ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 1 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  พันแน่น
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
2
เด็กชายกนก  วรรณจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกนิภา  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมรวรรณ  สมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกช  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  แก่นสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรองทอง  กันฟัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตภาส  ศิริศรีวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตเมธ  ศรีพึ่งจั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤติน  เชิดฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษกร  พุ่มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อำพันพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญณัช  สุวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โปรยรุ่งทอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัณฑ์ญพัฒน์  ยอมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
17
เด็กชายกันตธร  สุขหนุน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกันติชา  ไชยพิเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกันยากร  ทองมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกานดามณี  ทองพงษ์เนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติพิชญ์  เรืองมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกิติญา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์จะมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุลนิติ  นาคตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเกศวิไล  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
29
เด็กชายเกียรตินิยม  แก้วโมง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
30
เด็กชายเกียรติภูมิ  ชินปุษยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
31
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขวัญจิรา  ช้างแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขวัญชนก  สมถวิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
34
เด็กชายคเชนทร์  องค์ชัยวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
35
เด็กชายคณวัฒน์  พรมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 2 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เนียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
37
เด็กชายจักรพล  ใจยืน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
38
เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิดาภา  สุภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิรภรณ์  คงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์บัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิรภิญญา  คะระนันท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
43
เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิลาวรรณ  ชูกร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
45
เด็กชายจีรายุศ  คุณสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจุฑามาศ  สละชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงเจนจิรา  มากะนัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเจรนันท์  แพรเปีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงฉัตรชนก  ผาริโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชญาดาภรณ์  ปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
51
เด็กชายชนภัทร  เมืองเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชนมน  สายสุขุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
53
เด็กชายชนสิทธิ์  จิรธนไพศาลสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
54
เด็กชายชนาธิป  พิมพ์บุญยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชยวรรณ  มีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
56
เด็กชายชยากร  นันทนพิบูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
57
เด็กชายชยางกูร  อินทร์รุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชัฎติยาภรณ์  เฟื่องห้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
60
เด็กชายชัยนันท์  กริ่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
61
เด็กชายชิติพัทธ์  ฉัตรไพศาลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
62
เด็กชายชิติพัทธ์  อุไรวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
63
เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
64
เด็กชายชินภัทร  สิงห์ลอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
65
เด็กชายชินภัทร  อุระอิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
66
เด็กชายชินวัฒน์  นะราชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
67
เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงญาณิศา  เม่นสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
69
เด็กชายฐณัชญ์พร  นวมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงฐิดาพร  กลัดเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 3 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฐิตาพร  ฉ่ำอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถาวรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธูปหอม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
74
เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธรรมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณกุลกานต์  ม้วนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัชชา  คำงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฎฐนรี  แต้มครู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงห์คาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ริตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐชนนท์  เอมพรม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐชยา  สุขภาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐชัย  ตระกูลพิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พรมเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุ้งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐดนัย  เฟื่องห้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐดนัย  สตานิคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐนนท์  วีระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐนิชา  หย่ำวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐพร  ประยงค์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐรดา  มัชฌิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐลดา  มูลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐวัตร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐวัศ  ทองก๊วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐศักดิ์  สาริกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณิชกมล  เร่งพลั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณิชากร  เอมพรม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณิชิกาญจน์  เดียวสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
102
เด็กชายดนัยณัฐ  กลิ่นแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิตประถม
103
เด็กชายดนุพงษ์  สุขหนุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
104
เด็กหญิงดลพร  พลิ้งลูกอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
105
เด็กหญิงดารา  สุนทรวิภาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 4 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงดาริกาพร  รอยคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
107
เด็กชายดาวรุ่ง  หุ่นลาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
108
เด็กชายดินไท  โตวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงตวงพร  ยกเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
110
เด็กชายตวัฒน์วงศ์  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
111
เด็กชายทนภัทร  คำเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
112
เด็กหญิงทรรศชนก  สุขโอสถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
113
เด็กชายทศวรรษ  เกิดมงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
114
เด็กชายทัตพงษ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
115
เด็กชายทีคะฑัต  แก้ววิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
116
เด็กชายธกานต์  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
117
เด็กชายธนกร  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
118
เด็กชายธนกร  สุวรรณนาค
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
119
เด็กชายธนกร  อานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
120
เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธนพร  อัศวโกวิทไวโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
122
เด็กชายธนพัฒน์  น้ำทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธนภรณ์  ปัทมะเสวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธนภรณ์  เอมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
125
เด็กชายธนภูมิ  อ่ำพิมพ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
126
เด็กชายธนวรรธน์  กุตนันท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธนัญชนก  สายสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธนาภา  พิมพิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธนิดา  ดำมินเสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
130
เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
131
เด็กชายธัชพล  สงวนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรัพย์มา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธัญธิตา  นิภานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธัญภวณัฏฐ์  ทองเนื้ออ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขำฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
136
เด็กชายธีรภัทร์  สุทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธีมาพร  ไทยตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
138
เด็กชายเธียรธัญญ  เธียรชัยพงษ์
ป.5
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนงณภัส  ตาหงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
140
เด็กหญิงนพรัตน์  จันอินทร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 5 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนพวัชร  ศรีวัง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
142
เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนฤภร  คำศรี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนัชณชล  มาสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
145
เด็กชายนัทวัฒน์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
146
เด็กชายนันทภพ  เทียมมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
147
เด็กชายนันทภพ  ริตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
148
เด็กชายนันทภพ  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนันทิชา  ยอดมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนันธญาภรณ์  พลูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนัสนิชา  อิ่มรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
152
เด็กชายนาฑา  ตั้งใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนารีรัตน์  ทิมหงิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
154
เด็กชายนิธิศโชติ  เต่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
155
เด็กชายนิพล  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนุชฎา  บุญสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
157
เด็กชายบวรกวินท์  นกน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงบวรรัตน์  ทิพยเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
159
เด็กหญิงบัณฑิตา  หงองาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงบุญญาภา  บรรเจิดศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
161
เด็กชายบุญยกร  พันธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
162
เด็กหญิงบุษกร  ไทยหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยังเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปรางณ์ปรียา  ประทุมขัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
166
เด็กชายปวรปรัชญ์  สุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
167
เด็กชายปวริศร์  ดอนดีไพร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
168
เด็กชายปวริศร์  มาลาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
169
เด็กหญิงปวริศา  จูทิม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
170
เด็กชายปวีร์ภัทร  งามอ่อน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
171
เด็กชายปองพล  ยี่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
172
เด็กชายปัญญวุธ  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปัณฑิตา  มามั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
174
เด็กชายปัณณธร  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
175
เด็กชายปัณณวรรธ  ทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 6 อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปาฏลี  แพพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปาณิสรา  ภัทรากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สระทองขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปุณธิดา  เจนสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
181
เด็กชายปุณยวิชญ์  ปั้นเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
182
เด็กหญิงปุณยาพร  พลายกุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
183
เด็กชายเปรมสกุล  อินทะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
184
เด็กชายพงศกร  เนตรถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
185
เด็กชายพงษ์ศิริ  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
186
เด็กชายพชรพล  อ่วมมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
187
เด็กชายพชรพล  เอื้อเฟื้อพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพชรศร  พรหมสูตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
190
เด็กหญิงพรสวรรค์  มณีรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
191
เด็กชายพัชรพงศ์  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพัณณิตา  ผะอบเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพิชญาภา  ทัศพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
195
เด็กชายพิพัฒน์  ธารทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิมพิกา  สีขาว
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
200
เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาบัวยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
201
เด็กชายพีรพัฒน์  ผึ่งผาย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
202
เด็กชายพีรภัทร  พักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
203
เด็กชายพีรภัทร์  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพีระญาณ์  ทองปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
205
เด็กชายพุทธพล  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
206
เด็กหญิงภควดี  คุ้มตะสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
207
เด็กหญิงภวรัญชน์  นาควิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
208
เด็กชายภัทรกร  มัชฌิมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
209
เด็กชายภัทรภัทร  บุษบา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
210
เด็กหญิงภัทรสุดา  งามไตรไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 7 อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โมรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
212
เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
213
เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
214
เด็กหญิงภูริดา  คงมีคอน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
215
เด็กชายภูริพันธ์  พันธนะพิริยกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
216
เด็กชายภูริพันธุ์  เถาปัญญา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
217
เด็กชายภูศณะ  มานัสนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
218
เด็กหญิงมกรา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
219
เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
220
เด็กหญิงเมณัฐการ์  สุขหนุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
221
เด็กหญิงเมธาพร  สุดสงวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
222
เด็กชายยศสิริ  ศิริมังคโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
223
เด็กชายยิ่งคุณ  เนตรช่วงโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
224
เด็กหญิงเยาวเรศ  ห้วยคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
225
เด็กหญิงรังสิมา  ฤทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
226
เด็กชายรัฐกิตติ์  รัฐศักดิ์นิชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
227
เด็กชายรัฐชานนท์  บุญผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
228
เด็กชายรัฐนันท์  หล้าธิ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
229
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
230
เด็กหญิงลภัสนันท์  แอบเสลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
231
เด็กหญิงลักษิกา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
232
เด็กหญิงวนิดา  พุ่มผูก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
233
เด็กหญิงวรณัฏฐ์  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
234
เด็กหญิงวรปรียา  คลังเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
235
เด็กหญิงวรรณกร  ทัศนะพรพิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
236
เด็กชายวรเศรษฐ์  รัตนพุกวรพงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
237
เด็กหญิงวรัทยา  หนุนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
238
เด็กชายวราทัต  ล๊อกตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
239
เด็กหญิงวราภรณ์  ใจจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
240
เด็กหญิงวรินทรา  สุขสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
241
เด็กหญิงวริศรา  สระศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
242
เด็กหญิงวลัญช์รัตน์  บุญเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
243
เด็กชายวศิน  นุ่มกรุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
245
เด็กหญิงวิชุดา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 8 อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวิภาพร  ปัญควนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
247
เด็กชายวีรกร  เอี่ยมอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
248
เด็กชายวีรภัทร  อินทรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
249
เด็กชายวุฒิภัทร  วรสีหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
250
เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
251
เด็กหญิงศรัณย์พร  เกิดมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
252
เด็กชายศราวุฒิ  งามสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
253
เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วอัคฮาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
255
เด็กชายศิวกร  รอดหิรัญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
256
เด็กชายศิวกร  อิ่มอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
257
เด็กชายศิวัช  แย้มนัดดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
258
เด็กชายศุกลวัฒน์  วิเศษชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
259
เด็กชายศุภกร  อินทสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
260
เด็กชายศุภณัฐ  ดีโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
261
เด็กชายศุภฤกษ์  อินทสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
262
เด็กชายศุภสิน  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
263
เด็กหญิงศุภสุตา  ตาสี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
264
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
265
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงศิริ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
266
เด็กชายสรวิศ  สุทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
267
เด็กชายสิทธิชัย  เปี่ยมงาม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
268
เด็กหญิงสิรยา  เมฆโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
269
เด็กชายสิรวิชญ์  จูมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
270
เด็กชายสิรวิชญ์  สวนเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
271
เด็กหญิงสิรามล  สังขพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
คณิตประถม
272
เด็กหญิงสิริกัญญา  คุ้มน่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสิริภา  ไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
274
เด็กชายสืบสกุล  เจือประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
275
เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
276
เด็กหญิงสุนิสา  กุลสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
277
เด็กชายสุประดิษฐ์  มูลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
278
เด็กหญิงสุภนิฌา  สมโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
279
เด็กชายสุภวัฐณ์  คำน้ำปาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
280
เด็กหญิงสุภารัตน์  นงนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 9 อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงสุภาวดี  ศศิวิมลกาล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
282
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทียบรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
283
เด็กหญิงโสภิดารัตน์  ปานแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
284
เด็กชายอชิระ  มั่นสัตย์รักสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
285
เด็กหญิงอนินทิตา  เอี่ยมต่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
286
เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
287
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
288
เด็กชายอภินัทธ์  เปลี่ยนกริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
289
เด็กชายอริยธัช  บุญตอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
290
เด็กหญิงอรุโณทัย  ไทยสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
291
เด็กหญิงอโรชา  อมรางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
292
เด็กหญิงออรอร์ รุ่งอรุณ มาเรียโจเซฟามี  แจนตี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
293
เด็กหญิงอัญชิสา  ท้วมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
294
เด็กชายอัศวิน  โชตยะกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
295
เด็กหญิงอาซียา  สุขกุดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
296
เด็กชายอาณัฐวิชญ์  แก้วมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
297
เด็กหญิงอารียา  ก๊กมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
298
เด็กหญิงอินทิพร  จินตวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
299
เด็กชายนิธิศ  รัศมี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 10 อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงกนกพร  แพรสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงกนกพันธ์  สมัครการ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายกรอบทอง  สระทองพูล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายกฤษฏิ์ธนโชติ  ผจญ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวกวินทิพย์  พูลคล้าย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงกัณวรา  มะโนเรือง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงกิตติมา  ตาลวังโปร่ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธุ์เอี่ยม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายคิมหัณต์  โสบรรเทา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายคุณากร  ทัพเอม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์  สอนศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายจารุวิทย์  ธูปหอม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
313
นางสาวจุฑาธิป  คูทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงชญาภรณ์  รัตน์เถลิงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงชฎา  จาดฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำเขียน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงชมพูนุท  ถิ่นเครือจีน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงญาดา  มันตะสูตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายตันติกร  พุฒแย้ม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงธนพร  ยาทา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงนันทิวา  ตุ่นสาจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิต ม.ต้น
323
นายนาราภัทร  ประดิษฐ์เขียน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองนา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายปฐมรัตน์  ฟักตั้ง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายประวิตร์  โมริตะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปลายฟ้า  ชายเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายพิชยดลย์  เทวาอนุเคราะห์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายพีรพล  แก้วสว่าง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายมานพ  พรหมมี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงวศิกา  กองมี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงวัชรี  แสงอัมพรรุ่ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงวีธรา  ตั้งใจ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงศศิกานต์  สิทธิพงษ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 11 อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงศศิชา  เกิดโอภาส
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงศศิชา  ระบุตรดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายศิริพจน์  พิลึกเรืองเดช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงศิริพร  ออมสิน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บ่อพืชน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองปรุง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายสิปปกร  จันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายสิรวิศ  เพ็ชรมา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงสุภัชชา  มาลีกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงสุรัสสา  บุญศิลป์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวหัทยา  ขุนศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
346
นายอนพัทย์  นันทนพิบูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายอภิรวัฒน์  ภูตาเพิด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงอารยา  พวงทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงอินทิรา  คำเตือนใจ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงิบุรีภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 12 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงกชกร  กุญชร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงกมลชนก  ยินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงกมลรดา  แสนเมือง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงกมลรส  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงกรชนก  คุ้มรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงกฤติมา  กุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
358
เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
359
เด็กชายกฤษฎา  พรหมมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงกลรัตน์  นุชบ้านป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
361
เด็กชายกษิดิ์เดช  ยังสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เยาวสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
364
เด็กชายกันต์กวี  ศรีทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกันย์ทิกาณต์  ประทุมโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกันยาพร  พาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปานแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
368
เด็กชายกิตติทัต  ราชาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
369
เด็กชายกิตติพัฒน์  วิลัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกิตติรันต์  ดอนจันทร์เขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกีรติญา  วนะชีวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงกุลนาถ  จันทนาภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
374
เด็กชายขวัญราช  รุ่งอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
375
เด็กชายเขมชาติ  ยอดวิญญูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
376
เด็กชายคณาเสข  ปรารถนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงคัมภีรฎา  ดอกชูรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
378
เด็กชายคุณานนท์  โตน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
379
เด็กชายจักรพัฒน์  ด่านรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงจารุวรรณ  เนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  หอมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีอนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงจิตติมา  ปะสุตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงจิตรวรรณ  วงค์คำหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงจิรประภา  สุยะพอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 13 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีอ่อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
387
เด็กชายจิรัทะนิน  พิสิฐภิญโญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงจิราพร  ชาวทำนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
389
เด็กชายจิรายุ  กุตนันท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงจีรณา  กวยมั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงจีรวรรณ  ถินเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำค้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิจิตรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ขุนด่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงฉัตรชนก  มาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
396
เด็กชายฉัตรมงคล  เฮวชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
397
เด็กชายฉัตริน  สายสุขุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
398
เด็กชายชญานนท์  มิชิฉัยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงชญานิศ  ดำมินเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงชญานิศ  สุขเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงชฏาพร  หุมอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
403
เด็กชายชนกร  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงชนัญพร  ปัญญาธิติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงชนัฎา  มะโพงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงชนากานต์  พุทละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชนาภัทร  รวยสันเที๊ยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชนาภา  กล่อมเขียน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงชนิสรา  กันทอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชมภูนุช  เนียมสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
411
เด็กชายชยพล  ขนานใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
412
เด็กชายชยพล  โคกทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
413
เด็กชายชยพล  หัสแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
414
เด็กชายชยานนท์  ศรีมณฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงชรินรัตน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงชลดา  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงชลธีชา  ม่วงไม้
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
418
เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
419
เด็กชายชวกร  สีราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  สว่างเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 14 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายชัยวัฒน์  อ้นจันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
422
เด็กชายชาญวิทย์  สนเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
423
เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
424
เด็กชายชินภัทร  บุญธูป
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงชิสา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงชีวาพร  หรั่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
427
เด็กชายชุติพนธ์  มีใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันทร์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงฌาติมา  มัชฌิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
430
เด็กชายญาณพัฒน์  ครุฑจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงญาณัจฉรา  นางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงญาณิศา  ผลปราชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
434
เด็กชายฐกลวรรธน์  จ้อยจันทร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
435
เด็กชายฐปนรรฆ์  อุดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงฐิตารีย์  พลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงฐิตารีย์  พุ่มคนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงฐิติชญา  ยอดเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ศิริเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงณชนก  สังข์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
441
เด็กชายณฐกร  สุขเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
442
เด็กชายณฐนนท์  นาคะประเสรฺิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงณปภา  ยอดจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงณปภา  สุรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
445
เด็กชายณภัทร  ไชยนิมิตร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
446
เด็กชายณภัทร  ธารทอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงณภัทร  ภาวรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
448
เด็กชายณภัทร  อินทะกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงณัชชา  พรมจาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
450
เด็กชายณัฎฐศรัณย์  สุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา  อินทะศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงณัฐกมล  นันท์ตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คลังเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
455
เด็กชายณัฐชวิศ  ดุสิตสุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 15 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงณัฐนรี  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณทัต
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมเลิศ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
462
เด็กชายณัฐพล  โรเด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณัฐภัทร  กล้ารบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัฐมน  พงษ์ศักดิ์กมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดงชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
466
เด็กชายณัฐวัตร  ทัดเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
467
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตงเท่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณิชชรีย์  โชควรเลิศธนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณิตินัดดา  ใจสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
470
เด็กชายธนกร  เพ็ชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
471
เด็กชายธนกรณ์  แก้วจอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
472
เด็กชายธนโชติ  ทองทวีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
473
เด็กชายธนโชติ  สิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
475
เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงธนัชพร  เล็กกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
477
เด็กชายธนัท  เทียนสมจิตร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงธนัสถา  ไกรสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
479
เด็กชายธเนศ  ชมญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงธมลวรรณ  กุลเรือง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ทับทิมแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
483
เด็กชายธัชนนท์  กล่อมจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
484
เด็กชายธัชภัฎ  กีตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงธัญชนก  ม่วงหมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงธัญญธร  มากทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงธัญพิชชา  โพพริก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงธันยชนก  ชุมถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
489
เด็กชายธันย์ณรงค์  นวธนานันทน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงธันยา  เกิดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 16 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงธารทิพย์  เคลือบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
492
เด็กชายธีรดนย์  เกตุพิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงธีรดา  เกิดชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงนกมล  ฤทธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
496
เด็กชายนครินทร์  ภู่เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงนนท์ระพี  หอมเจริญ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายนนธวัฒน์  เนียมพูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงนพจิรา  จิตพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
500
เด็กชายนพณัฐ  เดือนหงาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
501
เด็กชายนภันต์  สว่างเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มิคะนุช
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีแดนไผ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงนภัสสร  ชูประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
505
เด็กชายนรวัฒน์  โทมถา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
506
เด็กชายนราวิชญ์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงนริสา  มณีนาถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงนัชชา  สุรินสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
509
เด็กชายนัทธพงษ์  นาป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงนันท์นภัส  โสดาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
511
เด็กชายนันทพล  บุญอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
512
เด็กชายนันทศักดิ์  สุขเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงนิชนันท์  เอี่ยมราคิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
514
เด็กชายนิติภูมิ  นาคตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงนิภาพันธ์  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงนุชจรี  อินทร์ใย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงนุสรียา  พ่อธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงบัณฑิตา  โชติพ่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงบุษรินทร์  จันทร์ละมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงเบญญาภรณ์  โชหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงเบญญาภา  ธนสัตยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงปทิตตา  แดนสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงปนัดดา  กุชะนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงปนัดดา  มรรคผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงปพิชชญา  แพรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 17 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงปพิชญา  ไชยพรพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงปภาดา  นงนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงประภาพัชร  เถาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงปรัชญา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงปราณรพี  เขียวเขิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงปรียาภัทร  สาระสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงปวริศา  แก้วนนท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงปวีณา  การสำเนียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงปานพร  กรวยศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงปานวาด  กรวยศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงปาลิดา  ฟักเงิน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงเปรมปารณีย์  ประสงค์ผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงผกามาศ  เขียวศรี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงพรทิภา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  รอดกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงพรรณวรัศม์  รัตนะบรรจงการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
547
เด็กชายพรสิทธิพรรณ  มีมาก
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงพลอยชนก  วสันติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงพลอยรัมภ์ภา  ผิวเพชรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงพสุ  เดือนเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงพอเพียง  ภูมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงพัชร์ณิษา  สายบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงพัชรพร  บุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงพัชรวดี  สุดจริตธรรมจริยางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสิงห์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงพัชราภา  ชาวพิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงพัณณิตา  บุดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
559
เด็กชายพัทธนันท์  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงพัทธานันท์  เกียรติพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 18 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงพิชชาอร  เขตเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงพิชชาอร  ทองสาคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงพิชญธิดา  กลัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงพิชญาภา  เปลี่ยนเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาญจนอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงพีชกัณดาร์  กวินอนุรักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพีรยา  ดิวรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
570
เด็กชายพุทธรักษ์  โสดถานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงเพชรภัสรา  ด่านพิไลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงเพ็ญวดี  มะลิดิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงแพรทิพย์  ฉิมพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงแพรวา  จันทรเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงแพรอัมต์พร  ผิวเพชรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงภัทรปภา  สินเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
579
เด็กชายภานุชา  อ้นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
580
เด็กชายภาสกร  พวกน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
581
เด็กชายภูดิศ  ไสยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
582
เด็กชายภูมิสิน  สวนเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงภูริชญา  ทัพวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงภูริชญา  อยู่สินไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
585
เด็กชายภูวภัทร  พลพวก
ป.5
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงมัญฑิตา  ขวัญคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงมานิตา  พึ่งมิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงมิ่งมาตา  อุกฤษณ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงเมษิยา  กลั่นแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
590
เด็กชายรชต  มังกรประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
591
เด็กชายรติบดี  ปัญโญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงรักษมล  ธูปเงิน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงรัญชิดา  สีหราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
594
เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
595
เด็กชายรัตน์ฐกร  สุขสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 19 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหะวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  พานิชพันธุ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงรัตนากร  พงษ์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
599
เด็กชายวรพล  แจ่มมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงวรรณกานต์  คำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงวราพร  พริ้งลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงวริศรา  ดอกเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงวริษฐา  พ่วงท่าโก
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงวโรชา  เพชรไทย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงวฤนดา  โภคัยจตุรภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงวสุกาญจน์  แล้วด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
607
เด็กชายวายุ  มันตะสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงวิจิตรา  ธนูศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงวิวิชวรรณ์  ทองเนื้ออ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
610
เด็กชายวิศรุจน์  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
611
เด็กชายวิษณุสรรค์  ปันทวาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
612
เด็กชายวีรกุล  วสันติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
613
เด็กชายวีรภัทร  ภูมิชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
614
เด็กชายวุฒิภัทร  คำมา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงศณิศา  ม่วงดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
616
เด็กชายศวัช  ชาติกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงศิริพรรษา  เชยชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
618
เด็กชายศิริพัชร  แก้วเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์เถื่อน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
620
เด็กชายศิริวิชญ์  สีแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงศีรนา  ศรีโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
622
เด็กชายศุทธวีร์  ทัดเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงศุภากร  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงศุภจิรา  จุลกะระวิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงศุภรัตนา  ขวัญนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงศุภวรรณ  อิ่มใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
628
เด็กชายศุภัช  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงศุภิสรา  เล็กเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
630
เด็กชายสรธร  ยศเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 20 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงสิดาพร  โคกทอง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
632
เด็กชายสิทธิชัย  ฟักแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
633
เด็กชายสิรภพ  ภูเตาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
634
เด็กชายสิรวิชญ์  ศักดิ์เพ็ญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
635
เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมวิจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงสิริญปกรณ์  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
637
เด็กชายสุกนก  รัตนวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
638
เด็กชายสุขุมรัฏฐ์  อุดมศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงสุชาดา  นาควิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงสุทธดา  แสงดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
641
เด็กชายสุทธิภัทร  ฤกษนันท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
642
เด็กชายสุธีระวัฒน์  สุขพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงสุปรีดา  พลชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงสุพรรณา  เพชร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงสุพัชชา  พุทธพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงสุภจิรา  แสงกร่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงสุภรดา  ยังเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงสุภัสร  นุชบ้านป่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงสุภารัตน์  โพธิ์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงสุภาวดี  เกตุจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงสุภาวิดา  ถาวรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงสุภาวิตา  สุขดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงสุวิชญา  สอนราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงสุวิมล  คุ่ยสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงสุวิมล  เพ็ญสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประวัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
วิทย์ประถม
658
เด็กชายหิรัญณภาคย์  รุทธศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
660
เด็กชายอธิชนัน  สวัสดิ์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
661
เด็กชายอธิป  คุณสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
662
เด็กชายอธิยุต  ทัดเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงอนัญญา  บุสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงอนุตรา  อินทะชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ ห้องสอบที่ 21 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายอนุสรณ์  ทองสมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงอโนมา  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงอภัสรดา  เกตุอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงอภัสรา  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงอภิญญา  ไทยดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
672
เด็กชายอภิรัฐ  สุมังเกษตร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงอมรพรรณ  เหลียวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงอรพิมพ์  อินธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงอริสรา  วรรณไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
678
เด็กชายอัครวัฒน์  วงศ์ฐเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองเต่าหมก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงอัญพัชญ์  กิติพงษ์พรสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงอัญมณี  ผะอบเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
682
เด็กชายอัสนี  จันเทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงอารยา  ไทยดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงอิษฎา  ครุฑศรี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงเอกสุรีย์  เงินมาขจรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงเอื้อการย์  จวนอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงไอศิมา  ชะนะโชติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม