ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกพรรณ  สัจจารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรวิษณุ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤติน  ชัยศิริ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤศกร  จาระกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกฤษณา  พฤกษนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกษิดิ์เดช  ประทีป ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกอวีย์  งามทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญภัส  จีนเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัณติมา  ส่วงเมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัลยกร  ก่อผล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เลิศรัตนติกรกุล
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกิตติวรรณ  บุญรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกีรติกา  ชัยฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกุลนิภา  ตรีบำรุง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงเกดธิดา  เกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงเกศรินทร์  คงเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงเกศศิณี  สฤษดิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงเกศินี  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงขวัญทอง  เกียรติชัยประสพ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายจักษ์มณฑน์  ม่วงยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจันทรา  คุระวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจารุนันท์  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ตัณฑวณิช
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจิรกร  ชินการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรกิตติ์  แจวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจิรวัฒน์  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิรัฐิพร  พรมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  ศรีอันยู้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจิรารักษ์  ทองวล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจีรวรรณ  ประสพมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาติทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เตี๋ยวสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายฉัฏฐ์ปิยะ  กลิ่นเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายเฉลิมพล  สังขวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงชญานภัส  ประโพธิเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชนาภา  จตุราบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายชยพล  ชัยณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชยางกูร  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชรินรัตน์  นุ่มนิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชวิชญ์  ตัณฑวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชาญณรงค์  สุขเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชินภัทร  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชิษณุชา  ชูมาก
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชุมพล  ไชยมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายญัตติภูมิ  ศรีหิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงญาณิดา  ปากลาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงญาณิน  แซ่อ๋อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงญาติกา  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายฐาดิลก  ภู่อมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงฐานิดา  คุ้มภัย
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณภัทร  ศิริประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณภัทรชา  พลบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณรินทร์ยาอร  ทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญแสวง
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัฐพร  ตันโชติ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณัฐภัทร  แซ่เจี่ย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเจิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงดาวประกาย  อมร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายตันติกร  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายตันติกร  สุจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายเตชทัต  อั๋งสกุล
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงทิตรา  ยอมใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายทินภัทร  แสงไฟ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนภัทร  เปรมจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนภัทร  โลหะทัศน์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนากร  ศุภรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธมนวรรณ  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธัญญรัตน์  หันช่อ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงธัญภัค  วารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธารัณดา  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธารีรัตน์  นมัสการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธีรัชฌ์  ยิ่งเจริญภักดี
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายนวพล  รามพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนัฐิดา  ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนันท์นภัส  เกื้อเดช
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายนันทวัฒน์  คงเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายนิพพิชฌน์  จันนุสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงนิรชา  เสรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายบริวัฒน์  ชลเขตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงบุศยา  ช่วยชำแระ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายปกป้อง  หนูมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงปฏิตา  สินพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปภาพินท์  จันทริก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปภาวี  ขุทสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงปริญากรณ์  กัญจนกาญจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงปวริศา  หมายดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายปัณณธร  สวาทพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายปาณัสมุ์  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงปาณิศา  ทองเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปาริฉัตร  สกุลสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปาริชาต  จอมชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารเทพทาโร ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปิ่นมุข  บุญยัษเฐียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มาทลุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงปุณยภา  ธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายปุณยวีร์  ตีรณอมรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปุณิกา  ดีบุก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงเปรมกมล  ตัลยารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงไปรยา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพงศ์ปณต  บุญโย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพงศภัทร  ข่ายพิราบ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงพรลภัส  ดำฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงพรลภัส  หาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงพริมา  น้อยนาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพัชรธิดา  มั่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพัฒธรสรณ์  ปาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อันเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายพัทธดนย์  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนวัง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพิชชาภา  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิชรัชต์  ยมนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั๋นสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพิมพิศา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพิมลนาฎ  อินทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพุธิดา  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงแพรวา  เทพเสถียร
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงแพรไหม  แสงสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายภพธร  พราวศรี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายภัทรนิพนธ์  พงศ์ภัคจิรา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายภัทรพล  ทองขาวบัว
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงภาณุวิชญ์  นาวาล่อง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายภูชัสส์  ทำนักผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายภูริณัฐ  สกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงมณีวรรณ  หุ่นศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงมนสิชา  ทองขาวบัว
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันติมานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงมัญชรี  ลิ่มสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายมานะ  สุวรรณโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงมุธิตา  สัจจารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงเมธาพร  สิงหวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงโยษิตา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายวงศ์สดมภ์  บุรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวรนุช  ลี้น้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงวรางคนา  เนื้อนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวรารัตน์  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายวสุพล  พูนพิสิฐทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายวัชรากร  เพ็ชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงวิชญาณี  กะสิรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงวิธิตา  ชูบุญสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงวิภัตติยา  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงวิริฒิพา  เชื้อสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายวีรภัทร  เกิดสมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวีรภัทรา  ภูถนอมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายเวธน์วศิน  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงศรัณพร  พ่านปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงศศิภักดิ์  แสงรัตนากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงศิระประภา  ณ ถลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงศิริญญา  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงศิริภัสสร  เงาะผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายศุภกฤษณ์  ผลตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงอาจารีย์  วะสันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงศุภธิดา  รามเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายศุภฤกษ์  พรมพิลา
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายศุภสัณห์  โชติกะมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณ รังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไล่สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงสาวิตรี  เพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายสิทธิกร  ศรีชุมพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายสิริปิยวัช  สนธิ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดนารี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงสุกุลยา  พูนพนัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงสุทธิดา  ขมักการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายสุทธินันท์  ขำปลื้มจิตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงสุพิชชา  จุลษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุพิชชา  ธนูอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงสุพิชชา  นิยมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุภาวิดา  กะลาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงเสาวรส  ชมขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายแสนตะวัน  สงวนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงหัทยา  คำโพนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายหิรัณยวัฒ  เหล่ากอ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายอดิเทพ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงอทิตยา  วิรันจตี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายอนุพงศ์  รองปาน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงอภิญญา  ทองสุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงอมิตา  บุตรมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงอรอมล  ศุภมณี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงอรินรัตน์  ริ้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงอรุณกมล  ทองเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายอลัญจกร  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายอังกูร  บุญหนัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอัจจิมา  มีศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอัญชลี  สุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอัญธิชา  ต่อระยับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงอันนา  จตุราบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายอิสระ  ทวีธนบัตร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สงวนนาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายฐาปณัฐ  สร้างเหมาะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายไตรภพ  ศิริวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงธนกาญจน์  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงธนารี  บุญภักดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายนนทพัทธ์  เอกนาสิงห์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนันทนัช  สีขาว
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพงศกร  มธุรส
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายวรเวทย์  ทองพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงวาสินี  ทวีลาภ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีระษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงศิตาภัค  ปานเหลือง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงหทัยชนก  ทัฬหกิจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายอนุสรณ์  บุญทอย
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงอรนุช  เจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารเทพทาโร ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
228
เด็กหญิงกณิศา  สร้อยสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกนกกร  นาคพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงกนกกาญจน์  กวดกิจการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงกนกพร  ทวีรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงกนกอร  อินแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงกมลพรรณ  ชัยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงกมลวรรณ  พิริเกรง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายกรคุณ  ชัชวาลชลธีระ
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงกริยดา  โสดารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายกฤตธนพล  เวชรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายกฤตานนท์  ดิษโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายกฤติน  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกฤติยาณี  ศิริบุญยัง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายกฤษฎา  สีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูนุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายกษิดิ์เดช  พิมพ์โคตร์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายกษิดิศ  เย็นเอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายก้องกิตากร  อาจกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายก้องภพ  ก้อนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายก้องภพ  เทพณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกัญญณัช  ชูสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงกัญญาภัทร  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาคฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงกัญติชา  ฉ่างสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงกัณฐมณี  กอบการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายกันตพัฒน์  ผลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายกันตวัฒน์  ตันตินิพนธ์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกัลยรัตน์  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายกิตตินันท์  ทองเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายกิตติภณ  เผือกเนียม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงกิตติมา  พลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
เด็กชายกิติศักดิ์  เกยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงกุลธิดา  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงกุลนัดดา  ทัดระเบียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายเกรียงณรงค์  เสนเกื้อ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายโกษม  พาหุมันโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงขนิษฐา  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงเขมนิจ  วิไลกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงเขมิสรา  อุ่นชู
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายคณาธิป  กระแสใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายคณาธิป  พงศ์ศรีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงคนึงนิจ  มุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายคุณากร  พานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายคุปดี  เสรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายจตุพงษ์  บรรจงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงจตุพร  อยู่ยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายจตุรภัทร  เทวบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงจอมขวัญ  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายจักรวรรดิ  อ๋องเอื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายจารุพงษ์  พูลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายจารุพัฒน์  พิละ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงจารุวรรณ  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายจิณณวัตร  หลีน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงจิณห์วรา  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงจิณัฐตา  ธรรมเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงจิรชฎา  ชุติวโรภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายจิรพงศ  แก้วปราง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายจิรพงษ์  มุทิตากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายจิรพิพรรธ  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงจิรวัฒน์  บำเรอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประสมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปรีดาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายเจตนิพัทธ์  กาญจนลาภ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงเจนติตา  เสมอภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายเจษฎากร  สัมนา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงเจิมพระพร  อุยสุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  บุญณบุรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงชญาภา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงชนกศรันย์  ชุ่มถิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายชนพัฒน์  ยมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงชนัญชิดา  สูงปานเขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงชนัญธิดา  ลือเสียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงชนันธร  การะเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงชนันภรณ์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงชนาญา  เฮนท์เชล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงชนินาถ  กรอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงชนิสร  ขลิกคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงชนิสรา  ลารีนู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงชมพิชญา  ผลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายชยณัฐ  ทองสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงชลธิชา  คงณรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงชลลดา  รักบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายชลันธร  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงชลิตา  มาสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายชวกิจ  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายชัชชานนท์  จันทรถ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงชัญญา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายชัยณรงค์  มั่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายชัยภัทร  ฤกษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงชาลิสา  ปราบสมุทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายชิตวัน  ไอยรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศฤงคาร์นันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัชชะวณิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยุทธกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงชุติมดี  สุรภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายโชติพงศ์  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงญาณิศา  ลีนานุนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงญาณิศา  วายวิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงญานินท์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงฐาปนรัชฏ์  แย้มยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงฐิตารีย์  จริยหัตถะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณณัฐ  ชนะกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายณภัทร  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายณรงค์เดช  มาศรังสฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงณัชกมล  ทองดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงณัชชา  แก้วการจร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ก่อผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขมักการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายณัฐกิตติ์  ถิ่นบางเตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงณัฐชา  คณะบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงณัฐณัญ  จุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงณัฐณิชา  โกลิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงณัฐณิชา  จำเริญกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประคองสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงณัฐณิชา  หลงเดียว
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กชายณัฐพงศ์  เหินหาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายณัฐพงษ์  คงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฐพร  นาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณัฐพล  กัปตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายณัฐพัชร  เอียดจุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายณัฐภัทร  เพชรจุ้ย
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายณัฐวิชช์  เมืองสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มทับทิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พูลสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณิชมน  พฤกษ์รังษี
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณิชา  พุ่มพนม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายดนัยนันท์  อาจปรุ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงดรุณี  สุวรรณโคตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงดลกมลรัตน์  ปณิธานทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิพักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงไดอาน่า  เจริญจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายตฤน  ประสพมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายตะวัน  ฑุติยะกุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายตันติเกียรติ  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงถิรพร  คงสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงทิฆัมพร  ฤทธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายทิวัตถ์  เหนือคลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงธชพรรณ  มิตรงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายธนกร  กาเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธนกร  เงาะผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธนกร  ปานถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายธนดล  ศรีชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงธนภัทร  ทองปลอด
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงธนัญชกร  จาระกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กหญิงธนัฐชนก  สายน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธนัท  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงธนาพิรดา  ชูชีพ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธเนศพล  สงค์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงธมน  หันช่อ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายธรธร  ภิรมย์พันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายธราเทพ  วรดมสุธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงธัญณิศฌาย์  เนื้ออ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงธัญพัฒน์  ธันธรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงธัญพิชชา  โก้ยกิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงธัญสินี  ริทธิโต
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงธันยรัตน์  ขวัญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงธันยากร  ถวิลการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงธันว์ชนก  ทอดทิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงธิดารัตน์  อินปิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงธีมาพร  สิงห์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายธีรเดช  แวรอนชักตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายธีร์ธวัช  ปั้นตะกั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายธีรภัทร์  พลอยขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธีระรัฐ  ตั๋นสกุล
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายนนธวัช  สำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดาผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงนลิน  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงนลินทิพย์  เมืองศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงนวดี  เขียวสด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงนวพรรณ  ชูดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงนัสนีน  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายนาวิน  จันทรถ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กหญิงนิชาภา  พลอยขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายนิติพล  เนียมนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงนิรชา  แซ่ขอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงนิรมล  อักษรผอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงนิสรีน  ประสงค์ผล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงเนตรสวรรค์  สงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงบงกชพรรณ  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงบรรณโสภิษฐ์  ทวีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายบรรพต  ศรีสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนจุฑามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงบุณยานุช  เจริญชนม์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงบุณยาพร  เพชรจรูญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงบุษบา  เพ็ชรศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงบุษราคัม  เรืองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายปกรณ์  พลสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายปกรณ์  อนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายปฏิภาน  บุญนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายปณวัฒน์  สิทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงปณิฎฐา  เนื้อนุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงปทิตตา  กั้ววิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายปภังกร  อินทร์พรหม
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงปภัชญา  เพชรสุก
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอกชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายปรมี  วาหะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายปรัชฐกร  อกนิษฐากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงปราณปริยา  สมุทรผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงปริญญา  ทองเนื้อแข็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายปริญญา  เล่านา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  นาคปลอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายปริญญ์  นาคฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปริมล  ศิลาอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายปริวัฒน์  หวานสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพชรดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสวงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงปลายฝน  นองเนือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงปวรวรรณ  ตรีพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงปัณฑิตา  เชาว์ช่างเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายปัณณธร  ทุ่งปรือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปัณณวัชญ์  ธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายปัน แพททริค  คีช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปาณิศา  โกยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปานพิมพ์  สุวรรณหงษ์
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายปาราเมศ  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายปิยะพงษ์  แต่ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุกัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายปุณณภพ  บุตรหมัน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงปุณณภา  อยู่มะนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองจุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพงศกร  ขันติพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพงศ์ภัทร  จงพงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายพชร  เตี่ยวสกุล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพนิดา  จีนเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพรนภัส  ทองด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพรนภา  วัดสี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพฤตินันท์  จักรทอง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภัทรพงศ์เพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงพลอยมณี  กาหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายพอเพียง  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงพัฑฒิดา  อ้นเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพันธวัฒน์  ทัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารพิกุล ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงพันธิสา  สมหนองหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพัสชา  ปานมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพัสวี  ลูกเหล็ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายพากฤต  ไชยกาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงพิชญธิดา  เฟื่องสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายพิชญางกูร  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทวีลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพิชญาภา  ดาราวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพิชามญช์  สองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายพิเชฐ  ขวัญดี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเสน่ห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงพิมพ์สุรางค์  จักรกรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพีรญา  กล้ากิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายพีรณัฐ  มโนภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายพีรพงค์  เพ็ญภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายพีรพัฒน์  เสนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายพุฒิพงศ์  เอียดศรีชาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงเพาพิลาศ  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงแพรวา  ขมักการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายภรภัทร  ด่านวิบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงภัทรนันท์  เอกธรรมเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภัทรพล  ปรีดาผล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันโลหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงภิญญดา  ไชยยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงภิมลรัช  หิรัญ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายภูธฤต  สฤษดิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายภูภูมิ  เด่นมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายภูมิภัทร  แฝงสีคำ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายภูริภัทร์  พรมรัตน์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายภูวิศ  ทองด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กหญิงภูสุดา  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงมญชุ์พิชา  หุตะจูฑะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงมนันชนก  ปรีดาผล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงมารีนา  นายาว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายมิตรภาพ  วิเศษไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงมิรินดา  โมราสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ศรีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงรตนกร  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงรตินันท์  ค้ำชูชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงรังสิยา  ร่วมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงรัชญา  เชาว์ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายรัชพล  ธูปทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายรัฐภูมิ  พูนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงรัตน์ฏิภรณ์  ขุนทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงรัษณา  แซ่โก๊ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายริสกีร์  มะมิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ใสสด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายเรวัฒฒะ  เจียบบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงลาภิสรา  สันติราชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายวงศกร  สุวิมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอกเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงวนัชพร  ทรายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายวรนันท์  ธรรมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงวรนุช  กะสิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงวรพัชร  ลิ่มสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายวรภัทร  วิทยา
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงวรรณรดา  เดชวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงวรรณวิษา  ไชยยุทธ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นนทวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายวรากร  บัวเผียน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กชายวรินทร  พลเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงวริศรา  บุญแต่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายวสวัส  กะสิรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายวัชรินทร์  ค้ำชูชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงวันทนาพร  จันทรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงวาสนา  สิงห์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงวิจิตรา  คำดอนใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงวิภาวินี  รัศมี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายวิศรุต  จันทร์เกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายวีรภัทร์  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายเวทิศ  ต่อผล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงศรัณยา  มณีกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายศรายุทธ  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงศศินิภา  สุขกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงศศิโสม  ครองมัจฉา
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายศักดินนท์  ทิพย์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงศิรประภา  ทัศการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายศิรสิทธิ์  หลีหวัง
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงศิริพร  ตะโกนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายศิวกร  นาคะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายศิวกร  เพชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายศุภกิตติ์  ไชยคง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายศุภจักร  พิทักษ์แทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายศุภณัฐ  มีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงศุภนิด  นพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขวโรดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายศุภากร  สุรวิศาลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงศุภิสรา  เจตนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงศุภิสรา  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุขช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายสยมภู  อัยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กชายสรณ์  ชุติโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายสรธร  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายสรายุ  พึ่งผล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงสัณห์สิริ  แจ่มน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงสาธิตา  พฤทธิ์ธนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายสิรภัทร  เงาะผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายสิรวิชญ์  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายสิรวิชญ์  สุขชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงสิริธัญญา  เอกเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงสิรินณา  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงสิริรัตน์  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายสุกฤษฎ์  ชัชเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงสุจิตตรา  จันทร์อักษร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงสุตาภัทร  โล่ทอง
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงสุทธญาน์  หลิมสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายสุทธิพจน์  สุวรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายสุเทพ  ศรีบ้านดู่
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายสุนิติ  ทับเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงสุนิสา  พิมพ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงสุพิชชา  บุญภา
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงสุภัสสรา  ประไพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงสุภางค์พิมพ์  จักรกรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายสุรบดินทร์  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายสุวัฒน์  มีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสุวิมล  ปีดใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงเสาวภา  ก่อสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงหทัยชนก  บุญใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงดาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายอดิสรณ์  เจริญจิตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงอตินุช  แท่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงอนัญธิดา  โบบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายอนันดา  จิตตะกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงอนุธิดา  โบบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงอภิชญา  สฤษดิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พังงา

ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงอภิชญา  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงอภิญญา  ทองเหลือง
ป.4
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงอภิสรา  อาจปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงอมิรา  อุมาสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงอรณภา  ยสนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายอรรณพ  ทวีรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงอรรพิมพ์  ภิรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงอรอนง  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงอ่อนทิวา  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงอังคณา  พลายชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงอังชิมา  เกื้อรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงอัชฌาพร  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงอัญชลี  อดออม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เช้าฉ้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงอันนา  สาระยาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงอันนิซา  หมาดสตูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงอาจารียา  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  เจียมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายอานุภาพ  องค์สันติภาพ
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายอิงคเศรษฐ์  ศิวะศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปรียวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายอิศรเดช  ขนาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายอิสรา  รุ่งอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอุทิมพร  พระสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงอุสุมา  อินทรภักดี
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายเอกลักษณ์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายเอกวัฒน์  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงไอริณ  อดทน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงไอลดา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายฮาฟีซ  แซมะแซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์