ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 7

ณ ห้องที่ 1 อาคาร 1 ห้องประชุมลำมูล สพป.นม.7
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงจิดาภา  อาศัยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
วิทย์ประถม
2
เด็กชายจิราเจตน์  โพธิ์ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
3
เด็กชายเจตภานุ  ฮาร์ดิ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงชนัญญา  นนท์ธีระเศรษญ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงชาริณี  ดอกแคกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
6
เด็กชายณัฐชนน  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
7
เด็กชายธีระพงษ์  สิงห์สนั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงปาณัสภ์  แกมโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงปานวาด  เสียดกำปัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงพลอยวริน  ชนะไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ดอกแคกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงพีรดา  เต็งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงเพชรมณี  หุ้มไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
14
เด็กชายภีรวัฒน์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงลักษมี  แคนอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงศิริยากร  บุญนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงศิริรัตน์  ขอพืชกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงศิริวิมล  มั่นเหมาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
19
เด็กชายสวิตต์  อำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
20
เด็กชายอนาคินทร์  พรหมสิทธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม