ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.๓๕
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยนตะศาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกาญจนา  คำชา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
4
เด็กชายคมกฤษ  จันทร์เครื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
5
เด็กชายจิรพัฒน์  พรานระวัง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชลธิชา  พรมวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
7
เด็กชายชวกร  สิงห์โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
8
เด็กชายชุติมันต์  ขำโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณัฐวรา  สุวรรณคร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
10
เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
11
เด็กชายธรรมนูญ  อิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
12
เด็กชายธันวา  อุณหิด
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
13
เด็กหญิงธารารัตน์  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
14
เด็กหญิงนุชนาฏ  คำจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
15
เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
16
เด็กหญิงปรางทิพย์  อินตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
17
เด็กหญิงพิชญาภัค  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
18
เด็กชายภัทรพล  ทันประโยชน์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
19
เด็กชายยุทธนา  ปัญญายิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
20
เด็กชายวรเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
21
เด็กชายวรากร  น้อยตา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
22
เด็กชายวราเทพ  เพ็ญพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
23
เด็กหญิงวริสรา  มาใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
24
เด็กหญิงวิชญาพร  ชายลม
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
25
เด็กหญิงสิดารัตน์  จ่าเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
26
เด็กหญิงสุฑารัตน์  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
27
เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรสังหาร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
28
เด็กหญิงสุภาวดี  หนูขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิตประถม
29
เด็กชายอติชาติ  สนิทผล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
30
เด็กหญิงอินทิรา  สุภัคชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
31
เด็กหญิงอุมากร  สิงห์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.๓๕
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
32
เด็กหญิงกนกมณี  สมเชื้อชาติ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเทพ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงเกษรา  คำเวียง
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจิตราพร  มาสิงห์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงชลธิชา  พิมดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายชีวินทร์  บุญนวน
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงชุลีพร  อินทชัย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายตนุภัทร  เนาคำแพง
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงธัญญธร  อินแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วาจาจริง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงน้ำเพชร  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงน้ำส้ม  น้อยกุล
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงนิลฤบล  เสือเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงนุชจิราพร  กันยาประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงบุษบา  ทับทิม
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงปฐมาวดี  พิลาหอม
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงปรารถนา  เลิศวิไล
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงพฤกษา  ไม้กระโทก
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงพิชชาภา  ญาติบำรุง
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงพิยดา  ปิ่นไทย
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงภาวิดา  ชื่นล้อม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงภาวินี  เซี่ยมสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงเมธาวี  หล่าเพี้ย
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงรุ่งรวี  อินตะมะ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายวัฒนา  ต่ายจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงศรัณญา  พรมเวียง
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวศศิธร  ฐิติวัสส์นิพัทธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวสรัญญา  พิทักษ์โกศล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายสิวะ  สมเนตร
ม.1
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงสุวนันท์  โสประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงอนิษฐา  ฤทธิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายอนุภัทร  อ่อนขำ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายอนุศิษฏ์  อ่อนขำ
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.๓๕
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กชายอรรถชาติ  บุญมี
ม.2
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงอริสรา  ช่างทำร่อง
ม.3
โรงเรียนบ้าน กม.35
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายอัครพนธ์  คำเอียง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงอัยดา  เวียงนนท์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.๓๕
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกชกรพรรณ  พรมศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงกนกทอง  กินูน
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
73
เด็กชายเกียรติคุณ  ธุระแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
75
เด็กชายจักรพันธ์  ตงเท่ง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงจันจิรา  นาจพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
77
เด็กชายจิรศีล  อินหันต์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงชญาภา  หม่องศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงชลดา  ระภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงชิชญาณ์  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
82
เด็กชายญาณภัทร์  โสประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
83
เด็กชายณลวิชญ์  ถามั่งมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
84
เด็กชายณวัฒน์  แย้มบู่
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
85
เด็กชายณัฐภูมิ  อินตะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
86
เด็กชายทรรศพร  กันหามิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงแทนใจ  ด่อนน้อยจริง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
89
เด็กชายธนะวัตร  พิมพ์สาลี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงธัญชนาภา  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พงษ์โมรา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยนตะศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงธัญวรรณ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภักดีจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงนันทิยา  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงนายิกา  แก้วเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
98
เด็กชายนาวี  ด้วงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงบุษกร  เวชจักรเวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงประกายดาว  จันทร์พราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
101
เด็กชายปริญญา  รบชนะชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงปรียานุช  ร่องมะรุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
103
เด็กชายพงศกร  ช้างเอกวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงพรนิภา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงพรสุรางค์  มีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.๓๕
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพัชรินทร์  คำสี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงพิญาดา  ลาสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงพิมลพรรณ  เทียมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงเพชรลดา  ปัณณระศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงแพรววริน  แก้วมาตร์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
111
เด็กชายภคิน  อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
112
เด็กชายภัทรพล  นาคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงภัทราวดี  อุดมรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
114
เด็กชายภูวฤทธิ์  เอี่ยมบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงมลิวรรณ  สาทำ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
116
เด็กชายรัชต์วรินทร์  โตตะเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงรุจิรา  แก่นโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงวรรณนิษา  อินทร์ใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงวรลักษณ์  เนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงวรวรรณ  เนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงวรินทร  ประทุมโต
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงวาสนา  ติดโนน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงศรันย์พร  เสือดี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
125
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงศิริมนต์  มูลหา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงศุภัชญา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงสมิหรา  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงสายธาร  แดงทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
130
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
133
เด็กชายสุกฤษฎิ์  หลวงนิหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงสุกัญญา  สะใบบาง
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงสุชาดา  กงที
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงสุทธิดา  ผาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงสุภนิดา  มหันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงสุภาณี  สุภาคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงสุวนันท์  สวัสดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงอภัสรา  แก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านกม.๓๕
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอรพรรณ  จันมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงอัญมณี  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
143
เด็กชายอานนท์  ภรรทมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
วิทย์ประถม
144
เด็กชายอุนนติ  เพชรไทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญสุขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
146
เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
147
เด็กหญิงกัญชพร  ต้นกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
148
เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
149
เด็กหญิงจิดาภา  มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
150
เด็กชายชลธร  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐพร  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
152
เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
153
เด็กชายนาธรา  สีเชียงพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปารณีย์  เพชรพงศ์ไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
155
เด็กชายปุญญพัฒน์  มาศภมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญหนุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพัชรา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพิศชนาฎ  บุญถูก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
159
เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
160
เด็กชายภูวภัสสร์  กฤษดาเดชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
161
เด็กชายวรพล  คำศร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวรัชยา  จันร์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ครุฑเข็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวิชญาพร  สงวนเพชรจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
165
เด็กหญิงวิภาวี  จัทรางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
166
เด็กชายศักดิ์ดา  ดีโนนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
167
เด็กหญิงศุภนุช  ลำฟอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสิรินันท์  สารวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสุธารทิพย์  โตเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุธินีย์  เหรียญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุรัสวดี  อินทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
172
เด็กชายอรกฤต  ทองย้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอารียา  ละดาดก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กหญิงกนกอร  มิสธรรม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงขวัญจิรา  หมื่นสีดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
176
นางสาวฐานิดา  ตาระอุประ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณิชาภัทร  ขำโท้
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณิศวรา  ป้านทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายนรินธร  ปิ่นตาพวง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวเบญญภา  กลิ่นดอกไม้
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงปิยะนุช  สายหม่าน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงผกาพร  ป้อมเพชร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
183
นางสาวพรธิดา  ใจเจริญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวแพรวารินทร์  สีดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงศุทชาธินี  พินไธสง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
187
นางสาวเสาวลักษณ์  เหลืองหิรัญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงอาลิตา  อนันตภักดิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กหญิงกชพร  จั่นเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกฤติยา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกฤษณา  พัชนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกัญญากร  จันร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงเกวลิน  เจดีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
195
เด็กชายคณาธิป  ศรีนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
196
เด็กชายจักรภัทร  ด่านแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
197
เด็กชายจิรายุ  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
198
เด็กชายชโนดม  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงชลลดา  ปานนี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
200
เด็กชายชิษณุพงศ์  พรมเท้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงญาณิศา  กันเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงญาดาวดี  หงษ์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
203
เด็กชายณรงค์ชัย  สละพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณัฏฐชัย  งูคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณัฐกานต์  เจนจบธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงณัฐนันท์  ราชานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณัฐวิภา  ลื้อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
208
เด็กชายธนโชติ  บัวคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
209
เด็กชายธนพงค์  มายก
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงธัญรดา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงธัญสุดา  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
212
เด็กชายธันวา  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนวลพรรณ  อินทรานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงบุญนิสา  เนื้อไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงบุษกร  พงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปภัชญา  เพียงพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปริศา  เขียวนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงปัญจภัทรวลัย  สิงห์คาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงพรรษชล  บงกชเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงพัชรพร  เกิดมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
222
เด็กชายพัชรพล  ชวนขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญถูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
เด็กหญิงพัณณิน  สิงห์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงพัทธกานต์  พริ้งเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
228
เด็กชายภัคพล  ริดเกาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงเมษา  มหาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
230
เด็กชายยศกร  ทำเกาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงรจนา  แพพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงรสิตา  ปิ่นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงรสิตา  ไม้หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงรัญชิดา  ประหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงราชาวดี  แย้มกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงลัชธนาภา  ลอยเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงวรพรรณ  ถึงพด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
238
เด็กชายวรพล  อบเชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงวริศรา  สุธาพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงวิลัย  บัวเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
242
เด็กชายศรัณยพงศ์  เทพอวยชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงศศิกานต์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงศุภรดา  ชอนขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
246
เด็กชายสรรเพ็ชรจุฑา  สาระดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงสุธินันท์  พินิจการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงสุภัสสร  โพธิ์เกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เถาเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงโสพิศนภา  พ่วงยาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สวามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงอรุณี  นิลมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงอัจจิมาพร  บุดทะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
254
เด็กชายอาณัฐ  สาระธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงอารดา  เอกาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กหญิงกชกร  เคนผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
257
เด็กชายกฤษณะ  อุขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
258
เด็กหญิงกาญจนา  คล้ายนิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
259
เด็กชายกิติศักดิ์  ชัยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
260
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ม่วงนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
261
เด็กชายชญานนท์  ม่วงคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
262
เด็กชายชัยวรุตย์  สิงห์เครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงชุมพูนุช  กลิ่นษร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
264
เด็กหญิงณัชชา  เซ็งขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิตประถม
265
เด็กชายณัฐกิตตื์  แขรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
266
เด็กหญิงณัฐชา  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
267
เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมกลิ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
268
เด็กหญิงธณัชษา  หล่อเภรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
269
เด็กชายธนธรณ์  ลิมานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
270
เด็กชายธนิต  คชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
271
เด็กหญิงธมนวรรณ  ประทุมสด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
272
เด็กชายธีรโชติ  มะสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
273
เด็กชายนัฐวุฒิ  เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
274
เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงศ์หลอด
ป.6
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
275
เด็กหญิงนิภาพร  ธงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
276
เด็กหญิงประภัสสร  เดชชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
277
เด็กหญิงปิยะพร  บัวพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
278
เด็กชายพลรัตน์  รัตนใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
279
เด็กหญิงแพรวา  แซ่โต๋ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิตประถม
280
เด็กชายภาวิน  ภู่ด่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
281
เด็กชายภูวสิษฎ์  หงษ์สายพิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
282
เด็กชายรัฐภูมิ  โคดประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
283
เด็กชายรัฐภูมิ  ชมภูนิมิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
284
เด็กหญิงรุ่งนภา  อิทร์โคกสูง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวนิดา  ศิลป์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
286
เด็กหญิงวรรณิสา  แอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิตประถม
287
เด็กหญิงวรวรรณ  พันทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
288
เด็กชายวรวัฒน์  โยธิบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
289
เด็กหญิงวันวิสา  ทองเกลียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวิภาวดี  งามแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
เด็กหญิงศรีสง่า  พัดเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิตประถม
292
เด็กชายศรุต  ยนต์ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
คณิตประถม
293
เด็กชายสรสิช  พิพัฒน์วัชรโสภณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
294
เด็กชายสิทธชัย  ใสหนองเป็ด
ป.6
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
295
เด็กหญิงใหม่  พงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
296
เด็กหญิงอนงค์นาถ  โตแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
297
เด็กชายอนุพงษ์  คำเคน
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
298
เด็กหญิงอรัญญา  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
299
เด็กหญิงอรัญญา  ฟุ้งสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
300
เด็กหญิงอริศรา  หมื่นสี
ป.5
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิตประถม
301
เด็กชายอรุณรัช  แย้มประโคน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
คณิตประถม
302
เด็กหญิงอินทิรา  ฟุ้งสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
303
เด็กชายกิตติ  น้อยเนารัง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายจักรพรรณ  หึกขุนทด
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายจักรพันธ์  วากยะบรร
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายจาตุรนต์  พลชำนาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวจีรนันท์  งามแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงจีรนันท์  ยอดมงคล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายชัยนิมิต  นามเสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงณัฐนาถ  บุญมี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณัฐวดี  เดชกุลรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงณัฐิญา  หวังฝากกลาง
ม.1
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงดวงกมล  เหมือนเหลือ
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายทวีพัฒน์  พาขวัญอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงธิดา  สีหาวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงธิดารัตน์  แปงวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลำดวน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายธีรภัทร  เนเยือด
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายนิทัศน์  ศรสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายปฏิรพ  สมหนองหว้า
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงปรารถนา  ทองภู
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายพงศธร  สุดาชม
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายพิเชษฐ์  พงษ์จำปา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงภัทรวดี  พงษพัง
ม.2
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายเมธิชัย  ศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงรจรินทร์  ไชยา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่ระย้า
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายศิริวิทย์  ผ่อนตาม
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายศุภกร  คล้ายเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายศุภางค์  ตราครุฑ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงสุกัญญา  เพชรรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงสุดารัตน์  เอี่ยมสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงสุภาภรณ์  จุ้ยเทศ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายแสงอรุณ  อินอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายอดิศักดิ์  ไทยน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
338
เด็กชายอภิรักษ์  ทำพันดุง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายอภิสิทธิ์  อินกง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงอมรทิพย์  เซ็งขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
คณิต ม.ต้น
341
นางสาวอาภัสรา  มืดขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายอุ้มบุญ  มีมุข
ม.3
โรงเรียนบ้านซับน้อย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงเอวิตรา  โคดประทุม
ม.1
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
344
เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกนกพร  พรมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกาญจนา  อุปรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันถัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกุลจิรา  ปุราถาเน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงแก้วตา  คะลายานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงชลธิชา  พละฮวด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงญาณิศา  คำอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงณัฐชา  แก้วสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปะตาทะยัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิรวัลเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงดวงแก้ว  ปากดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
357
เด็กชายไตยคุณ  พิงอาจเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
358
เด็กชายทิวา  ลาดบัวขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
359
เด็กชายธนกร  มีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธนาภา  กุมพล
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธิติมาพร  การภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงนภัสสร  บัวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
363
เด็กชายนรวิชญ์  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
364
เด็กชายนำโชค  ฤทธิ์จรูญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงนิลาวรรณ  เปาะสระเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
366
เด็กชายบรรณสรณ์  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงบุญรักษา  ทวีศรีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายปฎิพล  ศรสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงปนัดดา  บุกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงปภัสสร  โนนยะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงปัทมา  หลีอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงปุณยาพร  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงไปรยา  แสงบุตรดี
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพรประภา  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพรภนา  สำเนียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงพัณณ์กร  มนันต์ทิวัตถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพันดาว  เสือสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
379
เด็กหญิงพิจิตรา  พะวร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงพิมพิกา  คงดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงพิรดา  พรมบวช
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงภัทรวดี  แสนสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
384
เด็กชายวงศกร  เปี่ยมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงวรรณวิษา  ตรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงวิมลศิริ  โลนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กชายวีรพล  มะลิภา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงศิรประภา  แพงพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงศิริญา  เชิญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงศุจิรา  ทับเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านซับน้อย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงสิรินยา  มากยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสุรัตนา  ไทยแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงแสงดาว  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงหทัยรัตน์  มณีบู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงหวั่นยี่หวา  กุนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงอจิรวดี  น้อยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงอชิรญาร์  ทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายอนุวัฒน์  ทุ่มจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงอาภัสรา  นนท์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วิทย์ประถม