ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกียรติกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  หอมเหม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลณัฐฑ์  จำอยู๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลทิพย์  อ้ายวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤติยา  เสมอเหมือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกษิรา  กิติพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชวงค์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  จันทรเสนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกานดา  จรรยา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติธัช  งามเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติพัชญ์  กันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกศินี  ลิ้มพิพัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
16
เด็กชายเกียรติวัฒน์  เกณฑ์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงขจีวันทน์  เชื้ออาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญจิรา  อโนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
19
เด็กชายคณนาถ  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายคเนศ  คุณศรี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายคีริน  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
22
เด็กชายจตุภูมิ  พันธุมาส
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิดาภา  จินตนาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิดาภา  เวียงใน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรชยา  อินตา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายจิรภัทร์  บุญใช้
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิราภรณ์  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิรารัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชญาดา  นิวัชชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนากานต์  จีนสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนิตรา  พุ่มไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
34
เด็กชายชโนดม  พิมพ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
35
เด็กชายชยธร  วิภาคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชลสิทธิ์  ชาวเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชาลิษา  มิตรโกสุม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชินาภรณ์  เทียนเงิน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชุติมา  ขอผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชุติมา  ศิลาภรพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงโชตินิภา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
44
เด็กชายญาณพัฒน์  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
45
เด็กชายญาณเสฏฐ์  โรจนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงญาดา  อรัณยกานนท์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายฐปนวัฒน์  โตตระกูลถาวร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฐานิตา  เดือนฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
49
เด็กชายฐาปกรณ์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
53
เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ
ป.4
โรงเรียนเทวรักษ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณปภา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายณพวุฒิ  ธาดาบุษบง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัชชา  เงินช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
57
เด็กชายณัชพล  เคนถาวร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ซิ้มสัมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์ละม่อม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตม์  จันดาเพ็ง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายวงศ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งรัตนดาราไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอุไร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐณืชา  อินนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐนันท์  วรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ขจรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วกุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐพงศ์  สังฆคุณ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนโมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐริญา  ลิมป์กฤตนุวัตร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐรินีย์  สุขสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐวรรณ  มั่นมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายณิชคุณ  จันทร์เจริญใจ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณิภัคนันท์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณิภานันทน์  วงษ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงเณศรา  แต้มทันสี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กชายดนัยณัฐ  พันธุ์ชื่นวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
82
เด็กชายดนุพร  พูลเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงดารารัตน์  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
84
เด็กชายติณณ์รณัย  เอกประทุมชัย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายเตชธร  ยิ่งสุข
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงทัศนิตา  สอนกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
87
เด็กชายทินภัทร  วงค์กำภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
88
เด็กชายทีปกร  ทรัพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธณัสนันท์  ทองทาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
90
เด็กชายธนกฤต  ธนะเนตรเนติ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กชายธนกฤต  ปองได้
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
92
เด็กชายธนพนธ์  มุกดาหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
93
เด็กชายธนวัฒน์  พิมพิสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
94
เด็กชายธนวิทย์  ทรัพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายธนากร  ป้อมตะขบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
96
เด็กชายธนาธิป  บุญอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
97
เด็กชายธนาธิป  หอมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธนาภา  ดิษธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
99
เด็กชายธนายุทธ  นุชวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน
คณิตประถม
100
เด็กชายธรรศ  มีโภคา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สงวนจิตร
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กชายธัญสิษฐ์  กิตติภัทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธันย์ชนก  พุทธสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนนทกร  พรหมเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
107
เด็กชายนนทกร  สายเทียน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กชายนราธรรศ  อาจประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนันท์นภัทร  คล้ายสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงรัศมีโสภณ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุลักษณานนท์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนุชจรีย์  โตสุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
114
เด็กชายบัณทัต  ธนสารกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงบุษกร  เจริญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงเบญญาภา  โตสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
117
เด็กหญิงใบเงิน  ฉวีรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปณิตา  ชนะวาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
119
เด็กชายปณิธิ  สุคันธี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายปภังกร  พักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปภารินทร์  สุดใจชื้น
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญพรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วารินทร์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
125
เด็กชายประภวิษณ์  ภูนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
126
เด็กหญิงประภาวรรณ  จิตทองหลาง
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
127
เด็กชายปรินทร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปวริศา  ปุ่นศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ลิคิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
131
เด็กชายปองณัฐ  ยะรังษี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อินทรทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
133
เด็กชายปัณณทัต  คมสราวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
134
เด็กชายปัณณ์  จันทรา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปานบูรยา  บุญพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปารตี  อารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงปิ่นชนก  กองศักดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ภูมิดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปิยาภัทร  รัตน์วิเศษฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปุณ  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปุณญิศา  พึ่งแสวงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงปุณยวีร์  ฟ่าง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กชายพงศ์ศิริ  นันทิวัธวิภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพนิตา  เตี้ยเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพรยมล  พรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพรรณปพร  เที่ยงประดง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงพริสร  จินดาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
149
เด็กชายพลกฤต  นาคพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงพัตรพิมล  สุขศรีวงษ์มั่น
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
151
เด็กชายพันธวัธน์  ภูมิฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพิชยา  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
153
เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
154
เด็กชายพิทยุตท์  ทองพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพิมดาว  สิงหัษฐิต
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพิมพ์ธีรดา  กิรประสงค์กิจ
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพีรลักษณ์  บุบผาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
159
เด็กชายพีระพงษ์  วันจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
160
เด็กชายไฟซอล  หวังภักดี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  รูปสูง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภัชชนก  เปรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
163
เด็กหญิงภัทราพร  มหาโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
164
เด็กหญิงภัทรีดา  ศิริปิ่น
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญใช้
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กชายภูมิรพี  ศรีพัฒนพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
167
เด็กหญิงภูริชญา  ด้วงปั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
168
เด็กหญิงภูริชญา  สวนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
169
เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีษะภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายภูวิศ  พิณแพทย์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
172
เด็กชายยุทธศักดิ์  เยือกเย็น
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายรพีพัฒน์  การเนื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
174
เด็กหญิงร่มเกล้า  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงรมย์นลิน  ศิริปัญญารัศม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ทองใส
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงรัตนาวรรณ์  จรรยาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
179
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงลดาวัลย์  ปรุงนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงลภัส  คงคาใส
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงลักษิกา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
183
เด็กชายวชิรวิทย์  โหงษ์มาลัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
184
เด็กชายวชิรวิทย์  อินทรสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
185
เด็กชายวทัญญู  ดอกบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงวรกานต์  จักษุทิพย์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงวรพร  สมนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
188
เด็กชายวรพล  นกงาม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายวรภัทร  วงษ์คำพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
190
เด็กหญิงวรรณชนก  ยืนทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
191
เด็กหญิงวรรณพร  น่วมพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
192
เด็กหญิงวรัทยา  วรภัคนิธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
193
เด็กหญิงวริสา  อักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงวรีย์พิศา  เพ็ชรน่วม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
195
เด็กชายวัชระ  วงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงวิชญา  ทรงศรีสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
197
เด็กชายวีรพล  ชุ่มชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กชายวีรภัทร  ชุ่มชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
199
เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
200
เด็กหญิงศวรรยา  สัจธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
201
เด็กหญิงศศินัดดา  นิลโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
202
เด็กชายศิรินทร์  ศรีชัยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
203
เด็กหญิงศิริวดี  ออมทรัพย์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
204
เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงศีริภัทร  หนูมงกุฎ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
206
เด็กชายศุภกร  ธีรพุฒิสิต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
207
เด็กชายศุภณัฐ  แขกพงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
208
เด็กชายศุภฤกษ์  มีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
209
เด็กชายศุภวิชณ์  ขอมดำดิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
210
เด็กหญิงศุภสรา  ยศคำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศุภานัน  โชคชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
212
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โถทอง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
213
เด็กชายสรยุทธ  เครือวงษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสวิตตา  จิตต์สุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
215
เด็กชายสิงห์ชัย  วรทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
216
เด็กชายสิทธา  วงษ์พาสกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
217
เด็กชายสิทธิโชค  สมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสิทธิวดี  สิทธิบรรณกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสิรภัทร  จุลคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสิรภัทร  ยิ่งสุข
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กชายสิรวิชญ์  ลำบอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงสิรามล  จิตหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
223
เด็กหญิงสิริสราญ  จันทร์ชัย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
224
เด็กชายสุกฤษฎ์  ช่อรักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสุภัสสร  โชติถิรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสุภิชชา  กัลลประวิทย์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายสุรศักดิ์  วงรอด
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงสุรารักษ์  สดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
229
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บาดขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
คณิตประถม
230
เด็กชายอดิศร  ภานุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
231
เด็กชายอนันต์ยศ  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
232
เด็กชายอภิชาติ  จำจด
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
233
เด็กชายอภิรักษ์  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
234
เด็กชายอรรจน์  ประสารกก
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กชายอรรถชัย  วงษ์ครุฑ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงอรอินทร์  บุตราสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอริศรา  ดาทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอริสา  เจดีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
239
เด็กชายอัครพงษ์  ธรรมวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
240
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีสมุทร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
241
เด็กหญิงอัจฉริยดา  ชีพสมทรง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สิงหวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
243
เด็กชายอานันท์  แต้วณิชเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงอารยา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงอินทุกร  สีนนท์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
246
เด็กหญิงไอริสา  ศุภไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
นางสาวกชกร  พลชู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
248
นายไกรวิชญ์  ไชยสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงเจรีญา  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงชโรชา  มีแสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายณพชร  รุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงธนพรรณ  จิวเจริญสกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงเพ็ญนิภัทร์  โจประพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงรัฐกาล  คามเขตต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงสุชานันท์  พุฒซ้อน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวอรจิรา  ยาศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงอาทิตยา  สถาวร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงอาทิตยา  สว่างแสง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายเอเปค  สวนอินทรชิต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงกตกร  ชาญวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกนกกร  วงศ์คำมา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกนกนิภา  ไขกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกนกพร  ชัยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกนกพร  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนขบวน
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกนกอร  อู่เงิน
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกนิษฐา  อึ่งป่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงกมลพิชญ์  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกรกมล  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
271
เด็กชายกฤตภัค  บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงกฤติมุข  สงวนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกฤติยาณี  ตรีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เหลาเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
275
เด็กชายกฤษณ์กันต์  ทิพกรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายกฤษณพงษ์  ศิริรันดร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกฤษพร  ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกัญญณัช  ศรีแสงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสียงเจริญ
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกัญฐณา  ทัตตินาพานิช
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กชายกันดิศ  เดชาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
284
เด็กชายกันตพงศ์  โถทอง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกันติชา  มงคลแม้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกัลยกร  บำรุงกิจ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงกัลยทรรศน์  วงษ์วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกัลยารัตน  ใจเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
290
เด็กชายกิชภูมิ  จำปานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
291
เด็กชายกิตติภณ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกิตติยา  เงินกรุง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กชายกิตติวัชร์  นวลสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกุลนาถ  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงกุลภัทรา  ทรัพย์มา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงเกวลี  บรรดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงขวัญข้าว  ยืนยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงขวัญจิรา  งามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงขัตติญาภรณ์  ขุนเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงเขมจิรา  ฤกษ์สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
301
เด็กชายเขษมศักดิ์  ย้อยดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงคณัญญา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงคณิศรา  นาสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
304
เด็กชายคเณศ  แสงสุรเดช
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายคุณากร  ฮาเซกาว่า
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายจตุรวิทย์  หาญเชิงชัย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กชายจักรพงศ์  เจริญนพกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
308
เด็กชายจักรพรรณ์  สันทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
309
เด็กชายจามร  ฉัตรจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
310
เด็กชายจารุต  วชิรดุสิต
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงจารุภัทร  สีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงจิดาภา  รุ่งเรื่อง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤทธิ์ประสม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงจินดามณี  พิลึกดีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
315
เด็กชายจิรเดช  ส่านสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
316
เด็กชายจิรวัฒน์  คุณดิลกเนติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
318
เด็กชายจิรายุ  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
319
เด็กชายจีรภัทร  รอดเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงษ์ตระกูลพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุยะระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงจุลจักร  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์นิกร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธ์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงฉวีวรรณ์  วันประสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงชญาทิพย์  ทับมีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงชนกนันท์  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงชนกภัทร  อุดมจิต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงชนกานต์  สิทธิพล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงชนมน  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
331
เด็กชายชนะชล  ศิลาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
332
เด็กชายชนัต  จันทร์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงชนิกานต์  วอนเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงชมพูนุช  ครีวงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กชายชโยดม  คงธนจินดาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงชลนิภา  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
337
เด็กชายชวกร  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
338
เด็กชายชวดล  ครองยุฒธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชวัญรัตน์  วงษ์รอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
340
เด็กชายชวัลวิทย์  ลิคะสิริ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงชาลิสา  พรเลิศ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงชิณาธิป  สุภักดี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กชายชิษณุพงศ์  กุลถาวรานนท์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรจงพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงโชติกา  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงโชติกา  จุลคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงฌานิศา  วงษ์สุเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
349
เด็กชายญาณกร  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงญานิศา  สุขสุวานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงฐาปณี  คุปตจิต
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงฐาปณีย์  คชสีห์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายฐิติวัสส์  อินทร์จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
354
เด็กชายณพสรณ์  ชูสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณภัทร  กำเนิดบุญ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
356
เด็กชายณภัทร  เลอนอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
357
เด็กชายณภัทรสกรณ์  จำรัสพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณัชชารีย์  ศุภรัตน์ศิริชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  กระแจะจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
361
เด็กชายณัฏฐ์  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองดา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฐชยา  จั๋นศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงณัฐญาดา  ประสพบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณัฐณิชา  สอาดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
368
เด็กชายณัฐณิฐ  เต็มไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
369
เด็กชายณัฐดนัย  กันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
370
เด็กชายณัฐ์ธเนศ  เลิศอริยเมธี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงณัฐธิดา  มากเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงณัฐธิดา  สอาดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
373
เด็กชายณัฐนันท์  ซิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงณัฐพร  จันทะดวง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณัฐภา  ไกรศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โพธิ์เดชสิรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณัฐรัมภา  โพธิ์ลอย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณัฐวรา  ทวีวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงณิชานันทน์  กุญชร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงณิชาภัทร  อาจองค์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กชายดรัณภพ  ทองกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
383
เด็กชายดรัล  เทอดศรีศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
384
เด็กชายดลชัย  ทัศนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กชายไตรรงค์  ธนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
386
เด็กชายทวีชัย  จีรประภาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงทักษอร  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายทัชชล  โรจนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลิมพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายแทนกาย  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กชายธงทอง  อนันตพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธนกร  แป้งร่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
393
เด็กชายธนกฤต  กิมิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
394
เด็กชายธนกฤต  ศรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
395
เด็กชายธนบดี  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กชายธนพล  สงคราม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายธนพล  สำเภาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธนภัทร  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธนภัทร  ลิ้มวราภัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กชายธนวัฒน์  กมลกลทีป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
402
เด็กชายธนวัตน์  หล่อนาค
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายธนวันต์  ศรีศิริโชคชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงธนัญญา  สุขสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงธนารีย์  คงคารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงธมนณัท  กฤษณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชานุมาศกำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กชายธวัชชัย  ถีระวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชร์เหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธันยพร  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธันยพร  เศรษฐา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธันยา  บุตรสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
414
เด็กชายธิติพัทธ์  บุญแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงธิษญาพัฒน์  ขำปากพลี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธีรกานต์  โชคชัชวาลกุล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธีรพล  โทพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
418
เด็กชายธีรศักดิ์  เหมธานินทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงธีริศรา  เทศสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
420
เด็กชายนครินทร์  เชียงเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนภัสสร  เจียมกรกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงนภัสสร  อรุณพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงนราทิพย์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนัทชา  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงนันท์นภัส  พละปัญญวงศา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงนันทัชพร  ชูประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงนันทิการต์  เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
430
เด็กชายนิติธร  สุขินันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายนิธิ  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
432
เด็กชายนิพนธ์  เนตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กชายนิพพิชฌน์  พิมพ์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กชายนิพิชฌน์  รุดโถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงนีรนารา  นนท์ชญาวิชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
436
เด็กชายบวรวงศ์  บัวบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงเค้า
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงเบญญาภา  คัมภีร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  ลาลด
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายปกป้อง  หลีกชั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
441
เด็กชายปกรณ์  เอกุจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
442
เด็กชายปณวัตร  ประยูรยวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงปรมัช  สีสวย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปรัตถา  พุ่มเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงปรางทิพย์  พันธุ์คำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงปราณปริยา  ดัดงาม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงปริชญา  จันทร์ศรีสุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงปริยากร  เขียวขำ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงปรีชญา  มากสาคร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปวริศา  กฤชกาญจนพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปวันรัตน์  สจิรวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงปวีส์ธิดา  เมยประโคน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายปองคุณ  สอนใหม่
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กชายปัญญณรงค์  สุนทรโกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
456
เด็กชายปัณณธร  สารกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
457
เด็กชายปัณณวัฒน์  โชครุ่ง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กชายปัณณ์  นาจารย์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายปัณณ์  สงค์อิ่ม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงปัณสิริย์  หมวดหอม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายปาณิสรา  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายปาราเมศ  คงทอง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปาวริสา  ปราบมนตรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายปิยกร  ยุววุฑโฒ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงปิยฉัตร  วรพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
466
เด็กชายปิยะวัตร  ฉายศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ภานุพัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงปุญญิสา  แสวงเวช
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กชายปุณโชติ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
470
เด็กชายพงศธร  บัณฑิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
471
เด็กชายพงศ์ศิริ  พรมมานิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
472
เด็กชายพนธกร  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงพรกมล  สมบัติทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงพรทิพา  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงพรธีรา  ราศรีมิน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพรนภา  จรัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพรไพริน  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กชายพรรษกร  อุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพรสวรรค์  ชาวเหนือ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กชายพลากร  สีนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
482
เด็กชายพสธร  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพัชราภา  วรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพัตรพิมล  เจริญนพกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
485
เด็กชายพิชญุตม์  มากเจริญ
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพิชานันท์  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพิชามญธุ์  โรจนครินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โคตระกูลถาวร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ฟักมั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพินท์สุดา  อดุลยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพิมมาดา  สมใจ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพิมรดา  บัวเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
494
เด็กชายพิริยพงศ์  สอดศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงพิไลวรรณ  สาพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
496
เด็กชายพีรพงศ์  ทรงบัญฑิต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
497
เด็กชายพีรพล  โทพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพุฒิดา  รักติกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กชายไพศาล  สังข์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงภควดี  สูญทุกข์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายภควัฒน์  ดิษปัญญา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายภวดล  ฉายศรีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงภัคจิรา  มาณพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
504
เด็กชายภัคธร  ปลื้มใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
505
เด็กชายภัคภณ  ทองทาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
506
เด็กชายภัทรโชค  สีมาคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
507
เด็กชายภัทรพล  จันทร์พัฒนพิชัย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงภัทรมน  วายลม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงภัทรวดี  คู่คิด
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงภัทรวดี  วอขวา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงภัทราพร  ธีรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
512
เด็กชายภาณุพงศ์  แคนดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
513
เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงภารดี  สมพรนิมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงภาวิณี  วงค์สน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายภาสกร  อาทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
517
เด็กชายภูตะวัน  เพ็ชรรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
518
เด็กชายภูรินท์  พินโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
519
เด็กชายภูริภัทร  อุ่นสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
520
เด็กชายภูวดล  มาติยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
521
เด็กชายภูวิตรา  วรมานะกุล
ป.4
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
522
เด็กชายภูศินษณ์  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงภูษณิศา  กาญจนปราณี
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงมนต์ภัสสร  ชัยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงมนสิชา  ก่อเกียรติดำรง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาสีสวย
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงมนัสสิริโสภา  พงศ์วิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กชายมหาสมุทร  เอี่ยมไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กชายยศพล  เดชสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
531
เด็กชายร่มธรรม  สมใจ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงรมิตา  ชื่นชิต
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงรวิสรา  ภูมิดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงรสริน  กองเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
535
เด็กชายระพีพัฒน์  ฤาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
536
เด็กชายรักชาติ  แย้มกลิ่น
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงรัชมล  พรมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
538
เด็กชายรัฐนันท์  ขาวสอาด
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายรัฐภูมิ  จันงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารมิตรรักษ์ ชั้น 2 ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
540
เด็กชายรัฐภูมิ  อุทธสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
541
เด็กชายรุจิภาส  จุ่นจักกฤษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงลภัสรดา  นาบำรุง
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
544
เด็กชายวชิรวิทย์  ผ่องผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงวรกร  ธีรพุฒิสิต
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กชายวรปรัชญ์  เริงเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
547
เด็กชายวรภพ  แย้มสระโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงวรมน  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายวรเมธ  ทวีประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงวรรณพร  ขำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงวรรณิษา  โอ่วเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงวรลักษณ์  ธรรมลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
553
เด็กชายวรเศรษฐ์  วรรธนะพงษ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายวริศ  แดงศิริ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงวริศรา  เจริญรบ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายวศิน  ฤกษ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงวาทิตยา  รักสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงว่านวิกา  เลิกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
560
เด็กชายวิธวิทย์  บุรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงวิลันดา  ศรีชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงวีรดา  รอดคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงศรีสมภัทธ์  เพชรไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงศรุดา  สุวรรณกล่อม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงศลิษา  คงกล่อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงศศิพิมพ์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงศศิวิมล  จิตต์สุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงศิรพัชชา  สิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงศิริทิพย์  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปิติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
572
เด็กชายศิวกร  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
573
เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
574
เด็กชายเศรษฐี  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารมิตรรักษ์ ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
575
เด็กชายสราวุฒิ  จิตสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงสโรชา  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
577
เด็กชายสหสนัย  อินทมาศ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสัญจิตา  ทัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงสาริณี  จันทาแล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
581
เด็กชายสิรวิชญ์  จิตเฉย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงสิริจรรยา  เหลาเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงสิริยากร  คูศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงสิริรัตน์  ทรัพย์อุดม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายสิริวัฒน์  แก้ววิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงสุกัญญา  เชื้อวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
587
เด็กชายสุขพิชัย  ใจแกล้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงสุชาดา  ชุติพรกมล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงสุชานรี  ธิติลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงสุธาสินี  มีใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงสุธินี  เกาะมะไฟ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงสุนันทา  ไผ่จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
593
เด็กชายสุพสิษฐ์  กนิษฐกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงสุพิชณาย์พร  โพธิ์คลี่
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงสุภัชชา  กลใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงสุภัสสรา  หงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสุภาวดี  ธนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสุภาวิตา  ไหล่รุ่งเรืองสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงสุภาสวัสดิ์  โกเมศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงอชิรญา  อินตา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กชายอนันดา  ขยันคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
604
เด็กชายอนุชิต  แก้วขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
605
เด็กชายอนุภัทร  สุดแสง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงอภิญญา  กรัตพงศ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายอภิวิชญ์  สิงห์สาธร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงอมรา  จงปัน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงอรกช  อาศัยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารมิตรรักษ์ ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
610
เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่มา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงอรจิรา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
612
เด็กชายอรรถพล  กรมิกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอรัญรัตน์  แสงจ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงอริสรา  พร้อมมูล
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอริสรา  แสงทะมาต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงอริสา  ไอคอนรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงอักษราภัค  สง่าเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
618
เด็กชายอัครชัย  กิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายอัครชัย  ตาชูชาติ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงอัญชัน  ฟักทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กชายอัณณพ  ใจอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
622
เด็กชายอัธพล  เนตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
623
เด็กชายอาณัฐ  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงอาทิตยา  จินดาประเสร็ฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
626
เด็กชายอานุภาพ  พงษ์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
627
เด็กชายอินทัช  เนียรมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงอิศราภรณ์  เทืี่ยงทางดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
629
เด็กชายอิสระ  เดชชูตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงอิสริยารัตน์  หนูหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงอุษณีย์วรรณ  กันฟัก
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 6/6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
633
เด็กหญิงกชพร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
634
เด็กชายกนกพล  วรรณสังข์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
635
เด็กชายกรพบ  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
636
เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองกิ่ง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
637
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แม้นเทวินทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
638
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
639
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
640
เด็กชายกันตพงศ์  ประสมสิน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
641
เด็กหญิงกันยรัตน์  ตะเภาพงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
642
เด็กหญิงกันยารัตน์  ชอบพิมาย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
643
เด็กชายกิตติกร  คำสนิท
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
644
เด็กชายกิตติเดช  เทพบุตร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
645
เด็กหญิงกิรณา  หนองกระทุ่ม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
646
เด็กหญิงกุลธิดา  กังวาลย์วงษ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
647
เด็กหญิงเขมิกา  เหมือนส่อน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
648
เด็กชายคณาธิป  หอมทรง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
649
เด็กชายคิมหันต์  โอนอ่อน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
650
เด็กชายคุณานนต์  นามพงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
651
เด็กชายคุณานนต์  โอชารส
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
652
เด็กชายจักรกฤษ  ดุนขุนทด
ป.4
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
คณิตประถม
653
เด็กหญิงจารุวรรณ  สืบจากทัพ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
654
เด็กชายจิรกิตติ์  นาคากาวา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
655
เด็กหญิงจิราพัชร  บุญสม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
656
เด็กหญิงชญานิศ  บุญทิม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
657
เด็กชายชนพล  สุริแสง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
658
เด็กหญิงชิตชนก  สายตา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
659
เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
660
เด็กหญิงชุติมา  บุญเล่า
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
661
เด็กชายเชาว์จิรัฏฐ์  จุ้ยมณี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
662
เด็กหญิงญาณินท์  โพธิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
663
เด็กชายฐานเศรษฐ์  นาฆะ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
664
เด็กหญิงฐิตาภัทร์  อาจรีย์วัชรกุล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
665
เด็กชายฐิติชัย  ศรีประไพ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
666
เด็กหญิงฐิติพร  คงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
667
เด็กหญิงฐิติพร  วุฒิตา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 6/5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
668
เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
669
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถมปัด
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
670
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สิริพลอยกุล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
671
เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นบุบผา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
672
เด็กหญิงณัฐนรี  อัตต์สินทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
673
เด็กชายณัฐพงศ์  วงศาโรจน์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
674
เด็กหญิงณัฐภัสสร  สันทัด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
675
เด็กชายณัฐวัฒน์  มีสุขธนศิริ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
676
เด็กหญิงดวงกมล  กระแสโสม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
677
เด็กชายธนกฤษฎิ์  เกตุหอม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
678
เด็กชายธนโชติ  ถึกเสือ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
679
เด็กหญิงธนพร  เงินโสม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
680
เด็กหญิงธนพร  เพ็ชร์สุข
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
681
เด็กหญิงธนพร  ศุภกรพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
682
เด็กชายธนวัฒน์  มุขโต
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
683
เด็กหญิงธมลวรรณ  เนินยอด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
684
เด็กหญิงธฤษวรรณ  รุ่งรัตนดาราไทย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
685
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
686
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คุณตง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
687
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชนรัมย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
688
เด็กชายธัญญาพัฒน์  ปานสมุทร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
689
เด็กหญิงธัญญามาศ  พัดพรม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
690
เด็กหญิงธัญรมย์  พรมเสาร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
691
เด็กชายธีทัต  สุวรรณกล่อม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
692
เด็กชายนทีกานต์  เติมเพชร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
693
เด็กหญิงนพเกล้า  แก้วมะหัน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
694
เด็กชายนพชัย  ทาลา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
695
เด็กชายนพัตธร  ตรียัง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
696
เด็กชายนฤชา  ประภาวะกา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
697
เด็กหญิงบุศยรินทร์  วงษ์อุดม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
698
เด็กหญิงบุษญา  ผามั่น
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
699
เด็กหญิงเบญญาภา  ลีดอนงิ้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
700
เด็กหญิงปนัดดา  กิ่งคูณ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
701
เด็กชายปภินวิทย์  ลิ้มเส็ง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
702
เด็กหญิงปราริษา  แทมมิก้า ฟ๊อก
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 6/4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
703
เด็กหญิงปริยวดี  ศิริปิ่น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
704
เด็กชายปัญจพล  ศรีมา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
705
เด็กหญิงปัณฑิตา  ประสมสิน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
706
เด็กหญิงปาณิศา  เชาว์แล่น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
707
เด็กชายปิยกร  เพ็ชร์สุข
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
708
เด็กหญิงปิยนุช  แสงเทศ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
709
เด็กชายปุณณวิชญ์  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
710
เด็กชายพรพรหม  นิสิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
711
เด็กหญิงพรพิชชา  หิรัญเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
712
เด็กหญิงพรพิมล  หวังวิชา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
713
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทะนามศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
714
เด็กหญิงพริมา  ใหญ่เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
715
เด็กหญิงพัฐสุดา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
716
เด็กหญิงพัฒน์นรี  การะวงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
717
เด็กหญิงพิชญาดา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
718
เด็กหญิงพิมพ์พจี  แจ้งพรหมมา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
719
เด็กชายพีรพัทธ์  ชุมกลาง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
720
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงแตง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
721
เด็กชายภัทรดนัย  มากยิ่ง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
722
เด็กชายภาสกร  เนื่องจากอินทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
723
เด็กหญิงภูริชญา  เพชรินทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
724
เด็กชายมนตรี  พิมศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
725
เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุบรรจง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
726
เด็กชายรัชชานนท์  เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
727
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นามภักดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
728
เด็กหญิงรัตนกุล  ศรีจรัส
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
729
เด็กหญิงรัตนาพร  เชื้อสาวะถี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
730
เด็กหญิงโรนียา  จันทเลขา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
731
เด็กหญิงวนัชพร  สามสีเนียม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
732
เด็กหญิงวรวรรณ  ทุมสอน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
733
เด็กหญิงวริญญา  วุฒิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
734
เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงนคร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
735
เด็กหญิงวารีรัตน์  เทพจร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
736
เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงษ์นรา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
737
เด็กหญิงวีรดา  ช่างเก็บ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 6/1 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
738
เด็กหญิงศตพร  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
739
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
740
เด็กชายศุภกร  อุดมปลั่ง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
741
เด็กชายเศรษฐศาสตร์  เติมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
742
เด็กหญิงสมิตานัน  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
743
เด็กหญิงสโรชา  กุลยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
744
เด็กหญิงสวิชญา  เซี่ยงว่อง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
745
เด็กหญิงสายทอง  เชื้อสมุทร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
746
เด็กหญิงสาริศา  พาลึก
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
747
เด็กชายสิรภพ  สิงหเสนี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
748
เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วมล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
749
เด็กหญิงสุขฤทัย  นพเก้า
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
750
เด็กหญิงสุทัตตา  สุทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
751
เด็กหญิงสุธิดา  จำจด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
752
เด็กหญิงหทัยรัตน์  น่าชม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
753
เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์รุกขา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
754
เด็กชายอดิรุจ  อินทรกมล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
755
เด็กหญิงอดิศา  ดอนทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
756
เด็กชายอติเทพ  โนนสูง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
757
เด็กชายอภิสร  เปรมอำพล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
758
เด็กหญิงอมลวรรณ  ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
759
เด็กหญิงอรญา  บุญโกมล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
760
เด็กหญิงอริสรา  ถาวรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
761
เด็กหญิงอัญญานี  สกุลนุ่ม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
762
เด็กหญิงอาทิติญา  วงษ์ประเทศ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
763
เด็กหญิงอินทิรา  มณฑาลพ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
764
เด็กชายเอกราช  จำเรือน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง MEP6/3 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
765
เด็กหญิงกนกวรรณ  โทวงษ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงกนกวรรณ  สินเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงกรชวัล  นาฆะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
768
นายกฤษณะ  แสนใจกล้า
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงกฤษดานันท์  ศรีตรง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
770
นางสาวกัญญารัตน์  ทองโปรย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายกิตติธัช  เลี้ยงรอด
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงกุลธิดา  คำบุดดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงกุสุมา  ภูมิศรีคิ้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงขวัญใจ  จอมแก้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงจรรยารักษ์  บุญสอด
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงจอยสิลิน  ตัน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีชนะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงจิราพัชร  บุญปลั้ง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เศรษฐพรหม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายจุลภัทร  ปามะ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ผลาหาร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงชญาดา  เนื่องกำเหนิด
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงชมพูนุช  โกมลานนท์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายชยังกูร  ประเสริฐสุขนิธิ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
786
นางสาวชาริญา  ชาญกิจ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงชาลิสา  ไตรมาลัย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงฐิตินันท์  รัตนชัยเสมากุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เปรมศรี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองศรี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายณัฐดนัย  เภาพันธ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายณัฐพสิษฐ์  ธีรภัทรอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมบุตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงดารณี  ท่าเกษม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงทิพยดา  พาณิชย์วัฒนานุกูล
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 ห้อง MEP6/2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
800
เด็กชายธนกร  ยิ้มน้อย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
801
นางสาวธนัชชา  ชาญดิลกโชติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงธนาภรณ์  สร้อยพรมารถ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายธีรศักดิ์  บุญสม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายธีรศักดิ์  สุมานัส
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
805
นายนนทพัทธ์  สืบจากศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงนพวรรณ  มหาพันธ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงนภารัตน์  สุราเมา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายนฤนาท  จันทร์รุกขา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายนิติธร  ตรียัง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงเนตรดาว  วงค์ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
811
นางสาวเนตรดาว  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงบัณยดา  ลิปปานนท์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงบุณยาพร  กลมกล่อม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายบุรัสกร  หอมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายบุรินทร์  สมยา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายบูรพา  เจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงเบญญาภา  ครูศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงปณิตา  สีแสง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงปพิชญา  ปราณี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงปภัสรา  ปิยะธนากร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงปภาวรินท์  สุริยอัมพร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
822
นางสาวปวันรัตน์  ศรีมา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงปานฤทัย  คำภีระ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงปิ่นมณี  สอนสี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
825
นางสาวปิยธิดา  สบายดี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงปิยะธิดา  อาทร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายปุณยวัจน์  ขมเล็ก
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายพรชัย  ด่านมี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
829
นางสาวพรนภา  เลิศศักดิ์วิมาน
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  สร้อยทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
831
นางสาวพรรณวดี  โชติรัตน์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงพัชราพร  แสงยิ่ง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงพัชริดา  ศิลาเลิศ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  มาษา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 ห้อง MEP5/2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
835
เด็กหญิงพีชราภรณ์  การินทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงแพรวพลอย  ทองสืบ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายภควัต  บำรุงศักดิ์สันติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
838
นางสาวภรัญญาดา  ทองศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงภัทรวดี  จันภิบาล
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายภีมพล  เภาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายภูวิศ  อินจา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรินทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงมนสิชา  นฤทัย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงมันทนา  ลีดอนงิ้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงมาณัสวี  โอนอ่อน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงเมรินทร์  ทองเล็ก
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายยุทธศาสตร์  ชัยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงรสรินทร์  หลักฐาน
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายรังสิมันต์  โฆษวณิชกิจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ผลดอน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
851
นางสาวรุ่งทิวา  เงาทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงลลิตสุดา  ถึกไทย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายวงศธร  ธรรมวงศ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงวชิรญา  อาริยะยิ่ง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายวัชรพล  ตะเภาพงษ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงวัลย์นาภัสร์  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
857
นางสาววิลาสินี  อินทร์สุข
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงวีณา  ชาบำเหน็จ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายศรัณย์ภัทร  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายศรัณย์  ทวีบุรุษ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายศักย์ศรัณย์  อัครเมธาวงศ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงศิรประภา  คงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงศิรภัสสร  วุฒิธา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายศุภวัฒน์  บุญเจียม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงศุภิสรา  รักษาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายสิทธินนท์  สุดเทียน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายสิรวิชญ์  จุ้ยรักษา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
868
นางสาวสุพรรต  เกียรติสถิตสกุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วศรี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 ห้อง MEP5/3 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
870
เด็กหญิงสุพิชญา  ม่วงกล่อม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายสุรชัย  มาแสวง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณกล่อม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงษ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายอนุภาพ  เปรมอำพล
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายอโนชา  พรมเปลว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงอภิณห์พร  ทัพพ์เทียมทัน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงอรอมล  อำพนไชยกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงอริสรา  บัวตูม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
879
นางสาวอัญชิสา  คล่องเเคล่ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายอิทธิกร  สมตน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงอิริยนา  เมืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงเอลิกา  แฝงสมบัติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 3/5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
883
เด็กหญิงกนกนภา  จยันรัมย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงกนกนันท์  กิ่งมาลา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงกนกพร  สีเฮ้า
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงกมลนัทธ์  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
887
เด็กชายกรกช  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงกรวรรณ  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
889
เด็กชายกฤษณ์ตริณ  มรพงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
890
เด็กชายกฤษณรัตน์  กัณทษา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงกฤษณา  อินทรพหรม
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงกัญชพร  กำจัดภัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาวงษ์เพีย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงกัลยตา  งามนา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขประสงค์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงกัลยากร  สายเสน
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงกานต์ตา  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงกิตติญาณี  พูนดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงกิตตินันท์  วังเย็น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงกิตติมา  หัสดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงกุลนัดดา  บัวสา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงเกษศิริ  มีศิลชัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงเขมจิรา  ของนา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
905
เด็กชายคณุตม์  วจีสิงห์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงจันทร์จิรา  รัตนชน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงจารุวรรณ  คงเสือ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงจารุวรรณ  ฆ้องดอน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงจารุวรรณ  ฑีฆะสุข
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงจิรวรรณ  ภูเดช
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงจิรัชญา  อร่ามศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงจุฑามาศ  ประมวลวัลย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงจุฑามาศ  สาวน้อย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงฉัตราพร  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงชญาภา  เขียวจันทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงชณาภรณ์  สังข์โกมล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงชนกานต์  อำพลไชยกุล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 5/1 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
918
เด็กชายชนสิษฎ์  พิมแพง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงชมพูนุท  แนวสูง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
920
เด็กชายชยานนท์  รักสุจริต
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงชรินทร์ธร  เพียซุย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงชลธิชา  อนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
923
เด็กชายชัยมงคล  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูมี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงชุติมา  มีพร้อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
926
เด็กชายชุษณะ  สนใจมั่งมี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงฌาลิสา  เจริญวงค์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
928
เด็กชายฐนกร  ธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงฐาณัฎดา  กระทงยาม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
930
สามเณรฐิติกร  ม่วงกล่อม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
931
เด็กชายฑีปากร  ไชยฮ้อย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงณฐมนต์  ก้ามสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
933
เด็กชายณภัทร  บุษดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาน์  นามพงษ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงณัฏฐา  พ่วงศึก
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
936
เด็กชายณัฐชนน  สามพันธ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมั่นการ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์โอสถ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงณัฐณิชา  มังกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเงิน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
941
เด็กชายณัฐปคัลภ์  วาดถนน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงณัฐพร  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฤทธิบันลือ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
944
เด็กชายดนุเดช  อ่อนอาจ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงดวงกมล  อุสาห์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
946
เด็กชายตนุภัทร  จันทลักษณ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงทรรณรด  ยะโสวงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงทองคำ  ชั่งสี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงทิพยธิดา  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
950
เด็กชายทิวากร  ศรีดา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
951
เด็กชายเทพรัตน์  มณีท่าโพธิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
952
เด็กชายธนกฤต  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 5/4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
953
เด็กชายธนกฤต  มั่นเกษวิทย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
954
เด็กชายธนภัทร  สกุลแตร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงธนมา  ทรงบรรดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงธนัชชา  เรียงวงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
957
เด็กชายธนันท์ธร  สระกำ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
958
เด็กชายธนาคม  พรมตา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงธวัลฤทัย  มาสี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงธัญจิรา  ดีปัญญา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
961
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รัตนานุกูล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
962
เด็กชายธาวิน  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญโต
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงธิดารัตน์  พระไชย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงธีรกานต์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
966
เด็กชายธีรภัทร  ใจชื้น
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงธีร์วรา  ศรีชาลี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงนงนภัส  พัสดุ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงนพมาศสิริ  เนตรสี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงนภษร  ยังพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
971
เด็กชายนภัสกร  จันต๊ะวงศ์ทา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงนภัสกร  ทองมา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงนภัสนันท์  อัตโต
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงนภัสสร  รุ่งฟ้า
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงนภากร  ขำถวิล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
976
เด็กชายนราวิชญ์  ม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงนริศรา  พรหมสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงนลินทิพย์  โถมขำ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  มัจฉา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงนิชชนันท์  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงนิชฎา  ชำนิ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
982
เด็กชายนิติกร  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงบุญญิสา  ยางศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงบุณยานุช  อินวาทย์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
985
เด็กชายบุริศร์  บุญกระพือ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ใจเพียร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 5/5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
988
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  อุดมสมัคร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
989
เด็กชายปณิธิ  มุ่งงาม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงปพิชญา  พละเดช
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
991
เด็กชายปภังกร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงปภาวดี  เครือบุญ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
993
เด็กชายปรณัฐ  บุรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
994
เด็กชายปรมินทร์  เอื้ออารี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
995
เด็กชายปรวรรธ  ไชโย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงประกายกาญจน์  ทนงรบ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
997
เด็กชายประณิธิ  สุขาวาปี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงประภัสสร  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
999
เด็กชายปรัตถกร  ธนพงศ์พัฒน์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงปราณปรียา  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงปราณี  โพธิ์ชู
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงปริยากร  นามไว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงปัญญาพร  ดาดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงปัณณชนกันย์  ไชยสินันท์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงปิยวรรณ  ปราบพราน
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปราณีชาติ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงปุณญพัฒน์  สอนเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงปุณยาพร  วาดถนน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายพงศกร  ชมมั่น
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  มาคำ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสอาด
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงพรรณรายณ์  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงพรีมลดา  พุกสุข
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงพอเพียง  ฤทธิเดช
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงพัชรพร  วัฒนศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายพัชรพล  อดทน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคาชิมา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงพิชชาพร  พิมพิรัตน์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงพิชญธิดา  งามวงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ซอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงพิณฑุอร  แก้วเมตตา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 5/6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1023
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนลือชา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงพิรญาณ์  สังข์เทพ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายพีรพล  ศรีสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายพีรพันธุ์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงพีรยา  ท้องที่
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงเพียงขวัญ  เจริญพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงไพลิน  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นสุขา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงภัณฑิรา  ลมัยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายภัทรดนัย  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงภัทรธิดา  สมคุณ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงภัทราพร  พันสี
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงภิญญามาศ  โสมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายภิศพัฒน์  คนรักษ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายภีมรภัทร์  กลิ่นคำพูน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายภูบดินทร์  ทรงวรพันธ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายภูรีวัตร  รัตนจินดา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงภูษณิศา  พุกรัตน์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงมณฑิตา  จันเอียด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงมินตรา  กงไกลาศ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงยุพารัตน์  สุขชาติ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงรัชฎาพร  ภู่พยอม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายรัชตะวัน  เตชะดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงรัตนากร  เหมหงษา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไพพร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายเรวัติ  สีอชูรส
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงลลนา  ฆานะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงลักษมี  ปราบวิชัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สารพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงวชพร  แม้นชล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายวรเชษฐ์  ชำนิ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงวรรณิดา  เบาวะนนท์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 5/7 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1058
เด็กหญิงวัลลภัทร  นงค์พรมมา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงศรัณรัตน์  ดวงธวัช
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวสระคู
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายศักดิ์ดา  วังบอน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงศิริกานต์  ศรีบูรณะธรรม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายศุภกร  โอสถานนท์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงศุภมาส  ขอมดำดิน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงสรณ์ศิริ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายสราวุฒิ  ฤทธิพรม
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงสาลินี  นวลสนิท
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายสิทธิพล  ครูศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายสิริกร  พูลผล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงสิริญญา  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงสิริญาดา  มาเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงสิรินดา  ทนงรบ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริวงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงสุกัญญาภรณ์  ต่อรุ่งเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงสุดารัตน์  พักษร
ป.4
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทาเทพ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายสุทัศน์  ไหมทอง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงสุพรรณนิกา  สงวนศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงสุภชา  คำพิโล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายสุภนัส  แนวดง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงสุมินตรา  ยศศิริ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงสุรัสวดี  พรหมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายโสภณ  สังข์มงคล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงอธิชา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงอภิญญา  เวียนวงศ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงอภิสรา  แสนแสง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายอรรถพล  ทองลบ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงอรลดา  พิลาบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงอรอนงค์  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 4 ห้อง ป 5/8 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี