวมไทยอารี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงนิลาวัลย์  คำเล็ก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
948
นางสาวบุภากร  วัฒนแสนสุข
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงเบญญานุช  ภูริรุจา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงเบญญาภา  การดี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิต ม.ต้น
951
นางสาวปณิดา  สินลี้
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
952
นายประวิทย์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
953
นายปานตะวัน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
954
นางสาวพรพิมล  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
955
นางสาวพัชรียา  แสนลี่
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงแพรพิไล  เลายี่ป๋า
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงมันทนา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
959
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อุปละ
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
960
นางสาววนิดา  บุญทวีธรรม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
961
นางสาววรกมล  เทพบุ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
962
นางสาววรรณภา  จื่อจ๊ะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงวรรศิกา  เดชวงศ์ยา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงวรินทร์  น้อยมุ้ง
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงวิชชุดา  หล่อเดชาถิรวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายวีระพงษ์  คำเต็ม
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายศักดิ์ดาเทพ  แซ่สง
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ก่อยยันนะ
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงสมพิศ  ธีระปัญญากุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงสโรชา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
971
นางสาวสุดารัตน์  แก้วมา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
972
นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ตา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงสุทธิดา  หมอคำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายสุธี  แก้วเขียว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ปิง และสาขาบ้านหวาย
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงแสงธร  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงแสงนวล  บุญมี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
977
นางสาวแสงส่วย  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงหม่าน  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายอธิฐาน  แก้วเกย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายอนิรุธ  แซ่จริง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงอมรา  แซ่หยิ่ง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงอาทิตตยา  ใจติขะ
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงอารี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขจรรัตนเมธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงกรรกมล  อิงลืน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
986
เด็กชายก้องภพ  นวลลต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงกันต์ธิดา  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงกันต์สุดา  ยาเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันต๊ะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่จาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
991
เด็กชายกิตติพงษ์  -
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
992
เด็กชายกิตติพงษ์  ชายชาตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงเกวรินทร์  ฟองอารมณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงเกวลิน  จิตใฝ่ธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
995
เด็กชายโกมล  สีจู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
996
เด็กชายไกรวิน  มะวาจา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงขาน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
998
เด็กชายคณิศร  เลาหมู่
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงคิรามาลี  เลาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปานแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงจารุณี  ศรีมุ่ย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายจารุเดช  หินเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายจิรพัทธ์  สมะบุบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงจิรัชยา  อุปละ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายจีรยุทธ์  แซ่จื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายเจตน์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายชนสวัสดิ์  สมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายชยานันต์  ปวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงชาน่า  สตาร์ ฟ๊อก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอพาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายชุติพนธ์  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงโชษิตา  สินรัตนสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงญาณิน  จันทร์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงญาดา  แซ่ตง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายณัชพล  ศรีพายัพ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กหญิงณัฐชา  หล่ายเจ็ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ฤทธิ์ลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายเตวิช  มานะประสพสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายทักษิณ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายธงชัย  เลายี่ป๋า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงธณิกาญจน์  แปดศอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายธนกรณ์  เสมี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายธนกฤต  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายธนพัฒน์  พันธ์วินากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายธนภัทร  ส่วยเหย่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายธนภูมิ  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายธนภูมิ  กังวาลศิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายธนาดุล  การกระสัง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายธนาวิทย์  เสนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายธัชกร  คลอดศรีเป็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงธัญญา  กันทาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงธัญพิชชา  โชคประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงธันวา  บุญลือพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงธีรกานต์  คำตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายนพกร  คำแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงนพนันท์  ภูริรุจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงนภัสร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงนฤมล  หย่างเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายนิติกร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงนุชวรา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมภูมรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงประภัทรษรา  อารีเพื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายปวริศ  อินต๊ะสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงปัจจันต์  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายพงค์พิสิฏฐ์  ธรรมลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายพนธกร  คำอ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายพนิตนันท์  คำมล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงพรทิพย์  วันดู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายพลวัฒน์  กิตติเลิศเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงพัชราภา  หย่าจา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงพัชริศา  วันมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงพัชริสา  พรมสอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายพันธวัช  แก้วดวงแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงพันธิสา  แซ่หยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  สุวรรณเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่หลี่
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงพิมพิศา  แซ่เฮอ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายพีรวัส  ทวยเพียง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรพรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายพุทธิพงษ์  ปีระกรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงเพชราภรณ์  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิง้ฟ้าสวย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายภานุพงศ์  สมบัติวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายภาสุ  ลุงน้อง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายมนุเชษฐ์  มังคละพรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายยุทธนา  ปัญญานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงรมิตา  คำหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายรส  -
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายราเมษ  หัฎฐกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เลายี่ปา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงลลิตา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงวชิรญาณ  ชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงวนิดา  ดอกแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงวนิดา  ยิ่งสินสุทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงวรัทยา  สมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายวิทวัส  วงค์พรไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายวินัยศักดิ์  เต็มนวคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงวีรดา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายวีรยุทธ  เลามุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กชายศรัณย์  อูลู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายศรายุทธ  นายบุญทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ผางแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงศรีสุดา  ใจเข้มแข็งดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงศลิษา  จรูญวิริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงศศิพิมพ์  พันธุ์ทุน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายศักย์ศรณ์  เบญจสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงศิริธร  เลาหมู่
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายศุภเชษฐ์  สุนันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงสกาวเดือน  แซ่ถัง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายสิทธิชัย  วิเศษรจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายสิทธิพล  เจริญพล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายสุกฤษ  สุกลคงยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงสุชัญญา  ตามิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงสุชาวลี  ปวงฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงสุวรรณา  จะจู๋
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงแสงดาว  เกียกมลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายแสงสุริยะ  พฤกษาสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทิพย์มณีวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายอดิศร  ลุงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายอนันต์ชัย  ขันติศิลาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงอภิชญา  บุญทา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงอภิปรียา  ปานบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายอภิยุทธ  มุตตาหารัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงอมรรัตน์  วินจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายอรรถพล  แข่ลีซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายอรัญวัตร  โยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงอัจจิมา  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงอาทิตยา  สุกาวาส
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายอานนท์  มอญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฉี่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงอาภาศิริ  แปดศอก
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงอารียา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1124
เด็กหญิงอารีรัตน์  มาด
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงอินทัช  ย่างสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงอิหลิง  แซ่หลู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายเอกราช  แซ่หวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายเอกหฤษณ์  ม่วงวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงฮัญชิษฐา  จิตรดำรงรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1130
เด็กชายกร  ชาย
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1131
เด็กชายจักริน  ตุ๊เออะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1132
เด็กชายจ่ามปุ้น  สามแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1133
เด็กชายจิรเกียรติ  พิทักษ์คีรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1134
เด็กหญิงจุรีพร  แซทู
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1135
เด็กหญิงฑิมพิการัตน์  เขียวมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1136
เด็กหญิงณัฐวดี  สมแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1137
เด็กชายดลวัต  แก้วขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1138
เด็กชายธนภูมิ  คิดตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1139
เด็กหญิงพรสินี  ฮองโยง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1140
เด็กชายพลทัต  ดอกผึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1141
เด็กหญิงพลอยไพลิน  กัลยา
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1142
เด็กชายพัชรพล  มูลสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1143
เด็กหญิงเมธาวี  หนองปิงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1144
เด็กหญิงยุพา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1145
เด็กชายสรนันท์  ตุเออะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1146
เด็กหญิงสิรินทรา  ฮองโยง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
1147
เด็กชายอัครชัย  หมีจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
นางสาวกัลย์สุดา  พนมไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายกิตติกร  พิกุลทองเกิด
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงเกศณีร์  พระนิเวศน์
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1151
นายไกรวิชญ์  เลาหล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1152
นายคงฤทธิ์  ยุวโรจน์อมร
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1153
นางสาวจันทร์คำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1154
นางสาวจารุมน  เลาต๋า
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายจิรเดช  เหว่าจะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงชลาลัย  มูโยม
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงชลิตา  กิจโชคประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงชุติมา  ดิเรกวาจา
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กชายฐกฤตธรณ์  ฐิรนันท์โภคิน
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กชายณัฐชนนท์  อุตเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงดรณี  สมานชาญชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กชายไตรภพ  พนมไพร
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงนวลนรา  สีวรรณะ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กชายนักสิทธิ์  นายหว่าง
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1165
นางสาวนิดา  แซ่หัน
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงนิรชา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1167
นางสาวนุชรดี  แซ่เฒ่า
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายบงกชเพชร  พาซู
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงปรานต์  แปงใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1170
นางสาวปรายฟ้า  พรมเทพ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1171
นายปิยะวรรษ  เจแฮ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงพัชรินทร์  พนมไพร
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงพัทธวรรณ  สิงห์ทอน
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1174
นายพิทักษ์  พนมไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายพิทักษ์  สุขสกุลปัญญา
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายพิพัฒน์  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1177
นายพิภพ  เลาเทาะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงพิมตกานร์  สีวรรณะ