ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายฉัตรดนัย  คูสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดวงฆ้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายนฤภัทร  แสงนาค
ป.6
โรงเรียนวัดวงฆ้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 2 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
3
เด็กชายจักรพากษย์  ราศรี
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจิดาภา  แก้วสอน
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงธิติสุดา  จอมพล
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีแย้ม
ม.3
โรงเรียนวัดวงฆ้อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์หล้า
ม.3
โรงเรียนวัดวงฆ้อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายภาณุวัฒน์  พลขันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายภูริณัฐ  เนินทอง
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายรัฐธนันท์  นิธิโชติศณีสกุล
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายวัชรชัย  ก้อนจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายสิทธิชาติ  อิ่มเมือง
ม.3
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงอภิรดี  เหลี่ยมเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนวัดวงฆ้อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 3 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
14
เด็กหญิงกานติมา  ดีมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจุฑามาศ  เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายนนทวัฒน์  จอมพล
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงบรรณฐิตยา  สายทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเบญญา  สุวรรณโน
ป.4
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงวันเพ็ญ  พันอบ
ป.4
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงสุวพิชญ์  เจ๊กจั่น
ป.6
โรงเรียนศึกษากุลบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัตถา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤตกานต์  แสงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงขวัญจิรา  จันวิสิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายคมกริช  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐวัฒน์  วงษ์อุปรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายธนวัฒน์  ศิริเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงธารารัตน์  พันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายพงศธร  โคกมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายพลศิริ  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายพิพัตพงศ์  สุดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงพิพัสสร  ศรีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงแพรวพราว  แสนพันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงภัทรธิดา  ตันตุลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงภัทรพรรณ  ไกรลาศภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายภูรินทร์  ทองพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายภูวนัย  จันทร์คีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงวรรณิสา  อินสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงวรัญญา  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงวริศรา  ติตะคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายวิชาญชัย  แสงราช
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สาคำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงศิรดา  แสนพันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงสุภามาต  แสนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายหัสนัย  ชัยอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายอนุภัทร  จำนงค์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงอารดา  โสนาง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงอุมากร  ระโส
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
48
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมสารี
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายเกียรติศักดืิ์  เสนานุช
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชญานนท์  บุระพา
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชนัดดา  ชัยอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชานนท์  สุดแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชุติกานต์  แสงรุ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐกานต์  เกษทุม
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายธัญเทพ  ยอดระอา
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงนริศรา  รักษามา
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายพงษ์ดนัย  สีบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หาญแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง
ม.1
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงวนารี  ไทยเจริญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายวราเทพ  แก้วจีน
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงสุธิตา  ระโส
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงโสรยา  จันคีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายอาทิตย์  พรมอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงอุทุมพร  สีพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น ห้อง 311 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
66
เด็กหญิงกชนุช  แสนลาน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกฤษฎา  กันสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกล้าณรงค์  ภูมิพยา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกล้า  วาจาสัจกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมื่นยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงกัลยารัตน์  นกยูงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายเกริกวิทย์  รัตนจันทร์ขจร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงขวัญฤดี  วิทยลาภา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายคามินท์  วงศ์ปู่
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายจามร  มหาการเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจิรพัฒน์  เทพราชา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายจิรพัฒน์  เทพาชมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายจิรภาส  สิทธิเชน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายจิรวัฒน์  เงื่อนจันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงจุฬารุ่ง  สังข์พรม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงฉัตรนภา  จันดาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชญาดา  สระทองน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชญาภา  สระทองน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชนะชัย  เกตุสุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนันธร  ชื่นอารมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชนาภา  จันดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชรินรัตน์  ขำนาพึง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชลดา  เล็กยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชวลิต  ชินรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชัยโรจน์  มงคลคีรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายญาณพัฒน์  เพ็ญแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงญาณิศา  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงญาณิศา  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุทธิผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐชยาพร  วงษ์แก้วมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายณัฐพงศ์  ปันตังเกี๋ย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น ห้อง 312 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงหนองหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณิชกุล  พงษ์ประพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงทัณฑิกา  จันทะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายทินวงค์  แซ่หลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนโชติ  แซ่สง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายธนวัฒน์  อินทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธนวันต์  หล่อสินชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธนากร  เลิศสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธีรภัทร  อุษานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธีระภัทร  แซ่หลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงธีริษรา  เสือสา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงนพเก้า  บริหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายนราธิป  จันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายนัฐพงศ์  อ่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงนิรมล  บับภา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายบดินทร์  คุ้มวันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเบญจมินทร์  สุทธิผุย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายปรัชญา  นภาศิริปกรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปราณปรียา  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงปวริศา  ผะสม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงปิ่นฐิชาภัคร  คณะใน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายปิยโชค  จันณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายปิยะโชค  ไชยพยอม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปุณยนุช  อินสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายพงศา  ซ่งสกุลชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่สง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพรทิพา  หล่ออินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายพรพิพัฒน์  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพัชรพล  สุขยอด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพัชรินทร์  ม่วงทิม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิชามญช์  หล่ออินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพิพัฒน์  แซ่หยาง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงพิลาพร  บุตรดา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายพีรณัฐ  เสาร์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 313 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กชายพีรภัทร  พรมขันตี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายโพธิกร  แรงคง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงภัทราภรณ์  การะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงภัทราวดี  บุญโต
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงภิญญดา  วิเศษคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายภูรีภัทร  ตรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภูวเดช  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายโภพิพัฒน์  โสพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คณะใน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงมนชนก  ตรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายมังกร  ภูสิตตา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงยุฑาวรรณ  ดวงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงรติกร  แก้วปิตา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายรติวรภัทร  ทิพย์อุดม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ทองมอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงรังสิมา  กองจา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงรัตน์ติยาพร  ทองใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงรัตนากร  โตหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงรุ่งรุจี  สืบทายาท
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายเรืองยศ  มงคลคีรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายลัทธพล  แซ่หลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายวรกานต์  ชื่นแสงมอญ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวรพรรณ  พงษ์อำพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายวรภัทร  ทาสีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงวรรณนิสา  ธรรมกุ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงวาสนา  แซ่หว้า
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายวิชชากร  หล่ออินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายวีรชัย  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงศรีวิภา  พิเชียรนรการ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงศศิวิมล  สมอคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายศิริวราณณฑ์  ถิ่นแย้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายสถาพร  เกตุไชยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายสมบัตร  ทรงคงดวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายสรพัศ  อินทรมา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 314 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายสิทธิโชค  หนูพินิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ม่วงทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีหาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงสุกัญญา  ดูงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงสุธาสินี  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงสุธาสินี  หลักเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายสุรชัย  วิทยลาภา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายสุรเดช  วิทยลาภา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายอธิวัฒน์  ใจผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่สง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายอัสนาวิน  พงษ์โชติภาคิน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงอารีรัตน์  มงคลคีรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 315 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
183
เด็กหญิงกนกพร  ขุมขำ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายกรวิชญ์  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายกฤษณ์ธร  เพชรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกัญยาณี  ถิ่นแย้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกัณฐิกา  โทจำปา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายกันทรากร  อยู่ทิม
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์ปลี
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายกิตติพงษ์  สวยงาม
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
นายจิณณวัตร  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงจินดารัตน์  เพชรจิ๋ว
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงจินตนา  ยาจำปา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวจุฑามณี  อุปวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายจุลดิษฐ์  ศรีฟอง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายเจษฎา  เกิดกลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชนกาญจน์  เผือดนอก
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงชนาพร  พรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชาลิสา  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายชูวิทย์  ปูจิปา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงญาวิภา  จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายณัฐนากรณ์  แพทย์เกษร
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายณัฐพงษ์  แทนนรินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
นางสาวณัฐพร  มามี
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงณัฐริกา  ทาสีดา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายทิชานันท์  สุขตา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธงชัย  บัวลา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงธนิสร  บุญจันทึก
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธิรศักดิ์  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายธีรสิทธิ์  สีลา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนพเก้า  จินคง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายนพรัตน์  ทองจันดา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายนพรัตน์  ป้องคูหลวง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนรงค์ศักดิ์  อินปัน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนริศรา  ทะตัน
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงนริศรา  ป้องคูหลวง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 321 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
218
เด็กชายนฤพล  อ่อนนาเมือง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนฤมล  สีลา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
นางสาวนิตยา  เพียอินตา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนิภาภัทร  โทจำปา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปฏิพัทธ์  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายปฏิภาณ  นิวงศา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
นางสาวปิยฉัตร  แกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพรณาวรรณ  บุญติ๊ด
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพฤษธิชัย  คงอ้วน
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพลอยนารายณ์  เขม้นเขตการณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายพิษณุ  จันทะคุณ
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
นายพิสิษฐ์  บุญติด
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงภัทรสุดา  มั่นใหญ่
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงภาวินี  สระทองสงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายภูมินทร์  ฟองจางวาง
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขตา
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
นางสาวยุพาพร  อยู่กรัด
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงยุวดี  คำเผือก
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มั่นเมือง
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
นายรัฐเขตต์  วงษ์ด่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายรัฐฑกร  หล่ออินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงวราลี  วงค์นก
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
นางสาววิมลสิริ  สุทธิผุย
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายวีรพงศ์  กรมโนนไทย
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงศกุลตลา  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
นางสาวศรัญญา  พุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงศีวาพร  ทาสีดา
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงศุจินทรา  กันวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
นางสาวศุจินทรา  สระทองยา
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
นางสาวศุภร  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายสราวุธ  ผาลา
ม.1
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายสิทธิชัย  เสนานุช
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
นายสิทธิโชติ  ศรียศ
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
นายสิริโรจน์  แก้วแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงสุชาวดี  จันทรศร
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 322 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
นางสาวสุดารัตน์  เกตุพุด
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
นางสาวสุพิชญา  คำตัน
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
นางสาวสุรัญญา  ประกอบบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
นางสาวสุรีรัตน์  ธรรมวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงสุวิสาข์  ดวงอุประ
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย
ม.1
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายอนันตชัย  บัวลา
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายอนุสรณ์  เกตุพุด
ม.2
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
นางสาวอมรรัตน์  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
นายอัมรินทร์  พลจอย
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 323 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
เด็กหญิงกชกร  ชุนพุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกชกร  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกชมาส  อนุสุเรนทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงกรรณิการ์  หล่ออินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายกรวิชญ์  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงกรองแก้ว  บุตรคต
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายก้องเกียรติ  พรมภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงกัลยธนารีย์  โฉมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงกัลยาณี  อาธรรมระชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายกิตติ  คำผงแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชิงชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายเกียรติขจร  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงขัตติยากร  เรียนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงเขมจิรา  พุทธิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายคงคา  ทับทิมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายคิมหันต์  จันทะคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงจรรยาพร  มะลิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายจักรตรา  สงศิลาวัต
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายจักรพล  โพธิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายจักรินทร์  บุญมโนรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงจันทิมา  หมื่นอภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงจารุมน  มาพันนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงจิรัชญา  โมงกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงจุฑามาศ  คณะสูตร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสไพศาล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายเจษฎากร  อยู่หลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีแสงเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายชนกานต์  แช่มดนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายชนวีร์  โสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงชนัญชิดา  มะลิวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงชนินาถ  สุโคมุต
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายชยพล  คำพัน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงชรินทิพย์  รัตนากร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 324 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงชลลดา  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงฐานิดา  ป่าพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายฐิติรัตน์  ทรงคงดวงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงฐิติวรดา  วาสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายฐิติวัฒน์  โทจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายณรงค์ชัย  เงื่อนจันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัชชา  จันทะลี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงณัฏฐากร  สุภาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายณัฐพงษ์  คำภา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายณัฐพัฒน์  แสงจันดา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงณัฐวดี  สวยงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงณัฐวรรณ  หมื่นเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวนิลเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายณัฐวุฒิ  ซ่งเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายดนัย  มาลัยหวล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายดนัยกฤษ  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงทิวาวรรณ  แซ่สง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธนกร  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายธนวัฒน์  ช้างลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธนวันต์  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธนากร  ปาตีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนาดุล  โทจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงธนาพร  อินปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงธนาภรณ์  ม่วงทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายธเนศ  ดิษฐ์บ้านไร่
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงธัญพิชชา  หล่ออินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อ่ำพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธิติวุฒิ  กุนนะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธีรโชติ  คำภาแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงธีรนันท์  ทองศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธีรสิทธิ  โทจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายนนทพัทธ์  จักร์สาน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงนพจิรา  ปั้นชู
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายนพรัตน์  โคกน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายนราธิป  เนตรแสงสี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 325 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กชายนันทวัฒน์  ทัพเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงนันทินันต์  ฝั้นแจ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายนาวิน  สิงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงนิชานันท์  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงนุชนาฎ  สวนดอก
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายนุพล  ไมตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเบญญาภา  พาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สุนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายปฏิธาน  พิมภา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายปฏิพล  ทองเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปภาวดี  จันทะราช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายปรมัตถ์  มูลติ๊ด
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงประภัสสร  หล่ออินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายปรากฤต  โทจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงปรางทิพย์  แซ่สง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายปรินทร  นุ่นสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปวีณนุช  สังฆะมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงปวีณา  วงษ์พิมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปาริฉัตร  ดวงอุปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงเปรมนิษฐ์ตา  น้อยอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงไปรยา  อุ่นพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายพงศกร  ดีบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพรชัย  อาตมา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายพรเทพ  มงคลคีรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพรปภา  มาพันนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพรพิมล  พงษ์อำพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพัชญุ์ศิตา  คณาธำรงค์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพัชริดา  อยู่ทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพิชญา  อยู่หลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายพิชญุตม์  เกตุพุด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายพิชธวัส  จันทะคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายพิพัฒน์พล  ทองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพิมนภา  ฟองจางวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 331 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กหญิงพิราวรรณ  พลายสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายพิษณุ  เพ็ชร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายพุฒิธร  พรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายพุทธิภาส  ชัยวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทาสีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงฟ้าประกาย  ตรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงภริตพร  ฟองจางวาง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายภักดี  ศรีฟอง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงภัคญาดา  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายภัทรธนพงษ์  หล่ออินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงภัทรธิดา  อาจสุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงภัทราวดี  คำภา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายภาคิน  อยู่ยังเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
นายภานุมาศ  จันทร์แสง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายภูพิรัฐ  ลินำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงมาลินี  ลาสม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงมินตรา  สุขโอ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายเมธี  เชียงไตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงยุฑารัช  ดวงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงโยษิตา  มาเร็ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายรณกฤต  เกตุพุด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายรพีภัทร  แต่งน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายรุ่งอรุณ  แซ่หลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะนามะทัง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายวทัญญู  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวนิดา  หล่ออินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายวรเดช  ลีสว่างโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวรวิทย์  ลมลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวลิดา  เงาะงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงวลิตา  เงาะงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวสุ  ปัญญาวธานุกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงวิกานดา  สีกุม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายวิทวัช  วรดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงวิภาวดี  ปางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 332 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กหญิงวิมลมณี  ช้างลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงวิราณุวรรณ  ศรีธรรมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงวิลาสิณี  อุ่นโต
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายวิวรรธณ์  มงคลคีรโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายวิศรุต  แซ่สง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายวีรภัทร  ม่วงทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายศรายุทธ  ไกรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศศิวิมล  นันตะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายศักรินทร์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงศุภธนาภา  ตาฉิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์โกทา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนนาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายสรณัฐ  สวยสด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสิตานันท์  รักราษฏร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายสิทธิพล  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสุกัญญา  บามา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสุชานันท์  พร้อมสระน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสุทธิดา  อินปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุธิณี  กัลยาเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสุธิมา  โพธิ์ดง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายสุธิวัส  ดวงอุปะ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสุภัชชา  สุทธิผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงสุภาพร  แช่มโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายสุเมธ  การคิด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสุวภัทร  คงอ้วน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายหาญณรงค์  สมพิมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายอดิเทพ  พระสมิง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายอนุชา  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายอนุภัทร  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอภัสสร  นิลาทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิษณุโลก เขต 3

ณ อาหาร 3 ชั้น ห้อง 333 โรงเรียนบ้านป่าแดง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กชายอภิชัย  ขาวผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายอภิชาติ  ทองราช
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายอภินันท์  ภูสิตตา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายอภิรักษ์  แจงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายอภิรักษ์  บุญมีจิว
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายอภิสิทธิ์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงอรณิชา  ฟองลม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงอรพินท์  พรมภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายอรรถพันธ์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากรอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายอัคณาณณฑ์  ถิ่นแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอัจฉรียา  วุฒศรีมานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงอารยา  งามล้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงอารีลักษณ์  สีฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอำพา  กันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าสะแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองคง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์