ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตนพ  เนาวรัตน์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกันตภณ  มุสิกลัด
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงเกวลิน  นามแสง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจิรวรรณ  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจิรวัฒน์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิพูนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายจุฑา  เข็มกลัด
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงฉัฐากนก  ศักดิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หาญสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายณัฐกิตติ์  ช่างไม้
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายณัฐชนน  พรินทร์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เสรีภาพสากล
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำผา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฐิดา  ฉายชูวงษ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายเตชินท์  ส่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงทิพพฤกษา  ตาคำ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธนกร  วันเต็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธนกร  หูทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธนดล  ปาน้อยนนท์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงธนิศา  ไทรย้อย
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  แก้วแสนเมือง
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายธุววิช  ชักนำ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายนพณัฐ  คงขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนรภัทร  ถานัน
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงนันทิช  วุฒิวงศ์อังคณา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงนีรนุช  ตั้งฤทัยภักดิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์สิริรักษ์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงปนัดดา  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงปัญจพร  ป้อมบุบผา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงปุณณภา  เชิดฉิ่ง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพชร  ศิริไพรทอง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายพสิษฐ์  แสงกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงพีรชา  ศรัณยพงศกร
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายพีรวิชญ์  ยี่รงค์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงภัชชญามณ  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายเมธาวิน  แซ่ตั้น
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายรฐนนท์  มานะธรรมกมล
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงรมย์ธีรา  เจริญพินิจ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงรัตนมณี  แสงศิลา
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงลักษิกา  ยี่รงค์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายวิชญ์  เต็งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงวิมลสิริ  นาคน้อย
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายศรรวริศ  แก้วอ่อน
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริรักษ์นภา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงสุณัฎฐณิชา  แสงรุ้ง
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายสุทธิชัย  สายสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงสุทอร  สุขวังไทร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงอนุสรา  เพชรประดับ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงอัญมณี  บุญมามาก
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายอุกฤษฏ์  อ่อนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่โง้ว
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายกอบเงิน  เขียวอิ่ม
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกิตติพิชญ์  เทียมเทศ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจักรกฤษณ์  คงคา
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจินันภา  สุกใส
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจิรพัฒน์  แท่นนาค
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหลืองอ่อน
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายฉัตรเฉลิม  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
นางสาวชมภูเนกข์  ปัญญาทรัพย์สกุล
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงฌานิกา  พินคง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัชชา  จอระ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณัญดนัย  ดอกไม้ขาว
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธนโชติ  ไตรภพ
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธนภรณ์  พิณศรี
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงธัชกร  น้อยช่อ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงธัญธร  เอี่ยมสุข
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงธัญสุดา  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงธีราภรณ์  มีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงนงนภัส  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงนันทกาญจน์  ศรสินชัย
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายนิติพัฒน์  ศรีขาว
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
นางสาวบุษราคัม  สมพร้อม
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายปกรณ์  เทพการุณ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายปฏิพล  ชุบทอง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปวรรัตน์  บุญเหลือ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงปัณณ์ชญาญ์  พีรัชโภควินท์
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปิยพัชร  ด้วงมีเดช
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายพงศ์ศิริ  มีเดช
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงพรลภัส  ชุมพล
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายพศุตม์  ร่วมชาติ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
นางสาวพัชรภรณ์  ฉัตรทิวาพร
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงพัณณิตา  ทาระชัย
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพิจิตรา  ศิริสวัวดี
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 2 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กหญิงแพรวา  สีม่วง
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงภัณฑิรา  นารอด
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงภัททิยา  ประกอบชาติ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายภาคภูมิ  เลี่ยนเตี๊ยะ
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงภาวิณี  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายภูษิต  คีรีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงมาลีวัลย์  บุญเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงมุทิตา  สร้อยทรัพย์
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
นายรุ่งโรจน์  แย้มศรวล
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายฤทธิรงค์  กือเย็น
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นายวรภพ  นิยม
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงวริศรา  สีม่วง
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงวริษฐา  จักษุดุลย์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
นางสาววีรดา  ประเสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายวีรภัทร  วิทยาโรจน์วงศ์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงศิรดา  เถื่อนพงษ์
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีคำมา
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายสิริพัฒน์  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญสุช
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปาจารย์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสุภานันท์  นันทนกมล
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงอชิรญา  โฆษิตชัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นางสาวอติพร  เกิดผล
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงอภิชญา  ถ้วยทองคำ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายอภิชา  ตั้งพัฒน์ทอง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงอังควิภา  ช่างจำ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายเอราวัตร  ขันอุดม
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
125
เด็กชายกรรชัย  ทองเหี่ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงกันย์สุดา  สายสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายกิตติสุทธิ์  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจิณณพัต  โตเข็ม
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงจิดาภา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงจิตตสุภา  พันธ์แสง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงจิราพัชร  ทอดสนิท
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชนกนันท์  วิวัฒน์วานิชกุล
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชนพล  มีจั่นเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชวิศา  เสือเหลือง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชัยภัทร  เนาวรัตน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงโชติรส  ปฐมกนกพงศ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงฐิติญา  แก้วกระจ่างกุล
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงฐิติพร  กรรมาชีพ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงฐิติพร  จิรารัตน์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัชชา  ปราณปริยา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรรสิริภัทร
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฐชนันท์  เมธีกุล
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐนรินทร์  เทียมเพชร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐวดี  เปลี่ยนวงศ์เช้า
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐวรรธน์  ปิ่นชุมพลแสง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มจ่าเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณิชาวีร์  ฐิติเลิศวรชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนากร  สารธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธนิดา  เวทยนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงธัญพัศร์  ประสิทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงธัญมน  สาลี
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนันทพัฒน์  แถมยงค์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงนำภรณ์  แป้นเพชร
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายบัณฑิต  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุทอง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายบุญยกร  วรศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปทิตตา  มาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปภาดา  พันธ์ใย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปราณปริยา  ตั้งฤทัยภักดิ์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปราณปริยา  เทียมเทศ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพนารัตน์  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คูณเศรษฐ์ดลสุข
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายพัทธพล  หมวกเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพันดาว  เกิดหนู
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญญาหาร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพิมพิศา  มิ่งสมร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ตราชู
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพีรดา  รวดเร็ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายพีรัช  นาคบุณยพัต
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุบุญมี
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงภารดี  กาญจรเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงภูฟ้า  สุรชิต
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายภูริภัทร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงยลดา  สัยประกาศ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงวรรณภา  พรายบัว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายวรากร  กิมกง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงวรินทร  อินแพง
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงศิริตา  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงศุภิสรา  เกลี้ยงกลม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายสรวิศ  ตรีอินทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายสัณหณัฐ  หัสดำ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงสุภานันท์  อภิวันท์อบรมดี
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงสุภาวดี  อมรทวีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงสุรดา  ฝายจะโปะ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีฟ้า ชั้น 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงอัญชลี  คุ้มมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์