ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7201 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกรณ์  เคยดอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนภัส  งามธงไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  พัลวัล
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกภรณ์  เครือบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพร  ศิริกำเนิด
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลพิชญ์  คงทิพย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรกช  คำปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรกนก  วิทย์ศลาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษกร  เสาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษฏิ์พิภัช  เขียวนิล  
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษณพงษ์  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณะ  ชาจุหลัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
13
นางสาวกฤษติกา่  วันยุมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษนล  คำลอย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จินดาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกษมศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัณฐมณี  เกษรนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
18
เด็กชายกัณฑภณ  อ่ำคิด
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกันตพงศ์  คลี่ภูษา
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัลย์สุดา  กองดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัลยาณี  ชื่นพงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ด่านอินถา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติภัฎ  ทองพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตธาดา  ยอดนางรอง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกีรติกา  คำระหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกุลนัฐดา  คนชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุลสตรี  บัวแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงเกตน์สิรี  จิตต์รุ่งเรืองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเกวลิน  ทิพย์สีหา
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
30
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กระแสโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงขนิษฐา  แสนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขวัญคณัสนันท์  แก้วอำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์ดนัย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงคุณธีรา  น้อยจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7202 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเคนชิน  ฮิลล์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจริยา  พลชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
38
เด็กชายจักรภพ  พลค้า
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจันทิมาพร  กลิ้งรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิตสิริมณี  ลำมะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจินห์นิภา  ลาหนองแคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดมี
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
44
เด็กชายจิรพัฒน์  บัวอิ่น
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิรัญญา  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิราภรณ์  ครจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิราภัทร  สุวรรณคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
49
เด็กชายเจตณัฐ  เวชชศาสตร์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเจนจิรา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
51
เด็กชายเจริญชัย  กัณฑะตา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
52
เด็กชายเจษฎา  ดีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
53
เด็กชายเจษฎากร  ศรีคณายุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฉัตธิยา  ปิ่นแคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
55
เด็กชายฉัตรชนก  นโรปการณ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชฎาพร  สีผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองเกียรติ
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนัญญา  จันทร์ละมุนมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชนาธิป  อุ่นเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนิกานต์  โสมยา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนิดาภา  สวัสดิ์พูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนิศา  จริงประโคน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชลลดา  พลเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชลินทร  ศิริสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กิตติอุดมพันธ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
66
เด็กชายชวัลวิชย์  ประกอบ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
67
เด็กชายช่อวาลา  สุตตานนท์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
68
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
69
เด็กชายชิษณุชา  จะนันท์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
70
เด็กชายญาณภัทร  คงนันทะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7203 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงญาดา  จันทร์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงญาดา  ศรีไชโยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงฐนิดา  บุญเจียม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฐิตาภา  กว่างสนิท
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐิติกานต์  ปุเรนเต
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงฐิติพร  ตรีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงฐิติพร  หนูกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แรงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณธิดา  มนตรีปฐม
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณปภา  รัดหนองขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัชชา  กลบกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัชชา  กุโนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้มแสนเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทรงวาจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัสรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสือโคร่ง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฏฐา  สวัสดิ์พูน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จอดกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐชา  ปันรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตังธนรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธะไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐดนัย  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐธัญจ์  คฤหานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐพล  เกลี้ยงเเสนเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐวดี  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐวัฒน์  นรัฐกิจ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐวัตร  เภสัชชะ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำไหล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
102
เด็กชายณัฐวุฒิ  จบปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณิชา  วงศ์ณรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงดวงกมล  ดีลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงถิรนันท์  เนริกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7204 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายทวีโชค  ทัดไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
107
เด็กชายทินกร  คนชุม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
108
เด็กชายเทพจอมพล  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
109
เด็กชายธนกร  ซาวทองคำ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
110
เด็กชายธนกร  ศิริเมฆา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
คณิตประถม
111
เด็กหญิงธนกาญจน์  บุญคุ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
คณิตประถม
112
เด็กหญิงธนพร  แต้มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
113
เด็กชายธนภูมิ  ทองสุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงธ้นย์ชนก  ฤกษ์นอก
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
115
เด็กชายธนวัตร  หีนภู
ป.6
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธนัธกานต์  ศิริวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
117
เด็กชายธนาธิป  วอง
ป.5
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธมนวรรณ  คุ้มชุมแสง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
119
เด็กชายธรรม์ธวัช  พรมรุกขชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
120
เด็กชายธรรมวัฒน์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
121
เด็กชายธราเทพ  ศรีชุมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธฤตมน  ซอมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธัญชนก  สีถาพล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธัญญธร  กนกกุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธัญญา  กำพูชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธัญญากานต์  มีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อารีรัมย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธันทิวารัตน์  โยงกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธิญาดา  แก้วขุนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธิญาดา  รักสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉิมกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
134
เด็กชายธีรพัฒน์  หอมยามเย็น
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
135
เด็กชายธีรพัทร  บุตรสะอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
136
เด็กชายธีรภัทร์  หลอดทอง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
137
เด็กชายธีร์วรา  อะโรคา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธีระพร  วิหคเหิน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
139
เด็กชายนนทชัย  ยาวจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
140
เด็กชายนภัทร  มณฑล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7205 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนภัสกร  ลดกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงนภาพร  เรไรสระน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
143
เด็กชายนฤเดช  โนดประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนิตติยา  ดิษตะคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนิตติยา  ศรีธาตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
148
เด็กชายนิธิกร  หลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
149
เด็กชายนิธิวัชร์  เรืองอุดมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนิโลบล  ปรินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
151
เด็กชายบวรรัตน์  ชัยพัฒน์ปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงบุษราคุม  โตสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงเบญญา  เลขสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปฏิภาณ  โคตรโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปณภา  จันทร์พลงาม
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปทิตตา  ขันทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงปนัดดา  ประสิทธิ์กูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์รัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คณา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
162
เด็กชายปรพล  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
163
เด็กชายประสูตร  พูดเพราะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปริยากร  สิงห์เงา
ป.5
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปริยากร  หาญสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ทินรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปวริศา  ธรรมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
169
เด็กชายปวีร์  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปัญญาพร  บุญประสาท
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
172
เด็กชายปัณณธร  กลิ่นสมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปัณณพร  แมลงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปานฤทัย  คำริส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงปาริตา  เพชร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7206 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ละเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
177
เด็กชายปิลันทธ์  เทียรวรรณ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปุณธีรา  ค้าขาย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปุณยนุช  คงแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงผกามาศ  พจน์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงฝ้าย  รุกขสนธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
182
เด็กชายพงศกร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
183
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่ท่อ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
184
เด็กชายพณศร  ไผ่นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพรปวิณ  ทรัพย์ทรายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
186
เด็กชายพรพิชญะ  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพรพิมล  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพรรภัสษา  เข้าเมือง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
189
เด็กชายพรรษา  คงประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
190
เด็กชายพัชรวัฒน์  วิพัธครตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพรหมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพัณณิตา  โกยชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพัณนิตา  บุญธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยันละหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพาฝัน  เสาวโรรังสฤษฎ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพิชชานันท์  เนียมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
198
เด็กชายพิชญางกูร  บัวอิ่น
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ชัยเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชูอาวุธ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพิยดา  นิรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
203
เด็กชายพีรดนย์  ปะวันเตา
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
204
เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเติม
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
205
เด็กชายพีรวิชญ์  ทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงเพียงขวัญ  รุ่งพิรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
207
เด็กหญิงเพียงขวัญ  โสกูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงแพรวพราว  รักบุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
209
เด็กหญิงภคพร  ขวัญทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
210
เด็กชายภัทรดนย์  บุตรศรีภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7308 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
212
เด็กหญิงภัทรพร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
214
เด็กหญิงภัทราวดี  เคนดี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
215
เด็กชายภาคภูมิ  นนทสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
216
เด็กชายภาณุพันธ์  อินธิ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
217
เด็กชายภานุพงศ์  บัวนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
218
เด็กชายภานุวิชญ์  สุขบรรณ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
219
เด็กชายภูมี  ศรีผดุง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
220
เด็กชายภูริเดช  เรืองรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
221
เด็กชายภูริพัฒน์  ทินนารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
222
เด็กชายภูวิศ  เทพสถิตย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงมณีรัตน์  ชะรุงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
224
เด็กหญิงมนัสพร  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
225
เด็กหญิงมนัสวี  นาคนวน
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
226
เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
227
เด็กหญิงมานิตา  จีนเกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
228
เด็กหญิงเมทราวดี  กองพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
229
เด็กชายยศกร  แมลงผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
230
เด็กหญิงรติมา  อยู่สาโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
231
เด็กชายรพี  สุขเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
232
เด็กหญิงรพีพร  ทรงวิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
233
เด็กชายรพีภัทร  วิเศษพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงรมย์สิรี  โสลมลำ
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
235
เด็กชายรัฐภูมิ  กันฑะตา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
236
เด็กชายรัดธพร  ดาดพารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
237
เด็กหญิงรัตชฎาพร  สุทธิจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงรัศมี  เจริญรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
239
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชาติประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
240
เด็กหญิงลภัสรดา  เพียวสูงสุข
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
241
เด็กชายวงศ์ชัยวัฒน์  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงวชิรญาณ์  นาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
243
เด็กหญิงวนัสนันท์  มณีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวนิดา  ปัตตายะสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงวรพร  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7309 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวรรณภา  บุตรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
247
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  อาภรณ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
248
เด็กหญิงวรรณิดา  สุนทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงวรัญญา  ผลบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
250
เด็กหญิงวราภรณ์  หลวงศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงวริศรา  เพ็ชรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
252
เด็กชายวันปิติ  คงสืบชาติ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
253
เด็กชายวายุ  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวาสนา  มาประโคน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวาสนา  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวาสิณี  ยวงกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
257
เด็กชายวิฑูรย์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงวิลาสินี  วรรณกาล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
260
เด็กชายวีรภัทร  ขำวงค์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
261
เด็กชายวีระศักดิ์  ขุนญารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
262
เด็กชายวุฒิกานต์  ด้วงแหวะ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
263
เด็กหญิงศญามนต์  เพชรประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
264
เด็กหญิงศศิวิมล  อุดมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
265
เด็กชายศักดินา  ดวงตา
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
266
เด็กชายศิปพัฒน์  ถนอมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
267
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริพิพัฒน์ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
270
เด็กหญิงศิริพร  ถะเกิงผล
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
271
เด็กหญิงศิริยาพร  จีนชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
คณิตประถม
272
เด็กหญิงศิริรัตน์  สนธิสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
273
เด็กชายศิริศักดิ์  บนพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
274
เด็กชายศิวกร  วงศ์ชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
275
เด็กชายศุกล  ยอดจังหรีด
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
276
เด็กชายศุภวิชญ์  อินทร์ผลสุข
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
277
เด็กชายศุภสัณห์  ขันบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
278
เด็กชายสรวิชญ์  นกยูง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
279
เด็กชายสรวิชญ์  สุขงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
280
เด็กชายสรวิชญ์  เสาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7310 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงสาธิกา  ประทุมสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงสาวิตรี  สุ่มมาตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
283
เด็กชายสิทธิชัย  อินทรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
284
เด็กชายสิทธิพัฒน์  ละอองเอก
ป.5
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
285
เด็กชายสิรภัทร  ทวีพูน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทร์ไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
287
เด็กชายสีหราช  แสงเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
288
เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสุชานาถ  นานาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสุชานุช  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
291
เด็กหญิงสุชาวดี  โคตรภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
292
เด็กหญิงสุชาวดี  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
293
เด็กหญิงสุทธวีร์  หนูช้างเผือก
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
294
เด็กชายสุทธิรักษ์  สมานจิต
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
295
เด็กชายสุทธิวัส  แพทย์ประสาท
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสุนานาถ  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
297
เด็กหญิงสุภาพร  ปลื้มสายแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสุภาพร  อิ่มสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
299
เด็กหญิงสุวิภาวรรณ  บุญเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
300
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
301
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเนาว์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
302
เด็กหญิงแสงอรุณ  แท่งทองหลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
303
เด็กชายหงษ์หยก  สุขเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
304
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  คอนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
305
เด็กชายอชิตะ  กองเชิญ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอธิการ  เหยียดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
307
เด็กชายอนพัทย์  จำปาแดง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
308
เด็กชายอนพัทย์  วิเศษฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงอนันญา  แพร่งนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
310
เด็กหญิงอนุธิดา  แทนสา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
311
เด็กชายอนุวัฒน์  คลังกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
คณิตประถม
312
เด็กหญิงอรกัญญา  ชาวดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
313
เด็กหญิงอรพินท์  อิ่มดี
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
314
เด็กหญิงอรรญาณี  สามเณร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
315
เด็กชายอรรถพร  สีทาเเก
ป.6
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7311 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงอรวรรณ  ปานกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
317
เด็กหญิงอริชา  บัวลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
318
เด็กหญิงอริสรา  ศัตรูพินาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
319
เด็กหญิงอรุณกมล  เสาเคหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
320
เด็กชายอลงกรณ์  เหมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
คณิตประถม
321
เด็กหญิงอัญชริดา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
322
เด็กชายอาชานัย  จันอาหาร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริเมฆา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
324
เด็กชายอิงธรรม  รักประชาธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
325
เด็กหญิงอิงลดา  ขยันงาน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
326
เด็กหญิงอินทิรา  บุญทา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
327
เด็กชายเอกริน  ถาหนองบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
328
เด็กหญิงเอมอมร  ตุนหาสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7414 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
นางสาวชนิดา  นิ่มพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  รู้จิตร
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงซันญา  ด่านกระโทก
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงนพมาศ  หวัดวาปี
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงบุญพิทักษ์  หาญจะบก
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงพลอย  ศรีวรสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงภัสชราภา  บุตรดี
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงมัณฑนา  หงวนบุญมาก
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงสุณิสา  ดวงแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1102 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
338
เด็กหญิงกชกร  ทวยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกชกร  อุบลเผื่อน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกนกพร  คล้ายมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกนกอร  บุญประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกนิษฐา  พรมประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกนิษฐา  วุฒิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกมลชนก  กลมกล่อม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกรทิพย์  สุวรรณรัมย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกรรณิการ์  ชมภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงกฤษณา  วะดี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
349
เด็กชายกลทีป์  ปะโนรัมย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
350
เด็กชายกลทีป์  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
351
เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงกวินนาฎ  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
353
เด็กชายก้องภพ  จีนบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงกัญญพัชร  จิตรจันทึก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังวาล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงกัญญาณี  บุญสม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เวียงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงกันต์กมล  ทองทำกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงกันต์กมล  รสน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สายลาม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกัลยารัตย์  แสนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกาญจนาพร  วังโตนด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกานต์ทิตา  มหาวสุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิโส
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
367
เด็กชายกำพล  แกกูล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงกิจตินันท์  ขำวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
369
เด็กชายกิตติธัช  อุปภักดี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
371
เด็กชายกิตติภณ  ย่ามกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายกิตติภูมิ  เซียงเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1103 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
373
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  จันทร์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกีรติกา  ไกรสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกุลภัสสร์  หนูเผ่า
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงเกตน์ดากานต์  เหมกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงเกวลินญาณ์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงเกศริน  คงตะเคียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
379
เด็กชายเกียรติคุณ  ทองชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
380
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
381
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสาวพันธ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงแกมกาญจณ์  จันทร์อาหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
383
เด็กชายแก้วขวัญ  เถาปรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
384
เด็กชายโกมินทร์  พัลวัล
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงขนิษฐา  คุณชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงขวัญจิรา  หอมฉุน
ป.6
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงขวัญศิริ  มาสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
389
เด็กชายคณิศร  ยืนชนม์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายครรชิต  ลับไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงคัมมิลา  รอนนิ่ง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงคีตภัทร  พึ่งด่านกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  โล่นารายณ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายจักรกฤษ  พวงลัดดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงจันทรัสม์  เทพเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
396
เด็กชายจารุภัทร  บุญประสพ
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
397
เด็กชายจิณณธรรม  ธนสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
398
เด็กชายจิณณพัฒน์  บุญแพง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงจิณัฐตา  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายจิตติพัฒน์  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงจิรชญา  บุญเขื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงจิรประภา  ทองนอก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงจิรพรรณ  งามแพง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายจิรพัฒน์  โคตรวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรหึง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
407
เด็กชายจิรัฏฐ์  โจมรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1104 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
408
เด็กชายจิราโชต  สุวรรณลาส
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจิราพร  อุทยา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
410
เด็กชายจิรายุ  มูระคา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงจีรนันท์  อุไรรัมย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจีรพร  อุไรรัมย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายจีรภัทร  อักษร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจีระนันท์  โคจอน
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานพลู
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จีนมะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
417
เด็กชายจุลณพ  ทิสารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงเจนจิรา  ภูหลาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงแจ่มฟ้า  ค้อมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เครากระโทก
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ธรรมสูตร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชญาดา  ไชยปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชญาดา  ปะวันเตา
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงชญาภัช  มุทะรัตน์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงชนกนันท์  ไกรกูล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงชนกนันท์  พลเศษ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชนกวนันท์  มาตุเวช
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายชนะศักดิ์  เทิร์นเนอร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงชนัญธิดา  ดอนจันทึก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
431
เด็กชายชนากรณ์  คงสืบชาติ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงชนาภา  พรหมโสฬส
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วรากยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชนิกานต์  นามสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชนิชา  ก้องพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชนิสรา  นันสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงชมพูนุท  ขำเอนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงชลดา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงชลธิชา  ชะชางรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงชัชชญา  ภู่พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายชัชพงศ์  เวียงจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1105 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กชายชัยธวัช  นาคทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
444
เด็กชายชาคริต  ชื่นหล่อสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงชาครีญา  ดอมไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงชิดชนก  วัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชิดหฤทัย  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงชุติญา  สุทธิธนากูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงชุติมล  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงชุติมา  พันธ์สง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงเชอร์รี่  กองมะเริง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงโชติกา  สุโขพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงญาณิศา  หลอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงญาดารัตน์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงญาดาวดี  มหิงศาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงญานิกา  แว่นประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
457
เด็กชายฐปนรรฆ์  ภูมิอมร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงฐิติกานต์  ชึดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงฐิติกานต์  ตุ่มคำอู่
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงฐิติวรดา  ด้วงประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงฐิติวรดา  ดายกระโทก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงฐิรญา  คชมิตร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาติมนตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงฑิตยา  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
466
เด็กชายฑีฆวัฒน์  ชุมนุมดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงณธิดา  พรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณภัทร  พันธ์โบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณวรา  ธรรมดา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงณัชชา  สิงห์วงศ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วละมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
วิทย์ประถม
475
เด็กชายณัฏฐนันท์  สิงห์ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัฏฐา  สุขเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณัฐกฤตา  การสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1106 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กชายณัฐชนน  เกาแกกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฐชา  วุฒิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภมงคลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฐนรี  สืบค้า
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงณัฐนรี  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
485
เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงณัฐนิชชา  บุพลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณัฐนิชา  คุณศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์ชาดา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
489
เด็กชายณัฐพงศ์  ยอดเยี่ยมแกร
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายณัฐพงษ์  เผื่อแผ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
491
เด็กชายณัฐพนธ์  พัลวัล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
492
เด็กชายณัฐพร  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
493
เด็กชายณัฐพล  จึงมีชัย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายณัฐพล  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงณัฐริญา  พรมนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุณล้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
497
เด็กชายณัฐวัสส์  จันทรคาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
498
เด็กชายณัฐศักดิ์  ฆ้องรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณัฐสินี  ปาละโค
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงณิชกานต์  หงษ์จันดา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงณิชกานต์  หลวงชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงณิชมน  ดิลกลาภ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณิชาภัทร  อุสันสา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงดลยา  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงดาราวลี  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
507
เด็กชายเดชาธร  พวงเกษร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
508
เด็กชายติณณภพ  บุญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
509
เด็กชายตุลา  เทพสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
510
เด็กชายเตชินทร์  แก้วบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงทยิดา  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงทรรศนีย์  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1311 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กชายทักษกร  เรืองศรีชาติ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงทิพย์อักษร  ทศนานน
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงทิมาภรณ์  ใจหมั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงทิวาวัน  นาดี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายแทนตะวัน  สีนำ้เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธณัศวัฒน์  อภัยสุข
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธตรฐ  บุตรสืบสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธนกร  นรารมย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธนกฤต  จันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนกฤต  โพธิมาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธนโชติ  เรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธนพร  มีสัตย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธนภัทร  เนตรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธนภูมิ  ลิขิตจันทร์สกุล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงธนัญญา  เคนนำ้เที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธนัสฐา  จันทร์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธนายุทธ  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธมนวรรณ  ชุ่มชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
532
เด็กชายธรรณกร  คงกำเนิด
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงธัญชนก  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงธัญชนก  อั้นภักดี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนานิธิศพัฒน์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุวรรณหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงธัญรดา  คงสืบ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ครบุรี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงธัสสพร  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธามนิธิศ  อร่าม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงธิญาดา  รุ่งพิรุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธิติ  ราชประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธิมานนท์  ศิริถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธีธัช  อร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
545
เด็กชายธีรพัฒน์  พูดเพราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธีรพัฒน์  เสนาสนะ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธีรภัทร  ปราบภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1312 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
549
เด็กชายธีรภัทร  วิจิตรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงนดา  เสาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
551
เด็กชายนพนันท์  สินสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงนภัสศิริ  ชัยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนภัสสร  ประมวลมา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงนภาธาร  สอาดชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
555
เด็กชายนเรศ  สิทธิผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนัชชา  อร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงนัทธกานต์  เหลากูล
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนันท์นภัส  เข็มผะกา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนันท์นภัส  ประดับวงศ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนันทรัตน์  ภู่ห้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงนันทิกานต์  คุณวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนันทิชา  ห้าพุทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนาเดีย  เปรงปราง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนารีรัตน์  เสาวกูล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงนิณณา  วารินกุฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
566
เด็กชายนิติภูมิ  เถาปรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงนิธินันท์  ทองพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงนิธิพร  กิติวัชระเจริญ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงนิภาวรรณ  วงศ์หนูพะเนาว์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
570
เด็กชายนิรุช  ยุตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนุชฎา  ดีอินทร์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายบวรนันท์  คำหอมกูล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กชายบวรภัค  ท่อนผักแว่น
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงบัวบูชา  ชวาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายบารมี  คงพลปาน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงบุญญาพร  เพียงกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
วิทย์ประถม
577
เด็กชายบุริศร์  พันอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงบุษยา  ขจัดโรคา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงใบบัว  ประนินทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงปณัญฆ์ฑิตา  โสกูล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงปณิดาภา  คงกำเนิด
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1313 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
เด็กหญิงปนัดดา  สอนสำโรง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงปนัดดา  สินสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงปนัดดา  อวนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงปภาพินท์  ทองประภา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปยุดา  บุรุษรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
588
เด็กชายปรมัตถ์  มะเสนา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายปรวรรตน์  ทองทำกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงปริชษญา  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปริมนภา  บุญสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงปรีณพรรณ  ไข้วพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงปรียานุช  ประสิทธิ์กูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงปลายฟ้า  ฉ่ำโสฬส
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
595
เด็กชายปวริศ  พวงโสม
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงปวริศา  พ่วงสิงห์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปวริศา  รักสัตย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงปวันรัตน์  ลุยจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงปัญญดา  เชื้อฉุน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
601
เด็กชายปัณวรรธ  เริ่มปลูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงปานอุษา  จักรโคกกรวด
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงปาริฉัตร  โสคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงปาริสา  พันธ์ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงปารียา  บุนรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงปาลิตา  ชัยเสนา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงปาลิตา  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงปาลินี  ม่วงนารอง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงปิ่นมุก  ทับคำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
611
เด็กชายปิยังกูร  บุญเจริญชัย
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงปีระกา  โพธิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
วิทย์ประถม
614
เด็กชายปุญยวีร์  ชาติประสพ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปุญยาพร  โพดจะโป๊ะ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงปุณยวีร์  องอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
617
เด็กชายปุริม  สิงหเสนี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1314 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กหญิงเปมิกา  สงนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงเปียทิพย์  บุญฑา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงไปรยา  ทองทับพันธ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
621
เด็กชายพงศธร  เซ็นปักธงชัย
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายพงศพัศ  ชื่นชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
623
เด็กชายพงษ์เพชร  โกติรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงพชรพรรณ  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพรจินดา  มุตติศานต์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงพรณิชา  เจาประโคน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพรนภา  พนาวร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยวชิรวิทย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงพรภิตา  โขงอ้อม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  บานประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงพรรณิภา  นาหว้า
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงพราวลักษณ์  ลักษณมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงพริมารตา  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
634
เด็กชายพฤกษ์  จันทร์สันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพัชราภา  สายสุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพัชราภา  สิงหรา ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงพัชริดา  ภู่ห้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงพัฒน์นรี  คำสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพัณณิน  ล้อประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงพิชชานันท์  เขตรัมย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
642
เด็กชายพิชญชต์  แซ่เล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงพิชญาภา  เฉลียวรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพิชญาภา  ปัดคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพิญชนิดา  ธรรมคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพิทรานัฏ  ชันทอง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพย์กระโทก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงพิมพ์บุษกร  ซองรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เทียนเจษฎา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พันธเสน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1315 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กหญิงพิมฤทัย  ป้อมทะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงพิมวารี  กระโจมพล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงพิยดา  บุญหนุน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงพิยดา  โล่นารายณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
657
เด็กชายพีรทัด  ฉิมวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
658
เด็กชายพีรพัฒน์  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
659
เด็กชายพีระพล  ระดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  กล่อมกามิฬ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงเพชรลดา  ปีกษี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงเพชรลดา  พรหมชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงแพรวรำไพ  รูปเรี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงแพรวา  เกษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
665
เด็กชายโพธิราช  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
วิทย์ประถม
666
เด็กชายภควัต  โยสาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงภัคจิรา  อภัยจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
668
เด็กชายภัคพงศ์  กมลจิตร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงภัชราภา  ทาหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงภัทร  ตระกูลไตรพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงภัทรธิดา  โกเวนดานี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
672
เด็กชายภัทรพงษ์  อวะรัมย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงภัทรานิฏฐ์  ชันทอง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงภัทราภา  เจิมขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงภัทราภา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงภานิดา  สีลาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงภาริณี  เลนทำมี
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงภิญญดา  โค่นถอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
679
เด็กชายภูชิต  นิดน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
680
เด็กชายภูมิภัทร  บุตรสืบสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
681
เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายภูริ  ปักเหนือ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
684
เด็กชายภูริภัทร  ดาแก้ว
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กชายภูวดล  บุญพรม
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
686
เด็กชายภูวิศ  รักสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงมณีโชติรส  เช่นพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารโกเมศ ห้อง 4101 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงมนิสา  บำเพ็ญพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงมลธิรา  ชูจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงมะลิวัลย์  คงนันทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงมัญชุสา  ทศพักตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
694
เด็กชายมิคเคน  ฮานเซ่น
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงมุจลินทร์  อาจอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงมุรินทร์ญา  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงเมธาวี  คงตระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงเมธาวี  ดวงบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงเมษิณา  ทาสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายไมค์  เพ็ชรศรี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
702
เด็กชายยศพร  บุญเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงยูลิป  ชาญสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงรดา  ศรีณรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
705
เด็กชายรพีพงค์  อภัยจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงรพีพร  บุญทูล
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย
วิทย์ประถม
707
เด็กชายรพีภัทร  ปราบสกุล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงระวินทนิภา  โชตฉิมมะดัน
ป.5
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงรักษิณา  สงกูล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงรัชชาวดี  ศรีเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กชายรัฐกร  ตั้งวงษ์เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
713
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนอินทร์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายรัฐภูมิ  ดวงจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มญาติ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงรัตนาวดี  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงรัตนาวลี  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
720
เด็กชายรุ่งอนันต์  สมานมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงรุจรวี  ศรีกิมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารโกเมศ ห้อง 4102 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กหญิงเรวดี  ปรีชาพูด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงลลิดา  ตึดพันธ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงลลิภัทร  ละมัยกุล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงลินดา  พึ่งประสพ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
วิทย์ประถม
727
เด็กชายวงศพัทธ์  พงษ์ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
728
เด็กชายวชิรวัตติ์  บุญมาพบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
729
เด็กชายวชิรวิทย์  รัมมะเอ็ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
730
เด็กชายวทัญญู  ถัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงวนิญา  งาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
732
เด็กชายวรกฤต  ยิ่งยง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงวรรณพร  ดีราชรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงวรรณภา  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงวรรณวรี  สระศรี
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงวรรณวลี  จันทร์อาหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงวรวรรณ  นกเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
738
เด็กชายวรัญชิต  พื้นบาตร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงวรัญธิญา  ลือวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวรัทยา  ที่รัก
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงวราสิณี  บุญประสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงวริศรา  พรมธิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
745
เด็กชายวสุธร  โคตรภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
746
เด็กชายวัชรพงศ์  พัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
747
เด็กชายวัชรินทร์  สถานเถื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงวันวิสาข์  ปลื้มชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงวัลฑริกา  เสาวพันธ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
750
เด็กชายวัสสานะ  วันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงวาสนา  หมื่นพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
752
เด็กชายวิจักขณ์  ภาพยนตร์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงวิชญาดา  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เศวตธีรพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารโกเมศ ห้อง 4103 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
758
เด็กหญิงวิวิศนันท์  จัตุกูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
759
เด็กชายวีรภัทร  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงวีรวรรณ  โทนเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  คงด้วง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
763
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ดมอ๊อด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
764
เด็กชายศรันชัย  ทิพย์กูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงศศิกานต์  จิ๋วจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงศศิกานต์  ทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงศศิกานต์  สำรวจวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงศศิชา  กลิ่นตั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงศศินันท์  เณรธรณี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงศศิภา  กลิ่นตั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งประสพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
773
เด็กชายศักเดชา  ป้องภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงศิรประภา  จิรจันทรากูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงศิรภัสสร  กิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงศิริขวัญ  ลามูลชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
777
เด็กชายศิริพงษ์  แถวกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงศิริมล  โพธฺิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงศิริรักษ์  อัตนโถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงศิริวรรณ  โชติกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
781
เด็กชายศิริศักดิ์  ภานุวัฒน์โยธิน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
782
เด็กชายศุภกร  จีนจิ้งหรีด
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
783
เด็กชายศุภกร  มีแย้มภักดิ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายศุภกร  สอนศิษย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
785
เด็กชายศุภกิตติ์  คลังกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
786
เด็กชายศุภโชค  ประทุมเขต
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงศุภญา  โชติยศพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงศุภาพร  เหลื่อมล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โสภากูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
791
เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงสร้อยมณี  ปราบภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารโกเมศ ห้อง 4104 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กหญิงสรัลยา  งาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย
วิทย์ประถม
794
เด็กชายสหยศ  ผลสมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงสายฝน  เนื่องสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงสายรุ้ง  ม่วงสำเภา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงสาวิกา  ลานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงสำราญ  บุญทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
799
เด็กชายสิงหนาท  สิงห์สนั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงสิตานันท์  เพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
801
เด็กชายสิทธิพร  คำนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
802
เด็กชายสิปปกร  กิตติอุดมพันธ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงสิริกานต์  ชำนาญเชื้อ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงสิริรัตน์  มันตลุง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงสิวิมล  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ปักเคทัง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงสุจิรา  อาระสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงสุชาดา  มุ่งอ้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงสุชาวดี  สารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วรากยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงสุดารัตน์  เขตกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงสุดารัตน์  นุโยค
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
816
เด็กชายสุทธิราช  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีเนาว์รัตน์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
818
เด็กชายสุธินันท์  โพธิ์เหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงสุนันทา  ยินดีรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงสุนิษา  พิรมนาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงสุนิสา  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงสุนิสา  พึ่งประสพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงสุพรรษา  นามมงคล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงสุพรรษา  บำรุง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงสุพิชญา  ชิ้นทอง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงสุภัทชา  สุริวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารโกเมศ ห้อง 4105 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กหญิงสุมัญฑิตรา  ชิณช้าง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
829
เด็กชายสุเมธ  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงสุรภา  อาภรณ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงสุวดี  ทองอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
832
เด็กชายสุวัณณวรรษ  แจ่มทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยิ้มพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงหทัยภัทร  เลียบบัวป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงหทัยภัทร์  อยู่สบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก่กล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
วิทย์ประถม
837
เด็กชายหัสดี  อาจนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
838
เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงอณันฐภรณ์  มหาบุญ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงอนัญญา  ยามดี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
841
เด็กชายอนุชา  วิชัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงอภิชญา  บำเพ็ญบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงอภิชญา  หลักงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงอภิญญา  โชคเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงอภิสรา  สมสวย
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงอรจิรา  งามแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงอรทัย  สันตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงอรพิมพ์  ฉ่ำโสฬส
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
850
เด็กชายอรรถพล  ธรรมนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงอรสา  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงอรัญญา  ฉ่ำโสฬส
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
853
เด็กชายอรามชัย  เอี่ยมรัมยฺ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงอริสรา  ตรีอินทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงอริสา  ปัญญาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงอริสา  หรบรรพ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงอลิษา  หาโยค
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอลิสา  แบรยวาลล์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงอัญชลิตา  เนตรมณี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงอัญชิสา  โยสาจันทร์ฺ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงอัญมณี  จึงมีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงอัญมณี  ซิลเลฟสกี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารโกเมศ ห้อง 4207 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
เด็กหญิงอัฐภิญญา  อินทสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
864
เด็กชายอาชา  สินชัยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงอาภาภัทร  เอ็มรัตน์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงอาภารพี  เย็นเพชร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
867
เด็กชายอามินทร์  ใบคาน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
868
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วันโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงอินทิรา  ฉวิงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงอินทิรา  เมฆหมอก
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงอินทิรา  สุธรรมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์นอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีคำภา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงอุบลวรรณา  การัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงิกิ่งแก้ว  ปารารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี
วิทย์ประถม