ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชกมล  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชวรรณ  สะท้านบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลืมขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลนัทธ์  บังหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรนันท์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
11
เด็กชายกรพิพัฒน์  จันทรานภาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกฤตพร  สุขสี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตยชญ์  เทพคำราม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกฤตยาณี  ธิอุด
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษฏิ์ภาณุ  เเก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกษมา  สุภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญพัชร  พรมวัน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญรัตน์  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพคำราม
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
27
เด็กชายกันตเมธ  ณ ฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรางกูร
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
29
เด็กชายกันตินันท์  อัมพุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รักบิดา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติสิริโสภณ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกานต์ชนก  กะรัตน์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกิจจิรา  กิตติภัทรนวกุล
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตบดินทร์  ปัสสา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกุลนิดา  กุลาวาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเกตนรินภรณ์  แสงแจ่ม
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเกสรา  เมธา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
41
เด็กชายเกียรติตระกูล  นุใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
42
เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงเขมิกา  ก้อนแสนไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
44
เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
45
เด็กชายคณพัฒน์  ขันทีท้าว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิรฐา  ศิริตังสกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
51
เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
52
เด็กชายจิรสิน  คูอาริยะกุล
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิรัชญา  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิราพร  คาชิวากิ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
56
เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
58
เด็กชายเจษฏากร  มะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
59
เด็กชายเจษฏาพงษ์  ลือเรื่อง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชญานิศ  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชฎาพร  พรมงคลพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญตัน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนากานต์  ธิมา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
66
เด็กชายชนาธิป  พันธุปาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชนาภัทร  ยาโน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชนิสรา  นุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชมพูนุช  ดีอุด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชมพูนุท  ธัญมงคลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
72
เด็กชายชยพล  ศิริรัตน์พิริยะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
73
เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
75
เด็กชายชยุต  เพียรดีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
77
เด็กชายชวกร  ศรีเริญ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
79
เด็กชายชวัลพัชร์  ช่างเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
80
เด็กชายชัยวัฒน์  ยาวิไชย
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
81
เด็กชายชากร  บุญเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชาลิสา  ธิศรี
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชื่นชนนี  ชื่นเย็น
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุณะ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงโชติกรานต์  หัวฝาย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
87
เด็กชายโชติภูวัชร์  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
88
เด็กหญิงโชติิกา  ยักครันทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
89
เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงญาณภัทร  ดอนอินไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
91
เด็กชายญาณภัทร  เทพคำ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
92
เด็กชายญาณวิทย์  ปิงนา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
94
เด็กหญิงญาณิศา  สมจิตร์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงญาณิศา  สิริธนตระกูล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
96
เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงฐิติกานต์  ประมวลการ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
98
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำเต็ม
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัชชา  เกตุขาว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กชายณัชฐานิต  อภัยรุณ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
101
เด็กชายณัชพล  สอนยานะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฏฐกมล  กันฟัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุสระ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฏฐพัชร  คำหมอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ต้าวใจ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐกร  ดอนอินชัย
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐเกียรติ  เมฆพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐชนน  ตันธนะวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐชยา  ขันทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาแกง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์อุด
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณัฐณิชา  นกสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยงรัตนกิจ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
120
เด็กชายณัฐดนัย  ปันนิตามัย
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
121
เด็กชายณัฐดนัย  ปันวงศ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแคว่น
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
123
เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฐนันท์  วงค์หลอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
127
เด็กชายณัฐภัทร  กันไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
128
เด็กชายณัฐภัทร  ทาการ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
129
เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
131
เด็กชายณัฐภูมิ  อินยัญญะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
133
เด็กชายณัฐยศ  คำตัน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
135
เด็กชายณัฐวัจน์  ญาณกรสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณิชกุล  กาศเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณิชา  ของดีงาม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณิชาภัทร  พิเชฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณุภาภรณ์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงดุษฎียา  มหาวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
143
เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
144
เด็กชายตรัยตรัณ  พิชญ์วิชชาธรรม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
145
เด็กชายตรีวิชญ์  จิตตวงศ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
146
เด็กชายติณณภพ  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
147
เด็กชายทรงภพ  ธิศรี
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
148
เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
149
เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงเทวิกา  ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
151
เด็กชายธนกร  ปันชัย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
152
เด็กชายธนกร  ยะเสน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
153
เด็กชายธนกฤต  จอมพรวญ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
154
เด็กชายธนกฤต  วิระวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
155
เด็กชายธนธรณ์  กันทะจันทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยตีฆะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
157
เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
158
เด็กชายธนวันต์  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
161
เด็กชายธนาธิป  ทิพศรี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธนิษฐา  ดาวคุด
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธัญจิรา  หลีสกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธัญชนก  สายใจ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
169
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุภาจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเทือง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
173
เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
174
เด็กชายธีรภัทร  สมภิพงษ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
175
เด็กชายธีรภัทร  อุดทังไข
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธีรวัชร  นันคำ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
177
เด็กชายธีระ  เนตรวีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงนงนภัส  ลำเลา
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
179
เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
180
เด็กชายนภดล  สารเถื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
181
เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนฤพร  สวนจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
183
เด็กชายนวภัทร  คำขันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
184
เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนันทกานต์  คำปัน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
186
เด็กชายนันทปรีชา  วงศ์สีสม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
190
เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนิรุชา  ขัติยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงนิษณุชา  วะนานิด
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนีรชา  นิ่มสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
195
เด็กชายเนติธร  พัฒมาศ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
196
เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนทะไชย
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงบุญญาพร  ใจจันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
198
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ซางนา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
199
เด็กหญิงเบญญาภา  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
200
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปฐมพงศ์  พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
202
เด็กชายปตกรณ์  กสิณฤกษ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
203
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
204
เด็กหญิงปทิตา  จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปนัดดา  คำศิลา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
207
เด็กชายปภังกร  คำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
208
เด็กชายปภังกร  เรืองอินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
209
เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงปภาวี  เมฆะแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปรวรรต  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
212
เด็กชายปรวัฒน์  ตันเกียง
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
213
เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงประภาสิริ  รินอินทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
215
เด็กชายปรัตถกร  ทากัน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปรายฟ้า  พานธราธิป
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปริญญา  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปลื้มสิริชนก  ไชยเรียน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงปวรวรรณ  ต๊ะสาร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงปวิชญา  วังขวา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปวิชญาดา  อินสองใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปัณฑิตา  พันธ์ไธสงค์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
227
เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปัทมา  ท้าวคาม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปาณิศา  จินดาคำ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงปาณิศา  ทาวี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปาลิตา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปิยดา  อามาตย์
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
233
เด็กหญิงปิยธิดา  จันตา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
234
เด็กชายปิยพนธุ์  คำปันศรี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
235
เด็กชายปิยะราช  แสนท้าว
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
237
เด็กหญิงปุณญารัตน์  ศิริกันชัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
238
เด็กชายปุริน  เพชรดิน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
240
เด็กชายเปรมินทร์  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
241
เด็กหญิงไปรยา  ฝ่ายเดช
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
242
เด็กชายพงศกร  โสภณปฐมพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
243
เด็กชายพงษ์สิริ  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
244
เด็กชายพชร  มะโน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพชรพร  อยู่ประไพ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพนิตสุภา  แสนดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพรไพริน  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพรรณกร  พรมสืบ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพรสรวง  เปียงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพัชรธิดา  ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพัชรพร  สุริยาทัย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพัทธนันท์  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
256
เด็กชายพันชนก  คำรังษี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
257
เด็กชายพิชญตม์  สมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนราช
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ใจปิง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  กาบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
262
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
264
เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
265
เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
266
เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
267
เด็กชายพีระภาส  เรือนแปง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
268
เด็กชายพุทธราษฏร์  บุญมาธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
269
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงษ์สุระ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
270
เด็กหญิงภคพร  ภู่ตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
271
เด็กชายภฑิล  อัครดำรงเวช
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
272
เด็กหญิงภรณ์ทินรดา  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
273
เด็กหญิงภรณีนิภา  จันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
274
เด็กชายภรภัทร  แว่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงภัควิภา  มาตย์คำมี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
277
เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
278
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  นิลพรมมา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
279
เด็กหญิงภัทรภร  อุทธิยา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
280
เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์นิล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงภัทรวดี  สาทา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
282
เด็กชายภูตะวัน  อุดอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
283
เด็กชายภูบดี  ลักษณะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
284
เด็กหญิงภูเพียง  จินดาวรรณ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
285
เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
286
เด็กชายภูมิใจ  แก้วก้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
287
เด็กชายภูรินทร์  เมืองสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
288
เด็กชายภูรินท์  ตุ้ยน้อย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
289
เด็กชายภูวาณิชย์  ใจเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงมนัญชยา  สวนพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
291
เด็กหญิงมัลลิกา  คำตุ้ย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
292
เด็กหญิงมาศสุวัณณ์  มูลใจตา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
293
เด็กหญิงมินญฎา  สิทธิกัน
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
294
เด็กหญิงเมธาพร  จันเครื่อง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
295
เด็กหญิงเมธาวีภรณ์  จันทร์ขอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงเมธิส์พร  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
297
เด็กชายโยธิน  คำสง่า
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
298
เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
299
เด็กชายรฐนนท์  ใสสม
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
300
เด็กชายรณกร  พรมเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
301
เด็กชายรพีภัทร  ธุระยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
305
เด็กชายรัชชานนท์  จิณะหล้า
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
306
เด็กชายรัชชานนท์  สายบุญทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
307
เด็กชายรัฐภูมิ  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
308
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  กันทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
309
เด็กหญิงรัตนประภา  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
310
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงรัสรินทร์  ธีรวุฒิจารุธนาพร
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
312
เด็กหญิงราชิดา  สุขภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
313
เด็กชายรํฐศาสตร์  นาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
314
เด็กหญิงลักษมี  พรหมอารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวนัชพร  สิงสาร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงวรณัน  จันทร์ไพจิตต์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงวรดา  กุศล
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงวรธฺิดา  อุดมทรัพย์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
319
เด็กหญิงวรพิชชา  เรือนโลวา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงวรรณิกา  ดีปินใจ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
321
เด็กหญิงวรวลัญช์  สมประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
322
เด็กชายวรเศรษฐ  ธงวิชัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
323
เด็กชายวรัญชิต  สีโน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
324
เด็กหญิงวรากร  ถาคำ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
325
เด็กชายวริทธิ์นันท์  นำพล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
326
เด็กหญิงวศิณาวรรณ  วิจันใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
327
เด็กหญิงวัฒนวดี  ชุ่มเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
328
เด็กชายวิชชากรณ์  ทะนิต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
329
เด็กชายวิชญ์พล  ตันเวียง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
330
เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
331
เด็กหญิงวิภาสิริ  ทิพย์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
332
เด็กหญิงวิรัญญา  สิงห์อินทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
333
เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
334
เด็กหญิงวิลาสินี  ภูคำอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
336
เด็กหญิงศรันย์พร  สายสี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
337
เด็กหญิงศศิ  เปี่ยมใย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
338
เด็กชายศักดิเดช  ชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
339
เด็กชายศักดฺิ์วิสิฐ  สินทุมวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
340
เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
341
เด็กชายศิระ  ยศมงคล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
342
เด็กหญิงศิริกานต์  บุญตา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
343
เด็กชายศิริวัฒ  เปลี่ยนประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศิริวิภา  ทองมีสี
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
345
เด็กชายศิวศิษฏ์  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
346
เด็กชายศิวัช  สลีอ่อน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
347
เด็กหญิงศุชานาถ  ม้าจ่า
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
348
เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
349
เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
350
เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายศุภกร  สีสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
352
เด็กชายศุภกร  สุสมอน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
353
เด็กชายศุภกฤต  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
354
เด็กชายศุภกิณ  สอนศิริ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
355
เด็กชายศุภวัชร  หมายสม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
356
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสลี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
357
เด็กชายศุภภวิชญ์  สายนาค
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
358
เด็กชายศุภสัณห์  ชื่นวรารักษ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
359
เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
360
เด็กชายสมิทธิ์  ทัศน์เพ็ญภูกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
361
เด็กหญิงสันต์หทัย  จีทิพย์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
363
เด็กชายสิรภัทร  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
364
เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
365
เด็กชายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
366
เด็กหญิงสิรินยา  ใจอารีย์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสุชานันท์  อริยา
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ปิจดี
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
370
เด็กหญิงสุดารัตน์  ตระกูลทรัพย์ดี
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
371
เด็กหญิงสุทธาสินี  มาละวัน
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
372
เด็กชายสุทธิพงษ์  อินนา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสุนันทภรณ์  น้อยนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
374
เด็กหญิงสุพรรษา  อินต้ะสุข
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสุภาวดี  ขันชุ่ม
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
376
เด็กหญิงสุริยรินทร์  พ่วงพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
377
เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงสุวรรณวิสา  โนจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
379
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ช่วยรัมย์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
380
เด็กหญิงอชิรญาณ์  มิละพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
381
เด็กชายอติวิชญ์  หงส์จันทร์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
382
เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยรังษี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
383
เด็กชายอนุรักษ์  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
384
เด็กหญิงอภิชญา  จำปาจินะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงอภิชญา  วงค์จันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
387
เด็กชายอภิชา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอภิรดี  ตาลตา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
389
เด็กชายอภิวิชญ์  วงค์เป็ง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
390
เด็กหญิงอภิสร  ไทยศิลป์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
391
เด็กหญิงอรชพร  ทองฉัตร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
392
เด็กชายอริญชย์  แปลงล้วน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
393
เด็กหญิงอริสรา  สวนพรม
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
คณิตประถม
394
เด็กชายอัครัช  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอัญชิสา  คำมี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอันนา  บุญตา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอิซาเบลล่า มาริสสา  สเตซี่
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอินทิราพร  มีต่อม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
399
เด็กชายอิษฎา  วาศวิท
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
400
เด็กชายอิสระ  นันทพานิช
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
401
เด็กหญิงเอมมิกา  ทรงตระกูลวงศ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
402
เด็กชายัภัทรกร  จาดจีน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกนกทิพย์  มินทะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกนกนาถ  วงษารัฐ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกนกพร  คนการ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยเสน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกมลชนก  กองคำ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองปั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกมลพิสุทธิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายกมลภพ  อนุศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกรยรัตน์  โลหะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
416
เด็กชายกฤต  วินิจฉัยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กชายกฤตเมธ  สนิท
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกฤตยชญ์  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายกฤติเดช  ฉุนหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงกฤติยาณี  เทพจันตา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงกฤติยาณี  อนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกฤศ  สลีวงค์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
426
เด็กชายกฤษ  สรรค์นิธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกฤษกร  วัยราช
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
428
เด็กชายกฤษกร  อินทร์ดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
430
เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
432
เด็กชายกฤษณพงษ์  ขัดเขียว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกวินญารัตน์  แก้วศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
434
เด็กชายกวินท์  ชนะภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกษมา  การินทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
437
เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรื่องรุ่ง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกัญญานุช  อุปนันไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธารพนาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
446
เด็กชายกัณฑ์อเนก  บุญมี
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
447
เด็กชายกันต์ธร  เล็กศิริวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายกันตพัฒน์  สารใจ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
449
เด็กชายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกันยรัตน์  กาตาคำ
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงกัลยาณี  แสงโต
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  กาญจน์พิสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โชชัย
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกานต์มณี  กิตวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
457
เด็กชายกิตติ  เมฆวิไล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
458
เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
459
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
460
เด็กชายกิตตินันท์  นันติยะ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกิตติมา  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกีฬนันท์  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกุลธินันท์  ไชยการ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงกุลภรณ์  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายเกียรติประวุฒิ  ท่าประสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงขจาริน  ขัดทิศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงขวัญกมล  ต้นบำเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงขวัญจิรา  เคลื่อนคำ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมา
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
472
เด็กชายขัตติยะ  ดีปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
เด็กหญิงขีโรชา  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงเขมจิรา  ธนะกองแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงเขมิกา  ดีกัลลา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงคณัญญา  ชัยคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
478
เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงคริษฐา  สถาอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ตุ้ยวงค์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงจอมขวัญ  แซ่ซือ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายจักรกฤช  ยังอยู่
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายจักรพงษ์  รินถา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงจารินี  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงจิตรกัญญา  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทะขัติ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลัมยศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
490
เด็กชายจิรเมธ  อุปจินะ
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงจิรัชญา  แสนธิวัง
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงจิรัชญา  เหงาจุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงจิรัชมา  ชายนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงจิรัฎฐ์อร  อ่อนอาสัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
496
เด็กชายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงจิราพัชร  มหามิตร
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายจิรายุ  ใจสุภาพ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กฤติวุทธาคม
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงจุฑามาศ  จันเครื่อง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขื่อนสอง
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงจุติพร  ช่างไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุนทรวิภาต
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงชญาณิศา  ไชยสลี
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงชญานิศ  ฟั้นเฝือ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงชฎารัตน์  กันใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงชณัทดา  สูงสว่าง
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงชนเนษฎ์  ตาทอง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงชนมน  ชมภูเทศ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายชนสรณ์  สวนวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายชนสรณ์  อินผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงชนัญชิดา  บางบ่อ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงชนากานต์  กันธิยะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงชนาภา  โก้ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงชนิกานต์  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
528
เด็กชายชนินวัตร  ทากัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงชมนภัส  กันคุ้ม
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
530
เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงชรินรัตน์  จันคำยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงชลดารัตน์  กาบเกี้ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงชลธิชา  ชุมกาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงชลธิชา  อินแสง
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงชลธิฌา  ไชยเขียว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงชลลัดดา  หิรัญวิทย์
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
539
เด็กชายชวกร  ยากับ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงชวิศา  ทองพิทักษ์วงศื
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กชายชัชดนุ  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงชัชนันท์  กล่ำพลบ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงชัญญานุช  กันทะโม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงชัญญานุช  สายยาโน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงชัญญานุช  อักษรเจริญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
549
เด็กชายชัยณรงค์  โลกคำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงชัยรัมภา  เพิ่มสุข
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงชิชา  ภูมิทัติ
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงชิตาภา  ธรรมสะละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายชิษณุพงษ์  คำชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุปทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงชุติกานต์  สุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
557
เด็กชายชุติเดช  สุขแปะเง้า
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายชุติเทพ  เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงชุตินันท์  ศิลป์ท้าว
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงญาณาภรณ์  โทนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงญาณินี  เปี่ยมทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงญาดา  ศรีรี
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
564
เด็กชายฐานทัพ  ธรรมเชียง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงฐาปนี  พิมมโส
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงฐิตานันท์  วรรณสกุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงฐิติชญา  ศิลปัญญา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงฐิติมาศ  วังแสง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายฐิติเมธี  ยะวิญชาญ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณชญาดา  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
574
เด็กชายณฐนนท  งามวิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณฐิกา  ตาปวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณปภา  ไทรโรจน์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายณภัทร  เทพเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กชายณภัทร  พรหมลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณภัทร  วิบูลย์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
580
เด็กชายณภัทร  สุขเลา
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณัชชา  แก้วพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัชชา  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
584
เด็กชายณัฎฐชัย  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายณัฎฐพล  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัฎฐา  แสนชัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
587
เด็กชายณัฏฐชัย  กุลคง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยศอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ธัญญะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กันฑะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  เมืองแก่น
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงณัฏฐ์สิริ  พรหมานนท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
597
เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฎ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จำปารัตน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
600
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติก่อพงศ์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
601
เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงณัฐชยา  คำตัน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงณัฐชวดี  ทองอินปัน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงณัฐฐิฐา  พรมมิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  หลวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณัฐณิชา  รู้เกณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงณัฐณิชา  สืบเหล็ก
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
610
เด็กชายณัฐดล  ปินตามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุจิตโตสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงณัฐธิดา  อันปัญญา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กชายณัฐนนท์  เดือนเที่ยงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
614
เด็กชายณัฐนนท์  ใบยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงณัฐนรี  ลำคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
618
เด็กชายณัฐพงษ์  เกียรติก่อพงศ์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
619
เด็กชายณัฐพล  จับแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
623
เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒ ิ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
624
เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิสาร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
626
เด็กชายณัฐรัตน์  เชียงทา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงณัฐวดี  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงณัฐวศา  ดีพรมกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
632
เด็กชายณัฐวัตร  คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐวิภา  สิทธิดำรงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐาพร  อินวุฒิ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงณิชนันท์  ใยบัว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงณิชมน  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงณีรนุช  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
639
เด็กชายณุพาวัฒน์  อัครทวีพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงดรัลพร  สุดแดน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
641
เด็กชายดรุษกร  สานสาร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงดวงฤทัย  วิเศษแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงตวงพร  สุกคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงตวิษา  คนอยู่
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงตุลานนท์  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงถิรพร  แซ่ท้าว
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงทัณฑิกา  ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงทิฆัมพร  คำเขื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  วารี
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงทิพย์มณี  เฟือยคำ
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กชายทิวากร  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
656
เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
657
เด็กชายแทนคุณ  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
658
เด็กชายธนกฤต  ชินพิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
659
เด็กชายธนกฤต  แสวงผล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงธนกาญจน์  เศรษฐีรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กชายธนดล  จันทรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กชายธนบดี  ตั้งเธียรธิติกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
663
เด็กชายธนบดี  ศรีขันธ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงธนพร  พิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงธนพร  สีต๊ะสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงธนภร  ธนานิมิตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงธนภร  สิงห์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
668
เด็กชายธนภัทร  คำสุหล้า
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
669
เด็กชายธนภัทร  จันทร์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
670
เด็กชายธนวิชญ์  อินตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
671
เด็กชายธนะศิลป์  หมู่ธรรมไชย
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธนัช  พงษ์รัตนานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
674
เด็กชายธนาธร  อนาวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
675
เด็กชายธนาธิป  วงศ์วิริยะศิล
ป.4
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงธมลวรรณ  อินวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
679
เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
680
เด็กชายธราธิป  ทิพยศ
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
681
เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กหญิงธัญชนก  กะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงธัญชนก  ขำสา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงธัญชนก  พลังฤทธฺ์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงธัญชนก  เรืองรุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงธัญชนก  สาราด
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงธัญชนน  ลิ้มประยูร
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงธัญชนิต  ธนะกองแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วรรณพราหมณ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คงทน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงธัญพิชชา  สุริยะพรหม
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำฟู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มหายศนันท์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงธันย์กมล  ธิติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงธันยธรณ์  แก้วสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
702
เด็กชายธันยพงศ์  อินผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงธันยพร  พิศจาร
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงธาราทิพย์  อินใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงธิดารัตน์  สันป่าเงิน
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงธิติมา  ไถลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
707
เด็กชายธีธัช  มาระวิชัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
708
เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
710
เด็กชายธีรโชติ  ติ๊บปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายธีรดนย์  กุณา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
712
เด็กชายธีรพรรดิ์  โชคธนะประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
713
เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
714
เด็กชายนพเก้า  โงนมะณี
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
715
เด็กชายนพดล  สนิท
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงนภัทร  อินตื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กหญิงนภัสสร  ต๊ะนา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงนภัสสร  โนจิตร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงนภัสสร  เย็นใจมา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
721
เด็กชายนรภัทร  แก้วสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
722
เด็กชายนรวิชญ์  ทาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
723
เด็กชายนฤภัทร  พิยะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
725
เด็กชายนฤษดินทร์  สมพรมปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสฤษฏ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
728
เด็กชายนวมินทร์  นวสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
729
เด็กชายนวิโยธิน  พื้นผัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
730
เด็กชายนัธทวัฒน์  เชื้อคำ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงนันท์ชพร  วงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงนันทธิดา  เทพมะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
736
เด็กชายนันทะยศ  คำแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงนันทัชพร  ซุยหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงนันทิชา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
739
เด็กชายนันทิพัฒน์  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
740
เด็กชายนันธวัช  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงนันธิกานต์  ธีรไพศาล
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
742
เด็กชายนันพิพัฒน์  ต้องใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงนารากร  ลาพร
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงนิจวิภา  วิไชย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงนิดารัตน์  สุก้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
747
เด็กชายนิติธร  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กชายนิพัทธ์  ขีดเขียน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงนิรุชา  ซอเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงเนตรชนกนาฎ  กันยาคำ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายบรรณวัฒน์  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
752
เด็กชายบัญญวัต  วงค์ป้อ
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
753
เด็กหญิงบุญชญา  สิริภูบาล
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงบุญยานุช  ดิลกศุภลักษณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงบุญสิตา  ผลานิสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อรกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงเบญญา  สุภา
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงเบญญาภา  จินะป๊อก
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงปฏิพร  เขียวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
760
เด็กชายปฏิพัฒน์  สุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปฐวิกานต์  ขุนจันทร์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงปณิดา  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปทิตตา  กติยศ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปนัสยา  สุนันตา
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงปพิชญา  ปานเกตุ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
767
เด็กชายปภังกร  อินทะรังษี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
768
เด็กชายปภาวิน  สุคนธ์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงปภาศิริ  รวมศิลป์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงประภัสสร  หมื่นจินะ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
771
เด็กชายปราชญ์  ผาแสง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายปราณปราชญ์ มาร์ก  สุทธหลวง
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปริฉัตร  อักษร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปริญญากร  คำนินทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงปริญญาธร  เกสโรทยาน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปรินดา  สวนจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
778
เด็กชายปริ่มปรมัตถ์  ไชยวิโน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปริยากร  นิกาญจน์กูล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปรียาภัทร  ดีปะละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
782
เด็กชายปลายฟ้า  อิ่มผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงปวริศา  ชัยโลกา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงปวริศา  วงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงปวริศา  หิรัญกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายปวเรศ  ภู่จุฬา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงปวิตรา  พุฒนา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
788
เด็กหญิงปัญญาพร  บรรจงจัด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงปาณิศา  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปาณิศา  ศรชัย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงปาณิสรา  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงปานชีวา  ยศมาดี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงปาริชา  มหาวัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงปาริชาติ  ขัติยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงปิยดาภรณ์  ศรีเคน
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงปิยภรณ์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงปิยะกร  จักรอำกร
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงปิยะพักตร์  วรรณภพ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ยะใหม่วงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
804
เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงปิยาภรณ์  แสนธิ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธ์ุแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
807
เด็กชายปิลัณด์  ถาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
809
เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงเปมิกา  เจดีย์ถา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงเปรมกมล  ก๋าวงค์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
813
เด็กชายพงศกร  ตระกูลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
814
เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
815
เด็กชายพงศพัศ  นาปัญญา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
816
เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กชายพชรพล  พรมไชย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพรธีรา  อินไชย
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพรนัชชา  คชแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
823
เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายพลกฤต  สิริโภคินกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
825
เด็กชายพลพล  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพลอยขวัญ  คันธเนตร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมยืนยง
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพลอยณิชชา  สุขจริยะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
829
เด็กชายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพัชรพร  นิติพงศ์พัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงพัชรพรรณ  สีชำนิ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหมืองหม้อ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
833
เด็กชายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพัทธนันท์  ภักดีสมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพัทธวรรณ  ภักดีสมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
838
เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพาขวัญ  วงค์ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงพิชชาพร  เจตนะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพิชญา  เป็งจันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  อารีประเสริฐสุข
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุเทปิน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
848
เด็กชายพิทวัส  ศรีวัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงพิพิชญาพร  บำรุงเทียน
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
850
เด็กชายพิพิทธน  ตาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลธานี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้วงสินธ์ุ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  เกษมสินธุ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปัตต์เปาว์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  คำบาง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงพิมพ์มาลา  ลุกจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
858
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงสาร
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญญาทิพย์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
861
เด็กชายพีรพัฒน์  อูปแก้ว
ป.4
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
862
เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
863
เด็กชายพีรวิชญ์  เชื้อหมอ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
864
เด็กชายพีรวิชญ์  สุภาจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
865
เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กชายพีรัชชัย  สอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
867
เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงพุทธชาติ  สมบัติวงศ์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงพุทธิดา  ใหม่จันทร์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงเพชรชรินทร์  คำพุฒิ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงเพียงอัมพร  เบ็ญจมาลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
874
เด็กชายฟ้าห่มปก  กลั่นผลหรั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
876
เด็กชายภควัต  ศรีปาน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
877
เด็กชายภควัต  อิงคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงภภัสสร  วิมลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงภวิกา  ฤชุโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงภักค์สินี  ธิติพัฒน์ภริกุล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงภัคธีมา  สีเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงภัคพร  สุรินดร
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงภัคพสุตม์  อินรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงภัทชราภา  คำแสง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
888
เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงภัทรนันท์  จันผะกา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
891
เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
893
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
895
เด็กชายภาคิน  เรียนสอน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
896
เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงภานุชนาถ  กิติยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
898
เด็กชายภานุพงศ์  ทมินเหมย
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงภาวินี  สุทธเขต
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงภินทิลา  มูลอ่อน
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
901
เด็กชายภีมากร  หน่อน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
902
เด็กชายภูธิป  แคว้งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
903
เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
904
เด็กชายภูมิภัทร  พรหมพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงภูริชญา  ขอดณะ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงภูริชญา  ขะระเขื่อน
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
908
เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
909
เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
910
เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
911
เด็กชายภูริภัทร  ยะอุดเต็น
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงมณปรีญา  นัยติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงมธุณัชชา  ธีระทนงวุฒิ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงมนทกานต์  เทพกอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงมนธิดา  เชื้อคำ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วอินแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองธวัช
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
918
เด็กชายมนัสวิน  ประสารวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงมสารัศม์  เชื้อพันธ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงมัสลิน  ทิพย์สร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงมานิตา  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงมินตรา  รัตนศิลา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงมุกตะวัน  ธีระโชติ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงมุทิตา  ภูผาอินทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงเมขลา  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
928
เด็กหญิงเมชญา  ปันทะมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
929
เด็กชายเมธินทร์  ปิ่นชัยมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
930
เด็กชายยศกร  คําหว่าง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
931
เด็กชายยศพัฒน์  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
932
เด็กชายยุทธนา  นันทะน้อย
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงโยษิตา  วงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
934
เด็กชายรณกร  รัตนนทชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
935
เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงรวิศรา  เปลี่ยนวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงรวิสรา  สีชารู
ป.4
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงรสิตา  พันไชยยา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
940
เด็กชายระพีภัทร  อูปคำ
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
941
เด็กชายรังสิมันต์  อินน้อย
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
942
เด็กชายรัชชานนท์  กระชอนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
943
เด็กชายรัชภูมิ  นันธนะวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงรัญชิดา  ลาดทะนุ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
946
เด็กชายรัฐนนท์  ใจจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
947
เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
948
เด็กชายรัฐภูมิ  โคฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
949
เด็กชายรัฐภูมิ  บุญชูภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงรัตติกาล  กิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงรับพระพร  หลวงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงรัศมิมาน  ตันตา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงราชาวดี  วิสุทธิธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงรินรดา  ภักบำรุง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงรินรดา  ภิยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงรุ้งระวี  คำเลิศ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
957
เด็กชายฤทธิไกร  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงลภัสรดา  ใจจันทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
959
เด็กชายลิขสิทธิ์  ป้อฝั้น
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงลิลฎา  นันไชย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
961
เด็กชายวชิรพล  พุฒิมา
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงวชิรา  ประลังการ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
963
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมวงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงวนัชพร  กันทะตา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงวนัชพร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยยงค์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงวนิดา  ปันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงวรกมล  พิยะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงวรณัฏฐ์  วงศ์ทะเนตร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงวรนิษฐา  สีแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
971
เด็กชายวรปรัชญ์  ดีสีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
972
เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
973
เด็กชายวรพล  นุเทพสุ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
974
เด็กชายวรเมธ  แก้วเนตร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงวรรณรัคน์  สุราช
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
977
เด็กชายวรวรรธน์  มัคคพันธ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงวรัญญา  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงวรัทยา  ธนกันต์ธัช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงวรัทยา  บุรณัตถากร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงวรางคณา  อนะมาน
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงวรางค์รัตน์  คำนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงวริญว์ภัสสร์  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงวริยา  เขื่อนธนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงวริยา  อุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงวริศรา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงวริศรา  ธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงวริษา  แป้นกลัด
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงวรีรัตน์  สุทธจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
991
เด็กชายวศุตม์  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
992
เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงวิจิตรา  วงค์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
994
เด็กชายวิชญ์พล  ดีพรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงวิชญาดา  มงคล
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงวิภาวนี  ลำน้อย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงวิมลมณี  วังแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
998
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ตาลสันต์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงวิรากานต์  ดวงอิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงศตพร  ทิพยรักษ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงศตพร  ภูสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงศตพร  สุทธิแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงศตพร  หิรัญวิทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงศรทิพ  คงตระกูลเทียน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงศรัญญา  สมใจ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายศรัญพงศ์  กาญจนโชคอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายศรัณชัย  เกียรติยศ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงศรินภัสร์  ยศสกุลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายศรินยวัชร์  คำสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงศศิปรางค์  สารก๋อง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงศศิพิมพ์  สายยศ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงศศิวิมล  ผ่องเผือก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายศักดินนท์  สุขทั่วญาติ
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงศิรภัสสร  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายศิริธรรม  สารถ้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงศิริพร  รอดด้วยบุญ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงศิริภัสสร  เขียวสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงศิริมล  เขื่อนศิริ
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงศิริรัตน์  อุปคำ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่อมะลิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พงษ์ประยูร
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงศิลาภรณ์  ผดุงภักดีกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายศุภกร  พลจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายศุภชัย  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายศุภชัย  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายศุภโชติ  เรืองขำ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1033
เด็กชายศุภณัฏฐ์  สายยาโน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงศุภธิดา  คำแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายศุภวิชช์  ทองสุกใส
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายศุภวิชญ์  นันทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงศุภานัน  สุขกะใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อายุยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินปา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงศุภาพัทธ์  สุระ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงศุรัชญา  ราดรัญญา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงสกุลกานต์  นุใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายสงกรานต์  คำมะโน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายสรวิชญ์  หยอมแหยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายสรันกร  สุยาโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงสรัลย์พร  พรมจันใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงสโรชา  มีชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายสิทธินันท์  กาตาคำ
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายสิรภัทร  สุทธิแสน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายสิรวิชญ์  นิวัฒน์เมธา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงสิริกร  อินแสง
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงสิริกัญญา  โลราช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงสิรินทรา  จันตา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ซาวติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงสุชญา  สงวนศักดิ์สันติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงสุทธดา  อินทเสโน
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงสุทธิดา  สอนสมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงสุธีรา  มะโนวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงสุนทรา  สุนทราพันธุ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงสุปรียา  ไชยสลี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  ปราณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงสุพรรษา  ลินะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รักษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนสมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1068
เด็กหญิงสุพิชญา  หล้าเรียน
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันทยศ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงสุภาวินีย์  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายสุรดิษ  สุขกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงสุรัสสวดี  กาไชย
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงสุลลิตา  ดีธานี
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงสุลิตา  ขันไชย
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงสุวดี  สมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายสุวิจักขณ์  การสารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงสุวิชชา  ดอนอินชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงสุวิมล  สีโน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยเรือน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงโสภิตา  หนักป้อ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิจารณ์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงหยกผกา  บำรุงกิจ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงหลังฝน  ต่ายประยูร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงห้วยหมิ่ง  ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงอจลญา  อินทราช
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงอธิชา  สมณะช้างเผือก
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงอนรรฆวี  มีชัย
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงอนัญญา  ชั้นเล็ก
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงอนัญญา  พังยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงอภัสนันท์  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงอภิชญา  นิติวรารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายอภิรักษ์  กันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายอภิวัฒน์  มังคละ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงอรกัญญา  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงอรวรินทร์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงอรอมล  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
น่าน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1103
เด็กหญิงอรอมล  ตนะทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมคุณานนต์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงอักษราภัค  โรงคำ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายอัครพงษ์  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงอัญชิสา  หนูอิ่ม
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงอันธิยา  กิติยะ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงอาทิตยา  ดีพรมกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงอาทิตยาพร  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงอาภาพัชรี  ศิริเลิศวิมล
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงอารยา  กันชนะ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงอารยา  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายอุดมพงษ์  สุนันตา
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงอุษาสิริ  นุดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงุสุตาภัทร  ไชยพรม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม