ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แตงนุ้ย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกนุช  น้อยศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกพร  ไตรวิชา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลชนก  นิลเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  อายุยืน
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลทิพย์  แทบทาม
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกมลลักษณ์  หรั่งเผ่าพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลวรรณ  ง้าวกลาง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรกช  ผจงพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรชนก  ประชุมจิตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรภัทร์  ทิพย์สุราษฎร์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรรณิการ์  นาคสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวผลาผล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกรรณิการ์  มุสิกชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกรวรรณ  สีลาพรม
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกรวิชญ์  แสนคำวงค์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤตธีรดา  สุทธิแสวง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤตยชญ์  สุขถาวร
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษฎางค์  เปี่ยมสุข
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤษฎ์  วัฒนจรูญโรจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกฤษณา  รักอู่
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญ์นภัส  กันอยู่
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสน่หา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กลัมพากร
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกันต์ดนับ  ธนูศิลป์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกันตพงศ์  คล้ายนิล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกันยาวีร์  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขุนเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปุกคาม
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกิตติกวิญ  กล้ากสิกิจ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกิตติธร  เรืองพิศาล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิตติภูมิ  อินทราเวช
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกิตติยา  เชื้อทอง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกิตติศักดิ์  กองเกียรติวานิช
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคพล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่อนสำลี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกุญช์ภรณ์  ลิ่มกุลอนันต์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ธิดา  เพชรพิรุณ
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโก
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเกณิกา เจสสิกา  เรนเดลล์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายเกริกเกียรติ  จันทะอักษร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงแก้วขวัญ  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งเมือง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์หล่ม
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงขวัญข้าว  เวชไพศาลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงขวัญจิรา  นายโรง
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงขวัญนิตา  แก้วศรีทา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงเขมิสรา  กรุงทวี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายคณิน  ชุมคง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงคณิสรา  ทวีพงศธร
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายคธา  พัฒนาวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงครองขวัญ  เฉลิมสุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงคุณัญญา  แดงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายคุณากร  ไชยรา
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายโฆษิต  โลหะการก
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจตุทิพย์  ต่างใจ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจักรพัฒน์  จิตตเสถียร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจักรินทร์  บุญญวัฒน์วณิชย์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจันทกานต์  จตุทิพย์สมพล
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจารุวิทย์  ลัทธิ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจิณณพัต  ตติยะเมศฐ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจิณห์นิภา  รัตนเสนีย์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจิณห์วรัช  ภู่สาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจิตติพัฒน์  บำรุงเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจิตภา  ภวังคนันท์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายจิตรภาณุ  ปาปะใน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายจิรพัฒน์  พรพิพัฒน์เลิศกุล
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจิรภิญญา  สมศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายจิรวัฒน์  อุ้ยสั้ว
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจิรสุดา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญสม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจิรัชยา  สมพงษ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายจิรายุ  เปรมปรี
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงจุฑามาศ  แต้มงาม
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมวงศ์มณีกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  กระจาด
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกิดวิธี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชญาภา  เทพวงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชฎิลภัท  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนกภัทร์  ทุมนะปักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชนศรณ์  บัวรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชนัชญ์กรณ์  ดีดา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชนากานต์  ยินชัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชนาภา  แย้มมา
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชนาภา  อั้นน้อย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชนารัตน์  อื้อเฮง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชนิการต์  นาคฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชนิตร์นันห์  พยอมใหม่
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชโนดม  ลิสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชมพูนุช  โมราราย
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชลธร  หรั่งศิริ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชลธิชา  อาศัยผล
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชลนิชา  ภักดีไพบูลย์ผล
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชลิตา  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชวกร  กรเกตุมหาชัย
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อุทยารักษ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชัชชญา  จันทรโสภาคย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชัชธร  สุดสาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ขั้น 2 ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชัญญา  มูลสรศิลป์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชัญญานุช  หาญดี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายชัยพัฒน์  แก้วเสน
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชินดนัย  พูลผล
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายชินพัฒน์รพี  จีระธรรมสุนทร
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชิษณพงศ์  ศรีรัฐวัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิลาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กู้ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนพิลา
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชุติมาณ์  ตั้งธรรมธิติ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงญาณาภรณ์  แสนบุตรดี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงญาณินท์  โงนรี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงญาดา  จุฑาพันธ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายฐณวัฒน์  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายฐพชรพล  เฉลยภาพ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงฐานิตา  จิรนนท์ธนบดี
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงฐานิสร  ปันชัยสงค์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงฐิตานันท์  ดำอำภัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงฐิติชญา  อักกะโชติกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงฐิติมา  แย้มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณ ธภัทร  เกียรติศิริ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณชพล  กอบชัยพานิช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณฐกร  สมัครการ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณฐภากร  พชรกิจหรัญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณฐยา  สุคนธมาน
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณพรรษ  กิตตินววิธ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณภัทร  บัวพา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณศิธาร  สีตา
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัชชา  ตั้งตระการพงษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัชชา  ริยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัชชา  วิสูตรโสภณา
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัชพล  สวัสดิ์นที
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัชพล  สีดาคุณ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฎฐพิชา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฏฐกฤติ  ประทุมชาติ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฏฐพัชร์  มาสุข
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีอินทรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ชัยบุญมา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐกิตต์  กลยะนี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนภิญโญทิพย์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุมาลีศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฐจิระพงศ์  มาปก
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐชยา  พุ่มรอด
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฐฐิญา  พานทอง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฐณิชา  พยัคมะเริง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิชาพร
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณัฐดนัย  แก้วประกิจ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณัฐดนัย  ผิวผ่อง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญโญอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณัฐนนท์  เนตรกลิ่น
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายณัฐนนท์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณัฐนันท์  อินทรโยธา
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วินิจวรกิจกุล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งศักดิ์ชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณัฐภัสสรรัชต์  อินทรสูต
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายณัฐภูมิ  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายณัฐภูมิ  ยานะ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัฐริกา  เสาว์ราช
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณัฐริกา  อัศวภูมิ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณัฐวดี  ทวิชศรี
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายณัฐวัชต์ฃ  เอื้อเพิ่มเกียรติ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายณัฐวุฒิ  แฟงคล้าย
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีออน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศุภสุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวเรืองภิภพ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณิชกานต์  ริมพนัสสัก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงณิชเบญญา  สันติพรรค
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณิรดา  สอนบุญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณีรนุช  ดิษฐ์ศร
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงเณธิตา  ไทยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงดากานดา  คำศรี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงดุษฎี  ไกรวานิช
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายเดวิด ธรรม  โรดิกัส
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายต้นกล้า  ยังยืนยงค์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายต้นตระกูล  พัฒนภูมิศิริ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายต้นน้ำ  โมราเรือง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงต้นรัก  วงศ์เพ็ญทักษ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายตระการ  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายติรวัฒน์  พัฒนวราภรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายเตชทัต  แสวงเงิน
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายเตชินท์  ถาดทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายเตชินท์  เรืองขจร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายถิรวัฒน์  ลีละพันธ์นิวัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงทนมณฑ์  วงมลทล
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงทรรศิการณ์  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายทัตพงศ์  จิระพิบูลย์พันธ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงทัภษพร  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายโทมัส สยาม  ฮอลล์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธนกร  แจ้งใจ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายธนกร  เป้าทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธนดล  ผ่องพรรณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายธนพนธ์  มหาพรรณ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงธนพร  โคกถิ่น
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงธนพร  บัวน้อย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธนพิชฌน์  จันทร์เด่นดวง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธนภร  บุญสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธนภูมิ  สุดสาลี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธนวิน  โรจน์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้องสอบที่ 7 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนศิษฏ์  จันทร์เด่นดวง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงธนัชชญา  ถิระปรารมณ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงธนัชพร  สุพจน์พงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธนัญญา  หลีล้วน
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธนาวรัตน์  นนท์ประสาท
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงธนิดา  นาคสกุล
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธมนพรรณ  สวนดอกไม้
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธรรมศาสตร์  ยังปรีเปรม
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธราธร  ชูกิจโกศล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงธัญจิรา  อภิลักษณ์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงธัญชนก  ธานี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงธัญชนก  เปี่ยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธัญณิชา  ช่วยวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงธัญพร  ขวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงธัญรัตน์  ปิยะกุลดำรง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เต็มหัตถ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พลศิลา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงธัญวรัตม์  จันทร์กระจ่างแจ้ง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฉื่อยราษฎร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงธาริกา  กองหนู
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายธาวิน  สงสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงธิดาพร  กรุตสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายธิปกลักษณ์  ชาวงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงธีมาภรณ  พลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงธีรดา  โชติมานนท์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธีร์ธวัช  มากวิเศษ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธีร์ธวัช  ลักษิตานนท์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธีรภัทร  บุญเฉลียว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายธีรุตม์  จอมคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายนครินทร์  พิมพ์นนท์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนงค์นภัส  บุญมาดี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนงนภัส  แย้มกลิ่น
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายนพคุณ  โพธสาขา
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนพมาส  จากสถาน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้องสอบที่ 8 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีสังข์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนภสร  พิมพ์เงิน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญสุข
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายนรภัทร  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายนรัตน์  ัจันทร์ช่วง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายนราวิชญ์  พิเศษพงษา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายนรินทร  ปกป้อง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนรินลดา  ชุมนุมพร
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนริศรา  ธูปกระแจะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนวพรหมพร  โพธิ์ปรากฎ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนววรรณ  วสันต์สว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนัธทวัฒน์  สงขวัญ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทะฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนันท์นภัส  ดอกจันทร์กลาง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดอนเกรื่อง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มนาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนันท์นภัส  รองแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายนันทภพ  ประนม
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนันทรัตน์  วงษ์ลคร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายนาธาร  ภาโนมัย
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนารานิษฐ์  ชูเพชรสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนารินทร์ฎา  เหลี่ยมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงน้ำเพชร  เงินแก้ว
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายนิโคลาส  ดอนซิค
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนิตกา  อินทร์คำน้อย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนิติวัฒน์  วงสุโท
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายนิธิภัทร์  ชาติทหาร
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายนิรภัฏ  ธรรมวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนิรัชชา  ม่วงวิเชียร
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนิราจันทร์  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายโนเอ็น ศิวัช  เปอเลอกรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายบวรวัช  คละวรรณดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายบวรศักดิ์  ศรีเหมือน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายบัณฑิต  พัฒน์พิพล
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนวิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้องสอบที่ 9 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงบุณณดา  แสงนิลกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงบุณยาพร  ไชยวัลลา
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายบุรินทร์  โชคเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายบูรพา  ไชยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลักษณะ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุยา
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำชุ่ม
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิลา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปฏิภาณ  ชอบชิด
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปณาลี  ธีระวรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปณิตา  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายปพนธีร์  อุตรินทร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปภาดา  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คนล่ำ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินนอก
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปรมาภรณ์  อนุฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปรัชญา  อุตธรรมชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปริชญา  หงษาวดี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายปริตต์ถากร  นิ่มเกิดผล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปริยากร  วงค์กลาง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายปรีดา  ศิริโฆษิตยางกูร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปรียานุช  รุจจิรัฐถิติกาล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปลายฝน  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายปวรปรัชญ์  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายปวริศ  พลอยเทศ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปวริศา  ชลิงสุ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปวีณา  นาคพันธ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปวีณฺ์สุดา  สุทธิสนธิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ชอมขุนทด
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายปัญญพัชญ์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายปัญปิติกรณ์  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปัณชญา  มีโชค
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปัณฑารีย์  รักเดช
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปัณฑิตา  เพชรพราว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายปัณณทัต  ขวัญแดง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้องสอบที่ 10 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปัณณทัต  ปรุงสิงห์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายปัณณธร  อุ่นภมรชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายปัณณวิชญ์  กุลนานันท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายปัณณวิชญ์  เลียงตระกูลชัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริกมล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปาณิสรา  อยู่ชมสุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงปานขวัญ  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงปานวาด  แนวปราณีต
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงปารีณา  แซ่เฮ้ง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงปารุดา  พันธนากลาง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงปิยธิดา  สีอ่อน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายปิยพัทธ์  อิ่มสอาด
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายปิยะณัฐ  สิงห์สาย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบธรรม
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายปิยะวัฒน์  ความคุ้นเคย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงปุญญดา  ธัญธริษตรี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปุญญิศา  ภู่ทอง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปุณณดา  เวียนงาม
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปุณณภา  เรณางกูล
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปุณนมาส  เจริญลาภ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปุณยนุช  สุทธิพรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงเปมิกา  ยอดเมือง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเปรมสินี  ทรงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เพชรกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงไปรยา  แฟงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายพงภิพัฒน์  รื่นรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายพงศกร  หงษ์ทองสุก
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายพงศ์พสิน  อนุตธโต
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  มูลชาลี
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายพงศภัค  เปรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายพชร  แช่มรักษา
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพชร  บุญสุทธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพชร  พรมอยู่
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้องสอบที่ 11 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพชรวรรณ  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพบธรรม  กัลยพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพรกนก  งามผล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพรทิวา  เลียวนาร์ดี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพรนภัส  พง์วเศษ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพรนิชชา  ศรีวาท
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงพรพรรณ  คล่องการ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพรพิชชา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพรสวรรค์  เกตชาด
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายพรสันฐ์  เหมือนบุญส่ง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายพรหมวรภพ  พาอ่อน
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายพลมาศ  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพลอยใส  คล้ายปาน
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายพลาธิป  สงวนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายพสิษฐ์ไกร  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพัชพร  อิ่มวรคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพัชรมน  วรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพัชราภา  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิ์ปีวราเดช
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพัทธนันท์  คูวิบูลย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายพัทธนันท์  ต่วนเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวผุด
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายพัทรพล  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายพัสกร  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพาขวัญ  สุขศิลป์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพิจิตรา  แดงกระสันต์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพิชชาภา  สุขทรัพย์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพิชญดา  เอกจิต
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงพิชญธิดา  กู่คำ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงพิชญาภา  จึงรุ่งเรืองกิจ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงพิชญาภา  มีศิลป์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพิชญาภา  หงษาวดี
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายพิพัฒน์  พวงกลิ่น
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงพิมดาว  ไชยจางวาง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้องสอบที่ 12 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธัญนิธิภูรีนนท์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ปัทมารัตน์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เปี่ยมจอมศิริ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ดีนิรันทร์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีกรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  บูรณ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทูคำมี
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนะแสงโรยศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธรรมสอน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงพิมพ์สวย  วงศ์วโรดม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงพิมพิศา  พรเดชาเสถียร
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพิมมาดา  เกษมรัชต
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายพี  ลิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายพีรภาส  ชนภัทรภักดีกุล
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายพีรภาส  เพียงตา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายพีรวิชญ์  ดำสนิท
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายพีระณัฐ  วณิชโชคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายพีระพัฒน์  รักษาภายใน
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายพีระวัฒน์  กิ่งตระการ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงเพชรธิดา  ประภาษี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงแพรทิพย์  แซ่เอี้ยว
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงแพรวรุ้ง  ภูนกยูง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงฟ้าสิรินทร์  สินเติม
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงภคพร  รัตนพลแสน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงภครนรรท์  เอี่ยมภูงา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงภรมาภา  หนูบุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงภัณฑิลา  พงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายภัทรดนัย  ศิริจรรยา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงภัทรทร  อัครชัยวารี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายภัทรพล  ตระกูลรังสิ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายภัทรภูมิ  กมลวารินทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงภัทรลภา  วิเศษหอม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุทธาภรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้องสอบที่ 13 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายภัทระ  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงภัทราพร  สงวนรัมย์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายภาคภูมิ  โสภาพ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายภาณุวิชญ์  สู่ความดี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงภาริญ  ยงวัฒนสุนทร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงภาวิกา  กองหนู
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายภีมมงคล  ครรไลย
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายภูเก็ต  จรูญศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายภูดิศ  กิ่งตระการ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงภูพิชญา  แก่นกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายภูมิรพี  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายภูเมธ  แสงจันทร์เดชากร
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายภูริช  ชาววังฆ้อง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายภูริณัฐ  ภารแผ้ว
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายภูริมาศ  สุธีระวุฒิ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายภูริวัฒน์  จตุเทน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภพงศภาวัต
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายภูสิทธิ  จิตรมาตร
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีบุตรตา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงมนัญชยา  กัลพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงมนัญญา  คชาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภู่สวาท
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงมนัสวี  สร้อยม่วง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงมะลิวัลย์  นิลประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงมาริษา  กิตติชัยกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงมุทิตา  ทองอู๋
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงมุนินทร์  กลั่นบุญชุ่ม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายเมธา  พรมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงเมริกา  ยอดแสง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายเมษวัฒน์  ศิลปชำนาญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายไมค์เคิล  วิฑูรย์ อนุวัตร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายยศกร  อินทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายยศพัทธ์  บุญช่วยเมตตา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายยุทธณะ  ประชุมพรรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงโยธากา  วิเชียรทัศไนย
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้องสอบที่ 14 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายโยธิน  ศรีนุติทรัพยี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงรชาดา  ศรีสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายรพีพงศ์  อินทร์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงรวิวรรณ  คงกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงรฬิดา  ปสันนจิตต์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงรักษ์ศิญา  กิตติผัด
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายรังสิมันตุ์  สุทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายรัชชานนท์  ฉัตรเฉลิม
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายรัชชานนท์  ราวิน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายรัชเดช  สุพัฒนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายรัชนารถ  ศรีประเสริฐสิลป์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายรัฐธีร์  รุ่งสินภูวพันธ์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายรับเพ  สมมาตร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงรินลดา  จงขวัญยืน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงรุ่งกมล  ปัจเวก
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายรุจรวี  แดงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงรุจิรดา  โกรัตน์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงรุจีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทคง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายวชิราวิทย์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายวรโชติ  ทวีกิจเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงวรดา  ทุมทา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงวรนุช  พิมพ์ผล
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายวรปรัชญ์  วาระสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงวรรณรดา  ทรรศนีย์กุลกิจ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายวรวัฒน์  สุริวงษ์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงวรัชยา  สังขพงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายวรัชย์  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงวรัทญา  รุ่งคูหา
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายวราเทพ  เสือเพชร
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงวราลักษณ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายวรินทร  ประนม
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงวริศรา  หนึ่งด่านจาก
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวริศรา  เหหาสุข
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้องสอบที่ 15 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายวัชรพัฒน์  ริดำรงค์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวัชราพร  เทศสิตานนท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวันวิวาห์  อินอ่ำ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงวันสุ  เมฆวิริยะ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวิชญาณี  กล่ำทอง
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์ตรี
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายวิพาทัน  หล่าชนม์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงวิรากานต์  คำแพง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงวิลาวัลย์  บรรณสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายวีรภัทร  ธิปะละ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายวีรภัทร  สิทธิแก้ว
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายวีร์ราทร  สุดสงวน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงวีรวรรณ  แซ่ก๊วย
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายเวธัส  แก่นเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายแวนสันต์  บุญสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายศรณ์จุฑา  เกิดสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงศรัณย์พร  คุณดิลกประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายศรัณย์  อ่องสุข
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงศศิภัส  บุญเกตุ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงศศิภา  ชยเดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงศศิภา  ทิพย์สิงห์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์จันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงศิร์กานต์  สกลาภรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงศิราพร  ทรัพย์ประสงค์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงศิริกร  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายศิริชัชชัย  รักการ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายศิริชัย  ยาชะรัด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายศิริเทพ  บดิการ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายศุภกร  มงคลมหาลาภ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายศุภกริชณ์  สุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายศุภกฤต  ซังขาว
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงศุภกาญจน์  อมรชวลิตกุล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงศุภกานต์  มหาผล
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายศุภชัย  ชื่นจรูญ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้องสอบที่ 16 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงศุภนุช  ตรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงศุภรดา  เขมบุลกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายศุภวิชญ์  ทรัพย์น้อย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงศุภัชญา  ยอดจักร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลือลาภ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายสกล  วิบูลย์ธนากุล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วัฒนพรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงสตางค์  วงค์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายสมัชญ์  สากลปัญญา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายสยมภู  ทองปัญญนพ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายสรวิชญ์  บุญราช
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายสรัณย์  อินทรภู่
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงสวรส  อ่อนอิ่มสิน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสวิชญา  ทับทองคำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายสัจจา  จิตสำรวย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายสาธิต  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสายธาร  จำปาศรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายสิทธิโชค  จันตบุตร
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายสิทธิเดช  เรืองวิลาศานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายสิทธินันท์  เรืองวิลาศานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายสิทธิพร  มงคลทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายสิรภพ  ฤทธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายสิริวิช  เอี่ยมชุ่ม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายสีหราช  ช่างศูนย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงสุกฤตา  แก้วเลิศดิลก
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงสุชานันท์  โสทธิสงค์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงสุชาวลี  เรื่องธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงสุดารัตน์  นันจรัส
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายสุทธีกานต์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายสุเทพ  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงสุธาวี  แก้วเฉลิม
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงสุธิดา  อมรสันต์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จังอินทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วเฉลิม
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้องสอบที่ 17 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริอังคาวุธ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงสุภัคณา  พึ่งและ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสุภาวิตา  แตงสุข
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายสุรเชษฐ์  ดิเรกโภค
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงสุวพิชญ์  เตชะสาน
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงสุวพิชญ์  สำราญถิ่น
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงสุวิมล  คณโฑทอง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สมเล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงหทัยชนก  น้อยหลุบเลา
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงหทัยภัทร  กันนิกา
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงหรรษภรณ์  แก้วปานกัน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายหริรักษ์  แดงโชติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายอคิรา  นุ้ยบุตร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงอชิรญา  อาทิตย์ตั้ง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงอติกานต์  สุขชัย
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายอติรุจ  เสือจุ้ย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงอธิชา  สวัสดิ์ทัศน์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายอธิป  จิตรวศินกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายอธิวัฒน์  หารไชย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายอนณ  จิตรวศินกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงอนาคามี  วันแพ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงอนุภา  นาคจีนวงค์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงอภิชญา  บกสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายอภิเชฏ  เลี่ยวไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายอภิวิชญ์  รันทม
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายอภิวิชญ์  ลาตอุทัยกาญจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิ์กรวยทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์จร
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายอรรครา  นิธิเมธีกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายอรรถโกวิท  เรืองสุรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายอรรถพล  ถิ่นโสภณ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงอริสรา  แสงสงวน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงอริสา  โศรกศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายอวสร  สอดห่วง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงอักษิกร  ปรากฏดี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้องสอบที่ 18 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายอัครวัฒน์  กุลศิรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงอังศุธาลิน  แดงโสภา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงอัจจิมา  ด้วงฝั่งเหนือ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอัจฉราวดี  อ้นเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนสันติ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงอัญชิสา  รัตนคช
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอัมธิกา  งามบุตรดา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายอาณัฐ  คำวงศ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงอาทิตยา  คำลอย
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอาทิตยาพร  หริรักษ์หรรษา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอาภาสิริ  ฮดฤาชา
ป.4
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงอารีรัตน์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายอินทัช  สิงห์ทะนะ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงอินทิรา  แจ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายอุปรากร  อุปละ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงไอรัก  แซ่งุ่ย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงีรวิภา  สินสันธิเทศ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 1 ห้องไทยคม 1 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กชายกนต์ธีร์  ดอกไม้พุ่ม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงกมณชนก  ชาภูวงค์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายกรปณต  ซื่อตรง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงกฤติยา  ทรงแสง
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายกฤศ  บงกชรัตนเลิศ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายกฤษกร  วนิชดำรงศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายก้องภพ  ปัญญาพูลผล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถึงหมื่นไวย์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กำลังไทย
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายกิตตินัน  รอดชื่น
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายกิตติวุฒิ  แพนไธวง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายกีรติ  เสน่ห์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงเกสรา  อยู่เย็น
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายเกื้อกูล  พลูทอง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายขัตติยะ  หล้าลุน
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงเขมจิรา  สืบชมภู
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายคิรินท์  ผาสุข
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายคุณานนต์  พลสันทะ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายจักรี  จิตรบุญ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงจันทราภรณ์  ไพรจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายจารุกิตติ์  รัศมี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงจิณัฐตา  กองกิม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายจินต์  แซ่โง้ว
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายจิรพงศ์  เมยประโคน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงจิรพรรณ  สุนทโรทก
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายจิรภัทร  กตเวทวารักษ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นาคสกุล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายเจนจิรา  สมานพงษ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงฉัตรชา  ศรีเวสาประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายชญานนท์  พิพัฒน์ธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงชญานิศ  กันทา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายชนะชล  คุณเที่ยง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงชนัญธิดา  สีใสแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงชนิดาภาส์  ตลับทอง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงชลดา  อินทนิล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 1 ห้องไทยคม 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงชลธาร  อาบทอง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงชลิศา  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายชัยวัฒน์  ดาโม้
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงชาลิสา  อุตสาหะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายชูเกียรติ  ทองปั้น
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายโชติช่วง  ฤาชา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์จักร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงฐานัฐดา  เกตุแผ้ว
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายณพลเดช  ภ้สสรรัชกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายณพีพันธุ์  ประยูรพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงณภัสสร  จันทร์รุ่งอนันต์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
นายณรงค์พล  กิจรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายณัฐชัย  เรณู
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลครุฑ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายณัฐพงศ์  กุลแสง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายณัฐพล  โครตตาแสง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายณัฐวัตร  แสนบุตร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายณัฐวัตร  โสมา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรพรกุล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
นางสาวณิชากานต์  มุ่งอิงกลาง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงณิชารีย์  เหล่านิพนธ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายดรณ์  ประสพกลิ่น
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงดลชนก  สุวรรณกฤต
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงทัศนีย์  พรมทอง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายธงไชย  อยู่เบิก
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายธนกฤต  จำเรียน
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายธนโชติ  ผิวสอาด
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธนพล  ถมยาวิทย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
นายธนพัฒน์  ชิดไทย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายธนภัทร  ตาดทอง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายธนภัทร  รักษาเคน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงธนวรรณ  จิรเมธีพันธ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงธนวัน  อังคณานุชาติ
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงธนากานต์  ศิริคำ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงธมนวรรณ  เต็มมีศรี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 1 ห้องไทยคม 3 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณภิญโญ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงธัญญพร  วรสัมปุรณะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายธัญเทพ  ยังรอด
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายธัญเทพ  สืบสุข
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงธัญวลัย  สุพงศ์วรชัยกุล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
นางสาวธีรธิดา  เณรผึ้ง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายธีรภัทร  ทุ่มวิเศษ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายธีระ  อนุกูล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายนพคุณ  ปัญโญ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนพปฎล  สุวรรณภักดี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงนภัส  เพียรถาวรกิจ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายนรนชัย  เหล็กอินทร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงนรมน  ทิพยอแล๊ะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายนราชัย  จั่นเพชร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายนฤเบศร์  บุษบง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายนวภัทร  พวงพุทธ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนัฐนิชา  วรรณกง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงนันท์นภัส  นูโทน
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายนันท์มนัส  วริษฐานิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทินช่วย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงเนตรชนก  ยวงลำใย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายบดินทร์  ศรีหาคุณ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายบวรภัค  เขียวชะอุ่ม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงปฏิพร  ศรีนัครินทร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงปทิตตา  ภูจุ้ย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงปทุมวดี  บุญญา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงปภัสรา  แหยมพรรณ์นัย
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายปภินวิทย์  แหลมเทียน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงปรีญาเรศ  บุญศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงปรียากร  สงฉิม
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงปวีณ์นุช  นวลพลับ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงปวีณา  ศรีตะนัย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงปาลิดา  สมผัด
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงปาลิตา  บุตรอำคำ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายปิติสุข  อนุพันธ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 2 ห้อง 4203 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กชายพงษ์ปกรณ์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายพชร  เผ่นจันทึก
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายพรเทพ  ถาวรแท้
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ผล
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพรพิริญา  สาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพรรณนารา  พุกนัด
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพรรณิภา  บัวฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายพระนาย  สุริยาสถาพร
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายพริษฐ์  อักกะมานัง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงพัชรพร  สุวรรณพินิศ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายพัชระชัย  ร้องหมอดี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงพาฝัน  จันทร์มี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายพิจักษณ์  ลิ้มล้ำเลิศกุล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงพิชชาอร  บัวเกิด
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพิชญาวี  นุ่นใหม่
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงพิชาภา  อรุณฤกษ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพิญาฏา  พิมพ์พันธ์ดี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สันติเมธาวรางกูร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงพิรตา  ลออทรัพยาภัทร
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
นายพีรพงศ์  มากวิเศษ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายพีรพัฒน์  มีเสนา
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายพุฒิพงศ์  วิเศษวงษา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงแพรพลอย  โกมลศรี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงแพรวา  คลังมณี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายภพธรรม  ประทุมศรี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายภัทรดนัย  ศิริทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงภัทรนันท์  ปติทานัง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงภัทรนันท์  อัคฮาด
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายภัทรพล  เจาะจง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชู
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงภานิดา  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงภิรดี  ศรีโรธ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงภูริ  น้อยวัน
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายมนัฐยศ  จิตรสมาน
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงยุวรรดา  เกิดเหม็น
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 2 ห้อง 4204 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
753
เด็กหญิงรสิตา  วิริยะประสาท
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายรังสิมันตุ์  คำเสน
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายเรืองศักดิ์  สุขขะ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงลลิตา  ชุมพลกรัง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงลิตา  อุรุวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายวชิรวิชญ์  ชีวะหิรัญ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงวณาปาน  เบญจเนติทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงวนิดา  ไกยสวน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงวนิดา  รอดชมพู
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายวรเมธ  โรจนหัสดินทร์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายวรากร  ประทีปทอง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
นางสาววราพร  โคกศรี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงวรารัตน์  สูงสุด
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายวริทธ์ธร  สุขวรรณ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายวสันต์  รอดมี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายวีรเดช  เงินมูล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงศรัณย์ภาร์  โพธิ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายศราวิน  แป้นพันธุ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงศศิธร  เมยประโคน
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงศิรดา  ลิ่มสกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงศิราภัทร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงศิรินภา  อ่อนทองหลาง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายศิวกร  วิหงษ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงศุภนิดา  บิลผิว
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายสกลวรรธน์  ยิ้มนาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายสยามรัฐ  ศรีธวัชพงศ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์ประกอบการ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายสันติชัย  ปิติยานานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงสาวิกา  ประสงค์เสียง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
นายสิรวิชญ์  นวลทอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงสิริกัญญา  นารีจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ศรีกชาธนากูล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงสุดารัตน์  บุรีรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายสุทธิวัฒน์  สุวรรณมณี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงสุธิณี  ทองแวว
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 2 ห้อง 4205 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
788
เด็กหญิงสุภาพร  พนารินทร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสุรนิชญ์  ภิรมย์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายสุวิทย์  ฤทธิ์เดช
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายอชิระ  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายอติกันต์  พุกสอน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายอนุวัตน์  จิรปิติสัจจะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงอภิษฎา  มหายศนันท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายอมรศักดิ์  ผามมาลา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงอริยา  เพ็งสอน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงอริสา  โหม่งมาตย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายอลงกรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายอัครพล  วิพรหมหา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงอินทิรา  นิกรถา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายเอกวิทย์  นนทพจน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายโอสธี  สุขภูตานนท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 3 ห้อง 4303 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
804
เด็กหญิงKeyu  Zheng
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายกชชกัญ  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงกชพร  กระต่ายแก้ว
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงกชพรรณ  รอดชื่น
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายกนกพล  เชาวนพานิช
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงกนกวรรณ  กำเนิดหิน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงกมลชนก  คงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงกรรยาณัฎฐ  เก่งถนอมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายกรวิชญ์  ลับโกษา
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายกฤตชัย  ถาวรพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายกฤติน  จิตรามาต
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายกฤษณกรณ์  มังคะโชติ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายกฤษณะพันธ์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายกฤษดา  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงกวินทิพย์  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายกษิดิ์เดช  อภัยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายกษิดิส  ชุมวงศ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายกสิณพจน์  ช้างปั้น
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงกัญญ์วฬา  ทับทิมศรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  กำแพงดี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธิมา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายกัณฑ์อเนก  กัณฑ์อเนก คิววรวงศ์กร
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายกัณตภณ  แสงเรือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายกันตพิชญ์  ภาคแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายกันติชา  เจริญพลัน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายกันต์  เบ็ญจ์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงกัลยกร  นิลจินดา
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายกิตติกวิน  เรืองพิศาล
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายกิตติคุณ  รามศิริ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายกิตติณัฐ  พันธ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายกิตติ์ทนนท์  ธูปทองโอฬารกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายกิตติทัติ  ขัตติยะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายกิตติธัช  เตียสุนทรารมย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงกุลิสรา  พี่พานิช
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 3 ห้อง 4304 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
839
เด็กหญิงแก้วขวัญ  เบี้ยทอง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงโกมาซุม  นิยมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายไกลกังวล  วรรักษา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงขวัญข้าว  อ่อนหวาน
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายขัตติยะ  วิริยะเกียรติพงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงเขมจิรา  เกษมโชคเขมชาติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายคมทกร  หมื่นจำนงค์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงจันทิมา  ห้องล่อง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงจารุภา  เอาอำนวย
ป.5
โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงจิณวรา  ไวสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงจิดาภา  คาวินวิทย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายจิตติพัฒน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงจินตวรรณ  อ่อนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายจิรภาส  ทรัพย์วิลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงจิรวดี  ฐานนันทะกานต์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงจิรัชญา  วรเดชประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงจีราพร  นุ่มเปีย
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายเจตณัฐ  ภคบวร
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปัญญารอด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงฉันชนก  พัทยาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงชญาดา  ขาวฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงชญาดา  บรรณวัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงชญาภรณ์  ศรีปิติวิทยานันท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายชฎายุ  วรรณชัย
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงชนัญชิดา  พูลเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงชนัญธิดา  อินเหมือน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงชนากานต์  พินิสสอน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงชนิกานต์  ชินสกุลเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงชนิดาภา  บุญภัทรกานต์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงชมชนา  สุขประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงชมษร  ตุลาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงชยาบุญญ์  จุลหิรัญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายชรริน  ชื่นใจหวัง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายชลธี  อุตมา
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 3 ห้อง 4305 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
874
เด็กชายชลปวีร์  เพาธทัต
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายชลากร  คงเดช
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงชลิดา  เล่าสัม
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงชวัลหทัย  บุญเคน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงชวิดา  วัฒนมาลี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายชัชชวิน  สมญาติ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงชัชชาภรณ์  พ่วงเจริญชัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กลีบกำไร
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายชัชนันท์  แสงนุภาพ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงชามาวีร์  วิริยะกุลพานิช
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงชาลิสา  พันศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายชินพัฒน์  เติมประเสริฐสกุล
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายชินภัทร  เฉลิมเมือง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายชินภัุทร  สังฆ์สกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายชุติพนธ์  บุญประคอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงโชติกา  จั่นวิลัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายญาณพัฒน์  เรืองญาณวัฒน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายญาณวัฒน์  สว่างวงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงญาดา  ยิ้มงาม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงญาดา  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงญานิศา  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงฐิติพร  เปี่ยมจิตร์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายณฐพงศ์  ทองดำ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายณฐพงศ์  พรหมบัณฑูร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงณปภัช  อุดมพล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายณภัทร  วันมี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายณภัทร  วิรุฬภักดิ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายณรงศักดิ์  ดีพาชู
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชายณัชพงษ์  อาชววาณิชกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงณัชพร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายณัชพล  พัดแตง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายณัชพล  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดิษฐเกษร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรัตน์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 4 ห้อง 4403 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
909
เด็กชายณัฏฐวีร์  อินทร์สุวอ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงณัฏฐารัตน์  เกษมสุขไพศาล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เดชะดี
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์เรืองวิศาล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรุงเปี่ยม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงณัฐชญา  สาทสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายณัฐชนน  เคนเหลา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายณัฐชนน  พรมเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  จันทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงณัฐชนันท์  จารุพงศกร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายณัฐชัย  ศรีตะสังข์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงณัฐฐิณ์  อินทร์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทร์หอม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิณะบุตร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงณัฐธิดา  ท้วมลี้
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงณัฐธิดา  มินสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายณัฐนนท์  ประสมศรี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะภัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงณัฐนันท์  เดโช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงณัฐนิชา  รื่นฤทัย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายณัฐพงศ์  แสนรัตน์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายณัฐพนธ์  ประสมศรี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงณัฐพร  ไชยศิริวัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายณัฐภัทร  พวงอุบล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ขันธจีรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงณัฐรัตน์  เฟื่องอักษร
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงณัฐวศา  พ่วงพี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายณัฐวัตร  วัฒนาพรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายณัฐวัตร  อินอ่ำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีผาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายณัท  เวชพันธ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงณิชากร  คอนดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงณิชากร  จิตจักร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญสม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 4 ห้อง 4404 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
944
เด็กหญิงณิชาภัทร  วัฒนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริมาศ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงณิชาภา  ปิยะประภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงณิชาภา  ภิรมย์ยิ่ง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงณิชารัศม์  พุฒประสทธิ์พร
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงเณศรา  เนื่องนาคา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงดวงหทัย  ศรีสมบุญ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายดารัณ  วุฒินิติกร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงดาริน  พูลสงวน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายดิศนัยย์  ลิ่วเฉลิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายติณณภพ  สุวรรณอาภา
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายเตชินท์  จิตไธสง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายทรงสถิต  แก้วไสว
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายทัชชานนท์  วรรณะเครือ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงทิฆัมพร  กาญจันทร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายทินภัทร  รูปเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงทิพย์จรินทร์  อวบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สุขไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายแทนธัญ  ตามประวัติ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายธนกร  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายธนกฤต  ขันธจิตต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายธนกฤต  ศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายธนกฤต  สิงหะชัย
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายธนกฤต  อโณทัยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายธนทัต  มะหะหมัด
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงธนภัทร  สุวรรณรัศมี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายธนภัทร  อินทรานุกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายธนภู  โพธิ์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงธนวรรณ  สนธิสาขา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงธนวรรณ  สิงห์กสิกรรม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายธนวัฒน์  เกเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายธนวัฒน์  อรรคคำ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงธนัชพร  ศักดิ์นรารักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงธนัญชนก  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารพระองค์เจ้าสายฯ ชั้น 4 ห้อง 4405 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
979
เด็กหญิงธนัญญา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงธนัญญา  อัศวสงคราม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายธนัท  เอื้อบุญญาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงธนัทธ์นันท์  สุขเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายธนาพงศ์  คำหอมกุล
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายธนาภัทร  วงศ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงธนาภา  มหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายธเนศพล  ประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงธมลวรรณ  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายธราเทพ  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายธราธิป  พลชาย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายธฤต  ล่องวิเชียร
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุญชร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายธัชชัย  ลำเจียก
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายธัญกร  กิตติสกล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงธัญนารา  ห่วงจริง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงธัญพร  วาหะมงคล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์อัศวชัย
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงธันวาพร  พึ่งเป็นสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงธารารัตน์  ผมหอม
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์ช่อฟ้า
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายธิติพัทธ์  อรรถพรพีรกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงธิษตยา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงธีรดา  ปัจฉิม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายธีรภัทร  เดชะคำภู
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายธีรภัทร  ตันติกุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายธีรเมธ  สมเล็ก
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายธีรวัชร  ฉวีนิล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายธีรศักดิ์  แย้มประโคน
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายธีระ  ขำสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายธีระทัศน์  ยุวธรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายนครินทร์  ศรีชู
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายนนทกรณ์  ปุตุรงค์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายนนทพัทธ์  พลอยมี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 5 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 ห้อง 5202 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1014
เด็กชายนนทวัฒน์  แซ่เตีย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงนภศรณ์  คุ้มสนิท
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงนภสร  หนูบุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงนภัส  ปานซ้าย
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงนภัสร  สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงนริศรา  คงประทีป
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงนริศรา  จิรัคคกุล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงนริศรา  สนใจย่ิ่ง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงนรีกานต์  ซ้ายสุข
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงนลพรรณ  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงนัชชา  เพ็ชรดี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงนันทน์ชญา  ขันทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์เจริญหรัญ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์พานิช
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรปาน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงนันทนา  ข้อเอี่ยงต๋อง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงนันทพร  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายนันทวัฒน์  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงนันทิชาภัทร์  สังข์พันธ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงนาฎศุภางค์  นาควิเวก
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายนิธิศ  ชาวนาเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงนิรชา  แคนหนอง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงนิษฐา  เกษมสันติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายบัณฑิตา  สงวนพงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงบุญญานุช  วงศ์พุทธิพร
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงบูรยา  คงชอบ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สรรน้อย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงเบญจมาศ  ระดาบุตร
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงเบญญาดา  น้อยคงดี
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงปคุณา  บุบผา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายปฐวี  เลาหวรรณธนะ
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงปณิตา  มณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงปทิตตา  คันธชุมภู
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 5 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 ห้อง 5203 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1049
เด็กชายปภังกร  เชือกย้อย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงปภัสรา  เฉลยภาพ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงปภาวรินทร์  นะคะรังสุ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฮวดใช้
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงปภาวี  รามวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงประภัสรา  ณ หนองคาย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงปราณิตา  ศิริธร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงปรารถนา  บูรณะศิลปิน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงปริชญา  เสวก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายปรียาธร  ขุนหอม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายปวินท์  นามวงษา
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ศรีอลงกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงปัญจรัตน์  โอภาสสัจจะกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายปัญญวัฒน์  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายปัญปารนัสร์  ทองไทย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายปัณณวัฒน์  เกิดพินธ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายปัณณวัฒน์  รักประสงค์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายปัณณวัฒน์  สุริยา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายปันสุขต์  เพ็ชรผ่อง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมมณี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงปาณีณา  สมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายปารมี  แซ่เจียะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงปารวี  สุวรรณกูล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงปาริณ  ทิพวรรณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงปาลิดา  อาริยะวงค์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงปาลิตา  ชิดชาญชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงปาลิตา  ธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงปาลีรัตน์  ศิลชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงปิยธิดา  จันทรอวยชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายปิยพัทธ์  ประพงษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงปิยอร  ดวงชาทม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงปิยะพร  ดวงชื่น
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงปุญญาณัฐ  ยงวานิชากร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงปุญญิศา  ชีวะอิสระกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 5 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 ห้อง 5204 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1084
เด็กหญิงปุญญิสา  ลาน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงปุณยาพร  กู่คำ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายเปรม  เอนกศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงไปรยา  กระแสร์ชล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงผกวรรณ  ไทรปาน
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายพชร  ยี่สุ่นเทศ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายพชร  ลาเฟื้อย
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงพชรอร  อร่ามฉาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงพณณกร  เทียนแป
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงพณิตา  จารุจิตร
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงพนิตพร  พุทธศักดิ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงพรชนก  จุ้ยม่วงศรี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงพรชนก  พงษ์สุริยะวรรณ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงพรชนก  เพชรชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงพรธีรา  กรุงไกร
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงพรนัชชา  เรือนนุช
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงพรรณวดี  สุขโต
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงพรรณวษา  แสงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงพรรณิชา  ดอกสร้อย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงพรรษรัตน์  เพชรปวีณ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงพริมรมณ  เหล่าวิชยา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงพริริสากร  โลณานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายพลวรรธน์  หาโสภาพ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายพลศรุต  เกียรติมนตรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชนะแสบง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายพศวีรฺ์  บรรลุสันติกุล
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงพัชราวดี  มาตา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สงวนเกียรติชัย
ป.5
โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดิ์นรารักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายพันธุรัตน์  ยังดี
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงพิชชานันท์  มะสีพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงพิชญธิดา  กลั่นกลอง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงพิชญธิดา  วัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงพิชญาพร  พืมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 5 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 ห้อง 5205 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1119
เด็กหญิงพิชณ์สินี  พรเดชาเสถียร
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายพิชาภพ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงพิชาภรณ์  กุลธีระวิทย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงพิณญาภรณ์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายพิพัฒน์  สุคม
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีลาวนาชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญยกิจโณทัย
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลักชัยกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โฆษิตโชติอนันต์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ตันสุทธิเวสส์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงพิมพิกา  เตรียมวิจารณ์กุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงพีรญาณ์  วงค์เย็น
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงพีรดา  วิทูรประสาทผล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายพีรเทพ  สุพะตะ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายพีรพัฒน์  คงอยู่ดี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายพีระแพทย์  พุทธเส็ง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงแพรพราว  ยถาภูธานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงแพรพลอย  ฟุ้งฟู
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงฟ้าใส  กลอยสิงห์รัตน์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงฟ้าใหม่  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายภคธร  ระดมเล็ก
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงภคนันท์  เอนก
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงภคภรณ์  โอสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงภคมน  คุ้มเผื่อน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายภณภัค  ขำสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงภณิดา  ศรีประย่า
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงภรภัทร  ศรีธานี
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายภรัณยู  ศรีมาลาณัฏฐา
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงภริตา  มิ่งประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงภัครพสุตช์  มุขเจริญผล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายภัทรดนัย  ปทุมพรรณกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 5 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 ห้อง 5206 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1154
เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนามงคล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญคืน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงภัทรนันท์  หลวงรัตน์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายภัทรพล  ทวีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงภัทรภร  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงภัทรวดี  จิตสถิน
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงภัสนันท์  นามแดง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายภูกฤษ  บุญเพิ่มผล
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายภูฉาย  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายภูดิท  คุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายภูเบศ  เดียวสุทธิชาติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงภูมิใจ  เรืองสินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายภูมิพัฒน์  คลังใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายภูมิพัฒน์  เนียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายภูริ  ส่งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงภูริชชญา  ติตถะศิริ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงภูริชญา  เติมศรีทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงภูริชญา  อักกะโชติกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายภูวนัย  จรเจริญ
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงมนต์นภา  นิ่มสุข
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงมนัสนันท์  นาคมาลี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายมนิมนา  มาศภมร
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายมังกร  เทียมโมท
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงมัสฤณ  สินธุ์นอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงมิยาวดี  แตงแก้ว
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงเมธาพร  แก้วพระฝาง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงเมธาพร  ไขประภาย
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงโมรีรัตน์  เฉลิมมิตร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายไมเคิล  เฟรทแมน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายยศภัทร  โตมา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายยอดยิ่ง  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายยุทธชวินทร์  หมอทรัพย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงยุธิดา  ศรีโนทัย
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงยุพากร  กลัดทอง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 5 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 ห้อง 5301 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1189
เด็กชายรณกฤต  อุดมชารี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงรมณ  ประภาพรสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงรวิสรา  กรีโส
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงรวิสรา  บุญประมุข
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีอารยะ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงรสธร  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงรักชนก  กรสิงห์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายรัชชานนท์  โรจน์สกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงรัชนี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงรัชนี  แย้มใหญ่
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงรัชนีกร  กัณชัย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายรัชภาส  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยังเปรมปรี
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงรินรดา  ขรณีย์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยิ้มณรงค์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายเรณุพัฒน์  สุวิชัย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายฤทธไกร  ขานทะราชา
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายฤทธากร  มณีพรหม
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หล่อศรีศุภชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงลดาวัลย์  พันสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงลลิตภัทร  วาระมุลนี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงลักษิกา  นวลอนันต์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  อาฆาตยมนตรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายวงศธร  น้อยฉวี
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายวงศธร  อัครนวภูมิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีบัว
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีเลย
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงวนิดา  พร้อมสุข
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายวรโชติ  สงนอก
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงวรญา  ขันสาคร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงวรฐา  ตระกูลไพบูลย์กิจ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายวรเมธ  ไทยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงวรรณรัศมี  สังข์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงวรรณวิษา  แดงเจริญ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงวรรณวิสา  สีส่อง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 5 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 ห้อง 5302 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1224
เด็กหญิงวรัชยา  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงวรัญญา  ทัพพเศรษฐโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายวรัตถ์  วรานนท์วนิช
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงวรัทยา  วัฒนะพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายวราเทพ  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงวราพร  ไวภารา
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงวรินทร  ช่างสากล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงวริศรา  หนูเสน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายวสุ  ธนินภูริชญา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงวันสิริ  แย้มโกสุมภ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงวิชญมาส  ด่านกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงวิชญาดา  ลิขิตขจรชัย
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงวิชุดา  แผงเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายวินทร์  สถิตย์เกียรติสกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายวิภู  ภู่สกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พุฒทอง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงวิรมล  พูลลาภทวี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงวิลาสินี  โพระกัน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงวิศรุตา  ชุมแวงวาปี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายวีรศรุต  บริสุทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายวีระภัทร์  สุบรรณา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายศตเนติ  แจ้งหิรัญ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายศรวัสย์  เดชาพิพัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงศรสวรรค์  ศิรินิยมชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงศรัณยา  ขันตีสา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายศราวิน  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายศราวุฒิ  นุ้ยภูเขียว
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงศริภัสสร  มะณีแดง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงศรีสุดารัตน์  ภูมิธนาสิริ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนสุนทร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงศศิญดา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงศศิณา  แสงโรจน์รัตน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายศักดิโชติ  เที่ยงอยู่
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายศักรินทร์  บุญญารักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงศิรกัลยา  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปทุมธานี เขต 2

ณ อาคาร 5 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 ห้อง 5303 โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1259
เด็กหญิงศิรประภา  ธัญญสมบูรณ์ผล
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงศิรประภา  วงค์เมทา
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายศิรศักดิ์  เพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายศิริชัย  จันทร์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายศิริวรรณ  กาญจนชัย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายศิวัจน์  ตันติศรีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงศิวารักษ์  บริรักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายศุภโชค  สาลี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ศรีแผ้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงศุภรดา  ขันธบุตร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงศุภัคษร  ลี้ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงศุภิกา  กวีวัจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงศุภิสรา  คูณผล
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงศุภิสรา  อิศดาบุญญากุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายสมเกียรติ  หนูแดง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงสมัชญา  ประพาสมณเฑียร
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงสมิตา  ชยเดชบำรุง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายสรวิชญ์  สาเรือง
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงสริมน  หนูไชยา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงสโรชา  ทิพยทัศนัน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงสลิสา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงสวิตตาพร  สุดแดน
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงสัณห์สิรี  สินธ์ุนอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงสิตานันท์  พัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงสิตาภัทร  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายสิปปภาศ  ไทประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายสิพล  ทิพยวงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กชายสิรภพ  สาระสังข์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายสิรวิชญ์  ขำชนะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายสิรวุฒิ  มีอิสสระ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงสิริกร  ลาดกระโทก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  รุณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายสิริวิชญ์  ณ นครพนม
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กชายสุขสบาย  เทศารินทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรา