ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ป.1/1 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกานต์  ชาวเทิง
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  แก้วชนนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรกฏ  เชาว์เลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤต  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกันตพงษ์  สมเงิน
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกันยารัตย์  สุทธิแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกุลปรียา  ลำทา
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเก้าสิริ  ธีรสุนทรานันท์
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงขวัญทิพย์  ลำน้อย
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงขวัญนฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายคฑาวุธ  ราคางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายคณิติน  ถานะวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายคุณากร  ไชยศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจันทัปปภา  แสนโซ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจารุณี  ปอปู
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจิดาภา  ประดิษฐ์มุนี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิตติพัฒน์  ต๊ะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิตรานุช  สุทธการ
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิรนันท์  คำบุญยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจิรพงศ์  ยศอาลัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจีรนันท์  ใจมาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจีรนันท์  บริคุต
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจีรภัทร  สุทธหลวง
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจีราพัชร  ฆ้องเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงจุฑานันท์  พลจร
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หน่อท้าว
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชฏายุ  เดชรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชนกนันท์  มูลราช
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ป.1/2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนิดาภา  เกมแกรแมน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชวกร  อินต๊ะกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชัชชวนันทร์  คอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชัยยะศึก  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชินกฤต  สมมุติ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายชุติพนธ์  วันควร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงซายูริ  ฟูจิตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วเง้า
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงฐิตินันท์  นนทะโคตร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ขัติยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  แออ่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายณัฏฐากร  ภิมาลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วพชรพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ปุนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐดนัย  กองกุณะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายณัฐดนัย  ไชยอ้าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐนนท์  ปะทิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณัฐนิษฐ์  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณัฐพร  ปดิฐพร
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายณัฐภัทร  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ยะปัญญา
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายดนัยพิสิฐ  ท้าวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายทัตพล  ตาลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายทิวัตถ์  เตชนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายทีปกร  ทะก๋า
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนาวัฒน์  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธรรมภิไธย  อินทำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชยพาณิชสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ป.2/1 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีรนัย  หาญยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายธีระดณย์  วังแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายนพวิชญ์  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนฤภร  จวรรณตุม
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนการณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนายิกา  ไชยยา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนารดา  คิม
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนาราภัทร  ลีละสัจจกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนารินทร์ธร  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายนิพิฐ  เพ็ชร์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเบญญทิตย์  ตุ้ยสาร
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายปฐพล  ทาราทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายปภังกร  หมั่นการ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงปภาวี  รติพ็ญโกศล
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงปภิชญา  ชาวงิ้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปรัชญาพร  อินธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปัณณธร  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายปิยะภัทร์  ศักดาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงปุณยภา  รติเพ็ญโกศล
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงผกามาศ  โลราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรพราว
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายพร้อมบุญย์  พิยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงพระคุณ  ตระกลเดชะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายพอพล  สารถ้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงพัชรินทร์  ต๊ะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายพัทธดนย์  จิณเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายพัสกร  ไชยปาละ
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายพัสกร  มัชชะ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพิชาภพ  ปรังฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพิมนิภา  ทะก๋า
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ใจกว้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ป.2/2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์เรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุภาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายพีรพัฒน์  กันธุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายพีรภัทร์  เหลาเพียร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายภทร  จิตระวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงภัณทิรา  ฤทธิโต
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูมิอรัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพิรุณรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงภัทรวดี  สืบอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายภาคิน  ยะปัญญา
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายภาคิน  อินต๊ะกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงภาณิศา  คำหว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายภูริณัฐ  ภานุศุภวิมล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายภูริศนันทร์  จันต๊ะราช
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายภูวนัย  กิตินัน
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงมณียา  ทนะวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงมาลี  แซ่หวื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงมุกชมพู  เอกอนันต์กุล
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายรณกร  ปิงยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายรพีภัทร  สุนทร
ป.4
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงรัตนวลี  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงลักษิกา  หมื่นจินะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายวงศ์วรัณ  จันต๊ะวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปิงพยอม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงวรัญชลี  สุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงวรัญญา  แสนอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายวัชนเวคิน  อุดอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายวัฒนา  สายยิ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ป.3/1 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวันชนะ  อินต๊ะกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายวาชรัตน์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายวาทิต  สังกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายวิณัฐพล  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายวิภัคพล  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายวิษณุ  ก่ำเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายวีรภัทร  อุยานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายวีระพัฒธกรณ์  วิพาพรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายวีระภาพ  นันศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงศศิธร  ม่วงจีน
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายศักรินทร์  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงศัศวัทนา  แสนคำแพ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายศิรชัช  อินสองใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงศุภนุช  ตนภู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายศุภวิชญ์  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงศุภากร  จันพร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงศุภารมย์  ยศหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายสยามศักดิ์  กิวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงสรัณพร  สุทธหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงสรัลรัตน์  ชาวงิ้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงสวรินทร์  คำชั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายสิปปกร  ทองบ่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงสิริกร  ขันทะบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสิริภัสสร  วังสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายสืบสกุล  ทองโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงสุกฤตา  กิ่งเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายสุภนัย  ยศณรงค์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงสุวพิชชา  ศรีใจวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเสฏฐวุฒิ์  ปัญญาภู
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายเหมราช  วงศ์ละคร
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายอนวัช  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ป.3/2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายอนุชา  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายอนุชิต  มณีอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงอภิสรา  สุขอยู่
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายอิทธิพล  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายเอื้ออังกูร  กะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายเอื้ออังกูร  โคตรชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงโอบกุล  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงุบุุญสิตา  พรหมลังกา
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์มณีฉัตร ชั้น 2 ห้องว่าง 1 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กชายก่อกุศล  แซ่เฮ้อ
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธัญญะ
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ใจการณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่ท้าว
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
นางสาวเกศฎา  ธรรมสละ
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธรรมาธิปต์  คงตาล
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธีระศักด์  แซ่โซ้ง
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
นายนันทิพัฒน์  ไชยตัน
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายบรรณวิฑิต  แซ่เฮ้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายปฏิพล  มีบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงปิยะนุช  แซ่เฮ้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นางสาวพลอยธิดา  อิ่นคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีบุญ
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงภัทรภร  ทวีร่าง
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงภัทรวดี  คงพิริยะนันท์
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
ม.1
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นายวิทวัส  วงสุยะ
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเทพ
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงศศิธร  เมธาธีระกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุดาชนก  กำธรเสถีียร
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุภาพ  ฤทธิ์พายัพ
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ท้าว
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
นายอัมรินทร์  อุดนัน
ม.3
โรงเรียนบ้านไร่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายเอกสิทธิ์  นิธิิเกษมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ป.4/1 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิง.เพียงรวี  อินไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกชกร  แก้วโก
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกชนิภา  จินดาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงกชพร  มหาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงกนกวรรณ  จิณเสน
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงกนกวิภา  ตันกุระ
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายกนกศักดิ์  สิงห์ไชย
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิณะไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกรกมล  ทรงอภิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายกรวิชญ์  คำวัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงกฤติมา  ระวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายกฤษกร  พุฒหมื่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยกันทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายกฤษดา  แปงอุด
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายกลวัชร  ไชยอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายกล้ารบ  อาจยาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายกสิภาคย์ นวลแปง  นวลแปง
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศิิริเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายกันต์กร  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายกันต์กวี  เกี้ยวกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงกันติศา  จิตตรง
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงกันย์สินี  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงกัลยกร  มุขเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายกัลยกฤต  ทวีสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงกัลยารัตน์  รุ่มทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กันยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงกาณท์ญรัตน์  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุภกิจ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายกายสิทธิ์  วชิรธนกิจ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายกิตติชัย  ยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ป.4/2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กชายกิตติพศ  ฆะปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายกิตติพัฒน์  พรหมรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายกิตติพัทธ์  ติละ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายกิตติภณ  อ๊อดลาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงกิตติมา  แก้วเง้า
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายกิตติศักดิ์  ธนฐานพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงกิรณา  แสงสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงกุลกานดา  ลือยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงกุลปริยา  อยู่เพรช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงเกศฏาภา  โกศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายเกื้อกูล  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงขวัญจิรา  วังแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริกันไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเขมิกา  วังแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายคเชนทร์  จิณะไชย
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงจตุรพร  สัตตคุณากร
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงจริยา  พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงจันทกานต์  บริคุต
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายจิณณวัตร  สะสม
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงจิดาภา  จันขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายจิตติ  ก้อมไธสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายจิรวัฒน์  มณีขัติย์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงจิรัชญา  วีระวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงจุฑามณี  หมื่นโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยสลี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายฉัตรดนัย  สุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายชญานนท์  พรมโกน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงชนนิภา  มหานิล
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชนัญชิดา  กะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายชนัญญู  ยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชนันท์กานต์  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงชนันท์ภัทร์  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงชนากานต์  กุกไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ป.4/3 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กหญิงชนาพร  เนตรวีระ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงชนิดาภา  จิตอารีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงชนิสรา  พิศาลสินธ์ุ
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงชยณัฐ  ขันไชย
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายชยากร  วิชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงชลดา  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงชลิตา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงชัชรินทร  ชราชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายชัยพฤกษ์  ปินทีโย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายชาญนริศ  ชาวส้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายชาญวิทย์  บัวใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงชาริษา  พลเพชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงญธินันท์  ทนะขว้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงญาณิศา  โนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สาร
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงฐิติกานต์  ปิตาราคะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายฐิติภูมิ  ฐิติธนรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงณกมล  เขื่อนธนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงณญาดา  สุยะหมุด
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงณฐมน  ชวาเขต
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายณปกรณ์  นิลคง
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายณภัทร  ประสานวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายณรุจ  เกษรสุริวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายณฤทธิ์พงศ์  มหาวงศนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงณัชยา  เสนนันตา
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุทธิแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พรมอ้าย
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงณัฏฐนรี  ขัตติจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายณัฏฐพล  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายณัฏฐภัทร  ทะสี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายณัฐกรณ์  ใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คล่องดี
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ป.5/1 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กหญิงณัฐฉริยา  กิตินภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายณัฐชนนท์  อุปละ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทีฆาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปะทิ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาวยอง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายณัฐนนท์  กันยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายณัฐนนท์  เพตะกร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรดิน
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายณัฐพงษ์  อารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงณัฐภัทร   ขันชมพู
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายณัฐภูมิ  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ราญรอน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงณัฐรัตน์  อันหนองกุง
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีชน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญยุทธ
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สวนนุ่ม
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงณิชกุล  แก้วโก๋
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงณิชกุล  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงดนุลดา  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงตทิษา  สวัสดีวงษา
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายต่อตระกูล  ยาปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายตุลวัต  สำเร็จรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายไตรวิช  ขนิษฐ์น้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายทัตพงษ์  วัณสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วโก
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายทัพพ์  จารุประภัสสร
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  อินสองใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ตาใส่
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงทิพวรรณ  ฝีปากเพราะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายธนกฤต  ปรมปัญญาวรกุล
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายธนชัย  สาธา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายธนโชติ  โนจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ป.5/2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
348
เด็กชายธนธรณ์  ศรีมาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงธนพร  โนจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายธนภัทร  รัตนะประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธนวัฒน์  วันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธนันญดา  ทองสถิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธนากร  แสนกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายธนาธาร  คารทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงธมลวรรณ  โนจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงธัญชนก  ทะจีน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงธัญญาเรศ  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงธิตยากร  ศิริแก้ว
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายธีรภัทร  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายธีรวุฒิ  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายธีรศักดิ์  สุทธการ
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายธีระพัฒน์  ไชยหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงธีราภรณ์  เตชนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงธํญพิมล  พลจร
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงนงนภัส  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายนนทกร  ต๊ะวิไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนนท์นัฏดา  มูลคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายนพวิชัย  ไชยมิ่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงนภสร  แก้วโก
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายนรภัทร์  สุทธหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายนราชัย  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนลัทรดา  พิเคราะห์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนลินทิพย์  จิณะไชย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงนัทธมน  ใหม่ตา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงนัทธรัตน์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายนัทธวัฒน์  โกษารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายนันทเดช  ศรีบุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนันท์ลินี  ปามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนันทิสา  สอนตระกูล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงนิชาภัทร  แปงเครื่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ป.5/3 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
383
เด็กหญิงนิชาภา  ญาณคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนิตยา  ยาปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายนิติกร  คันถี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
นายนิติพงศ์  วังวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายนิติภัทร  หาญยุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายนิธิศ  อายุยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงเนตรอัปสร  เปียงใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายเนธิพงศ์  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงบงกชพร  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายบัญญวัต  ไชยเพชร
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงบัญฑิตา  คณานิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายบัณฑิต  ศรีกงพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงบุญญิสา  อินต๊ะนัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายบุรธัช  ไชยตัน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงเบญจพัฒนธ์  มงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทุมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะวิไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายปฐวีกานต์  กล่อมละมุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงปณิดา  ธัญญะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงปณิตา  อัครเอกจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงปทิตตา  ปัญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงปนัดดา  หาญประชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงปนิดา  ปรารมภ์
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายปพนวิชญ์  ศรีจรรยา
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายปภังกร  บุญเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยปรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงปราณปรียา  โฆษวิฑิตกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงปรียาภา  กะรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงปวริศา  ราชพลีสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาดไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปวิชญา  ตนภู
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายปวีณ์กร  รัตนวิฑูรย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ป.6/1 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงปัจภัทศร  ชราชิต
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปาริชาติ  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงปาลิตา  นาคอ้าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงปาลิตา  หล้าตุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงปิยธิดา  อุดอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงปิยวดี  คำจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายปุญญดนย์  บริคุด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายปุญนภัทร  แก้วโก๋
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายปุณณวิชญ์  ธรรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงปุณยาพร  มหายศนันท์
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายปุรเชษฐ์  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงผกามาศ  คำพา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายพงษ์พิทักษ์  เลิศอาชารักษ์
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายพชรพล  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายพนมกร  ดานเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพรขนิษฐา  เม่นแดง
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพรชรินทร์  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงพรนิภา  โนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงพรพิมล  แหวนหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงพรรณพิรีย์  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงพลอยชนก  ตันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายพัชรพล  กิตติกสานต์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายพัชรพล  จิตบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงพัชรีญา  มูลฐี
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายพัฒชรพล  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพัณณิตา  เมธาชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายพัทธดนย์  มหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  ศักดาศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายพันธมิตร  สุชัยราช
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพิชชาพร  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพิชชาพร  โนรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพิชญา  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพิชญาภัคค์  มีเล้
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายพิทยุตย์  จันทรสูรย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ป.6/2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
453
เด็กหญิงพิมผกา  แก้วธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองเปรียง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุทธิแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงพิมสิริ  ศิริคำวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงพิราวัลย์  จันทร์เหลือง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงพิศสินี  ศรีลาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงพีรดา  คันทะลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายพีรพัฒน์  ปลั่งกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายพีรภัทร  มโนอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงพีรยา  วชิราธนกิจ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายพีรวิชญ์  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายพุทธพงษ์  ไชยมิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพุทธิดา  ปะทิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงแพรวพรรณ  วาทเจริญ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงแพรวา  นันต๊ะเสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายไพศิษฏ์  ศิริแก้ว
ป.4
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงภณิตา  สุขโข
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงภริดา  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยกา
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงภัคบุตร  พรหมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายภัทรกร  แสนบัวบาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายภัทรชนน  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วโก๋
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงภัทรพร  อินต๊ะกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงภัทรภร  โนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนะขว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายภานุวิชญ์  แสนอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงภาวินีย์  โนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงภุมรัตน์  ศรีจันทร์ผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายภูชิต  ไชยเชษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจะคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงมัฏธิร์ฎวริน  ฉินสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงมัตฑิกา  ล้อมเมตตา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ป.6/3 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
488
เด็กหญิงมีนาพร  ญาณะคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงมีบุญญา  หัวนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายเมธิชัย  ไชยอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายยศพร  ตนะทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายยุทธวีร์  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงรณัฐธยาน์  กาบิล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงรสธร  แซ่โซ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงรักชนก  ปราบริปู
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายรัฐภูมิ  สีเงินดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายรัฐศาสตร์  ขันทะสีมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริวัฒนโยธิน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงรุ้งลดา  สมเงิน
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงรุจจิรา  กิตติยังกุล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงลลิดา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายวชิรวิทย์  ภาโท
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงวรรณวิศา  กุกไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองสถิ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงวรรษมน  ธุระอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงวรัชยา  กุศลส่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายวรากร  มะโนรส
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงวรินรำไพ  อินปา
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายวัทธิกร  ตันธนสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงวิชชุดา  วงศ์ป้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงวิภาลักษณ์  กาลังไชย
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายวีรภัทร  กิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายศราวุธ  บุญคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงศวิตา  พันชน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงศศิการณ์  บางแบ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายศาตราวุธ  ไชยตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงศาวิตา  ยานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงศิรินันท์  กุกไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงศิริลักษญ์  จันศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจีน
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์มณีฉัตร ชั้น 2 ห้องว่าง 2 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กชายศิวกร  ทากุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงศุภกาญจน์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายศุภณัฐ  งานวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงศุภรานันท์  จิตตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายศุภวัฒน์  สุภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายศุภศักดิ์  สุทะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายศุภากร  เวียงนาที
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงศุลีพร  ฉัตรธรรมกร
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงสถิรกานต์  อุทุมพร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายสรวิชญ์  ผาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงสวัลรัตน์  สลีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายสาริน  คำพับ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายสิรภัทร  ชะเต
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสุชาดา  ชราชิต
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงสุฎารัตน์  ดู่อุด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงสุนิสา  พิมพล
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงสุพิชฌา  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายสุภคม  เหนี่ยงแจ่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายสุภปวีณช์  เตชนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุริวิภา  คันทะลือ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสุวิชญา  มาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสุวิชาดา  มะโนบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายสุวิศิษฎ์  จิตรวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงโสภิตา  จะเฮิง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงหทัยชนก  พรมมินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงหยกผกา  เอมครุฑ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาวน่าน
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายอดิศร  คำเเทง
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงอทิปภา  เทพอาจ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงอนัญญาพร  อินนะลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงอนันตญา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอภิรญา  ดีปินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายอรรถวัฒน์  แทนอินทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 2

ณ อาคารปรางค์มณีฉัตร ชั้น 2 ห้องว่าง 3 โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
558
เด็กหญิงอรัญญา  จิณะไชย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอริสรา  กันยะ
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงอรุณี  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายอัครเดช  คำแสน
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงอังควรา  วุฒิ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงอังค์วรา  ตั้งมณีกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายอัมรินทร์  สะรุโณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายอาทิตย์  ต๊ะยศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงอารียา  บุญเทพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายอิสระ  สิงห์ธนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงเอมอร  ธรรมราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงเอื้อมฤทัย  ธนะขว้าง
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงไอรัก  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์