ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนุช  พงษ์ถ้อย
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกลักษณ์  จำนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  เสาวคนธ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
4
เด็กชายก้องภพ  สมกาวิ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกันตพิชญ์  แต่งทรง
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
6
เด็กชายกันตภณ  นทีมณฑล
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันต์สุดา  ศรศิริ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันตา  เวศม์บริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกระแจะ
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงเกวลิน  แบนจาด
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจันทวรรณ  ดำคุ้ม
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
12
เด็กชายจิรภัทร  จันทนา
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
13
เด็กชายจิราพัชร  กลีบยี่โถ
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนัญธิดา  เกตุโชติ
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงโชติกา  อินปุย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงฑิฆัมพร  พงษ์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
18
เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณชาวดี  ชีวางกูล
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
20
เด็กชายณฐกร  พรมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฐชยา  กองนิมิตร์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐพงค์  พลบำรุง
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงดลชนก  เนตรสว่าง
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงดลพร  เนตรสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
25
เด็กชายทินภัทร  ไตรยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงทิพยาภา  ตั้งตระกูลเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
27
เด็กชายธนชนน  ยอกยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธัญชนก  โชคสุวาทิน
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธันยมัย  ศรีวิริยะนนท์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธิยดา  มุ่งเขื่ิองกลาง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
31
เด็กชายธีรภัทร  พานจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนฤภร  ฤกษ์นาวี
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนวรัตน์  เตชะสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนัฐิภา  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงนิชาดา  จัดแจง
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผ่องบุรุษ
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเนตรนภา  ทินสมุทร
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงบุญยาพร  ร่วมรักบุญ
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
39
เด็กชายปฏิพัทธ์  เจริญจวง
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
40
เด็กชายปฏิภาณ  สันทวี
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
41
เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปาลิตา  สกุณี
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงปุญญิสา  พาหลง
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเป็นสุข  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพรธิตา  จินดาแดง
ป.5
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพรรณวษา  ผดุงเวียง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
48
เด็กชายพัชรวัฒน์  สมบัติเจริญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพิชชาพร  ทรงธวรัฐ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพิชชาภา  ทรงทวรัฐ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ประสันทรวงษ์
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพิมลรัตน์  โป่วตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
53
เด็กชายพิโมกข์  พันธ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพิยดา  พละกุล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
56
เด็กชายภูเบศวร์  สรรสัจจะนนท์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
57
เด็กชายภูริช  ตาตุ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงรัชนีกร  เนตรสุนทร
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
59
เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงรัมภ์รดา  ศรีบุบผา
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
61
เด็กชายวรภาส  โอภาสพินิจ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงวรัทยา  เกิดพรธรรม
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงวรันธร  โสภา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงวราภรณ์  ทองผิว
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงวริศรา  นิธิพรเดชะ
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงวริศา  ฤกษ์อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
67
เด็กชายวิรุฬกานต์  วงษ์ขัน
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงศรุตา  มุสิกะชัย
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงศิริณัฐ  ทรงสุภาพ
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
70
เด็กชายศิวกร  จ่ายพอควร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงสมิตา  ทรงปาญาติ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
72
เด็กชายสรยุทธ์  โตมาซา
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  มงคลเกราะ
ป.6
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงสุชาดา  สัมมาทิตย์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงสุชานรี  ธนะโชติ
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงสุชาสินี  พงษ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงสุรัสวดี  บัวสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงสุวิชญา  รัตนมหันต์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
80
เด็กชายอดิศร  นาถันชิด
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
81
เด็กชายอดิศร  สาระขันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงอรวรรยา  ธเนศพลธาดา
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
83
เด็กชายอริญชัย  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงอัชฌาพร  คำหลอด
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
คณิตประถม
85
เด็กหญิงอินทิรา  ภักเพียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
86
เด็กหญิงกฤติญา  เมืองขุนรอง
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงกอบัวทิพย์  โอภาสสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงกัญญณัฐ  จี๋แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พบร่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงกัญฒิมา  ไกรวฒิสม
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงกิตตินันท์  ทำเลดี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
92
เด็กชายกิตติพศ  ภัทรโกศล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
93
เด็กชายโกญจนาจ  กลั่นเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงขริษฐา  ทั่วจบ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงเขมจิรา  พิชัย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงคุ้มขวัญ  เดชไพบูลย์มงคล
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงจิตรลดา  ยมนาค
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
98
เด็กชายจิรณัฏฐ์  รัตนโชติภิญญา
ป.4
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงจิรามุรี  แก้วนรา
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
101
เด็กชายฉัตรมงคล  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงฉัตรลดา  ยมนาค
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงชญาน์นันท์  เวียงวัง
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงชนกพร  สมสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงชนิดาภา  บุญณะ
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงชนิตกานต์  ลิมป์วรอมร
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
107
เด็กชายชยพล  มีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงชลิตา  ดันงา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงญาดา  ชัยเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงญาตา  ใยผุย
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงฐิตาพร  ดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงฐิติชญา  ถิระโคตร
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
113
เด็กชายณภัทร  งามใจ
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
114
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หมื่นเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะแจ่ม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงณัฏฐวี  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
119
เด็กชายณัฐพล  ควรแย้ม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
120
เด็กชายณัฐพล  อยู่สำราญ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงณัทพันธกานต์  สุขรื่นบุลภรณ์
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงณิชาภา  พันธุ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณิฌานันท์  สิงห์ประยูร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงดวงกมล  แรงดี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงดาราวิทย์  ลีปา
ป.5
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
126
เด็กชายธนพัฒน์  ยี่เพติ๊บ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
127
เด็กชายธนาคิม  เรือนมา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำไล้
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีละโคตร
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงธัญสิริ  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝ่ายเทศ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
132
เด็กชายธีรพล  จตุรพรภัทรพงศ์
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
133
เด็กชายนนท์กฤช  นามเสนา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
134
เด็กชายนพรรณศกรณ์  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชั้นปั้นแตง
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงนภิสา  อุ่นเรีอน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงนฤพร  ใจโปร่ง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงนีณาชา  สกุลสุริยะ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงนุชจรี  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงบุญญาธิพร  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงเบญญาภา  ทิพยศักด์
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญทวาย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงปทิตตา  จริตกล้า
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงประภาสิริ  สงฆ์รักษา
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงปรัชญาพร  ภูมิมณี
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงปรัชญาภาณ์  ลือคำหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงปราณปรียา  วณิชวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
148
เด็กชายปวริศ  คงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงปวันรัตน์  เพชรทอง
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
150
เด็กชายปัญญาวุธ  พัดสงฆ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนสำลี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
152
เด็กชายพลช  เจริญวนิชชากร
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงพัชรพร  ศุภผล
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
154
เด็กชายพัชรพล  โกมล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงพัชราภา  รัตนติสร้อย
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
156
เด็กหญิงพิชชานาฎ  บำรุงไทย
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
157
เด็กชายพิพัฒน์  จันตน
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บำรุงวัฒน์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผลงาม
ป.4
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
160
เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
161
เด็กชายพีรณัฐ  จันเต็ม
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
162
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
163
เด็กชายภัทรพล  กุลภา
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พะวังคาม
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
165
เด็กชายภาคภูมิ  อ่อนสำลี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
166
เด็กชายภูมิภัทร  ปิ่นโตนด
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงภูษิตา  กิจสมุทร์
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงมัญชุพร  กองสุผล
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงรมัณยา  เชิดชูพันธ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงรวิวรรณ  บานแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงรวีนิภาธร  สมใจ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
172
เด็กชายรัชลชานนท์  กุลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
173
เด็กชายราชวัฒน์  อนันตะ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงวรรณกานต์  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงวรัชญา  เสือโฮก
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
176
เด็กชายวันชัย  อะมีทุย
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงวิภาวี  กิจนพศรี
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงวิรัญยา  เกิดโภคี
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สุขมังสา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงศรัณย์พร  พันธุ์แขก
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พันธุ์แขก
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงศศิวิมล  อรุณรุ่ง
ป.5
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงศิริตานันท์  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนประสาทวิทย์
วิทย์ประถม
184
เด็กชายสมบูรณ์  ลักษณเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงสิรภัทร  สังฆคุณ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
186
เด็กชายสิริกร  ชำเรืองเนตร
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงสิริรัตน์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงสุกฤตา  เกียรศิริกมล
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงสุชานันท์  ชุมแดง
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงสุมิตรา  สัมมาขันธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามกอ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กหญิงสุรีรัช  ถาวร
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงสุวพิชญาย์นี  บุตรสามบ่อ
ป.5
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงอชิตา  แก่นสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงอณัฐตา  จาดประทุม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงอนัญญา  สุภายุทธ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
วิทย์ประถม
196
เด็กชายอภิธาร  โตประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงอรชลีย์  เหลืองสุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงอรนิชา  ยวนเพ็ง
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
199
เด็กชายอัมรินทร์  รุจินาม
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงอาทิตยา  พานิช
ป.5
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงอาทิตยา  อุปทะ
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงอิสราภรณ์  เชิดชูสีมา
ป.6
โรงเรียนปัณณวิชญ์
วิทย์ประถม