ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 2


ห้องสอบที่
 0
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกานต์ธิรา  มากทองหลาง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองจอก
วิทย์ประถม
2
เด็กชายกิตติศักดิ์  สาระจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดหนองจอก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงธิดารัตน์  ด้วงต่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม
4
เด็กชายปิยะโชค  เอกอมร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพะไล
วิทย์ประถม