ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พึ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  ยะปะมัย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชณัฐ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  เชียงทอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  เยาวรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ไทรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพ็ชร์สินเดชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญนุช
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลวรรณ  พวงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรพินธุ์  บุญเกต
ป.4
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรวรรณ  กระแสบุตร
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกรวิชญ์  โลหะกาลก
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤต  สุดตะกู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤตชัย  กาญจนาวาณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤติน  สุวรรณนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษกมล  นุนารถ
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษฎา  ทองคำอ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกฤษณา  พูลเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกวินเทพ  ชันกร
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายก้องกิตติ  สุปิยะพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกอบบุญ  ลิ้มประสงค์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญเกิดสิริ  กิมกูล
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญาธนณัฏฐ์  นิลฟัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญาภัทร  รักษ์มณี
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกันณพงศ์  วังกระแสร์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกันต์ธร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกันต์หทัย  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  วงศ์วิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกาญจนณัฐ  สุ่นนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลึกเรืองเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกานตพงศ  คำพีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มิสซารี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกิตติกร  ไทรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิตติเดช  บุญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิตตินันท์  เตียทวีเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกิตติยา  ตุลยนิษก์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกิตติยา  รุ่งอรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกิตติศักดิ์  ยมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกิติญาดา  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกุญช์ชญา  ปรีชาญาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงเกรส  อารยกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายเกรียงเดช  สุวรรณเวก
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเกศสิริ  กันเจียก
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายเกษมสรรค์  ล่องมะรุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายเกียรติภูมิ  บานเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายแก้วนพรัตน์  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงขนิษฐา  โค้นหล่อ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงขยันดี  ตันติวัฒน์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงขวัญจิรา  ุ่พุ่มพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงขวัญชนก  จันทสอน
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงคณิตา  ภาพินธุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจตุรวิทย์  โตลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสุพัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจักรภพ  ดิเรกวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจักรภัทร  สุวจนกรณ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์ละมัย
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจิรพงษ์  จุ้ยนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจิรภัทร  เกิดศรี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์วิชาวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจิรัจฌา  ทองถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขไผ่
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายจิรัฎฐ์  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิรัฎฐ์  ดวงสุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศอุฤทธิ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจิราพร  ศักดิ์ยิ่งตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชำนาญรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายจุมพล  ทองแฉล้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธ์คง
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเจษฎา  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงฉญาพัธุ์  เจริญผ่อง
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงฉัตรชนก  คำโย
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชนม์นิภา  รักพานิชมณี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนัญธิดา  คันธสรณ์
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชนันท์ภัทร  รัตนบุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชนาธิป  เมืองนาคิน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรบุศย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์เผิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชนิดาภา  อินทร์ฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชนิสร  เปี่ยมสัตยา
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชนิสรา  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชมพูนุท  วรสุข
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชยพล  วงษ์สุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อนุ่น
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชลธิชา  ใต้ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงชลธิดา  วัฒนะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงชวนินทร์  คงไทย
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สังขดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงชัชญา  วงศ์กมลวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชัญญา  เกษมสรวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงชัญญา  ชำนาญโลหะวานิช
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงชัญญาณิศา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายชานนท์  ลิ้มจำรูญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชิตาภา  ว่องวิกย์การณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือนเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชูเกียรติ  แก้วประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายเชษฐา  เทพลิบ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายไชยพัฒน์  เต่งภู่
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายญาณภัทร  ศรีสวรรค์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายญาณวุฒิ  กาญจนพิริยะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายญาณิน  บุญโอภาส
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงญาณิศา  ป้องยุคล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงญาณิศา  สืบทายาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายฐานพัฒน์  นฤชาติวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงฐานะดี  ลายภูษา
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายฐาปนพงศ์  สุดหอม
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลี้ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายฐิติกร  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายฐิติพล  วัฒนะธนากร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงฐิติภัค  ชัชชวลิตสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไกระวิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณฐกร  อ่อนละม้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณฐพล  เหมะ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณฐมน  วชิรานันท์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณฐาพร  ปานฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณพจพงศ์  ระบอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณภัชนันท์  ปรีชาญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณภัทร  โชติวิชาศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกชชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณภัทร  พิพัฒนโภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณภัทร  วงศกรกวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณภัทรชญา  ฤทธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณภัทรสร  น้ำคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณราพิพัฒน์  น่วมคำ
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณรีรัตน์  เพ็ชรผึ้ง
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณวศิณี  ผิวผ่อง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณักษ์ลภัส  บรรดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัชชา  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัชภัทรสน  เมธีวิบูลวุฒิ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  พันธุ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณัฏฐ์ลภัส  ทัตธนแสงเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายณัฐกรณ์  นกเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณัฐชยา  บัวมหะกุล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณัฐชา  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธนพัชรอนันต์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณัฐนนท์  หวังวิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐนรี  กองสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายณัฐพร  ขำสาตร
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายณัฐพล  สนธิโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณัฐพัชร์  กฤชเถกิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายณัฐภณ  ทัมทิมโต
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงณัฐมน  กฤชวิศรุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณิชชาภัทร  คชหิรัญ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณิชรัตน์  ศรีอรุณพรรณรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงณิชา  หาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณิชาภัทร  สันติภาพจันทรา
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณิดารัตน์  จั่นมา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณํฐชูรีพร  ทิพย์โสภาพร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายด.ช สุรสิทธิ์  สหะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายด.ช.รวิกร  พรมมารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงดากานดา  สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงดาราวดี  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายเดชพงษ์  เดชตุลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายเด่นชัย  ร่มรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายเด่นภูมิ  สอนพร
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายต้นรัก  วงค์รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายเตชินท์  หมื่นพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายทองธารา  สุเมธโชติเมธา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายทองภัทร  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายทักษ์ดนัย  กลัดปรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทานอุทิศ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงทิพวรรณ  กนกปัตร์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนกฤต  กองถวิล
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนกฤต  ไล้ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธนโชติ  พุฒฝอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธนโชติ  วิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธนธรรม  นิติธรรม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธนบดี  เสือเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธนพล  พุฒจรูญ
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธนพล  สามล
ป.5
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายธนภณ  วัฒนาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธนภัทร  อัศวรัตน์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธนภูมิ  ตุรงคราวี
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธนภูมิ  มาประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธนวดี  กล่ำฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงธนวดี  ชินพันธุ์นุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธนวัชร  ชัยพฤกษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกชชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธนัช  ยอดสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงธนัชภัค  ธิชากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธนัญชัย  ธนกุลบดี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงธนัตติยา  วจีสัจจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธนาธิป  แผ้วสถาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดำนงค์
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธฤษณุ  ดิษสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปรางโท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่ำคล้าย
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงธัญชนก  จิรเวชวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธัญญรัศม์  อุ่นเสมาธรรม
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงธัญญาพร  ตั้งโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงธัญญาพัฒน์  ไกรสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธัญเทพ  เจริญจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มาสง่า
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงธัญวลัย  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงธิญาพร  ยอดเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายธิติวุฒิ  โชติผล
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธีทัต  หมีทอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายธีทัต  อนันต์ณัฎฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธีธัช  จิตรขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงธีมาพร  คันธัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธีรกานต์  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธีร์ปพน  วัฒนนาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธีรภัทร  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายธีรภัทร  หูกวาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายธีรภัทร  อวยชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายธีรภัทร์  พวงเพชร์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงธีรัชชา  คันธสรณ์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงธีราพร  นาคอริยกุล
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงนฐภัทร  รัตโนภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายนนทพัทธ์  หรั่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายนนทวีร์  ศุภเนตร
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายนพจิตร  จาดสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนพภัสสร  ฟองเอม
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงนภสร  ก้อนจันเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนภัทธิญา  สุราฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนภัทร  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนภาภรณ์  อินทร์หวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนราธิป  บัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายนราธิป  ปั้นงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายนราวิชญ์  มิ่งมิตรมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายนราวิชญ์  วันมา
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนรียา  วนพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนฤภัค  พุกซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายนฤสรณ์  ฉัตรธนะปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนลินนิภา  ปานพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายนวพรรษ  ยศประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายนวัช  ธนกิติธรรม
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนันทชาช่า  อ่องทิพย์
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมือนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนันทภัทร  นูมหันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนันธิวรรณ  อินโต
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนัสธีรา  พันธุ์วรรธนะสิน
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายนาคินทร์  ประคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายนาวาชัย  รวยสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายนิติพล  ม่วงเปีย
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนิพิษฐพล  ด้วงกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนิราภร  สิงห์คำ
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 515 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายเนรมิตร  คำพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงบงกชธร  จันทรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงบัวชมพู  รถโสดา
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงบุญยนุช  ปานอินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงบุญรัตน์  พวงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายบุญฤทธิ์  วงค์กลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงบุณฑริกา  ตันติวิท
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงบุณยพร  เอี่ยมปฐม
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงบุณยานุช  เขื่อนคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงเบญญทิพย์  นาคราช
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงเบญญาภา  อินธนู
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายปฐพล  ศักดิ์สกุลชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปณวรี  ไกรนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปณัฏฏาพร  นิมมานพิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปณัฐสญา  บัวลอย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปณิตา  ลื่นภูเขียว
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปทิตตา  ศุภจิตรานันท์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายปธานิน  คุณประสาท
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายปพันกร  ป้อมป้อง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายปพันธ์พร  คงขำ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปภาดา  พนมเวสน์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัทม์แก้ว
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปรวีร์  เวชกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงประภัสสร  สัตยกุลฑล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายปราชญา  ยันยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปราวาณี  สีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปลายฟ้า  คำพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปวริศา  จิรังการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปวริศา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายปัญญา  กลิ่นเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 514 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปัญญา  คงปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ธนสารสุรี
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผะอบทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองทวีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายปัณณธร  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงปัณณพร  ทิพย์ชาญ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายปัณณวัฒน์  เทียบเทียม
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายปัณณวัฒน์  มงคลรังสฤษฏ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายปัณณวิชญ์  คณฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายปัณณวิชญ์  เทียบเทียม
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงปาณิสรา  รอบครอบ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีอ้น
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงปาณิสรา  เฮงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงปานวาด  พานิชศุภผล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงห์เถื่อน
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงปาลิดา  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปาลิดา  หอมเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปิติภา  โพธิ์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อวยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายปุณญพัชร  นาวีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปุณณดา  ศรีเกษม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายปุณณพัฒน์  ปั้นสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายปุณณวิชญ์  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายปุณยวีร์  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงเปมิกา  พันธ์กุ่ม
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายเปรม  ณรงค์ตะณุพล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายเปรมปิติ  คงถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงเปรมา  มหึเมือง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายพงพัฒน์  สุขเสมอ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายพงศกร  พรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายพงศ์กรณ์  โพธิ์คล้อย
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชนาภัทร์ศิริโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพงศธร  มณีล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายพงศ์ธาริน  ทับทิมศรี
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายพงศ์พล  ธูปบูชา
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายพงศพัศ  กลั่นกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพงษ์กร  พวงนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์  ระมั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพชรพรชนก  มากพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายพชรเวช  พินิจธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพณา  จันทเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพรจรัส  สังข์เงิน
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงพรปวีณ์  ชาติรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศ่รีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพรพรรณ  พรมแตง
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพรรรปพร  สีตะระโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพริ้นเซส  ณะกันฑ์ ไพอานี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายพลพล  เขียวสอาด
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายพลวัฒน์  โลหะชนะกุล
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายพสิษฐ์  อัศวสกุลศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายพอเพียง  ปรองดอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพิรอด
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงพัชรศรี  จิตราทร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์ปลั่ง
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มะลี
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงพัชอร  ไชยมา
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ปานมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายพัฒนสิน  เสถียรพัฒนากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงพัทธนันท์  นิธิบุญบดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายพันกร  เสือเผือก
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพันทิตา  โผดนอก
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายพันธ์ธีรา  ตรัยรัตนเมธี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายพัสกร  โพธิ์เนียร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพิชชาพร  มาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงพิชชาภา  ดีนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายพิชญะ  สุขจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงพิชญา  แกล้วการไถ
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงพิชญาภา  เล็กประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟ้าสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  สมัครการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงพิณญาดา  หัวดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงพิมปภัชอร  เกิดสุขตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพิมพ์นารา  จิตรราช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมณฑ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  หวานสนิท
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงพิมพ์รัก  อดทน
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ฐิติกุลจรัสชัย
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพิรดา  ภักดีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงพิรยา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายพิสิฐชัย  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพิสินี  ประพิญธัญโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายพีรณัฐ  แก้วแจ่ม
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายพีรณัฐ  ทับทิมศรี
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีไหม
ป.5
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายพีรวิชญ์  ทรัพย์ประมวล
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายพีรวุฒิ  กิจวรายุทธ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายพุทธิพงศ์  พึ่งครุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายพูพิพัตร  เสถียรพัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายพูลพิพัฒน์  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงเพชรชมพู  วรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงเพียงอัมพร  พุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงแพรวา  เกษวิริยะการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงแพรวา  ศุจิธรรม
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงฟ้าใส  ทรวงกำเนิด
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายภคพล  วันจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงภควรรณ  ปัญญาเสน
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงภรภัทร  นิ่มพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายภัทรธร  เขตอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงภัทรธิดา  จงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายภัทรพล  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายภัทรพล  ศิริสุขพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงภัทรภร  ฉวีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงภัทรภร  วันจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงภัทรภัทร  ไกรสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เต็มเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เนินชัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงภัทราพร  จิตหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันที
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงภัทรารวีย์  โชคคุณ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายภาคิน  นิภานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายภานุรุจ  ขวัญเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายภาวัช  ปอตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงภาวิดา  ขวัญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายภูดิท  ศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายภูตะวัน  วันชะฎา
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายภูธเนศ  อินทร์บรรลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายภูเบศ  เหรียญสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพัฒนโภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายภูมิสิฐ  มาสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงมนิษา  กองวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายมโนฎณ  ปั้นบรรจง
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงมัลลิกา  ไกรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงมีณฑิตา  สุขแจ่ม
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงเมธปิยา  อ่อนโคราช
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายยุคล  บัวเทศ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายรชต  จันทพาส
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงรดาณัฐ  วงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงรดารตา  เรืองจุติโพธิ์พาน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายรติพงษ์  ฉายประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงรภัทภร  ลิ้มจำรูญรัตน์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายรวิฐ  คงไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายรัชกรศักดิ์  ภัทรภาดาธนัยสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์ฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายรัญชน์  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายรัฐนนท์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงรัตนากร  วิสิทธิ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงรัตนินทร์  กูลพำนัก
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงรัศม์ณัฐนรี  ตันติวัฒน์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายราชพฤกษ์  โตเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มีมุข
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงรุจาภา  กระแสบุตร
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงเรณุกา  นุ่นประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายลภณ  รอดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงลลิดา  ปั้นนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงลลิตภัทร  หมั่นเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงลลิตา  สุระดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายวชิรวิทย์  ชารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายวชิรวิทย์  ประสิทธิ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุทธิสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงวณิฌา  ทองแฉล้ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงวรกาญจน์  นางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายวรนน  จุธากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายวรเมธ  รุ่งรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวรรณกร  สร้อยทอง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายวรรณธินันท์  อินโต
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายวรรณพล  ผลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวรรณภา  แสงหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวรรณรดา  อรามรุณ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงวรรณวนา  บุญเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงวรวลัญช์  หาดแก้ว
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายวรวุฒิ  สุณัยน์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายวรวุฒิ  อินทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงวรัชยา  พรหมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายวรากร  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงวรินยุพา  จิระรัตนรังษี
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายวัชรพล  กลัดเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายวัฒนเกียรติ  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายวายุ  มายูร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงวาสินี  สันทะยา
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงวิชชุพรรณ  ระลึกมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงวิชญา  ขาวจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงวิชญาพร  ปิ่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงวิชยา  สามล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายวิภูษณะ  ฤทธิ์เสือ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พ่วงพลับ
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงวิมลวรรณ  นิลวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุ้มปรีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณศิริวิศาล
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงวิษากร  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายวีรภัทร  จันทมฤค
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายวุฒิชัย  ทับทิมศรี
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายศภกิตติ์  เตชสิทธิ์พลิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงศรัญญา  เต็งศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงศรัญรัตน์  ธนโชติจิรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายศรัณย์  พินิจธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายศรัณยู  อ่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงศศินา  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงศศินิภา  บุญวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายศศิศ  พินิจเกสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายศักรนันทน์  ขุนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายศิรสิทธิ์  เจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงศิริธรณ์  สังข์เจริญ
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายศิริภูมิ  แก้ววิเชียร
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงศิริมา  จาบทอง
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายศิวกร  กฤษธำรงบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายศิวกร  แท้สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายศิวกร  โพธิ์สฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายศิวพัฒน์  จันทร์ลอย
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายศุภกร  แก้วประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายศุภกร  ชวนะวานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงศุภการต์  ศรีเหรา
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายศุภกิจ  จิตต์ภาคภูมิ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายศุภเชฏฐ์  รุ่งระวี
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายศุภฤกษ์  นิลฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายศุภวิชญ์  สกุลไกรสร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายศุภวิชญ์  สุบรรณสาร
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายสมชาย  บัวตูม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงสมิตา  หิรัญจิตต์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงสลิลา  ขำประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายสวพล  เครือไวศยวรรณ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายสหพัฒน์  พูลมา
ป.5
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายสิทธิชัย  เทียนงาม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายสิทธิโชค  พรหมเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายสิทธิพร  ยิ้มแพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายสิรภพ  ศรีโสภณ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงสิรภัทร  คะระนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายสิรภัทร  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายสิรภัทร  หูกวาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายสิรวิชญ์  โลห์ทวีมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงสิริญากร  วิมลอนันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 428 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงสิริญากรณ์  ธูปบูชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงสิริญาพร  ทุมรี
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสิริพัดชา  ศรีมหรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายสิริศักดิ์  แถวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายสุกิจา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายสุขพงษ์  รังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเขากะลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงสุชานันท์  วิรุฬหเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงสุดารัตน์  โดดสกุล
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงสุตาภัทร  จิโรภาสบุญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงสุตาภัทร  มาลัยมาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายสุทธิพร  มงคลอิทธิเวช
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงสุทัตตา  พร้อมไธสง
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงสุนทรินทร์  สุขทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงสุพัชรพร  มั่นศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงสุภัทรา  พินิจเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปอตระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงสุภาพร  ยศสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายสุรชานนท์  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายสุวิจักขณ์  สิทธิอัครานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนสิงห์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายสุวีร์  รัตนสิมานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงเสาวนิต  ศุจิธรรม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงหทัยพัชร์  วจีสัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงอจิรวดี  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายอชิรวิทย์  พรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เขียว
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงอธิชา  อะรัญ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายอนล  คงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงอนัญพร  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายอนันญารัตน์  หริรักษ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 821 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายอโนชา  มีสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงอพิชญา  เผือกหอม
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายอภิชัจ  วิมลวัชรกร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงอรกานต์  ไค่นุ่นภา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายอรรถพงษ์  พงษ์คุลีการ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายอรรถพันธ์  บูรณะหิรัญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอริสรา  หวังตระกูลดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอริสา  วงศ์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายอัครพงษ์  ชาญเชาว์วรรธน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายอัครวิทย์  แต้มทอง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายอัครวินท์  โลหะศิริภากรณ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายอังกูร  สายคุณากร
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงอาภัสรา  ทองเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุทธมงคล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายอิทษ์ณณัฎช์  ม่วงพลับ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายอินทัช  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  โตติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายอิศเรศ  วัฒนวรวิทย์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงอิสริยา  วัฒนวรวิทย์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงอุมาพร  สายสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงอุษณีย์  สุขพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงเอื้อกานต์  สุคันธมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายโอปอ  อุ่นทิวากร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงไอยาดา  ประกอบบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายัณัฐพล  ขัติลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงิทิชากร  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงฺศิโรรัตน์  เมณฑ์กูล
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 822 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
627
เด็กชายกชธนณัฐ  อารีรัตนเวช
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงกนกนิภา  วิสพัก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงกมลกาญจน์  ปัญญากาวิน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงกฤติยา  ฉัตรทินกร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
นายกฤษณะ  แก้วภาพ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายกษมา  งามพสุธาดล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชัยประภา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายก้องภพ  วานิชสวัสดิ์วิชัย
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงกันตินันท์  ยาคล้าย
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายกานตภัช  เวชประชา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายกิตติภพ  อรามรุณ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงเกศรา  ทองแบน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายคณิศร  คุณนาเมือง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายคุณานนต์  จันทร์เฉลิม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายฆนาคม  ชำนิการ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงจณิสตา  ขุนเพชร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
นายจักรณรงค์  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงจันนภา  ทรัพย์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายจารุภัทร  วิเศษพานิช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายจารุวิทย์  รองเนียม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทราภิรมย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงจิรัชญา  พงษ์คุลีการ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายจิรายุ  คมเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายเฉลิมรัตน์  ปานมี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายชญานันท์  เพิ่มเขตการณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายชญานิน  ขันกสิกรรม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายชนาทิป  ไกรสัย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงชยาภรณ์  โกดศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายชโยดม  เฮงทับทิม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงฐานิตาณัฐ  ปานช้าง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายฐาปกรณ์  เอี่ยมสอาด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงฐิตา  ยอดรัก
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายณภัทร  ชัยสุกัญญาสันต์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 823 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สิงห์ลอ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศล้ำ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงณัฐชยา  ช่างจ่าย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงณัฐชยาน์  โกมลสวรรค์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงณัฐณิชา  เข้มแข็ง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงณัฐธยา  ฟองเอม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายณัฐพงษ์  ธูปขำ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงณัฐสินี  ผมทอง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงตรีญาดา  ไหมน่วม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายตะวัน  ต่วนชะเอม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายถิรวุฒิ  ดีวันนะ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายธนเดช  สมะเถร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธนธรรม  นวะมะวัฒน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายธนภัทร  ทองศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายธนสร  ขำประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายธนเสฏฐ์  สุรัฐนันทศิริ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงธนาภรณ์  วิทยา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายธนายุต  วีรเดชะ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายธราธิป  สุวรรณบาง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายธีรพงษ์  อยู่สูง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายธีรภัทร  ขจรกลิ่น
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายธีรภัทร  เพชรรุ่งรัศมี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายนที  พรมนิมิตร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายนภัสกร  วันเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อำมาตย์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงนภัสศรันย์  ตันติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายนราวิชญ์  อินทุทรัพย์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงนริณี  วงษ์นิ่ม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เหล่าบำรุง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนฤเบศ  นาคแก้วเทศ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงนฤมล  ด้วงแสง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงนวพร  แช่มสอาด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงนันฐชา  ศรีเรือง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงนาถหทัย  เขียวทอง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 824 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
697
นายนิธิสรณ์  ทับทาบ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายนุติพงศ์  อารีเอื้อ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายเนติพันธ์  กุ่มดวง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายบุรินทร์  ยอดเกิด
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงเบญญาภา  คล้ายบัว
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไชยพันธุ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงปณัฐดา  เปียทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายปภังกร  สัตย์ซื่อ
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายปรเมษฐ์  ทองดี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายปรัชญา  คำเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายปริยาภัทร  บุญโธทก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
นางสาวปรีญาพัชญ์  นนทศักดิ์ธนโชติ
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายปัณณวัฒน์  ขำเมือง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายปาณัส  พองระย้า
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงปาริชาติ  คล้ายโต
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงปาริชาติ  พรมเมือง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วทอง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายปุณณพัฒน์  สืบวงศ์ลี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายพงศกร  พันกลาง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายพงศธร  สุคง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายพชรวิชญ์  สินแต่ง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงพรชนิตว์  ขวัญยืน
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายพรชัย  ศรีนางใย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพรทิพย์  คำนุกูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพรรณนารา  กระต่ายทอง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพลอยชมพู  เล็กยา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายพลาวิทย์  นิลสนธิ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายพศวีร์  พลล่องช้าง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
นายพาทิศ  สมบัติเจริญไทย
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงพิชญาดา  ระโยธี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
นางสาวพิชญาภัค  พฤทธิสาริกร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายพิษณุรักษ์  มานิตย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายพิสุทธิ์  ภูสีฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 825 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
732
เด็กชายพีรภัทร  ขันทอง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายพีรามิล  สุธีรชูเกียรติ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพุทิตา  สารมโน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงเพชรลดา  สิงหืหาญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงแพรวพลอย  กาญจนะ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงภัคจิรา  บัวทิม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายภัทรพล  ปะนันท์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายภานุมาศ  ปรางโท้
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงภาวิณี  ไทยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
นายภูริ  พรมสุ่น
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงมณฑิรา  ทรัพย์เสือ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายมหาสมุทร  สวนพลาย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงมัญชุพร  แตงอ่อน
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงมันทนา  เมืองใจ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงเมญาวีย์  คล้ายแสง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายเมธา  เสมอศิลป์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงเมย์  คาร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายยศวัฒน์  ศิลารัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายรัญชน์  สุขเลิศแล้ว
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายรัฐนิติกรณ์  ผกามาศ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
นายรัตนพล  นุชโยธิน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงรุจิรา  เจิมขุนทด
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายวรเมธ  เอี่ยมอนันต์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงวรรณภร  ดำใจดี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงวรรณภร  พูลเปี่ยม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงวรัญญา  ปานอุดมลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายวราเทพ  นาบง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงวลินลักษณ์  สุภัทร์วรกุล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
นายวสุธา  หนูเอียด
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายวัฒนชัย  ส่งวัฒนา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงวาลิสา  ศรีนวลจันทร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงวิชุดา  ศรีแจ่ม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ศรีศุภฤกษ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
นายวีระพล  บุตรศรี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 826 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
767
นายศตวรรษ  บุตรดา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายศรายุธ  คำโย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แพ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงศศิธร  เทพนวน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงศิรประภา  ฉิมมารักษ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงศิริวรรณ  ธนสังข์นุชิต
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงศิริวรรณ  บางฉนวน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายศิวกร  บุญเม่น
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายศิวกรณ์  สำราญใจ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศพิพัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายศุภษร  วิษณุมหิมาชัย
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายเศกสวรรค์  ชูเอียด
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงสกุลกาญณ์  ชุมพล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายสราวุทธ  คำสด
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงสะโรชา  อินทร์จั่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายสิทธิกร  คล้ายแสง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายสิรภพ  เกิดสุข
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงสิราสรย์  ทรัพย์เกิดผล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
นางสาวสิริกร  กฤตรนต์รัศมี
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ยง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งหยวก
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงสุธิดา  เฉียดแหลม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงสุนิสา  หมวดเกตุ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายสุประวีณ์  ประเสริฐโสภณ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสุพรรษา  บางลี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายสุภัควิชญ์  มั่นศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงสุภาภรณ์  คงเพชรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายสุเมธี  เฉลิมพันธ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายสุเมศ  มั่นวงษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายสุรชัย  พุ่มไสว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายสุรพัศ  กลั่นเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองแย้ม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงอนัญญา  จันผ่อง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 827 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
802
เด็กหญิงอภิสรา  คนเล็ก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายอภิสิทธิ์  โยคี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายอมรเทพ  ผาชา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
นายอรรถชัย  ตับหุ่น
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงอรวรรณ  คงสำราญ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายออมสิน  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายอินฟาน  พาริก
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายเอกพงษ์  น้อยจันทร์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 211 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
811
เด็กหญิง ชลิตา  สรรสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงกชนก  อินทร์ยะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงกนกชนก  ล้อมรื่น
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงกนกพร  กฤชพันธารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงกนกพร  ไกรนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงกนกภรณ์  ปานจิ๋ว
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชอุปนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบูรณ์โชคดี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายกนต์ธร  กลัดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงกนิกนันต์ฏา  อำมาตย์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงกมลชนก  มูลโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงกมลพร  ครุฑพงษ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายกรกฤต  สุวรรณวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงกรณัฎฐ์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงกรวรรณ  คำหมู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีกรด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายกฤตัชญ์  ทองยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายกฤติ  วนพงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงกฤติญา  วิมลวัชรกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายกษิดิศ  ภัทรพันธุ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายกัญจน์  เพ็งพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธัญญมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลิศสุด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสืออย่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงพลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายกันต์ธีร์  ไหลบุตรดี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
846
เด็กชายกันตพัฒน์  สุราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงกันต์ภัทรมน  ฐิติกรสกลวงศ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายกันตภูมิ  พวงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วณิชชัยสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงกันติชา  วาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงกันยาวีร์  ตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงกัลยกร  ทองแกมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงกัลยา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงกาญจน์นาวดี  บุญวาด
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อยู่รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายกานต์พิชญพัฒน์  ฟักสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงกานต์มณี  เจริญนาน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายการต์นิธิ  คลังแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เพ็ชรกระต่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายกิตติธัช  จิวะชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายกิตติพศ  นิยะบุตร
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายกิตติภพ  เชิงเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายกิตติภพ  แต้สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงกิตติมา  จิตวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายกิตติ์รัฐ  พรรัตนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงกิตติวรรณ  คงขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายกิติภัทร  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงกุลกัญญา  พันธุ์วรรธนะสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงกุลธรา  สว่างจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงกุลิสรา  ทองมา
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายเกษมศักดิ์  พูลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงเก้ารุ้ง  อาจวาที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงแก้วมุกดา  ยาหมู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงขจรพร  หาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงขวัญดาว  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงขวัญน่าน  ประสมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงเขมจิรา  บัวเริง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงเขมจิรา  อังศธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายคณพศ  ขอนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายคณาธิป  จันทร์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กชายคณาธิป  ศรีสว่างสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายคณิติน  ธนากรภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายคุณศุภเดช  อภิสิทธิ์โยธิน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายจตุพร  คุณประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายจักรพันธ์  พลวรรธวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายจัตตุฤทธิ์  สร้อยสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายจัสธิญส์  ฉัตรไพศาลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงจารีรัตน์  พลเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงจารุภัทร  เลิศศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงจารุวรรณ  นคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงจิณณพัต  ท้ายเมือง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงจิณณรักษ์  เชเดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงจิดาภา  จิตรภักดี
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงจิดาภา  เร่งแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงจินตนา  แสงมุข
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายจิรภัทร  กล่อมเกลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายจิรภัทร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายจิรวัฒน์  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงจิราพัชร  ม่วงขวัญ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศ์รอด
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงจิราภา  ธรรมวิมุตติ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงจิราวรรณ  เพื่อวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์พรม
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เถื่อนสุข
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สีเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายจุลจักร  มากโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายจุลจักร  รวมไมตรี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายทอง
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
916
เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิเลิศ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโสภณ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายฉัตรมงคล  ตั้งรัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายชไกรสิทธิ  ทองพายัพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงชญานุตม์  วีระเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงชญาภา  ธัญญการณ์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงชญาภา  นาเวชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงชฎารัฐ  สุวรรณบาง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงชนกนันท์  สังข์จุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายชนกันต์  มีเสือทอง
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงชนัญชิตา  ดุสิตานารา
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงชนันญา  ศิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายชนันทร  ศรีอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายชนาภัทร  อินด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงชนาภา  วังประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายชนาเมธ  ลักษณโสภณ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงชนารัตน์  จ้อยแพง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงชนิกานต์  จำเนียรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงชนิกานต์  ลิขิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงชนิษฐา  ในผลดี
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงชมณรรฐ  วรวาท
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายชยกร  รัตนเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายชยพล  แก้วบัวดีธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายชยพล  คงคาวิทูร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงชยาภรณ์  พาทิตย์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงชรัญญา  ฤกษ์สำเร็จ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายชลันธร  แย้มจันทร์ฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงชลิตา  ชื่นพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงชลีรัตน์  สิสาริกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายชัชชพล  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงชัญญพัชร์  โชคเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 216 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
951
เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงชาลิศา  แย้มสอิ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงชาลิสา  วิมลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงชาลิสา  อุลลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายชินภัทร  เวทยานนท์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชำนาญรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายชุติพนธ์  กุลสิริทรงพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงชุติภากาญจน์  นามแฮด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงชุติสรา  ลีตานา
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายเชาว์วัฒน์  พันธ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงโซเนียร์  ธนาอนวัช
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงเฌอกาญจน์  โพธิพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงญาณศา  บุญยนต์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงญาณิน  กะระกล
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์คา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงญาณิศา  อินทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงญารินดา  ดีสมิทธิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงฐานิกา  ดุจเมืองแมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายฐาปนพงศ์  ขาวขันธ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายฐิติกร  วินิจสร
ป.5
โรงเรียนบ้านธารหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงฐิติมา  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ปริมาณ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายฐิติวัชร  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงฑิตฐิตา  วงษ์นิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงณจินตภัทร์  วัฒนสิริสุข
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายณฐกร  คงคร้าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายณฐนนท์  กาลานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายณฐนนท์  เขียวอ่อน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายณฐพงศ์  เปี่ยมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายณฐพงษ์  จบศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายณฐพัฒน์  ชุณยะมณีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 218 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
986
เด็กชายณณฐ  ประเสริฐดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงณพิญญ์  พุกซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงณภัทปภา  เจริญชนิกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงณภัทร  แถมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายณภัทร  ธีระชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงณภัทร  อุปนุตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงณรญา  ศิโรทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงณัชชา  อยู่ชัง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายณัชศภัทร  ศรีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายณัชศรณ์  เกตุอู้ด
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หมีแสวง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวรรค์คณากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  เมธีวฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หนูเอียด
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  กันฒะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงณัฏฐินี  แสงพิทูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงณัฐกมล  กลิ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายณัฐกฤตา  กันเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมานนท์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงณัฐชนัญกร  ทัพไทย
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงณัฐชนา  พรามนุช
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงณัฐชนา  สุขศรีรัตนวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายณัฐชานนท์  ปิยะทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงณัฐญดา  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงณัฐณิชา  งิ้วงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานเจริญ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายณัฐดนัย  อ้นโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนคร้ามดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงณัฐนันทภัทร  จูอี๋
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 228 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1021
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงณัฐนันท์  พันรอด
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิริทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงณัฐนันท์  สีวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงณัฐนันท์  อนุศาสนนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์ไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงณัฐภัทร  รุ่งเรืองทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงณัฐรภา  อ่อนสี
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายณัฐวัฒน์  คำโย
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายณัฐวัฒน์  ฐิตินันทิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายณัฐสันต์  ณ พันธ์กรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สรจิตวิรีกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงณัทณิชชา  ธรรมรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงณิชกานต์  จันทรังสีวรกุล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงณิชกานต์  เตสุชาตะ
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงณิชนันทน์  ต่ายน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  โชคเกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงเณศรา  พงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงดามิสา  เดือนหงาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงเด็กหญิง มานัสนันท์  แก้วตัน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายต้นวงศ์  ผิวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายตรัยภูมิ  บุญกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายตรีภูมิ  หาญสมุทร์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายตาณ  เรือนไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงตีรณา  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายเตชัส  ราชกิจ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายเตชินท์  อ่อนละม้าย
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงเต็มสิริ  บรรดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเขากะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายเตวิช  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 227 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1056
เด็กชายทวีศักดิ์  มณีกุล
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณสุธี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงทักษยา  พัดไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงทิตา  แพทย์เกาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงทิวาภรณ์  สอนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายธณัชนนท์  ศิริชุมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายธนกร  เกตุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายธนกร  เมณฑ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายธนกฤต  สิงค์เถื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านธารหวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายธนดล  ประพิณธัญโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายธนบดี  ตั้งมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายธนบัตร  กังวานไกร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายธนพนธ์  จรุงจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายธนพนธ์  สกิตานุชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายธนพล  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงธนภร  ฮั่นตันพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายธนภัสสร์  มูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงธนภินันท์  พัสสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงธนมณ  ไล้ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายธนรักษ์  ิอิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงธนวรรณ  ขุนศรีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายธนวรรธน์  ธารทองวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายธนวัฒน์  ชูชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายธนัช  พุ่มเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงธนัญญา  มุกดาลอย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายธนากร  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายธนาธิป  ตรีทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายธนาพล  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงธนาภา  ตั้งสิทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายธนาวัฒน์  เมืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายธไนศวรรย์  จันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายธภัทร  ยศสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1091
เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ดิถีทวีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายธรรมธัช  คุ้มเขตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายธฤษณัช  ประเสริฐดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายธัชกร  หุตารมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงธัชราวรรณ  ธนามี
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงธัญชนก  คงคาสวรรค์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงธัญชนก  น้อยเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยจู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสิทธิ์เขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงธัญรัตน์  สังข์เงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงธัญสุดา  ชาญนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงธันชนก  ผิวหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายธานี  ตรัสรู้
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงธิดารัตน์  รักชะนะงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายธิติ  แก้วประเทือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงธิติมา  ประสิทธิเมตต์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงธีรกานต์  เตชาติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายธีรดนย์  มณีสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กชายธีรภัทร  นนท์ธีระคุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายธีรภัทร์  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายธีรภัทร์  สระทองวาท
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายธีรภัทร์  เสือเขียว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงธีวรา  นาคอริยกุล
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายธีวสุ  คุ้มพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายนนทกร  จันทรศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงนนธิชา  พุ่มกล่อม
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายนพณัฐ  มากมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายนพวิทย์  โอภาษี
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงนภสร  มีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เทียมไพรวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หาญธัญการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กหญิงนภาพิมพ์  วงษ์แก้วทวีชล
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงนรมน  ฉายลิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงนรากรณ์  อยู่พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงนริศรา  ตาลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงนรีกานต์  คล้ายทอง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงนรีพิศุทธิ์  ทรัพย์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายนฤพล  ฟ้าประทานพร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงนฤมล  ศักดิ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายนวพรรษ  มีมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กชายนวภูมิ  เพิ่มลี้วิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายนันทกร  เสือเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงนันท์นภัส  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงนันทภัส  ศรีทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงนาถนภัส  แตงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงนาราภัทร  โสตธิมมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงนิชาภัทร  ไล้ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงนิชาภา  จิตตมานนท์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงนิพาดา  สังขดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงนิรชา  รักกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายนิรุท  ชื่นอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงนิสากร  เชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงบงกชรัตน์  เงื่อนกลาง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายบวรทัต  เอี่ยมประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายบวรนันท์  อื้อศรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงบุณยกร  ทองเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงบุณยวีร์  โตนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายบุณวรัตถ์  ประสารพันธุ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงเบญจพร  รัตนเจียมรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงเบญจพร  สุขประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงเบญญาภา  นาวิชิต
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงปกิตตา  แก้วม่วง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงปกิตตา  พิทักษ์ทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงปคุณา  โพธิ์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายปฏิภัทร  ยิ้มแพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1161
เด็กชายปฐพี  อักษรดี
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงปฐมพร  สุริยกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงปทิตตา  ปรางโท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงปนัดดา  บุญตา
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงปนิฐา  กระแสร์ญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายปพนวิช  พินิจกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงปภังกร  อุปภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงปภาภัสร์  เพ็งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงปภาวริณ  จันทร์ทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชูแช่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงปภาวรินท์  พงษ์พรต
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายปราโมทย์  โมกขศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงปริญาภรณ์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายปรีชญา  วิมลอนันต์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงปรีญา  ภักดีกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงปฤถา  ไกรเลิศโสภณ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงปวรา  จันทพาส
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงปวริศา  ผาสุขขี
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงปัญจพัฒน์  เพชรหมอง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายปัญญพัฒน์  หาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงปัณฑารีย์  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงปัณฑิตา  ประจงไสย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงปัณฑิตา  เสือเดช
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงปัณฑิตา  หรั่งอุทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงปัณณธร  ธีระภัทรานันท์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงปัณณพร  วัฒนนุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายปัณณวิชญ์  ม่วงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายปาณวัฒน์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงปานตะวัน  อินศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงปารตี  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงปารวตี  คุณชล
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1196
เด็กหญิงปาลิตา  ภัทรพันธุ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงปิยธิดา  มั่นศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายปิยวัตน์  กวางแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายปุญพัฒน์  จิตต์อารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงปุณญาดา  ยมจันทร์
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงปุณญิสา  สายเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายปุณยวัจน์  อินทร์สุก
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงปุณยวีร์  เวชสิทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงปุณยาภา  อาคมอิสราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายปุริมปรัชญ์  ทับเกษตร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงปูชิกา  โชติสุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงเปมิกา  อึ๊งตระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงเปรมยุตา  ปลั่งกลาง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงผกามาศ  เกตุปลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายผลิตโชค  อยู่หอม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงผาณิตนิภา  อนุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายพงศกร  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายพงศ์พล  ขัติวงค์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายพงศ์วรินทร์  โลหะวณิชย์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงพชรพร  เสตะสวัสดิพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายพชรพล  ลิ้มไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายพชรอัฑฒ์  ม่วงคำ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงพชิรา  จิระรัตนรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายพนธกร  เกษร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงพรชิตา  ภาคมงคล
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงพรนัชชา  ดารุณิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  วงศ์ไตรภูมิ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงพรประภา  แถมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงพรปวีณ์  อัศวสกุลศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงพรพิมล  แสงดิษฐ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงพรรณวรท  ปอพานิชกรณ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายพรรษกร  เขม้นเขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายพรสวรรค์  เกษสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1231
เด็กหญิงพราวพิชชา  จันทะฆาฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงพริมรตา  นิ่มฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายพลกฤต  นิ่มพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายพลกฤต  สินสะอาด
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายพลกฤต  อ่วมสุข
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงพอฤทัย  ทองนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  โนรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงพัชรพร  สุขหิรัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านเขากะลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงพัชริญา  แข็งกล้า
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายพัทธดนย์  วิไลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายพันธ์ธัช  กิตติกอบสุข
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายพัสกร  แก้วกลาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงพิชชาพร  พวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  โพทอง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงพิชชาภา  ชมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  ประดิษฐเพชร
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายพิชญะ  ร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงพิชญา  แช่มสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงพิชญานิน  อยู่ชัง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงพิชญาภา  เอียงผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายพิชญุตม์  ศรีมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงพิญาดา  สิทธิชนาสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายพิทวัส  แถมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงพินทุณิชา  นาวิชิต
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงพูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมนทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ปิ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตั้งสุจริตธรรม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  แป้นขอม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  ปกเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จริยตันติเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สังข์ลำใย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1266
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงพิมพ์วราห์  รัตนะวราหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงพิรดา  วิษณุมหิมาชัย
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายพีรภัทร  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายพีระกานต์  เกษมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายพุฒิพงศ์  ฮวดกระโทก
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระพุฒ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงเพชรรตี  ปวุตตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงแพรวา  กลัมพสุต
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงไพลิน  สาดนอก
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายภคนนท์  คลังพหล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงภคพร  เยี่ยมประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กชายภควัต  แสนทวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงภัคจิรา  พรหมอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงภัคจิรา  สิริชูติวงศ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายภัทรดนัย  มาดารัตน์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงภัทรนันท์  มั่นป้อม
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายภัทรพงศ์  กงบังเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ป