ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/9(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  สุรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชพรรณ  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชมน  เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกชมน  หอมเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกนิภา  ชาญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
9
เด็กชายกนกภัทร  วิงไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกนกรดา  ศิริสุข
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดับจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
12
เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกนิษฐา  ชลอกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกมนียา  ขอนพุดซา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกมลชนก  ยิ่งสิทธิ์สิริ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกรกนก  ชิลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
17
เด็กชายกรณ์ดนัย  ขอนพุดซา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
18
เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
19
เด็กชายกรภัทร  กิตติวรโชติ
ป.5
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิตประถม
20
เด็กชายกรภัทร  เอกพงศ์เมธี
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกรวรรณ  ผอนนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกรวรรณ  อนุเสถียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกรองแก้ว  สุริยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤตภัค  คณะหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเกษม
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤตภาส  พลคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
28
เด็กชายกฤตาณัฐ  ธรรมวิทยาภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
29
เด็กชายกฤติน  ศิริบุณนภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จริยาวณิชชาวดี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
31
เด็กชายกฤษกร  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
32
เด็กชายกฤษกร  สืบค้า
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกวิธิตา  ขจรโรจนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกวินทิพย์  ศาสนนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
35
เด็กชายกษิดิศ  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/11(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกษิดิศ  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายกษิดิศ  แสงใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกัญจนะ  กอพลูกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกัญญาวีย์  ชาญธนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พานสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
44
เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
45
เด็กชายกัณตินันท์  มีชำนาญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อ่อนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
47
เด็กชายกันตธีร์  พงศ์ไพสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกันตพร  ต่างพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
49
เด็กชายกันตะ  แขพุดซา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกัลย์นภัส  ประจงเสริมสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปาละสาร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกาญจนศิริ  โชควัฒนเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สรวงสุรศรี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
54
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเกิด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
55
เด็กชายกิตตพงศ์  ชุดทะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
56
เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
57
เด็กชายกิตติพงศ์  จรูญพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
58
เด็กชายกิตติพัศ  ลาล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
59
เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
60
เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
61
เด็กชายกิตติมศักดิ์  เขตกลาง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสระศรี
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกิรณา  เชื้อสีห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงกิรณา  มุ่งออมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงกุลณิศ  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
66
เด็กหญิงกุลธิดา  เปรมไธสง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
67
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ขาววิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเกตุวรินทร์  อินพู่
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประสิทธิ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/10(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงคณิตานนท์  เข็มทองใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
72
เด็กชายคมณัฑชา  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงคัณธมาศ  อติโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
74
เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
75
เด็กชายจักรกฤษณ์  แมงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
76
เด็กชายจักรพรรดิ  ศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
77
เด็กชายจักรวาล  สุดหล้า
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
78
เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจารุมน  สีทานันท์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
80
เด็กชายจิณณวัตร  ศรีเจษฐานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจิตประภัสสร  วงษ์เบ้ากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจิตรานุช  คำศรี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
83
เด็กชายจิรพัฒน์  ศิริเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
84
เด็กชายจิรภัทร  กาหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
85
เด็กหญิงจิรภัทร  ทีปกรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
86
เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงจิรสุดา  สัมภวะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
89
เด็กหญิงจิราพัชร  ยลจอหอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
90
เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงจิลาวัลย์  ติยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจีรชญา  สุวรรณชัยรบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
94
เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
95
เด็กหญิงเจณัฏฐ์จริณ  พยัฆเกรง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
96
เด็กชายเจตณพงษ์  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
98
เด็กชายฉลองเกียรติ  ลี
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
99
เด็กชายฉัตรชัย  ขำเดช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
100
เด็กชายฉัตรชัย  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
101
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ดอนจังหรีด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงฉันทนัทธ์  นิตย์ใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
103
เด็กชายชญาณิศา  เกรียงนพวิทย์
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ผลาหาญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกียรติโชคสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/11(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชญาภา  ธรรมาภิมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงชฎาธาร  ภู่นอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
108
เด็กชายชณพล  แนใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชัยศรี
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชนัญชิดา  ัชัยศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายชนาธิป  ผาสุตะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชนานารถ  พึ่งไพร
ป.5
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ด่านกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงชนิญชิดา  นาคหฤทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
116
เด็กชายชยณัฐ  วงศ์สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
117
เด็กชายชยพล  กมลมณีรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
118
เด็กชายชยพล  มหาแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
119
เด็กชายชยานันต์  เจิมขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
120
เด็กชายชยานันต์  ชัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
121
เด็กชายชยุตพันธุ์  เกิดคง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงชริทร์ทิพย์  สาคะศุภฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
125
เด็กหญิงชลธิศา  ปาณาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงชลนิภา  ลวดลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงชลิสา  หวังรัดกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
128
เด็กชายชวนากร  บรรจงจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายชวิน  ศรีตระกูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
130
เด็กชายชัช  เกียรติอำนวย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
131
เด็กชายชัชชน  ลิ้มพงษา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
132
เด็กชายชัชพงศ์  อู่ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงชัญญา  วัลลิภากร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงชัญญานุช  ชำนาญกิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
135
เด็กชายชัยวัฒน์  นุชิต
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
136
เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ขาว
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
137
เด็กชายชาญณรงค์  วังราช
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
138
เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
139
เด็กชายชิวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
140
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/8(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชีวานนท์  การภาณุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงชุณธิตา  นิรันดร์นุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงชุติมา  พูลผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงโชติกา  แกงโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงโชติมา  คำพวง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
147
เด็กชายไชยกร  ปี่ทอง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงซิตนี่  วงศารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงญาณิศา  สาราสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงญาตาวี  แกกสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงญาสุมินณ์  ลี้ศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงฐาปนี  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
157
เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา  แดงสกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
160
เด็กหญิงฐิติมา  สิมมา
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
161
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
162
เด็กชายฑีพาคิมม์  เสาร์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณกมล  มีแต่ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
164
เด็กชายณฐพงศ์  กันกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
165
เด็กชายณฐพงศ์  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
166
เด็กชายณฐภัทร  เกยกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
167
เด็กชายณเดช  พิมพ์จักร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณพิชยารัตน์  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
169
เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
170
เด็กชายณภัทร  ยอดเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
171
เด็กชายณภัทร  วงศ์วัฒนาการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
172
เด็กชายณภัทร  สถิตย์ธรรม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
173
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กันโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณรัญญา  บุญธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงณฤดี  ตาลพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/10(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัชชนน  อโณทัยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงณัชชา  ขุมพุทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงณัชชา  ปัททุมมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณัชชา  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณัชชารีย์  ชัยศิรินิธิโชติ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณัฎฐนิตา  สุรเดช
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงณัฏฐ์ชนัน  ธนอุดมประภัทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์หมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โปต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
186
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
187
เด็กชายณัฏฐ์  ขอจัดกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
188
เด็กชายณัฐกิตติ์  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
189
เด็กชายณัฐชนน  ขามโนนวัด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
190
เด็กชายณัฐชนน  นิมาลา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
191
เด็กชายณัฐชนน  โพธิืเกษม
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
192
เด็กชายณัฐชนนท์  โยธาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงณัฐชานันท์  มารยาท
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติยา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
197
เด็กหญิงณัฐณิชา  รังษี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
199
เด็กชายณัฐดนัย  ชูตระกูลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงณัฐธิกร  จันทคุปต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงณัฐธิดา  ระไหวพรมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงณัฐนรี  โนรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
204
เด็กชายณัฐนันทน์  ยางนอก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
205
เด็กหญิงณัฐนันท์  ซอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
206
เด็กหญิงณัฐบูลนันท์  ธรรมนิตย์กิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
207
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เผยโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
209
เด็กชายณัฐพัฒน์  วิศรุตการย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
210
เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/9(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงณัฐริกา  ลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณิชกานต์  กิ่งโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงณิชนันทน์  ธรรมสุธน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงณิชา  ป้องมิตรอมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงณิชานันท์  ไกรฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปั่นสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
218
เด็กชายณิชารีย์  สารฟอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงณิชาวรีย์  กอไม้กลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
220
เด็กหญิงณิซารีย์  อาจน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงดลนภัส  อัครกฤตโภคิน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
222
เด็กหญิงดากานดา  สันติชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
223
เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
224
เด็กชายเดโชชัย  ประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
225
เด็กชายต้นกล้า  สุขพงษ์
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
226
เด็กชายตฤน  จันทร์อร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
227
เด็กชายตันติกร  ดีด้วยชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงตุลยา  มะม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
229
เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
230
เด็กชายเตชินท์  บุญยศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
231
เด็กชายทรงกลด  สว่างกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงทศพร  จ่ามมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงทิพรดา  ดุงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
234
เด็กหญิงทิภากานต์  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
235
เด็กชายทีปกร  อุมาธรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
236
เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
237
เด็กชายเทิดไธ  พันธุรักษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงแทนขวัญ  เจริญรักษา
ป.5
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
239
เด็กชายธงชัย  จิตรแม้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
240
เด็กชายธนกร  ต่ายครบุรี
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
241
เด็กชายธนกร  อู๋สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
242
เด็กชายธนกฤต  คีรีกิจขจร
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
243
เด็กชายธนกฤต  โคว้พินิชชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
244
เด็กชายธนกฤต  วงษ์ชาลี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
245
เด็กชายธนการ  พานอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/10(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธนโชติ  คำภา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
247
เด็กชายธนโชติ  เยี่ยมสระน้อย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
248
เด็กชายธนดล  กลิ่นสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
249
เด็กชายธนดล  ยุพากิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
250
เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงธนพร  เอื้ออภิธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงธนพรรณพร  โอมฤก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
253
เด็กชายธนภัทร  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
254
เด็กชายธนภัทร  ปัญญาสงค์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
255
เด็กชายธนภัทร  รัตนะนราพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
256
เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
257
เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
258
เด็กชายธนวัฒน์  วังนาดี
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
259
เด็กหญิงธนัชชา  แก้วชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงธนัชรมย์  โพธิ์สีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงธนัญชนก  ประจะเนย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงธนัญชนก  อู๋สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงธนัญญา  แซ่ตัง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
265
เด็กหญิงธนัญญา  สวรรค์ราช
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
266
เด็กชายธนันท์ชัย  ธนาวุฒิวรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
267
เด็กชายธนาธิป  จีนปรีชา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
268
เด็กชายธนิสร  วิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
269
เด็กชายธปนนท์  โสภิตลี้วัฒนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงธมกร  ใจโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
271
เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
272
เด็กชายธราเทพ  ภูมิภูดิศสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมนอณิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงธัญญชนก  เพชรนอก
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
276
เด็กชายธัญญธร  กันดี
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
277
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  วันกิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
278
เด็กชายธัญญ์นิชิ  อนุสนธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
279
เด็กชายธัญเทพ  กลมกลาง
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
280
เด็กหญิงธัญย์ชนก  เชาว์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/11(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสน่ห์ดี
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
282
เด็กชายธัญสิษฐ์  พงศ์หล่อพิศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
283
เด็กหญิงธันย์ชนก  บุกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
284
เด็กหญิงธันยพร  เลาหะภควัต
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงธันยพร  แหลมกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงธันยภัทร  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
287
เด็กหญิงธิตะวลี  แก้วด่านนอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
288
เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
289
เด็กชายธิติ  สาวสายออ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
290
เด็กหญิงธีรกานต์  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
291
เด็กชายธีรพงจน์  มะเริงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
292
เด็กชายธีรภพ  แชจอหอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
293
เด็กชายธีรภัทร  ภูสีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
294
เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
295
เด็กชายธีรเมธ  เอียการนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
296
เด็กชายธีระพล  ชื้อรัตนากร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
297
เด็กหญิงธีราพร  ปราบงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
298
เด็กชายธีรุตม์  ตั้งศิริภิญโญ
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
299
เด็กหญิงนงณภัส  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
300
เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
301
เด็กชายนพวรรษ  บุตรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
302
เด็กชายณพวิทย์  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงนภกุล  ธรรมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
304
เด็กชายนภัทร  ลีลามโนธรรม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
305
เด็กหญิงนภัสภรณ์  วงศ์วรัญญูกุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
306
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
307
เด็กหญิงนมิดา  ล้อมงคล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
308
เด็กชายนรภัทร  นรดี
ป.5
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
309
เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
310
เด็กชายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
311
เด็กหญิงนริศรา  คำมี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
312
เด็กหญิงนริสรา  ดวงกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
313
เด็กชายนฤพล  บุญคำมูล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
314
เด็กชายนวกร  ยศสุนทร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงนวพร  จันทรวราภร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/11(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงนวพรร  จิตพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
317
เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัดวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
319
เด็กหญิงนันทภัค  แสงโคตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วยัง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
321
เด็กชายนัยพ์ภัทร์  เงาหพูนรังษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
322
เด็กหญิงนิชนันท์  วรรัตน์โภคา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
323
เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
324
เด็กชายนิติธร  เปรุนาวิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
325
เด็กชายนิตินนท์  อุ่นแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
326
เด็กชายนิธิโรจน์  ผาใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
327
เด็กชายนิพิชฌน์  ริมใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
328
เด็กหญิงนิษฐกานต์  นากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
329
เด็กหญิงนิสิตา  ไกรกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
330
เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
331
เด็กชายบรรณวัฒน์  ศรีสุขเจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
332
เด็กชายบุญพัฒน์  พัฒนขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
333
เด็กหญิงบุญยอร  แหนกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
334
เด็กหญิงบุญสิตา  จริงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงเบญจศิริ  เตียนพลกรัง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
336
เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงเบญญา  หลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
338
เด็กหญิงปกฉัตร  สิงห์ทองชัย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
339
เด็กชายปกรณ์  โยงทองหลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
340
เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
341
เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
342
เด็กชายปฐวี  ธนัทโรจนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
343
เด็กชายปณปัญญ์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
344
เด็กหญิงปณิฏฐา  ปิยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
345
เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
346
เด็กหญิงปพิชญา  ชาญชนะโสภณ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
347
เด็กชายปภังกร  แก้วใสธัญกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
348
เด็กชายปภังกร  ดินจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
349
เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
350
เด็กชายปภาเดช  วิชชาพิณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/9 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตอสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
352
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุษยะมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
353
เด็กหญิงปภาวรินท์  แซ่เลา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
354
เด็กหญิงปภาวี  จิรปัญจวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
355
เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
356
เด็กชายปรเมศ  บุญเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
357
เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
358
เด็กหญิงประภัสสร  งิ้วกลาง
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
359
เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
360
เด็กหญิงประภาสิริ  กุลเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
361
เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
362
เด็กชายปราชญวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
363
เด็กหญิงปราณปรียา  ดินจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
364
เด็กหญิงปราณปรียา  นิ่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
365
เด็กชายปราเมศว์  หวังอ้อมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงปริฉัตร  อังคณิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
367
เด็กหญิงปริณดา  ศรีประทาย
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
368
เด็กหญิงปริณาห์  เลิศชัยยุทธพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงปรินภา  ประภสสรนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
370
เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
371
เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
372
เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
373
เด็กหญิงปวิภา  ร้อยครบุรี
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
374
เด็กหญิงปวีณรัตน์  บริบูรณ์วงษา
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
375
เด็กชายปสวัชร  หารกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
376
เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงปอณรัตน์  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
378
เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
379
เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
380
เด็กชายปัญญาวุฒิ  อะภาโส
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
381
เด็กชายปัณชาณัฏฐ์  อัศม์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
382
เด็กชายปัณณธร  กาญจนไชยนันท์
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
383
เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
384
เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงหโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/8(IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงปัสสณา  ยอวิทยา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
387
เด็กหญิงปาณิตา  ศรีใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
388
เด็กหญิงปาณิศา  รัตนสังวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
389
เด็กหญิงปาณิสา  กาฬสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
390
เด็กหญิงปานชีวา  แรงใหม่
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
391
เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
392
เด็กชายปิฎก  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
393
เด็กชายปิติวัฒน์  มีแสง
ป.6
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิตประถม
394
เด็กหญิงปิยธิดา  จงเจริญใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
395
เด็กหญิงปิยวรรณ์  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
396
เด็กหญิงปิยะฉัตร  คงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
397
เด็กชายปิยากร  จีนออน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
398
เด็กชายปุญญพัฒน์  กุศลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
399
เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
400
เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
401
เด็กชายปุญสาร  ชอบอิสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
402
เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
403
เด็กหญิงปุณฑริกา  งามพลกรัง
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
404
เด็กหญิงปุณณ์ปวีณ  วิสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
405
เด็กหญิงปุณณภา  โฆษวิฑิตกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
406
เด็กชายปุณณวิช  จันทรรวงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
407
เด็กหญิงปุณยนุช  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
408
เด็กหญิงปุณยวีร์  ผ่ายนอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
409
เด็กหญิงปุณยาพร  ยะวงษา
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
410
เด็กชายเป็นไทย  คูณขุนทด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
411
เด็กหญิงเปมิกา  มุ่งจอมกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
412
เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
413
เด็กหญิงผุษฎี  สุวรรณกล่อม
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
414
เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
415
เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
416
เด็กชายพงศพัฒน์  มีชำนาญ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
417
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
418
เด็กชายพงศ์ศพัศ  ศรียันต์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
419
เด็กชายพงษ์ณภัทร  กิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
420
เด็กชายพงษ์ถิษฐ์  ภัทรยิ่งยวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/4 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
422
เด็กชายพชร  หวานสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
423
เด็กหญิงพชรพร  โถเหลือง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
424
เด็กหญิงพรชนก  ศิริปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
425
เด็กหญิงพรนัชชา  ทราบรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
426
เด็กหญิงพรรษกร  เกื้อทน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
427
เด็กหญิงพรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
428
เด็กหญิงพฤกษา  คำศรีลา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
429
เด็กชายพลนรากร  จิรกฤตกุลธน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
430
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพรวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
431
เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงค์อนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
432
เด็กชายพศิน  หงษานุภรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
433
เด็กชายพศุตม์  จิตตเป็นธรรม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
434
เด็กชายพัฒน์ปิติ  เนียมหอมเตชะกูล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
435
เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
436
เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  หลุ่งเป้า
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
437
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
438
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรียางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
439
เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
440
เด็กชายพันธวัสส์  คู่สันเทียะ
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
441
เด็กหญิงพันธิตรา  จุลกะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
442
เด็กชายพันธุ์รัช  ภูวศิษฎ์เบญจภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
443
เด็กหญิงพัสน์นันท์  นิลวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
444
เด็กชายพาคินทร์  นายโท
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
445
เด็กหญิงพิชชา  เพ็ชร์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
446
เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
447
เด็กหญิงพิชชาภา  กองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
448
เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่คู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
449
เด็กหญิงพิชญนาฎ  ดอกพุดซา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
450
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาคเลื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
451
เด็กชายพิชญะ  มีกุดเวียน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
452
เด็กหญิงพิชญาภัค  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
453
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
454
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ใหม่คามิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
455
เด็กหญิงพิมพ์นาวา  เพชรสุรีย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/6 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
457
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีประวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
458
เด็กหญิงพิมมาดา  นาคพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
459
เด็กหญิงพิราอร  บุญทีไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
460
เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
461
เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
462
เด็กชายพิสิษฐ์  แท้ประสาทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
463
เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
464
เด็กชายพีรณัฐ  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
465
เด็กชายพีรวัส  คันธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
466
เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
467
เด็กชายพุฒิพงศ์  สุรเวทวงศ์ภาส
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
468
เด็กชายพูนสวัสดิ์  แก้วนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
469
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิพัฒน์อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
470
เด็กหญิงแพรวา  มัจฉาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
471
เด็กหญิงฟ้าใส  สิมธาราแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
472
เด็กหญิงภคสิริ  สันตรีระกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
473
เด็กชายภคิน  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
474
เด็กชายภรัณยู  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
475
เด็กชายภริน  มหาพฤกษพงศ์
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
476
เด็กหญิงภัครมัย  ศรีราง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
477
เด็กชายภัทรนน  อาจอินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
478
เด็กชายภัทรบุตร  ทวินันนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
479
เด็กชายภัทรพงศ์  ไกรวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
480
เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
481
เด็กชายภาคิน  อาษานอก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
482
เด็กหญิงภาณุมาส  ดำแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
483
เด็กชายภาณุวิชญ์  นันกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
484
เด็กชายภาสวัฒน์  เลิศโสภาพันธ์
ป.5
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิตประถม
485
เด็กหญิงภิญญาปภัสสร  จันทะโสม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
486
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
487
เด็กหญิงภีรนีย์  จอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
488
เด็กชายภูดิท  รวมใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
489
เด็กชายภูดิท  อุปริสัจกุล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
490
เด็กชายภูตะวัน  ภัทรดลย์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/5 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
492
เด็กชายภูบดินทร์  เกียรติเกาะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
493
เด็กชายภูมิภัทธ  หวังช่วยกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
494
เด็กชายภูมิวัฒน์  ปาลวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
495
เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
496
เด็กชายภูรินทร์  วริศรางกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
497
เด็กหญิงภูรีรักษ์  ร่วมกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
498
เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
499
เด็กชายภูวิศ  ญาตินิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
500
เด็กหญิงภูษณิศา  แฝงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
501
เด็กหญิงมธุรดา  เพือกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
502
เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวัสดิ์หว่าง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
503
เด็กหญิงมนัสวี  กรวดล้างพลู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
504
เด็กชายมักซ์  นิลส์สัน
ป.6
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิตประถม
505
เด็กชายมานะชัย  จิรสาธิต
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
506
เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
507
เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
508
เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
509
เด็กหญิงเมธาวี  อุ่นจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
510
เด็กชายเมธาสิทธิ์  มุกดาสนิท
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
511
เด็กชายเมธิส  รัตนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
512
เด็กชายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
513
เด็กชายรชต  วงษ์มา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
514
เด็กหญิงรดามณีรักษ์  อ่อนน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
515
เด็กหญิงรติกานต์  ตั้งพรชูพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
516
เด็กหญิงรพินท์นิภา  เจียกโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
517
เด็กชายรพีพงศ์  พันธุรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
518
เด็กชายรพีภัทร  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
519
เด็กชายรพีภัทร  ประไพวัชรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
520
เด็กชายร่มฟ้า  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
521
เด็กหญิงรมิดา  เกลี้ยกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
522
เด็กหญิงรยาพร  ปานปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
523
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีรัตนลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
524
เด็กชายรัชชานนท์  มิ่งหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
525
เด็กชายรัชต์พงษ์  ธัญญสุธาพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/1 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายรัชพล  สิมนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
527
เด็กชายรัตนพงษ์  คงสุดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
528
เด็กหญิงรัตนากูล  เครือทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
529
เด็กหญิงรินรดา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
530
เด็กหญิงรุ้งณภัทร์  หน่ายครบุรี
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
531
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
532
เด็กชายฤทธิไกร  ฤทธิญาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
533
เด็กหญิงลลิตา  ทองยินดี
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
534
เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
535
เด็กหญิงเลิศรัศมี  เพชรนอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
536
เด็กชายวงศธร  นวลใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
537
เด็กชายวชิรพงศ์  สิงหาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
538
เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
539
เด็กชายวชิรวิทย์  สุดกลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
540
เด็กหญิงวชิรากรณ์  ท่าพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
541
เด็กหญิงวรนิษฐา  อ้อมกิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
542
เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวรพิชชา  วรธงไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
544
เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
545
เด็กหญิงวรรณภา  พิรุฬห์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
546
เด็กหญิงวรรธน์กร  จุลอิสระการ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
547
เด็กหญิงวรรธน์อร  จินดาบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
548
เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
549
เด็กชายวรวิบูล  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
550
เด็กหญิงวรัญญา  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
551
เด็กชายวรัญญู  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
552
เด็กชายวรัญญู  อยู่ทะเล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
553
เด็กชายวรัณยู  เกิดนอก
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
554
เด็กหญิงวรัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
555
เด็กชายวรินทธิ์เทพ  สีหเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
556
เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
557
เด็กหญิงวริศรา  บุญประสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
558
เด็กหญิงวริศรา  สนิทวงศ์
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
559
เด็กชายวศศาสตร์  ชุ่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
560
เด็กชายวสงกรณ์  งานวิไล
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/8 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายวัชรพงศ์  สินสมุทร์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
562
เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำสาริรักษ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
563
เด็กหญิงวัลล์วิมล  ้เดชขุนทด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
564
เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
565
เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
566
เด็กหญิงวิชญาพร  อรรถธีระพงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
567
เด็กหญิงวิรัญชนา  เชยกีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
568
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทองเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
569
เด็กหญิงวิลาสินี  เขมวิวิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
570
เด็กหญิงวิลาสินี  แดงหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
571
เด็กหญิงวิลาสินี  รอดจันทร์พะเนา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
572
เด็กชายวิลาสินี  แสนสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
573
เด็กชายวิษณุ  กุลเลิศพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
574
เด็กชายวิษณุพงษ์  เจียมทอง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
575
เด็กหญิงวิสาข์  พะวันรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
576
เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
577
เด็กชายวีรภััทร  สุบงกช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
578
เด็กหญิงวีรวัลย์  หมวดครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
579
เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
580
เด็กหญิงศตพร  พร้อมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
581
เด็กหญิงศรัญญา  โฆษวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
582
เด็กชายศรัณยพงศ์  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
583
เด็กหญิงศรุตา  อัจฉริยวิศรุต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
584
เด็กหญิงศศิกัญญา  ดีทั่ว
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
585
เด็กหญิงศศิธร  สังเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
586
เด็กหญิงศศินันท์  โอภาโส
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
587
เด็กหญิงศศิภา  เข็มพุดซา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
588
เด็กหญิงศศิมาพร  ไม้เท้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
589
เด็กหญิงศศิวิมล  สายทะเล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
590
เด็กชายศักดิธัช  มาตรโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
591
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อรุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
592
เด็กชายศักย์ศรณ์  ภู่เกิด
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
593
เด็กหญิงศิรดา  ขำโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
594
เด็กชายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
595
เด็กชายศิรภัทร  รุ่งโภจน์นิมิตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/10(IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงศิรภัสสร  สนโศก
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
597
เด็กหญิงศิรภัสสร  เอื้อรัตนพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
598
เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิ์ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
599
เด็กชายศิระพัทธ์  วงศ์วิวัฒน์เสรี
ป.6
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิตประถม
600
เด็กชายศิรากร  แสนกวีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
601
เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
602
เด็กชายศิวกร  พางาม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
603
เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล
ป.5
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
604
เด็กชายศุกลภัทร  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
605
เด็กชายศุภกร  ศรีสกุลเตียว
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
606
เด็กชายศุภกฤต  ภู่เกิด
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
607
เด็กชายศุภกฤต  สำรวจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
608
เด็กชายศุภชัย  ยินดี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
609
เด็กชายศุภณัฐ  แตมสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
610
เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
611
เด็กหญิงศุภมิตรา  ประทุมวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
612
เด็กหญิงศุภรา  ก่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
613
เด็กชายศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
614
เด็กชายศุภศิษฎ์  พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
615
เด็กหญิงศุภสุตา  รักกิจศิริกุล
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
616
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
617
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รักกิจศิริกุล
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
618
เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
619
เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
620
เด็กหญิงสไบแพร  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
621
เด็กชายสมิทธ์  ธีรวัฒนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
622
เด็กชายสรรเสริญ  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
623
เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
624
เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
625
เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
626
เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
627
เด็กชายสองเอก  สักบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
628
เด็กหญิงสิปาง  วิมลธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
629
เด็กชายสิรภัทร  ลีฬหานิภัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
630
เด็กชายสิรวิชญ์  คงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/9(IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
632
เด็กชายสิรวุฒิ  กลายกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
633
เด็กหญิงสิริกร  สายไพศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
634
เด็กหญิงสิรินญา  ถนอมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
635
เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
636
เด็กหญิงสิริวิมล  อินทรหะ
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
637
เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
638
เด็กหญิงสุขมาดา  ดีพลงาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
639
เด็กชายสุชัชญา  ศุภวชิรานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
640
เด็กหญิงสุชานรี  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
641
เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
642
เด็กหญิงสุตาภัทร  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
643
เด็กชายสุทพาพงษ์  พานิชยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
644
เด็กหญิงสุนิสา  จันดากุล
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
645
เด็กหญิงสุพิชชา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
646
เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
647
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นโพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
648
เด็กหญิงสุพิชญา  ศุกลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
649
เด็กหญิงสุภนิชา  หล่อประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
650
เด็กหญิงสุภัทรา  อาชญาชา
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
651
เด็กชายสุรยุทธ์  สว่างพลกรัง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
652
เด็กชายสุรวีร์  กิ่งงานพริ้ง
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
653
เด็กหญิงสุรัชดา  รีวงษ์
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
654
เด็กชายสุริยะ  ผิวทองงาม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
655
เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
656
เด็กชายสุวิจักรณ์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
657
เด็กหญิงโสภิตนภา  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
658
เด็กหญิงโสภิศนภา  แก้วชมเชย
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
659
เด็กหญิงโสภิษฐรักษ์  ภักดีดำรงเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
660
เด็กหญิงหทัยลักขณ์  บุญเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
661
เด็กชายองอาจ  จันทรา
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
662
เด็กหญิงอชิรญา  วชิรมโนวาทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
663
เด็กหญิงอชิรญา  สมุทระเปารยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
664
เด็กหญิงอชิรญาณ์  นอนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
665
เด็กชายอชิระ  เตียวศิริทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/3 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายอชิระ  ลันวงษ์สา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
667
เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
668
เด็กชายอดุลย์วิทย์  ธนากลาง
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
669
เด็กหญิงอทิชา  จินตวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
670
เด็กชายอธิภัทร  นรทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
671
เด็กชายอธิยุต  วณิชาชีวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
672
เด็กหญิงอนัญพร  โพธิ์หมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
673
เด็กหญิงอนิตา  สนธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
674
เด็กหญิงอภิชยา  พันพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
675
เด็กชายอภิชาติ  มงคลเกิด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
676
เด็กชายอภิปรัชญา  เสนานิคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
677
เด็กหญิงอรจิรา  นิลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
678
เด็กชายอรรถพล  นรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
679
เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
680
เด็กชายอรรถวิท  จริยะพิสาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
681
เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
682
เด็กชายอริย์ธัช  ดาวงาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
683
เด็กชายอริย์ธัช  สังฆโมลี
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
684
เด็กหญิงอริยะพร  ภิรมย์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
685
เด็กหญิงอริศา  วชิรลาภไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
686
เด็กหญิงอริสรา  ผดุงศิลป์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
687
เด็กหญิงอริสา  ค้ากระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
688
เด็กหญิงอริสา  บัวนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
689
เด็กหญิงอสมาภรณ์  จอมสระน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
690
เด็กชายอัครปวิชฒ์  วิเศษวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
691
เด็กหญิงอังเกล่า  เวเบอร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
692
เด็กหญิงอัญชญานิศ  พูนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
693
เด็กหญิงอัญชิสา  ยึดวงษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
694
เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
695
เด็กหญิงอาตรี  พรหมสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
696
เด็กชายอานนท์  สำกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
697
เด็กหญิงอารยา  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
698
เด็กหญิงอิงธาร  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
699
เด็กชายอิทธิพล  ศรีกาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
700
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เลิศสวัสดิ์วิชา
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/2 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
702
เด็กชายเอื้ออังกูร  น้อมเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
703
เด็กหญิงไอลิสา  ปรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
704
เด็กหญิงไอศิกา  แก้วยงกฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/1 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กชายกฤษดา  แก้วพุ่มพะเนา
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
706
นางสาวกวินทิพย์  สฤษชสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
707
นางสาวจิตตา  สาธร
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงชณัญยา  สุดาทิพย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงชนนาถ  พรหมมา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงชัญญา  ไชยรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงญาณินท์  ไตรยาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
713
นางสาวญาดา  ธรรมจริยาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายฎีกาเพชรแท้  ศรีเจริญ
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
715
นางสาวณฐพร  ธรรมโสภารัตน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงณัฐณิชา  กระแสร์ตานนท์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายต่อตระกูล  ละมูลพันธ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงธณภัทร  คงสนิท
ม.3
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายธนภัทร  ตันติประภา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงธัญธิตา  อารีเอื้อ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงธารินทร์  ฝากกาย
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงธิญาดา  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงนนท์น้อง  ก่อเกียรติสกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงนภัสนันท์  คุ้มญาติ
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงนภัสสร  เชิดฉาย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายนราวิชญ์  อาศัยราช
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงนรินทิพย์  แฉล้มในเมือง
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
729
นางสาวนัชชา  เอื้อสุวรรณา
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงนันทภัค  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงน้ำเพชร  อินถารต
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงนุศรา  การพานิช
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงนุศรินทร์  การพานิช
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายบุณยวัทน์  อริยะวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
735
นางสาวปนิดา  ไพจิตรประภากรณ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงปภาดา  อนันตะเศรษฐกูล
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
737
นายปภาวิน  เชยชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายปริญ  ประพฤทธิพงษ์
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงปานทิพย์  แก่งกระโทก
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/2 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
740
เด็กหญิงปาริชัชชา  ธีรานุพัฒนา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายปิติพัฒน์  ปริญญากุลเสฎฐ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงปิยวรรณ  ภูมิประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงปิยะลดา  สนร้อย
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงปุณพิกา  เม่นทอง
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงพรรณภัทร  กิตติวรโชติ
ม.1
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงพรสุดา  สุจิณณานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงพลอยศิริ  โกสุมาศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายพสิษฐ์  โวศรี
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายพันธรัฐ  กิจวัฒนชัย
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงพิยกานต์  แทนหอจอ
ม.1
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิต ม.ต้น
751
นายพีรดนย์  พิวิยะ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายภคพล  โตมรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงภัทรมน  แสงรุ่งดี
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงภาณินนุช  ฉัตรพัฒนศิริ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงรวงข้าว  อินทร์ทองหลาง
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงรัชนี  ปิบไธสง
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงรุ่งนภา  ครบปรัชญา
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงรุ่งนภา  เหลาซื่อ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงรุ่งนภา  อิ่มถาวร
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงลักษณพร  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงศิรประภา  ทองคำ
ม.1
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายศุภณัฐ  ดวงตาทิพย์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายสพัชญ์นนทน์  รักษาราษฏร์
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายสุธินันท์  พิณจะโปะ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
765
นายสุรเชษฐ์  ฝากกาย
ม.3
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริสุรักษ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงอภิชญา  เจทะโร
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงอภิฤดี  นิลมัย
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงอรบุษป์  แสงรัมย์
ม.1
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายอาชว์  พรหมโสภา
ม.1
สารสาสน์วิเทศ โคราช
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงอุษณา  ถาวรคุณ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/3 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
773
เด็กหญิงกชพร  วิบูลย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงกชพร  สุรอมรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงกนกทิพ  ไชยเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงกมลชนก  ทองยินดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงกมลชนก  บุญหลง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงกมลชนก  ปัดสระน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงกมลธร  เหิดขุดทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
781
เด็กชายกมลภพ  ศรีแจ้งรุ่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงกรภัทร์  นวลพุดซา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงกรรณิกา  รักวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงกรรณิการ์  เดิมลา
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงกรรวี  วิภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายกฤตฎิ์ตฤณ  โคว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
788
เด็กชายกฤตยชญ์  บุทเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
789
เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
790
เด็กชายกฤติธี  นาสะกาด
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
791
เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
792
เด็กชายกฤติน  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงกฤติมาพร  คงแหลม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดีทะเล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
795
เด็กชายกฤษ  บรรจงใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงกฤษญา  ศรีอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงกฤษญาณี  ตุงคะศิริ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงกฤษฎ์ธฤตา  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
799
เด็กชายกฤษณโชค  หล้านามวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงกฤษณา  ณฐาคำโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
801
เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงกฤษติกา  เปล่งกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
804
เด็กชายกษิดิศ  ตันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
806
เด็กชายก้องกวี  แก้วมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
807
เด็กชายก่อลาภ  เนตรนางรอง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/4 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
808
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวนขุนทด
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยนงค์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยวงทอง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีธรรมพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
814
เด็กชายกัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
815
เด็กชายกันตพงศ์  กิตติวณิชย์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
816
เด็กชายกันตภณ  สำแดงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กชายกันตินันท์  ม่วงไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงกันย์สินี  เพ็งที
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุทธรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงกัลยา  สูนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงกัลยาณมิตร  อ้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เทียมโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธีรปัญญากุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์ศิริโสภาพร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงกานต์สิริ  ชัยศุภลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
826
เด็กชายการัณยภาส  อึ้งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงกิตญาภรณ์  เนาขุนทด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
828
เด็กชายกิตติพศ  มีมะแม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
829
เด็กชายกิตติภัทร์  กิตติพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
830
เด็กชายกิตติศักดิ์  หาญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงกิติญากาญจน์  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงกิรณา  ดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงกุณฑิกา  จุลฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงกุลจิรา  สายปาน
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงกุลชญา  เทพตาแสง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงกุลรดา  เก่งนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงเกวลี  นิยมรัมย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงเกศรินทร์  ปลื้มมะลัง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงเกศิณี  บกกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงขวัญข้าว  คุณคุปต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/5 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
843
เด็กหญิงขวัญธันยมัย  ไกรวิลาศ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงขวัญรดา  คุรุเสถียร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงขัตติยา  ลองจำนงค์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยเจตนากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
847
เด็กชายคณพศ  พิมพ์ปรุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
848
เด็กชายคณากร  ผิวนวล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงคีตกานท์  ตาเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงคีตภัทร  โคตรจังหรีด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงคีตภัทร  เวทยะเวทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงจรณินทร์  แตรพิมาย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงจรรยวรรษน์  กิตติโสภาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
854
เด็กชายจักรภัทร  พันธุ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงจันทราวีร์  จีนมะเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงจารุกันต์  จารุการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
857
เด็กชายจารุพิชญ์  สีลา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงจิณณพัต  ปลิงกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงจิดาภรณ์  นวลฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงจิดาภา  ปัดสระน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงจิดาภา  รองพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงจิดาภา  สุธรรมเทวกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
863
เด็กชายจิตติวิมล  เกษมทะเล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงจินห์วรา  นนทชัย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงจิรกานต์  อาศัยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงจิรประภา  พิรารักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
868
เด็กชายจิรภัทร  ลาภจะบก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงจิรวรรณ  อ๊อดจังหรีด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงจิรัชญา  สันทัดพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณชัยรบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงจิรัชยา  แจ่มกลาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กชายจิรัถกร  ศรีโญยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
874
เด็กชายจิราวรรณ  ดีพลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
875
เด็กชายจิราวัชร  จิตสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  น้อยเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงจุริพันธ์  เสืออยู่สาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/6 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
878
เด็กชายจุฬพัฒน์  ถุนาบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูมิภาค
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
880
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แร่กาสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  แก้วทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
882
เด็กชายเจษฎา  อังสุนันทวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงใจฟ้า  แก้วตาปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
884
เด็กชายฉัตรชัย  โสตถิภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
885
เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงฉัตรีกาญจน์  ผลอุดม
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงฉันท์ชนก  ทินกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงชญาดา  จิรากุลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงชญาน์นันท์  เบี้ยกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงชญานิน  เชื้อสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงชญานิศ  คุ้มหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงชญานิศ  ตอจอหอ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำราญโสม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสภณวิวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
896
เด็กชายชนทัต  สุขศรีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
897
เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
898
เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงชนัญญา  แคสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงชนันชิดา  ตั้งศรีเสรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงชนากานต์  เครือประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงชนากานต์  นามประสิทธฺิ์
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงชนากานต์  พงษ์ประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
904
เด็กชายชนาธิป  กระออมกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
905
เด็กชายชนาธิป  วงษ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงชนาภัทร  กิจสมัคร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
907
เด็กชายชนาภัทร  บุญสมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงชนิสรา  ปัญญาเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงชยาภา  เล็กสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงชยามาศ  คูศรีพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
912
เด็กชายชยุตพงศ์  อันสีละ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/8 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
913
เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
914
เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงชลิตา  ศิริโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
916
เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
917
เด็กชายชัชชัย  กลึงพุดซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
918
เด็กชายชัชพิมุข  ภูราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงชัญญษ  เหลาใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงชัญญานุช  จงรับกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงชาคริยา  ขำพรมราช
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงชาลิศา  ตาปิน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
923
เด็กชายชินโชติ  สิทธเวช
ป.5
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
924
เด็กชายชินบวร  ไพบูลวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงชีวธร  จันทะจร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
926
เด็กชายชีวันธรณ์  มาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แต่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ท้าวนิล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูกิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อนงค์นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงชุติมา  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
932
เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงโชติกา  จันทศร
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
934
เด็กชายโชติวัฒน์  บรรจงปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงฌานิศา  เขยผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
936
เด็กชายญัฐวิชช์  เลิศธนันพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
938
เด็กชายญาณภัทร  วีระชัยรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
939
เด็กชายญาณภัทร  สิงหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงญาณินท์  แก้วดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงญาณินธัชพร  ผโลประการ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงญาณิศา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงญาณิศา  งามเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงญาณิศา  มุ่งมาหมัด
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงญาณิสา  พูลลาย
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงญาตาวี  ช่ำชอง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงฐิตาพร  คงสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/15 ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
948
เด็กหญิงฐิตาพร  เทพไทอำนวย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงฐิตาพร  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงฐิตาภา  มหาสมุทร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
951
เด็กชายฐิติกร  ด้วงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
952
เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มุกดาสนิท
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงฐิติวรดา  ธนสิทธิ์บวร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงฑิษาภัชร  สันตกิจ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงณชมน  สุมิรัตนะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงณฐกร  พุทธรวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงณฐพงศ์  ศิริช่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
959
เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
960
เด็กชายณธัมมจักษ์  ภักดีดำรงเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
962
เด็กชายณภัทร  จ่ามมาตย์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงณภัทร  บุษราคัม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
964
เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
966
เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงณรดา  จะชาลี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงณรัญญา  บุญธัญภรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
969
เด็กชายณรัฐ  ถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงณวรา  เงินวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงณัจฉรียา  ตุ้ยเต็มวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงณัชชา  กล่อมจอหอ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงณัชชา  ปราชญ์ศรีภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  แก้วทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
975
เด็กชายณัชพล  ถนอมพลกรัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงณัฏฐกมล  แก่งทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สายใหม่
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระโจมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยะสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรหมรุกขชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์  ครึบกระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทองสิริสิรินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.6/7 ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
983
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ส้มจะบก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงณัฏฐาฏา  พัดเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศุภเมธานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงณัฐกานต์  สินมะเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงณัฐ์จิตรกมล  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงณัฐชยา  แรงครุฑ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงณัฐชา  จอมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงณัฐชา  ทองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงณัฐชานันท์  สิงหพงษ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงณัฐญดาบุญ  บุญญาพิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงณัฐญา  เกลียวสีนาค
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงณัฐญาดา  อำภารส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
995
เด็กชายณัฐฐพัชร์  กาญจนพิมาย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  จำอ่อน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงณัฐณิชา  กิตติศักดิ์โสภณ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพนยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมใจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงณัฐทิตา  คร่อมกระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตต์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายณัฐนันท์  แย้มกลีบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงณัฐนิชา  ราชบก
ป.5
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงณัฐปวีย์  สิมมา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงณัฐพร  นิตพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายณัฐพล  คลังหิรัญ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายณัฐภัทร  ผิวทน
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายณัฐภัทร  สงวนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายณัฐวัฒน์  พางาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.5/7 ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1018
เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนกาญจน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายณัฐวีร์  ชื่นบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงณัฐหทัย  แก้วกลิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงณิชา  ทรัพย์ไพศาลสิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์บุตรดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงณิชาภา  เครือวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงณิชารีย์  เริงสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงณิชารีย์  วชิรลาภไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงเณศรา  เอียจะบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงดลพร  เชื้อสุจริต
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงดลฤดี  สวัสดิ์นฤเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงดวงฤทัย  แดงอิทธิภัค
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงดากานดา  สุทธิสา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงดาริน  หนูสิงห์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายดิษยพัฒฌ์  พวงมั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายเดชเดโช  สวมกำปัง
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงโดโล่  เอลอนโด้ กุ้ม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงตติยา  จาริย์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงตรีชฎา  ต่วนกระโทก
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงเตชินี  ชุง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงทยากร  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงทัชพิชชา  จิตลดาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงทิฐินันท์  สอบกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงทินปภา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หอมวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงทิพาวดี  ภูมะลี
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายทีฆทัศน์  เลี้ยงวัฒนหิรัณย์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายทีปกร  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายแทนคุณ  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.4/7 ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1053
เด็กชายแทนคุณ  ดานขุนทด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายธนกร  ผโลประการ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงธนกรณ์  ดวงสุดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายธนกฤต  บุญญพิธยางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายธนกฤต  รักพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายธนกิจ  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายธนชาติ  ประภาสะโนบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายธนชิต  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายธนดล  วัชรวิชานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงธนพร  จันทร์เปรียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงธนพร  นาเหลา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงธนพรรณ  ละเลิศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงธนภรณ์กนก  ธนานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงธนภรณ์  สุขมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายธนภัทร  นอกกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงธนภัทร  สุขพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายธนภัทร์  นามอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายธนวรรธน์  พูนภิญโญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายธนวัฒน์  ธนะพีระพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายธนวิชช์  สุรโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายธนะเมศฐ์  ธนาศิริจิรสิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายธนัช  วิมลวัตรเวที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงธนัชชา  เกิดสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงธนัชชา  ซาหยอง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงธนัชพร  ถันพลกรัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายธนัท  หิรัญชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายธนากร  ประวัติวิไล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายธนาภัทร  รอดหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงธนารีย์  วิเชียรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายธนาวิทย์  กิสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงธนิษฐา  เพ็ญจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงธมนวรรณ  โอภาสตระกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงธรภรณ์  แพทย์เกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/1 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1088
เด็กชายธรรมสรณ์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายธราธิป  แหวนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายธฤษษร  คงวิริยะวิทยา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวัฒนานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงธวัลหทัย  ไชยเหง้า
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงธัญชนก  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงธัญชนก  สมตัว
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายธัญญธร  เชาว์วัฒนาพินิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงธัญญษา  ชอบบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงธัญญานุช  แดงฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีทรมาศ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายธัญฐสรร  ช่วงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงธัญพร  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงธัญพิชชา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แจ่มจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โรจน์นิรันดร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงธัญรดา  ผูกจิตร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงธัญรัศม์  อิทธิพัทธ์นพกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงธัญวรรณ  เรืองจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงธัญวรัตม์  คงมั่นกลาง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงธันชนก  ครองบุญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงธันยภรณ์  ใบดั้งกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายธามกร  วงศ์พิกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงธารทิพย์  จอมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายธารินทร์  กีรต์อุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงธิญาดา  วับสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงธิญาดา  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงธิดารัตน์  แข่งขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายธิติเวท  เชื้อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายธีทัต  แสงอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงธีรดา  อนันต์พุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/2 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1123
เด็กชายธีรเดช  บำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายธีรพล  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายธีรภัทร  พลวัน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายธีรัช  สงค์ทะเล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายธีริช  ด่านกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงธีวรา  อุพลเถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงไธริณ  ปพรวรกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายนทัธร  กู้พิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายนนท์ปวิธ  อาจดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายนนทพัทร์  พ่วงรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายนนนน  ถาอุปชิต
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงนพเก้า  ตัชชนานุสาณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายนพดล  แดงอิทธิภัค
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายนภพล  ลมุลพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงนภสร  ชัยบ้านกุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงนภัสกร  ตามเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงนภัสนันท์  เจริญวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลอยุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พิชัยลักษณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงนภาพร  เดชพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงนริศรา  ขุนเณร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงนฤชา  ธนากลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายนฤมิต  แสงกล้า
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายนวพล  จันคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายนวพล  แตมสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงนัฐทภร  พรมดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงนัฐธิดา  หาญกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อัจฉริยยะเมธากุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงนัทธมน  ภัทรดลย์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงนัทธมน  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กมลทีปพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงนัทนา  วิมลธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทนะศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ้งตระกูล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นครราชสีมา เขต 1

ณ ห้อง ป.3/3 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1158
เด็กชายนันทภพ  รุจาคม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายนันทวัฒน์  เสมียนรัมย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงนันทัชพร  ชำนาญกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายนันทิพัฒน์  ประจวบสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายนันธิพัฒน์  นวลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงนับพันพร  พูนธนางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงนิชาภัทร  เหมหงษา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายนิติศักดิ์  ธิติเจริญโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงเนตรนันทินี  คนคล่องพิชญะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงเนตรนารี  แซ่เนี้ยว
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายบดินทร์  ธีรานุพัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายบัณฑิตวงศ์  พุ่มมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงบุญญิตา  ฉายะจินดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงบุญนิศา  บุญแช่มชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงบุญมาดา  ดีปราสัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงบุญรักษา  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงบุญวิสาข์  ยังรักษา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงบุณฑริกา  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงบุณยาพร  ทิพย์ศรีพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงบุศยรินทร์  ปานบุดดา
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงเบญญารัตน์  เจสสิก้า ทองพิมาย
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รัชชุศิริ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายปฏิภาณ  ปอกกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงปฏิมาพร  ถันอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงปณัญญา  หวังประสพกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงปทุมพร  เสาร์ฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงปนัดดา  ทวีจิตร
ป.6