ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลพร  ทรัพย์มา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
2
เด็กชายกรณ์ธิวุฒิ  พูลหิรัญธนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤตพร  ยี่สาร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤติณัฏธ์  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษกร  เอกนก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
6
เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกวิสรา  วงค์ตาผา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
8
เด็กชายกษิดิ์เดช  นิเวศวรทานต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
9
เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญชพร  ผ่องน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
11
เด็กชายกันต์  ลิ้มวรางกูร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุลกันยา  สังข์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกุลจิรา  หมู่ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
15
เด็กชายเก่งการ  จำปีขาว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงคุณามัย  พัชรานุกูลการ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจันทรรัตน์  หลินบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจินต์จุฑา  แต้มเรืองอิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรวัฒน์  เหียมสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขอร่าม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
21
เด็กชายชนมภูมิ  หล้าแหล่ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนัญชิดา  แก่นพฤกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
23
เด็กชายชนาธิป  ช่ออบเชย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
24
เด็กชายชนาธิป  ปั้นเหน่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
25
เด็กชายชนินทร  แก้วโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงไหมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
คณิตประถม
27
เด็กชายชัยนันท์  ์คล้ายทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
28
เด็กชายชิดชนก  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงญารินดา  ทองสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แก้วใส
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐิติรดา  ภู่เงิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
32
เด็กชายณฐภทร  ทองเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณฐินี  มณีรัสยากร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เที่ยนหอม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐท์นารี  มณีสิริกาญจนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐนันท์  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปุณยภุทรากรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณิชาภัทร  รูปิยะเวชน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงตีรณา  กิ่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
คณิตประถม
44
เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงทิพย์เนตร  จันทร์เปล่ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
46
เด็กชายธนกร  ชนมนัส
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
47
เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
48
เด็กชายธนกฤต  ปรีดิศรีพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
49
เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธนวรรณ  จ่างศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธนารีย์  คล้ายเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธัญชนก  เกตุสุริวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
54
เด็กชายธัญเทพ  น้ำผึ้ง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธัญพร  เนตรน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธัญพร  อินมี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
57
เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
58
เด็กชายธิปก  รองพินิจ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนนทรมย์  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
คณิตประถม
60
เด็กชายนนทวัชร์  หอสุวรรณานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนฤมล  ปิ่นช้าง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
63
เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนันทรัตน์  เม็ดดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
66
เด็กชายนิติธร  ปรีดิศรีพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
67
เด็กชายนิธิศ  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนิรดา  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงบัณฑิตา  อิศราธิกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปนัสยา  สินเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปภาวริญณ์  ทะลิ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
72
เด็กชายปภาวิชญ์  กลิ่นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปราญชลี  อบแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปราวีณา  พรมสี่หน้า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
75
เด็กชายปวิช  นิมิตปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
76
เด็กชายปวีร์  นามปักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปัญญ์ธิกา  ไชยโสดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อิ่มสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมโส
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปัณณพร  เนียมพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปารย์  คีรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
83
เด็กชายปิติณัช  ร่ายเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายปุญญพัฒน์  สรยุทธยรรยง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
86
เด็กชายผาเพชร  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
87
เด็กชายพงศธร  ชื่นกมล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
88
เด็กชายพงศ์ปณต  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
89
เด็กชายพชร  ศุกระศร
ป.6
โรงเรียนราฎร์วิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายพชรกมล  เปรินกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพรณภัทร  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพรษิตา  เพิ่มนาค
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
93
เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
94
เด็กชายพสิษฐ์  สมสวย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
95
เด็กชายพัสกร  เสียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
96
เด็กชายพิชญุตม์  ใช่ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิชญาภร  อาจจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
99
เด็กหญิงพิชญาภา  อาจจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นิลงาม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาตรสุริย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
102
เด็กชายพีรดนย์  กลิ่นอุบล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุตรเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงเพิ่มกมล  ขาวช่วง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ม่วงเสม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภัคจิรา  โอษฐ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงมณัสนันท์  ประสิทธิ์วรการ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
108
เด็กชายเมษา  สุขศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
คณิตประถม
109
เด็กชายรฐนล  จันทร์สมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงรมิตา  ราชปักษา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
111
เด็กชายรวีเกตุการณ์  เกตุการณ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
112
เด็กชายรัชพล  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
113
เด็กชายรัฐธีร์  เฉลิมนิธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงรัตนาวลี  เสมเถื่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
คณิตประถม
115
เด็กชายรุ่งรดิศ  ปิ่นเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงลักขิกา  สินฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงลักษมน  บุญดา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
118
เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวรกาญจน์  หลิวเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวรพร  อักโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
121
เด็กชายวรพล  บุญอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวรพิชชา  รอดเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวรรณชภรณ์  พงศ์อร่าม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
124
เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
125
เด็กชายวิทวัส  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
126
เด็กชายวีรเทพ  โพธิ์ม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
127
เด็กชายศรีพิพัฒน์  สุบรรณภาพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงศวัสรุจา  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงศศิธร  อิสริยวงศ์ปรีดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กรีธาธร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
132
เด็กชายศุภกฤต  อมริดา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศุภิสรา  สีดำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสรัลรัตน์  เพิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
135
เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
136
เด็กชายสิรวิชญ์  รูปงาม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุพิชญา  สุดสะอาด
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุภัสสร  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
140
เด็กชายสุรนัย  ทางทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายสุวิจักขณ์พล  ผาบุญมา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอภิญญาพัชร  ศุภมณีวิทย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอรพรรณ  หิรัญยะการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอริสรา  นฤภัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอริสา  นฤภัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
146
เด็กชายอัศม์เดช  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
147
เด็กชายอัศวิน  นวมภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
148
เด็กชายอิศวร์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กชายกตัณณ์  ชาญรัตนพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกนต์ธีร์  อินทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกรกนก  นุชอ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
153
เด็กชายกริวัจน์  เงินแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
154
เด็กชายกฤตธัช  ไทยสงฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
155
เด็กชายกฤติน  เสียงสนั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
156
เด็กชายกฤษปฤณ  สุวพรหม
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
157
เด็กชายกันตกณ  ทองมา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
158
เด็กชายกานต์ธัช  มหาบุญปีติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงเกวลิน  ขำเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงเกวลิน  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงเกสร์จงกล  โพยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
162
เด็กชายเขตฐ์  พันธุ์ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
163
เด็กชายคณพศ  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจรรยกรณ์  คำดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงจิณห์นิภาดา  ธนาพิบูลพงศา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงจิตรลดา  บูรณารมย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงจิตรลดา  สาธุการ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงจุลเพชร  จันทร์แสนโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงชนิดาภา  วาณิชธรานัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
171
เด็กชายชัชพล  พระอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
172
เด็กชายชัยธัช  โพล้งละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
173
เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชาลิสา  ทองจันดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
175
เด็กชายโชติวิชช์  ดังสะท้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
176
เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วกำเหนิดพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณฐกชกล  กุสุมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
179
เด็กชายณพวรรธน์  ทันสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
180
เด็กชายณภัทร  ขวัญชุม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
181
เด็กชายณภัทร  มณีศิลาสันต์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณัฐณิชา  แตงอวบ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงณัฐธภา  โชติเรืองนภา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์ปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
186
เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
187
เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณัฐิดา  ภาธรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงณาตารีย์  ลอยพริ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณิชนันทน์  อมรเมศวรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
191
เด็กชายดุจเพชร  สุพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
192
เด็กชายติณณภพ  พลสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
193
เด็กชายทยากร  ตั้งศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงทฤษมน  มุมอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
195
เด็กชายทินกร  รักษ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงทิพย์มณี  พันธุ์สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
197
เด็กชายธนกฤต  หงวนศาลา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงธนพร  ฮวบอิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธนภัทร  แท่นมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
200
เด็กชายธนภัทร  ป้อมสีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงธนวรรณ  นาเวชวนิชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงธนาภา  แย้มเกษร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
205
เด็กชายธัชพล  บูรณารมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  อิทธิพลกังวาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
207
เด็กชายธีภพ  รัตนทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
208
เด็กชายธีรนันท์  ครบแคล้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงนงนภัส  บุญพูลมี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนงนภัส  สุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงนพวรรณ  อังคตรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนันทิตา  พินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนิศราภรณ์  พันธ์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
215
เด็กชายบรรณวิชญ์  พรมโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงบุญปีร์  ชิโนวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
217
เด็กชายบุญฤทธิ์  วงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปณิตา  ฤทธิ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
219
เด็กชายปภังกร  นวพาณิชศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กหญิงปรมพร  อั้นจุกฉุน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงปริยกร  กรนิติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงปริยาภัทร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปลื้มใจ  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
224
เด็กชายปัญญาคม  มาดีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปัณณพร  ต้วมศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงปัณณพร  ทะลือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงปารณีย์  หอสุวรรณานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปิติพร  แป้นโก๋
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
229
เด็กชายปิยทัศน์  บูรณโถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
230
เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์เกษร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายปุณณพัชร์  พันออด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงปุณยพร  กลิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปุณยวีร์  เหมโส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทร์จุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
235
เด็กชายปูรณินทร์  พันออด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงเปมิกา  แสงสินธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงไปรดา  ปันจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
238
เด็กชายพงศธร  ลุงรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
239
เด็กชายพงศ์สิริ  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
240
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทับแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
241
เด็กชายพชรวัฒน์  อินทร์ปรุง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
242
เด็กชายพรเกียรติ  สุธาภราเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงพรชนก  คิดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
244
เด็กชายพัชรพล  นาคอนุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
245
เด็กชายพัทรพล  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงพิชชานันท์  แสนยานุสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงพิชญภาส์  ตราชูวณิช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รังสิเสนา ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงพิมพ์รดา  ดีหะริง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
251
เด็กชายพิรชัช  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
252
เด็กชายพีรณัฐ  งามเกียรติขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
253
เด็กชายพีรภัทร  ไพรอร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงเพชรฟ้า  เดชอุดมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงภทรพรรณ  บัววรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงภัคธีมา  ดีเซ็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงภัทรจาริน  รวงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงภัทราพร  กาญจนรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงภาสินี  ชวนอุดม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงภิญญดา  สุขะวัลลิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
262
เด็กชายภูชิสสะ  เจริญเร็ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กชายมัณฑวิทย์  เกตุพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
264
เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงเกียรติวงษ์
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
265
เด็กชายลิปปกร  ชนะสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
266
เด็กชายวชิรวิทย์  ถามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงวรกมล  รุ่งโรจน์กิจกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงวรรธมน  ยวงใย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงวรวีร์  โพยมรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
270
เด็กชายวรวุฒิ  บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
271
เด็กชายวัชรสิทธิ์  นาควัชรานันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
272
เด็กชายวิชญ์  วิทวัสสำราญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงวิมลทิพย์  ฉิมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
275
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ผิวสวยคำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงศศิกานต์  เรียงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงศศินิภา  นามปักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงศศิพัชร์  กุลอิทธิโภคิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงศันสนีย์  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
280
เด็กชายศิวนาถ  พราหมณ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
281
เด็กชายศุภชาติ  พูลพิพิธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
282
เด็กชายศุภวัฒน์  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงสรณ์เกตุการณ์  เกตุการณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
284
เด็กชายสรศักดิ์  คชเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงสรัลชนา  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสราญรัตน์  เทพรอด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
287
เด็กชายสหรัฐ  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงสายฝน  ทวีเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงสิตางศุ์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงสุชญา  เมืองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสุชาดา  ทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงสุณัฏฐา  ครึกครื้น
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงสุนิสา  รัตนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
294
เด็กชายสุรพัศ  เทศพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงสุรินรัตน์  จารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
296
เด็กชายอนวัช  รัตนอร่าม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอนัญญา  ดังก้อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอภิชญา  ชุนฬหวานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอภิสรา  คลังสิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอรกัญญา  เหมาะดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงอรกานต์  ดอกพรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอักษร  ถิตตยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม