ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคารใต้ร่มพระบารมี1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวจุฑามาศ  ทองแถว
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายธนากร  สอนจุมพล
ม.2
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงปภัสรา  สร้อยตา
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงปภัสสิริ  บุศย์น้ำเพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงภัทราวดี  นักร้อง
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงมนัสนันท์  ยอดดี
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงมุกดา  คมราช
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายรัฐภูมิ  เสนาถ
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงรัตน์ชิตา  ซ้ายจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
10
นางสาววิจิตรา  จันทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงศศิวิมล  นวนทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงสุนิดา  ศรีภู่
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวสุพรรษา  ปลั่งกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ อาคารใต้ร่มพระบารมี2 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
14
เด็กหญิงดารุณี  สิงห์บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
15
เด็กชายอธิวัฒน์  หำทา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม