ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กรณวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  ชาธิพา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  บัวพุฒเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพรรณ  แฝงสาคู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกณิกา  สุวรรณไตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกตัญญู  ดสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกกร  สิงห์สุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิศดิศัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรหมั่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่อพิลา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกนิษฐา  พัศระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลชนก  ผากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลชนก  พรมภาค
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกมลชนก  สกุลไทย
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรกนก  สารวัตร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกรชนก  อนุศักดิ์เสถียร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกรณิศ  เสนาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกรรวี  ผะอบ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกรวรรณ  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกรวรรณ  ไวสู้ศึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกฤติรัตน์  เหลากลม
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤศบดินทร์  รัตนเนตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกฤษกร  เหล่าลือชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤษฎา  สาธุชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤษณพงศ์  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤษณพงศ์  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤษณะ  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกฤษณา  มาศขาว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกวินกานาต์  ยังอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายก้องภพ  เมฆพยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนไว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมเกาะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกัณฑ์อเนก  สุกาวงค์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัณณภัค  ยาวะโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัณต์ฤทัย  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกันต์ธีร์  วัฒนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกันตภณ  พุ่มสาขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกันตินันท์  โอฬารเสถียร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกันยาวีร์  ทวีพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัลย์ธิดา  บำรุงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองรักกษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัลยาณี  จอกนาค
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดำรงดาลัยพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วพรหมมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกานต์ธิดา  บัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกำไลทิพย์  กุลไชยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกิตติโชติ  ทาสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกิตติญา  พวงหอม
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกิตติธัช  ซาเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกิตตินันท์  วิชาธร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกิตติพันธ์  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกิตติภูมิ  สีแสงน้อย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกิตติยา  ผาลิวงค์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกิตติวัฒน์  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกีรติกา  ตังสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกุลนันทน์  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกุลนิดา  แก้วคำพันธ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ราษฎรดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงเกวลิน  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงเกวลิน  อัมโพด
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงเกษวดี  หงษามารถ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุปสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงแก้วมาดา  บาดตาสาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงขวัญชนก  ผงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงขวัญสุดา  ขันแข้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ท้าวบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงเขมิกา  ปัจฉิมะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงเขมิกา  ผิวงาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายคฑาวุธ  บัวดำเนิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายคณพัฒน์  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายคณาธิป  พลซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายคณิศร  ฐิตะสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายคมชาญ  สกุลไทย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายครรชิตพล  จันทนาม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงคริสติ ยืนยง  คอลลินส์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายคุณานันท์  สันติคุณากร
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเคลือฟ้า  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายฆนาวัฒน์  ทองเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจณิสตา  มุงคำภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายจักรรินทร์  มณีกาบ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายจักรินทร์  บุญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจัสมิน  บาชมานษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายจาฏพัจน์  สุวรรณพัธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงจำปา  ตรั่นวัน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจิดาภา  ณัฏฐ์ภูปภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจิตรา  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายจิรกฤต  ภู่จีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายจิรกิตต์  สาศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิรฐา  แสนสิงห์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจิรปภา  เกษมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายจิรภัทร  ชัยสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจิรภัทร  เสวะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายจิรภัทร์  สุริยวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายจิรวัฒน์  สมรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิราพร  อินปาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิราพรรณ  ป้อมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายจิรายุทธ  บุตรเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจิรารัตน์  ศิริมนตรี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจิราวรรณ  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจิรินยา  พิมเขต
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจีรกัญญา  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงจีรนันท์  อรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงจุฑาชินี  ประยงค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายเจษฎา  เจดีย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายเจษฎา  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายแจ็ค  วิลเลี่ยม แวนโลน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชฎาภรณ์  ซุยพวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชนกกมล  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชนกนันท์  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายชนนน  นนท์สะเกษ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชนนพชร  พลหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชนัญธิดา  ผลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายชนาธิป  ปะทะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชนาพร  บุตจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชนาพร  สุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชนาภา  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชนาภา  อุคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชนิกานต์  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชนิกานต์  สุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชโนทัย  สกุลศรีผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญภา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชลธิชา  จันทะไทย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชลธิชา  สมร่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายชลธิศ  หวะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายชลวิทย์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายชลันธร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชวัลวิทย์  อ่อนคำหล้า
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชวิศ  โทนุสินธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชัชพิมุข  บางทราย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงชัญญา  คำหมอก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายชัยชนะ  ทองกาล
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายชัยชาญ  จำนรรจ์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชาญชัย  จำนรรจ์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงชาริสา  เทพสุริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชินโชติ  ป้องศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชินพัฒน์  เอื้อกิ่งเพชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชิษณุพงศ์  อุทาวงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชุตินันท์  พิมพ์พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงชุตินันท์  โพธิ์ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายชุติพนธ์  กุลจรัสธาดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชุติมา  พาชิน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชุติสรา  สุตะสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชุุติกาญจน์  บุทธิจักร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายโชคศิริ  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงโชติกา  ศิริฟอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายญาณาธิป  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงญาณาภรณ์  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงญาณิดา  ทองเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงญาณิสา  ถูกจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงญาดา  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงฐณิชา  สายบุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายฐักกูร  เหลือรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายฐากร  ปนศิริวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ก่อวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงฐิตาภา  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงฐิตาภา  เลียบมา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงฐิติกานต์  นาดี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์  ขุนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงฐิติยา  นนทะนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงฐิติยา  สอดส่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงฐิติยา  สันต์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ภูทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายณฐพร  กรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณฐพฤฒ  เหลาผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายณฐภัทร  อัญฤาชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายณฐวัฒน์  คำหาญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณพมงคล  คูสกุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณภัทรจิรา  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณภัสนันท์  เวียงนนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัชชา  มักมะยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณัชชา  ยงกิจถาวร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัชชา  สนั่นเอื้อ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฏรณิชา  ทองมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฐกานต์  หลาบโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณัฐชญา  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงณัฐชา  กุลศรีวนรัตน์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงณัฐฑนันท์  เจือจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรสขึง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณัฐณิชา  บทมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายณัฐดนัย  ทวยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นามเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นพา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์ลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงณัฐธิดา  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัฐธิตา  อินานง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัฐนนท์  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายณัฐนภัจจ์  ลี้ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤคดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงณัฐพร  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายณัฐพล  ไชยขันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายณัฐพัฒน์  วาปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฐมน  เปียสวน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณัฐมน  มะโนขันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัฐมาภรณ์  คึมยะราช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายณัฐรัฐ  บัวเมิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณัฐรียา  สอนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฐวดี  ผากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงณัฐวรา  เกษียร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฐวิภาดา  สุพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชิวงศ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุระเสียง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฐศิกานต์  สระบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณิชกมล  เหมือนเขียน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณิชกาญจน์  มหาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณิชกานต์  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณิชกานต์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณิชคุณ  เตียบน้อย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณิชมน  แข้งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณิชา  ป้องพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงดวงกนกพร  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงดาวเรือง  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายเดชาวัฒน์  พรมออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายต้นน้ำ  ทัศบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  คำโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายตรีทศเทพ  อินพรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  โทนแก้ว
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงตฤณ  อังคุณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเตชิทฆ์  ใจคง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายทฤษฎี  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงทศพร  ศรีวะอุไร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายทักษดนย์  โนนสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงทักษพร  ทีฆะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงทักษอร  กุลสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงทิฆัมพร  มงคล
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงทิชาดา  แก่นวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายทินกร  รูปดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายทินภัทร  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงทิพรัตย์  อินปาว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายเทพอาทิตย์  จันเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายธนกร  จำเรฺิญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธนกร  บุญเนตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนกร  วาปี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธนกร  สายเขียว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนกฤต  ศรีอุทัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนโชติ  เอื้อศิริประชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธนดล  สารครศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงธนธิดา  สมัญญา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนบดี  สดใสสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนพงษ์  ยศทนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนพล  จิรพรหมเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนพล  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนพล  สาธุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธนพล  แสนจันทะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนพัฒน์  แสนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธนภัทร  คำปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธนภัทร  วงศ์คำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธนวัชร  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธนวัฒน์  มงคลสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธนวัฒน์  วิศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธนวัฒน์  สมบุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธนัขพร  อมรเมตตาจิต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงธนัชญา  อินอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธนากร  อุระ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธนาคาร  ศิริพานิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธนาคิม  พลทองสถิตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงธนาภรณ์  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงธนาวดี  เชื้อใย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายธรรมปพน  มาตรมนตรี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายธรรมรัฐ  โสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายธรรศ  จันทรสาขา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายธราธร  กิติราช
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงธัญกร  พ้นภัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงธัญชนก  กลางถิ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงธัญชนก  วงค์สาลี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงธัญชนก  วงศาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงธัญชนก  แสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงธัญญานันท์  โชติรักษวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตียบน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โสมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงธัญวลัย  จันทรโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงธารีรัตน์  ศิริทอง
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงธิชาภรณ์  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงธิดาพร  จิตว่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงธิดารักษ์  วงศ์สมัคร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันแข็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธิดารัตน์  นันแข็ง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธิดารัตน์  อันทะไชย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงธิษณิน  สุคนธชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธีรกร  วาปี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธีรชาติ  วาดงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธีรดนย์  คนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธีรนันท์  รังสิเสนา ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธีรพล  นนทะคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีรภัทร  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธีรภัทร  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธีรภัทร  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธีรวัฒน์  ภูมิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนที  คำขันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายนพรัตน์  สีสด
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายนพสิทธิ์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนภัจฉรา  โตเต็ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงนภัสนันท์  เลบิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ด้วงลำโกน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงนภัสสร  รูปดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงนภัสสร  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนรนิจ  ทองขอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายนรากร  เนตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนราพร  บุญสุทธา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงนรินทร์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายนฤเบศ  ทองขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงนฤมน  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงนฤมล  รูปงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงนลินรัตน์  โคสาสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายนวยศ  ถิระศุภดา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงนวรัตน์  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงนวล  ไชยราษฎร์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงนัชชากัญญ์  นิธีวรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงนัญธิดา  สุพร
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายนัฐนนท์  ก้านสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงนัทธมน  มะโนธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายนัทวิช  สุญอ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญอร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงนันทิพร  อามาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงนันนภัส  เชื่องดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงนาตลดา  แสงสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายน่านน้ำ  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงนิชชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงนิชาภา  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายนิติพงษ์  ผาอำนาจ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงนิติพร  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายนิธิวุฒิ  หินโยธา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนิรัชพร  อานันท์ธิติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนิศาชล  วงศ์กลม
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงเนตรธิดา  จันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายเนติภูมิ  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายบวรพัฒน์  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขานไข
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ไทร
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงบุญญานันท์  วงษารี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงบุญญิสา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงบุณยาพร  พะสะหวัด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายบุรพล  เสนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงเบญจมาพร  ทองผา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงเบญจมาศ  ผุยคำสิงห์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  รัตยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายปฏิพล  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายปฏิพัทธ์  บางทราย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงปฐมพร  คำพิลา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายปธานันท์  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงปนัดดา  พังภัคดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงปนัดดา  โมกไธสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายปพนศักดิ์  เต็มศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงปพิชญา  ดีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปภาดา  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงปภาดา  มินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายปภินวิช  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายปรมินทร์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายปรเมศ  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายปรเมศน์  ราชคฤห์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายปรเมษฐ์  ราชิวงค์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายประกฤษฏิ์ธนาดุล  นาโสก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายประทานพร  คำบ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงประทุมทิพย์  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงประภาพรรณ  โกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงปริยากร  หิรัณยัษฐิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายปริวัฒน์  เผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงปลายฝน  เหง้าโอสา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงปลิดา  เมืองพิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงปวรรัตน์  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงปวริศา  ยอดคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงปวริศา  สอนจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงปวริศา  อุปชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงปวีณา  ้เหลือประสพ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงปัณชญา  เผ่าหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายปัณณทัต  ใจแข็ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายปัณณวัฒน์  จันปุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายปัณณวัฒน์  เต็มใจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายปัทราช  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงปาณิสรา  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงปานฤทัย  ประชาชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปานวาด  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปาริฉัตร  ความมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปาริฉัตร  แสนต่างใจ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปาริตา  ผางพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปาริตา  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปาลิดา  ลีลาอาภากูร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปาลียา  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายปิติภูมิ  นิลบางขวาง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปิยดา  ชูหา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์ดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายปิยราชย์  วงศ์ศรีทา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายปิยวัฒน์  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปิยวัฒน์  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงปิยอร  เสน่ห์พูด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงปิยะฉัตร์  สุริรมย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายปิยะนันท์  รัตนสมัคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงปิยะมาศ  สีทน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงปิยากร  พันทะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เหมหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปุญญิสา  ทุมนัต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายปุญณภพ  ประกอบสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายปุณญพัฒน์  โกทัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายปุณณสิน  จันเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงปุณยวีย์  ใจช่วง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปุณยาพร  จันเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เบ้าธรรมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายเปรมชนัน  สงวนวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายเปรมปิติ  สุขชัยบวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงผกามาศ  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายพงศกร  คำพิลา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายพงศกร  ไทยใหม่
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายพงศกร  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายพงศธร  พวงพีภูดินันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายพงศธร  มีงามดี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายพงศธร  สุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายพงศธร  โสมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายพงศภัค  อุระ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายพงษ์วิทย์  หิรัญอร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพชรพรชนก  ขวานอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายพชรพัทธ์  บุตะเขียว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายพณิชพล  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายพนม  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงพนิดา  โรจนชาลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงพนิตสุภา  แก่นสำโรง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงพรชนก  โทนุสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพรชนก  ศรีแรง
ป.5
โรงเรียนบ้านคำบง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพรนภา  จึงชอบธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพรพิชญา  ผิวผ่อง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพรรณปพร  พรหมวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพรรณปพร  ศรัทธามาก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพรรณพิรีย์  อุทธศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายพระนาย  เพริดพราว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายพฤษชาติ  ถิตย์ฉาย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายพลกฤษณะ  อุ่นแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงพลอย  มาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพลอยชมพู  พรหมพิงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพศิกา  โพธิ์ขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพัชรดา  บัวชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายพัชรพล  จันทรสาขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ธรรมปัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กูดโสม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพัชราภา  ประธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงพัชราภา  อรรคศรีวร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงพัชริดา  ขุราษี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพัฒน์ธนพล  นารีนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายพัสกร  โตวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  ใจคง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตั้งทวีไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายพิชญะ  สุคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงพิชญาพร  ศรีลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงพิชญาภา  สิงห์สุดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงพิชญาวดี  ปราณี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายพิชญุตม์  มโนรมณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงพินทองทา  พงษ์ภัคพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายพิพัฒน์  พลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามอินทร์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายพิมพ์พิพัฒฯ์  มาตจันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริโรจนะทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แก้วหานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เนาวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพิยดา  เดชกุญชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพิรันดา  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  สมบุญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพีรญา  โทนทา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพีรณัฐ  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายพีรทัต  อ้วนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายพีรพัฒน์  เกตุสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายพีรวัศ  อรรคศรีวร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพีรวิชญ์  เถาหมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีพูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายพุฒิพงศ์  กลิ่นอ้ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงเพชรลดา  พรมประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงภควดี  สิทธิกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภรัณยู  สีทา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงภราดา  นะทีสี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงภลินี  ศรีพอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงภัณฑิรา  จ่าศาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันรอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายภัทรพงศ์  ดิษฐบรรจง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงภัทรพร  ไชยสุนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงภัทรพร  รุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงภัทรพร  เสน่ห์พูด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงภัทราพร  วรรณประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงภัทราพร  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงภัทราวดี  ทองบ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายภัทราวุธ  บุญถูก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายภากร  วาลีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายภาคิณ  ขวัญเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายภาคิน  พิกุลศร่ี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงภานิชา  วิตศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายภานุพงษ์  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายภานุวัฒน์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงภาพิมล  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายภาสกร  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายภิญโญ  โนนหิน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงภีมรัมภา  ศรีธัญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายภีมวัจน์  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภุชงค์  ไชยคำภา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายภูชิต  มูลศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายภูภูมิ  มูลพรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายภูริ  พลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายภูรินท์  โคตคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายภูวดล  เดโชชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญสอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงมณีรัตน์  พาชิน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายมนตรี  สลางสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงมนัชญา  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยวงศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายมลฑล  ยะสุนทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายมหรรณพ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญญาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงมัณฑนา  กุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงมาลินี  ศรีเปลี่ยนไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงมิ่งกมล  รูปคม
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงมุกดา  ใจคำต๋า
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายมุกอนันต์  ติยะโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงมุฑิตา  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายเมธาวินทร์  โทนุสินธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงยามาระอรไท  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายยุทธจักร  เขตบุญพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายยุทธนา  น้อยทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงยุพรัตน์  โชติภัคพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มูลพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงรชดา  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายรณชัย  เชื้อคำฮด
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงรดา  ญาณสังวรชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงรดา  ปัญญาวิชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงรดา  วิศรุตมัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงรดาชล  เพชรพลอย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงรดามณี  พิมพ์ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงรติมา  ยืนยั่ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงรติมา  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงรมิตา  เสียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านคำบง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงรวินัช  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงรสรินทร์  โสภาจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงระพีภรณ์  ไชยชุติกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายรักเกียรติ์  ตรั่นวัน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายรัชชานนท์  ยศราวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผดาวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงรัชดา  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายรัชพล  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงรัญชิดา  น้อยทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายรัฐภูมิ  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงรัตวัน  จันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายราชพฤกษ์  จันทร์ใบ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายราชวิทย์  กงกาหน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงรินรดา  สิริวัฒนชยกร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงรุ่งธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงรุ้งไพรินทร์  ชาธิพา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงรุจิรา  ครุฑวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายฤทธิพงศ์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายล้นเกล้า  ธีระสาร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงลลิตวดี  สารสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงลลิตา  แม็คโดเนาจ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงลักษิกา  ปาหลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายลัดธพล  โทนแก้ว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายลาภิณธร  ทับมาลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มั่นธรรมมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายวชิรเดช  ฆรินท์งามพิศ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงวนัชพร  ทะเสนฮด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงวนิดา  เหมธร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายวรกฤษฏิ์  ขวานแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายวรเมธ  ทองเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงวรรณชนก  ชนะขันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงวรรณธิรา  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงวรรณนิสา  สัจจมุกดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงวรรณพร  มูลพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงวรรณ์วิสา  สายเลือดไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงวรลดา  บางทราย
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายวรวุฒิ  ชลธิชาชลาลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงวรัญญา  จิบทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงวรัญญา  ลำพุทธา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงวรัญญา  สุดช่วย
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงวรัทยา  นามอุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังนอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงวราพร  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงวราพร  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงวริศรา  น้อยมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงวริสลา  ซาเสน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายวัชรพงษ์  เงาสมรูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายวัชรพล  นามโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายวัชระ  ทองพั้ว
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงวันวิสา  ธนโชคทิศอุทิศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายวันใหม่  เจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายวิชชกร  ประทุมมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายวิชชากร  ประทุมมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายวิชชากร  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายวิชญะ  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงวิชญาพร  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายวิชัยยศ  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงวิญาดา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงวิณัฐณี  เผ่าเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงวิภาวี  ผิวเหลือง
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวานคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงวิมลวรรณ  สาธุชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงวิมลศิริ  ทรงศรี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงวิมลสิริ  อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงวิรดา  เชียวชาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงวิลัตติกา  ผลสว่าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายวิวัฒน์  เหล่าจันทร์อัน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายวีรภัทร  ซาเสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายวีรภัทร  พละศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงวีริยา  มั่นธรรมมงคล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายวุฒิชัย  แสนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายเวโรจน์  อุทัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายศตวรรษ  แซ่ทาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายศรัณญ์  จิตอามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงศรัณยา  ไชยจักร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายศรัณย์  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงศรีทิพยนิภา  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงศรีรัตน์  เพียสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงศวิตา  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงศศนันท์  พงษ์ศรียา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงศศิวิมล  บำรุง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงศสิณา  ไชยยายงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยายงค์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายศักรินทร์  เหมแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายศิรภัทร  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงศิรินญาภรณ์  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงศิรินภา  รักบุญ
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงศิรินเรศ  ทองต้น
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ปุยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายศิริโรจน์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงศิริวรรณ  วงค์กระโซ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายศุภกร  นุ่มเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายศุภณัฐ  สินศิริ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายศุภวิชญ์  เรชิวงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายศุภวิชญ์  สิเนหะวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงศุภัชญา  บุตรทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์กง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงสมิตานันท์  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายสรวิชญ์  ตีคลี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายสรวิชญ์  บำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายสรวิชญ์  เรชิวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายสรวิศ  ปูลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงสริษา  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงสโรชา  เรืองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงสาธนี  นาจรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุภกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายสิรวิชญ์  พ่อศรียา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์โพนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายสิรวิชญื  สมมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายสิรสินธุ์  สกุลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองเสริม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงสิริขวัญ  ดวงศิลาชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงสิริทัศน์  พัชรวรพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงสิรินดา  คำเขื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงสิรินดา  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงสิรินภา  แมคเฟอร์สัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงสิริมนต์  แก้วเชียงกุล
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงสิริมา  ไหลหลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงสิริยากร  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงสิริโสภา  ไกยะวินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายสุกฤษฎิ์  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงสุชัญญา  สายชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงสุชานาภ  กุมารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลือไชย
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงสุทธสินี  แก่นคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงสุทธิกานต์  จับบาง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงสุธีดา  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงสุพัตรา  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงสุพัตรา  แสนต่างใจ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงสุพิชชา  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงสุพิตรา  ผาลอด
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงสุภัทรา  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงสุภาพร  ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงสุภาวดี  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงสุภิญญา  ชินคำ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายสุรเชษฐ  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงสุรัสวดี  พุฒจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงสุวภัทร  โสพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  สุวรรณเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ปูคะธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงสุวิชญา  ผานิตกุลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายเสาวธาร  วังวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริศักดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงหทัยทิพย์  สิ่วสำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีสังขาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงหทัยรัตน์  หลวงโป้
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงหยกผกา  ผมเพชร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายอชิตพล  อามาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายอชิระ  พันธ์คูณ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายอชิระวิชญ์  ดรพล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายอธิภัทร  นิลนวล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายอธิวัฒน์  เหมือนเหลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายอนพัทย์  หลักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายอนวัต  เจือจาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายอนันธชา  อินปาว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงอนิฉฎาภรณ์  แสงวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงอนุชิดา  คำลือชัย
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายอนุวัฒน์  ยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงอภิชญา  เสนาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงอภิชญา  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงอภิชวรรณ์  อินทรพรหมมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายอภิชาดา  ผุยคำสิงหห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายอภิชาติ  วาปี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายอภิชิต  มงคลสุภา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิสาตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงอภิฏชญา  คำปาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายอภิภู  เกษมสุขสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายอภิภู  วิศรุตมัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงอภิรัชดาภรณ์  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายอภิวัฒน์  ประสงค์สุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายอภิวิชย์  คนขยัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงอภิษฎา  ดวงสมสา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงอภิสรา  ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงอภิสรา  เสียงล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบง 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงอภิสุตา  จำปา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงอมลวรรณ  ประทุมลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงอมินตยารัตน์  สุวรรณา
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงอรจิรา  นันทะปัต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงอรณิชา  ยงยันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงอรวรรณ  ราชิวงษ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงอรวรรยา  นนท์สะเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำสร้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงอรัญญา  เกษียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงอรัญญา  โทนทา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายอริย์ธัช  แสงป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายอริยพล  ศิริปี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงอริสรา  บุญกุศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายอรุษ  การเพียร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายอัคคกิตติ์  ธนะเธียรานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายอัครเดช  อินธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายอัครัช  ชาญรบ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงอัคริตา  คณาดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงอัญชลิญา  เสียงอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงอัญชลิตา  คนยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายอัตโน  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงอัมพร  ชะลูด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายอัยการ  ศรีโยหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงอัศพิรดาภรณ์  ยืนยั่ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายอัษฎางค์กูร  ธนกุลทวีสิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายอานนท์  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงอารีย์ญา  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายอำนาจ  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงอินธุอร  กองสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงอุรัสยา  เตียตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงไอละดา  วันทะวี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
782
เด็กหญิงกนกพร  ยุตวัน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงกนกอร  เชื้อวังคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงกมลชนก  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงกมลชนก  เรืองธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงกรกวรรณ  ชานุชิต
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงกรรณ  อาจวิชัยดำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายกริช  กลิ่นประทุมทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายกฤตณัฐ  เข็มกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายกฤตภาส  แสนขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายกฤษฎา  พรมร้อยโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายกฤษฎาภรณ์  ทองรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายกษิเดช  นามประเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายกสิณชน  ราชพล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงกัญญลักณ์  จักษุมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองการ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพีนรไลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมั่นปรุ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงกัญญาวีย์  แสงธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญจิตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รุ่งสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หอมบุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายกันต์กวี  จันทราโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายกันต์  ฤทธิ์มหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงกัลย์สุดา  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงกัลยา  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายกิตตินันท์  คำวิโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายกิตติพงศ์  เข็มเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยสุริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายกิตติภพ  ธุระธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กหญิงกิติญา  จับอันชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายกีรดิต  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายกีรตะ  ภูวภรณ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงกุลธิดา  คำสุนันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงกุลภรณ์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายเก่งเฮง  อึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนามน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงเกตน์นิภา  เหงียนถิ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงขวัญชนก  ที่ทำนัก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงขัตติยา  นนท์ชี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงข้าวโพด  ดำชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายคณพัฒน์  นาจาน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงคณัสนันท์  รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายคเณศ  ไตรย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายคมกริช  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายคิรากร  วิทยาวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายคุณานนท์  แก้วบุตรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงจริญญา  คนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงจรีวรรณ์  สุอริยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายจันทวิทย์  เพชรนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายจันมงคล  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์วิรัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายจิตติพัฒน์  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายจิตพงศ์  ประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายจิตรทิวัส  ไชยทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายจิรโชติ  บุญเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายจิรฐา  ชัยจักไพบูลย์กิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายจิรพัฒน์  หมายมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายจิรพัฒน์  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงจิรัชญา  การสะอาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงจิรัสยาภา  เขมะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงจิราภัทร  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงจิราภา  จันทะโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
852
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีนัครินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงเจนสุดา  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงชญานันท์  สายศักดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงชญานิน  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงชญาพร  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงชญาภา  รุ่งอนันตทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงชนันภรณ์  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงชนิดาภา  วงษ์พิมสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายชนุดม  ราชริวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายชนุดม  สุวรรณไกรษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงชริญญา  ละบาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงชลธิดา  ละครไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพี้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายชลธิศ  ศรีโยธี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายชลสิทธิ์  ติยะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายชวกร  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงชัญญานุช  โคสาราช
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายชัยชนะ  สิงห์สุดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายชาคริต  ดีสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงชาลิสา  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงชิดชนก  จันสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายชินวัตร  ศิริกาล
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายชินาธิป  สมหวังสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายชิษณุพงศ์  แข้งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปะทะวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตียไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายไชยวัฒน์  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายไชยวัศ  ปัททุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงญฐมน  ถวิลการ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายญาณาธร  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงญาณิศา  อารัญภาณุ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
887
เด็กชายฐนกร  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงฐาปนีย์  สุทธิเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงฐิดาภา  มหานุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงฐิตาภา  ทันใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงฐิตาสิริ  ธนโชติบุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงณฐนนทน์  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงณภัสนันท์  พรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายณวัฒน์  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงณัชชยา  รัตนโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงณัชชา  บัวจงกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงณัชชา  บุตรวัง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พึ่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงณัฎฐธิรา  จารุการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ดา  เคนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกื้อทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาโสก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จำปาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงณัฏฐ์  พิพัฒน์เทวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายณัฐก์ชนนท์  ศรีสด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงณัฐกานต์  เวหะวิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงณัฐฐิญา  คล่องดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บรรเทิง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพี้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณัฐณิชา  พุกทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพียรดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงณัฐธิญาดา  เจือไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธุระที
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผากา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทาเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงกล้า
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินานันท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงณัฐธิตา  สาฤาษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
922
เด็กชายณัฐพงศ์  สาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายณัฐพงศ์  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงณัฐพร  พละสูนย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รากวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีพรหมมุนี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงณัฐหทัย  ภูมิสถาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายณัทพงศ์  จักรพล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายณันทภพ  เสนามาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงณิชานันท์  ผิวขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงณิชาภา  แสงประจักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงณิฐิพร  รัตนพลแสน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงดวงกมล  คำปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงตรุนินทุ์  ตรงดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงต้องใจ  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายเตชินท์  ขันผนึก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายโตณณากาน  หนูปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายโตวัด  กัลยารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายทฤษฎี  พงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายทศพล  จันทนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายทักษ์ดนัย  นินธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายทัตเทพ  นิมิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายทีปกร  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายเทพฑัต  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายเทพทัต  โนรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายเทพพพิทักษ์  สิงเอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายธนกฤต  กิตติอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายธนกฤต  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายธนพงศ์  ศรีประไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงธนพร  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายธนพล  สังเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายธนพัฒน์  ธนพงศ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายธนภัทร  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายธนภัทร  ศรีราจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
957
เด็กชายธนภัทร  สระนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายธนภัทร  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายธนวัฒน์  ผลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์นนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายธนวิชญ์  เจริญวุฒิมากร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายธนัชชัย  ผิวขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงธนัชญา  น้อยทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังนอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงธนัชพร  ชัยนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงธนัญชนก  ปัตณี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายธนากร  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายธนากร  อุทธวงค์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายธนากร  อุทธวงศ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายธนาวุฒิ  พันนุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายธนินวัฒน์  มุกดาสกุลวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงธนิษฐา  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายธรรมศาสตร์  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายธรรศดนัย  ราชอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายธราธิป  ศิริมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายธราบดี  สายตา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงธัญจิรา  อัศววุฒิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงธัญชนิต  ปากหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงธัญญกร  ศิริกุลพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงธัญญษเรศ  เพชรนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงธัญสินี  ทาเรียงสม
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงธัญสิริ  สีงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงธันยาพร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายธีทัต  อนันต์สถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายธีรโชติ  จันปุ่ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายธีรดนย์  วรจักร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงธีรดา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายธีรภัทร  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายธีระพงษ์  ชัยยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
992
เด็กชายนนทนันต์  ก้านสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายนนทพัทธ์  วันนะรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงนพชรพร  จันทะเล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายนพพร  ภูมิวงค์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงนภัสสร  แก่นของ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงนภาวีร์  วิริยธนชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายนรภัทร  สุขสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายนราธิป  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงนริศรา  ไชยสระ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายนฤพล  ใสโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงนลพรรณ  ทิพย์มะณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายนวพล  พรหมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายนวันธร  นามคง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายนัทธพงษ์  ศรีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงนันท์พนิตา  ไชยดิลก
ป.6
โรงเรียนบ้านคำบง 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงนันทิชา  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงนันทิชา  สุขอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงนันทิดา  ภูมิสถาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงนันทิดา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงนันทิดา  สุขอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงนาตลดา  เพ็ญพิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงนารีรัตน์  กัลยกรสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงน้ำฝน  ถามะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงนิชชาพา  บุญวาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายนิติพล  สลางสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายนิธิ  เวืองวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายนิพนธ์  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงนิภาพร  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงนุชธิดา  โสภาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงนุชศาสิริ  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงเนติกาญ  ดชติกานันค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงบริมาส  เชื้อดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายบวรชัย  สุขชัยบวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายบัญญวัต  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1027
เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงบุญยานุช  กำเหนิดบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์มุก
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงเบญญทิพย์  โคตรพรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงเบญญาภา  วรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายปฏิภาณ  เชื้อวังคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงปณิดา  พงวันดี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงปทิตตา  ชาญเชิงลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงปนัดดา  จันอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าบง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิไกรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปเสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงปรรณพร  ทองสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายปราชญ์เมธี  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงปริศนา  ผุยคำสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงปรีชญาน์  อารมณ์เพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายปวริศ  ซองาม
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายปัญญพนต์  เพียซ้าย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายปัณณธร  พันธ์วงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายปาณัสม์  ทองชุม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงปานตะวัน  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงปาริฉัตร  อนันตรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงปาริชาติ  เทพดสุริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายปิยวัฒน์  วังคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายปุณณวิชญ์  มิควาฬ
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายปุณวัฒน์  คัชมุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายปุลวัชร  รัตนตรัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงไปรยา  แลาดเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายผดุงศักดิ์  คำบาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงผ่องมณี  ศุวะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายพงศ์กรณ์  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายพงศธร  ภูมิวงค์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  โฉมสวย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายพนมกร  ศรพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1062
เด็กหญิงพรธิดา  สังฆพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงพริมาภา  เขมะปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายพฤทธิ์  พิลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงพวงชมพู  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายพสกร  จันทจวง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายพัชร  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงพัชรพร  ทองบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงพัชรัรัชต์  ทองทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงพัชราภา  ปัจฉิมก้านตรว
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงพัชลิดา  นาคศรี
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายพัทธ์ธีระ  สุวรรณดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทวีบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงพัทธวรรณ  พุทธวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายพันธนาวี  เลบิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายพานทองแท้  ศรีสุภา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงพิชชาพร  บุญเต็ม
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงพิชญุตม์  แก้วชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายพิชญุตม์  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายพิชญุตม์  อมรโกมินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายพิเชฐ  บุญทองล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายพิเชษฐ์  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายพิธา  ประภาธาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงพิพรรษพร  ดวนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามวงค์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงพิมพิษา  พันระนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เชียงขวาง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1097
เด็กชายพีรวัฒน์  ปางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายพุฒิพงศ์  กาฬมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายพุฒิพงศ์  แป้นหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองมหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายพุทธารักษ์  เผ่าหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงแพรวา  คำภูษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายไพศาล  ส่องแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงภทรพร  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายภราดร  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงภัทรธิดา  อินไชยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงภัทร์ธิดาวดี  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงภัทรลดา  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงภัทรวดี  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายภัทรวิทย์  อ่อนสำอางค์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายภาณุพงศ์  รุงโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายภานุวัฒน์  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายภูตะวัน  เชื้อวังคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูมิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายภูมิพัฒน์  ใสดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายภูริภัณฑ์  สากำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงมนปรียา  ไชยทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายมนัสวิน  มุนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงมัญฑิรา  อินเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายมานพ  ประทุมลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงมุกธิดา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงมุกธิดา  โพธิ์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายเมฆ  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์โท
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงโมทามิ  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายยศพล  ซีแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงเยาวพา  แก้ววัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงโยษิตา  นาโสก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1132
เด็กหญิงรจนา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายรชต  น้อยนาดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงรติมา  จำปางาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงรมย์นลิน  มีพันลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงรมิตา  สุขรี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายรวีโรจน์  ภาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงรัฐนันท์  ใจช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์ชาชม
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายรัฐภูมิ  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงรัตติกาล  หันชะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รักพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงรุจิราพร  อุ่นตา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงลลิดา  ศรีลาดเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายลัญจกร  มนต์นามอญ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายวงศธร  ทองโสม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายวจนะ  เดชสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายวชิรวิชญ์  ก้อนศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายวชิรวิทย์  ฉลูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายวชิรเวธ  ไพบุลย์วิศรุตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงวทันยา  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงวนิดา  วงศ์ศรีทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายวรกร  ห้วยทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายวรดล  ห้วยทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายวรปรัชญ์  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายวรปรัชญ์  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงวรรณษา  สกุลเดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งวัน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงวรัญญา  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายวราวุฒิ  นามบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายวรินทร  เนื่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงวริศรา  อินธิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายวศุรัตน์  บุญรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายวสุธร  เคนตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1167
เด็กชายวัชรากร  ธาราสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายวัฒนพงษ์  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายวิชานน์  พลลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงวิทิตา  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงวิมลสิริ  โฉมเฉลา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายวิศรุต  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายวิษณุ  จันอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายวีรภัทร  สุคำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงเวธนี  ใคร่นุ่นนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงศกุลภัทร  วงศ์ละคร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงศตกมล  สมคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายศราวุธ  ประจวบบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงศรินยา  จารุกิตติการต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายศักรินทร์  กำแหงพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงศิรประภา  พาที
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายศิวกร  ชาติทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายศิวัช  ผาชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายศุภกร  ไชยเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายศุภณัฐ  วังคะฮาต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายเศรษฐี  อากาศวิภาต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายสกลวรรธน์  งามสง่า
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายสกลวัฒน์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงสมฤทัย  ฮวินวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายสรยุทธ  ไชยสุริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายสรวิชญ์  พันธ์หมุด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายสรวิศ  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงสวิตตา  วรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายสหรัฐ  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายสหรัฐ  หมื่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งยศวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงสิริกร  จันทรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1202
เด็กหญิงสิริวิมล  เชื้อวังคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงสุกัญญา  พันโกฏิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงสุชัญญา  ประจงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงสุชาดา  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพี้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงสุชาวดี  นามแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายสุทธิเกียรติ  มณีศิป์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงสุธาวัลย์  ลังบุปผา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรีเดช
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงสุพิชญา  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านคำพี้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงสุภัสสร  สุวะนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงสุเมธินี  คำบ่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายสุรบดี  ดีวงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายสุรินันท์  คำวิโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายสุวิจักขณ์  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงโสรยา  เหง้าโอสา
ป.6
โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ขินาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงโชกุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายหริรักษ์  กล้ายุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงอชิตะ  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงอชิรญา  ศรีวะโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายอดิรุช  ลงงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายอทิวรากร  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงอธิชา  ทรงวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์พุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงอนันตญา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายอนุวิทย์  ปัตสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงอภัสนันท์  ศิริยิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงอภิชญา  แซ่เซีย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายอภิชาติ  พ่ออามาตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงอภิญญา  นาโสก
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายอภิเดช  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายอภิวัฒน์  สุภาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1237
เด็กชายอภิวิชญ์  ผากา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายอภิวิชญ์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายอภิสิทธิ์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายอภิสิทธิ์  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงอรณี  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายอรรคพล  บุระวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนามน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายอริยะ  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงอริสรา  เกกาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนามน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงอริสา  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอริสา  ลมงาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายอลงกรณ์  ทับแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายอเล็กซานเดอร์วิทวิน  สุริสทีโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงอังศุมาลิน  ถิ่นมุกดา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงอัญมณี  วงศ์วรรณกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงอันดามัน  สิริพรรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงอัมพร  คำโนนจาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอัมพิกา  คำนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายอามิน  ินทะสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอารยา  ทับชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอารยา  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายอารักษ์  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงอารีลักษณ์  โพธิ์ไทรย์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายอินทัช  สุวอ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงอิษฎาอร  ผิวเรืองนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1262
เด็กหญิงกชกร  สายเจียง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงกนกรัตน์  รัตนเนตร
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงกมลรัตน์  สาลีวรรณ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงกรรณิกา  สีคำ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงกรวิภา  ไกยนิตย์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงกฤษณา  พลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายกฤษดา  คำพิลา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายกฤษดา  เพชราเวช
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิศิษฎ์เสาวรภย์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหมพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
นางสาวกาญจนา  เรณูู
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญทันเสน
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
นายกิตติพัทย์  พิกุลศรี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงกุสุมาพร  สารธิมา
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสวาท
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายเกริกฤทธิ์  แผ่นพรหม
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
นายเกียรติศักดิ์  นรบุตร
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงจริญาภรณ์  วันปลั่ง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงจันจิรา  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
นางสาวจันทร์จิรา  มณีวรรณ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงจันทิมา  รัตนฐานู
ม.2
โรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงจิตตราพร  ราชวงศ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
นายจิรพนธ์  บันทอน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วคำพันธ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนึ่งคำมี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายเจม  สีทราม
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณวัติ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงฉัตรชนี  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายชนัฐพงษ์  สิถิระบุตร
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงชนากานต์  คำมินเศษ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงชนิตา  ภิลาบ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงชมพูนุช  ผิวเหลือง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
นางสาวชมพูนุช  สุริยะวงสา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กชายชัชวาล  ไฮคำสี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนมุกดาลัย
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1297
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองมหา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
<