ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กระชั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมรวรรณ  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลพรรณ  นาคผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประมาณเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรกนก  พงษ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรกมล  ผลชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกรณ์ดนัย  พักนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกรพันธุ์  ทองเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกรวิชญ์  อัคษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตพร  ทองประสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตภัค  นริศรากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกฤติมา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤศปกรณ์  แซมสีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีษะใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
21
เด็กชายกอปฬบุญ  จารุรัตน์จามร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีอ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
25
เด็กชายกันตธีร์  ขวัญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
26
เด็กชายกันตพงศ์  ชื่นเชี่ยวยนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติ  ดาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกิตติยา  คงทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
31
เด็กชายกีรติ  เมฆพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุศลิน  สายทองเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
34
เด็กชายเกริกชัย  ภาษิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเกวลิน  สอนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายแก้วขวัญ  ศรีขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงขวัญข้าว  ขวัญเขมสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงคณัสนันท์  โปรยเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
39
เด็กชายคณาธิป  ปุณยานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
40
เด็กชายคณาพงษ์  โสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
41
เด็กชายคณาภัค  โสมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
42
เด็กชายคมน์ณพัทธ์  ชัชวาลานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงคัคนวรรณ  กีรติวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจรัสรวี  อ่องยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
46
เด็กชายจาฎพัจน์  กำแพงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิตตราพร  ขุนแก้วแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตาลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
49
เด็กชายจิรภัทร  รัตนกรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิรภิญญา  แดงด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
51
เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
52
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสอนกาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
53
เด็กชายจิระเมธ  บุญพัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งพยอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
55
เด็กชายจิรัฐฎ์  สมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนะบัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจุฑามาศ  เต็มใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจุฑารักษ์  คงจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
61
เด็กชายเจตต์สุวรรณ  เปรมศิริปภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชญาณิช  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชญานิศ  เหลืองศิริเธียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
65
เด็กชายชนสรณ์  ศุภดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
66
เด็กชายชนายุส  รบชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
69
เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
70
เด็กชายชยางกูร  เหล่าเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชโยดม  วัฒนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชลลดา  ปู่อยุ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
74
เด็กชายชวัลวิทย์  นามเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
75
เด็กชายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
76
เด็กชายชานน  จำปาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชามาวีย์  วันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
78
เด็กชายชิตพงศ์  มะโนผาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
79
เด็กชายชิษณุพงศ์  คุณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
80
เด็กชายชิษณุพงศ์  ยะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงโชติกา  ไขคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
84
เด็กชายโชติชนก  กล่ำป่วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฌลานันท์  พรหมเศรณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงฌานิศา  เกสรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงญาณิณดา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงญาดา  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงญาดา  ฤกษ์เสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
91
เด็กชายฐิติภัทร  บุษราคัม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลี้ยงพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณฐนน  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
95
เด็กชายณฐนนท์  พิพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
96
เด็กชายณฐวรรธน์  ด้วงทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
97
เด็กชายณธนดล  อินอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
99
เด็กชายณฤเดช  จันทร์ลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัชชา  มามั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฐชนนท์  นาหนองตุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐฐวดี  คงจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐณชนนท์  ชิตไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐธร  อินทร์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐประภา  พรพฤติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์หล่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐพร  ชมมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐลดา  พจน์พิศิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอนไพรฮวบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
115
เด็กชายณัฐศักดิ์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณิชกานต์  ราตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณิชานันท์  เงินอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณิชาภา  วงษ์ช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณิชารีย์  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงดลลพร  สีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
123
เด็กชายเดชาธร  เศวตกิตติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงตวงพร  สุนันทวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
125
เด็กชายติณณภพ  หนองยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
126
เด็กชายเตชินท์  อ่อนโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
127
เด็กชายทักษ์ธนพนธ์  ศรีเบญญากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองคำสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงทิพยฉัตร  จิตตสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงทิพย์มนทรา  สีใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองบ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
132
เด็กชายทิวัฒถ์  ไชยสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
133
เด็กชายธชธร  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
134
เด็กชายธนกฤต  ชุนเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
135
เด็กชายธนกฤต  ต๊ะตุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
136
เด็กชายธนกฤต  รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
137
เด็กชายธนกฤต  วรสารศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
138
เด็กชายธนชัย  พูนฟัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
139
เด็กชายธนชาติ  วงษ์ท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
140
เด็กชายธนโชติ  หมื่นฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนดล  สภานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
142
เด็กชายธนธรณ์  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
143
เด็กชายธนพล  ป้องบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
144
เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
145
เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธันยพร  ละอองฐิติรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
147
เด็กชายธนวัฒน์  จันสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธนสร  ชูจอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธนัชพร  จิตจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
150
เด็กชายธนัท  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
151
เด็กชายธนาคม  หล้าบ้านโพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
152
เด็กชายธนายุต  อ่อนโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์วิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
154
เด็กชายธรรมวัฒน์  ตาลสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธัญชนก  มาขอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
157
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธัญภรณ์  ไมสเนอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
160
เด็กชายธัญวิสิษฐ์  จิตต์ชัยชณัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธันยพร  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธิดารัตน์  คนธรรม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
163
เด็กชายธีร์กวิน  เจนจบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
164
เด็กชายธีรธาดา  พินดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
165
เด็กชายธีรนันทน์  แสงขาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
166
เด็กชายธีรภัทร  เชื้ออิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
167
เด็กชายธีรภัทร  หาญรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
168
เด็กชายธีรภัทร์  อยู่เสดียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
169
เด็กชายธีรเมธ  แก้วแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
170
เด็กชายเธียรชัย  หุ่นสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนณัฐชา  เกตุกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
172
เด็กชายนทรัพย์  เมฆประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนนภัทร  จันแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
174
เด็กชายนพวรรธน์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนภัสกมล  พุ่มเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
177
เด็กชายนภัสกร  ช่วยเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงนภัสนันท์  กาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนภัสสร  จำปานวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนภัสสร  ยิ่งสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนริศรา  สุนันทวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนลินนิภา  แพงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนวพรรษ  หล้าคอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนัฐธิดา  เมธีรัตโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
187
เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนิชาดา  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนิชาภา  สุพลพิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
192
เด็กชายนิติธร  ต้นเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนิศากร  เหลียงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
195
เด็กชายเนติธร  คำชด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
196
เด็กชายบัญญวัต  ไชยแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงบัญฬริกา  แก้วก๋อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตอแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงบุญศลิษา  เฉลิมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์วานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
204
เด็กชายปฏิยุทธ์  สิงคราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
205
เด็กชายปตฤณกฤษ  มาเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปถมาภรณ์  กระแสร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปนัดดา  ป้านตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
208
เด็กชายปพนธีร์  สุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
210
เด็กชายประณิธาน  จันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงประภาสิริ  สิงห์โตทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
212
เด็กชายปรัชญา  ชำนาญไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
213
เด็กชายปริญญา  ชำนาญไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปรียาภัทร  เมฆประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปวริศา  นาคปานเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
218
เด็กชายปวิช  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
219
เด็กชายปัณณธร  ยืนยาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงปัณณพร  สนิทแจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงปัณณธร  โสภาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปิ่นมุข  ภมรกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
223
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันสุขะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปุญยาพร  ยูงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
225
เด็กชายปุณณพัฒน์  สิงห์เรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
226
เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
227
เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
228
เด็กชายพงศ์ภัค  พรหมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
229
เด็กชายพงษ์พานิชย์  ศรีประดู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
230
เด็กชายพชร  มีมะจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
231
เด็กชายพชร  หาดทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
232
เด็กชายพชรชล  จำชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
233
เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพชรพร  มุกดาลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพนัชกร  พชรภาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพรนิภา  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีเลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
239
เด็กชายพรพิทักษ์  ยอดฉุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพรลภัส  เกษาอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพรสินี  ศรีบัวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
244
เด็กชายพศวีร์  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
245
เด็กชายพศวีร์  แสนธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพสธร  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
247
เด็กชายพัชรพล  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
248
เด็กชายพัชรพล  ลำเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพัชรมัย  เสาโกมุท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
250
เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพันธ์วิรา  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
253
เด็กชายพัสกร  ปลัดท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
257
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงศ์ตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพิมภัสสร  จันทร์เศียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
260
เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
261
เด็กชายพีรพงษ์  เนินนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
262
เด็กชายพีรเมธ  ปลัดท้วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพีรยา  อาจมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
264
เด็กชายพีรวิชญ์  จุลชีพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
265
เด็กชายพุฒิธร  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
266
เด็กชายพุฒิพงศ์  แย้มบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
267
เด็กชายเพชรนคร  หนูชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาจมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงภคพร  แฝงวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
271
เด็กหญิงภัทรจาริน  เรืองกาทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
272
เด็กชายภัทรดนัย  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
273
เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงภัทรพร  ดำรงแดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
275
เด็กชายภัทรพล  เรืองธนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงภัทรวดี  ฉวีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงภัทรวดี  ณัฐภานุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
278
เด็กหญิงภัทรวดี  ดีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
279
เด็กชายภัยฌยล  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงภาวินี  นาคน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภูตะวัน  คนธาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
282
เด็กชายภูตะวัน  แสงเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
283
เด็กชายภูผา  ภาคใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
284
เด็กชายภูพิรัฐ  ชัยเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
285
เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
286
เด็กชายภูมิรพี  สุขเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงภูริชญา  แก้วงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
288
เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงมณฑิตา  อู่สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงมนทิราลัย  ชัยเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ลาภพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
292
เด็กชายมรรษกร  มากมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
293
เด็กชายมังกรเพชร  บุญพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
294
เด็กชายมาดดอกซ์  คอร์ส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
295
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สาทสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
296
เด็กชายยศพล  คนขยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
297
เด็กชายยศพล  มีเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
298
เด็กหญิงยศวรรณ  บรรพกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
299
เด็กชายยุทธนา  จันทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงรัฐติยาภรณ์  เดชาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
303
เด็กชายรัฐภูมิ  โยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  เศรษฐี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงรุจีรา  ทองแบบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงเรณุกา  ยอดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
308
เด็กหญิงลลิตา  ชาอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
310
เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
311
เด็กชายวรชิต  โพธิ์ปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
312
เด็กชายวรมันต์  ศิลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
313
เด็กชายวรเมธ  ถิ่นบัวบาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
314
เด็กหญิงวรรณิตา  ยี่ภู่ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
315
เด็กชายวรวิช  ภูมิภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวรัญชลี  มีมอญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
318
เด็กชายวรัญยู  กฤติกาเมษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
319
เด็กชายวัชรกร  จวนรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
320
เด็กชายวัชรากร  โพธิ์กล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
321
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทาดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
322
เด็กชายวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงวาสินี  ชัยศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
324
เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
325
เด็กชายวิชชากร  มีบุษยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
326
เด็กชายวิเศษสุทธิ์  ศักดิ์เสถียรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
327
เด็กชายศรณ์ศักย์  เลิศประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
328
เด็กชายศรัณย์รัฐ  สิงห์โตทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
330
เด็กหญิงศรุตา  เพ่งพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
331
เด็กชายศศิชา  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
333
เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
334
เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
335
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
336
เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
337
เด็กชายศิววงศ์  รอดไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
338
เด็กชายศุภกร  สุขรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
339
เด็กชายศุภกฤต  ใจหนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
341
เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
342
เด็กชายศุภมิตร  บานเช้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
343
เด็กชายศุภเสกข์  ชะนะศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศุภากานต์  แก้วฉอ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
345
เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
346
เด็กชายสถาพร  ปลัดท้วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
347
เด็กชายสรวิชญ์  ทองคำสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
348
เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
349
เด็กหญิงสรัลพร  สีสุขสาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
350
เด็กหญิงสโรชา  พงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสโรชา  โพธิสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
352
เด็กหญิงสัตตกมล  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
353
เด็กชายสิทธิชัย  มาลาหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
354
เด็กชายสิทธิโชค  มงคลทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
355
เด็กชายสิปปกร  อร่ามทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
356
เด็กชายสิรภพ  ธะนะใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
357
เด็กชายสิรภัทร  เสตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
358
เด็กชายสิรวิชญ์  ต่วนโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
359
เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
360
เด็กชายสิรวิชญ์  สีขมิ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
361
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสิริยุพิน  พงศ์ภัคศุภากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
363
เด็กหญิงสิริวิมล  คำป้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
364
เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
365
เด็กหญิงสุทธสินี  ยอมใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
366
เด็กหญิงสุทาธินี  แสนใจวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสุทินา  แดงจัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีบุญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
369
เด็กชายสุนิธิ  แก้วก้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
370
เด็กชายสุพรรณกิจ  กอนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
371
เด็กหญิงสุพัตรา  ชินโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสุพาทินี  ปราบณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
374
เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสุพิชญา  เถื่อนถ้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
376
เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
377
เด็กหญิงสุภจิรา  ยาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
378
เด็กชายสุภโชค  นามคาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
379
เด็กหญิงสุภาพร  ชาปิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
380
เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
381
เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
382
เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
383
เด็กหญิงโสภิตตา  เครือผือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
384
เด็กหญิงหงส์หยก  พรหมมาดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานนูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอชิรญาณ์  มั่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
388
เด็กชายอติชา  ชลานันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
389
เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
390
เด็กชายอนวรรษ  แดนนาเพียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงอนัญญา  มารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
392
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
393
เด็กชายอนุพัฒน์  เพียรเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
394
เด็กชายอนุรักษ์  กลิ่นนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอภิษฎา  เอี่ยมป้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอรปรียา  ใจใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
398
เด็กชายอรรณพ  สุขเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธฺิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอริสา  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
401
เด็กชายอลงกรณ์  พุทธสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
402
เด็กชายอัครชัย  นกมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
403
เด็กหญิงอัจฉริยพร  ตรีทิพย์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
404
เด็กชายอัจฉริยะ  ต๊ะวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
405
เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
406
เด็กชายอานนท์  สุกใสเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
407
เด็กชายอิทธิกร  ลิ้มธีรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
408
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
409
เด็กชายอุกฤษฎ์  ปิ่นป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
411
เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกชพร  ประกอบสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกนกนิภา  ลาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกนกพร  มัชฌันติกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกนกลดา  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกนกวรรณ  เกี๋ยงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกมลภพ  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกมลภัทร  ทองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายกรปฐม  แก้วน้ำเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกรรฐิกา  จีนคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกรรณเอนก  นากใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกรวิชญ์  โกวิทนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกรวิภา  กันล้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกษไกรศรีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายกฤตพจน์  ดีดาร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายกฤตภาส  สาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกฤติกา  สังข์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายกฤติพงษ์  พึ่งศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกฤติมา  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายกฤษฎา  ศรีธรรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกวินธิดา  สร้อยนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายกสิกร  คงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
439
เด็กชายกสิณณัชพจน์  สุขเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายก้องไท  โพธิ์เตียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายก้องภพ  บุญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายกอบศักดิ์  ยูงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงกัญญพัชร  บุญนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
446
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อยู่อ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำเพลิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกัณกุลนัช  สิงห์อำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กชายกันต์กวี  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายกันตพัฒน์  ทัศนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กชายกันตินันท์  พรมลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงกัลย์กมล  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกาญจนา  ตาลบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงกาญจนา  พูลส้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงกานต์มณี  นักระบำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกานต์สิรี  หรรษนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายการิน  พิพัฒน์พงศ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
463
เด็กชายกิตติกร  ปีเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายกิตติพงศ์  ตันสุขะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายกิตติพนธ์  เพ็งบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
466
เด็กชายกิตติพศ  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
467
เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
468
เด็กชายกิตติรัช  เปลี่ยนทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายกิตติวินท์  ภักดีสารสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกุลฑิกา  สินธาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกุลณภัทร  ไกรสิทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายเกริกฤทธิ์  ตันธราพรฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงเกวลิน  บ่อคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายโกศิยพงษ์  กิ่งโม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
475
เด็กชายขจรศักดิ์  กันยาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายขวัญชัย  เพ็ชรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงขวัญสุดา  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายคณพศ  ฉัตรวัฒนาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายคณิตศาสตร์  ถึงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายคมสันต์  ปลัดท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงคุณัญญา  โปรยเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงคุณัญญา  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงจตุพร  ตันธราพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กชายจักรกฤษณ์  คำเฉย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
485
เด็กชายจันทกร  มั่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายจารุเดช  วันสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงจิตภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กชายจิรโชติ  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายจิรโชติ  พรหมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงจิรดาภา  นิโคลสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงจิรประภา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายจิรวัฒน์  นาคะอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงจิรัชญา  คงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงจีรนันท์  อยู่งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายเจตน์ฏากร  แก้วแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงเจนนภา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายเจริญศักดิ์  ขวัญนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงฉัตตนันท์  มาจาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
501
เด็กชายฉัตรชนก  พรหมมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายฉัตรดนัย  ทากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงชญาดา  พรชัยนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงชญาภา  เสร็จประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงชฏาภา  นกเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงชนกนาถ  ปราบณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงชนกวนันท์  ชาญพหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายชนแดน  ศรีโรจน์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงชนัฐธิดา  แก้วเบี่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีอรุโณทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงชนันธร  อ่อนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายชนาธิป  เพ็ชรพลิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงชนาภา  กองสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงชนิกานต์  เหล็กสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
516
เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายชยพัทธ์  กาฬะสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายชยพัทธ์  พรมพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายชยางกูร  แฝกหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงชรินรัตน์  มีแสงสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงชลกร  เหมือนเผ่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงชลธิชา  วาพิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายชลวิทย์  คงทนแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายชวนากร  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายชัชนันท์  กลางธานินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายชัยกาญน์  เทียมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายชัยพฤกษ์  แบะเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
530
เด็กชายชาญณงค์  นกเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายชาญณรงค์  ขวัญลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเมืองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงชินาธิป  ชัยโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชะนะมาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงชุตินันท์  มีผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงชุตินันท์  หนูกลัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงโชติกา  ขจรเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายไชยวัฒน์  พรมพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงซารีนา  เนินนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
542
เด็กชายญาณพัฒณ์  ศิริชื่นวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงญาณภา  ต่ายขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายญาณวุฒิ  จันวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงญาณิศา  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงญาดา  คุ้มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงญาดาพร  ภักดีสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายฐาปนพงศ์  เพียซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงฐิตาพร  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กหญิงฐิตาภา  ภูคันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงฐิตาภา  รังษีสกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายฐิติวัสส์  บำรุงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กชายณฐกร  ไชยศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายณฐกร  ศรีชามก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายณภัทร  เกาะโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายณภัทร  จักทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กชายณภัทร  ชิวคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กชายณภัทร  เมาะราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงณลิณณิพัชร์  การกิ่งไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายณัชชัย  ประมาณเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงณัชชา  อยู่สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จักรเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จันทร์หยวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงณัฏฐิกุล  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณัฐกมล  ทองเสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายณัฐชนน  มาสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายณัฐชนน  เลี้ยงมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายณัฐชนนท์  สมบูรณ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณัฐชา  เกรียงไกรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  ศรีป้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายณัฐดนัย  แก้วใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายณัฐธัญ  นิลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณัฐธีรา  บุพผาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายณัฐนนท์  แก้วใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายณัฐภัทร  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณัฐยมล  อ่องยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
586
เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายณัฐวุฒิ  ลักษณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายณัฒพัฒน์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณิชกานต์  คงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณิชากร  แก้วนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงณิชารีย์  ฤทธิ์เนติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงดลลภัส  สีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงดากานดา  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายตุลา  เจนประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายถิรวัฒน์  กอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายถิรวุฒิ  มั่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กชายทยุตธร  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายทศเทพ  แย้มยุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงทัดขวัญ  ขวัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงทิฆัมพร  สุพัฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
603
เด็กชายทินภัทร  ป้อมแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กชายธณัชร  คุ้มสิงสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงธนกร  ชูจอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายธนกร  เวียนนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายธนกร  เอี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กชายธนกฤต  แก่นสงสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายธนกฤต  แกนสาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
610
เด็กชายธนกฤต  ชมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
611
เด็กชายธนกฤต  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กชายธนกฤต  พรมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กชายธนดล  ช่วงชิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
614
เด็กชายธนดล  ชาวบางมอญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายธนดล  แสงมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
616
เด็กชายธนทร  รุ่งเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธนบดี  อ่อนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธนพล  กัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
619
เด็กชายธนพล  ยังคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายธนพัต  ลิลเยียดอห์ล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
621
เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงธนภรณ์  จันเกิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายธนภูมิ  ด้วงมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธนัชชัย  ไชยศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงธนัชชา  เสลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงธนัษฐา  อิ่มอรชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนานนท์  ไพจิตรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงธนาวดี  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงธัญกร  พรมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธัญกร  ยี่ภู่ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงธัญชนก  กมลภัทรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงธัญชนก  จูมปู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงธัญชนก  ทับทิมเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงธัญญ์ทิพา  ญาติพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงธัญรัศม์  ลีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงธันยพร  ปิ่นสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงธันยารัตน์  ด้วงมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงธิชา  ทัดเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายธีธัช  พรหมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายธีร์กวิน  เหรียญเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายธีร์กวิน  อ่อนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์พุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธีรยุทธ  เพชรบูรณิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายธีรศักดิ์  วงค์พันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงนงนภัส  บุญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายนนทกร  ใจแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
655
เด็กชายนนทพัทธ์  คำนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
656
เด็กชายนนท์  ทิพนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายนพกร  เพ็งพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงนภสร  ศิริฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนภัสกมล  คำสวนจิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
661
เด็กชายนภัสกร  เอื้อศิริรัตนไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์ตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงนภา  ตั้งธนเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
665
เด็กชายนรเทพ  ตันเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
666
เด็กชายนรวีร์  เรืองฮุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
667
เด็กชายนฤเบศวร์  พรหมเศรณีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงนฤภร  ชวายวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงนฤภร  พาลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนฤภร  สุคนธสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงนฤสรณ์  ประเสริฐพัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงนลพรรณ  มุ่งมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงนันท์นภัส  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงนันทิพัฒน์  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงนิชนันท์  ปาละกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
677
เด็กชายนิติธร  รักษาชนม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายนิติพัฒน์  วิโชคชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายนิธิกร  ศรีสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงนิศากร  ศิลพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงนุชนภา  คำฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายเนติทรณ์  กระทู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงเนรัญชรา  ศรีจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงจงกล  เอี่ยมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงบัวชมพู  คลังวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงบุญธิตา  กาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงบุญธิตา  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
691
เด็กหญิงบุณฑริกา  ราวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงบุปผวรรณ  น้อยนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงบุษกร  จิตวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทร์ช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
696
เด็กชายปฏิภาณ  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
697
เด็กชายปฏิวัติ  ก๋งเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปฐพี  เที่ยงเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงปทิตตา  ทศพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงปทิตตาภรณ์  โมมะเกลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงปทุมรัตน์  สุทธิเจริญพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงปนัดดา  วิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
704
เด็กชายปพนธนัย  อ๊อดสก้าฮาร์ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงปภัสสร  สาริมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงปภาวดี  วลีเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงปภาวรินท์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
709
เด็กชายปรวัฒน์  ชมมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงปรวิศา  ทรัพยะเกษตริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงประกายกานต์  ศรีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กชายประพัฒน์ชัย  ทรัพย์หล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงประภัสสร  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายปรัชญา  อิศรางกูร ณ อยุทธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
715
เด็กชายปรัตถากร  ศรีแถลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงปราณปรียา  คำภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงปริยาภัทร  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงปรีชญาน์  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงปวริศา  เกิดบึงพร้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงปัณฑิตา  สินธุเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
721
เด็กชายปัณณทัต  ศรีมณฑา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
722
เด็กชายปัณณธร  ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
723
เด็กชายปัณณธร  มีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
724
เด็กชายปัณณวัฒฒ์  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วคงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
726
เด็กหญิงปานรพี  ปานแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
727
เด็กชายปาราเมศ  สร้อยภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงปาลิตา  อานกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายปิติภัทร  งามสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายปิยภัทร  ต่างใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
731
เด็กชายปิยะธร  ถาวรสารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงปิยะพร  มั่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
733
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศิลาแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายปุณณสิน  โสวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายเปรมชัย  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงเปรมมิการ์  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงผ่องมนัส  พัฒนพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
740
เด็กชายพงศกร  ด้วงภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
741
เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
742
เด็กชายพงศภัค  ปันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
743
เด็กชายพงศภัค  พรมสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายพงษ์ณัฐกร  พุ่มฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงพนิดา  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพรญานี  โสมาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติวัฒน์พัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงพรปวีณ์  รุ่งทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพรพฤกษา  แก้วลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
754
เด็กชายพฤทธิ์  เปลี่ยนกริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  รัตนมณีรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายพสธรณิ์  โสพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
757
เด็กชายพสิษฐ์  เอื้อนยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงพัชรกร  อร่ามทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพัชรธิดา  นิลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงพัชรพร  อยู่เสดียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กชายพัชรพล  เหล็กสัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายพัชรวัฒน์  ตันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเกี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงพัชราภา  คีรีกุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงพัชราภา  ภู่นุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงพัณณิดา  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทอนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวนรารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
773
เด็กชายพัทธนันท์  ใจใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
774
เด็กชายพัทธนันท์  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงพิชชากร  น่วมด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
778
เด็กชายพิชญุตม์  ภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีวระกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
780
เด็กชายพิชิตพงษ์  ยิ้มเคลือทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงพิณทิพย์  คำภาพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงพิณแพรวา  ศรีสมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กลิ่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
785
เด็กชายพิศิษฐ์  คำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
786
เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงพีรดา  พรหมหลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายพีรพัฒน์  กุนเกียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
789
เด็กชายพีรวิชญ์  นาคธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
790
เด็กชายพีระวิชญ์  บุญช่วยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
791
เด็กชายพีวัฒน์  จุลละสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงพุทธิชา  อ่อนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงเพชรนันท์  เฉยเจียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงเพชรลดา  นาคแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
796
เด็กหญิงแพรนภา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
797
เด็กชายภคกร  ดีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงภคมน  บูรณ์ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
799
เด็กชายภควัต  พรหมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
800
เด็กชายภควัต  มานะประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายภควัทร  แก้วทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงภัคจิรา  เทพนม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงภัคภิรมย์  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงภัทรกันย์  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
805
เด็กชายภัทรดนัย  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉลิมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงภัทรวดี  กิจไร่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
809
เด็กชายภัทราวุธ  จอมเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงภัทราพร  ขำสาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงภัทราพร  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงภัรธา  อรุ่ณอุ่นเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
814
เด็กชายภาณุกร  วุฒิธนูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
815
เด็กชายภาณุพงศ์  สักพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
816
เด็กชายภาณุวัตร์  ตลับแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
817
เด็กชายภานุวัฒน์  คงยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงภารดี  ตลับแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงภูชิตา  ปักธงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
820
เด็กชายภูธเนศ  คนธาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
821
เด็กชายภูเบศวร์  ขาวลูกอิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
822
เด็กชายภูเบศวร์  สายสุดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
823
เด็กชายภูมิภัทร  รังวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
824
เด็กชายภูมิรพี  อาจมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายภูริช  ปราบพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายภูริทัต  สร้อยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
827
เด็กชายภูรินทื  ชาพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
828
เด็กชายภูวเดช  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
829
เด็กชายภูวสุภัสสร์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงมณนภา  สายบุญเคียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
831
เด็กหญิงมนัสนันท์  เมฆประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
832
เด็กชายมรุพงศ์  ธรรมมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
833
เด็กชายมานัติพันธิ์  เมืองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
834
เด็กชายเมธัส  อุตกันภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงเมธาวี  ปานไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
836
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงเหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
837
เด็กชายรชฏ  นาคสีสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
838
เด็กชายรชต  ตั้งกิจเจริญโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงรดา  สงวนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงรตพร  อยู่คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
841
เด็กชายรพีภัทร  จันทร์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
842
เด็กชายรวิพล  นวนเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
843
เด็กชายระพีพัฒน์  วงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
844
เด็กชายระพีพัฒน์  ศุภสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงรัชนันท์  วีระศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายรัฐศาสตร์  ยศสุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
848
เด็กชายรัตนชัย  พาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
849
เด็กชายรัตนพงศ์  นาสมวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
850
เด็กชายรัตนพล  พาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงรุ่งระวี  เกษงอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
852
เด็กชายรุจิภาส  พิ่งสมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงลลิตวดี  ถารนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงลลิตา  นันทะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
855
เด็กชายวชิรวิชญ์  รัศมีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงวณิชญา  โบราณมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวนันชัย  กิจพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
858
เด็กชายวรกฤต  ไกรเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
860
เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายวรพล  พลกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
862
เด็กชายวรเมธ  ขีดขิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
863
เด็กชายวรเมธ  ปาลากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงวรรณกร  แก้วทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
865
เด็กชายวรรณภูมิ  จันทร์ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
866
เด็กหญิงวรวรรณ  วงษานิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
867
เด็กชายวรวัชร  นุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
868
เด็กชายวรวุฒิ  แสงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
869
เด็กชายวรัญญู  เหลืองศิริเธียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงวรัทยา  ก้านบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงวรัทยา  พลอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
872
เด็กชายวศิน  อินป่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
873
เด็กชายวัชรพงศ์  พูนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
874
เด็กชายวัณณุวรรธน์  ตรีเศียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
875
เด็กชายวันชนะ  วัฒนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์แย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
877
เด็กชายวิชญ์พล  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
878
เด็กชายวิชานนท์  พรประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงวิมลสิริ  หิรัญวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงวิริยา  ทองรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
881
เด็กชายวีรภาพ  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
882
เด็กชายวีรากร  ครุฑวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
883
เด็กชายวุฒิภัทร  คำป้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
884
เด็กชายศรัณยวิชญ์  โสรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายศรัณยู  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
886
เด็กชายศวัสกร  ศรเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงศศินิภา  ชินหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงศศิมา  จันทร์สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงศศิวิมล  อินมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
891
เด็กชายศุภกร  เจียงเต็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
892
เด็กชายศุภกร  ศันติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
893
เด็กชายศุภณัฐ  น้อยนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงศุภรดา  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
895
เด็กชายศุภวิชย์  บุญเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
896
เด็กชายศุภวิชย์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
897
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงสมฤดี  พูลมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
899
เด็กชายสรวิชญ์  น้อยหน่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
900
เด็กชายสรวิศ  ศรลัมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
901
เด็กหญิงสัญญ์สรา  หมวกน่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงสาธิกา  พิลาเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงสาริน  ปัญญามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
904
เด็กชายสิทธิพล  งามแม้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงสินิทรา  สุระพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงสินีนาฏ  ปัญญาอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
907
เด็กชายสิรภพ  บุญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
908
เด็กชายสิรภพ  พุฒนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
909
เด็กชายสิรภัทร  พรหมลัทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงสิรินยา  ภู่ทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงสิริพรรณ  ชัยศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงสิริยา  สุวรรณคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงสุจีพร  มาจาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงสุชาดา  สุขเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงสุชานาถ  คูณแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงสุณัฏฐา  สีดาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงสุธิดา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงสุธิมน  หลงรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
920
เด็กชายสุธีกานต์  ปึงตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
921
เด็กชายสุนิติ  กาเหวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงสุพรรณษา  พุทธานี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
923
เด็กชายสุภพัฒน์  ไสยาทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงสุมิตตา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงสุรภา  เนียมเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
926
เด็กชายสุรวิชย์  สำราญรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
927
เด็กชายสุรสิทธิ์  หมวกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
928
เด็กชายสุวรรณภูมิ  แสนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงหิรัญญิการ์  หาญลำใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
930
เด็กชายเหมหิรัญ  พรมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงอชิรญา  ต้นทัพไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
932
เด็กชายอชิรวิชญ์  แลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
933
เด็กชายอชิระ  ศรีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
934
เด็กชายอติคุณ  พัฒนะสันติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
935
เด็กชายอติภัทร  เหียมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
936
เด็กหญิงอนิจฉรา  นิลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอภิชญา  ถาวรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
939
เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
940
เด็กชายอภิวัฒน์  คงรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
941
เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงอภิสรา  อนุกูลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงอมิตาดา  เวียงแก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงอรปรียา  เย็นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงอรปรียา  แสงอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
946
เด็กชายอรัญ  จันมีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงอริสา  จันทร์สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
948
เด็กชายอลงกรณ์  พงศ์รณฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงอลิน  วงศ์ศิลธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงอัจฉราพร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงอัจฉริยา  พรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงอันติกา  กัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
953
เด็กชายอัมรินทร์  กลมกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
954
เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงอาภัสรา  พงศ์รณฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงอารียา  โนนยะโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
957
เด็กชายอิงควัต  มังษาอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
958
เด็กชายอิทธิพล  ศิลปปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงไอลัดดา  ทินกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กชายกฤติพงษ์  เชื้อไพรวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
962
เด็กหญิงกฤษธิดา  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
963
เด็กหญิงกานต์สินี  แสนชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสาร
คณิตประถม
964
เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันทะมาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
965
เด็กหญิงจิตติภัทรา  พลดงนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสาร
คณิตประถม
966
เด็กหญิงชาลิสา  ตันตระกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
967
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
968
เด็กหญิงณัฎธิชา  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
969
เด็กชายธนกร  อ่อนโอน
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
970
เด็กชายธนกฤต  จันทร์หม่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
971
เด็กหญิงธิติมา  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
972
เด็กหญิงนภัทรศิริ  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
973
เด็กหญิงนันทิชา  เถื่อนพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
974
เด็กหญิงบงกช  ทันยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
975
เด็กชายพชรพล  น้อยลี
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
976
เด็กหญิงพฤษรัก  น้อยลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
977
เด็กหญิงมณีพร  นกเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสาร
คณิตประถม
978
เด็กชายเมธี  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
979
เด็กชายยศกร  อิ่มใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
980
เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนกรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
981
เด็กหญิงรัตนาวดี  พิมพ์ปรุ
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
982
เด็กชายอมรฤทธิ์  ศรีสมุทร
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
983
เด็กชายอัษฎาวุธ  ไกรเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
984
เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงเทื้อะ
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงกนกวรรณ  นกมั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายกฤษฏา  ด่อนแดง
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงกันยารัตน์  ชมสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงกัลยานี  พันสนิท
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายการุณ  พรมสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่วยปุ่น
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
992
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงขนิษฐา  เพชรป้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงงามสิริ  น้อยลา
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายจักรกฤษ  ภาวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงจีรานันท์  พรมแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายเจษฏา  ปิ่นงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายฉัตรชัย  นักผูก
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงชมพูนุช  พรมสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงชรินรัตน์  ยะคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงชลธิชา  เปลวเพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กชายชัยวัฒน์  เรืองนา
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายชาคริต  จิตรจำนงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายชุติเทพ  คงคาน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายณรงค์  เรืองนา
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายณัฎฐกิตต์  ศรีคง
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายณัฐวุฒิ  โค่บุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายณัฒพัฒน์  แสงพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายถิรโรจน์  ฉิมพ่วง
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายธนดล  คงคาน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายธนภัทร  กลิ่นตรุษ
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเชียร
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายธนวัฒน์  ภู่บัว
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายธนวิชญ์  เอี่ยมสำอางค์
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงธัญชนา  แก้วแกม
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายนพกร  พรมสวย
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายนพนนท์  พรมสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงนภสร  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1019
เด็กชายนาบุญ  ขวัยมอม
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงนิตยา  ชมสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงนิตยา  มาตร์วงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงเนตรนภา  สังข์ดี
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงปณิตา  ไทยเลี้ยง
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันละ
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายปิรมิตร  อ่อนชื่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงพรพิมล  อยู่สุข
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายพายุ  เอี่ยมสำอางค์
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายพิพัฒน์  ปะนามะตัง
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายพีรพัฒน์  สุกเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายมนัญชัย  เหล็กเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กชายมินธดา  จันทร์มาก
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายรพีพันธ์  พูนยอด
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงวรรณนภา  เพชรป้อ
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงวรรณภา  นิ่มเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายวาคิม  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงวิชญาดา  สร้อยโต
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายวิทวัส  นกมั่น
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงวิภาพร  สุขโฉม
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงวิยะดา  แก้วบัวดี
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายวีรชัย  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายศุภชัย  พรมสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายศุภโชติ  อินธิจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงสวรรยา  กลิ่นคง
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายสหรัฐ  อบเชย
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ใจมั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงสาลินี  สีลาทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายสุทิน  ด้วงโป้
ม.2
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำชวด
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงสุวนันท์  วันทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายอติณันท์  ขวัญมอม
ม.1
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงอภิญญา  พรมสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงอมรนันท์  นาคพิณ
ม.3
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1054
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เถื่อนพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงกมลรัตน์  ช่วยปุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายกิตติภูมิ  คบทองหลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงกิตติมา  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงเกศสุดา  ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายจิรวัฒน์  จบคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงจิราพร  วงศ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงจุฑาพร  เพชรตาด
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายชลสิทธิ์  เสือราช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายชาคริต  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงญาณิศา  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงณัชชา  พานทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายณัฐพงศ์  ผึ่งผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายธนพล  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายธนัตถ์  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงธิดาวัลย์  นิลพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงธิติมา  พรมโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายธีรเดช  ขุนเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายธีรเดช  บุญตั้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายธีรภัทร  บุญเชิดชู
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายธีรเมธ  พานทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงนันทิดา  ปิ่นงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงบุศดี  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายปกรณ์  สุกคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายปฏิพัทธ์  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงปนัดดา  แก้วชูเชื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสาร
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงปวันรัตน์  เอไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงปัณฑารีย์  วงษ์หล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายพชร  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสาร
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงพราวนภา  ทองสี
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงพัชรา  สิงห์อำพล
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงพัชรี  สิงห์อำพล
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายพันธกานต์  ภูศรีโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงรัชนีกร  แพ่งเกษร
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1089
เด็กชายวชิรพันธุ์  อยู่สุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงวนัทญา  เสือประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายวรพล  สุขย่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงวรางคณา  เจริญวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายวีระชาติ  ไทยเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายวีระพงศ์  ภูพานเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงศิริกานต์  โพธิ์สำโรง
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงสุจิตรา  สายโลหิต
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงสุชัญญา  ฉิมคง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงเสาวภา  เพชรป้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายอดิเทพ  ไคร้ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายอดิศักดิ์  หุ่นทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายอนุสิทธิ์  จินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าเลา
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายอภิวุฒิ  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสาร
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงอรุณเนตร  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1105
เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
1106
เด็กหญิงจิราพร  กุลโสพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
1107
เด็กชายจีระศักดิ์  มูลวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
1108
เด็กชายชัยยุทธ  คำอาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
1109
เด็กชายธนวัฒน์  กวยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
1110
เด็กหญิงนัชชา  บัวไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
1111
เด็กหญิงปภาดา  หนูตา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
1112
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วเบญจา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
1113
เด็กหญิงวิภาดา  หลักมิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
1114
เด็กชายศตวรรษ  คำทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
1115
เด็กชายศิลา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
1116
เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิรุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิตประถม
1117
เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์เส
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1118
เด็กหญิงจิดาภา  สมทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชำนิ
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1120
นางสาวชนิตา  สุดสนิท
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงชลธิชา  พรมมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงชลิตา  โสพันพิม
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1123
นายโชคอนัน  ศรีบุรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1124
นายฐาปกรณ์  แซ่เบ้า
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงดวงหทัย  คงทนแท้
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายทิวา  ทองแบบ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณโน
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายธีมากร  คงจริง
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงนลินทิพย์  ปุราทะกัง
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กชายนิวัตกรณ์  แก้วโชติ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงเบญจวรรณ์  บุญตา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1133
นางสาวปวีณา    ปิงโสภา
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1134
นางสาวปาริชาติ  ปิงโสภา
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงพรสวรรค์  ประชาจักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายพิพัฒน์  คำภูมิ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายพิพัฒน์  วังคีรี
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สายคำมูล
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1139
นางสาวพิมลพรรณ  มาเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโชติ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1141
นางสาวภิราพร  ษรจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1142
นางสาวมัทวัน  แก้วเย็น
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1143
นางสาวมินตรา  เมืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงลลิตภัทร  กองก่าย
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงวิภาดา  คำพานิช
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายวิสิฐศักดิ์  ยิ้มน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงศศิประภา  หวานหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1149
นายศิวกร  คงบัว
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงศุลีพร  รังสิกรรพูม
ม.1
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายสิทธิพงษ์  นิทะช้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงสุธาสินี  เคลือบสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1153
นายอนุชา  พืชศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงอังคณา  กระเป๋าทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1155
เด็กชายจิรภัทร์  ภูมิรุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงชลธิชา  พรหมหมื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงชลลดา  ม่วงจีน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายชัยธวัช  ศรีบัวรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชูเชย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงณัฐนรี  อัครวิชชานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายณัฐพงษ์  แจ่มเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายณัฐภูมิ  โพเสือ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายทักษิณ  คำซ่อม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายธันวานันท์  ล้อมน้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ชูเชย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงนัทริกา  รุ้งแวง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงปารณีย์  ต่างใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายพงศกร  ดวงพรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงพรวิมล  คำเติม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงพัชชา  บัวไกร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ไข่ลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวยผักไล
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงภัทรา  ซินสีทา
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายรัฐภูมิ  รุ้งแวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงวิจิตรา  วงษ์พนัส
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายวีระพัฒน์  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีจริยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิ