ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง611 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพรรณ  โมรา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลฉัตร  พยัคโฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤตภาส  แตงน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤติกาญจน์  กฤติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤติณา  ศิลาพรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกวินธิดา  มัชฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกษิดิศ  ร่มรื่น
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพ็ญเขตกรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกันตพนธ์  กล้ากสิการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิลึก
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจเอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพียรกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงการต์พิชชา  หินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายการันตรี  เดชพงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกิตติพัฒน์  เยี่ยงยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกีรติ  พิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายแก่งทวี  สมบัติดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายคธาวุธ  ภู่เกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายคุณาสิน  วิสภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจริยาภร  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจันทิมา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงจิดาภา  ภู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายจิตรภาณุ  อ่อนฝึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจินดารัตน์  กลิ่นแมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจิรวัฒน์  พัสสาริกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงจิราภรณ์  จบศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจิรายุ  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายจิรายุ  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วกัณหา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง612 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญญะถิน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงฉมามาศ  วรรณสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงฉัตรพร  พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงชนาภา  นวลพงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชนาภา  ยงไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชราธร  เทียมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชลธิชา  ชาญถิ่นดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชลธิชา  สุขรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายชวัลพัชร  หิริโอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชวัลรัตน์  พิลาคูณ
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทุมฉิมพลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไวแสน
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายชวัลวิทย์  อาจแหยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงชัญญานุช  สวนสลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชัยชนะ  นาคคำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชัยมงคล  เกิดโภคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายชาญวิทย์  พรมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชาลิสา  ไชยกุล
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชาลิสา  ทองเลี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชิติพัทธ์  เพ็งสาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชินวัตร  ขอนบกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชุติพนธ์  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงเชิญณิชา  จิตรจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายโชคชัย  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายญาณพัฒน์  อภัยภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงญานิศา  หมั่นเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกษมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงฐิยดา  มูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายณชพล  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณภัทรสร  อุ่นสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงณัฏฐจีรา  พุ่มขจรภารุโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองเขียว
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง613 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพรัช
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐธิชากรณ์  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  เก่งเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐริกา  ใบวิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฐวุฒิ  หมีนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐินันท์  อ่อนอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณิชกุล  กล้าการขาย
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพชัย
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณิชารีย์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงดลชญาดา  ผ่องโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายทวีศักดิ์  ปัตตาชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายทวีศักดิ์  ยอดปั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายทักษิณ  ชิณวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงทักษิณา  อินทสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายทัตเทพ  กันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายธนชัย  โสดานา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายธนโชติ  ภู่แพ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายธนพงศ์  ประทุมวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายธนพัฒน์  ศิริธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายธนวัฒน์  ขำสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงธนัฐพร  เพ็ญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธนากร  วงประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขำอิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธีรเดช  สุวรรณลพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธีรพงษ์  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธีรภัทร  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายธีรภัทร์  อินทวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายนพณัฐ  สกุณาธวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์รักษ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง614 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนราธิวัฒน์  กล้ากสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายนฤมิตร  กฤติยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงนิชา  เทียมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงนุสรินทร์  เรืองอยู่
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายบูรพา  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงปฏิมา  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายปรเมศ  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงปริฉัตร  ปั้นนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายปองภพ  อุทกธาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงปิยธิดา  แสงพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงปุณยาพร  นวลดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงเปรมยุดา  แสนศึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพรกมล  แก้วสุขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพรธิดา  สมัครกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพรพิมล  อรรถพิมล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพรไพลิน  วิณารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพัชราภา  เพิ่มกสิกร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพัชริญาณ์  เจริญสิริวิธาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพัฒสุ  น้ำผึ้งมงคลสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงพิชชากร  ศรีระวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายพิพัฒ  มานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพิรุณธิดา  อัมเรศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายพิสิทธิ์  หอมหวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์เขตกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายพีรภัทร  จันทรศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายพีรภัทร  จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพีระพงษ์  เหล่าอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายพุฒิเนตร  ปาปี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงแพรวรินทร์  กลำพัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงภกาวรรณ  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายภคนันท์  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง621 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงภควดี  รุจิระนันท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายภัทรกฤต  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไวแสน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายภัทรพล  พรหมตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายภัทรพล  อินอภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงภัทรมน  นุ่มสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยพิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงภัทราพร  พยัคฆวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงภัทราพร  พิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายภาณุวัฒน์  สังสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายภูพิพัฒน์  พุ่มลำเจียก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงมนัสชนก  กล้าถิ่นกู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงมลธิดา  อาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายมังกร  อยู่เกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงมินธิตา  พลายงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงรชตวัน  อยู่สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายรัชชานนท์  อินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงรัญชิดา  ไชยบุตร
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงรัตทวัลย์  กล่ำเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงรัตนาพร  สืบเผ่า
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายวรเมธ  ประสาทเขตการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายวรรณชัย  พุดกลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงวรรณวิษา  หมู่พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงวรัญญา  ตู้วงษา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายวรากร  มากจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงวริญธร  ยางนามอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงวริษฐา  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายวสุ  หาสินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายวัชรศักดิ์  ยงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายวัชรา  ปิ่นประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงวาริน  ยอยรู้รอบ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงวาสนา  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง622 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวิภาวี  เดชทอง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวิมลณัฐ  พินจะโปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวิมลศิริ  เที่ยงทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงวิมลิน  ไวเขตกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวิยดา  บุญวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงวิริญา  ผลีพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายวีรพล  มณีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายวีรยุทธ  มณีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายไวภพ  จันทพาช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงศรัณยา  ดีเรือง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศวิตา  คำดี
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงศศิวิมล  ชูนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พานิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายศุภกร  เกิดศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายศุภฤกษ์  สมแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศุภสุตา  วิบูลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงศุภสุตา  เสมอราช
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายเศรษฐพิชญ  นิลเกษม
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงสโรชา  เทาทา
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พันธุ์พุ่ม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสันติ  ยี่ขิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสายสมร  พนะที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสิริพรรษา  เพียรกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายสุขสันต์  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสุขิตา  เขตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงสุชานันท์  กาบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เหล่ารอด
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง623 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุพัตรา  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสุพิชญา  สงัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงสุภัสสรา  อภัยภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงสุภาทิพย์  ภัสสร
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงสุภาวดี  ลือยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงสุรางคนา  พิลึก
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงสุรีย์พร  เขตร์วิริยะการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายสุวชัย  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงสุวิทฐิณี  พลอยประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายโสภณ  วรรณอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงไหมฟ้า  แจ้งจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงอชิรญาณ์  พร้อมไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายอดิเทพ  เจนสาริกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายอดิศร  สอนรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายอดิศักดิ์  สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงอทิตยา  เรื่อศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายอธิบดี  กุลนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายอภิชาติ  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายอภิญญา  สว่างแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์โตทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงอภิญญา  สินเธาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายอมรเทพ  วงษ์เพียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงอมลพรรณ  เหมือนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงอรุโนทัย  เชื้อวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงอลิสา  เก่งสาริการณ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมสารี
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงอัญชิสา  สำเภารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงอัมพวา  ชะวาริด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงอัสชา  แสนรำบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงอาทิตยา  ปุราถานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงอารียา  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง624 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายเอกพัฒน์  บูรณะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายเอกภวิษย์  วงษาเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 744 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงกรกนก  แสงสีธูป
ม.3
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงกฤตยา  อิ่มจันทร์ทึก
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายกฤษฎา  โสสา
ม.3
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายกฤษณะ  รุ่งเเพ
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงกฤษทิพย์  วัชราทิพย์ชลกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงกิติยา  แก้วพูล
ม.2
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายคมชาญ  เมืองหงษ์
ม.2
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงจินตรา  กาจักร
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงเจนจิรา  งิมขุนทด
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
นางสาวชนิตา  ชื่นเกษม
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงชลดา  ฉลาดทำ
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงชลลดา  มีมุข
ม.1
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายชโลทร  แสนหลวง
ม.1
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายญาณวิทย์  เภาอ้วน
ม.3
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณฐพร  จันทร์กระจ่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายณัฐนน  อินปนาม
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณิชากร  เรือศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
นางสาวทิฆัมพร  ยูซูฟี
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนธรณ์  ขันทะสิกรรม
ม.1
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายธนภัทร  อยู่เคลือ
ม.2
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงธันยาภรณ์  เพ็งสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนนทยา  นรดี
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนภัทร  ทองเผือก
ม.3
โรงเรียนวัดเทพสถาพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
นางสาวนัทชา  พรมฉิมพลี
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนันทิยา  เอี่ยมยอด
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายนาวา  ฤทธิ์กระจาย
ม.3
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนิษิตา  ช่างเขียน
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงเนตรนภา  ทัพไทย
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เขียวอยู่
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงประภาสิริ  จันทแสน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายปิติพงษ์  พันตะคุ
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพนิดา  อัสถิ
ม.2
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงพรศิริ  คำปล้อง
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายพัฒนศักดิ์  รั้วมณี
ม.2
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 745 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กชายพีรพล  พิลึก
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายภูริภัทร  ประเชิญ
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายมนฬารัฐ  วุ้นเหลี่ยม
ม.2
โรงเรียนวัดเทพสถาพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงมาริสา  แสนแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงมินตรา  เชื้อนุ่น
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  บุญอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
นางสาววนิดา  ภาประกอบ
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงวริศรา  ศรีสง่า
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงวิชญาพร  เพชรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงวีร์สุดา  พิเชฏฐ์
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงศรัณย์พร  อุชัย
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายศิรวิทย์  มิตรมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงศิริวรรณ  ฉิมพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายศุภโชค  สีสมโภชน์
ม.1
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายสรอรรถ  สังเงิน
ม.2
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงสายฝน  พระศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทร์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงสิริวรรณ  วงเวียน
ม.1
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงสุกัญญา  วัฒนา
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
นายสุนทร  อินทร์สุ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงสุนิสา  ธาระทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศิริ
ม.1
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงอาจารีย์  เงินโคกกรวด
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงอาภัสรา  ผึ้งสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
นางสาวอารยา  เกิบสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงอารียา  น่าชม
ม.2
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง722 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
308
เด็กหญิงกชพร  บัวพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงกนกกร  เหล่าอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงกนกอร  คำแถง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงกมลวรรณ  คงโนนกอก
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายกรวิชญ์  ยอดสุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายกฤษฎา  แพรสาหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงกวินธิดา  สุทธิเม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายกษาปณ์  โกฎถาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมศิลา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เชื้อเขตรกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงกาญจนา  น้ำดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายกิตติณัฐ์  รัตนมุสิก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายกิตตินันท์  แสงตะวัน
ป.5
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงกิตติรัตน์  เขตร์กร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายกิตติศักดิ์  สมานสะสิกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายกิรติกร  พรหมประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมภักดี
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงกุลปริยา  ปัญทิยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงเกศแก้ว  พรายอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงเกษวรินทร์  รัตชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายโกเมศ  ผลวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายไกรวุฒิ  ทองเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงขนิษฐา  สมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงเขมจิรา  ช่างเขียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายจิตทิวัตถ์  ชินตะขบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายจิรพงษ์  คนองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงจิรภัทร์  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายจิรวัฒน์  พุดเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงจิรัชญา  โพแดน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงจิราพัชร  จิตเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงจีรนันท์  กลิ่นเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง723 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กชายจีระศักดิ์  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญพรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายเจษฎากร  แขนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงฉัตรียาภรณ์  เชิดสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงฉันทพิชญา  หุนนารา
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงชญานี  แจ้งสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงชนกภัทร  พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายชนกันต์  เหล่าเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงชนาภา  ทุมฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงชลดา  ปาโมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงชลธิชา  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงชลธิชา  เกณเกษกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายชลสิทธิ์  หอมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รักกะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายชินดนัย  เพ็ชรวารี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงชุติมา  วิชาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงญาณภัทร  ทองบุญลิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงญาณิศา  วันต่วน
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงญาดา  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงญาดาพร  สิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายฐิติกร  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงฐิติมา  รักประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายฐิรพรรษ  อินทร์บุญ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายณฐกร  เสนาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายณรงศักดิ์  เขียวมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นกสิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณัฐกานต์  สุขแช่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณัฐชยา  เณยา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงณัฐชา  นัยเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัฐชา  อินนงค์ชา
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิบูลอรรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่าปิตินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง724 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนะสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงณัฐพัชร์  กนกไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายณัฐภัทร  บุญตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายณัฐภัทร  วัชราทิตย์ชลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงณัฐยา  เขียวใบงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายณัฐวุฒ  ว่องถิ่นเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายณัฐวุฒิ  เคยเหล่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงณิชานันท์  ประมูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงณิชาภัทร  สอนพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงณิชาภา  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายเดชานนท์  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายเตชิต  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายทรงพล  สุขสถิต
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงทรายทอง  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงทิฆัมพร  ขำสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายเทิดศักดิ์  คันทะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายธนพัฒน์  แพรสีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายธนภัทร  เมณฑ์กูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงธนวภัค  สอนที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายธนวัฒน์  กุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายธนวัฒน์  ทาผา
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายธนวิชย์  ภู่พลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายธนสุข  กิสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายธนัช  หลวงถนนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายธนาดล  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายธรรมรักษ์  ชุ่มชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายธัชกร  สุวัฒนวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายธัชชัย  ฤกษ์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงธัญชนก  ดุลนีย์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงธัญชนก  สุขรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสิทธิการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง725 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กหญิงธัญวรรณ  เจียมจตุรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงธันย์ชนก  โชติพรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  จันทเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายธาราริน  บรรจบบารมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายธีรเดช  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายธีรภัทร์  ทองนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายธีรเมธ  ใจบิดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายธีรานนท์  คงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงธีริศรา  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายนครินทร์  เก็งเขตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงนงลักษณ์  ทิพย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายนฐภัทร  สังขนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงนภัทร  มูลแช่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงนภัสกร  นุ่มวาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงนภาดา  อินทุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงนภาพร  เพ็ชนะ
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงนริสรา  ศิลาเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงนฤมล  ชัยพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงนฤมล  ตุลสมจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงนลัทพร  วงใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายนวพล  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายนวพล  มิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงนันทกานต์  สื่อเรืองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนันท์นภัส  สาระไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงนัยนา  รักทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายนาคินทร์  จำปาศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงน้ำฝน  หมู่หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายนิธิภาคย์  สิริโสภณ
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงนิสากร  วงษ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายบุญทวี  ดีเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงบุณฑริกา  มณีนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิเศษเขตร์การณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายปกรณ์  คงดี
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง732 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กชายปฏิพล  อยู่ลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงปณยา  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงปนัดดา  คงประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงปนัดดา  มังคะฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปภาพินท์  รัตนตั้งมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงประกายแก้ว  มุงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงปรีชญา  อัคราช
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายปวีณ์กร  สมัคกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทร์อบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงปวีณา  กมุทชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายปัณณวิชญ์  เศรษฐีธัญญาหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงปาณิศา  ราชสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงปารณัฐ  ปัดภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงปาริฉัตร  ช่างชุน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงปิยานนท์  พินิกรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงไปรยา  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายพงษ์นรินทร์  แสนศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพณิชา  แยบกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพนาไพร  จันทบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพรทิพย์  พิสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพรธีรา  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพรรณพิลาส  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงพรรณวิสา  เสนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพรรณัฐสา  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงพรรณิภา  รอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายพลกฤต  เนียรพาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพลกฤษณ์  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพลวัต  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงพลอยชมพู  เกื้อกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายพลาธิป  คงนิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายพัชรษฎาธรณ์  พุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วสุขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉ่ำบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง733 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กหญิงพัทธนันท์  แพงจิกรี
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายพันธวัชน์  ขุนชำนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายพิชเญศ  เผือกแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้ากสิกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงพิมพกานต์  สนิดไทย
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มั่นเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพิมพิกา  หมกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพิมลนาฏ  ภูชาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพิยดา  เก่งสาริการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพิสิษฐ์  รัตนสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงพีรดา  พิมพ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพีรพร  โอสถ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพุธิตา  แจ้งเจน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายเพชรตะวัน  ลาป่าน
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นัดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงแพรวา  เจริญธัญกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงแพรวา  รักรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงฟีโอนา  แมคเค ฮิวส์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงภัทรวดี  ผกามาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงภัสชญา  อภัยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภากร  ขันลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภากร  เพ็ญเขตรกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงภานิชา  จิรธนานันท์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายภานุพงศ์  สีนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงภาสินี  มวลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงภิชญาภา  พุ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายภูผา  อาจณรงค์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายภูมิธิราช  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายภูมิพัฒน์  วาทองกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายภูวดล  พัดทอง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายภูวนาถ  ศรีอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง734 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
เด็กหญิงมณฑิรา  เสือทุเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทพาต
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงมาลินี  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงมินทร์ทิตา  นาก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงเมตตา  ปัจจุสมัย
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงเมธินี  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงยลปรียา  โตจู
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายยอดทอง  ทองอร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงยุพาพร  ขันติวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงยุภาดา  ทิพย์แสง
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงเยาวพักตร์  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงโยทกา  วรวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายรชิษ  กณิศธนากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายรณฤทธิ์  ชังชั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงรพิชยา  เอกระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงรภัสสา  สีทับทิม
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงรมิตา  เชื้อนุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงรวินันท์  สิทธิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายรัชชานนท์  ปั้นนาค
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงรัตตันญา  หมู่พยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงราชาวดี  พิลึก
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงรุจิรา  ตรีเนตร
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายเรวัฒน์  พงษ์พรต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายวชิรวิชญ์  นาคเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงวธูสิริ  แสงขาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงวนัสนันต์  เคนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงวนาลี  เกิดสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงวรนิต  พัฒน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงวรนุช  เพ็ญภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงวรรณษา  ออมให้
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงวรรณิษา  งามงอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงวรรธนา  บุญนาค
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายวรวรรธน์  คงคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงวรหทัย  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงวรัญพร  สุดโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง735 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กหญิงวรัทยา  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายวรันธร  เอี่ยมครอง
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงวราลี  -
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงวริศรา  มากวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายวันเฉลิม  หมื่นอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายวันชัย  ภู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงวาสิตา  วาติบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงวิชญาดา  สุขกรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายวิชัย  ธงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงวิภาดา  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงวิภาดา  โอสถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีเพ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงวิรากร  ปู่ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงวีรยา  อากาศ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายวีระกิตต์  ธนาโชครัฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายศรัณย์ภัทร  รังสิมากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายศรัณย์  อิ่มขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงศริญญา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงศรีรัตน์  ปานทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงศศิเกตุ  อัศจรรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงศศิรา  แวกประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงศศิวิมล  อบกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายศาสตรา  กมุทชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงศิริมล  กางกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงศิลป์สุภา  หาสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงศิวพร  ภู่เกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายศุภกร  เรืองวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายศุภชัย  เทศแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายสถาปกร  ระวินหรรษ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายสหกรณ์  จันทพาช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายสหรัฐ  เรืองวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายสิงหา  ดวงเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายสิทติศักดิ์  มากวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายสิรธีร์  ตาบสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงสิรภัทร  พรมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง742 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กหญิงสิริกร  เคลือม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงสิริลักษณ์  พะวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงสุกัญญา  คลองเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงสุดารัตน์  กำแพงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงสุธิพร  โรห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงสุธิมา  มิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงสุธิสา  ปรีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงสุนิษา  พันธ์ุยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงสุนิสา  ถิระการ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงสุนิสา  ประจงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงสุปรียา  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองสาลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายสุพรรณลภ  จำปาอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงสุพรรณษา  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงสุพิชชา  นรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงสุวรรณา  หงษ์ดำเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงไหมแก้ว  ชนะสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงอชิรญา  เหล่ารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอณัฐวาสา  เมณฑ์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอนัญญา  อินสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงอภิญญา  จุลทะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญหาพาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงอมลธีรา  เพิ่มการค้า
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอรชา  ขันกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงอรชา  สายชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงอรพิมล  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงอรสินี  กาชัด
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงอลิชา  ธวัชติง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายอัครศักดิ์  กมลกรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงอัญชุลี  ดีประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายอัมรินทร์  จันดาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายอัศวิน  เพียรกสิกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงอาทิตยา  สุธัมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงอารยา  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงอารีรักษ์  สัตย์ชาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง743 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
เด็กหญิงอารีรัตน์  โกฎทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายอิทธิ  โพตัสสะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงอินทิรา  สินจีน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงอินธิรา  อินทรทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงอุษามณี  อินเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายเอกยุทธ  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงไอรดา  บุญยวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กหญิงกมลพรรณ  เทือกกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงกรองทอง  ฉลองภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายกิตติ  เนียมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์อนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายเกริกชัย  บุญหมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงเกษร  สีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงข้าวทิพย์  แก้วในวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายคฑาเทพ  มากพูน
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายจตุพร  สีเหลือง
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงจันทกานต์  ชาริดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงจันทกานต์  สมมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปางชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงจิรนันท์  พันตะคุ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายจิรพงศ์  เปรมเสถียร
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายจิรวัชร  ระเบียบดี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงจิราภรณ์  สอนเถื่อน
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงจีระนันท์  ดีไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงจีราพร  เสตะนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายเจษฎาภรณ์  แสงอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปางชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงฉัตรตราภรณ์  ราชสูตร
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงชญานิศ  ปัญจรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปางชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายชนาธร  ยิ้มคล้าย
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงชมพูนุท  คนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายชลิต  หมื่อกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงชลิตา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงชัชวรรณ  นันที
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายชัยวัฒน์  พุกมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายชายณัชพล  อ่วมคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงชุติมา  คำภาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงชุติมา  สารใจวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านปางชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายไชยนันท์  หมั่นเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านปางชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พูนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรชัยญา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายณัฐเมศร์  แก้วสา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะนาขาน
ป.6
โรงเรียนบ้านปางชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไกรรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายธนดล  คำภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านปางขนุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายธนธรณ์  อยู่มั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายธนพงศ์  วงค์อ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านปางชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายธนภูมิ  ประสงค์ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายธรรมสรณ์  วีระสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธัญชนิต  พิลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตะนาขาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายธาดา  ลัดดาวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธีรภัทร  พุกเเดง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายธีรภัทร์  พื้นดอนเค็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายธีรวัฒน์  เนียมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายนพดล  ดวงพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายนรพันธ์  ตุมร
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายนราวิชญ์  เชยจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงนวรัตน์  คงศักดิ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงนัยนา  เพ็ญศรี
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงนิตญา  โชติพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงนิราภร  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัญจรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปวริศา  ทวนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงปิยมาศ  ไชยสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงปิยะรัตน์  มุ้ยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีแดน
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายพลวัต  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายพัชรพงษ์  สาคร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายพัชรพล  จิโนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพัชลี  เขตกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายพัฒนวงศ์  ผาน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพิชชาพร  กะวาท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพิชญานิน  บุญทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายไพรพนม  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายภาณุวัฒน์  ขุนพลกะวาท
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายภูบดินทร  อินบรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปางชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กชายภูริภัทร  ดิษฐ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายรักษ์พล  วิเศษกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงรักษ์ศิริ  ลุ่มใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายรัชพล  บุญอุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงลลิตา  เกณฑ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงวชิราภรณ์  นาครัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงวณิดา  จันทร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงวรดา  พุกมาก
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายวรพล  สาดสี
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงวรัชยา  จันทรประทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงวรินทร์  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายวรินทร์  ไทยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงวันวิสา  แสงเพลิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงวาริน  แจ้งเจน
ป.6
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงวาสนา  ปลัดทา
ป.6
โรงเรียนบ้านปางชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงวิชุดา  พุ่มจำปา
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เชื้อดี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงวิภาวี  พรมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายวิศวะ  เทพันดุง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงศศิธร  เด่นดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์เขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายศิริศักดิ์  สุรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายศิวกร  พลายสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงศุภากร  บุญทรงธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงศุภาวรรณ  เพชรมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงศุภิสรา  ทวนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงสิริมา  ถังสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงสุกัญญาพร  เครือภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายสุทธิพงษ์  พระนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงสุนันธา  มั่นโท
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงสุนิสา  ด้วงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายสุปัญญา  นาอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสงบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กหญิงเสาวรส  บางประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงอชิรญา  แตรมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายอนันตชัย  วงษ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงอภิญญา  คงอิน
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายอรรถนนท์  ประทีปทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายอรรถพล  วงค์อนุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายอัมรินทร์  แย้มยิ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงอาทิตยา  สุวพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงอารีรัตน์  เกษทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไทร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายอิศวะ  สมเฉียงใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายเอกภัทร  เนาวกุล
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
748
เด็กหญิงกมลวรรณ  หมวกสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปียนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต่างสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงกัลยา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงกุณฑีรา  ดาวพลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายไกรวิญ์  กุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงจิราพร  เจนเขตการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายจิราพัชร์  สีตะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงจิราภรณ์  ขุนหมื่น
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงชนัญธิดา  แสงย้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงชนาภัทร  เที่ยงทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายชยานันต์  สุ่มประดิษ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงชุติมา  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงโชติกา  อ่อนโนเรียดอน
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงณภัทรา  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงณัฐกมล  รุมสำโรง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายณัฐชพน  พรมฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงดลฤดี  แสนธรรมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงทักษพร  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พะธะนี
ป.6
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงธิติมณวรรณ  กุลจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายนรภัทร  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงนริศรา  วิชาเกวียน
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงนันทิยา  หมีไข่
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงนิชชา  วงค์ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายนิธิศ  สีหอมเหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายบัณฑิต  พิมพาสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงบัณฑิตา  เทียบสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงเปรมิกา  พลพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายพงศภัค  ขุนนางจ่า
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงพรมณี  บุญนัน
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงพลอยนภัส  พุดทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงพัชรา  ผางดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กหญิงพัชรินทร์  พุ่มมาเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายพัฒนพงษ์  อ่วมด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงพิชญาภา  เลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงพีรยา  โอ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายพุฒิพงค์  นุ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปางขนุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงภัทราภา  บัวศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงราตรี  ทองสีดี
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงวรดา  คำสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงวรนุช  มาตา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงวริญา  พุ่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงวิชุดา  ดวงชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงศศิตา  ตุ้มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงศุภสุตา  ฉายจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงศุภารัตน์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงสกาวใจ  พรหมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงสาวิณี  สอเห็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงสิริมา  สุ่มศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงสุชาดา  บ่อโทนดำ
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงสุชาดา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงสุทธิดา  กลั่นกสิกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายอุบล
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงสุภาภรณ์  นินเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงอรปรียา  สีอ่อนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายอรรถพล  วรศาสน์
ป.4
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอลงกรณ์  พันตะคุ
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองไทร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายอัครวิชญ์  อำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงอารยา  อุ้ยเหง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารประถม ห้องป.5 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
814
เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงจิตรา  สนามเขต
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายชนธาร  หมอนทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นามี
ป.4
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงณัฐกานต์  หมอนทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายณัฐพร  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชาตินะธุ
ป.5
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายถิรภาพ  ศรีนาราง
ป.6
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงทัสนันทน์  เกณเกตุกรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายธวัชชัย  ฤทธิ์กระจาย
ป.6
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายธวัชชัย  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงนรินธร  โมระกรานต์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงคู้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงนัชชนันท์  ศรีอนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายประจักษ์  พระสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงปุญยศิริ  เจียมศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงพรชนก  คำคูณ
ป.6
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายพรรษา  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สุกทอง
ป.4
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายรชานนท์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายวิศวะ  ครุฑพุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดจิกลาด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงศศิพร  เอี่ยมสา
ป.6
โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายสุทธิรักษณ์  สุตตสันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงอาภาพร  เทือกศิริ
ป.4
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายอิทธิ  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารประถม ห้องป.6 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
839
เด็กหญิงณัฐริกา  สิงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายธีระพัฒน์  อภิเดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงปุษยา  ทาลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงพรรณประวีร์  เชนรัมย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงพิชญาภา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพิมลวรรณ  สมคำ
ป.4
โรงเรียนวัดจิกลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงวารินทร์  แสงสุด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงสายปัญญา  พร้อมพ่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงอนัญญา  ขำทับ
ป.5
โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงอภิญญา  โตแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายอานนท์  เมฆหมอก
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์