ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป.๓ ชั้นล่าง ห้อง ป ๓/๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  จีระออน
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลพร  สืบสุนทร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่ฮ้อ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณ์  คำผา่
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชาระกำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงหนองพอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไกรสี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
9
เด็กชายกีรติ  ทาสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงเกศกนก  จันทคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขนิษฐา  คำสมัย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญข้าว  อุ่นพิกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจรรยพร  เชาวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิดาภา  ปะโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิดาภา  สีหาบุญนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิรัชญา  จะโลนา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิรัชญา  ทับสุขวิวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
18
เด็กชายเจนวิทย์  เสนีย์วงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
19
เด็กชายเจษฎา  ปุงปอพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชญานิน  ผ่านสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชญานินท์  มะโนลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
22
เด็กชายชนะชล  ภูตเขต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนากานต์  คุ้มเนตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชลลดา  กัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
25
เด็กชายชัยชนะ  วาลมูลตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปุนนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชุรีวัลย์  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
28
เด็กชายฐิติพงศ์  หงษ์สอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
29
เด็กหญิงฑิญานันท์  หนองแบก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฑิตยา  มาตรา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณชญาดา  เจริญวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
32
เด็กชายณภัทร  ศิริโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นินทราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป.๓ ชั้นล่าง ห้อง ป.๓/๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒยุ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณิชชานันท์  ปัดตาชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
38
เด็กชายตะวัน  พลคำมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
39
เด็กชายทัศไนย  มูลพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
40
เด็กชายเทพรักษา  บรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
41
เด็กชายธณาธิวัฒน์  ระหารนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
คณิตประถม
42
เด็กชายธนดล  เเน่นชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
43
เด็กชายธนพงษ์  ลาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
44
เด็กชายธนวิทย์  บานเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
45
เด็กชายธนะพัฒน์  กิตติธราสัณห์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธนิศรา  พิมพ์ภูธร
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธัญพร  ดีซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดงดินอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเกษเกี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธีรพร  ภูมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธีราพร  ขุนวารินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนงค์นภัส  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
53
เด็กชายนพคุณ  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนภาวี  ภัทราบุญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนรรธพร  อามาตย์พล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
56
เด็กชายนวรินทร์  เชาระกำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนาฏสิริ  ภัทราบุญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
58
เด็กชายบารมี  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
59
เด็กหญิงบุษบา  คำดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปฎิมาพร  ไวจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
61
เด็กชายปฏิภัทร  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปนัสยา  ปุ๊กหมื่นไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปภาดา  ปะเมนาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
64
เด็กชายประภัสร์พงศ์  พลูเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปริณดา  จันทแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปริยากร  พรมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
67
เด็กชายปรีดีย์  หลาบสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปวัญญา  กังขอนนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปัญจสิริ  จันทร์พรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปัณชญา  อินทรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป.๓ ชั้นบน ห้อง ป ๓/๔ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปิยมาวดี  โมสืบแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
72
เด็กชายพงศกร  นาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพรธิดา  ยอดเมิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพรนัชชา  สีกุลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
76
เด็กชายพรมศิริ  วิไลวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จันทร์สมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ฉัตรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพอเพียง  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพิมพ์ภิมล  มวลมนตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
81
เด็กชายพิสิฐพงศ์  เศรษฐี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
82
เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
83
เด็กชายภัคพล  แก้วบุตรสา
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงภัทรพร  โตพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
85
เด็กชายภัทรพล  สัตะโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
86
เด็กชายภูพิพัฒน์  อุทปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
87
เด็กชายภูริณัฐ  วันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาฝาย
คณิตประถม
88
เด็กชายภูรินันทร์  อันแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
89
เด็กชายภูวเนศวร์  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
90
เด็กหญิงมาลิษา  จรศรชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
91
เด็กชายมิตรธิศาล  รัตนสิงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
92
เด็กหญิงโยษิตา  รัตนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
93
เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
94
เด็กชายรัฐภูมิ  เกิดพระจีน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
คณิตประถม
96
เด็กหญิงลักษิกา  เพิ่มชีลอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงวรดา  ประพาศพงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวรรณวลัย  จ่าภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวรรณวิษา  ตันหยง
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
100
เด็กหญิงวรางคนาง  พิมพ์พันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงวสุนี  นามบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
102
เด็กชายวันจักรี  พะโยโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
103
เด็กหญิงวันวิสา  เรืองบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวินิทรา  ปักกาเวสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวิมลศิริ  ขามไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป ๓ ขั้นบน ห้องป๓/๕ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงวีริยา  วิลาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศศิวรรณ  วุฒิสารคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงศิริประพา  เทพศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
110
เด็กชายศิววิภู  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
111
เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
112
เด็กชายศุภกร  ช่างปัน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
113
เด็กหญิงศุภกานต์  ปิตาระเต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
114
เด็กหญิงศุภรัตน์ชญา  ศรีวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
115
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เหล่าสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
116
เด็กชายสพลดนัย  รินทะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสายฝน  นุสีวอ
ป.4
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
118
เด็กชายสิริภูมิ  สุพะกำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงสุชานาฎ  พยัฆวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสุดาสิริ  พินกอคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงสุภาวดี  น้อยตาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสุภาวดี  อุทัยบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
123
เด็กชายสุวัจน์  ราชบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
125
เด็กชายอนุภาพ  ภาคำเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
126
เด็กชายอภิรักษ์  ฉัตรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
127
เด็กหญิงอรดา  เนื่องโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแวงนคร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงอรปรียา  ปะนาโท
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอรพนิต  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอรัญญา  รอดเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป ๓ ขั้นบน ห้อง ป ๓/๖ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
131
เด็กหญิงชนิตรา  โชติบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
132
นายเดชดนัย  ยานแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวบุศราภรณ์  เลพล
ม.3
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงวรรณิภา  กายงาม
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงอรณิชา  มีศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายอัตถากรณ์  รัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป ๒ ชั้นล่าง ห้อง ป ๒/๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กหญิงกชพรรณ  บัณฑิตเสน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกนกวรรณ  เนียนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกมลวรรณ  พลร่ม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกรกนก  ประธิปอาราม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
141
เด็กชายกรภัทร์  ปะกิคา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
142
เด็กชายกฤตานน  เพียพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกวินทรา  เอกรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกวินธิดา  จันดี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดงจารย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกัญวรา  หิตายะ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปมัย
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
148
เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงคีตกานท์  นิสยันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
150
เด็กชายจักรภัทร  บุญทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจันทิมา  ปักกะสีลัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจารุวรรณ  ลีนาค
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจิฑาภรณ์  เสนจันตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจิราพัชร  พานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจิราภา  ใสงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจิราวรรณ  ดีนอก
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศิริภาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชญานัท  กรไชยา
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชนันท์ณัฐ  สัตตรัตนำพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
161
เด็กชายชนาธิป  แคนลา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
162
เด็กชายชยากร  ปุญยะสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชลลดา  ตาขันทะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
164
เด็กชายชวนากร  สีหาโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตันติอมรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงชัญญากร  แก้วจันดา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
167
เด็กชายชานน  อันวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
168
เด็กชายชินวัตร  สุราทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
169
เด็กชายชิษณุชา  อุนาธิเน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
171
เด็กชายฐปนัท  พลกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป ๒ ชั้นล่าง ห้อง ป๒/๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
172
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริมนตรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณัฐฌา  โพธิ์แกะ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
174
เด็กชายณัฐภัทร  พิจารณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
175
เด็กชายณัฐมงคล  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณัฐวรา  สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณัฐสุดา  ปะภาวะเต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงดวงนภา  แปลงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงดารินทรา  กลับสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
181
เด็กชายเดชาวัต  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
182
เด็กชายต้นตระกูล  กุลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
183
เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ปะกิระคัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงทิพย์อัปสร  บุญด้วง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
186
เด็กชายธนกร  จันหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธนโชค  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
188
เด็กชายธนดล  โพธิ์จาทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
189
เด็กชายธนบดี  จันทร์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
190
เด็กชายธนพนธ์  หลาบสีดา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธนภูมิ  ภูกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงธนาธาร  อุทปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงธนาภา  แสงเฉวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุปินชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงธิติกาญจน์  ไชยโภค
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
197
เด็กชายธีรภัทร  แสงสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
198
เด็กชายธีราทร  ลิ้มเบญจทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงนภัสสร  คำกองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
200
เด็กชายนราธิป  สุนทรห้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนริศรา  ลมคำภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงนฤทัย  เทียงบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงนันทัชพร  ชาวพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงนิรภา  ไปใหน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ยี่รัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงปฑิตาภรณ์  แสงธะนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป ๒ ชั้นล่าง ห้องป๒/๓ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กหญิงปณิตา  ทามาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปนิตา  คงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปรนัฐ  คงสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
210
เด็กชายปรวิศ  สุภนัก
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงประภัสสร  ประพาสพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
213
เด็กชายปราณรวี  คำศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปวีณ์ภาธิดา  วาลมูลตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
215
เด็กชายปัณณทัต  ชัยธานี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
216
เด็กชายปัณณวิชญ์  สัตย์สุขยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปาริชาต  อุทปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปาริชาติ  ลือโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงปาลิตา  ประนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
220
เด็กชายปิยวัฒน์  ขายม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงปุณยาพร  มูลบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงเปรมณัฐ  ธนะวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงไปรยา  วรรณปะเถาว์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
224
เด็กชายพชรพล  วงษ์ผักเบี้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงพลอยขวัญ  อุ่นพิกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพัชราภา  แสงนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงพัญญ์ธิตา  พุทธจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
228
เด็กชายพัสกร  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงพานธิดา  วรรณปะเก
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงพิกุล  ชัยประปา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงพิชชญาภา  ปะสังขีนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงพิชญธิดา  พุทธลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงพิริสา  บุตรวิชา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
234
เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงพุทธิตา  ไปใกล้
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์ชา  อาปัดชิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงแพรวา  นามมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงไพลิน  จตุฤทธิรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงภัทรธิดา  โทนะหงษา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมกันหาชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงภัทรลดา  อินทร์ชู
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป ๒ ชั้นบน ห้อง ป๒/๕ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กชายภาณุพงศ์  ปางวิภาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
243
เด็กชายภานุวัฒน์  วิเชียรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
244
เด็กชายภูมิรพี  สุธีดวงสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงภูริชญา  ภูชื่นสี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
246
เด็กชายภูริวัฒน์  ทองอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
247
เด็กชายมฆวาร  โครตพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีนามบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงเมฆขลา  แก่นพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
250
เด็กชายเมธิชัย  ลามะให
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงยุวรินทร์  บุบผาเต
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงรัขนีกร  นามสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เกตุดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
255
เด็กชายรัฐภูมิ  สังฆบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
256
เด็กชายรุ่งรวิน  ประนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงลลิตา  เปตะโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
258
เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงวรัฏฐา  จันทร์พินิจ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวริศรา  ยางเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
261
เด็กชายวัทธิกร  คำมุก
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
262
เด็กชายวิชากร  พวงนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
263
เด็กชายศรรบ  บัวบุญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีธรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงศศินา  รูปโฉม
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
266
เด็กชายศักรินทร์  น้อยจันทร์วงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
267
เด็กชายศักรินทร์  สุพรรณรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงศิรดา  หาคลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงศิริรัฐ  ข่าขันมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
270
เด็กชายศิวกร  ประวัดศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงศุภวดี  เจริญถนอม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาลมูลตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
273
เด็กชายสหรัฐ  ภูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
274
เด็กชายสิรภัทร  ปะพะวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสุกัลยา  ปะวะเท
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ อาคาร ป ๒ ชั้น บน ห้อง ป ๒/๖ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กหญิงสุดารัตน์  ปักกะทานัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสุนิสา  สีลาเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
279
เด็กชายสุรกิจ  กะตะศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
280
เด็กชายสุวินัย  เกณฑ์มา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
281
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มิตะนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงอนัญญา  มะธิปิไข
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
283
เด็กชายอนุชา  ปุเรโต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงอภิชญา  ปทุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
วิทย์ประถม
285
เด็กชายอภิรักษ์  พัตรภักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
286
เด็กชายอภิวัฒน์  ชาวประสา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงอริศรา  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ตะโครต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอัจฉรา  บุญละคร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
290
เด็กชายอัจฉริยะ  ชัยยุทธ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอัจริยา  พิณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
292
เด็กชายอิทธิพรชัย  แก่นพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
วิทย์ประถม
293
เด็กชายอิสรภาพ  พิลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข
วิทย์ประถม
295
เด็กชายเอกชัย  พิมพาสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านเม็กดำ
วิทย์ประถม