ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  พวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตภัทร  แจ่มวัฏกูล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤติน  จริยเลิศสิริ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤติยาพร  รอดกลาง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกันตพงศ์  รัตนพงศ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกันตินันท์  กุลจิตติจรรยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วบุญเกิด
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกุลธรา  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงเขมิกา  โคกชู
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงคคนางค์  แหนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจิตตินันท์  จิตต์มนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจีรัณดา  วัฒนเพทาย
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงฉันชนก  สุทธพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงฉันทิสา  กะลำพัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชญานนท์  ช่วยพันธ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชนิกานต์  วีรกิโกศล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยขันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชมพูนุท  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายชยางกูร  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชวกร  วงษ์แหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชาริษา  วงค์จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงโชติกา  ยับอารี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายแซม  โกลเดอร์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายญาณโชติ  เอี่ยมวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงญาณิศา  วิภาสวัชรโยธิน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณธิดา  ชยวัฑโฒ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัชชา  สุพรรเทพ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เกาะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ชวัลสิริกุลธรา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฏฐ์ชา  ปานเมือง
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฐกานต์  ร่วมดี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐการ  พรรคเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐฐินันท์  ขันธ์นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณัฐพงศ์  เลิศสุกสว่าง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฐพศุตม์  ชวัลสิริกุลธรา
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ตรีรัตนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทองรัตน์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงณิชนันทน์  พะโยม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนกฤต  พุ่มไสว
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธนดล  ดาษจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงธนพร  บุญมีพิพิธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธนภัทร  แสงวณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธนวิชญ์  เทวคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธนาคม  เพ็ชรัตนกูล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงธิติมา  บัวคำ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธีร์  อินทสาขา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนภัสสร  มีิอินทร์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายนราวิชญ์  แดงประวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเนื้องาม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงนันท์นิชา  เศวตภูมิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายนิติ  มะหะหมัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายนิธิวัต  หมอยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายบัญญพนต์  ปานยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายปกรณ์  ไทรบัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปรเมษฐ์  หินศรี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงปริยากร  พรมสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงปวริศา  ผดุงวงศ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงปัณฎารีย์  รุ่งรัตนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงปัณณธร  นุ่มพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงปาณิสรา  ผดุงวงศ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปิยะทร  บรรจง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงปีวรา  เหมือนแท้
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงเปรมสินี  วรรณปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงโปรดปราน  ศรีโปกฎ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพรนัชชา  กลั่นเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพรรวินท์  เสริมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพรสวรรค์  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายพศุตม์  นพชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายพัชรพล  นิลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพันธนันท์  คงกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพิชามณฑ์  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมูล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงฟ้าใส  กองเพชร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภาณุวิชญ์  ภู่งาม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายภาธร  ตั้งทรัพย์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายภานุวัชร์  สุวรรณนาวา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงภารุจี  บริบูรณ์เกษตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายภูริณัฐ  เขมมารัตน์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทัดแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงมนัสวี  วัลนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงรังสิกานต์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายรัชชานนท์  เผือกสม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายรัชชานนท์  หูทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายรัชตะ  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงรุจิมณี  หนูพระอินทร์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายวงศกร  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายวชิรวิชญ์  กือเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงวนกาญจน์  ลิมปสถาพร
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายวรโชติ  ปิ่นเพชร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายวรเมธ  เมืองเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงวรัญญา  พะลังเดช
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงวรัญญา  สว่างฟ้า
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงวลัยพร  โตจั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงวิชญาพร  ฐิติเจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายวิชยุทธ  เจริญมฤคทัต
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศตนันท์  มาลยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงศศิประภา  หนูเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายศักดิ์นฤน  สอนตะโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายศิรกานต์  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงศิริมา  ดงทอง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายสิทธิรัตน์  ทองศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายสิรวิชญ์  ลิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงสิริมา  ทัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายสุกฤษฎ์  สาทถาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงสุชานรี  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงสุทธิตา  ตันติวิชานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงสุปวีณ์  มานเมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสุพิชชา  โชติพานิช
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสุภัทรวดี  เทศทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงโสภิดา  จันทร์มริต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงหรรษมน  โตสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงอภิชา  สพานแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายอภิวิชญ์  ธวัชดำ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงอมราวดี  คีรีวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงอักษราภัค  เพ็งเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายอัครินทร์  หัตถา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอัยลิยาอ์  หมินก้าหรีม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงอารดา  เยื่อใย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอาริตา  ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
นายณัฐพงศ์  ขอพ่วงกลาง
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายนัฐพล  รายภิรมย์
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงบุญญารักษ์  พ่วงอำไพ
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงพชรวรรณ  สร้อยดอกไม้
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงพลอยชมพู  โตมอญ
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายรพีภัทร  โซวเซ้ง
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายรวิช  ซิงห์
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายวรปรัชญ์  บุนนาค
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายวิชยุตม์  นันไชย
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายสุธรรม  วิยะเศษ
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นายอลงกรณ์  หอมแม้น
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงกนธิชา  หวานเสนาะ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงกรรณิกา  พุ่มจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายกฤษฎิ์  ศักดินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงกษมา  พึ่งพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงกัญจนพร  กระจ่างทิม
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายกันต์กวี  ชะนะชัย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายกันตวิชญ์  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  แซ่เจ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงกุลิสรา  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงเกศินี  กวมทอง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงจินดาพร  วิใจวงษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายจิรภัทร  บัวโรย
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงจิรัชญา  วัตรสติ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายชนกันต์  งามสม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชนิกานต์  หลักรอด
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงฌิชาภัทร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงญาณิดา  ประเสริฐลาภ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงญาดารัตน์  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงฐิณิชา  ชมอินทร์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงฐิติยา  มือสันทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวเกตุ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงฐิติวรดา  เศวตรัฐกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายณนนท์  วามานนท์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณภัทร  ชลภาพ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณภัทร  ไมเด็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณฤดี  ชยวัฑโต
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณัชพล  นิลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงณัฐนรี  คงทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณัฐพร  จันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายณัฐพล  ต้นสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
180
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธรรมาเจริญราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณิชา  เกษมสุขไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธนพร  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธนพัฒน์  จันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนภรณ์  เกตุเขียว
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธนัชพร  โคกชู
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธัญนัณร์  กัลยาลอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธัญวรัตน์  กล่อมกลาง
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธารารัตน์  บุญตาม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธีรฉัตร  ศรีถม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธีร์ธวัช  แจ่มนาม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธีระ  เพชรขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธีรัช  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนงนภัส  ก้อนนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายนนทกช  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนวินดา  ฉิมนิกร
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนัทชา  บุญเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงนันท์ภัส  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงนาถศิตา  ฐิติกรทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายนิธิพัฒน์  เกษมสุขไพศาล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงนุตประวีณ์  มาภา
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงบุณฑริกา  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงปภาวรินท์  แก้วนวล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายปริชญา  แม้นมรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงปริยกร  ประดิษฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปวริศา  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปุณณดา  จันทรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพนิตนันท์  เลิศธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพรชนก  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงพรรณวษา  บุณโก
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพลัฏฐ์  ทองสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพอเพียง  กุลโลหะมงคล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
215
เด็กหญิงพัทธนันท์  เกษียรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพิจักษณา  ธูปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงพิชญาภา  ชูสม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพิชญ์  ยังสุนิตย์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  มกรางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มหาเอกอนันต์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนเจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายภานุพงศ์  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงเมธาวี  เจียมจรัสรังษี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงรตา  สุขโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงรสสุคนธ์  เภกะสุต
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเรือนไทย  แดงเครือ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายวชิรวิทย์  พ่วงพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายวชิรวิทย์  เลาห์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงวรกาณต์  หวังเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงวรนน  นิลบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายวรภวิศย์  เปลี่ยนปราณ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายวรเมธ  เอกะนาค
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงวรินทร  อุณหสุทธิยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงวาฤษฎา  อมรปิยะกฤษฐ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงวิลาสินี  ขาวปลอด
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงศรุตา  เพ็งศิริ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงศลิษา  ชาติแกม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายศิรโรจน์  มินโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายศิวกร  ฟุ้งเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายศิวัช  อรชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายศุภกิตติ์  ประมงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงศุภากร  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงสเตฟานี  เบ็นเอม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายสรศักดิ์  ครุฑเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายสารัช  วงศ์จิรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงสิรีธร  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงสุพรรษา  โตอุตขนม์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงสุวชา  ฉิมเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ อาคารการเวก ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
250
เด็กหญิงหทัยทัด  สพานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอคีรา  โปศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงอทิติยา  เจือนาค
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายอนุศิษฎ์  โมรา
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายอภิชา  เทียมคีรี
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงอรฤดี  มาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงอริสา  คูหาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงอาทิตยา  สมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายอินทัช  สุนทรศัพท์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์