ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร3 ชั้นป.5/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ประจิตร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
3
เด็กชายกรัณย์พล  ทบสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤตติพร  สุขจงวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษนล  ปาธิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำจุมพล
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันติชานันท์  ไพณรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยกร  จำชาติ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนสายหยุด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลนิดา  เกาะด่านกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
11
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประกอบสุข
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเขมมิกา  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
14
เด็กชายจักรพรรดิ์  ฉิมนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
15
เด็กชายจันทรายุทธ  หมั่นกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจันทิมา  ปักกาสิเนย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจินดาเพ็ญ  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิรภิญญา  ชุ่มกลาง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนกสุดา  ไร่ดี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนัญชิดา  เกษะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
22
เด็กชายชนาพัฒน์  งามพลทอง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนิตา  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชลลดา  อุตสาแท้
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลลดา  อุยเจริญ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
26
เด็กชายชวนากร  ดีนวนพะเนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
27
เด็กชายชวัลวิทย์  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชาลินี  สีมา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชิตชณก  ทิพรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงโชติกา  ช่างเกวียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
31
เด็กชายไชยนันท์  เอกรักษา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณินท์  สะวงค์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงญาณิศา  นาคาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงญาณิศา  พลตื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
35
เด็กชายณภัทร  สร้อยเปราะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร3 ชั้นป.5/4 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
37
เด็กชายณภัทร  สามิดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
38
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คะมาปะเต
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัชชา  มาธีระ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฏฐณิตา  นาดี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฏฐิยาวลี  ไพราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐชนีกร  วิเศษธร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐชา  ภัทรภาคพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐธิชา  จ่าคิ้ม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐนนท์  คุณชยากร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหาระโท
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณิชาพัชร์  กิติวินิต
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงดวงดี  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
50
เด็กชายตรัยรัตน์  ผูกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงทิพย์สุดา  สูหา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
52
เด็กชายธนกฤต  สิงขรอาสน์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธนภรณ์  เสียงเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
54
เด็กชายธนภัทร  เถื่อนแก้วสิงห์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธนรรคพร  เปียหมื่นไวย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธนัสถา  เจริญราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
57
เด็กชายธนากร  เทียมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
58
เด็กชายธนากร  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธนารัตน์  แซ่กัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธรรมสรณ์  พรมสายออ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาดี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธิภาพร  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
64
เด็กชายนพรัตน์  ชิดพรมราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
66
เด็กชายเนรัญชลา  ขนันไทย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
67
เด็กชายบุญญินท์  จันใด
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาดรัมย์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
69
เด็กชายปกรณ์  เหลาหวายนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปณิตา  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร3 ชั้นป.6/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปรวัฒน์  คงเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงประภัสศราพร  สิมมาตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงประภัสสร  เปรมปรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปริณดา  แนบกลาง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปรียากร  จริงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปรียาภรณ์  นวลสีดา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปัญญาพร  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญยอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
79
เด็กชายปัณณวัฒน์  ณวิชา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
80
เด็กชายปัณณวิชญ์  พลศรีราช
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปาณิชา  โหดดอน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปิย์วรา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
83
เด็กชายเปรม  ฮมภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
84
เด็กชายพงษ์ศิริ  พูลศิริ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
85
เด็กชายพชร  พรมเดื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพรกนก  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพรธิพา  ล่ามลคร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพรนภา  นาเนาว์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพรนภา  ศิริบรรพต
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพรปรีณัน  ตู้กลาง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพรสิรี  เกตวานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพลอยชนก  เชาว์ดำรงสกุล
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพัชษนันต์  อนันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพัฒณ์ชราภา  บุรีนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
96
เด็กชายพันธกานต์  พันธ์วัง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงพิชญ์สินีย์  วังหอม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพิยสุดา  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
99
เด็กชายพีรพล  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
100
เด็กชายภัทรกร  ฟุ้งกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
102
เด็กชายภีรปวิช  พานนท์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
103
เด็กชายภูมิภักดี  ประจันตะเสน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
104
เด็กชายภูมิภัทร  ขำเอนก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
105
เด็กชายภูมิรินทร์  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ชั้นป.6/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
107
เด็กหญิงระรินทร  นาเนืองรัก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
108
เด็กชายรัชชานนท์  งามอาการ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
109
เด็กชายรัชชานนท์  ราชสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงรัชดาพร  ฉิมนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
111
เด็กชายรัฐภูมิ  สินกอง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
112
เด็กชายรุ่งสุริยา  ปฏิติง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงลภัสกร  เหลาอ่อน
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงลักขิกา  เสนนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงลักษิกา  ยิ่งนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
116
เด็กชายวงศพัทธ์  บุญสงค์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
117
เด็กชายวงศ์ภูธร  ขนันไทย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวณิชชา  เสเมือง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวรัญญา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวรัทยา  สงคราม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
121
เด็กชายวรากร  แทงตลาด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
122
เด็กชายวัชรพงศ์  บุญกลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
123
เด็กชายวัฒนชัย  ทองพรม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
124
เด็กชายวัฒน์ศิวะ  พลที
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงวันดี  สมวันดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวัลลภา  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
127
เด็กชายวิชญา  มีระหันนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงวิยดา  ศรีประทีป
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
129
เด็กชายวีรภัทร  ธีรเสถียรภาคย์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
130
เด็กชายศตวรรษ  โป๊ะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
131
เด็กชายศรันย์  สิริวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
132
เด็กชายศักดิ์นันท์  เถินมงคล
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศิริประภา  บุญธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงศิริรัตน์  ร่มรุกข์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงศิวะพร  ภูดินทราย
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงศุภาลักษณ์  สงวนชม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
137
เด็กชายสิขเรศ  อุ่นประชา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
138
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แข็งฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
139
เด็กชายสิริราช  บุตรตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสิริวิลาส์ลักษณ์  จัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ชั้นป.6/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์โสม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงสุชาดา  พรมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสุธาสิณี  นาคแท้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุประวีณ์  แกมกระโทก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์จันลา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุภารวี  ปาละโค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
148
เด็กชายสุรนาท  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
149
เด็กชายสุรพัศ  ชื่นบาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสุวรีย์  คำดวงศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
151
เด็กชายสุวิจักขณ์  จันโทวาท
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาดนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
154
เด็กชายอภิวัฒน์  เผื่อนพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอภิวันท์  แสงวันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอมราวดี  ชื่นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอรปรียา  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอริญญาดา  เนตรวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
159
เด็กชายอัครวุฒิ  นาสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
160
เด็กชายอัฑฒกฤษฎิ์  เทียมภักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอารยา  เชื้อสระคู
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอารียา  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
163
เด็กหญิงอุไรวรรณ  โดดนาดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ชั้นป.6/4 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงกรรณิกา  สวนหนองปลิง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายกฤษฎา  ศิริหงษ์
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงขนิษฐา  สอนกระโจม
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงจิรนันท์  พลราช
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาดี
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงญาณี  กินรี
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพคาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
174
นางสาวณัฐฏชญาดา  ตรีวิวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงณัฐณิชา  เทดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงณัฐพร  ประทุมแสง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฐศิริ  ธุระธรรม
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณิชา  สิทธิเทศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงดาราวดี  คงบุญวาสน์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายทินภัทร  ทองดีนอก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายธนภัทร  นาดี
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงธิติญา  ศักดิ์กุลพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายธีรภัทร  เจนกลาง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวนรุพร  โคตรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงนิภ่าพร  ประวันนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงนีรชา  บุญเหลือ
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงนุชรินทร์  ดวงมาลา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงปาริฉัตร  สายทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองผดุง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวปิยะวรรณ  จันวิเศษ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงพรพิมล  พุดสี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงพร้อมทอง  สาลีพวง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงพัชราภา  เครือแก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เล่ห์กล
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงแพรวา  นิยมนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ชั้นม.1/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงฟ้าพราว  แซ่เตียว
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทานทอด
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงมนต์ณัฐ  ขุนจำนงค์ภัทร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงมุกมณี  โล่ห์นารายณ์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายเมธา  สำราญสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงยูถิกา  จิววิวัฒน์เสถียน
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงวรรณิตา  ผกามาศ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงวรางคณา  วรรธนผล
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำสาคู
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงศศิธร  ภูพวก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายศุภวิชญ์  ไข่กระโทก
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงสิรินภา  การนอก
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงสุนิษา  หล้าคำ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงอโณทิยา  อินทร์ใหม่
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายอนวัช  สงวนบุญ
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงอภิชญา  การค้า
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงอริยา  พาเจริญ
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงอังศนา  ฤาหาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงอังศุมาริน  คำสอน
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายอัษฎาวุุธ  นามประเทือง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงอารียาพร  พรมป้อ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงแอริสา  ปุยคำ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ชั้นม.1/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตู้สระกาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกรกนก  ดอนนนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกรรนิกา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
229
เด็กชายกฤศชนกร  คมพจน์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกฤษณา  เคลือบนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
232
เด็กชายกีรติ  สุราทิพย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกุลณัฐ  อินเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลี้ยววงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกุลปริยา  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
236
เด็กชายกุลวรรธน์  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงแก้วกันลญา  ดวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  จิตรลดาธนสาร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงขณิศรา  เรืองกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
240
เด็กชายจัตวา  ปานสาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจิรนันท์  ไม้ดี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
243
เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจิราภา  ธิมะดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายจิรายุทธ  จันทบาล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
246
เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงฉัตรชริกา  จันทเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชฎาภรณ์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชนากานต์  การนา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชนาภา  การนา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชนิรา  คีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชยาภรณ์  ติระวัฒนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงชลธิชา  สีดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงชัญญา  โฆสิกุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
255
เด็กชายชัยวัฒน์  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงชาลิสา  ไชยกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
257
เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
258
เด็กชายฐากูร  ทัศนพงษ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงฐานียา  สุวรรณทา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
260
เด็กชายฐาปกรณ์  เพาพาน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ชั้นม.2/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กหญิงฐิติมา  ฤทธิมนตรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงฑิรัมภา  ตั้งทรงเรือง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณฐวัฒน์  เงินอร่าม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณรงค์ชัย  ดาปุย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
266
เด็กชายณัฐภูมิ  เลพิมาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุรียธนาภาส
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายดนัยวัฒน์  ปั้นงาม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงดารุณี  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงตรีทิพย์  เบิกขุนทด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายทีปรกร  ตู้กลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
272
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
273
เด็กชายธนากร  สาอุตม์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
274
เด็กชายธนาดุล  นาโสก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงธนาทิพ  พิริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงธิชาดา  อยู่สบาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
277
เด็กชายธีรภัทร  การถาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงนริศรา  ปาติสัตย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงนันทิศา  รักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงเนตรนภา  เข็มแสง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พิผ่วนนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงบุญญารัตน์  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงปณัฏฐา  แซ่กัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงปภัชญา  ศรีสร้างคอม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงประภัสสร  บุญเติม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงประวีณา  ไพเราะ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงปราณปริยา  จำปาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงปัญญ์นิชา  มาตรปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงปานตะวัน  บุญเต็ม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงปาริฉัตร  ลาดเหลา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงเปรมปรียา  วรสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
293
เด็กชายผาทิศ  ประจง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
294
เด็กชายพงศธร  บุตรชานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพรชิตา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ชั้นม.3/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กชายพรเทพ  เอมกฤษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงพรนภา  ชาวสวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงพรพิมล  พรมวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพัชริญา  พรมสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพัชรินทร์  อุปมานะ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษรัตน์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงพิมพ์ประกาย  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงภคมน  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
305
เด็กชายภานุพงศ์  ชุมตรีนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงภูริษา  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
307
เด็กชายภูวนาถ  จันทร์ศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงมนสิชา  โคตรพจน์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงเมริณี  รายณะสุข
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายยิ่งเจริญ  อุตโมท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงรสสุคนธ์  โฮมภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
312
เด็กชายรัชพล  มารัตนะ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงรัตนากร  เชยบุญช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
314
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทิพย์ธรรมา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงวรรณิภา  ตู้สระกาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงวรัญญา  วิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงวรัญญา  ศรียางนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงวริศา  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
319
เด็กชายวัฒนา  จิตต์ค้ำคูณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงวิสาขา  พินิจสกุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายศราวุธ  นามโคราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงศศิวรดา  ชิมโพธิ์คลัง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงศิราณี  จันวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงศิรินญากร  ปุลา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ที
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงสรินยา  จงเทพ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงสายสุดา  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงสินีนาถ  ชัยชมภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีบท
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ชั้นม.3/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงสุธาสินี  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรเรือง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงสุปรีญา  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงสุภัสรา  บินนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
336
เด็กชายสุรสีหนารถ  วงศ์ดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงสุริวิภา  ขำชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  คิดการ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงสุวรรณษา  ชุติยาวรานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงเสาวธิดา  พรหมหอม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงหทัยรัตน์  จัตุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงอธิชา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงอนัญญาพัทธ์  แข็งขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายอนุชิต  แสงเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงอภิชญานนท์  ต่อครี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
346
เด็กชายอภิสิทธิ์  เซียนพุดซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงอมลวรรณ  การงาน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
348
เด็กชายอรรถพันธ์  นาชัย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวสวน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงอารีย์ญา  พรหมสีทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ห้อง 111 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
352
เด็กหญิงกนกมาศ  เรียงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
353
เด็กหญิงกนกวรรณ  แพทย์เสลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
354
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัชวาลย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
355
เด็กหญิงกันยารัตน์  กุลโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงจริยา  พลไพล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
357
เด็กชายเจฎพงษ์  มียา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
358
เด็กชายชนาธิป  ซ่อนนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
359
เด็กหญิงชนิสรา  หาญสงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงชลธิชา  ภูผิว
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
361
เด็กหญิงฐาณุการณ์  มาร์แชล
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
362
เด็กชายณัฐพล  ไกรอ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
363
เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
364
เด็กชายเตชิด  สุมินทนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
365
เด็กหญิงทิพวรรณ  พุกพิกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
366
เด็กชายธนภัทร  กิจจา
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
367
เด็กชายธนวัฒน์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
368
เด็กชายธนวัฒน์  มูลณี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
369
เด็กหญิงธนาพร  ไพราม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
370
เด็กหญิงธัญญ์ชยา  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
371
เด็กหญิงธัญญพร  คงนาคา
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
372
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ซ่อนนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
373
เด็กชายธีรภัทร  ชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
374
เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
375
เด็กหญิงนราทิพย์  สุริวงค์แก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
376
เด็กหญิงนัฐนันท์  ชูเกาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
377
เด็กชายนันทกร  สินนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
378
เด็กหญิงปัทมพร  จงกล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
379
เด็กหญิงปิยะรัตน์  จิรานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
380
เด็กหญิงเปรมวดี  กิ่งนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
381
เด็กหญิงพรรัตน์  ฉิมเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพลอยมณี  ลมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
383
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
384
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เทพจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
385
เด็กชายพุทธิภาส  สุดนอก
ป.4
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
386
เด็กชายภูริพัฒน์  เรือนสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ห้อง 112 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กหญิงมณฑิชา  เบียดขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
388
เด็กหญิงเมธาวี  หินนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
389
เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรวงศ์วาน
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
390
เด็กชายศักดิ์ดา  ขำยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
391
เด็กชายศิริศักดิ์  แดงสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
392
เด็กชายสิรวิชญ์  อินทร์สอน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
393
เด็กชายสุภดนัย  ธัญญาหาร
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
394
เด็กหญิงสุุชาดา  เพ็งการ
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอภิรญา  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอภิสรา  พิมายกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
397
เด็กชายอานนท์  ชะโยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ห้อง 113 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กหญิงจิราพร  อำนวยวิทยานันท์
ม.3
โรงเรียนวันครู2502
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงชลธิชา  ดวดไธสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงณิชา  กับไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายธนากร  ภูนามา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงนลิน  ประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พินนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงโยษิตา  คงมงคล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงรัตนามณี  ศรีนอก
ม.2
โรงเรียนวันครู2502
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายราชศักดิ์  เนียมไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายวงภูมิ  กว้างนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายวรกันต์  สมสวนจิต
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงวิภา  ชาวไร่
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงวิไลรัตน์  จรรยารัตนกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงศศิวิมล  สุรพล
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ไขกลางดอน
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงอริศา  แก้วเกตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายอากรณ์  ก่องนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ห้อง 114 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
415
เด็กชายชญาวัตร  สรวงนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
416
เด็กชายชนกันต์  จอมอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
417
เด็กชายชนวีร์  สีสันงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
418
เด็กชายชลธร  จ่าคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง)
วิทย์ประถม
419
เด็กชายชัยวัฒน์  จงย่อกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชุติมน  พิมลนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชุติมา  วรรธนะสุพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพลกรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงฏีรณา  นาดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงฐิตาพร  แก้ววาปี
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายฑีปังกรณ์  ลมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงณัฐธัญญา  เจกรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
427
เด็กชายณัฐพล  แสงใส
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงณิชา  สามด่าจาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
429
เด็กชายเดชาธร  ชำนาญนาค
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กชายทิพานันท์  ชาญนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
431
เด็กชายธนชน  คำศาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
432
เด็กชายธนดล  คำสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
433
เด็กชายธนธรรศ  ภูมิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงธิดายุ  เทพสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
435
เด็กชายธีระเมธ  ชาญนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงนาถตยา  นานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงประภาวี  ฆ้องนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปัญญาพัฒน์  มูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงปัณณพร  จำเกาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง)
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงป่านทิวา  จิตผล
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง)
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงปาริชาติ  ศิลาโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงปาริษา  สุกวาท
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงปาลิตา  กิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพัชรดนัย  พรมทัด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
445
เด็กชายพัชรวาท  บุตรโพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
446
เด็กชายภัทรพล  สุพสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
447
เด็กชายภานุพงศ์  ชาญนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
448
เด็กชายภูผา  ใหญ่นอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
449
เด็กชายภูวดล  ฉิมเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร1 ห้อง 115 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
450
เด็กชายรุ่งธนวัฒน์  ศรีนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงลัดดา  ทศสระน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
452
เด็กชายวศิน  ชาญนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
453
เด็กชายวิทวัส  จงรื่นกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงศรัณยพร  นาคดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง)
วิทย์ประถม
455
เด็กชายศิริวัฒน์  ยศกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสายรุ้ง  เหลื่อมล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
458
เด็กชายสิริกร  ถุงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสิรินัฏฐา  เทศนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสิริยากร  อินทบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสุธาสินี  ลอยสนั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสุพิชญา  อารีย์จันทวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง)
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสุภาวดี  หาวิชิต
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
464
เด็กชายอธิวัฒน์  กิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายอนาวิน  หิตกำปัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงอรพิมล  เชิดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงอัญญารักษ์  บรรจงเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงอิมทิรา  ด้วงไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม