ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกตตน์  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรองยุทธ์  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤตชญา  มูราลิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตภาส  ยานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤษฎา  วรรณคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกลมเกลียว  คำนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พินิจสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกันติชา  คงพิบูลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บหน่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงเขมัสศิริ  การเร็ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงแคร์ลี่ อุดคำ  ลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจักรภัทร  ณุวงศ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจิณณพัต  เงินชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจิดาภา  กันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรครินทร์  บุญมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิรชยา  ผัดมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิรัชญา  พ่วงขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจีระนันท์  พงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจุฑาทิพ  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจุฑามาศ  อุตจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายชนชล  จำรัส
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชนนน  ไชยยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชนพัฒน์  บำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์วรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชวัลวิทย์  สิริลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชัญญานุช  กาตาสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชัยพิพัฒ  มอญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีชัยนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชิโนรจ  ฟูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชุติญา  เลิศเตชะสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายฐนกร  เป็งมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงฐิตาพร  เขิมขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงฐิตาภา  ยอดม่ิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงฐิติภา  พึ่งอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณกมล  ศรีคำตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณฐกมล  คุณาพรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณทชัย  สนิทวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณปภา  ปิงอุด
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณภัทร  จิตเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัชฌิตา  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วิโยค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญดัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐนันทน์  คำดี
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐพงษ์  บุญหลัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณัฐพล  คำดี
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัฐพล  มาไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจนันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณิฐชารัศม์  วงศ์ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงดวงหทัย  ยอดพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายเดชาธร  พินิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายเดชาธร  พิรารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายเตชินท์  เจริญสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงถลัชนันท์  อุดทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายทินภัทร  แปงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธงไทย  จำรัส
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายธนดล  ปิงอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายธนพงษ์  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายธนภัทร  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายธนวินท์  ชูหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธนัชพร  ยะเกียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงธมนวรรณ  โยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายธรรมปพน  อิ่มจำลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายธัชชัย  ทรัพย์มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายธัญชนก  นักไร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำเฮือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงธัญญากานต์  ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธัญสิริวุฒิ  ทศรฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธีรกานต์  ศิริตาลตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายธีร์ธวัช  ธนาพรพูนพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธํญวิทย์  ชุ่มวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงนภษร  มิโซบุจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายนราวิชญ์  บารมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงนำ้เพชร  ศุภกิจโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายนิธินาคินทร์  ใจมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เผ่าเครื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญแสงภัคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมืองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายบุญชรัส  รัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงบุญญาวดี  เมืองซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายบุญทวี  นุแปงถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปทิตตา  แก้วมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายปพนภัทร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายปภังกร  สายสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปภาวรินท์  พุทธสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายปภาวิน  คำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายปรมัตถื  มั่งมีสิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายปรมินทร์  ลือชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงประภาศรี  อังษานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปรัชญา  สิมทราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงปรัชญาน์  พรหมธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปริฉัตร  เพ็ชรบุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายปลายฟ้า  สูงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายปวริศ  มหาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีสุวรรณเกศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายพจกร  วงศ์จุมปู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงพรนัชชา  สีราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพรนิรุชา  คันชภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายพรภวิษย์  ก่ำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพรรวินท์  ถิรภัทรไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพฤฒินันท์  ขัตติยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายพลช  จำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพอพล  เผือกงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพัชธดนย์  หอพิชญพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายพัฒนพงศ์  เตจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพิชชาพร  กาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพิชชาภา  ตันกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงพิชญากานต์  นันต๊ะคุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายพิธา  สระสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายพิบูลย์ภาค  สมทรง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันสุริสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงพีชคณิต  สารบรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายพีรณัฐ  กันทะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพีรดา  แก้วสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงพีรดา  เหลี่ยมศิริเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายไพรัตน์  สุยะเพี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายภาวัช  ลีลางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงภาสินี  ขาวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายภู  ชัยดรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงภูริชญา  บุญทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายภูวกฤต  เจริญกุล
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงมนต์ชิตา  วัฒนเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงมุทิตา  พันธ์ุพืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงโยษิตา  ยารังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายรชต  กุลพัฒน์เศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายรณัฐชัย  หน่อคำบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายรพีภัทร  ปัญญาไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงรัชนก  ต๊ะใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงรัญชิดาภรณ์  มีซอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายรัฐชาย  มีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายรัฐภาส  ทิพยรุ่งเรืองกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายรัฐศาสตร์  คำบุญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงรุ้งรกา  สุภาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาณ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้้น 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายวชิรวิทย์  ธุระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายวรเมธ  พรมมินทร์
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวรฤทัย  ฐานิสรากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวรัมพร  คูวิบูลย์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายวริทธินันท์  โอฬารบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงวริศรา  ติ๊บเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงวริศรา  อินทะยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงวรีสรา  ธรรมปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงวิชญาดา  เดินแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงวิชญาพร  ถูกจิตต์
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายวิชยิน  กันทายวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายวิสิษฎ์  ห่านตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงเวธกา  ประวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายศิระณัฐ  ดิลกระวีพงศ์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายศิรัสพล  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศิรินทิพย์  อินพยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศิริประกาย  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงศุภิดา  ปาวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงษิญาภา  จังขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายสรพรรธน์  พ่วงภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงสรัลชนา  ตั้งกระจ่างจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงสิริกร  ใสสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายสิริชัย  ยารังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุภานน  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายสุเมธี  เจนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุรภัทร  ฟักแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงหทัยชนก  กิตติวงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอชิรญา  จำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอชิรญา  ใจสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายอนันตชัย  ทิพละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงอนันตญา  สิทธิมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สุภา
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายอภินันท์  แสงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงอภิษฏา  เหล็กกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงอรฑา  นักการิย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงอรยา  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายอัครภูมิ  เสรเมรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงอัญญาภัส  เพ็ชรดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายอิสระชน  อุดมการณ์ชีวิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
223
เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนามาตร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงกรรณิกา  มิตรศิลา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงกาญจนา  คำปันติ๊บ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
นายกิจติพัทธ์  ชมพู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงกิติยา  ฝึกฝน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงเขมสิริ  จันเภา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงจันทรา  แซ่ฉี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงจิรารัตน์  เรือนแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจยอด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงเจนจิรา  ต้าวฮอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชญานิน  ไชยบุตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงชนัญชิดา  ปามาละ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงชนาเนตร  หาญจริง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทิพย์ขันท์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายชิษณุชา  เสมอใจ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงชีวารัตน์  บัวนาค
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายฌานิวัฒน์  แซ่ลี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
นางสาวณัฏฐณิชา  วงศ์คำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายณัฐดนัย  จอมภา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญหลัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณี  บุญทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายดุลยวัต  วงศ์ขัติยะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายตรุษจีน  ขวัญเรืองรอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายถิรวิทย์  ถูกใจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
นางสาวทักษพร  หาญรับ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธนดล  ภัทราศิรากุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธัญณพงษ์  เชี่ยงเห็น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงธัญมนต์  บัวผัด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงธีรดา  อุปปิง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธีรพงษ์  เครือยะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนภสร  เชื้อถิ่นภู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายนภาพล  งามบุญวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนิรดา  ขจรไชยา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนุชนาถ  ขจรคำ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเบญญาภา  ทาลับ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กหญิงปนัดดา  เจิมทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงปานฤทัย  คำลือ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
นางสาวปิยะธิดา  ฐานพาณิช
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายปุณณภพ  สมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงพรนิภา  วงค์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงพรสวรรค์  สุวรรณสุจริต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพิชญุตม์  ศักดิ์สูง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงพิมพกานต์  ใฝ่ใจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายพีรพันธ์  บัวเทศ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงภัทรวดี  ใฝ่จิตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายภู  ขจรฤกษ์จารี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายรังสิมัน  พรหมเสน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงรัมภ์รดา  ไชยมงคล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายวทัญญู  แสงปาก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงวนัสนันท์  วันชูพริ้ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงวริศรา  สุคะตะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงวันวิสา  ใฝ่ฟ้า
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
นางสาววัลย์วิสา  สุขสมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงวาสินี  กิจพนาพร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
นางสาวศศิกาญจน์  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายสิทธิชัย  ปินใจรักษา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงสิริยุพิน  อินตา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุทธิดา  ยะนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงสุพิศรา  พูลเกสร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงหทัยทิพย์  อินทิรา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอทิตยารัตน์  ใจยา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอรัชญา  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงอริสรา  เครือวัลย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายอวิรุทธ์  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายอาทิตย์  ศรีเรืองเมตตา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงอารยา  สำราญเนตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงเอื้อการย์  ปิงเมือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กชาย ภูรี  ขจรฤกษ์จารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกชพรรณ  อิทธิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกรกนก  สุตินกาศ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายกฤตภาส  เชื้ออินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายกฤติพงศ์  ตีระสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงกัญญาณัฏ  วงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันดาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายกิตติธัช  ยุชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายเขมรัตน์  ภูวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงจิรัชญา  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงจิรา  ศิริชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงชณารัศมิ์  จำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงค์สม
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงชนัญชิตา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชีพนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงชนากานต์  มูลปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงชลธาร  สุพรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงชลริชา  ยาพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงชัญญานุช  ชื่นนุติมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายชิษณุพัฒน์  อมรปิยะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายชีระวิทย์  เถื่อนบุญ
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายชุติพนธ์  แสนจุมปู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงโชษิตา  ละลอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายญาณวุฒิ  พรหมเผ่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายญาณาธร  ยอดมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงญาราภรณ์  พละศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.2/8 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
เด็กหญิงฐิดาภา  สมนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงฑิตฐิตา  กันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายณชพล  วาเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงณฐมน  คำมาเร็ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงณธิดา  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณภัทร  ใจยเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายณภันดร  ชัยศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายณราวุฒิ  โยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงณัชชา  ยศศรีใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปล้องจันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายณัฐกร  มาฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงณัฐกานต์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายณัฐดนัย  สมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายณัฐนนท์  เตชวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายณัฐนนท์  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายณัฐพล  เขม้นเขตการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายณัฐพล  ปวนมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายณัฐพัฒน์  ตั๋นเฟย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงณัฐรดา  ภูผานิล
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงณัฐริชา  จอมดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงณัฐวดี  อินใจ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีสวัสดิกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงณิชารุตน์  เมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายเดชาธร  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายเดโชชิต  ปวงคำปัน
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงต้นข้าว  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายเตชัส  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายทรงพล  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายธนโชติ  ชมภูวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธนภรณ์  นิเทศก์บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายธนภูมิ  กันทะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายธนวัฒน์  เครือน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงธนัญชนก  ธนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กชายธนาคาร  เชิงเร็ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงธฤษวรรณ  คำเผ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงธัญญารัตน์  วังมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงธัญสินี  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายธีร์กวิน  ชัยธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงนพภัสสร  วางฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงนพมาศ  สมเสร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายนพรัตน์  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงนภสร  สีสุกใส
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายนราวิทย์  ศรีสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงนริศรา  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายนลนถัส  สุยะเพี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนันท์นภัส  สายทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงนันทภัค  ใจยเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงนันทิชา  ไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายนิธิพัฒน์  ใฝ่จิต
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายบริพัตร  อุปาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายบุณยธร  รัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงบุณยาพร  เก่งการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปภาดา  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงปราณิสา  นาแพร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงปวิชญา  นามไธสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปักไหม  นนทรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงปุณยภา  ไชยรินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายปุณยวีร์  คำหล่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายไผทเทพ  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายพงศกร  สร้อยนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพชรภา  พรมจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงพณณกร  ผลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพรนภัส  รำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงพรพรรณ  จันทราศรี
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายพรรเดช  พูนพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพรรษกร  ประเวทจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงพัทธนันท์  นิมมานพิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงพัทธนันท์  ใฝ่ฝัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  ศิริปิยะภิญญากุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงพิชญา  เพียรจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงพิชญาภา  เภตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฐานิจสรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงพิมพิศา  สุขพร้อมสรรพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงแพรวา  เอื้อหยิ่งศักดิ์
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงภัคชญาพัฒน์  พัฒน์นิธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายภัคพล  คำมาเครือ
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อหย่ิ่งศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงภาวินี  ธีรนุธนากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายภาสกร  เทพสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายภูดิศ  สุภาใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายภูธฤทธิ์  บุญแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายภูบดินทร์  อินตะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายภูเพชร  สีหสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายภูว์รินทร์  พงศ์ทัศนเหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงมณฑาธาร  ธิเป็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงมนัสวี  บุตรวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงมัณฑนา  ชวนคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวนิช
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงมุกตาภา  วงค์จันทร์มา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กชายเมธวี  ยะรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายเมธาวี  ยะรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายรภัสสา  เผ่ามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายรามนต์ภัทร  แผ่จิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายรุ่งศิลป์  จงอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงลักษณาพร  สันตินิมิตกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงวนัชพร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายวรนิพิฐ  เตชะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงวรินธร  เครืออิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงวริศรา  แก้วหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงวริศรา  ยอดอ้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงวริศรา  วรรณภิระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายวัชรินทร์  ยอดเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายวัตสัต จูเนียร์  โอมานี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายวีรภัทร  สิงห์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงศศิวิมล  รุจิวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายศักดากร  นิมมานพิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงศุชัญนิษา  พรมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายศุภฤกษ์  การดี
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายศุภวรรษ  อุดมสารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายศุภวิชญ์  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กสิปิยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายสรยุทธ  บุญเบญจยาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายสรศิลป์  ศิลลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงสลิลิทิพย์  เทพมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงสิริกร  กรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงค์
ป.5
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงสุชานันท์  เครือสาร
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงสุทธิธีร์  แก้วปุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงสุธาศิณี  ธารสุขปรีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงสุนิษา  งามตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พะเยา เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงสุพัตรา  วิสูตรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงสุภาวิดา  รักษาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงสุรัมภา  ดอกมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงหฤทชญา  เลี้ยงเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงเหมมิการ์  ตั๋นเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์เรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอภิรตา  ธนู
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอรชพร  คนงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายอรรถนนท์  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอรวี  ขันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอรัญญา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอริสรา  บารมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงอัญชลี  สุขมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจุมปู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอาริตา  ใจจุมปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายอิทธิพล  บุญธง
ป.6
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายเอกราช  ศรีทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายโอฬารลักษณ์  ใจมิภัคดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายฯีฏฐกิตติ์  วังก๋าใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์