ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกพล  ชมจา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรกฎ  ปลัดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรยา  นัยธนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวิชญ์  ดึโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤตนัย  สุขเอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤติกร  จันทร์กอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงเกศกมล  ศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงขนิษฐา  ผลอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์เชื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายคณิศร  บุญมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจิตรลดา  ปูรณัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจินต์จุฑา  หาลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิราพร  อาจสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายเจษฎาพร  สายดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชญาพรรณ  เอี่ยวซิ้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนนิกานต์  มานิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายชัยภัทร  กลั่นหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชาริสรา  มั่นกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภู่สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงฌาณิษาห์  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงญาณิศา  บุญโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายญาทวุฒิ  เก่าบ้านใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายฐปณกร  กลั่นนุช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงฐิติกานต์  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายณฐพล  สายสุจริต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัชชา  สอนริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เพชรสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐธิดา  สินกำแพง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฐนันท์  เรือนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณัฐนัย  วงพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐพร  พิศอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัฐพร  มั่นรักคง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฐภัทร  จังอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณัฐภูมิ  ช่างด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนกร  เทียนมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายธนคล  นาควิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธนพัฒน์  รอดเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธนภรณ์  ช่างวิไล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนวัฒน์  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธวัลรัตน์  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธัชกฤช  เขียวอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธีรภัทร  เถื่อนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธีรภัสกร  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วเชื่อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนวพรรณ  กองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนวินดา  จุ้ยแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชาพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนัยนา  สุดวิลัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงปณิตา  สนสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายปณุสรณ์  พูนเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงปิยเพชร  ขำแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปิยวรรณ  ปัญญามี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายปิยังกูร  พิสูจน์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปุณิกา  ตะวันส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงไปรยา  เชื้ออินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมเเก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงพลอยพรรณ  โยทองยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายพัชรพฤกษ์  คมวิชาชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพัชรพล  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพันธิตรา  ขำเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพิพัฒน์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายพีรกานต์  ช้างทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพีรยา  ปานศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงแพรวไพลิน  โพธิปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายฟ้าใส  สีแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงภัทรภร  เกตุโกวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายภาณุพงศ์  สมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายภารุกฤษฎิ์  สายราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงภิณชะรัชย์  ชุมมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายภีมพล  ชัยโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายภีรภัทร  ไข่รัศมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายภูริณัฐ  ท้วมเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงมัญชรัตน์  คงเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงรักเกล้า  สุขเอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายรักชาติ  ไชยสุริยงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงรัตติกาล  ทรัพย์มา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงลักษมีกานต์  ยศมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายวชิรวิชญ์  ขำเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายวรภัทร  สุขรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงวรรณนิศา  สุริวงษ์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายวรเลิศ  ฤกษนันทน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงวริศรา  รอดเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายวัชรพล  จั่นแจ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายศรายุทธ  โคกศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายศิรณัฐ  สันตติทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายศิรวิชญ์  สันตติทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงศุภกานต์  น้อยนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายศุภฤกษ์  แป้นถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงศุภัชญา  วงศ์แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงสกุลธิดา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายสริวิชญ์  ศรีโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสาริศา  จำนงค์จีนารักส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงสิริรัตน์  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงสิลินทิพย์  จันสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงสุพิชชา  กวางแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีทุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงอรปุลิน  พวกแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายอรรธพล  บุญโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงอังคณา  คำมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวยพวก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงอุษยาภรณ์  หอมแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองเสงี่ยม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฉัตรกมล  สกนธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
นายณรงค์ศักดิ์  แก้วประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
นางสาวณัฏฐธิดา  โพธิ์ทัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นายพิทักษ์  อ่ำสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปั้นไล้
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
นางสาวมณฑิรา  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ขำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายวิชัยยุทธ  บุญเขตร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงศิริพร  รอดรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสุคนธรา  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสุวิมล  หมื่นยงค์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงอัญณุภา  วังผา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
125
เด็กหญิงกชกร  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงกนกพร  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงกนกภัทร  ปุยซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูน้ำเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงกมลชนก  ตรีปราการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงกมลพรรณ  พิมพ์เสนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกรภัทร์  พุ่มนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกฤตพร  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายกอบุญ  บุญญาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงกัญจณพร  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงกัญญาพัตร์  คลังเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงกัณญิกา  ทองไหลมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงกัณฑารีย์  พุ่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงกันยพัชร์  ธนิกเปรมอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงกัลยากร  กรรขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายกานต์ราวี  บัวโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายกุลเกียรติ  เถื่อนดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายคชรัตน์  กมเลศรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงคณิตา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายจักรินทร์  มัคมัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงจิณัฐตา  พรหมทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงจิดาภา  ศักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงจิตสุภา  ไทยวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายจินุวัฒน์  เกตุชั่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงจิรัชญา  จุฑาเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงจีราพัชร  อยู่วัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายเจษฎา  ทองประจักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายชยภัทร  วงศ์กันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงชลดา  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายชวนากร  ช่วยอุระชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พวงสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงโชติกา  ขวัญเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงญาณพัฒน์  ศักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงญาณิศา  ยุทธนาระวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงญานิดา  อาจสัตรู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงฐิตา  สังขจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงฐิติญา  ยุทธนาระวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายฐิติวิชญ์  ขุนนาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายณภัทร  คำรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณัชชา  ธรรมรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สาเห็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณัฐกานต์  เฮ็งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงณัฐธิดา  เนียมฤทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณัฐนันท์  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวบสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณิชา  วิลัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงดมิสา  เหลี่ยมแฉ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธนัชชา  ทองประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนัชพร  ไตรโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธัมชนก  ธนัชลาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธาวินันต์  บุญผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายนนทพัท  ม่วงเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงนพสรณ์  เดชจบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์ราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงนฤมล  ฤาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนัฐวรรณ  มีสมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงนาฏภูรี  แสงไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายนาถวัฒน์  พุ่มประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนิชนันท์  พูลสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายนิติภูมิ  คำเส็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงเบญจมาศ  สอนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปฐมาพร  ชุมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปฐวี  รอดอ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงปภาดา  ปัณราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปริณดา  วัยวราวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงปาริชาต  กล่ำทัพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  นันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปิยชนก  อนันตโสภณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปุณยนุช  เมืองจันทรื
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายพงศธร  ธำรงปฏิภาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรพิมล  เงินเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงพรรรณพนัช  คมวิชาชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพรศิริ  จารุวาที
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพัชชา  สีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพัชรินทร์  เผ่าโมด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพัชรินทร์  หอมสุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วนำมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพันทิพย์  โตพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพิชชาพร  ไม้หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพิชญธิดา  เนียมปูน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทรัพย์เปี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงพีรดา  ลาภะชัยวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายพีรพัฒน์  สาจุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงเพียงพิศ  โลทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงแพรวา  มากโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงฟ้าใส  สาลีฟอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงภทรกมล  เรืองจิตชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงภริดา  คงแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มอ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กชายภีมภูวัตติ์  ม้าทองเดชารัชต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายภูมิรพี  จิอู๋
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงเมธาวี  คงทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายรณชัย  มาตย์เฮือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายรัฐศาสตร์  ฤกษนันทน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงรัตนาวลี  สิงห์ศาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงรุจิราภา  จั่นประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวณิชญา  ทีลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงวยุภา  เขียวเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงวรรณนภา  ทองยอดอิทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวริษา  มณีธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวัญญา  เมืองฤทธิื
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายวีรวัช  สาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงศรุตา  โตเทศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงศศิพงษ์  กรุณา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงศศิพิมพ์  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงศศิภา  กล่อมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์กรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายศุภกิตติ์  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายสรวิชญ์  ภู่ประไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายสรวิศ  อ่อนเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายสรสิช  ภู่ประไพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงสวรรญา  นีระวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายสิริพงศ์  วิรัชเจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงสุชาวดี  คงด่าน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงสุตาภัทร  พันธ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โชคพงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงสุภาวดี  พัดด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จันทร์อำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายอภิวัฒน์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงอรณิชา  มหาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ e-classroom โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กหญิงอริสา  ยะเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายอัครชัย  พิศอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงอันนา  พงศ์อายุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์