ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกฐิตา  โชติสวัสดิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลชนก  หงษ์ชู
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรณ์ดนัย  อุดมดี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกฤษติศักดิ์  รักช่าง
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกันทรากร  ช่วยตั้ง
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกานต์สุภัค  ทองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงเกตุวดี  โรจน์พลากร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงแก้วกาญ  วิชัยกุล
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายคณภัทร  ทิพย์มงคล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจันทร์ธิมา  จู่วาที
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายจิรศักดิ์  หัศดี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจิรัตติกาล  อินทร์ชู
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชนากานต์  เพชรสนั่น
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงช่อผกา  ไชยธงรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชัญญา  แจ้งนิลรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายชินกฤต  ช่วยบุญชู
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงฐาณัชชา  ตรีวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงฐิตารัตน์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายณฎฐพดล  อุดมดี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัญพัชร์  เดชทอง
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิม
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐพล  แก้วจำรัส
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายณัฐพล  ไพจำพล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณัฐภูมิ  ปานเหลือ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ลาจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายดิฐเกียรติ  จันทร์ประไพ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงถิรดา  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงทิพรดา  อ๋องผู้ดี
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายธนภูมิ  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงธนาภา  อินทร์ชู
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายธิติพัทร  เอียดแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงธิติสรณ์  เขียวกุ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายนนทวัฒน์  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายนภเกตุ  ช่วยสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายนภดล  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงปรชญา  นิลพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายปรียวิศว์  คิดดี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงปัตฐิมาพร  พาชีรัก
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายปารย์ภวิศ  จิ๋วพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงปารวี  โกมล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายปุณณวิช  เหลืองร่อนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงพงศ์ผกา  นราพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงพัทธนันท์  เกลี้ยงขำ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายพายุ  วิปุลากร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพิชชาพร  ฮั่นวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพิชญาภา  สุยศรีสุข
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงพิชัยญาดา  พรหมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โอกฤษ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายพิสิฎฐ์พงศ์  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงภชพร  รัตนราช
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายภัทรพงษ์  ฤทธิ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงภาพิมล  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงรัตติกานต์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงวรรณพร  จิตรเขม้น
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายวรัญญู  ล่องลอย
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงวรินทร  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายวัชระชัย  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงวิรัญชนา  สิงหวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายวีรภัทร  สินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายศักย์สรณ์  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายศักรินทร์  ด้วงปาน
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงศิรประภา  ขุนทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงศิริญญา  อุทัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงศิริพร  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงศิริวิภา  สมศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงศุภวดี  วิบูลย์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายศุภวิชญ์  เกษรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงสวรส  ไชยแพทย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายสิปปภาส  ใจเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงสิรภัทร  วสีวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงสิริกร  มะลิเผือก
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงสุภัททา  ช่วงชุนส้อง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายสุรพัทธิ์  คงเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายสุรพัศ  อีหวั่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายหัสดิน  พรหมจิตต์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงอชิรญา  ด่านสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายอชิรวัฒน์  ภิรมย์รส
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายอชิรวิชญ์  ผิวแดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงอภิญญา  ทรงโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงอรกมล  วงศ์เมฆ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงอริสา  ปะนะ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายอรุณ  ผิวจันทร์สด
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายอัครพล  กองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงอัจฉราทิพย์  ฤทธิภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงอัญชิสา  เงินคีรี
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงอัญมณี  น้ำขาว
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงกชวรรณ  ทิมรอด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายกนกพล  บริพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงกรกมล  คนธรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงกรกมล  พรหมจิตต์
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงกรวรรณ  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงกฤติยา  คุระเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงกวิสรา  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงกัญญพัชร  คชฉิม
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงกัญญาพัทร  วิบูลย์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงกันธิชา  จาระคูณ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงกัลยกร  สมศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกิดากร  อ่อนเกตุพล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายกิตติธนพัฒน์  ขนอม
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายกิตตินันท์  สมทรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายคณพศ  กันทา
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงคณิชา  เพชรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงคิดตพันธ์  นิลสุวรรณาวุธ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายจักรพรรดิ  แก้วมิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงจิณัฐตา  อุดมดี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงจิดาภา  ครุยทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายจิรรุฒม์  ปิ่นใจเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงจีรนันท์  เสนเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงดุลย์
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงเจนจิรา  ขนอม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงแจ่มสิริ  ยุติธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชนกภรณ์  ปานกอง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายชนินทร  เธียรโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชนิสรา  ด่านสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงชลนิภา  ขรัวทองเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายชาญสิทธิ์  ชูพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงฐานิสรา  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงฐิติมา  สมบัติชัย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตมั่น
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
129
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วประดับ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐธิดา  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐพงษ์  ขนอม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐภัทร  เพ็งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐริกา  ฟุ้งเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณิชากานต์  พรหมคีรี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนกฤต  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงธนภัทร  สมมุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วประจุ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธนัตนันท์  เกษรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายธนัทเทพ  เพชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธรรมนูญ  ใจเพียร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรนุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธัญสินี  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธิระพงษ์  คงศรี
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธีรนาฎ  เกื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนงนภัส  แพนเดช
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนรินทิพย์  ปรีชาวาท
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายนัทธพงศ์  ชนะเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนันท์นลิน  โภชนาธาร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนาฏศิริ  เลิศวนางกูร
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายนิธิกร  ทิพยมนตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนิสสรณ์  ชัยโรจน์ธนกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนุชนาฏ  ผิวสำอางค์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนูรีน  เจ๊ะมะหมัด
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายเนติธร  จิตรเขม้น
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  นิธิปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงเบญญาภา  ชนะเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงประภากานต์  เพ็ชรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปรารถนา  ชลสินธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปวริศา  บุญเวช
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอรัญญา  โภคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงอริศรา  ชูชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กชายปวรุตม์  ราชจินดา
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปัณณพร  ติงหงะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมคีรี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปิยพัชร  สมปรีดา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงปุญยนุช  สมมุ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงไปรญาภรณ์  รัญเวศ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงพรรณชิตา  กลิ่นดี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพรวรา  ขุนณรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายพลช  อุบล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายพลภัทร  มหาศักดิ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพลอย  โปศรี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายพิชญุตม์  เห็นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เตชะสถิตวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายพิสิทธิ์  กลิ่นน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพีรพัฒน์  เห็นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญทอย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายภัทรพล  จิตต์เส้ง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายภาคิน  สมวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายภาณุพงศ์  เกตุไชโย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายภูมิพัฒน์  มรดก
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายภูมิพัฒน์  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายภูมิภัทร  มะยะเฉียว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายภูริพัฒน์  จิตเขม้น
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายภูฤทธิ์  ฤทธิ์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงมณีเพชร  ศรีเติม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงยมลพร  การุณ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงยมาภรณ์  การุณ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายรตภูมิ  ศิริสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายรักษ์ไพร  แพรกนันเธอ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายรัชชานนท์  ช่างตีทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ช่างสลัก
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงรัตติญาฏา  แซ่เจียม
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงรัตนวดี  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงอัฌศยา  พันธ์เมือง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วผ่อง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศักดา
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงรุจิรา  หนูจู
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงวรรณกร  ม้าทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายวรสาร  สิงหะ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงวรุณรัตน์  กันภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงวศินี  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายวิชญพงศ์  แก้วมีจีน
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายวิชญ์ภาส  บุญฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงวิภาวี  พัฒน์เคี่ยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงวิลาสินี  พัฒน์เคี่ยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงวิลาสินี  เพชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงวีนัท  ไตรระเบียบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายศรากรณ์  นุ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงศิริรัตน์  ซอเฮ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงศิริรัตน์  พืชนุ่น
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงศิริวริณ  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายศุกลวัฒน์  สีสิงห์
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายศุภวิชญ์  สายวารี
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงศุภสุตา  ยิ้มเส้ง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายสมพงษ์  ช่างสลัก
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายสิรภพ  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงสิริพร  ทองเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงสุกัญญา  ชูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงสุชาดา  ชูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายสุชานนท์  อัตโต
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงสุชานารถ  แซ่อุ่ย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงสุธาวี  สุขแสน
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงสุนิษา  มีเดช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสุวรรณา  ไตรระเบียบ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงเสาวรส  นาคมาส
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงอณัฐวดี  โคตะมะ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงอนัญญา  น้อยเต็ม
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายอภิวัต  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงอาภาณี  โสมมาก
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงอารียา  คำปล้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงอุมาพร  น้อยเต็ม
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงกรกนก  เกสรินทร์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงกวิตา  ศรีจรัส
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงกัณฐกร  บูรณเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายเกริกชัย  ดำช่วย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายจตุเทพ  วงษ์อำไพพรรณ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายจีฮาน  ศาสนภิบาล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ปากเพราะ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายชนกันต์  สุทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงชนัญชิดา  ลิ่มวัฒนานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงญาณิศา  อักษรธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงฐิตาพร  บุญห้าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงฐิตาพร  รอดสม
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายณัชพล  แก้วคีรี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายณัชพล  คงสนิท
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณัชพล  นวลบุญ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายณัฐกรณ์  แอระหีม
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณัฐชยา  ทานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณิชนันทน์  ไตรระเบียบ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายดนุเดช  สุขประจันทร์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายทศชนม  สุจารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายทักษชนม  สุจารีย์
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธญพร  ขาวสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนกร  พรมศร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธนพร  จงไกรจักร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธนภรณ์  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนภัทร  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธนัชชา  จับจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธนิก  วงค์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธรรศธรรม  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธรรศธรรม  สมบูรณ์มาก
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงธัชมน  สนิทงาม
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธัญชนก  ขาวล้วน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธีรยุทธ์  ส้มแป้น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงนวรัตน์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนเรือง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนันทลักษณ์  ราตรีพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนันท์สินี  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงบุญสิตา  กามรัตน์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายบุรัสกร  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเบญญาภา  ปานชัน
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายเบท  เสมารัมย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายปกรณ์  นุทผล
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปริยาภัทร  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปวรุตม์  สุทธิบูลย์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปาจรีย์  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนวัดชลธาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายปาณรวัฐ  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปาลิตา  โต๊ะส้า
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เชาวลิต
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปิ่นสุดา  สัตยานุพันธ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงผกาศินี  จันทรชิต
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพงศธร  จันชุม
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพรนภา  มลเลศ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพิชญานิน  เชาวลิต
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพิมญาดา  ชำนาญพงศ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินเมือง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายพุฒินาท  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพุทธปริชาต  พุมดวง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายเพลิงพญา  บุรินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายภควัต  ชำนาญเวช
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงภัทรสุดา  ร่มไม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มานะพงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุตตะระนาค
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายภาณุพงศ์  สาระยาน
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายภูริเดช  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
เด็กหญิงมุขสุดา  ฉลาดแฉลม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายรณกร  เอียดทอง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงลักษมณ  จูเนี่ยว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายวงศกร  ย้อยนวล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงวรณัน  ช้างนิล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายวริศ  ทองมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายวิศวยศ  พันทอง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายศักดากร  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายศุวพันธ์  กัณฐรัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายสัญชัย  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายสาริน  ขาวทอง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข์
ป.4
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงสิวพร  กะดังงา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายสุชาณัฐ  หลงจิ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงสุชาดา  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสุดารัตน์  เกลี้ยงเกลา
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสุธีิธิดา  สมสังข์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงสุพิตตา  ณ ปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุพิตา  สงดำ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสุภาสิตา  บุบผัน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายอชิรพล  รอบคอบ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายอติวิชญ์  ยกชู
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงอรอินทุ์  คล่องนาวี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงอริสา  บุญสนอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายอัครพนธ์  ปานปลอด
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงอันดามัน  บัวผัน
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงกนกพร  ซองเหล็กนอก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกมลวรรณ  เลื่อนเส้ง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงกรกช  แสนสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงกรรณวรินทร์  จุ้ยสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงกรรธิมา  ไกรนุกูล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายกรวิชญ์  จุลษร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายกรวิชญ์  ไชยมณี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงกฤตธีรา  กาญจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายกฤตนัย  หลิมเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายกฤตภาส  ยกชู
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายกฤตเมธ  รักจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงกฤษติกา  รักษาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายก้องภพ  จันทกล
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงกัณฐมณี  เดือนฉาย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงกัลยกร  วัฒนาสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงกานต์มณี  บุญญวงศ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายกิตติเดช  โล่ห์ทอง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายกิตติพงศ์  ทองยอด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายกิตติศักดิ์  เดชพรหม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองยอด
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงกุลธิดา  กาญจนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ไชโย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายกูศิลป์ศรุต  สัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงเกสญา  ดวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเขมจิรา  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายคามิน  อินโบราณ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทร์พร้อย
ป.6
โรงเรียนวัดหมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายจักริน  ร่วมสนิท
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายจักรี  เมฆฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พูลแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงจิรนันท์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายจิรพนธ์  สุทิน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธิเชนทร์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงจีรนันท์  แสนเสนาะ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายจีรวัฒน์  ทนะขว้าง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ซังเรือง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายเจษฎา  ช่วยชู
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายชญานนท์  อนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงชญานันท์  เส็มหมัด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสนภักดี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงชญานี  หนูนาค
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงชนนิกานต์  บูรพา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงชนพรรษา  ประชุม
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงชนัญญา  เส็มหมัด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายชนาภัทร  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงชนิดา  อินพลา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายชนิสร  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายชนุดม  มีสัจ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงชมพูนุช  วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชลิตา  วิเศษสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายชาบิล  ศาสนภิบาล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงชาลิษา  พรหมเดช
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายชิฏกมล  จันชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงชิรณัฐ  มากจันทร์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายชุติเทพ  ดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชุติมา  เพชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงชุติมา  สังวาล
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายซอฟีร  บุหงารัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายซีรอนีย์  กูล้อนิ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายเฌอ  จันทร์ชุม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงญาณธิชา  เลิศวินิจนันท์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายญาณพัฒน์  นวลศรีทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายญาณากร  สีแก้ว
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงญานิกา  ล่องลอย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงฐิตาพร  โต๊ะเด็น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงฐิติกา  เพชโรภาส
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงฐิติพร  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายณฤธโชติ  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงณัชชา  ไม่น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงณัชชานันท์  ชุมสงฆ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายณัชพล  วิชัยนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดหมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายณัชพล  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สีสังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงณัฐกุล  ขาวคง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงณัฐณิชา  กังแฮ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงประดับ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญนาค
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงณัฐนิชา  คิดฉลาด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ทั่ง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายณัฐภัทร์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายณัฐภูมิ  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงณัฐริกา  จุ้ยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายณัฐวรรธน์  แซ่ปัก
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงณัฐวรา  หนูดำ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะหมาด
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  บัวหมื่นชล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงตมิสา  วัฒนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงตรีนุช  จารุพิน
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงตีรณา  จันทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงถาวรีย์  รําพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงถิรดา  วิชัยนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงทวินตรา  เคล้าคลิ้ง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงทักษพร  เดชฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายทิวัตถ์  ทวีเมือง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงธณัชชา  โพธิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายธนกร  วัฒนาสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายธนกฤต  อุบลรัตน์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายธนบดี  จันทร์ปาน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กหญิงธนภัทร  พรหมวี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายธนภัทร  ศศิธร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงธนวัฒน์  โมฬี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายธนะรัชต์  ทวีเมือง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงธนัชชา  คำหวาน
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงธนัชญา  ทิตพรหมทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงธนัญญา  โนรัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงธนัญญา  ลือชา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงธนันญา  กลิ่นกล้า
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงธนันญา  มะหมีน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงธนิฎษา  พุมดวง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงธัญทิวา  หนูเพชร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงธัญหนิด  กิจบำเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงธันยมัย  สุทธิบูลย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงธารทิพย์  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงธิดารัตน์  อ้นทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายธีรชัย  วิเศษประำพ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายธีร์นภัทร์  อินณรงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายธีรยุทธ  คงชนะ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธีรยุทธ  นาคัน
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายนภทีป์  บุญชูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายนภัสกร  จันภูมี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์อยู่
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายนราวิชญ์  หมิดสะแหล้
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงนวรัตน์  ไหมนุ้ย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงนันทสินี  การะนัด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนันท์สินี  สุดคิด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายนันธกร  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงนัยน์ภัค  แดงพรม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงนารีรัตน์  อ้นทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายนิธิวุฒิ  ภิรมย์รส
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงนิพาดา  จันทร์แนม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงนุชนาถ  จินดา
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงนูรีน  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายบรรณสรณ์  แดงจร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กชายบวรพจน์  บรมสุข
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายบวรวิชญ์  หนูเมือง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุตระ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณคีรี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหมหมัน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายปธานิน  สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปพิชญา  โชคศิริโภคา
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายประภัทรศิลป์  ด่านวิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงประภัสสร  ทวีเมือง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปัณฑิกา  ไหมนุ้ย
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมแย้ม
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปัทมวรรณ  สิงห์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดหมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงปานณดา  ปิติกรศุภภัค
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปานไพลิน  ชามทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงปานรพี  นุกูล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงปาริชาต  รักปลอด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองธุกิจ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงปิยพัชร  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงปิยาพัชร  กายฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงผไทมาส  ขำชูสงฆ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพงศกร  นวลแป้น
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายพงศกร  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายพงศภัค  ย้อยนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพรนภัส  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายพรพิพัฒน์  เดชพรหม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพรไพลิน  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพรรณอร  คชินทร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงพรรณี  สีเขียว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงพรรษชล  เพชรสง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายพลกฤต  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงพัทธรินทร์  สุขสง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพิจิตรา  ทองจำเนียร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพิชญพร  ทิพย์ชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพิทยารัตน์  สินลี่
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  แก้วนก
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงพิมพิศา  หมั่นถนอม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพิวาภรณ์  ซ้ายหั่น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายพีรพล  หาญพิทักษ์วงษา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายพีระพัฒน์  ราชจินดา
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพี่รัตชานันท์  ระเห็ดหาญ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายพุทธชาติ  ชูวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพุธิตา  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงแพรดาว  ศิระวณิชกุล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงฟาเดีย  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงฟ้าสอง  คมสัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงฟิรฮานา  กูล้อนิ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงภคพร  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงภัณฑิรา  วัฒนโยธิน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงภัทรชราภา  คงยืน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายภัทรชัย  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงภัทรมน  โต๊ะเตบ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โต๊ะเส็น
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงภัทราวดี  ชุมสงฆ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงภูมิพร  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงมณฑิตา  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงมนัญชญา  มีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงมนัสชนก  ลิกขะไชย
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  แก้วเนิน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงมันธนา  อรรคนิตย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วนุ่น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายเมธัท  หมั่นถนอม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายเมธา  ขนุนจิตร์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายยศภัทร  กลิ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงยศวดี  ศรีฟ้า
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงยุวดี  ทองสวนแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงยุวลักษณ์  วิทา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายรชต  แสงพลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงรติกร  นวลอนงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงรพีพรรณ  พรหมรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายร่มบุญ  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กหญิงรอซาดา  ปาแนมาแล
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายรัชชานนท์  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงรัชนก  ทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายรัฐศาสตร์  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณพะโยม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ช่วยหนู
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงลัทธพรรณ  จันทรชิต
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายวงศกร  พืชนุกูล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายวงศ์วุฒิ  วารีวานิช
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายวรพรต  วัดเกลี้ยพงษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงวรรณวิษา  มีมาก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงวรัญญา  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายวราเทพ  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายวัชรพงศ์  แดงพรม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายวัชระ  พูลช่วย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงวันวิสา  ไทยเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายวาริธร  จันทร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทัศนโกวิท
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงวิศรุณี  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงวีดาดี้  ขุนชำนิ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงศรัญญา  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงศรัณยา  บาซา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงศศธร  แซ่เหง่า
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงศศิวิมล  คงยืน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายศุภฤกษ์  ไกรยะปักษ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงสโรชา  กิ่งสาส์น
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงสายรุ้ง  อาภรณ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายสิทธิกร  พินทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงสิริพร  แก้วปนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงสุกันยา  ด้วงเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงสุชาดา  พรหมเดช
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงสุชาดา  เยื่องกระโทก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายสุทธิภรณ์  ขวัญสง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงสุภัสสรา  จันชุม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงสุภาพร  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กชายสุรเชษฐ์  มีมาก
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายสุรนันท์  โส้สมัน
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายสุรยุทธ  พรหมทอง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงโสรญา  สินลี่
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงอนรรฆวี  สุนทร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงอนัญญา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงอนัญญา  อินทมาส
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงอนันตญา  ชัยเภท
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงอนันต์ดา  โต๊ะหมาด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายอนันตวัฒน์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายอนาวิล  แก้วเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายอนาวิล  พิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงอภิสรา  อนันต์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงอลินทิตา  ผันแปร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายอัครพนธ์  ยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายอัครวิชญ์  มีมาก
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงอัจฉรา  เงินสยาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เศวตบุษกร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงอัญญาณี  กองชะนะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายอัฟฎอล  ใบเต้
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอัสมาอ์  เจ๊ะเลาะ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายอาเนช  สังขจร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงอารดา  บัวเผียน
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายอิสมัต  ใบระเหม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอุมารินทร์  ส้มแป้น
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายเอกราช  วงศ์พิพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดหมาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
608
เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์