ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหย่วน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกัมปนาท  ใจการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดำแดงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกัลยา  แดนดงยิ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกิตติกานต์  แม็คโดนัลด์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกิตติพงศ์  ยอดคำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติภูมิ  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกุลปรียา  บุญรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธ์ขาว
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจรรยภรณ์  จันทะเนตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจริญา  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจิณณพัด  ยาวิละ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชฎาภรณ์  อันทาน
ป.5
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชลลดา  ชุมภู
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชามพูนท  โยมยอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายชินตา  ภิรญาพัชญ์
ป.5
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายฐิติกร  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเจน
ป.6
โรงเรียนบ้านผาฮาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายณัฐภัทร  ขติฌานัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นตาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายดวงประทีป  เพชรบุรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายตฤณจร  บุญเรือน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงธนัญชนก  เชื้อสะอาด
ป.4
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงธฤดี  อุปมา
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สารีกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกันทะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์น้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายธีรเดช  ซ่งจรัส
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายนพรัตน์  หาญพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงนภสร  แซ่เห้อ
ป.6
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงนภัสสนันท์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงนรานุช  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงนันทารัตน์  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงนิราพร  พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเนตรชนก  ทะหล้า
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาฮาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหย่วน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงปพิชญา  พันธ์ดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงปราณปริยา  สนม
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงปริยพันธ์  หล้าเถิง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายปลวัชร  ราษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายปัณณวัฒน์  อินปั๋น
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงปาลิตา  ธรรมาสุระ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายปิยะราช  ปัญญาวชิรธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงปิยาพัชร  เชื้อสะอาด
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายปุณณกัณฑ์  ใจชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงพนิดา  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  คุ้มแสง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเพชรลดา  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านผาฮาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายภาณุวิชญ์  กาญจนวัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายภาสกร  ดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายภูริทัศน์  สอนสิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงรุ่งนภา  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาฮาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงวณิชฌา  ไชยวิญญา
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายวรสฤษฏ์  สอนศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงศิริกานต์  กานต์กตัญญู
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงศิศิรา  สามสี
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายศุกลวัฒน์  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายศุภฤกษ์  วงค์กันทา
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองนภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายศุภากร  จิตวงศนันท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายสถาพร  ธรรมศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายสายุ  สร้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงสิริพิชา  สุมนต์เทวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงสุกัญญา  อุปมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายสุทธินันท์  สุทธทรัพย์ทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงหยาดทิพย์  รัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงอชิรญา  การยศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหย่วน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายอธิภัทร  กองสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงอภิชญา  เฟื่องฟู
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงอรทัย  หันนวนศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงอรนลิน  อารีมิตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหย่วน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
75
เด็กหญิงกชพร  ยะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกรพิณท์  ทองลับ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกฤตธนา  ราชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายกฤษฎา  โสภาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายกฤษฎา  หงษ์ฟ้อน
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายกฤษณพงษ์  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายกฤษณะ  นามพรมมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกวินทิพย์  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนโกสินทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกีรยา  พันธ์ดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกุลธิดา  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงขวัญชนก  ส้มไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงเขมาพร  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงจรรยพร  พรมเสน
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โฮชิโนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายเจษฎา  เทศกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายเจษฎาภรณ์  อรุณปรีย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เจิมเฉลิม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชญานันท์  มะโนปิง
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชญานิศ  วงศ์ราษฎร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายชนะ  อาทรประชาชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชนากานต์  สุขจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชยาวัทน์  กันไชยต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายชานน  ชาญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชิตชนันท์  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปันนวน
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชุตินันท์  ใจหมั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายโชคสิริ  โยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงญาณิศา  แสนบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงฐานิสรา  มากพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายฐิติพงศ์  พุทธธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงฐิรญา  แก้วสด
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฑาริดา  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหย่วน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กหญิงฑิมพิกา  กาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายณภัทร  จอนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณัฐชัย  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรชะนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายณัฐวัชร์  ธนะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐสินี  โยธาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณิชมน  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงดวงกมล  ยาชะวะนา
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายเดชไพบูลย์  กันธิยะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายถิรวัฒน์  กาติ๊๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายทรงวุฒิ  ชนะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายทักษ์ดนัย  ขุนชาญโหมก
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงทักษิณาพร  คำแยง
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงธณัฐชนัน  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนพนธ์  ศิริลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนวัฒน์  มั่งมูล
ป.6
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนัช  ฝาชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธนัชชา  จุมปู
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนาดล  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธเนศ  พรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธราเทพ  เทพบุญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธีรภัทร์  ทาหา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายนครินทร์  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายนภัทร  วงศ์วรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนลินดา  เนตรกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายนัฐพล  ไวยครุฑ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนันทิดา  มีสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงนิชนันท์  วงค์ราษฎร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายนิติพัฒน์  สมณะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงบุญฑริกา  บุญพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายปฏิณญา  หัวนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงปณัฐธิดา  ปาริน
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงปพิชญา  กาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายปภังกร  เจนใจ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหย่วน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงปรียาดา  ภูมี
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มุ่งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปัญญาวรรธน์  อาดนนท์ลา
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายปัณณธร  ใจชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปารีรัตน์  ศิริสาร
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายปิติพล  แซ่เลี้ยว
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงเปรมมิกา  ขันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายพชร  กันทะมาลา
ป.5
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงพวิดา  โพธิ์ศรีขาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพศิกา  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงพัชรินทร์  จักร์สาน
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงพิชญา  ธูปมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปัทซาลิดิส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงพิมพิศา  บุญปก
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงพิริสา  ยะล้อม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงพีชญาภา  บุญขาว
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพีระภูมิ  พงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงฟินรญา  กุลกานต์ปฐม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายภคพล  อ่อนธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงภาณิดา  แซ่ท้าว
ป.6
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายภานุพงษ์  บุญปก
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายภูมิฐิติรัตน์  สีชมภู
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายภูริวัฒน์  เชียงแรง
ป.5
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงภูษณิศา  การัมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงภูษณิศา  จิรโชติธนกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงเมษา  หาญสุวรรณชัย
ป.4
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงโยษิตา  ชิดสนิท
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงโยษิตา  วรพระอินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงรมิดา  สุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายรังสิมันตุ์  หาลือ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายรัฐนันท์  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายรัฐศาสตร์  เสนีย์นิกุล
ป.5
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายวชิรหัตถ์  ดวงหาคลัง
ป.4
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายวรชัย  ชาวริม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหย่วน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
180
เด็กชายวรฤทธิ์  คติญาติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายวรวิทย์  โนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายวรายุภัสร์  สิงห์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวริศา  ชอคำศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงวิภวา  เมฆิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงวิลาศิณี  เครือวงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายศรัญยพงษ์  จีนเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายศิรชัช  วงศ์สุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงศิริภสสร พิศุทธ์  ภัทรเมธารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงศิริวดี  สิงห์มหาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายศิวกร  ใจสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายศุภชัย  ละโป้
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายศุภฤกษ์  ก๋าถม
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงศุภลักษณ์  น่าชม
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายสกุลพัฒน์  พัฒนสิงห์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายสหรัฐ  เ้มืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายสิทธิเดช  สีตะบุตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยจำเริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายสิริศักดิ์  เรืองนภารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสุชาดา  ดีสร้อย
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายสุทธิภัทร์  มะโนเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสุทิวัส  ใจกันทะ
ป.6
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสุภัชชา  อินต๊ะสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านจำบอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุวิชญา  ทิพวงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายสุวิชญ์  หม่องยานะ
ป.6
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายอธิพงษ์  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงอรปรียา  ชุมภู
ป.5
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงอริสา  ยุชิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอัญชลีกร  ขันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอัยยาริณ  อนันต์
ป.4
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอารียา  มีวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงอารีรัตน์  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงกณิศา  การะยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายกรณ์ดนัย  รวมสุข
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายกฤดิศักดิ์  พราหมณะนันทน์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายกฤตเมธ  วิจิตรฐากูล
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายกฤตเมธ  หาญสกุลวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายกฤติเดช  ต่างเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายกฤษฎา  กิจจานุลักษณ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายกฤษฏิสักก์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายกฤษดา  ใจยา
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายกฤษดากร  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายกสิวัฒน์  จันจม
ป.6
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายก้องภพ  คนการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมั่นการ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายกันตพงศ์  ไชยวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงกิรณา  สุโพธิณะ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายกีรกฤษฎิ์  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กิจเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายเกษมศักดิ์  สุทธใจ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายเกียรติกมล  ชายวิชัย
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงแขนภา  ยานะ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายจตุภัทร  ปิตากรุณา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายจักรี  มังคลาด
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายจาตุรันต์  ระดาสาร
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ไกลถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงจิณห์วรา  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงจินต์จุพา  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายจิรเมธ  ราชเสนา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจิรสุตา  วงศ์ราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจิรัชญา  อินวงศ์หงาว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายจิรัฏฐกร  พีพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายจิรัฏฐ์  เจริญอากานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์จม
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายเจษฎา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายฉมา  ไชยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงชญาณี  ตั้งศิริคมขำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กหญิงชญาดา  พรมเมือง
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  บุญทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชญาภัณ  เสาหิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายชนกนันท์  มีสุข
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงชนม์พิชา  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงชนากานต์  แสวงผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงชนิศา  ลือชา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายชยพล  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงชลิดา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงชลิดา  แสนวิชา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายชวัลกร  เชื้อเมืองพาน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายชวัลวิทย์  อินเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายชัยวิชญ์  ยาศรี
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงโชติกา  พันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายแซค  ถนอมรัตน์ แบร์รี่
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายญัฐรัฐ  ใจปัญธิ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงญาณภัทร  กาวีละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงญาณัจฉรา  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงญาณาวิภา  เพชรเสน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงญาณิศา  คำแสน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงญาณิศา  หินทราย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงญาดาวดี  สองสีใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายฐปกรณ์  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายฐาปนะ  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงฐิติพรรณ  บั้งเงิน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงฐิติมา  รินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงฐิติวรดา  เพชรเสน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงณปภา  จิตต์ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายณภัทชา  แก้วคำปา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  ชาวลี้แสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณัฐกรณ์  ปิ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายณัฐชนน  สักแก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงณัฐณืชา  จันทร์ต้าว
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฮ่องลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันธิมา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายณัฐพงศ์  ทัพพันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายณัฐภัทร  กีรติวรางกูร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายณัฐมน  เชาว์เพชรไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายณัฐรัฐ  ใจปัญธิ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงณัฐวดี  สุทธนู
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงณิชานาฎ  มะเมียเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงณิลฌาฎา  ดีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายเดชาวัฒน์  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงทักษพร  คุ้มบัวบาน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงทักษพร  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงทิติยากร  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายทีฆายุภัทร  ยศสรัลภากร
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายธนกรณ์  บุญจอม
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายธนกฤต  อะนาโรจน์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายธนโชติ  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงธนพร  ตะราษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายธนภัทร  มะโนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนภูมิ  ดวงบุผา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนัชชา  โกวาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนัชชา  ยาวิละ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงธนัชญา  ขันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธนัท  มหาวงศนันท์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
นายธนัท  มาวงศนันท์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายธนากรณ์  กันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงธัญชนก  หัวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธันยพร  ราชคม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธาตรี  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงธิดารัตน์  กันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธีรพงศ์  เกนทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธีรเมธ  มีปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธีรเมธ  ยศสละ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงนงนภัส  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงนทีทิพย์  ขันใจ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กชายนนทพัทธ์  จตุแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงศ์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนันทิกานต์  หัวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายนิธิพัฒน์  เวียงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายนิวัฒน์  คุ้มพูล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนุชนาภรณ์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายบดินทร์เดช  สมณะ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญทา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายบุณยากร  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงบุรัชกร  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายบุรินทร์  มังคลาพ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงเบญญา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเปี้ย
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายประทักษ์  พึ่งพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงปรียาพร  ศรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงปวริศา  แสงโฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายปัณณธร  ไชยยะ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปัณปภา  กองศรีนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปานดวงใจ  ศรีธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปาริชาต  จันจม
ป.6
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีคำยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายปุณณวิช  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงพนิดา  จันธิมา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพรนภัส  เครือสาร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพรอำภา  สิงห์ตื้อ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพราวฝัน  วันไชยธนวงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายพลสิษฐ์  ทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงพลอยชมพู  เที่ยงมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงพศิกา  สุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายพศิน  ศักบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพสิญา  เทพรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายพสิษฐ์  วรจรรยานุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมแดง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
352
เด็กหญิงพิชญาพร  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพิพิธกานต์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายพิรชัช  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายพิสิฐปัญญา  ปาโต
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพีรดา  นาปรัง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายพีรพัฒน์  จินตธรรม
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพีราวรรณ  พิมพ์ใจใส
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงเพชรดา  อาจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงเพชรไพลิน  หาญสมุทร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฟูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงภคพิมพ์  อุดมเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงภัททิยา  อินต๊ะปัญญา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงภัทรวรรณ  นามราชา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำประวิตร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายภาคิน  วัฒนพีรพงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงภาวรินทร์  กันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายภูมิภัทร์  พันธ์ผล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายภูริกิติ์  ภูติโส
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงมณฑลี  อินโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงมัทนิน  พัทนนท์เมธา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายมาวิน  สุพรรณธะปรีชา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงมุกตาภา  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังขมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายเมษ  แซ่เล่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงเมสินีย์  สุริยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายยุทธศาสตร์  ปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงรวิภัทร  รุ่งโรจน์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงรวิสรา  พามี
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงรศรินทร์  อินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายรังสิมันต์  บัวแดง
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงรัญชิรดา  ทาเกิด
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายรัฐธรรม  ปัญญาหล้า
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงรัฐนนท์  นิลหุต
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กหญิงรัตนา  อำขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญวิจิตร
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงรุศิวราพร  บัวติ๊บ
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงลัคณา  รศมนตรี
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายเลิศวิทย์  สัจจากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวทันยา  อำขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวรนิษฐา  ยศพล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวรพล  กันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวริศรา  บุญเทพ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงวริศรา  อะนุมา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงวิจิตรา  กาบเกี๋ยง
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายวิชญะ  พิชัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงวิชญากานต์  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายวิธวิทย์  เย็นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายวินทกร  ลิม
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงวิรัลยุพา  มั่งมีดี
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงวิริชานันท์  นุ่มปรางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงวิศัลยา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายวิสุทธิพงษ์  พิลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายวีรวุฒิ  รอดเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายวุฒินันท์  กันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงศรัญย์พร  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงศรินทร์พร  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศวีระ  มะลิกุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงศศิกานต์  รักขัน
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายศิริชัย  หม่องภิชัย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายศิริชัยวุฒิ  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงศิริประภา  ชนะพิมพ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงศิริรัตน์  ติยานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายศิวกรณ์  สืบจากถิ่น
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายศิวัช  สุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กชายศุภมงคล  ห่อเพชร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายศุภวิชญ์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงศุภาวัน  มูลคำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงโศภิษฐา  บัวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายสรศักดิ์  อินต๊ะพรม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงสัณหพร  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายสิรภพ  วงศ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสิรภัทร  เจริญเวียง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงสุกัญญา  นิลสวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสุกาญจนา  สุวรรณ์แย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสุชานันท์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสุชานาฎ  สติราษฏร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุภชา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายสุภเวช  ใจวังโลก
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุภัตรา  สมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุมิตรา  มีศรี
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายอชิรวิชญ์  ป้อเฮือน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายอชิระ  แก่นเรือง
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายอติชาติ  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายอนันชัย  จัันทร์สิงขรณ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงอภิชญา  ดีปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายอภิวิชญ์  ไฝ่ขัน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงอภิสุตา  สุขรี่
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงอรปรียา  นุเว
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายอรรจกร  ทะอินทร์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงอรวรรณ  กลางหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงอริมา  แซ่เฮ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงอริสรา  แสนสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงอักษราภัค  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงอัจฉรา  จันจม
ป.6
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงอัญทิกา  สุขคะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ สอบถามรายละเอียดจากกรรมการคุมสอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
457
เด็กชายเอนกชัย  จันทร์สิงขรณ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
458
เด็กหญิงกรวรรณ  ศักดากุล
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายกฤษณโชติ  กาญจนพิมาย
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วนิล
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายไกรสิทธิ  มีระหันนอก
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำใส
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงชญานนท์  จอมวงค์
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงชนันสิริ  ธีระมูล
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงชนิสรา  พรหมวาทย์
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายชวนันท์  บุญชุม
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รุจิอาจ
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายณภัทร  มังคลาด
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายณรงทรรศน์  จรนามน
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงณัฐเกล้า  คงรักช้าง
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายณัฐนันท์  ฮิกาชิ
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายณัฐพัชร์  จันลา
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญชื่น
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญศิรินำ
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจยินดี
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงณัฐินี  อินทนะ
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายณับวุฒิ  ใจยินดี
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายด.ช.ธนกฤต  อินวงศ์หงาว
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงด.ญ.ณัฐเกล้า  คงรักช้าง
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงด.ญ.วรินทร์ทิพย์  สัตตโภควินท์
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายดู่  แก้วคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงทิพย์อาภา  วรศักดิ์ชัยกุล
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงทิพยาภา  หัวนา
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายธนโชติ  กันทะขู้
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายธนากร  บัวเย็น
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงนภัสสร  บัวตูม
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายนราวิชญ์  บัวแดง
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายนวพรรษ  เพิ่มมี
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ศิริพงษ์วัฒน์โชติ
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปราณปริยา  ไวทยกุล
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงปรียาภัทร  คำโพธิ์
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายปุริมปรัชญ์  สีไม้
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
493
เด็กชายพงพล  ฉลาดลพ
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพัชรินทร์  บัวหลวง
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพิจิตรา  ตันกูล
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายพีระภศิน  อัครธิติรัฐ
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพีระวิชญ์  กาวินำ
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงมนชยาทิพย์  โชคปลอด
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงมุทิตา  พรมพันธ์ใจ
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงยูโกะ  ฮิดากะ
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงยูมิโกะ  โอตานิ
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงเยาวนาศ  ชื่นชุ่ม
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงรักษณาณี  แซ่ลี
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายราเชนทร์  กองสุข
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงราตรี  แสงศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงวรรณาพร  มูลคำ
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงวสุสุกาญจนื  ศรีพล
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงศิริญทร  โชคชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายศิวกร  บุญแรง
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายสิทธิพร  จันทะนะ
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อิสรียากุล
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงสุภาพร  พรมเสน
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมสอน
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
นายสุรบถ  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
นางสาวสุวรรณี  มะลิวัน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายโสภณ  วินทา
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงหงสรถ  พิชัย
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายอดิศักดิ์  อินอ้าย
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายอธิราช  ธนัทติกุล
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงอภิญญา  แสวงผล
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายอภิวัฒน์  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงอรนิภา  มีศรีผ่อง
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงอัยช่า  ใสสิน
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงเอกณิช  คำพูคำ
ม.2
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
นางสาวเอมิกา  ก้อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงกชกร  แก้วกันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงกชกร  ปันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงกชพรรณ  กองมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงกชพรรณ  ขันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงกนกพร  หน่อคำหล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศักดิ์ภูวดล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงกนกภรณ์  ปัญญากอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เหลาคม
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงกมลวรรณ  ตามสมัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงกรกนก  อินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงกรพินธุ์  วรรณธะสุข
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายกรวิชญ์  ชาวไร่นา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายกริชษนัยต์  ทาระเวท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายกฤดิชาติ  พราหมณะนันทน์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายกฤตพล  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงกฤติมา  จันทร์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงกฤติมา  ใจหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายกฤษกร  แสงคล้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายกวิน  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงกวินธิดา  มาไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายกษิดิศ  เครือจักร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายกษิดิศ  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายก้องภพ  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายก่อโชค  สุทธศิลป์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยศคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดมณีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงกันต์กมล  ธนะวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายกันตภณ  ไวทยกุล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายกันตวิชญ์  พินิจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายกันตวิชญ์  ราชนาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงกัลยกร  เปรมชู
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงกัลยากร  คำชาลี
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงกาญจนา  หน่อใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายกานต์กนก  อุตุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงกานต์รวี  ถิรพงศ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงกานติศา  เชื้อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายกิตติธัช  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายกิตติพัฒน์  ตุ้ยสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายกิตติภณ  พวงมะลิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายกิตติภพ  ก่ำแก้ว
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายกิตติภพ  ฟองคำ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์เกตุ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายกิตติภูมิ  วงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายกิตติศักดิ์  สีดาเสถีียร
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายกิติกร  นิ่มบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายกิติณัฏฐ์  พันธ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงกีรติยา  มุติมรรคา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงกุลกาญจน์  ประยุรคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงกุลกิติกร  กาวี
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายกุลธวัช  พวงมะลิ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงเกตุวดี  อู่เหล็ก
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายเกริกวิทย์  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงเกวลิน  ใฝ่ใจ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงเกศราพร  คำมา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายไกรวิชญ์  กันทะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงเขมาพร  พรมมา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงเขมิกา  หลานพรม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงคนึงนิจ  ทิยะ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงคีตภัทร  สิทธฺเสนา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายจิณตกร  นุเว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงจิดาภา  กาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงจิตรติญา  โคตรโสภา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายจิรนิภัทร์  อุดมประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายจิรภัทร  สีลากุล
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงจิรภัทร  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายจิรวัฒน์  สักลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วสอาด
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ผึ่งผาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายจิราภัชร  เพชรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงจีรญา  กันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คิดสุขุม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงเจนจิรา  กันทะขู้
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงเจนจิรา  ชิดสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปิดปก
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อิฐรงค์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงชญานิน  เงินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงชญานิน  พันธ์บุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายชญานิน  มาไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงชญานิศ  จิตอารีย์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงชญานิศ  จีนพงศ์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงชณาภัสร์  ชะวัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายชนกันต์  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายชนม์พศิน  แก้วกันทา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงชนะใด  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงชนัชฎา่  มาไกล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงชนัญญานิษฐ์  มาไกล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงชนันธร  รุ่งไพบูลย์กิจ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายชนาธิป  ใจเฉลา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายชนาธิป  ติญานันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงชยานันท์  สีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  หนุนพลกรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงชลธาร  ปละวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงชลพรรษา  ใจสีธิ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายชัชพงศ์  สีโห้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายชาญณภัทร  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายชานนท์  อ่อนนวน
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงชารีศรัณย์  ศรีใจวัง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายชิณุชา  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายชิษณุพงษ์  สมศรีวัฒนา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายโชคภัทร  มีโชค
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงโชติรส  ทันสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายไชยยานุภาพ  ภูวัฒนติกานต์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงซียิ  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงโซอึน  ลี
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงญัฐิยา  ถิ่นเต่า
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายญาณพัฒน์  อ้วนวุฒิ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายญาณเมธี  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงญาณิศา  พรประสิทธิ์เวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงญานิสา  ปั๋นปาละ
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงญารินดา  พละศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงฐาณิฎา  สัตถากุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายฐิณวัสส์  กลางหมุ่
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงฐิติกานต์  กันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงฐิตินันท์  ทิพละ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงฐิติยา  อุทัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายฐิติวัฒน์  จันธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงณญาดา  ฐิระพันธ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงณฐกฤษกา  จักขุ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายณัชพล  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจวังโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายณัฎฐพล  จ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายณัฏฐกรณ์  จิตอารีย์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชื้อสะอาด
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายณัฐกุล  ศรีชัยตัน
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายณัฐชนน  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงณัฐชากร  เกรียรติยศนากุล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศิรินารถ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหลี่ยมธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงณัฐฏณิชา  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายณัฐดนย์  เที่ยงชนะปพัฒน์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายณัฐดนัย  อินวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงณัฐธิดา  เตชะนันท์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายณัฐนนท์  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงณัฐนิชา  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายณัฐพงค์  กิจสินธพชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงณัฐพร  ชายแก้ว
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายณัฐพร  หงษ์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงณัฐภัทร  สุธรรมมา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กันทะสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายณัฐวัฒน์  ยกยอดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุปธิ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงณิจิตตรา  ชาญชัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงณิชา  จันตาเรือง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงณิชากานต์  สุขเพียง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงณิชานาฎ  คิดสุขุม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงดวงธิดา  วิลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงต้นทอง  สุพรม
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายตรัยเมธ  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงตรีมูรติ  บุญล้ำ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายถิรวัฒน์  ปัญญานันท์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงทัศพร  กึ่งกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายทินกร  ใจปา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  รุ่งทิพย์ธนกิจ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงทิพานัน  คำคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายทีปกร  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายทีปกร  นงนุช
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายทีปกร  มะลิลา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงเทียนแพ  สิงหเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายธนกร  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายธนโชติ  ธูปหอม
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายธนดล  โยธาวุธ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายธนบดี  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายธนบดี  ศรีปราชญ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงธนพร  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงธนภรณ์  พหุธนพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายธนภัทร  คำคง
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายธนยศ  พิพัฒน์สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายธนวัฒน์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายธนวัฒน์  เปิงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายธนวิชญ์  จิรโรจน์ดะนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายธนวิน  คำพีระ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายธนะภัทร  ทรัพย์นิติภากร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายธนัชชา  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงธนัชพร  จิตโลภาส
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายธนา  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงธัญชนก  เขื่อนเป็ก
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายธัญชนก  มารมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงธัญชนก  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงธัญชนก  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงธัญชนก  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ดำริเลิศวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงธัญสิริ  สมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงธันยนันท์  รวมสุขสกุลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงธาดารัตน์  กันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงธารธารา  ปันทะยม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงธิดารัตน์  มีษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายธีธนัฐ  กวาวเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงธีร์จุฬา  กิตติกวินพัทธ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายธีรภพ  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายธีรภัทร  เสมอเชื้อ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายธีรภัทร์  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายนนทวัธน์  กันทะเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายนพชัย  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายนพรัตน์  วิรัตน์มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายนพรินทร์  วิรัตน์มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายนฤบดี  ชัยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง อ.1/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงนวพร  นิลพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายนวภัทร  ปิงสุแสน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายนวมินทร์  ธงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายนัทธพงศ์  บำรุงพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงนัทธมน  ปัญจจอม
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงนันทิยา  อาจสาลี
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงนาฏตินันท์  ทัดหล่อ
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงนารี  แจ้คำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงนิมมลา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายนิรวิทธ์  ศรีวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงนิรักษกาญจน์  สถาน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงนิราภร  กิตติวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายบรรณวิชญ์  สมตุ้ย
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายบรรณสรณ์  อุปนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงบวรรัตน์  สมเพชร
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงบัณฑิตา  เชิญประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงบุญจิรา  เชียงแรง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงบุญญารัตน์  ึคำนะ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงบุญญิสา  ไชยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงบุญสิตา  ประเสริฐไทย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายบุรเศรษฐ์  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงบุษกร  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ดินขาว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงปกขวัญ  เสาร์จร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายปฏิกานต์  วิเศษสา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เงินคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงปณธร  ไชยเมือง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายปณิธาน  ธาดาชลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงปณิศา  อิ่นทร์กล่ำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงปณิสรา  สมบัติมล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายปธานิน  ลือโขง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงปธานิน  หมอยา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายปภังกร  ขันธเพชร
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายปภาวิชญ์  วงศ์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง อ.1/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายปภาวิน  พวงมะลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายปรเมศวร์  คำอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายปรวัติ  หัวนา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายประกาศิต  อุตกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงปรางทิพย์  วัชรปรีชา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายปราชญ์  ฐาเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงปราณปรียา  ลาดมูล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงปริชญา  นามใจ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงปริยากร  ไชยะ
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  บุญสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายปวริศ  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงปวริศา  อุปธิ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงปัณฑิตา  โพธิ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงปัณณพร  บุญธิมา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงปานทิพย์  รัตนา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายปารณัท  วงค์กาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงปิติพร  บุญโรจน์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายปิยะพล  ลภัสจิรัชยาพร
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายปิยังกูร  ผ่านวิริยะกุลชัย
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายปิยังกูร  อธิกคีรีพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายเป็นธรรม  โยธาวุธ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายเปรม  แก้วบุญส่ง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงเปรมสินี  พีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายผดุงเกียรติ  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายพงศกร  ต๊ะอ้าย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายพงศกร  มกรมณเฑียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายพงศกร  โสมเสาวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายพงศพัฒน์  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ใจจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายพชร  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายพชร  สุธรรมเม็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายพชรดนัย  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง อ.1/3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงพรไพลิน  เตวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงพรรณปพร  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงพรรณศิริ  ชมใจ
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงพริมรตา  กิตติชยากุล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงพริมริช์ตา  การุณย์สกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายพลกฤต  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงพลอยชมภู  สักลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงพลอยเอเชีย  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายพศินพงศ์  ิอินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายพสธร  สมนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงพัชรพร  อินทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายพัชรพล  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงพัชรากร  จันธิมา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงพัชราภา  วงค์อารีย์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสมบรูณ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายพัทธนันท์  อินต๊ะสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายพัสกร  วรรณสอน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายพิฆเนศ  ตั้งเจียมศรี
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงพิฆเนศ  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงพิชชานันท์  กันทะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงพิชชาพร  กันทะขู้
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงพิชญธิดา  วังเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงพิชญา  พิพัฒนพงศ์กุล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงพิชญาพร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงพิชญาภา  โนจันทร์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงพิชญฺธิดา  ประชานันท์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายพิชิตชัย  ปิยะเลิศ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพิมพกานต์  งามเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านร่องค้อม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  กันทะมูล
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พึ่งตนเอง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพิรดา  สวายน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายพีรธัช  มณีภูวนัตถ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายพีรภัทร  อินต๊ะสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง อ.1/4 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายพีระพัฒน์  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงพุทธิมา  ปัญญาใส
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงเพ็ญพนิชญาภา  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายไพบูลย์  สายสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงภคพร  อุดมเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายภควัต  เครือระยา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงภรณภัทร  ธนะ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายภัคพงษ์  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงภัทรดา  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงภัทรวดี  คำโพธิ์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กันทะสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายภัทราวุธ  บุญต่อ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายภาคิน  พิมพ์ภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายภาคิน  แสนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายภาณุพงศ์  หน่อคำหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายภานุพงศ์  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงภาวินี  อินต๊ะสิน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายภีรภพ  เจียรไจพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายภูริช  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายภูรินทร์  มาฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายภูริภัทร  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายภูริภัทร  ดะนัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายโภคิน  แสนอุ่นเมือง
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงมนัญชยา  บุญนะ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงมนัสนันท์  วงค์ราษฎร์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายมหัสวัต  รวมสุข
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงมะวัตดะห์  กูตะห์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงมัญชุพร  เอกชัยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงมิคุ  เครือสาร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงเมธาพร  โยปัญญา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงเมธาวดี  หัวนา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงเมธิณี  ใจชื่น
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงเมสิยาห์  ศรีษะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงยลรดี  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กชายยุทธนันท์  อาดนนท์ลา
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายยุวาทร  เจริญรัมย์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายยูบิน  พาร์ค
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายรพี  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงรมิดา  ท้าวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงรมิตา  หาญจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยาวิชัย
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงรวิสรา  บุญปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงรสิตา  จำปาแก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงระพีพรรณ  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงรัชชประภา  โชยโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายรัชชานนท์  จันแดง
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายรัชชานนท์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายรัชพล  ศรีจรรยา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงรัญชิดา  ปริญญา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายรัฐติพงษ์  มีศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายรัฐพล  หวลอารมณ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายรัฐภูมิ  หวลระลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายรัตน์ติพงษ์  สักลอ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายรามิล  ปะกินำหัง
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงรินรดา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงรุ้งธิรา  ภาระจำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงรุ่งวดี  เผ่าทะชัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายลภัสกร  ไกลถิ่น
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงวรกานดา  วัฒนาตะกุล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายวรพิชญ์  ทวีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงวรพิชญา  พีระธรรม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงวรรณษา  จันธิมา
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายวรวุฒิ  คอยหลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงวรัชยา  พรรษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงวรัญญา  กันทะสอน
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยลังกา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงวรางคณา  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงวริฐา  ศุภการกำจร
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงวริศรา  พรมเทพ
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายวสุพล  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายวัชรากร  จิตรประภัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายวันฉลอง  กันทะเนตร
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายวายุ  อินธิมา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อน่วม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายวิชาการ  สามทอง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายวิทวัส  เย็นวัฒนา
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายวิธวินธ์  สิริลัพธ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายวิธุวิทย์  นิลพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงวิริยาภา  วิริยเวช
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายวิสุทธิญาณ  สุขเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายวีรภัทร  ชินภา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงวีรยา  วินทา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายวุฒิกร  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายศรัณย์  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายศรัณย์  อนุวงศ์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายศราพิวิช  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายศรายุทธ  ไทยวน
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงศศิธร  ใจเขียว
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงศศินัฏฐ  ศิริวัฒนตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายศักดินันท์  ครึกเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายศักย์สรณ์  ประเสิรฐไทย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายศิรพัฒช์  อำขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายศิรวิทย์  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงศิริขวัญ  ประชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงศิริพรรณ  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงศิริสุริยา  ฟ้าเลิศ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายศิวกร  กิตติพงษ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงศุภกานต์  นำทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านผาฮาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายศุภฤกษ์  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายศุภฤกษ์  เบิกบาน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายศุภฤกษ์  มาไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ปุย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงสกุณเกต  ปาปวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายสหภูมิ  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายสหรัฐ  ลอยลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายสันติภาพ  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายสิทธิลักธิ์  รุ่งอรุณ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงสินิลวรรณ  จารุมาโนชญ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายสิปปวิชญ์  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายสิรวิชญ์  พันธ์พืช
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงสิริกัญญา  คำทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงสิรินดา  คำราช
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงสิรินยา  ประชานันท์
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงสิริรัญญา  ผ่านวิริยะชัย
ป.6
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงสิวรินทร์  อาจองค์
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายสืบสกุล  สันติธารารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงสุขุมาล  ปุกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ตั้งพฤทธิ์กุล
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงสุทธิดา  ทับทิมใส
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงสุภรา  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงสุภัสสร  อินต๊ะลาศ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงสุภาวันท์  กันทะเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงสุรีพร  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูไว
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงสุวิชญา  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายหฤษฎ์  กันทะบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยสถาน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายอชิระ  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายอธิวัฒน์  ราชู
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายอนันชัย  จันทร์สิงขรณ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายอนันทวีป  หาญสุข
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายอนาวิล  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายอนุสิทธิ์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงอภิชญา  ขันพรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ สอบถามรายละเอียดจากกรรมการคุมสอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายอภิยุทธ  ใจใส
ป.4
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงอภิรัญญา  โชติมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายอภิวิชญ์  กะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายอภิวิชญ์  กาพุทธ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายอภิวิชญ์  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายอรรถภูมิ  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายอรรถวิชญ์  โนไชยยา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงอรวรา  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายอริย์ธัช  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงอริสา  ความชอบ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงอักษราภัก  แสนสี
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายอัครพล  วรินทร์รักษ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายอัศนัย  ดอนมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงอารีรัตน์  พึ่งตนเอง
ป.5
โรงเรียนปาณัทคุณา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงอาวัสราสิริ  ไชยจันดี
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงอิงตะวัน  ปันนา
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงอินทิรา  จักสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงอิสริยา  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงอุทุมพร  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายเอกสกุล  ชุติวรานนท์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านยางขาม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
เด็กชายจะติโบย  อามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายตุลยวัต  ไกรมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายวันชัย  ใจบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายสิริกร  มังคลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงอนัญญา  คิชิ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายอภิวิชญ์  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำจุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านยางขาม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1007
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขัดสา
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไชยมงคล
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายกิตติทัต  หอมนาน
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายกิตติภพ  ชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายเกาะลอน  คำลือเลิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายคุณานนท์  ทัม
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงจรัลภรณ์  เขียวคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายจิย์ปซี่ ฮิวห์  เบรนเนน
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงเจสซิง  ทัม
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงเจสเซียน  ทัม
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงชญานิน  พานิชานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปันทะวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายณัฐพล  ไชยมงคล
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายแดนอุทัย  ทุ่งแสงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายธนดุล  ทนทาน
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายธนากรณ์  พรมเสน
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายธนาวุฒิ  บุญถึง
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายธีรเทพ  อินปิก
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงนริศรา  คำรักษา
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงนันทกา  ใจปา
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ไชยมงคล
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายปิติเวช  ใจไหว
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ราชจันต๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจไหว
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายพุฒิคุณ  บุญครอบ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายพุฒินันท์  ขาวสำอางค์
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงเพ็ญลัดดา  ใจแสวง
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายภานุพงษ์  สีสัน
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงภาสกร  หล้าบ้านโพน
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงมะลิวรรณ  จันแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายยุทธภูมิ  ฝั้นคำสอน
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงรัชตยา  มีเชาว์
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงวนัสนันท์  กาละพวก
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายวรเมธ  ป้อมรบ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายวรรณชนะ  ภูอ่อน
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พะเยา เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านยางขาม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1042
เด็กหญิงวริศรา  กาละพวก
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายวีกฤษ  อินทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายวุฒิชัย  ดิษฐ์ทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายศราวุฒิ  คำแสน
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงสุนิษา  บัวหลวง
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงสุพัดตรา  กรุดกรุ่น
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันทะบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงสุภาพร  ราชจันต๊ะ
ม.2
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตั้น
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายอลงกรณ์  แก้วจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงอาทิตยา  มาสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านยางขาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์